EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0095

87/95/EØF: Rådets beslutning af 22. december 1986 om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation

OJ L 36, 7.2.1987, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; ophævet ved 32012R1025 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/95/oj

31987D0095

87/95/EØF: Rådets beslutning af 22. december 1986 om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation

EF-Tidende nr. L 036 af 07/02/1987 s. 0031 - 0037
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 16 s. 0105
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 16 s. 0105


*****

RAADETS BESLUTNING

af 22. december 1986

om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation

(87/95/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

I forbindelse med standarder inden for informationsteknik og arbejdet med disses fastlaeggelse skal der navnlig tages hensyn til foelgende:

- de tekniske specifikationer er komplekse, og praecision er en forudsaetning for udveksling af oplysninger og data og for systemernes driftskompatibilitet,

- der er behov for hurtigt at raade over standarder, for at langsommelighed ikke skal foere til for hurtig foraeldelse af tekster paa grund af den teknologiske udvikling,

- der er behov for at fremme indfoerelse af internationale standarder for udveksling af oplysninger og data paa et grundlag, som giver tillid til deres praktiske anvendelighed,

- standardiseringen spiller en vigtig oekonomisk rolle ved at bidrage til oprettelsen af et faelles marked paa dette omraade;

Raadets direktiv 83/189/EOEF (3) goer det muligt for Kommissionen, medlemsstaterne og standardiseringsorganerne at holde sig underrettet om standardiseringsorganernes hensigter om at vedtage eller aendre en standard, og i henhold til samme direktiv kan Kommissionen efter faelles overenskomst foranledige standardiseringsarbejde af faelles interesse igangsat paa et tidligt tidspunkt;

naevnte direktiv indeholder ikke alle de bestemmelser, der er noedvendige for gennemfoerelsen af en faelles standardiseringspolitik paa informationsteknologi- og telekommunikationsomraadet;

den voksende tekniske overlapning mellem de forskellige standardiseringsomraader, isaer mellem informationsteknologi og telekommunikation, begrunder et snaevert samarbejde mellem standardiseringsorganerne, som boer gaa sammen om behandling af faelles omraader;

Kommissionen har nylig indgaaet aftaler inden for rammerne af den faelles hensigtserklaering undertegnet sammen med Den europaeiske konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) og inden for rammerne af generelle retningslinjer, aftalt med den faelles standardiseringsorganisation, Den europaeiske Standardiseringsorganisation, Den europaeiske komité for elektronisk Standardisering (CEN/CENELEC);

i direktiv 86/361/EOEF (4) opstilles der programmer for det arbejde, som Den europaeiske konference af Post- og Teleadministrationer, eventuelt i samraad med Den europaeiske Standardiseringsorganisation og Den europaeiske komité for elektronisk Standardisering, skal udfoere med hensyn til faelles tekniske specifikationer (der svarer til europaeiske telekommunikationsstandarder (NET));

offentlige indkoeb er et velegnet omraade for fremme af en bredere accept af de standarder for udveksling af oplysninger og data, der gaelder for sammenkobling af aabne systemer, idet der henvises til dem ved indkoeb;

det er noedvendigt, at et udvalg bistaar Kommissionen ved gennemfoerelsen og forvaltningen af de maal og aktioner, der er fastlagt i beslutningen -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved:

1. »teknisk specifikation«: en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlaegger karakteristika for et produkt, som f. eks. kvalitet, brugsegenskaber, sikkerhed og dimensioner, herunder terminologiske forskrifter for varen, symboler, proevning og proevningsmetoder, emballering, maerkning eller etikettering;

2. »faelles teknisk specifikation«: en teknisk specifikation, der er udarbejdet med henblik paa en ensartet anvendelse i alle Faellesskabets medlemsstater;

3. »standard«: en teknisk specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse ikke er obligatorisk;

4. »international standard«: en standard, der er vedtaget af et anerkendt internationalt standardiseringsorgan;

5. »udkast til international standard«: et udkast til standard, der er vedtaget af et anerkendt internationalt standardiseringsorgan;

6. »international teknisk specifikation paa telekommunikationsomraadet«: den tekniske specifikation af samtlige et produkts karakteristika eller nogle af disse, anbefalet af organisationer som f. eks. »Comité international télégraphique« (CCITT) eller CEPT;

7. »europaeisk standard«: en der er godkendt i overensstemmelse med vedtaegterne for standardiseringsorganer, som Faellesskabet har indgaaet aftaler med;

8. »europaeisk foreloebig standard (ENV)«: en standard, der er vedtaget med referencen »ENV« i overensstemmelse med vedtaegterne for de standardiseringsorganer, som Faellesskabet har indgaaet aftaler med;

9. »funktionsstandard«: en standard, der baade er udarbejdet med henblik paa en mere kompleks funktion, der er noedvendig for, at systemer kan fungere sammen, og som normalt er fremkommet ved sammenkaedning af flere eksisterende standarder, og som er vedtaget i overensstemmelse med vedtaegterne for standardiseringsorganerne;

10. »funktionsspecifikation«: den specifikation, der paa telekommunikationsomraadet definerer anvendelsen af en eller flere standarder for sammenkaedning af aabne systemer til stoette for et specifikt krav om kommunikation mellem systemer for informationsteknologi (standard anbefalet af organisationer som f. eks. »Comité international télégraphique et téléphonique« (CCITT) eller (CEPT);

11. »teknisk forskrift«: tekniske specifikationer, herunder de administrative bestemmelser, der gaelder herfor, som retligt eller faktisk skal overholdes, for et produkt kan markedsfoeres eller anvendes i en medlemsstat eller i en vaesentlig del af denne stat, bortset fra de specifikationer, som de lokale myndigheder fastsaetter;

12. »overensstemmelsescertificering«: en handling, hvorved det ved hjaelp af et overensstemmelsescertifikat eller et overensstemmelsesmaerke certificeres, at et produkt eller en ydelse overholder bestemte standarder eller andre tekniske specifikationer;

13. »informationsteknologi«: systemer, udstyr, komponenter samt programmel, der kraeves til informationsindsamling, -behandling og -lagring paa alle menneskets aktivitetsomraader (hjem, kontor, fabrik osv.), og hvortil der i almindelighed benyttes elektronik eller hermed beslaegtede teknikker;

14. offenlige indkoebsaftaler er saadanne,

- som defineret i artikel 1 i direktiv 72/62/EOEF (1),

- som er indgaaet om levering af udstyr vedroerende informationsteknologi og telekommunikation, uanset den ordregivende myndigheds virksomhedsomraade;

15. »teleadministrationer«: de administrationer eller private virksomheder, der er anerkendt af Faellesskabet, og som tilbyder offentlig telekommunikationstjeneste.

Artikel 2

Med henblik paa fremme af standardisering i Europa, navnlig udarbejdelse og indfoerelse af standarder og funktionsspecifikationer inden for informationsteknologi og telekommunikation, ivaerksaettes der med forbehold af bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, og artikel 4 paa faellesskabsplan foelgende aktioner:

a) de vigtigste standardiseringsbehov fastlaegges regelmaessigt og mindst én gang om aaret paa basis af internationale standarder, forslag til internationale standarder og hermed sidestillede dokumenter med henblik paa at

opstille arbejdsprogrammer og lade udarbejde saadanne europaeiske standarder og faelles tekniske specifikationer, som skoennes noedvendige for at sikre udveksling af oplysninger og data og drifstskompatibilitet mellem systemerne;

b) paa grundlag af det internationale standardiseringsarbejde

- anmodes de europaeiske standardiseringsorganer og de specialiserede tekniske organer inden for informationsteknologi og telekommuniktaion om at udarbejde europaeiske standarder, europaeiske foreloebige standarder og funktionsspecifikationer paa telekommunikationsomraadet, i givet fald gennem udarbejdelse af funktionsstandarder for at sikre den noedvendige praecision, som brugerne har behov for med hensyn til udveksling af oplysninger og data og driftskompatibilitet mellem systemerne. Disse organer skal bygge deres arbejde paa internationale standarder, udkast til internationale standarder eller internationale tekniske specifikationer inden for telekommunikation. Naar en international standard, et udkast til en international standard eller en international teknisk specifikation inden for telekommunikation indeholder klare bestemmelser, der goer det muligt at anvende den ensartet, skal disse bestemmelser vedtages uaendret i den europaeiske standard, europaeiske foreloebige standard eller funktionsspecifikation for telekommunikation. Kun naar der ikke findes saadanne klare bestemmelser i den internationale standard, udkastet til international standard eller den internationale tekniske specifikation for telekommunikation, vil der blive udformet en europaeisk standard, europaeisk foreloebig standard eller funktionsspecifikation for telekommunikation for at belyse eller, om noedvendigt supplere den internationale standard, udkastet til international standard eller den internationale tekniske specifikation for telekommunikation, idet man undgaar at afvige fra den;

- anmodes de samme organer om at udarbejde tekniske specifikationer, der kan danne grundlag for europaeiske standarder eller europaeiske foreloebige standarder paa omraadet, hvor der ikke findes, eller hvor de kan bidrage til udarbejdelsen af, vedtagne internationale standarder for udveksling af oplysninger og data og driftskompatibilitet mellem systemerne;

c) lettes anvendelsen af standarder og funktionsspecifikationer bl. a. gennem koordinering af medlemsstaternes aktiviteter med hensyn til:

- kontrol af, om produkter og ydelser opfylder standarderne og de funktionsspecifikationer paa grundlag af de proevningskrav, der er specificeret i standarderne og specifikationerne,

- certificering af overensstemmelse med standarderne og de funktionsspecifikationer paa grundlag af procedurer, der er passende harmoniseret;

d) fremmes anvendelsen af standarder og funktionsspecifikationer for informationsteknologi og telekommunikation i forbindelse med offentlige indkoeb og tekniske forskrifter.

Artikel 3

1. De specifikke maalsaetninger i de paataenkte foranstaltninger er beskrevet i bilaget til denne beslutning.

2. Denne beslutning vedroerer:

- standarder inden for informationsteknologi som omhandlet i artikel 5,

- funktionsspecifikationer for tjenesteydelser, der specifikt tilbydes gennem offentlige telekommunikationsnet til udveksling af af information og data mellem informationsteknologisystemer.

3. Beslutningen vedroerer ikke:

- faelles tekniske specifikationer for terminaludstyr, der er tilsluttet et offentligt telekommunikationsnet, som er omfattet af direktiv 86/361/EOEF,

- specifikationer for udstyr, der udgoer en del af selve telekommunikationsnettet.

Artikel 4

Ved undersoegelsen af behovet for standardisering og ved fastlaeggelsen af arbejdsprogrammet med henblik paa standardisering samt ved udarbejdelsen af funktionsspecifikationer anvender Kommissionen navnlig de oplysninger, der meddeles den i henhold til direktiv 83/189/EOEF.

Kommissionen lader efter hoering af det i artikel 7 naevnte udvalg de europaeiske standardiseringsorganer eller de specialiserede tekniske organer (CEN, CENELEC og CEPT) udfoere det tekniske arbejde, idet den om noedvendigt anmoder dem om at udarbejde tilsvarende europaeiske standarder eller funktionsspecifikationer. De mandater, der gives disse organisationer, skal forelaegges til godkendelse for det udvalg, der er naevnt i artikel 5 i direktiv 83/189/EOEF i overensstemmelse med fremgangsmaaden i dette direktiv. Der gives ikke mandater, der overlapper nogen del af arbejdsprogrammer, der er paabegyndt eller udarbejdet i henhold til direktiv 86/361/EOEF.

Artikel 5

1. I betragtning af forskellene mellem eksisterende nationale procedurer traeffer medlemsstaterne de fornoedne foranstaltninger til, at der henvises til

- europaeiske standarder og europaeiske foreloebige standarder som beskrevet i artikel 2, litra b),

- internationale standarder, hvor saadanne er godkendt af den kontraherende myndigheds land,

i offentlige indkoebsaftaler vedroerende informationsteknologi, saaledes at udveksling af oplysninger og data samt systemernes driftskompatibilitet bygger paa disse standarder. 2. Med henblik paa at skabe fuldstaendig kompatibilitet skal medlemsstaterne traeffe de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at deres respektive teleadministrationer benytter funktionsspecifikationer med henblik paa adgang til deres offentlige telekommunikationsnet for de tjenester, der specifikt tager sigte paa udveksling af information og data mellem informationsteknologiske systemer, der selv benytter de i stk. 1, omhandlede standarder.

3. Ved anvendelsen af denne artikel tages der hensyn til de nedenfor beskrevne saerlige omstaendigheder, som kan berettige anvendelsen af andre standarder og specifikationer end dem, der er fastsat i denne beslutning:

- noedvendigheden af, at de eksisterende systemer fortsat kan fungere, men kun som del af klart fastlagte og vedtagne strategier for en senere overgang til internationale eller europaeiske standarder eller funktionsspecifikationer;

- visse projekter er rene innovationsprojekter;

- naar standarden eller funktionsspecifikationen er teknisk mangelfuld til formaalet, fordi den ikke giver egnede midler til at sikre udveksling af oplysninger og data eller driftskompatibilitet mellem systemerne, eller der ikke findes midler (herunder afproevning) til konstatering af et produkts overensstemmelse med den paagaeldende standard eller funktionsspecifikation, eller hvis europaeiske foreloebige standarder ikke er tilstraekkelig stabile til at kunne anvendes. Andre medlemsstater har mulighed for over for det i artikel 7 omhandlede udvalg at paavise, at udstyr, der er i overensstemmelse med denne standard, har vaeret anvendt tilfredsstillende, og at det ikke var berettiget at goere brug af undtagelsesbestemmelsen;

- naar det efter omhyggelig konsultation af markedet er fastslaaet, at paa vigtige grunde i forbindelse med pris/effektiviteten brug af standarden eller funktionsspecifikationen ikke er passende. Andre medlemsstater har mulighed for, over for det i artikel 7 omhandlede udvalg at paavise, at udstyr, der er i overensstemmelse med denne standard, har vaeret anvendt tilfredsstillende paa normale forretningsvilkaar, og at det ikke var berettiget at goere brug af undtagelsesbestemmelsen.

4. Desuden kan medlemsstaterne paa samme grundlag som i stk. 1 kraeve henvisning til andre udkast til internationale standarder eller europaeiske standarder eller europaeiske foreloebige standarder end de i artikel 2 omtalte.

5. Ordregivende myndigheder, der paaberaaber sig stk. 3, skal give begrundelse herfor, om muligt i de indledende udbudsbetingelser, og skal under alle omstaendigheder anfoere denne begrundelse i deres interne materiale samt efter anmodning give saadanne oplysninger til de tilbudsgivende virksomheder og til det i artikel 7 omhandlede udvalg, idet forretningshemmeligheder skal overholdes. Klager over anvendelse af de i stk. 3 naevnte undtagelser vil ogsaa kunne indgives direkte til Kommissionen.

6. Kommissionen soerger for, at bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse paa alle faellesskabsprojekter og -programmer, herunder offentlige indkoeb, der finansieres over Faellesskabets budget.

7. De ordregivende myndigheder kan, hvis de anser det for noedvendigt, anvende andre specifikationer for aftaler, der vedroerer mindre beloeb end 100 000 ECU, hvis disse indkoeb ikke forhindrer, at de standarder, der er naevnt i stk. 1 og 2, anvendes for aftaler, der vedroerer stoerre beloeb end 100 000 ECU. Behovet for undtagelsen eller taersklen i dette stykke tages op til fornyet overvejelse inden for tre aar efter beslutningens anvendelse.

Artikel 6

Naar medlemsstaterne udarbejder eller aendrer tekniske forskrifter paa omraader, der er omfattet af denne beslutning, henviser de til de standarder, der er naevnt i artikel 5, naar disse paa passende vis opfylder de i forskriften kraevede tekniske specifikationer.

Artikel 7

1. Et raadgivende udvalg benaevnt »gruppen paa hoejt embedsmandsplan vedroerende standardisering inden for informationsteknologi« bistaar Kommissionen ved realiseringen af de maal og forvaltningen af de aktioner, der er fastlagt i denne beslutning. Det bestaar af repraesentanter udpeget af medlemsstaterne, eventuelt bistaaet af sagkyndige eller raadgivere: formanden er en repraesentant for Kommissionen. I telekommunikationsspoergsmaal er det gruppen paa hoejt embedsmandsplan vedroerende telekommunikation, oprettet i henhold til artikel 5 i direktiv 86/361/EOEF, der er kompetent.

2. Kommissionen hoerer udvalget i forbindelse med fastlaeggelse af Faellesskabets prioritering, de i bilaget omhandlede gennemfoerelsesbestemmelser, naar den behandler spoergsmaal om kontrol af overensstemmelse med standarder, overvaager gennemfoerelsen af bestemmelserne i artikel 5 samt andre spoergsmaal, der vedroerer standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation eller andre omraader, hvor der er teknisk overlapning mellem disse. Den skal ligeledes hoere udvalget om den i artikel 8 omhandlede rapport.

3. Kommissionen koordinerer disse udvalgs arbejde med det i artikel 5 i direktiv 83/189/EOEF naevnte udvalg, isaer hvor der er mulighed for, at henvendelser, der rettes til europaeiske standardiseringsorganer i henhold til denne beslutning og direktivet, overlapper hinanden. 4. Spoergsmaal om gennemfoerelsen af denne beslutning kan forelaegges for udvalget efter anmodning fra formanden eller en medlemsstat.

5. Udvalget holder moede mindst to gange om aaret.

6. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

7. Kommissionen varetager sekretariatsopgaverne for udvalget.

Artikel 8

Kommissionen forelaegger hvert andet aar Europa-Parlamentet og Raadet en situationsrapport om standardiseringsbestraebelserne inden for informationsteknologi. I denne rapport omtales enkeltheder i forbindelse med gennemfoerelsen i Faellesskabet, de opnaaede resultater, disses anvendelse ved offentlige indkoeb og i nationale tekniske forskrifter og navnlig deres praktiske betydning for certificering.

Artikel 9

Denne beslutning indskraenker ikke anvendelsen af direktiv 83/189/EOEF og direktiv 86/361/EOEF.

Artikel 10

Denne beslutning anvendes et aar fra dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1986.

Paa Raadets vegne

G. SHAW

Formand

(1) EFT nr. C 36 af 17. 2. 1986, s. 55.

(2) EFT nr. C 303 af 25. 11. 1985, s. 2.

(3) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(4) EFT nr. L 217 af 5. 8. 1986, s. 21.

(1) EFT nr. L 13 af 15. 1. 1977, s. 1.

BILAG

FORANSTALTNINGER VEDROERENDE STANDARDISERING INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI OG TELEKOMMUNIKATION

1.2 // 1. // Maalsaetning // // a) At bidrage til integrering af Faellesskabets indre marked paa informationsteknologi- og telekommunikationsomraadet. // // b) At forbedre EF-fabrikanternes internationale konkurrencedygtighed ved at skabe forudsaetninger for, at udstyr, der er fremstillet efter anerkendte europaeiske og internationale standarder, kommer til at overtage en stoerre markedsandel i Faellesskabet. // // c) At lette informationsudvekslingen i Faellesskabet ved at afhjaelpe inkompatibilitetsproblemer, der skyldes manglende eller upraecise standarder. // // d) At soerge for, at der tages hensyn til brugernes behov, saaledes at de faar stoerre frihed til at sammensaette deres systemer paa en maade, der sikrer dem driftskompatibilitet og dermed bedre ydelser til lavere omkostninger. // // e) At tilskynde til, at standarder og faelles funktionsspecifikationer finder anvendelse ved offentlige indkoeb. // 2. // Beskrivelse af aktioner og arbejdsopgaver // 2.1. // Fastlaeggelse af programmerne og prioriteringen // // Arbejdsprogrammerne og prioriteringen fastlaegges under hensyn til Faellesskabets behov og de oekonomiske virkninger af dette arbejde set fra baade brugernes, fabrikanternes og telekommunikationsadministrationernes side. Paa dette stadium bestaar opgaverne bl.a. af foelgende: // 2.1.1. // Indsamling af detaljerede oplysninger paa grundlag af nationale og internationale programmer, fremlaeggelse af disse paa en maade, som letter en sammenlignende analyse, samt udarbejdelse af sammenfattende dokumenter, der er noedvendige for udvalgets arbejde. // 2.1.2. // Videreformidling af disse oplysninger, undersoegelse af behovene og hoering af beroerte kredse. // 2.1.3. // Synkronisering af arbejdsprogrammerne og de internationale standardiseringsaktiviteter. // 2.1.4. // Forvaltning af arbejdsprogrammerne. // 2.1.5. // Udarbejdelse af rapporter om arbejdets gennemfoerelse og dets praktiske resultater. // 2.2. // Gennemfoerelsen af standardiseringsarbejdet inden for informationsteknologi // // Gennemfoerelsen af standardiseringsprogrammerne kraever, at CEN/CENELEC og CEPT udfoerer en raekke forskellige arbejder; disse er opdelt paa alle de forskellige etaper, der er noedvendige af hensyn til standardernes trovaerdighed. // 2.2.1. // Praecisering af internationale standarder for at fjerne uklarheder og valgmuligheder, der bevirker, at standarder, der er udformet med henblik paa informationsudveksling og driftskompatibilitet mellem systemer, ikke fungerer efter hensigten. // 2.2.2. // Udarbejdelse af foreloebige standarder i de tilfaelde, hvor en langsom behandling i den internationale standardisering berettiger hertil, eller af de noedvendige standarder paa faellesskabsplan, naar international standardisering ikke er mulig. // 2.2.3. // Fastlaeggelse af, hvilke betingelser der skal vaere overholdt for at fastslaa, at en standard opfyldes fuldt ud. // 2.2.4. // Udarbejdelse af proevningsstandarder eller proevningsspecifikationer, der er indeholdt i standarderne, og tilrettelaeggelse af procedurer og strukturer, saaledes at proeveanstalterne paa et passende harmoniseret grundlag kan kontrollere, at produktet overholder standarderne.

(1) EFT nr. L 13 af 15. 1. 1977, s. 1.

Top