EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3821

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport

EFT L 370 af 31.12.1985, p. 8–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; ophævet ved 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/oj

31985R3821

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport

EF-Tidende nr. L 370 af 31/12/1985 s. 0008 - 0021
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0120
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 4 s. 0028
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0120
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 4 s. 0028


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 1463/70 (4), som senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2828/77 (5), blev der indfoert et kontrolapparat inden for vejtrafik;

paa baggrund af de aendringer, der er omhandlet nedenfor, boer samtlige de bestemmelser, som gaelder paa omraadet, af hensyn til overskueligheden samles i én og samme tekst, og forordning (EOEF) nr. 1463/70 boer foelgelig ophaeves ; dog skal de i artikel 3 naevnte undtagelser for visse former for personbefordring fortsat gaelde i et naermere fastlagt tidsrum;

anvendelsen af et kontrolapparat, der kan angive de tidsgrupper, som omhandles i Raadets forordning (EOEF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering af visse bestemmelser paa det sociale omraade inden for vejtransport (6), vil kunne sikre en effektiv kontrol af naevnte bestemmelser;

forpligtelse til at anvende et saadant kontrolapparat kan kun paalaegges koeretoejer, som er indregistreret i medlemsstaterne ; nogle af disse koeretoejer kan desuden uden vanskeligheder udelukkes fra denne forordnings anvendelsesomraade;

medlemsstaterne boer med Kommissionens godkendelse kunne fritage visse koeretoejer fra forordningens bestemmelser under saerlige omstaendigheder ; i noedstilfaelde boer saadan fritagelse kunne meddeles for et begraenset tidsrum uden forudgaaende godkendelse af Kommissionen;

for at muliggoere en effektiv kontrol skal apparatet fungere korrekt, vaere let at haandtere og vaere indrettet saaledes, at muligheder for besvigelser i videst mulig udstraekning er udelukket ; derfor skal kontrolapparatet saerskilt for hver foerer paa individuelle kontrolblade optegne tilstraekkeligt noejagtige og let aflaeselige oplysninger om de enkelte tidsgrupper;

en fuldautomatisk optegnelse af yderligere oplysninger om koerslen, f.eks. hastigheden og den tilbagelagte vejstraekning, kan bidrage vaesentligt til faerdselssikkerheden og til en rationel brug af koeretoejet, og det er derfor hensigtsmaessigt ligeledes at bestemme, at apparatet skal optegne disse oplysninger;

der er behov for fastsaettelse af faellesskabsnormer for konstruktion og installation af kontrolapparater og for udarbejdelse af en procedure for meddelelse af EOEF-typegodkendelse af saadanne, for at enhver hindring for indregistrering af koeretoejer, som er udstyret med kontrolapparat, eller for at saadanne koeretoejer saettes i drift eller anvendes, kan undgaas i alle medlemsstater;

saafremt der opstaar uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne vedroerende en EOEF-typegodkendelse, boer Kommissionen inden for en frist paa seks maaneder kunne afgoere tvisten ved en beslutning, saafremt de paagaeldende medlemsstater ikke har kunnet bilaegge den;

med henblik paa at fremme gennemfoerelsen af denne forordning og hindre misbrug boer foerere, der anmoder derom, have udleveret en genpart af deres diagramark;

for at kunne virkeliggoere formaalene med den ovennaevnte kontrol med arbejds- og hviletider skal det indskaerpes arbejdsgivere og foerere at overvaage, at apparatet fungerer korrekt, og omhyggeligt at gennemfoere de i henhold til ordningen noedvendige foranstaltninger;

bestemmelserne om, hvor mange diagramark en foerer skal medbringe, boer aendres som foelge af, at der indfoeres en fast uge i stedet for en variabel uge;

den tekniske udvikling kraever en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter, der er fastsat i bilagene til denne forordning ; for at lette ivaerksaettelsen af de noedvendige foranstaltninger i denne henseende boer der fastsaettes en procedure for et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et raadgivende udvalg;

det boer understreges, at det er vigtigt og noedvendigt, at medlemsstaterne udveksler foreliggende oplysninger om eventuelle overtraedelser;

for at apparatet kan fungere korrekt og regelmaessigt, boer der fastlaegges ensartede betingelser for afproevningen og de periodiske eftersyn af installerede apparater - (1) EFT nr. C 100 af 12.4.1984, s. 3, og EFT nr. C 223 af 3.9. 1985, s. 5. (2) EFT nr. C 122 af 20.5.1985, s. 168. (3) EFT nr. C 104 af 25.4.1985, s. 4, og og EFT nr. C 303 af 25. 11.1985, s. 29. (4) EFT nr. L 164 af 27.7.1970, s. 1. (5) EFT nr. L 334 af 24.12.1977, s. 11. (6) Se side 1 i denne Tidende.

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

KAPITEL I Principper og anvendelsesomraade

Artikel 1

Ved kontrolapparat forstaas i denne forordning et apparat, som hvad angaar konstruktion, installering, anvendelse og afproevning opfylder de forskrifter, som er fastsat i denne forordning, herunder i dens bilag I og II.

Artikel 2

Definitionerne i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 3820/85 finder anvendelse for denne forordning.

Artikel 3

1. Kontrolapparatet installeres og anvendes i koeretoejer, som benyttes til person- eller godsbefordring paa vej, og som er indregistreret i en medlemsstat, bortset, fra de i artikel 4 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3820/85 naevnte koeretoejer.

2. Medlemsstaterne kan undlade at anvende denne forordning paa koeretoejer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3820/85. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver fritagelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

3. Medlemsstaterne kan med Kommissionens godkendelse undlade at anvende denne forordning paa koeretoejer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 3820/85. I noedstilfaelde kan de i hoejst 30 dage meddele en midlertidig fritagelse, om hvilken Kommissionen straks underrettes. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater om fritagelser, der meddeles i henhold til dette stykke.

4. Medlemsstater kan for indenlandsk transport stille krav om, at der installeres og benyttes kontrolapparater i overensstemmelse med denne forordning i ethvert koeretoej, i hvilket installering og benyttelse ikke er foreskrevet i stk. 1.

KAPITEL II Typegodkendelse

Artikel 4

Ansoegning om EOEF-typegodkendelse af en model af et kontrolapparat eller et diagramark indgives sammen med en tilsvarende beskrivelse til en medlemsstat af fabrikanten eller hans befuldmaegtigede. For én og samme model af et kontrolapparat eller et diagramark kan denne ansoegning kun fremsaettes over for én medlemsstat.

Artikel 5

Hver medlemsstat meddeler EOEF-typegodkendelsen for alle modeller af kontrolapparater eller diagramark, hvis disse svarer til de forskrifter, der er naevnt i bilag I, og hvis medlemsstaten har mulighed for at kontrollere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte model.

For aendringer af eller tilfoejelser til en godkendt model skal der meddeles en supplerende EOEF-typegodkendelse af den medlemsstat, som har meddelt den oprindelige EOEF-typegodkendelse.

Artikel 6

Medlemsstaterne tildeler ansoegeren for hver model af kontrolapparater eller diagramark, der er godkendt i henhold til artikel 5, et EOEF-godkendelsesmaerke svarende til modellen i bilag II.

Artikel 7

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvori der er blevet ansoegt om typegodkendelse, sender inden en maaned til de andre medlemsstaters myndigheder en kopi af godkendelsesdokumentet samt en kopi af den noedvendige beskrivelse for hver godkendt model af kontrolapparater eller diagramark eller underretter dem om ethvert afslag paa en godkendelsesansoegning vedroerende et kontrolapparat eller et diagramark ; i tilfaelde af et afslag oplyser de grundene hertil.

Artikel 8

1. Konstaterer en medlemsstat, som har meddelt en EOEF-typegodkendelse i henhold til artikel 5, at kontrolapparater eller diagramark med det tildelte EOEF-typegodkendelsesmaerke ikke svarer til den godkendte model, traeffer den de noedvendige foranstaltninger til at sikre produktionens overensstemmelse med den godkendte model. Disse foranstaltninger kan i givet fald omfatte inddragelse af EOEF-typegodkendelsen.

2. En medlemsstat, der har meddelt en EOEF-typegodkendelse, skal inddrage denne, saafremt det kontrolapparat eller det diagramark, for hvilket der er meddelt typegodkendelse, maa anses for ikke at vaere i overensstemmelse med denne forordning, herunder dens bilag, eller ved anvendelsen udviser en fejl af generel karakter, der goer det uegnet til sit formaal.

3. Underrettes en medlemsstat, der har meddelt en EOEF-typegodkendelse, af en anden medlemsstat om, at der foreligger et af de i stk. 1 eller 2 naevnte forhold, traeffer den efter samraad med denne stat de i disse stykker omhandlede foranstaltninger med forbehold af stk. 5.

4. Den medlemsstat, der har konstateret et af de i stk. 2 naevnte forhold, kan indtil videre forbyde, at de paagaeldende kontrolapparater og diagramark markedsfoeres eller tages i brug. Det samme gaelder i de i stk. 1 omhandlede tilfaelde for kontrolapparater og diagramark, for hvilke der ikke kraeves nogen EOEF-foerstegangskontrol, naar fabrikanten, efter en paamindelse herom, ikke har tilvejebragt overensstemmelse med den godkendte model eller med kravene i denne forordning.

Under alle omstaendigheder giver medlemsstaternes kompetente myndigheder inden en maaned hinanden og Kommissionen meddelelse om inddragelse af en EOEF-typegodkendelse eller om andre foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, samt om de grunde, der berettiger til disse foranstaltninger.

5. Bestrider den medlemsstat, der har meddelt en EOEF-typegodkendelse, at de i stk. 1 og 2 omhandlede forhold, hvorom den er blevet underrettet, er til stede, bestraeber de interesserede medlemsstater sig paa at bilaegge uoverensstemmelsen. Kommissionen holdes underrettet.

Saafremt forhandlingerne mellem medlemsstaterne ikke har foert til enighed inden for en frist af fire maaneder efter den i stk. 3 omhandlede meddelelse, vedtager Kommissionen efter hoering af eksperter fra samtlige medlemsstater og efter at have behandlet alle relevante faktorer, f.eks. oekonomiske og tekniske, inden for en frist paa seks maaneder en beslutning, der notificeres for de paagaeldende medlemsstater og samtidig meddeles de oevrige medlemsstater. Kommissionen fastsaetter i hvert enkelt tilfaelde fristen for ivaerksaettelse af beslutningen.

Artikel 9

1. En ansoeger om EOEF-typegodkendelse af en model til diagramark skal i ansoegningen praecisere, i hvilken eller i hvilke kontrolapparatmodeller dette diagramark skal finde anvendelse, og skal til afproevning af diagramarket levere et egnet apparat af den eller de paagaeldende typer.

2. Hver medlemsstats kompetente myndigheder angiver paa typegodkendelsesdokumentet for modellen af diagramarket, i hvilket eller i hvilke kontrolapparater denne model af diagramark kan anvendes.

Artikel 10

Medlemsstaterne kan ikke afslaa indregistrering eller forbyde benyttelse af koeretoejer, der er udstyret med kontrolapparatet, af grunde, som beror paa dette udstyr, hvis apparatet er forsynet med det i artikel 6 naevnte EOEF-godkendelsesmaerke og med den i artikel 12 naevnte i installationsplade.

Artikel 11

Enhver beslutning i henhold til denne forordning, hvorved en typegodkendelse for en model af et kontrolapparat eller af et diagramark afslaas eller tilbagekaldes, skal noeje begrundes. Den skal meddeles den beroerte med angivelse af de retsmidler, der bestaar efter medlemsstaternes lovgivninger, og af fristerne for anvendelse af disse retsmidler.

KAPITEL III Installering og afproevning

Artikel 12

1. Installering og reparationer af kontrolapparatet maa kun foretages af installatoerer eller vaerksteder, som er autoriseret hertil af medlemsstaternes kompetente myndigheder, efter at disse, hvis de oensker det, har indhentet udtalelse fra de paagaeldende fabrikanter.

2. Den autoriserede installatoer eller det autoriserede vaerksted forsyner de gennemfoerte plomberinger med et saerligt maerke. Hver medlemsstats kompetente myndigheder foerer en fortegnelse over de anvendte maerker.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler hinanden fortegnelsen over de autoriserede installatoerer eller vaerksteder og sender hinanden en kopi af de anvendte maerker.

4. Den installationsplade, som er paasat i overensstemmelse med bilag I, er bevis for, at installeringen af kontrolapparatet er sket i overensstemmelse med denne forordnings forskrifter.

KAPITEL IV Brugsforskrifter

Artikel 13

Arbejdsgiveren og foererne soerger for, at kontrolapparaterne fungerer rigtigt og betjenes korrekt.

Artikel 14

1. Arbejdsgiveren udleverer til foererne et tilstraekkeligt antal diagramark, idet der tages hensyn til disse diagramarks individuelle karakter, tjenestens varighed og pligten til at erstatte eventuelt beskadigede diagramark eller diagramark, der er inddraget af en kompetent tilsynsmyndighed. Arbejdsgiveren maa til foererne kun udlevere diagramark, som svarer til en officielt godkendt model, og som kan anvendes i det i koeretoejet installerede apparat.

2. Transportvirksomheden skal opbevare diagramarkene omhyggeligt i mindst et aar efter anvendelsen og skal give de paagaeldende foerere en kopi, saafremt de oensker det. Arkene skal paa forlangende forevises for eller udleveres til tilsynsmyndighederne.

Artikel 15

1. Foererne maa ikke anvende tilsmudsede eller beskadigede diagramark. Diagramarkene skal derfor beskyttes paa passende maade.

Beskadiges et diagramark, som indeholder optegnelser, skal det beskadigede diagramark af foererne vedlaegges det reserveark, som erstatter det beskadigede ark.

2. Foererne skal anvende diagramarkene hver dag, de koerer, fra det oejeblik de overtager koeretoejet. Diagramarket udskiftes foerst ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode, medmindre det er tilladt at udskifte det paa andre tidspunkter. Intet diagramark maa benyttes ud over det tidsrum, det gaelder for.

Naar foererne har forladt koeretoejet og derfor er ude af stand til at betjene det paa selve koeretoejet monterede kontrolapparat, skal de i stk. 3, andet led, litra b), c) og d), naevnte tidsrum ved hjaelp af haandskrevne angivelser, automatiske optegnelser eller paa anden vis noteres paa diagramarket, saaledes at de er let laeselige, og uden at arket tilsmudses.

Foererne foretager de noedvendige udskiftninger af diagramarkene, naar koeretoejet foeres af flere personer, saaledes at de i afsnit II, nr. 1 til 3, i bilag I omhandlede oplysninger, optegnes paa diagramarket for den foerer, der til enhver tid foerer koeretoejet.

3. Foererne skal - soerge for, at den tid, der registreres paa arket, stemmer overens med den officielle tid i det land, hvor koeretoejet er registreret,

- betjene kontrolapparatets indstillingsanordning paa en saadan maade, at foelgende tider optegnes saerskilt og klart: >PIC FILE= "T0028086"> >PIC FILE= "T0028087">

>PIC FILE= "T0028088">

5. Foererne skal anfoere foelgende oplysninger paa diagramarket: a) ved begyndelsen af arkets benyttelse : efternavn og fornavn;

b) ved begyndelsen og slutningen af arkets benyttelse : tidspunkt og sted;

c) registreringsnummer paa det koeretoej, som er anvist ham, til den foerste tur, der er noteret paa arket, og derefter i raekkefoelge, saafremt der skiftes koeretoej under benyttelsen af diagramarket;

d) kilometertaellerens stand - inden den foerste tur, der er noteret paa arket,

- ved slutningen af den sidste tur, der er noteret paa arket,

- hvis der skiftes koeretoej i loebet af arbejdsdagen (det foregaaende koeretoejs taeller og det nye koeretoejs taeller);

e) i givet fald det tidspunkt, hvor der blev skiftet koeretoej.

6. Apparatet skal vaere saaledes indrettet, at tilsynsmyndighederne efter en eventuel aabning af apparatet uden videre kan aflaese optegnelserne fra de sidste ni timer inden kontroltidspunktet.

Apparatet skal desuden vaere saaledes indrettet, at det uden aabning af kassen kan kontrolleres, om optegnelserne finder sted.

7. Foereren skal paa tilsynsmyndighedernes forlangende kunne forevise diagramarkene for den paagaeldende uge, og under alle omstaendigheder arket for den sidste dag i den naermest foregaaende uge, paa hvilken han har koert.

Artikel 16

1. Opstaar der driftsforstyrrelse, eller fungerer apparatet mangelfuldt, skal arbejdsgiveren, saa snart omstaendighederne tillader det, lade det reparere af en autoriseret installatoer eller et autoriseret vaerksted.

Kan tilbagekomst til virksomhedens hjemsted foerst ske mere end en uge efter den dag, paa hvilken forstyrrelsen indtraadte, eller hvor den mangelfulde funktion blev konstateret, skal reparationen foretages undervejs.

Medlemsstaterne kan inden for rammerne af artikel 19 bestemme, at de kompetente myndigheder kan forbyde anvendelse af koeretoejet, hvis en driftsforstyrrelse eller en mangelfuld funktion ikke afhjaelpes eller udbedres i henhold til foerste og andet afsnit.

2. Under en driftsforstyrrelse eller ved mangelfuld funktion af apparatet skal foererne paa diagramarket eller diagramarkene eller paa et saerligt ark, der skal vedlaegges diagramarket, notere oplysningerne om tidsgrupperne, saafremt apparatet ikke laengere noterer disse fejlfrit.

KAPITEL V Afsluttende bestemmelser

Artikel 17

De aendringer, der er noedvendige for tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 18.

Artikel 18

1. Der nedsaettes et udvalg for tilpasning af denne forordning til den tekniske udvikling i det foelgende benaevnt »udvalget«, sammensat af repraesentanter for medlemsstaterne og under forsaede af en repraesentant for Kommissionen.

2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

3. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden sagen for udvalget enten paa eget initiativ eller paa begaering af en repraesentant for en medlemsstat.

4. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Udvalget traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

5. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar disse er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller har udvalget ikke afgivet udtalelse, fremsaetter Kommissionen snarest over for Raadet forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

c) Har Raadet ikke truffet afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder, efter at det har faaet forslaget forelagt, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 19

1. Medlemsstaterne udsteder efter hoering af Kommissionen rettidigt de til gennemfoerelse af denne forordning noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser.

Disse bestemmelser skal bl.a. omfatte tilrettelaeggelse af samt fremgangsmaade og midler til kontrollens gennemfoerelse samt de i tilfaelde af overtraedelse gaeldende sanktioner.

2. Medlemsstaterne yder hinanden bistand til forordningens gennemfoerelse og kontrollen dermed.

3. Inden for rammerne af denne gensidige bistand meddeler medlemsstaternes myndigheder regelmaessigt hinanden alle oplysninger om: - overtraedelser af denne forordning, som begaas af statsborgere i andre medlemsstater, og om de sanktioner, der er anvendt i tilfaelde af saadanne overtraedelser,

- sanktioner, som en medlemsstat har anvendt over for egne statsborgere, som har begaaet saadanne overtraedelser i andre medlemsstater.

Artikel 20

Raadets forordning (EOEF) nr. 1463/70 ophaeves.

Dog finder artikel 3, stk. 1, i naevnte forordning fortsat anvendelse indtil den 31. december 1989 paa koeretoejer og foerere i international rutekoersel med personer, for saa vidt de koeretoejer, der benyttes til en saadan transport, ikke er udstyret med et kontrolapparat, der anvendes i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 21

Denne forordning traeder i kraft den 29. september 1986.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1985.

Paa Raadets vegne

R. KRIEPS

Formand

BILAG I FORSKRIFTER FOR KONSTRUKTION, AFPROEVNING, INSTALLERING OG EFTERSYN

I. DEFINITIONER

I dette bilag forstaas der ved: a) kontrolapparat:

Et apparat bestemt til installering i motorkoeretoejer med henblik paa helautomatisk eller halvautomatisk indikation og optegnelse af oplysninger vedroerende koeretoejets koersel samt bestemte arbejdstider for foererne;

b) diagramark:

Et til varig optegnelse af oplysninger beregnet ark, som indlaegges i kontrolapparatet, og paa hvilket apparatets skriveanordning fortloebende optegner diagrammer over de oplysninger, der skal registreres;

c) kontrolapparatets konstant:

Karakteristisk stoerrelse, som angiver den vaerdi af indgangssignalet, som er noedvendig til indikation og optegnelse af en tilbagelagt vejstraekning paa 1 km ; denne konstant udtrykkes i omdrejninger pr. km (k = ... omdr/km) eller i impulser pr. km (k = ... imp/km);

d) motorkoeretoejets vejdrejetal:

Karakteristisk stoerrelse, der angiver talvaerdien af det udgangssignal, der udgaar fra den med motorkoeretoejets kontrolapparat forbundne kontaktanordning (i nogle tilfaelde udtaget fra gearkassen, i andre tilfaelde fra hjulakselen) ved en under de normale afproevningsbetingelser tilbagelagt vejstraekning paa 1 km (sml. afsnit VI, nr. 4, i naervaerende bilag). Vejdrejetallet udtrykkes i omdrejninger pr. km (w = omdr/km) eller i impulser pr. km (s = imp/km);

e) koeretoejets effektive hjulperiferi:

Middelvaerdien af den af hvert drivhjul ved en fuld omdrejning tilbagelagte vejstraekning. Maalingen af disse vejstraekninger skal foregaa under de normale afproevningsbetingelser (sml. afsnit VI, nr. 4, i naervaerende bilag) og udtrykkes i foelgende form : 1 = ... mm.

II. ALMINDELIGE FUNKTIONSKRITERIER FOR KONTROLAPPARATET

Apparatet skal optegne foelgende oplysninger: 1. den af koeretoejet tilbagelagte vejstraekning;

2. koeretoejets hastighed;

3. koeretiden;

4. de oevrige arbejds- og raadighedstider;

5. arbejdsafbrydelser og de daglige hviletider;

6. aabning af kassen, som indeholder diagramarket.

I koeretoejer, der foeres af to foerere, skal kontrolapparatet vaere saaledes indrettet, at de under nr. 3, 4 og 5 opfoerte tidsgrupper kan optegnes for de to foerere samtidig, men hver for sig paa to forskellige diagramark.

III. KONSTRUKTIONSNORMER FOR KONTROLAPPARATET

a) Almindelige bestemmelser 1. For kontrolapparatet er foelgende udstyr foreskrevet: 1.1. Indikationsanordninger: - for vejstraekningen (kilometertaeller),

- for hastigheden (tachometer),

- for tiden (ur).

1.2. Skriveanordninger: - til optegnelse af de tilbagelagte vejstraekninger,

- til optegnelse af hastigheden,

- til optegnelse, ved en eller flere anordninger, af tiden i henhold til afsnit III, litra c), punkt 4.

1.3. En markeringsanordning, ved hjaelp af hvilken enhver aabning af den kasse, som indeholder diagramarket, angives paa diagramarket.

2. Eventuelt forhaandenvaerende ekstraindretninger i apparatet maa hverken forstyrre de foreskrevne anordningers fejlfri funktion eller aflaesningen af dem.

Apparatet skal forelaegges til typegodkendelse med disse eventuelt tilstedevaerende ekstra indretninger.

3. Materialer 3.1. Alle kontrolapparatets komponenter skal bestaa af materialer af tilstraekkelig stabilitet og mekanisk styrke samt af tilstraekkelig elektrisk og magnetisk konstans.

3.2. Enhver aendring af en af apparatets komponenter eller af arten af de til dets fremstilling anvendte materialer skal, inden apparatet tages i brug, godkendes af den myndighed, som har typegodkendt apparatet.

4. Maaling af den tilbagelagte vejstraekning

De tilbagelagte vejstraekninger kan maales og opregnes - ved fremadkoersel og ved bakning, eller

- ved fremadkoersel alene.

Den eventuelle optegnelse af de tilbagelagte vejstraekninger ved bakning maa paa ingen maade skade de oevrige optegnelsers klarhed og noejagtighed.

5. Maaling af hastigheden 5.1. Hastighedsmaalerens maaleomraade fastlaegges i typegodkendelsen.

5.2. Maaleapparatets egenfrekvens og daempning skal vaere saaledes afpasset, at indikationen og optegnelsen af hastigheden i maaleomraadet kan foelge accelerationer paa indtil 2 m/s2 inden for den tilladelige tolerance.

6. Maaling af tiden (ur) 6.1. Urets indstillingsanordning skal vaere anbragt i en kasse, som indeholder diagramarket, og hvis aabning til enhver tid registreres automatisk paa diagramarket.

6.2. Drives diagramarket af urvaerket, skal urets fejlfri gangtid, efter at det er trukket helt op, vaere mindst 10 % laengere end diagramarkets eller arkenes maksimale optegnelsestid.

7. Belysning og beskyttelse 7.1. Indikationsanordningerne skal vaere forsynet med en ikke blaendende belysningsanordning.

7.2. Under normale driftsbetingelser skal alle apparatets indvendige dele vaere beskyttet mod fugt og stoev. Desuden skal de ved plomberbare kasser vaere beskyttet mod indgreb.

b) Indikationsanordninger 1. Vejstraekningsmaalet (kilometertaeller) 1.1. Stoerrelsen af vejstraekningsmaalerens mindste maaleenhed skal andrage 0,1 km. De cifre, der angiver hektometer, skal klart kunne skelnes fra dem, der angiver hele kilometer.

1.2. Vejstraekningsmaalerens cifre skal vaere let laeselige og have en synlig hoejde paa mindst 4 mm.

1.3. Kilometertaelleren skal kunne angive op til mindst 99 999,9 km.

2. Hastighedsmaaler (tachometer) 2.1. Inden for maaleomraadet skal hastighedsskalaen vaere opdelt ensartet i afsnit paa 1, 2, 5 eller 10 km/t. Skalainddelingens hastighedsvaerdi (delestregsafstand) maa ikke overstige 10 % af skalasluthastigheden.

2.2. Det uden for maaleomraadet liggende indikationsomraade behoever ikke at vaere forsynet med cifre.

2.3. Den til en hastighedsaendring paa 10 km/t svarende delestregsafstand maa ikke vaere mindre end 10 mm.

2.4. Paa et viserinstrument maa afstanden mellem viser og skala ikke overstige 3 mm.

3. Tidsmaalerinstrument (ur)

Tidsmaaleren skal kunne aflaeses, uden at apparatet behoever at aabnes, og aflaesningen skal vaere sikker, let og utvetydig.

c) Skriveanordninger 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Hvert apparat skal, uafhaengigt af diagramarkets form (strimmel eller skive), have en markering, der muliggoer en korrekt indlaegning af diagramarket, saaledes at tidsmarkeringen paa arket stemmer overens med urets tidsangivelse.

1.2. Diagramarkets fremdrev skal vaere saaledes konstrueret, at diagrambladet transporteres sloerfrit og til enhver tid kan laegges ind og tages ud.

1.3. Ved diagramark i skiveform drives transportanordningen gennem urvaerket. I dette tilfaelde skal diagramarkets fremfoering ske jaevnt glidende og andrage mindst 7 mm i timen, maalt paa hastigheds- og skrivefeltets inderste cirkelrand.

Ved strimmelskrivere skal strimmelens fremfoering i lige linie mindst andrage 10 mm i timen, hvis transportanordningen drives af urvaerket.

1.4. Den tilbagelagte vejstraekning, koeretoejets hastighed samt aabningen af kassen, der indeholder diagramarket eller -arkene, skal optegnes fuldautomatisk.

2. Optegnelse af den tilbagelagte vejstraekning 2.1. En tilbagelagt vejstraekning paa en kilometers laengde skal i optegnelsen svare til en straekning paa mindst 1 mm paa den paagaeldende koordinat.

2.2. Ogsaa ved hastigheder i naerheden af maaleomraadets oeverste graense skal optegnelsen af vejstraekningen stadig kunne aflaeses tydeligt.

3. Optegnelse af hastigheden 3.1. Skrivestiften til hastighedsoptegnelsen skal uafhaengigt af diagramarkets form principielt foeres i linie og vinkelret paa diagramarkets bevaegelsesretning.

Dog kan skrivestiften foeres efter en cirkelbue, saafremt foelgende forudsaetninger er opfyldt: - skriftsporet skal forloebe vinkelret paa hastighedsskrivefeltets midterste periferi (ved diagramark i skiveform) eller paa dets aksel (ved diagramark i strimmelform),

- forholdet mellem foeringsbuens krumningsdiameter og bredden af det felt, som er beregnet til registrering af hastigheden, maa ikke vaere mindre end 2,4 : 1 uanset diagramarkets form,

- enkelte af tidsskalaens streger skal gennemskaere skrivefeltet i det bueformede spor, som svarer til skrivestiftens foering. Afstanden mellem stregerne maa hoejst svare til en time paa tidsskalaen.

3.2. En hastighedsaendring paa 10 km/t skal i optegnelsen svare til en straekning paa mindst 1,5 mm paa den paagaeldende koordinat.

4. Optegnelse af tiderne 4.1. Kontrolapparatet skal vaere indrettet saaledes, at det ved en eventuel betjening af en omskifter optegner fire tidsgrupper automatisk og hver for sig som anfoert i artikel 15 i forordningen.

4.2. Af skriftsporenes beskaffenhed, deres placering og i givet fald de i artikel 15 i forordningen fastsatte tegn skal det utvetydigt fremgaa, hvilken tidsgruppe det drejer sig om.

De enkelte tidsgrupper fremstilles paa diagramarket ved hjaelp af forskellige skriftspor, bredder eller i enhver anden form, som sikrer en mindst lige saa god aflaeselighed og anvendelighed af diagramarket.

4.3. I koeretoejer, der foeres af et personale bestaaende af flere foerere, skal de under punkt 4.1 naevnte optegnelser ske paa to adskilte diagramark, ét for hver foerer. I dette tilfaelde skal fremfoeringen af de enkelte diagramark ske ved hjaelp af den samme anordning eller ved hjaelp af anordninger, der er koblet synkront.

d) Lukkemekanismer 1. Kassen, som indeholder diagramarket eller -arkene samt urets indstillingsanordning, skal vaere forsynet med laas.

2. Enhver aabning af kassen, som indeholder diagramarket eller -arkene samt urets indstillingsanordning, skal registreres automatisk paa diagramarket eller -arkene.

e) Betegnelser 1. Paa apparatets skala skal vaere anbragt foelgende betegnelser: - i umiddelbar naerhed af vejstraekningsmaalerens indikation, maaleenheden for de tilbagelagte vejstraekninger med forkortelsen »km/t«,

- i naerheden af hastighedsskalaen forkortelsen »km/t«,

- hastighedsmaalerens maaleomraade med forkortelsen »Vmin ... km/t, Vmax ... km/t« ; denne angivelse kan udelades, hvis den fremtraeder paa apparatets typeplade.

Disse forskrifter finder dog ikke anvendelse paa kontrolapparater, som er godkendt foer den 10. august 1970.

2. Den paa apparatet anbragte typeplade skal indeholde foelgende oplysninger, som skal vaere let aflaeselige paa det installerede apparat: - fabrikantens navn og adresse,

- fabriksnummer og fremstillingsaar,

- godkendelsesmaerke for apparattypen,

- apparatkonstanten i formen »k = ... omdr/km« eller »k = ... imp/km«,

- eventuelt hastighedsmaaleomraade i den i punkt 1 angivne form,

- hvis apparatets foelsomhed over for haeldningsvinklen kan paavirke dets angivelse ud over de tilladte tolerancer, den tilladelige haeldningsvinkel angivet som: >PIC FILE= "T0028089">

f) Tilladte tolerancer (indikations-og skriveanordninger) 1. Proevestandsforsoeg inden installering a) tilbagelagt vejstraekning:

± 1 % af den faktiske straekning, idet denne mindst skal vaere 1 km;

b) hastighed:

± 3 km/t i forhold til den faktiske hastighed;

c) tid:

± 2 minutter pr. dag, dog ikke mere end 10 minutter efter syv dage, hvis urets optraekningsfrie gangtid ikke andrager mindre end syv dage.

2. Ved installeringen a) tilbagelagt vejstraekning:

± 2 % af den faktiske straekning, idet denne mindst skal vaere 1 km;

b) hastighed:

± 4 km/t i forhold til den faktiske hastighed;

c) tid:

± 2 minutter pr. dag, eller

± 10 minutter efter syv dage.

3. I drift a) tilbagelagt vejstraekning:

± 4 % af den faktiske straekning, idet denne mindst skal vaere 1 km;

b) hastighed:

± 6 km/t i forhold til den faktiske hastighed;

c) tid:

± 2 minutter pr. dag, eller

± 10 minutter efter syv dage.

4. De under punkt 1, 2 og 3 naevnte tilladelige tolerancer gaelder for temperaturer mellem 0° C og 40° C ; temperaturerne maales i umiddelbar naerhed af apparatet.

5. De under punkt 2 og 3 naevnte tilladte tolerancer gaelder, hvis de er blevet konstateret under de i afsnit VI naevnte betingelser.

IV. DIAGRAMARK

a) Almindelige bestemmelser 1. Diagramarkene skal vaere indrettet saaledes, at de ikke hindrer apparatets normale funktion, saaledes at optegnelserne ikke kan slettes ud, og saaledes at disse kan aflaeses og identificeres tydeligt.

Diagramarkene skal bevare deres maal og optegnelser ved normal fugtighed og temperatur.

De i artikel 15, stk. 5, i forordningen naevnte anfoerelser skal kunne foretages paa diagramarkene, uden at disse herved beskadiges, og uden at optegnelsernes aflaeselighed skades.

Diagramarkene skal ved hensigtsmaessig oplagring vaere let aflaeselige i mindst et aar.

2. Diagramarkenes optegnelseskapacitet skal uafhaengigt af arkenes form mindst andrage 24 timer.

Er flere diagramark forbundet med hinanden for at foroege kapaciteten af indgrebsfrie optegnelser, skal forbindelserne mellem de enkelte diagramark vaere udfoert saaledes, at optegnelserne paa overgangsstederne fra et diagramark til det naeste hverken opviser afbrydelser eller overlapninger.

b) Skrivefelter og deres inddeling 1. Diagramarkene omfatter foelgende skrivefelter: - et skrivefelt udelukkende til hastighedsoptegnelsen,

- et skrivefelt udelukkende til optegnelse af den tilbagelagte vejstraekning,

- et skrivefelt eller skrivefelter til optegnelse af koeretid, oevrige arbejds- og raadighedstider, arbejdsafbrydelser og hviletider.

2. Skrivefeltet til hastighedsoptegnelsen skal vaere inddelt mindst for hver 20 km/t. Hver delestreg skal vaere betegnet med den tilsvarende hastighed. Forkortelsen km/t skal fremtraede mindst et sted paa skrivefeltet. Den sidste delestreg skal stemme overens med den oeverste ende af maaleomraadet.

3. Skrivefeltet til optegnelsen af de tilbagelagte vejstraekninger skal vaere inddelt saaledes, at antallet af tilbagelagte kilometer er let aflaeseligt.

4. Skrivefeltet eller skrivefelterne til optegnelse af tiderne i henhold til punkt 1 skal indeholde henvisninger, som muliggoer en entydig sondring mellem de enkelte tidsgrupper.

c) Oplysninger paa diagramarket

Hvert diagramark skal baere foelgende paatryk: - fabrikantens navn og adresse eller firmamaerke,

- godkendelsesmaerke for modellen af diagramarket,

- godkendelsesmaerke for den apparattype eller de apparattyper, til hvilken eller hvilke diagramarket kan benyttes,

- hastighedsmaaleomraadets oeverste graense i km/t.

Paa hvert diagramark skal der desuden mindst vaere paatrykt en tidsskala, som muliggoer en direkte aflaesning af tiden med femten minutters mellemrum samt en simpel konstatering af afsnittene paa fem minutter.

d) AAben plads til haandskrevne angivelser

Paa diagramarket skal der vaere afsat plads til mindst foelgende haandskrevne angivelser fra foereren: - efternavn og fornavn paa foereren,

- tidspunkt og sted for paabegyndelse og for afslutning af diagramarkets anvendelse,

- indregistreringsnummer eller -numre paa det koeretoej eller de koeretoejer, som er overladt foereren under diagramarkets anvendelse,

- kilometertaellerens stand paa det koeretoej eller de koeretoejer, som er overladt foereren under diagramarkets anvendelse,

- tidspunktet for skift af koeretoej.

V. INSTALLERING AF KONTROLAPPARATET

1. Kontrolapparatet skal installeres saaledes i motorkoeretoejet, at chauffoeren fra foerersaedet let kan aflaese hastighedsmaaler, vejstraekningsmaaler og ur, og at alle komponenter inklusive forbindelsesled er beskyttet mod haendelige beskadigelser.

2. Kontrolapparatets konstant skal kunne tilpasses koeretoejets vejdrejetal gennem en egnet justeringsanordning.

Motorkoeretoejer med flere bagakselreduktioner skal vaere udstyret med en omskifteranordning, gennem hvilken de forskellige reduktionsforhold automatisk opnaar det vejdrejetal, ved hvilket apparatets tilpasning til koeretoejet er sket.

3. Efter afproevning ved den foerste indbygning anbringes en installationsplade let synligt i koeretoejet paa eller ved siden af kontrolapparatet. Efter ethvert indgreb foretaget af en autoriseret installatoer eller et autoriseret vaerksted, som goer det noedvendigt at aendre selve installationens indstilling, skal installationspladen udskiftes med en ny plade.

Installationspladen skal mindst give foelgende oplysninger: - den autoriserede installatoers eller det autoriserede vaerksteds navn, adresse eller firmamaerke,

- koeretoejets vejdrejetal i formen »w = ... omdr/km« eller »w = ... imp/km«,

- effektiv daekperiferi i formen »l = ... mm«,

- dato for maalingen af koeretoejets vejdrejetal og af den effektive daekperiferi.

4. Plombering

Foelgende apparatdele skal plomberes: a) installationspladen, medmindre den er paamonteret saaledes, at den ikke kan fjernes, uden at angivelserne oedelaegges;

b) tilslutningsklemmerne mellem det egentlige kontrolapparat og koeretoejet;

c) den egentlige adapter og dennes tilslutning til de oevrige dele af anlaegget;

d) omskifteranordningen i motorkoeretoejer med flere bagakselreduktioner;

e) adapterens og omskifteranordningens forbindelser med anlaeggets oevre dele;

f) de i afsnit III, litra a), nr. 7.2 omhandlede kasser.

I saerlige tilfaelde kan der fastsaettes yderligere plomberinger ved apparatets typegodkendelse ; paa typegodkendelsesdokumentet skal det angives, hvor disse plomber er anbragt.

Kun plomberne paa de under litra b), c) og e) naevnte forbindelsessteder kan fjernes i noedsfald. Enhver beskadigelse af plomberne skal goeres til genstand for en skriftlig begrundelse, som skal holdes til disposition for den kompetente myndighed.

VI. EFTERPROEVNING OG KONTROL

Medlemsstaterne udpeger de organer, som skal udfoere efterproevning og kontrol. 1. Certificering af nye eller reparerede instrumenter

For hver enkelt nyt eller repareret apparat certificeres den korrekte funktion og noejagtigheden af angivelser og optegnelser inden for de i afsnit III, litra f), punkt 1, fastsatte tolerancer ved den i afsnit V, nr. 4, litra f), foreskrevne plombering.

Medlemsstaterne kan i dette oejemed indfoere en foerste efterproevning, der bestaar i kontrol og bekraeftelse af det nye eller faerdigreparerede apparats overensstemmelse med den godkendte model og/eller med kravene i forordningen, herunder dens bilag, eller lade fabrikanterne eller deres befuldmaegtigede foretage certificeringen.

2. Installering

Ved installeringen i et koeretoej skal apparatet og hele installationen opfylde bestemmelserne i afsnit III, litra f), punkt 2, vedroerende tolerancer.

De hermed forbundne kontrolafproevninger skal udfoeres af en autoriseret installatoer eller et autoriseret vaerksted paa sammes ansvar.

3. Periodisk kontrol a) Periodisk kontrol af de i koeretoejerne installerede apparater skal finde sted mindst hvert andet aar og kan blandt andet gennemfoeres som et led i det tekniske tilsyn med motorkoeretoejerne.

Isaer kontrolleres: - apparatets korrekte funktion,

- at apparaterne er forsynet med typegodkendelsesmaerke,

- at installationspladen forefindes,

- at plomberne paa apparatet og de oevrige dele af installationen er ubeskadigede,

- den faktiske daekperiferi.

b) Kontrollen med overholdelse af bestemmelserne i afsnit III, litra f), punkt 3, om tolerancer under drift, skal finde sted mindst en gang hvert sjette aar, idet dog hver medlemsstat kan foreskrive en hyppigere kontrol for koeretoejer, der er registreret paa dens omraade. Denne kontrol indebaerer obligatorisk udskiftning af installationspladen.

4. Maaling af fejl

Maaling af fejl under installeringen og under drift gennemfoeres paa foelgende betingelser, der er at anse som normale afproevningsbetingelser: - ubelastet koeretoej i koereklar stand,

- daektryk i overensstemmelse med fabrikantens angivelser,

- daekslid inden for de tilladte graenser i gaeldende forskrifter,

- koeretoejets bevaegelse : koeretoejet skal bevaege sig frem ved egen motorkraft i lige linje paa jaevnt terraen og med en hastighed af 50 ± 5 km/t ; kontrollen kan ligeledes, forudsat den er af en tilsvarende noejagtighed, gennemfoeres paa en egnet proevestand.

BILAG II GODKENDELSESMAERKE OG TYPEGODKENDELSESDOKUMENT

I. GODKENDELSESMAERKE

1. Godkendelsesmaerket bestaar af - et rektangel, i hvilket er anbragt bogstavet »e« efterfulgt af kodetallet eller kendigsbogstavet for det land, som har meddelt typegodkendelsen i overensstemmelse med foelgende oversigt: >PIC FILE= "T0028090">

- et typegodkendelsesnummer, som svarer til nummeret i det for modellen af kontrolapparatet eller af diagramarket udstedte typegodkendelsesdokument, og som anbringes et sted i naerheden af rektanglet.

2. Godkendelsesmaerket anbringes paa hvert apparats typeplade og paa hvert diagramark. Maerket maa ikke kunne udslettes og skal til enhver tid vaere let laeseligt.

3. De nedenfor angivne maal for godkendelsesmaerket er udtrykt i millimeter og udgoer mindstemaalene. Relationerne mellem disse maal skal overholdes. >PIC FILE= "T0028091">

II. TYPEGODKENDELSESDOKUMENT

Den medlemsstat, der har foretaget en typegodkendelse, udsteder en typegodkendelsesattest til ansoegeren efter foelgende model. Til underretning af andre medlemsstater om den meddelte typegodkendelse eller om eventuelle inddragelser skal medlemsstaterne anvende kopier af denne attest. >PIC FILE= "T0028092">

Top