EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0349

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber

OJ L 193, 18.7.1983, p. 1–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 119 - 135
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 119 - 135
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 59 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 59 - 72
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 45 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; ophævet ved 32013L0034 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj

31983L0349

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber

EF-Tidende nr. L 193 af 18/07/1983 s. 0001 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0059
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0119
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0059
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0119


RAADETS SYVENDE DIREKTIV

af 13 . juni 1983

paa grundlag af traktatens artikel 54 , stk. 3 , litra g ) , om konsoliderede regnskaber

( 83/349/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 54 , stk. 3 , litra g ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadet vedtog den 25 . juli 1978 direktiv 78/660/EOEF (4) om samordning af de nationale lovgivninger om aarsregnskaberne for visse selskabsformer ; et betydeligt antal selskaber indgaar i helheder af flere virksomheder ; der maa udarbejdes konsoliderede regnskaber , for at de finansielle oplysninger om disse helheder af virksomheder kan bringes til selskabsdeltagernes og tredjemands kundskab ; det er saaledes noedvendigt at samordne de nationale lovgivninger om konsoliderede regnskaber for at gennemfoere maalene for disse oplysningers sammenlignelighed og ligevaerdighed ;

ved fastlaeggelsen af forudsaetningerne for at udarbejde konsoliderede regnskaber maa der tages hensyn til de tilfaelde , hvor den bestemmende indflydelse bygger baade paa et flertal af stemmerettighederne og paa aftaler , naar saadanne er tilladt ; medlemsstaterne maa envidere i givet fald have tilladelse til at omfatte det tilfaelde , hvor den faktiske udoevelse af den bestemmende indflydelses under visse omstaendigheder er sket paa grundlag af en minoritetsbesiddelse ; medlemsstaterne maa endvidere have tilladelse til at omfatte tilfaeldet med helheder af virksomheder , der indbyrdes er ligestillede ;

samordningen vedroerende konsoliderede regnskaber har til hensigt at beskytte de interesser , der knytter sig til kapitalselskaber ; denne beskyttelse indebaerer , at der skal udarbejdes konsoliderede regnskaber , naar et saadant selskab indgaar i en helhed af virksomheder , og at udarbejdelsen af disse konsoliderede regnskaber i det mindste er obligatorisk , naar det paagaeldende selskab er en modervirksomhed ; det er endvidere for at opnaa fuldstaendige oplysninger noedvendigt , at en dattervirksomhed , naar den selv er modervirksomhed , udarbejder et konsolideret regnskab ; en saadan modervirksomhed kan dog , og skal under visse omstaendigheder , undtages fra pligten til at udarbejde et saadant konsolideret regnskab , saafremt der ydes dens selskabsdeltagere og tredjemand tilstraekkelig beskyttelse ;

for helheder af virksomheder , der ikke overstiger en vis stoerrelse , kan det vaere berettiget at undtage fra pligten til at udarbejde konsoliderede regnskaber ; der maa derfor opstilles maksimalgraenser for en saadan undtagelse ; heraf foelger , at medlemsstaterne enten kan fastsaette , at overskridelsen af den numeriske graense for ét af de tre kriterier er tilstraekkelig til ikke at anvende undtagelsen , eller vedtage lavere numeriske graenser end de i direktivet fastsatte ;

de konsoliderede regnskaber skal give et paalideligt billede af aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet for de virksomheder som helhed , der indgaar i det konsoliderede regnskab ; med henblik herpaa er det et princip , at konsolideringen skal omfatte alle virksomhederne i denne helhed ; disse virksomheders aktiver og passiver samt indtaegter og udgifter skal fuldt ud medtages i konsolideringen med saerskilt angivelse af interesser , som henfoeres til andre uden for helheden ; der skal imidlertid foretages de noedvendige reguleringer for at eliminere virkningerne af de finansielle forbindelser mellem de konsoliderede virksomheder ;

der maa opstilles en raekke principper for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber og for vaerdiansaettelsen i regnskaberne for at sikre , at der heri sammendrages ensartede og sammenlignelige bestanddele , saavel med hensyn til de metoder , der anvendes ved vaerdiansaettelsen , som til de regnskabsperioder , der medtages ;

kapitalinteresser i virksomheder , som virksomheder , der indgaar i det konsoliderede regnskab , udoever en betydelig indflydelse paa , skal medtages i det konsoliderede regnskab ved « den indre vaerdis metode » « equity-metoden » ;

det er paakraevet , at noterne til det konsoliderede regnskab skal indeholde noejagtige oplysninger om de virksomheder , der skal indgaa i konsolideringen ;

visse fravigelser , der oprindelig blev tilladt i direktiv 78/660/EOEF som overgangsforanstaltninger , kan med forbehold af en senere fornyet behandling opretholdes -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING 1

Forudsaetninger for udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne paalaegger enhver virksomhed , som henhoerer under deres nationale lovgivning , pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning , hvis virksomheden ( modeivirksomheden ) :

a ) besidder flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en virksomhed ( dattervirksomhed ) ;

eller

b ) har ret til at udnaevne eller afsaette et flertal af medlemmerne i en virksomheds ( dattervirksomheds ) administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer og samtidig er selskabsdeltager i denne virksomhed ;

eller

c ) har ret til at udoeve en bestemmende indflydelse over en virksomhed ( dattervirksomhed ) , hvori den er selskabsdeltager , i medfoer af en med denne indgaaet aftale eller i medfoer af en bestemmelse i dennes vedtaegter , naar det efter den lovgivning , som dattervirksomheden henhoerer under , er tilladt , at dattervirksomheden underkastes saadanne aftaler eller vedtaegtsbestemmelser ; medlemsstaterne kan undlade at foreskrive , at modervirksomheden skal vaere selsskabsdeltager i dattervirksomheden . De medlemsstater , hvis lovgivning ikke indeholder bestemmelser om saadanne aftaler eller vedtaegtsbestemmelser , kan undlade at anvende denne bestemmelse ;

eller

d ) er selskabsdeltager i en virksomhed , og

aa ) fletallet af de medlemmer af virksomhedens ( dattervirksomhedens ) administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer , som har fungeret i regnskabsaaret og i det forudgaaende regnskabsaar samt indtil tidspunktet for udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab , er blevet undnaevnt alene i kraft af udoevelsen af modervirksomhedens stemmerettigheder ,

eller

bb ) i medfoer af en aftale med andre selskabsdeltagere i virksomheden selv raader over flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed ( dattervirksomhed ) . Medlemsstaterne kan fastsaette naermere bestemmelser om denne aftales form og indhold .

Medlemsstaterne paabyder i det mindste den i litra bb ) fastsatte bestemmelse .

De kan goere anvendelsen af litra aa ) betinget af , at besiddelsen udgoer mindst 20 % af de stemmerettigheder , som selskabsdeltagerne raader over .

Litra aa ) anvendes dog ikke , hvis en anden virksomhed besidder rettigheder som naevnt i litra a ) , b ) eller c ) i dattervirksomheden .

2 . Ud over de i stk. 1 naevnte tilfaelde og indtil en senere samordning kan medlemsstaterne paabyde enhver virksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning , naar denne virksomhed ( modervirksomheden ) besidder en kapitalinteresse sorn defineret i artikel 17 i direktiv 78/660/EOEF i en anden virksomhed ( dattervirksomhed ) , og naar

a ) den faktisk udoever en bestemmende indflydelse over dattervirksomheden ,

eller

b ) den selv og dattervirksomheden er underlagt modervirksomhedens faelles ledelse .

Artikel 2

1 . Ved anvendelsen af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) , b ) og d ) , skal der til modervirksomhedens stemmerettigheder og rettigheder til udnaevnelse og afsaettelse laegges de rettigheder , som tilkommer en anden dattervirksomhed eller andre , der handler i eget navn , men for modervirksomhedens eller en anden dattervirksomheds regning .

2 . Ved anvendelsen af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) , b ) og d ) , skal der fra de i denne artikels stk. 1 naevnte rettigheder traekkes de rettigheder ,

a ) som knytter sig til kapitalandele , der besiddes for andres regning end modervirksomheden eller en dattervirksomhed ,

eller

b ) som knytter sig til kapitalandele , der besiddes som sikkerhed , naar disse rettigheder udoeves i overensstemmelse med de modtagne instrukser , eller naar dens besiddelse af disses kapitalandele er et saedvanligt led i dens laanevirksomhed , saafremt stemmerettighederne udoeves i sikkerhedsstillerens interesse .

3 . Ved anvendelsen af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) og d ) , skal der fra selskabsdeltagernes samlede antal stemmerettigheder i en dattervirksomhed traekkes de stemmerettigheder , som knytter sig til kapitalandele , der besiddes af denne virksomhed selv , dennes dattervirksomhed eller andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning .

Artikel 3

1 . Medmindre andet er fastsat , artikel 13 , 14 og 15 , skal modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder indgaa i det konsoliderede regnskab , uansset hvor dattervirksomhederne har hjemsted .

2 . Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes enhver datterdattervirksomhed som en dattervirksomhed af modervirksomheden for de virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab .

Artikel 4

1 . Modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder skal indgaa i det konsoliderede regnskab , der udarbejdes i henhold til dette direktiv , hvis enten modervirksomheden eller en eller flere dattervirksomheder er organiseret i en af foelgende selskabsformer :

a ) i Tyskland :

die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien , die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;

b ) i Belgien :

la société anonyme / de naamloze vennootschap , la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen , la société de personnes à responsabilité limitée / de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

c ) i Danmark :

aktieselskaber , kommanditaktieselskaber , anpartsselskaber ;

d ) i Frankrig :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

e ) i Graekenland :

!***

f ) i Irland :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee ;

g ) i Italien :

la società per azioni , la società in accomandita per azioni , la società a responsabilità limitata ;

h ) i Luxembourg :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

i ) i Nederlandene :

de naamloze vennootschap , de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

j ) i Det forenede Kongerige :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee .

2 . Medlemsstaterne kan dog undtage fra pligten efter artikel 1 , stk. 1 , naar modervirksomheden ikke er organiseret i en af de i stk. 1 naevnte selskabsformer .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne kan undtage fra pligten efter artikel 1 , stk. 1 , naar modervirksomheden er et holdingselskab som difineret i artikel 5 , stk. 3 , i direktiv 78/660/EOEF , og

a ) det hverken direkte eller indirekte i loebet af regnskabsaaret har grebet ind i ledelsen af dattervirksomheden , og

b ) det ikke i loebet af regnskabsaaret eller de fem forudgaaende regnskabsaar har udoevet den til kapitalinteressen knyttede stemmeret i forbindelse med udnaevnelse af et medlem af administrations- , ledelses- eller tilsynsorganerne i dattervirksomheden , eller , naar udoevelse af stemmeretten har vaeret noedvendig , for at dattervirksomhedens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer har kunnet fungere , saafremt ingen selskabsdeltager , der besidder flertallet af stemmerettighederne i modervirksomheden , og heller ikke noget medlem af administrations- , ledelses- eller tilsynsorganerne i modervirksomheden eller en selskabsdeltager heri , som besidder flertallet af stemmerettighederne , er medlem af dattervirksomhedens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer , og endvidere at de saaledes udnaevnte medlemmer af disse organer har udoevet deres hverv uden nogen indblanding eller paavirkning fra modervirksomheden eller en af dens dattervirksomheder , og

c ) det kun har ydet laan til virksomheder , hvori det har en kapitalinteresse . Er der ydet laan til andre modtagere , skal disse laan vaere tilbagebetalt inden tidspunktet for afslutningen af det foregaaende regnskabsaar , og

d ) undtagelsen er givet af en administrativ myndighed efter kontrol af , at de ovenfor anfoerte betingelser er opfyldt .

2 . a ) Er et holdingselskab undtaget , finder artikel 43 , stk. 2 , i direktiv 78/660/EOEF ikke anvendelse paa dette selskabs aarsregnskab fra det i artikel 49 , stk. 2 , naevnte tidspunkt for saa vidt angaar majoritetsbesiddelser i det paagaeldende selskabs dattervirksomheder .

b ) For disse majoritetsbesiddelsen kan oplysningerne efter artikel 43 , stk. 1 , nr. 2 , i direktiv 78/660/EOEF udelades , naar de kan volde betydelig skade for selskabet , dets selskabsdeltagere eller en af dets dattervirksomheder . Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse betinget af den forudgaaende tilladelse fra en administrativ eller retslig myndighed . Udeladelse af disse oplysninger skal anfoeres i noterne .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 , desuden undtage fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , naar de af konsolideringen omfattede virksomheder som helhed paa grundlag af deres sidst vedtagne aarsregnskaber ikke paa modervirksomhedens balancetidspunkt overskrider de numeriske graenser for to af de tre kriterier , der er anfoert i artikel 27 i direktiv 78/660/EOEF .

2 . Medlemsstaterne kan ved beregningen af ovennaevnte numeriske graenser tillade eller foreskrive , at der ikke skal foretages udligning efter artikel 19 , stk. 1 , eller eliminering efter artikel 26 , stk. 1 , litra a ) og b ) . I saa tilfaelde forhoejes de numeriske graenser for kriterierne for balancesummen og nettoomsaetningen med 20 % .

3 . Artikel 12 i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse paa ovennaevnte kriterier .

4 . Denne artikel finder ikke anvendelse , naar en af de virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab , er et selskab , hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering paa en fondsboers i en medlemsstat .

5 . Indtil udloebet af en frist paa ti aar fra den i artikel 49 , stk. 2 , anfoerte dato kan medlemsstaterne forhoeje de i ECU udtrykte numeriske graenser for kriterierne indtil 2,5 gange og det gennemsnitlige antal arbejdstagere , der har vaeret beskaeftiget i loebet af regnskabsaaret , til 500 .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne skal , medmindre andet er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , undtage enhver modervirksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , og som samtidig er en dattervirksomhed , fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , naar dens modervirksomhed henhoerer under en medlemsstats lovgivning , i foelgende to tilfaelde :

a ) modervirksomheden ejer samtlige kapitalandele i den undtagne virksomhed . De kapitalandele i denne virksomhed , som i medfoer af en retslig eller vedtaegtsmaessig forpligtelse besiddes af medlemmer af dens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer , medregnes ikke ;

b ) modervirksomheden besidder mindst 90 % af den undtagne virksomheds kapitalandele , og de oevrige selskabsdeltagere i denne virksomhed har godkendt undtagelsen . Saafremt en medlemsstats lovgivning paa tidspunktet for dette direktivs vedtagelse foreskriver konsolidering i dette tilfaelde , kan denne medlemsstat undlade at anvende denne bestemmelse indtil udloebet af en frist paa ti aar fra den i artikel 49 , stk. 2 , anfoerte dato .

2 . Undtagelsen skal goeres afhaengig af , at folgende betingelser alle er opfyldt :

a ) Den undtagne virksomhed og , medmindre andet er fastsat i artikel 13 , 14 og 15 , alle dens dattervirksomhed skal indgaa i det konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder , hvis modervirksomhed henhoerer under en medlemsstats lovgivning ;

b ) aa ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning for den stoerre helhed af virksomheder udarbejdes af modervirksomheden for denne helhed og revideres efter lovgivningen i den medlemsstat , som den henhoerer under , i overensstemmelse med dette direktiv ;

bb ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab , den i litra aa ) naevnte konsoliderede beretning og beretningen fra den person , der foretager revisionen af dette regnskab , samt i givet fald de i artikel 9 naevnte dokumenter skal i henhold til artikel 38 offentliggoeres af den undertagne virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat , som denne virksomhed henhoerer under . Denne medlemsstat kan paabyde , at disse dokumenter offentliggoeres paa den paagaeldenee medlemsstats officielle sprog , og at oversaettelsen af disse dokumenter bekraeftes ;

c ) i noterne til den undtagne virksomheds aarsregnskab skal anfoeres

aa ) navnet paa og hjemstedet for den modervirksomhed , der udarbejder det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab , og

bb ) undtagelsen fra pligten til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning .

3 . Medlemsstaterne kan undlade at anvende denne artikel paa selskaber , hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering paa en fondsboers i en medlemsstat .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , i andre tilfaelde end de af artikel 7 , stk. 1 , omfattede undtage enhver modervirksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , og som samtidig er dattervirksomhed af en modervirksomhed , der henhoerer under en medlemsstats lovgivning , fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , naar alle de i artikel 7 , stk. 2 , naevnte betingelser er opfyldt , og naar selskabsdeltagere i den undtagne virksomhed , der ejer en minimumsprocentdel af denne virksomheds tegnede kapital , ikke senest seks maaneder inden regnskabsaarets udgang har kraavet , at der udarbejdes et konsolideret regnskab . Medlemsstaterne kan ikke fastsaatte denne procentdel til over 10 % for aktieselskaber og kommanditaktieselskaber og ikke til over 20 % for andre virksomhedsformer .

2 . En medlemsstat kan ikke goere undtagelsen afhaangig af , at den modervirksomhed , der udarbejder det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , naevnte konsoliderede regnskab , ligeledes henhoerer under dens nationale lovgivning .

3 . Medlemsstaterne kan ikke goere undtagelsen afhaengig af betingelser vedroerende udarbejdelsen og revisionen af det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , naevnte konsoliderede regnskab .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne kan goere undtagelsen i artikel 7 og 8 betinget af , at der gives yderligere oplysninger i overensstemmelse med dette direktiv i det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , naevnte konsoliderede regnskab eller i et vedlagt dokument , saafremt dette kraeves for de virksomheder , der henhõrer under den paagaeldende medlemsstats nationale lovgivning , og som under tilsvarende omstaendigheder har pligt til at udarbejde konsoliderede regnskaber .

2 . Medlemsstaterne kan endvidere goere undtagelsen betinget af , at der i noterne til det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , nèvnte konsoliderede regnskab eller i aarsregnskabet for den undtagne virksomhed anfoeres alle eller noght af folgende oplysninger vedroerende den helhed af virksomheder , hvis modervirksomhed undtages fra pligten til at udarbejde et konsolideret regnskab :

- summen af anlaegsaktiverne ,

- nettoomsaetningen ,

- aarets resultat og egenkapitalen ,

- det gennemsnitlige antal arbejdstagere i regnskabsaaret .

Artikel 10

Artikel 7 til 9 beroerer ikke medlemsstaternes lovgivning om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber eller konsoliderede beretninger ,

- naar disse dokumenter kraeves til orientering af arbejdstagerne eller deres repraesentanter ,

eller

- udarbejdes paa forlangende af en administrativ eller retslig myndighed til eget brug .

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre ander er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , undtage enhver modervirksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , og som samtidig er en dattervirksomhed , naar dens modervirksomhed ikke henhoerer under en medlemstats lovgivning , fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , hvis foelgende betingelser alle er opfyldt :

a ) den undtagne virksomhed og , medmindre andet er fastsat i artikel 13 , 14 og 15 , alle dens dattervirksomheder indgaar i det konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder ;

b ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab og i givet fald den konsoliderede beretning udarbejdes i overensstemmelse med dette direktiv eller paa en maade , som er ligevaerdig med konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger , der er udarbejdet i overeensstemmelse med dette direktiv ;

c ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab er revideret af en eller flere personer , der er autoriseret i medfoer af den nationale lovgivning , hvorunder den virksomhed henhoerer , som har udarbejdet dette regnskab .

2 . Artikel 7 , stk. 2 , litra b ) , bb ) , og litra c ) , samt artikel 8 til 10 finder anvendelse .

3 . En medlemsstat kan kun fastsaette undtagelser i henhold til denne artikel , hvis den fastsaetter tilsvarende undtagelser i henhold til artikel 7 til 10 .

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i artikel 1 til 10 , paalaegge enhver virksomhed , som henhoerer under deres nationale lovgivning , pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning , naar

a ) den paagaeldende virksomhed og en eller flere andre virksomheder , mellem hvilke der ikke bestaar den i artikel 1 , stk. 1 eller 2 , naevnte forbindelse , er underlagt en faelles ledelse i medfoer af en aftale med denne virksomhed eller i medfoer af vedtaegtsbestemmelser for disse virksomheder ,

eller

b ) administrations- , ledelses- eller tilsynsorganerne i denne virksomhed og i en eller flere andre virksomheder , mellem hvilke der ikke bestaar den i artikel 1 , stk. 1 eller 2 , naevnte forbindelse , for flertallets vedkommende bestaar af de samme personer , og disse har fungeret i regnskabsaaret og indtil tidspunktet for udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab .

2 . Ved anvendelsen af stk. 1 skal virksomheder , mellem hvilke der bestaar den i stk. 1 naevnte forbindelse , saavel som alle deres dattervirksomheder indgaa i et konsolideret regnskab i henhold til dette direktiv , naar en eller flere af disse virksomheder er organiseret i en af de i artikel 4 naevnte selskabsformer .

3 . Artikel 3 , artikel 4 , stk. 2 , artikel 5 og 6 , artikel 13 til 28 , artikel 29 , stk. 1 , 3 , 4 og 5 , artikel 30 til 38 samt artikel 39 , stk. 2 , finder anvendelse paa det i denne artikel naevnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning , idet henvisninger til modervirksomheden betragtes som henvisninger til alle i stk. 1 naevnte virksomheder . Medmindre andet er fastsat i artikel 19 , stk. 2 , skal dog posterne « kapital » , « overkurs ved emission » , « opskrivningshenlaeggelser » , « reserver » , « overfoersel fra tidligere aar » og « aarets resultat » , der indgaar i det konsoliderede regnskab , omfatte de sammenlagte beloeb for alle de i stk. 1 naevnte virksomheder .

Artikel 13

1 . En virksomhed kan udelades fra det konsoliderede regnskab , naar den er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

2 . Naar flere virksomheder opfylder betingelsen i stk. 1 , skal de dog medtages i det konsoliderede regnskab , i det omfang disse virksomheder som helhed ikke er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

3 . En virksomhed kan envidere udelades fra det konsoliderede regnskab , naar

a ) betydelige og vedvarende hindringer i vaesentlig grad begraenser

aa ) modervirksomhedens udoevelse af sine rettigheder over denne virksomheds aktiver eller ledelse ,

eller

bb ) udoevelsen af den faelles ledelse af denne virksomhed , med hvilken der er den i artikel 12 , stk. 1 , naevnte forbindelse ,

b ) de oplysninger , der er noedvendige for at udarbejde det konsoliderede regnskab i overensstemmelse med dette direktiv , ikke kan indhentes inden for en rimelig frist eller er forbundet med uforholdsmaessigt store omkostninger ,

c ) kapitalandelene i denne virksomhed alene besiddes med henblik paa videreoverdragelse .

Artikel 14

1 . Naar en eller flere virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab , udoever saa forskellige aktiviteter , at deres medtagelse i konsolideringen vil stride mod pligten efter artikel 16 , stk. 3 , skal disse virksomheder , medmindre andet er fastsat i artikel 33 , udelades fra det konsoliderede regnskab .

2 . Stk. 1 finder ikke anvendelse af den grund alene , at de virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab , dels udoever industrivirksomhed , dels handelsvirksomhed og dels praesterer tjenesteydelser , eller at virksomhederne udoever industri- eller handelsvirksomhed med forskellige produkter , eller praesterer forskellige tjenesteydelser .

3 . Anvendes stk. 1 , skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes . Hvis aarsregnskaberne eller de konsoliderede regnskaber for virksomheder , der saaledes udelades af konsolideringen , ikke offentliggoeres i samme medlemsstat i henhold til direktiv 68/151/EOEF (5) , skal de vedlaegges det konsoliderede regnskab eller stilles til raadighed for offentligheden . I sidstnaevnte tilfaelde skal en genpart af disse dokumenter kunne rekvireres til en pris , der ikke maa overstige udgifterne ved fremstilling af genparten .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne kan ved anvendelsen af artikel 16 , stk. 3 , tillade , at en modervirksomhed , der ikke udoever nogen industrielle eller kommercielle aktiviteter , udelades af konsolideringen , naar den besidder kapitalandele i en dattervirksomhed i medfoer af en faelles ordning med en eller flere virksomheder , der ikke indgaar i konsolideringen .

2 . Modervirksomhedens aarsregnskab skal vedlaegges det konsoliderede regnskab .

3 . Naar denne fravigelse finder anvendelse , skal enten artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa modervirksomhedens aarsregnskab , eller de oplysninger , der foelger af anvendelsen af naevnte artikel , skal anfoeres i noterne .

AFDELING 2

Metoder for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber

Artikel 16

1 . Det konsoliderede regnskab omfatter en konsolideret balance , en konsolideret resultatopgoerelse samt noter til det konsoliderede regnskab . Disse dokumenter udgoer et hele .

2 . Det konsoliderede regnskab skal opstilles paa overskuelig maade og i overensstemmelse med dette direktiv .

3 . Det konsoliderede regnskab skal give et paalideligt billede af aktiver og passiver , den oekonomiske stilling , samt resultaret for de virksomheder som belhed der indgaar i det konsoliderede regnskab .

4 . Saafremt anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv ikke er tilstraekkelig til at give et paalideligt billede i henhold til stk. 3 , skal der fremlaegges yderligere oplysninger .

5 . Hvis det i saerlige tilfaelde viser sig , at anvendelsen af en bestemmelse i artikel 17 til 35 og artikel 39 vil stride imod pligten efter stk. 3 , skal denne bestemmelse fraviges , for at der kan gives et paalideligt billede i henhold til stk. 3 . En saadan fravigelse skal anfoeres i noterne og behoerigt begrundes med oplysning om dens indflydelse paa aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet . Medlemsstaterne kan naermere bestemme saertilfaelderle og fastsaette regler for fravigelserne .

6 . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at der i det konsoliderede regnskab skal gives oplysninger ud over , hvad der kraeves oplyst ifoelge dette direktiv .

Artikel 17

1 . Artikel 3 til 10 , 13 til 26 og 28 til 30 i direktiv 78/660/EOEF finder , medmindre andet er fastsat i naervaerende direktiv , og med de fornoedne tilpasninger , der foelger af de saerlige forhold , som goer sig gaeldende for konsoliderede regnskaber i sammenligning med aarsregnskaber , anvendelse paa opstillingen af konsoliderede regnskaber .

2 . Hvis saerlige omstaendigheder medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger , kan medlemsstaterne tillade , at varebeholdninger sammendrages i det konsoliderede regnskab .

Artikel 18

De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver og passiver medtages i deres helhed i den konsoliderede balance .

Artikel 19

1 . Den bogfoerte vaerdi af kapitalandele i de af konsolideringen omfattede virksomheder udlignes med den andel af de paagaeldende virksomheders egenkapital , som de repraesenterer .

a ) Denne udligning foretages paa grundlag af den bogfoerte vaerdi paa det tidspunkt , da denne virksomhed foerste gang indgik i konsolideringen . Det ved udligningen fremkomme forskelsbeloeb fordeles saa vidt muligt direkte paa de poster i den konsoliderede balance , der har en vaerdi , som er hoejere eller lavere end deres bogfoerte vaerdi .

b ) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at udligningen foretages paa grundlag af vaerdien af paaviselige aktiver og passiver paa tidspunktet for kapitalandelenes erhvervelse eller , dersom disse er erhvervet paa forskellige tidspunkter , paa det tidspunkt , da virksomheden blev en dattervirksomhed .

c ) Resterende forskelsbeloeb , der fremkommer ved anvendelse af litra a ) eller litra b ) , opfoeres i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse . Denne post , de anvendte metoder og vaesentlige aendringer heri i forhold til det forudgaaende aar , skal forklares i noterne . Saafremt en medlemsstat tillader modregning af positive og negative forskelsbeloeb , skal ogsaa fordelingen af disse forskelsbeloeb anfoeres i noterne .

2 . Stk. 1 finder dog ikke anvendelse paa kapitalandele i modervirksomheden , som besiddes af denne selv eller af en anden virksomhed , der indgaar i konsolideringen . Disse kapitalandele betragtes i det konsoliderede regnskab som egne kapitalandele i overensstemmelse med direktiv 78/660/EOEF .

Artikel 20

1 . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at den bogfoerte vaerdi af kapitalandele i en af konsolideringen omfattet virksomhed kun udlignes med den tilsvarende andel af kapitalen , saafremt

a ) de kapitalandele , der besiddes , repraesenterer mindst 90 % af den paalydende vaerdi eller , i mangel af paalydende vaerdi , de bogfèrte parivaerdi af virksomhedens kapitalandele bortset fra de i artikel 29 , stk. 2 , litra a ) , i direktiv 77/91/EOEF (6) naevnte ;

b ) den i litra a ) naevnte stoerrelse er naaet i medfoer af en ordning med hensyn til emission af kapitalandele i en af konsolideringen omfattet virksomhed ;

c ) den i litra b ) naevnte ordning ikke indebaerer en kontant betaling , der overstiger 10 % af henholdsvis den paalydende vaerdi eller , i mangel af paalydende vaerdi , den bogfoerte parivaerdi af de udstedte kapitalandele . »

2 . Ethvert forskelsbeloeb , der opstaar ved anvendelse af stk. 1 , henholdsvis laegges til eller traekkes fra de konsoliderede reserver .

3 . Anvendelsen af den i stk. 1 beskrevne metode , de heraf foelgende aendringer i reserverne samt de berurte virksomheders navn og hjemsted amfoeres i noterne .

Artikel 21

Beloeb , der kan henfoeres til kapitalandele i de af konsolideringen omfattede dattervirksomheder , som besiddes af andre end virksomheder , der indgaar i konsolideringen , opfoeres i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

Artikel 22

De af konsolideringen omfattede virksomheders indtaegter og udgifter medtages i deres helhed i den konsoliderede resultatopgoerelse .

Artikel 23

Beloeb , der kan henfoeres til kapitalandele i de af konsolideringen omfattede dattervirksomheders resultat , som besiddes af andre end virksomheder , der indgaar i konsolideringen , opfoeres i den konsoliderede resultatopgoerelse under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

Artikel 24

Opstillingen af de konsoliderede regnskab sker efter principperne i artikel 25 til 28 .

Artikel 25

1 . De metoder , der anvendes ved konsolideringen , maa ikke aendres fra det ene regnskabsaar til det naeste .

2 . Stk. 1 kan fraviges i saerlige tilfaelde . I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes tillige med angivelse af indvirkningen paa aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen .

Artikel 26

1 . De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver og passiver , oekonomiske stilling og resultat skal fremgaa af det konsoliderede regnskab , som om de var en enkelt virksomhed . Navnlig skal

a ) gaeld og tilgodehavender mellem virksomheder , der indgaar i konsolideringen , elimineres i det konsoliderede regnskab ;

b ) indtaegter og udgifter i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder , der indgaar i konsolideringen , elimineres i det konsoliderede regnskab ;

c ) overskud og tab ved transaktioner , som foretages mellem virksomheder , der indgaar i konsolideringen , og som indgaar i aktivernes bogfoerte vaerdi , elimineres i det konsoliderede regnskab . Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne dog tillade , at eliminering som naevnt ovenfor foretages i forhold til den andel af kapitalen , som modervirksomheden besidder i hver af de dattervirksomheder , der indgaar i konsolideringen .

2 . Medlemsstaterne kan fravige stk. 1 , litra c ) , naar transaktionen er sket paa normale markedsvilkaar , og elimineringen af overskud eller tab ville medfoere uforholdsmaessigt store omkostninger . Fravigelse af dette princip skal oplyses , og hvis indvirkningen paa aktiver og passiver , paa den oekonomiske stilling samt paa resultatet for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , ikke er uvaesentlig , anfoeres dette i noterne til det konsoliderede regnskab .

3 . Stk. 1 , litra a ) , b ) og c ) , kan fraviges , naar de paagaeldende beloeb er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

Artikel 27

1 . Det konsoliderede regnskab opstilles paa samme dato som modervirksomhedens aarsregnskab .

2 . Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at det konsoliderede regnskab opstilles paa en anden dato , som tager hensyn til balancetidspunktet for de fleste eller de mest betydningsfulde af de virksomheder , der indgaar i konsolideringen . I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes . Der skal endvidere tages hensyn til eller gives oplysning om betydningsfulde haendelser vedroerende aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet i en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , og som har fundet sted mellem denne virksomheds balancetidspunkt og datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab .

3 . Ligger balancetidspunktet for en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , mere end tre maaneder forud for datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab , konsolideres den paagaeldende virksomhed paa grundlag af et perioderegnskab opstillet pr. datoen for det konsoliderede regnskabs afslutning .

Artikel 28

Er sammensaetningen af de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , aendret vaesentligt i loebet af regnskabsaaret , skal det konsoliderede regnskab indeholde oplysninger , som muliggoer en meningsfyldt sammenligning af paa hinanden foelgende konsoliderede regnskaber . Naar der er tale om en vaesentlig aendring , kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive , at denne pligt opfyldes ved , at der opstilles en tilpasset aabningsbalance og en tilpasset resultatopgoerelse .

Artikel 29

1 . De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver vaerdiansaettes efter ensartede metoder og i overensstemmelse med artikel 31 til 42 og artikel 60 i direktiv 78/660/EOEF .

2 . a ) Den virksomhed , der udarbejder det konsoliderede regnskab , skal anvende samme vaerdiansaettelsesmetoder , som anvendes i dens eget aarsregnskab . Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at der i det konsoliderede regnskab anvendes andre vaerdiansaettelsesmetoder i overensstemmelse med ovennaevnte artikler i direktiv 78/660/EOEF .

b ) I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes .

3 . Naar virksomheder , der indgaar i konsolideringen , vaerdiansaetter de af konsolideringen omfattede aktiver og passiver efter metoder , der afviger fra de ved konsolideringen anvendte , skal disse aktiver og passiver vaerdiansaettes paa ny efter de metoder , der er anvendt ved konsolideringen , medmindre resultatet af denne nye vaerdiansaettelse er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal . Dette princip kan fraviges i saerlige tilfaelde . Saadanne fravigelser skal anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes .

4 . I den konsoliderede balance og i den konsoliderede resultatopgoerelse skal der tages hensyn til det forskelsbeloeb , der ved konsolideringen fremkommer mellem skatter , som kan henfoeres til dette og tidligere regnskabsaar , og skatter , der er betalt eller skal betales for disse regnskabsaar , i det omfang et saadant forskelsbeloeb i naer fremtid kan forventes at blive en faktisk udgift for en virksomhed , der indgaar i konsolideringen .

5 . Er aktiver , der indgaar i konsolideringen , ekstraordinaert vaerdireguleret udelukkende af skattemaessige grunde , skal disse reguleringer tilbagefoeres , inden aktiverne optages i det konsoliderede regnskab . Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at aktiverne optages i det konsoliderede regnskab , uden at disse reguleringer tilbagefoeres , saafremt det paagaeldende beloeb angives i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes .

Artikel 30

1 . Den i artikel 19 , stk. 1 , litra c ) , naevnte saerskilte post , som svarer til et positivt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen , behandles efter bestemmelserne i direktiv 78/660/EOEF for posten « goodwill » .

2 . Medlemsstaterne kan tillade , at et positivt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen straks fratraekkes reserverne paa en tydelig maade .

Artikel 31

Det beloeb , det er opfoet i den i artikel 19 , stk. 1 , litra c ) , naevnte saerskilte post , som svarer til et negativt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen , maa ikke optages i den konsoliderede resultatopgoerelse , medmindre

a ) dette forskelsbeloeb paa anskaffelsestidspunktet svarer til en forventet ugunstig udvikling i virksomhedens resultat eller til forventede udgifter , som paafoeres denne virksomhed , og i det omfang disse forventninger virkeliggoeres ,

eller

b ) dette forskelsbeloeb svarer til realiserede fortjenester .

Artikel 32

1 . Medlemsstaterne kan , naar en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , leder en anden virksomhed sammen med en eller flere virksomheder , der ikke indgaar i konsolideringen , tillade eller foreskrive , at denne anden virksomhed medtages pro rata i det konsoliderede regnskab , i forhold til de rettigheder , som den virksomhed , der indgaar i konsolideringen , besidder i dens kapital .

2 . Ved den i stk. 1 omtalte pro rata konsolidering finder artikel 13 til 31 anvendelse med de fornoedne tilpasninger .

3 . Hvis denne artikel finder anvendelse , finder artikel 33 ikke anvendelse , naar den virksomhed , for hvilken der foretages pro rata konsolidering , et en associeret virksomhed som defineret i artikel 33 .

Artikel 33

1 . Naar en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , udoever en betydelig indflydelse paa den driftsmaessige og finansielle ledelse af en virksomhed , der ikke indgaar i konsolideringen ( en associeret virksomhed ) , og hvori den besidder en kapitalinteresse som defineret i artikel 17 i direktiv 78/660/EOEF , opfoeres denne kapitalinteresse i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse . Det formodes , at en virksomhed udoever en betydelig indflydelse paa en anden virksomhed , naar den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed . Artikel 2 finder anvendelse .

2 . Naar denne artikel anvendes foerste gang paa en kapitalinteresse som naevnt i stk. 1 , opfoeres denne i den konsoliderede balance :

a ) enten til den bogfoerte vaerdi i overensstemmelse med reglerne i direktiv 78/660/EOEF for vaerdiansaettelse . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den til kapitalinteressen svarende andel af egenkapitalen , anfoeres saerskilt i den konsoliderede balance eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang ;

b ) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af den associerede virksomheds egenkapital . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den bogfoerte vaerdi i henhold til reglerne i direktiv 78/660/EOEF for vaerdiansaettelse , anfoeres saerskilt i den konsoliderede balance eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang .

c ) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten litra a ) eller b ) . Det angives i den konsoliderede balance eller i noterne , om litra a ) eller litra b ) er anvendt .

d ) Medlemsstaterne kan desuden ved anvendelsen af litra a ) eller b ) tillade eller foreskrive , at forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor kapitalandelene er erhvervet , eller saafremt de ikke er erhvervet paa én gang , pr. den dato , paa hvilken virksomheden blev en associeret virksomhed .

3 . Naar aktiver eller passiver i den associerede virksomhed vaerdiansaettes efter andre metoder end dem , der anvendes ved konsolideringen i henhold til artikel 29 , stk. 2 , kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , i denne artikel naevnte forskelsbeloeb vaerdiansaettes paa ny efter de metoder , der anvendes ved konsolideringen . Er der ikke foretaget en saadan ny vaerdiansaettelse , skal dette anfoeres i noterne . Medlemsstaterne kan paabyde en saadan ny vaerdiansaettelse .

4 . Den i stk. 2 , litra a ) , naevnte bogfoerte vaerdi eller det i stk. 2 , litra b ) , naevnte beloeb , der svarer til andelen i den associerede virksomheds egenkapital , foroeges eller formindskes i forhold til de i regnskabsaaret indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i den associerede virksomheds egenkapital ; vaerdien formindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet .

5 . Saafremt det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , naevnte positive forskelsbeloeb ikke kan henfoeres til bestemte aktiver eller passiver , behandles dette forskelsbeloeb i overensstemmelse med artikel 30 og artikel 39 , stk. 3 .

6 . Den til kapitalinteressen svarende andel af den associerede virksomheds resultat , opfoeres i den konsoliderede resultatopgoerelse under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

7 . De i artikel 26 , stk. 1 , litra c ) , naevnte elimineringer foretages , i det omfang oplysningerne hertil er kendte eller tilgaengelige . Artikel 26 , stk. 2 og 3 , finder anvendelse .

8 . Naar en associeret virksomhed udarbejder et konsolideret regnskab , finder de foregaaende stykker anvendelse paa den egenkapital , som er opfoert i dette konsoliderede regnskab .

9 . Anvendelse af denne artikel kan undlades , saafremt kapitalinteresserne i den associerede virksomheds kapital er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

Artikel 34

Ud over de oplysninger , der kraeves i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv , skal noterne i det mindste indeholde oplysninger om :

1 . De vaerdiansaettelsesmetoder , der anvendes for de forskellige poster i det konsoliderede regnskab , saavel som de ved vaerdireguleringer benyttede beregningsmetoder . For poster i det konsoliderede regnskab , som er eller oprindelig var angivet i fremmed valuta , skal grundlaget for omregningen til den valuta , som er anvendt ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab , anfoeres .

2 . a ) Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , der indgaar i konsolideringen ; andelen i kapitalen i disse virksomheder , bortset fra modervirksomheden , som besiddes af de virksomheder , der indgaar i konsolideringen , eller af andre , som handler i eget navn , men for disse virksomheders regning ; den af de i artikel 1 og artikel 12 , stk. 1 , naevnte betingelser , som efter anvendelse af artikel 2 har ligget til grund for konsolideringen . Sidstnaevnte oplysning er dog ikke noedvendig , naar konsolideringen er foretaget paa grundlag af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) , og naar tillige andelen a kapitalen og af stemmerettighederne er den samme .

b ) De samme oplysninger skal anfoeres for de virksomheder , der i henhold til artikel 13 og 14 holdes uden for konsolideringen , samt , medmindre andet er fastsat i artikel 14 , stk. 3 , begrundelsen for , at de i artikel 13 naevnte virksomheder udelades .

3 . a ) Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , der som defineret i artikel 33 , stk. 1 , er associeret med en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , samt oplysninger om den andel i deres kapital , som besiddes af virksomheder , der indgaar i konsolideringen , eller af andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning .

b ) De samme oplysninger skal anfoeres for de i artikel 33 , stk. 9 , naevnte associerede virksomheder samt begrundelsen for at anvende denne bestemmelse .

4 . Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , for hvilke der er foretaget pro rata konsolidering i medfoer af artikel 32 , de forhold , der ligger til grund for den faelles ledelse , samt oplysninger om den andel i deres kapital , som besiddes af de virksomheder , der indgaar i konsolideringen , eller af andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning .

5 . Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , bortset fra de i stk. 2 , 3 og 4 naevnte virksomheder , i hvilke de virksomheder , som indgaar i konsolideringen , og de virksomheder , som holdes uden for denne i henhold til artikel 14 , enten selv eller ved andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning , mindst besidder en procentdel af kapitalen , som medlemsstaterne ikke kan fastsaette til over 20 % , med angivelse af stoerrelsen af denne kapitalandel og stoerrelsen af egenkapitalen samt af resultatet for den paagaeldende virksomhed for det seneste regnskabsaar , for hvilket regnskabet er vedtaget . Disse oplysninger kan udelades , naar de er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal . Angivelse af egenkapitalen og af resultatet kan ogsaa udelades , saafremt den paagaeldende virksomhed ikke offentliggoer sin balance , og ovennaevnte virksomheder direkte eller indirekte besidder mindre end 50 % af virksomheden .

6 . Den samlede gaeld i den konsoliderede balance , der forfalder til betaling efter mere end fem aar , samt den samlede gaeld i den konsoliderede balance , for hvilke virksomheder , der indgaar i konsolideringen , har stillet tinglig sikkerhed , med angivelse af dennes art og form .

7 . Den samiede stoerrelse af de oekonomiske forpligtelser , som ikke er opfoert i den konsoliderede balance , i det omfang angivelsen heraf er af betydning for bedoemmelsen af den oekonomiske stilling for alle de virksomheder , der indgaar i konsolideringen . Pensionsforpligtelser og forpligtelser over for tilknyttede virksomheder , som ikke indgaar i konsolideringen , skal opfoeres saerskilt .

8 . Den konsoliderede nettoomsaetning , som defineret i artikel 28 i direktiv 78/660/EOEF , fordelt paa aktiviteter samt paa geografiske markeder , i det omfang disse aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med henblik paa tilrettelaeggelsen af salget af de varer og tjenesteydelser , der indgaar i den ordinaere drift for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen .

9 . a ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere , som i loebet af regnskabsaaret har vaeret beskaeftiget i de virksomheder , der indgaar i konsolideringen , inddelt i kategorier , og saafremt det ikke er naevnt saerskilt i den konsoliderede resultatopgoerelse , de personaleudgifter , der henfoeres til regnskabsaaret .

b ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere , som i loebet af regnskabsaaret har vaeret beskaeftiget i de virksomheder , paa hvilke artikel 32 finder anvendelse , anfoeres saerskilt .

10 . Det omfang , i hvilket beregningen af det konsoliderede aarsresultat er paavirket af en vaerdiansaettelse af posterne , der under fravigelse af principperne i artikel 31 og 34 til 42 i direktiv 78/660/EOEF og artikel 29 , stk. 5 , i dette direktiv er blevet fulgt i loebet af regnskabsaaret eller et tidligere regnskabsaar for at opnaa skattelettelser . Saafremt en saadan vaerdiansaettelse har vaesentlig indflydelse paa den fremtidige skattebyrde for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , skal der gives oplysning herom .

11 . Forskellen mellem de skatter , der er udgiftsfoert i den konsoliderede resultatopgoerelse i dette og i tidligere regnskabsaar , og de skatter , der er betalt eller skal betales for disse regnskabsaar , forudsat at forskellen er af betydning for den fremtidige skattebyrde . Beloebet kan ogsaa angives samlet i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

12 .Stoerrelsen af de vederlag , der for regnskabsaaret er tillagt medlemmer af modervirksomhedens administrations- , ledelses- og tilsynsorganer for deres funktioner i modervirksomheden og dens dattervirksomheder , samt stoerrelsen af enhver under tilsvarende betingelser indgaaet forpligtelse til eller tilsagn om at yde pensioner til tidligere medlemmer af de naevnte organer . Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori . Medlemsstaterne kan kraeve , at oplysningerne i foerste punktum ogsaa skal omfatte vederlag for funktioner i virksomheder , med hvilke der bestaar de i artikel 32 eller artikel 33 naevnte forbindelser .

13 . Stoerrelsen af de forskud og kreditter , som modervirksomheden eller en dattervirksomhed har ydet medlemmer af modervirksomhedens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer med angivelse af rentefod , de vaesentligste vilkaar og de eventuelt tilbagebetalte beloeb , saavel som forpligtelser , der er indgaaet for deres regning i form af en hvilken som helst garanti . Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori . Medlemsstaterne kan kraeve , at oplysningerne i foerste punktum ogsaa skal omfatte de forskud og kreditter , som er ydet af virksomheder , med hvilke der bestaar de i artikel 32 eller artikel 33 naevnte forbindelser .

Artikel 35

1 . Medlemsstaterne kan tillade , at de i artikel 34 , nr. 2 , 3 , 4 og 5 , foreskrevne oplysninger

a ) gives i form af en oversigt , der henlaegges i overensstemmelse med artikel 3 , stk. 1 og 2 , i direktiv 68/151/EOEF ; dette skal anfoeres i noterne ;

b ) udelades , hvis de kan volde betydelig skade for en af de virksomheder , der beroeres af disse bestemmelser . Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse afhaengig af forudgaaende tilladelse fra en administrativ eller retslig myndighed . Udelades disse oplysninger , skal dette anfoeres i noterne .

2 . Stk. 1 , litra b ) , finder ogsaa anvendelse paa de i artikel 34 , nr. 8 , foreskrevne oplysninger .

AFDELING 3

Den konsoliderede beretning

Artikel 36

1 . Den konsoliderede beretning skal i det mindste indeholde en paalidalig redegoerelse for den forretningsmaessige udvikling i de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , og deres stilling .

2 . For saa vidt angaar disse virksomheder , skal beretningen ligeledes indeholde oplysninger om :

a ) betydningsfulde haendelser indtruffet efter regnskabsaarets afslutning ;

b ) den forventede udvikling i virksomhederne som helhed ;

c ) forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne som helhed ;

d ) antallet og den paalydende vaerdi eller , i mangel af paalydende vaerdi , den bogfoerte parivaerdi af alle kapitalandele i modervirksomheden , som besiddes af denne virksomhed selv , af dattervirksomheder eller af andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at disse oplysninger anfoeres i noterne .

AFDELING 4

Revision af konsoliderede regnskaber

Artikel 37

1 . Den virksomhed , som udarbejder det konsoliderede regnskab , skal lade det revidere af en eller flere personer , der i medfoer af lovgivningen i den medlemsstat , som virksomheden henhoerer under , er autoriseret til at revidere regnskaber .

2 . Den eller de personer , der foretager revision af det konsoliderede regnskab , skal ligeledes paase at den konsoliderede beretning er i overeensstemmelse med det konsolidered regnskab for det paagaeldende regnskabsaar .

AFDELING 5

Konsoliderede regnskabers offentlighed

Artikel 38

1 . Det behoerigt godkendte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning saavel som beretningen fra den person , der foretager revision af det konsoliderede regnskab , skal offentliggoeres af den virksomhed , som har udarbejdet det konsoliderede regnskab , efter de bestemmelser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF er fastast i lovgivningen i den medlemsstat , som virksomheden henhoerer under .

2 . Artikel 47 , stk. 1 , andet afsnit , i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse paa den konsoliderede beretning .

3 . Artikel 47 , stk. 1 , andet afsnit , sidste punktum , i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes : « Der skal efter anmodning kunne rekvireres en genpart af beretningen i dens helhed eller i uddrag . Det beloeb , som opkraeves for genparten , maa ikke overstige udgifterne ved fremstilling af denne . »

4 . Naar den virksomhed , som har udarbejdet det konsoliderede regnskab , er organiseret i en anden form end de i artikel 4 naevnte , og virksomheden ikke for de i stk. 1 naevnte dokumenter efter den nationale lovgivning har pligt til offentliggoerelse i lighed med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF , skal den dog i det mindste goere de paagaeldende dokumenter tilgaengelige for offentligheden paa dens hjemsted . Der skal paa anmodning kunne rekvireres en genpart af dokumenterne . Det beloeb , som opkraeves for genparten , maa ikke overstige udgifterne ved fremstilling af denne .

5 . Artikel 48 og 49 i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse .

6 . Medlemsstaterne fastsaetter passende sanktioner i tilfaelde af , at denne artikels bestemmelser om offentlighed ikke overholdes .

AFDELING 6

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 39

1 . I forbindelse med udarbejdelsen i overensstemmelse med dette direktiv af det foerste konsoliderede regnskab for en helhed af virksomheder , mellem hvilke der allerede inden gennemfoerelsen af bestemmelserne i artikel 49 , stk. 1 , bestod en af de i artikel 1 , stk. 1 , naevnte forbindelser , kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive , at der med henblik paa anvendelsen af artikel 19 , stk. 1 , benyttes den bogfoerte vaerdi af kapitalandele og den hertil svarende andel af egenkapitalen paa et tidligere tidspunkt , dog senest tidspunktet for den foerste konsolidering .

2 . Stk. 1 finder med de fornoedne tilpasninger anvendelse paa vaerdiansaettelse af kapitalandele , eller paa den hertil svarende andel af egenkapitalen i en virksomhed , der er associeret med en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , med henblik paa anvendelsen af artikel 33 , stk. 2 , samt paa pro rata konsolidering i henhold til artikel 32 .

3 . Naar den i artikel 19 , stk. 1 , naevnte saerskilte post svarer til et ved konsolideringen fremkommet positivt forskelsbelob , som er opstaaet inden udarbejdelsen af det foerste konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv , kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive

a ) at det i artikel 37 , stk. 2 , i direktiv 78/660/EOEF naevnte begraensede tidsrum , der overstiger fem aar , ved anvendelsen af artikel 30 , stk. 1 , beregnes fra datoen for udarbejdelsen af det foerste konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv , og

b ) at fradraget , ved anvendelsen af artikel 30 , stk. 2 , foretages i reserverne paa datoen for udarbejdelsen af det foerste konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv .

Artikel 40

1 . Indtil udloebet af de frister , der fastsaettes for gennemfoerelsen i den nationale lovgivning af de direktiver , der i fortsaettelse af direktiv 78/660/EOEF harmoniserer reglerne om bankers og andre kreditinstitutters samt forsikringsvirksomheders udarbejdelse af aarsregnskaber , kan medlemsstaterne fravige de bestemmelser i dette direktiv , der vedroerer opstillingen af det konsoliderede regnskab og vaerdiansaettelsen af regnskabsposter deri , samt oplysningerne i noterne .

a ) for enhver virksomhed , der indgaar i det konsoliderede regnskab , og som er en bank , et andet kreditinstitut eller en forsikringsvirksomhed ,

b ) saafremt de virksomheder , der indgaar i det konsoliderede regnskab , hovedsagelig omfatter banker , andre kreditinstitutter eller forsikringsvirksomheder

Medlemsstaterne kan desuden fravige artikel 6 , men kun med hensyn til de numeriske graenser og kriterier , der skal gaelde for ovennaevnte virksomheder .

2 . Indtil et af de i stk. 1 naevnte direktiver i medfoer af national lovgivning finder anvendelse , dog senest i de regnskabsaar , der afsluttes i 1993 , kan medlemsstaterne , for saa vidt de ikke inden gennemfoerelsen af bestemmelserne i artikel 49 , stk. 1 , har palagt alle virksomheder , som er banker , andre kreditinstitutter eller forsikringsvirksomheder , pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab , tillade .

a ) at pligten efter artikel 1 , stk. 1 , ophaeves for ovennaevnte virksomheder , naar de er modervirksomheder . Dette skal anfoeres i modervirksomhedens aarsregnskab ; de i artikel 43 , stk. 1 , nr. 2 , i direktiv 78/660/EOEF naevnte oplysninger skal gives vedrorende enhver dattervirksomhed ;

b ) at i tilfaelde , hvor der udarbejdes et konsolideret regnskab , holdes ovennaevnte virksomheder uden for konsolideringen , hvis de er dattervirksomheder . Artikel 33 finder anvendelse . De i artikel 34 , nr. 2 , naevnte oplysninger skal anfoeres i noterne vedroerende disse dattervirksomheder .

3 . I de i stk. 2 , litra b ) , naevnte tilfaelde skal de paagaeldende dattervirksomheders aarsregnskaber eller konsoliderede regnskaber , saafremt de skal offentliggoeres , vedlaegges modervirksomhedens konsoliderede regnskab eller , naar et saadant ikke foreligger , modervirksomhedens arsregnskab , eller goeres tilgaengelige for offentligheden . I sidstnaevnte tilfaelde skal en genpart af disse dokumenter kunne rekvireres til en pris , som ikke maa overstige udgifterne ved fremstilling af genparten .

Artikel 41

1 . Virksomheder , mellem hvilke der bestaar en forbindelse som naevnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a ) og b ) samt litra d ) , bb ) , og andre virksomheder , der har en tilsvarende forbindelse med en af ovennaevnte virksomheder , er tilknyttede virksomheder i henseende til direktiv 78/660/EOEF og dette direktiv .

2 . Naar en medlemsstat paalaegger pligt til udarbejdelse af konsoliderede regnskaber i medfoer af artikel 1 , stk. 1 , litra c ) og litra d ) , aa ) , samt artikel 1 , stk. 2 , eller artikel 12 , stk. 1 , er virksomheder , mellem hvilke der bestaar en saadan forbindelse som naevnt i ovennaevnte artikler , samt oevrige virksomheder , mellem hvilke der bestaar en tilsvarende forbindelse eller en forbindelse somt naevnt i stk. 1 med en af ovennaevnte virksomheder , tilknyttede virksomheder i den i stk. 1 naevnte betydning .

3 . Naar en medlemsstat ikke paalaegger pligt til udarbejdelse af konsoliderede regnskaber i medfoer af artikel 1 , stk. 1 , litra c ) og d ) , aa ) , samt artikel 1 , stk. 2 , eller artikel 12 , stk. 1 , kan den dog foreskrive anvendelse af denne artikels stk. 2 .

4 . Artikel 2 og artikel 3 , stk. 2 , finder anvendelse .

5 . Naar en medlemsstat anvender artikel 4 , stk. 2 , kan den undlade at anvende stk. 1 paa tilknyttede virksomheder , som er modervirksomheder , og som paa grund af deres retsform ikke af medlemsstaten er forpligtet til at udarbojde konsoliderede regnskaber i henhold til dette direktiv , sams for modervirksomheder med lignende retsform .

Artikel 42

Artikel 56 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 56

1 . Forpligtelsen til i aarsregnskabet at angive de i artikel 9 , 10 og 23 til 26 naevnte poster , der vedroerer tilknyttede virksomheder som defineret i artikel 41 i direktiv 83/349/EOEF , og forpligtelsen til i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2 , artikel 14 og artikel 43 , stk. 1 , nr. 7 , at give oplysninger vedroerende disse virksomheder , traeder i kraft paa den i artikel 49 , stk. 2 , i ovennaevnte direktiv anfoerte dato .

2 . Noterne skal desuden indeholde :

a ) navnet paa og hjemstedet for virksomheden , som udarbejder et konsolideret regnskab for den sterste helhed af virksomheder , hvori dette selskab indgaar som dattervirksomhed ;

b ) navnet paa og hjemstedet for den virksomhed , som udarbejder et konsolideret regnskab for den mindste helhed af virksomheder , der indgaar i den i litra a ) naevnte helhed af virksomheder , hvori dette selskab indgaar som dattervirksomhed ;

c ) det skal angives , hvor det i litra a ) og b ) naevnte konsoliderede regnskab kan rekvireres , hvis det foreligger . » .

Artikel 43

Artikel 57 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 57

Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i direktiv 68/151/EOEF og 77/91/EOEF , undlade at anvende bestemmelserne i dette direktiv om indhold , revision samt offentliggoerelse af aarsregnskaberne , paa virksomheder , som henhoerer under deres lovgivning , og som er dattervirksomheder i henhold til direktiv 83/349/EOEF , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) modervirksomheden henhoerer under lovgivningen i en medlemsstat ;

b ) samtlige selskabsdeltagere i dattervirksomheden har erklaeret sig indforstaaet med ovennaevnte undtagelse ; denne erklaering kraeves for hvert regnskabsaar ;

c ) modervirksombeden har stillet sig som garant for dattervirksomhedens forpligtelser ;

d ) erklaeringerne under litra b ) og c ) offentliggores af dattervirksomheden efter de bestemmelser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF er fastsat i medlemsstatens lovgivning ;

e ) dattervirksomheden indgaar i det af modervirksomheden i overensstemmelse med direktiv 83/349/EOEF udarbejdede konsoliderede regnskab ;

f ) ovennaevnte undtagelse anfoeres i noterne til det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab ;

g ) det i litra e ) naevnte konsoliderede regnskab , den konsoliderede beretning og beretningen fra den person , der foretager revision af dette regnskab , offentliggoeres af dattervirksomheden efter de bestemmelser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF er fastsat i medlemsstatens lovgivning . » .

Artikel 44

Artikel 58 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 58

Medlemsstaterne kan paa virksomheder , der henhoerer under deres lovgivning , og som er modervirksomheder i henhold til direktiv 83/349/EOEF , undlade at anvende bestemmelserne i naervaerende direktiv om revision og offentliggoerelse af resultatopgoerelsen , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) modervirksomheden udarbejder et konsolideret regnskab i overensstemmelse med direktiv 83/349/EOEF og indgaar i det konsoliderede regnskab ;

b ) ovennaevnte undtagelse anfoeres i noterne til modervirksomhedens aarsregnskab ;

c ) ovennaevnte undtagelse anfoeres i noterne til det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab ;

d ) aarets resultat for modervirksomheden , beregnet i overensstemmelse med dette direktiv , opfoeres i balancen for modervirksomheden . » .

Artikel 45

Artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 59

1 . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at kapitalinteresser som defineret i artikel 17 i virksomheder , paa hvis driftsmaessige og finansielle ledelse der udoeves en betydelig indflydelse , opfoeres i balancen i overensstemmelse med stk. 2 til 9 som underposter til posterne « Andele i tilknyttede virksomheder » og « Kapitalinteresser » , alt efter tilfaeldet . Det formodes , at en virksomhed udoever en betydelig indflydelse paa en anden virksomhed , naar den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed . Artikel 2 i direktiv 83/349/EOEF finder anvendelse .

2 . Naar denne artikel anvendes foerste gang paa en i stk. 1 omhandlet kapitalinteresse , opfoeres denne i balancen

a ) enten til den bogfoerte vaerdi i overensstemmelse med artikel 31 til 42 . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den hertil svarende andel af egenkapitalen anfoeres saerskilt i balancen eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang ;

b ) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af egenkapitalen . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den bogfoerte vaerdi i henhold til artikel 31 til 42 anfoeres saerskilt i balancen eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang .

c ) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten litra a ) eller b ) . Det angives i balancen eller i noterne , om litra a ) eller b ) er anvendt .

d ) Medlemsstaterne kan endvidere med henblik paa anvendelsen af litra a ) og b ) ovenfor tillade eller foreskrive , at forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor den i stk. 1 omhandlede kapitalinteresse er erhvervet , eller , saafremt den ikke er erhvervet paa en gang , pr. den dato , hvor kapitalandelene blev en kapitalinteresse i henhold til stk. 1 .

3 . Naar aktiver eller passiver i den virksomhed , hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til stk. 1 , vaerdiansaettes efter andre metoder end dem , der anvendes af det selskab , der udarbejder sit aarsregnskab , kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , naevnte forskelsbeloeb vaerdiansaettes paa ny efter de metoder , der anvendes af det selskab , der udarbejder sit aarsregnskab . Er der ikke foretaget en saadan ny vaerdiansaettelse , skal dette anfoeres i noterne . Medlemsstaterne kan paabyde en saadan ny vaerdiansaettelse .

4 . Den i stk. 2 , litra a ) , naevnte bogfoerte vaerdi eller det i stk. 2 , litra b ) , naevnte beloeb , der svarer til den andel , som kapitalinteressen udgoer af egenkapitalen , foroeges eller formindskes i forhold til de i regnskabsaaret indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i egenkapitalen ; vaerdien formindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet .

5 . Hvis det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , naevnte positive forskelsbeloeb ikke kan henfoeres til bestemte aktiver eller passiver , behandles dette forskelsbeloeb i overensstemmelse med bestemmelserne for posten « goodwill » .

6 . a ) Den andel af resultatet , der svarer til den i stk. 1 naevnte kapitalinteresse , opfoeres i resultatopgoerelsen under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

b ) Saafremt dette beloeb overstiger beloebet for allerede modtagne eller forfaldne udbytter , skal forskelsbeloebet opfoeres som en reserve , der ikke kan udbetales til aktionaererne .

c ) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at den andel af resultatet , der svarer til den i stk. 1 naevnte kapitalinteresse , kun opfoeres i resultatopgoerelsen , i det omfang den svarer til allerede modtagne eller forfaldne udbytter .

7 . De i artikel 26 , stk. 1 , litra c ) , i direktiv 83/349/EOEF naevnte elimineringer foretages , i det omfang oplysningerne hertil er kendte eller tilgaengelige . Artikel 26 , stk. 2 og 3 , i ovennaevnte direktiv finder anvendelse .

8 . Naar en virksomhed , hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til stk. 1 , udarbejder et konsolideret regnskab , finder de foregaaende tykker anvendelse paa den egenkapital , som er opfoert i dette konsoliderede regnskab .

9 . Anvendelse af denne artikel kan undlades , saafremt den i stk. 1 naevnte kapitalinteresse er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 2 , stk. 3 , naevnte formaal . » .

Artikel 46

Artikel 61 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 61

Medlemsstaterne kan paa en virksomhed , der henhoerer under deres lovgivning , og som er en modervirksomhed i henhold til direktiv 83/349/EOEF undlade at anvende bestemmelserne i artikel 43 , stk. 1 , nr. 2 , i naervaerende direktiv vedroerende disse virksomheders egenkapital og resultat ,

a ) naar disse virksomheder indgaar i det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab , eller i det i artikel 7 , stk. 2 , i direktiv 83/349/EOEF naevnte konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder , eller

b ) naar rettighederne til kapital i disse virksomheder optages i modervirksomhedens aarsregnskab i overensstemmelse med artikel 59 eller indgaar i det konsoliderede regnskab , som denne modervirksomhed udarbejder i henhold til artikel 33 i direktiv 83/349/EOEF . » .

Artikel 47

Det i henhold til artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF nedsatte kontaktudvalg har ligeledes til opgave

a ) medmindre andet er fastsat i traktatens artikel 169 og 170 at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessigt samraad , navnlig vedroerende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemfoerelse ;

b ) om noedvendigt at raade Kommissionen med hensyn til tilfoejelser til eller aendringer i dette direktiv .

Artikel 48

Dette direktiv beroerer ikke lovgivning i medlemsstaterne , der foreskriver , at konsoliderede regnskaber , hvori indgaar virksomheder , der ikke henhoerer under medlemsstaternes lovgivning , skal indgives til et register , hvori disse virksomheders filialer er opfoert .

Artikel 49

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for senest den 1 . januar 1988 at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne kan fastsaette , at bestemmelserne i stk. 1 foerste gang finder anvendelse paa konsoliderede regnskaber for det regnskabsaar , som begynder 1 . januar 1990 eller i loebet af 1990 .

3 . Medlemsstaterne soerger for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 50

1 . Raadet vil paa forslag af Kommissionen fem aar efter den i artikel 49 , stk. 2 , anfoerte dato gennemgaa og eventuelt aendre artikel 1 , stk. 1 , litra d ) , andet afsnit , artikel 4 , stk. 2 , artikel 5 og 6 , artikel 7 , stk. 1 , samt artikel 12 , 43 og 44 , paa grundlag af erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv , af maalsaetningerne for dette direktiv og af den oekonomiske og monetaere situation til den tid .

2 . Stk. 1 beroerer ikke artikel 53 , stk. 2 , i direktiv 78/660/EOEF .

Artikel 51

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 13 . juni 1983 .

Paa Raadets vegne

H. TIFTMEYER

Formand

(1) EFT nr. C 121 af 2 . 6 . 1976 , s. 2 .

(2) EFT nr. C 163 af 10 . 7 . 1978 , s. 60 .

(3) EFT nr. C 75 af 26 . 3 . 1977 , s. 5 .

(4) EFT nr. L 222 af 14 . 8 . 1978 , s. 11 .

(5) EFT nr. L 65 af 14 . 3 . 1968 , s. 8 .

(6) EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977 , s. 1 .

Top