EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0349

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber

EFT L 193 af 18.7.1983, p. 1–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; ophævet ved 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj

31983L0349

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber

EF-Tidende nr. L 193 af 18/07/1983 s. 0001 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0059
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0119
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0059
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0119


RAADETS SYVENDE DIREKTIV

af 13 . juni 1983

paa grundlag af traktatens artikel 54 , stk. 3 , litra g ) , om konsoliderede regnskaber

( 83/349/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 54 , stk. 3 , litra g ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadet vedtog den 25 . juli 1978 direktiv 78/660/EOEF (4) om samordning af de nationale lovgivninger om aarsregnskaberne for visse selskabsformer ; et betydeligt antal selskaber indgaar i helheder af flere virksomheder ; der maa udarbejdes konsoliderede regnskaber , for at de finansielle oplysninger om disse helheder af virksomheder kan bringes til selskabsdeltagernes og tredjemands kundskab ; det er saaledes noedvendigt at samordne de nationale lovgivninger om konsoliderede regnskaber for at gennemfoere maalene for disse oplysningers sammenlignelighed og ligevaerdighed ;

ved fastlaeggelsen af forudsaetningerne for at udarbejde konsoliderede regnskaber maa der tages hensyn til de tilfaelde , hvor den bestemmende indflydelse bygger baade paa et flertal af stemmerettighederne og paa aftaler , naar saadanne er tilladt ; medlemsstaterne maa envidere i givet fald have tilladelse til at omfatte det tilfaelde , hvor den faktiske udoevelse af den bestemmende indflydelses under visse omstaendigheder er sket paa grundlag af en minoritetsbesiddelse ; medlemsstaterne maa endvidere have tilladelse til at omfatte tilfaeldet med helheder af virksomheder , der indbyrdes er ligestillede ;

samordningen vedroerende konsoliderede regnskaber har til hensigt at beskytte de interesser , der knytter sig til kapitalselskaber ; denne beskyttelse indebaerer , at der skal udarbejdes konsoliderede regnskaber , naar et saadant selskab indgaar i en helhed af virksomheder , og at udarbejdelsen af disse konsoliderede regnskaber i det mindste er obligatorisk , naar det paagaeldende selskab er en modervirksomhed ; det er endvidere for at opnaa fuldstaendige oplysninger noedvendigt , at en dattervirksomhed , naar den selv er modervirksomhed , udarbejder et konsolideret regnskab ; en saadan modervirksomhed kan dog , og skal under visse omstaendigheder , undtages fra pligten til at udarbejde et saadant konsolideret regnskab , saafremt der ydes dens selskabsdeltagere og tredjemand tilstraekkelig beskyttelse ;

for helheder af virksomheder , der ikke overstiger en vis stoerrelse , kan det vaere berettiget at undtage fra pligten til at udarbejde konsoliderede regnskaber ; der maa derfor opstilles maksimalgraenser for en saadan undtagelse ; heraf foelger , at medlemsstaterne enten kan fastsaette , at overskridelsen af den numeriske graense for ét af de tre kriterier er tilstraekkelig til ikke at anvende undtagelsen , eller vedtage lavere numeriske graenser end de i direktivet fastsatte ;

de konsoliderede regnskaber skal give et paalideligt billede af aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet for de virksomheder som helhed , der indgaar i det konsoliderede regnskab ; med henblik herpaa er det et princip , at konsolideringen skal omfatte alle virksomhederne i denne helhed ; disse virksomheders aktiver og passiver samt indtaegter og udgifter skal fuldt ud medtages i konsolideringen med saerskilt angivelse af interesser , som henfoeres til andre uden for helheden ; der skal imidlertid foretages de noedvendige reguleringer for at eliminere virkningerne af de finansielle forbindelser mellem de konsoliderede virksomheder ;

der maa opstilles en raekke principper for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber og for vaerdiansaettelsen i regnskaberne for at sikre , at der heri sammendrages ensartede og sammenlignelige bestanddele , saavel med hensyn til de metoder , der anvendes ved vaerdiansaettelsen , som til de regnskabsperioder , der medtages ;

kapitalinteresser i virksomheder , som virksomheder , der indgaar i det konsoliderede regnskab , udoever en betydelig indflydelse paa , skal medtages i det konsoliderede regnskab ved « den indre vaerdis metode » « equity-metoden » ;

det er paakraevet , at noterne til det konsoliderede regnskab skal indeholde noejagtige oplysninger om de virksomheder , der skal indgaa i konsolideringen ;

visse fravigelser , der oprindelig blev tilladt i direktiv 78/660/EOEF som overgangsforanstaltninger , kan med forbehold af en senere fornyet behandling opretholdes -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING 1

Forudsaetninger for udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne paalaegger enhver virksomhed , som henhoerer under deres nationale lovgivning , pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning , hvis virksomheden ( modeivirksomheden ) :

a ) besidder flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en virksomhed ( dattervirksomhed ) ;

eller

b ) har ret til at udnaevne eller afsaette et flertal af medlemmerne i en virksomheds ( dattervirksomheds ) administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer og samtidig er selskabsdeltager i denne virksomhed ;

eller

c ) har ret til at udoeve en bestemmende indflydelse over en virksomhed ( dattervirksomhed ) , hvori den er selskabsdeltager , i medfoer af en med denne indgaaet aftale eller i medfoer af en bestemmelse i dennes vedtaegter , naar det efter den lovgivning , som dattervirksomheden henhoerer under , er tilladt , at dattervirksomheden underkastes saadanne aftaler eller vedtaegtsbestemmelser ; medlemsstaterne kan undlade at foreskrive , at modervirksomheden skal vaere selsskabsdeltager i dattervirksomheden . De medlemsstater , hvis lovgivning ikke indeholder bestemmelser om saadanne aftaler eller vedtaegtsbestemmelser , kan undlade at anvende denne bestemmelse ;

eller

d ) er selskabsdeltager i en virksomhed , og

aa ) fletallet af de medlemmer af virksomhedens ( dattervirksomhedens ) administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer , som har fungeret i regnskabsaaret og i det forudgaaende regnskabsaar samt indtil tidspunktet for udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab , er blevet undnaevnt alene i kraft af udoevelsen af modervirksomhedens stemmerettigheder ,

eller

bb ) i medfoer af en aftale med andre selskabsdeltagere i virksomheden selv raader over flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed ( dattervirksomhed ) . Medlemsstaterne kan fastsaette naermere bestemmelser om denne aftales form og indhold .

Medlemsstaterne paabyder i det mindste den i litra bb ) fastsatte bestemmelse .

De kan goere anvendelsen af litra aa ) betinget af , at besiddelsen udgoer mindst 20 % af de stemmerettigheder , som selskabsdeltagerne raader over .

Litra aa ) anvendes dog ikke , hvis en anden virksomhed besidder rettigheder som naevnt i litra a ) , b ) eller c ) i dattervirksomheden .

2 . Ud over de i stk. 1 naevnte tilfaelde og indtil en senere samordning kan medlemsstaterne paabyde enhver virksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning , naar denne virksomhed ( modervirksomheden ) besidder en kapitalinteresse sorn defineret i artikel 17 i direktiv 78/660/EOEF i en anden virksomhed ( dattervirksomhed ) , og naar

a ) den faktisk udoever en bestemmende indflydelse over dattervirksomheden ,

eller

b ) den selv og dattervirksomheden er underlagt modervirksomhedens faelles ledelse .

Artikel 2

1 . Ved anvendelsen af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) , b ) og d ) , skal der til modervirksomhedens stemmerettigheder og rettigheder til udnaevnelse og afsaettelse laegges de rettigheder , som tilkommer en anden dattervirksomhed eller andre , der handler i eget navn , men for modervirksomhedens eller en anden dattervirksomheds regning .

2 . Ved anvendelsen af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) , b ) og d ) , skal der fra de i denne artikels stk. 1 naevnte rettigheder traekkes de rettigheder ,

a ) som knytter sig til kapitalandele , der besiddes for andres regning end modervirksomheden eller en dattervirksomhed ,

eller

b ) som knytter sig til kapitalandele , der besiddes som sikkerhed , naar disse rettigheder udoeves i overensstemmelse med de modtagne instrukser , eller naar dens besiddelse af disses kapitalandele er et saedvanligt led i dens laanevirksomhed , saafremt stemmerettighederne udoeves i sikkerhedsstillerens interesse .

3 . Ved anvendelsen af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) og d ) , skal der fra selskabsdeltagernes samlede antal stemmerettigheder i en dattervirksomhed traekkes de stemmerettigheder , som knytter sig til kapitalandele , der besiddes af denne virksomhed selv , dennes dattervirksomhed eller andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning .

Artikel 3

1 . Medmindre andet er fastsat , artikel 13 , 14 og 15 , skal modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder indgaa i det konsoliderede regnskab , uansset hvor dattervirksomhederne har hjemsted .

2 . Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes enhver datterdattervirksomhed som en dattervirksomhed af modervirksomheden for de virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab .

Artikel 4

1 . Modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder skal indgaa i det konsoliderede regnskab , der udarbejdes i henhold til dette direktiv , hvis enten modervirksomheden eller en eller flere dattervirksomheder er organiseret i en af foelgende selskabsformer :

a ) i Tyskland :

die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien , die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;

b ) i Belgien :

la société anonyme / de naamloze vennootschap , la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen , la société de personnes à responsabilité limitée / de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

c ) i Danmark :

aktieselskaber , kommanditaktieselskaber , anpartsselskaber ;

d ) i Frankrig :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

e ) i Graekenland :

!***

f ) i Irland :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee ;

g ) i Italien :

la società per azioni , la società in accomandita per azioni , la società a responsabilità limitata ;

h ) i Luxembourg :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

i ) i Nederlandene :

de naamloze vennootschap , de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

j ) i Det forenede Kongerige :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee .

2 . Medlemsstaterne kan dog undtage fra pligten efter artikel 1 , stk. 1 , naar modervirksomheden ikke er organiseret i en af de i stk. 1 naevnte selskabsformer .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne kan undtage fra pligten efter artikel 1 , stk. 1 , naar modervirksomheden er et holdingselskab som difineret i artikel 5 , stk. 3 , i direktiv 78/660/EOEF , og

a ) det hverken direkte eller indirekte i loebet af regnskabsaaret har grebet ind i ledelsen af dattervirksomheden , og

b ) det ikke i loebet af regnskabsaaret eller de fem forudgaaende regnskabsaar har udoevet den til kapitalinteressen knyttede stemmeret i forbindelse med udnaevnelse af et medlem af administrations- , ledelses- eller tilsynsorganerne i dattervirksomheden , eller , naar udoevelse af stemmeretten har vaeret noedvendig , for at dattervirksomhedens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer har kunnet fungere , saafremt ingen selskabsdeltager , der besidder flertallet af stemmerettighederne i modervirksomheden , og heller ikke noget medlem af administrations- , ledelses- eller tilsynsorganerne i modervirksomheden eller en selskabsdeltager heri , som besidder flertallet af stemmerettighederne , er medlem af dattervirksomhedens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer , og endvidere at de saaledes udnaevnte medlemmer af disse organer har udoevet deres hverv uden nogen indblanding eller paavirkning fra modervirksomheden eller en af dens dattervirksomheder , og

c ) det kun har ydet laan til virksomheder , hvori det har en kapitalinteresse . Er der ydet laan til andre modtagere , skal disse laan vaere tilbagebetalt inden tidspunktet for afslutningen af det foregaaende regnskabsaar , og

d ) undtagelsen er givet af en administrativ myndighed efter kontrol af , at de ovenfor anfoerte betingelser er opfyldt .

2 . a ) Er et holdingselskab undtaget , finder artikel 43 , stk. 2 , i direktiv 78/660/EOEF ikke anvendelse paa dette selskabs aarsregnskab fra det i artikel 49 , stk. 2 , naevnte tidspunkt for saa vidt angaar majoritetsbesiddelser i det paagaeldende selskabs dattervirksomheder .

b ) For disse majoritetsbesiddelsen kan oplysningerne efter artikel 43 , stk. 1 , nr. 2 , i direktiv 78/660/EOEF udelades , naar de kan volde betydelig skade for selskabet , dets selskabsdeltagere eller en af dets dattervirksomheder . Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse betinget af den forudgaaende tilladelse fra en administrativ eller retslig myndighed . Udeladelse af disse oplysninger skal anfoeres i noterne .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 , desuden undtage fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , naar de af konsolideringen omfattede virksomheder som helhed paa grundlag af deres sidst vedtagne aarsregnskaber ikke paa modervirksomhedens balancetidspunkt overskrider de numeriske graenser for to af de tre kriterier , der er anfoert i artikel 27 i direktiv 78/660/EOEF .

2 . Medlemsstaterne kan ved beregningen af ovennaevnte numeriske graenser tillade eller foreskrive , at der ikke skal foretages udligning efter artikel 19 , stk. 1 , eller eliminering efter artikel 26 , stk. 1 , litra a ) og b ) . I saa tilfaelde forhoejes de numeriske graenser for kriterierne for balancesummen og nettoomsaetningen med 20 % .

3 . Artikel 12 i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse paa ovennaevnte kriterier .

4 . Denne artikel finder ikke anvendelse , naar en af de virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab , er et selskab , hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering paa en fondsboers i en medlemsstat .

5 . Indtil udloebet af en frist paa ti aar fra den i artikel 49 , stk. 2 , anfoerte dato kan medlemsstaterne forhoeje de i ECU udtrykte numeriske graenser for kriterierne indtil 2,5 gange og det gennemsnitlige antal arbejdstagere , der har vaeret beskaeftiget i loebet af regnskabsaaret , til 500 .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne skal , medmindre andet er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , undtage enhver modervirksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , og som samtidig er en dattervirksomhed , fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , naar dens modervirksomhed henhoerer under en medlemsstats lovgivning , i foelgende to tilfaelde :

a ) modervirksomheden ejer samtlige kapitalandele i den undtagne virksomhed . De kapitalandele i denne virksomhed , som i medfoer af en retslig eller vedtaegtsmaessig forpligtelse besiddes af medlemmer af dens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer , medregnes ikke ;

b ) modervirksomheden besidder mindst 90 % af den undtagne virksomheds kapitalandele , og de oevrige selskabsdeltagere i denne virksomhed har godkendt undtagelsen . Saafremt en medlemsstats lovgivning paa tidspunktet for dette direktivs vedtagelse foreskriver konsolidering i dette tilfaelde , kan denne medlemsstat undlade at anvende denne bestemmelse indtil udloebet af en frist paa ti aar fra den i artikel 49 , stk. 2 , anfoerte dato .

2 . Undtagelsen skal goeres afhaengig af , at folgende betingelser alle er opfyldt :

a ) Den undtagne virksomhed og , medmindre andet er fastsat i artikel 13 , 14 og 15 , alle dens dattervirksomhed skal indgaa i det konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder , hvis modervirksomhed henhoerer under en medlemsstats lovgivning ;

b ) aa ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning for den stoerre helhed af virksomheder udarbejdes af modervirksomheden for denne helhed og revideres efter lovgivningen i den medlemsstat , som den henhoerer under , i overensstemmelse med dette direktiv ;

bb ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab , den i litra aa ) naevnte konsoliderede beretning og beretningen fra den person , der foretager revisionen af dette regnskab , samt i givet fald de i artikel 9 naevnte dokumenter skal i henhold til artikel 38 offentliggoeres af den undertagne virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat , som denne virksomhed henhoerer under . Denne medlemsstat kan paabyde , at disse dokumenter offentliggoeres paa den paagaeldenee medlemsstats officielle sprog , og at oversaettelsen af disse dokumenter bekraeftes ;

c ) i noterne til den undtagne virksomheds aarsregnskab skal anfoeres

aa ) navnet paa og hjemstedet for den modervirksomhed , der udarbejder det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab , og

bb ) undtagelsen fra pligten til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning .

3 . Medlemsstaterne kan undlade at anvende denne artikel paa selskaber , hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering paa en fondsboers i en medlemsstat .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , i andre tilfaelde end de af artikel 7 , stk. 1 , omfattede undtage enhver modervirksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , og som samtidig er dattervirksomhed af en modervirksomhed , der henhoerer under en medlemsstats lovgivning , fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , naar alle de i artikel 7 , stk. 2 , naevnte betingelser er opfyldt , og naar selskabsdeltagere i den undtagne virksomhed , der ejer en minimumsprocentdel af denne virksomheds tegnede kapital , ikke senest seks maaneder inden regnskabsaarets udgang har kraavet , at der udarbejdes et konsolideret regnskab . Medlemsstaterne kan ikke fastsaatte denne procentdel til over 10 % for aktieselskaber og kommanditaktieselskaber og ikke til over 20 % for andre virksomhedsformer .

2 . En medlemsstat kan ikke goere undtagelsen afhaangig af , at den modervirksomhed , der udarbejder det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , naevnte konsoliderede regnskab , ligeledes henhoerer under dens nationale lovgivning .

3 . Medlemsstaterne kan ikke goere undtagelsen afhaengig af betingelser vedroerende udarbejdelsen og revisionen af det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , naevnte konsoliderede regnskab .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne kan goere undtagelsen i artikel 7 og 8 betinget af , at der gives yderligere oplysninger i overensstemmelse med dette direktiv i det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , naevnte konsoliderede regnskab eller i et vedlagt dokument , saafremt dette kraeves for de virksomheder , der henhõrer under den paagaeldende medlemsstats nationale lovgivning , og som under tilsvarende omstaendigheder har pligt til at udarbejde konsoliderede regnskaber .

2 . Medlemsstaterne kan endvidere goere undtagelsen betinget af , at der i noterne til det i artikel 7 , stk. 2 , litra a ) , nèvnte konsoliderede regnskab eller i aarsregnskabet for den undtagne virksomhed anfoeres alle eller noght af folgende oplysninger vedroerende den helhed af virksomheder , hvis modervirksomhed undtages fra pligten til at udarbejde et konsolideret regnskab :

- summen af anlaegsaktiverne ,

- nettoomsaetningen ,

- aarets resultat og egenkapitalen ,

- det gennemsnitlige antal arbejdstagere i regnskabsaaret .

Artikel 10

Artikel 7 til 9 beroerer ikke medlemsstaternes lovgivning om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber eller konsoliderede beretninger ,

- naar disse dokumenter kraeves til orientering af arbejdstagerne eller deres repraesentanter ,

eller

- udarbejdes paa forlangende af en administrativ eller retslig myndighed til eget brug .

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre ander er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , undtage enhver modervirksomhed , der henhoerer under deres nationale lovgivning , og som samtidig er en dattervirksomhed , naar dens modervirksomhed ikke henhoerer under en medlemstats lovgivning , fra den i artikel 1 , stk. 1 , anfoerte pligt , hvis foelgende betingelser alle er opfyldt :

a ) den undtagne virksomhed og , medmindre andet er fastsat i artikel 13 , 14 og 15 , alle dens dattervirksomheder indgaar i det konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder ;

b ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab og i givet fald den konsoliderede beretning udarbejdes i overensstemmelse med dette direktiv eller paa en maade , som er ligevaerdig med konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger , der er udarbejdet i overeensstemmelse med dette direktiv ;

c ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab er revideret af en eller flere personer , der er autoriseret i medfoer af den nationale lovgivning , hvorunder den virksomhed henhoerer , som har udarbejdet dette regnskab .

2 . Artikel 7 , stk. 2 , litra b ) , bb ) , og litra c ) , samt artikel 8 til 10 finder anvendelse .

3 . En medlemsstat kan kun fastsaette undtagelser i henhold til denne artikel , hvis den fastsaetter tilsvarende undtagelser i henhold til artikel 7 til 10 .

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i artikel 1 til 10 , paalaegge enhver virksomhed , som henhoerer under deres nationale lovgivning , pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning , naar

a ) den paagaeldende virksomhed og en eller flere andre virksomheder , mellem hvilke der ikke bestaar den i artikel 1 , stk. 1 eller 2 , naevnte forbindelse , er underlagt en faelles ledelse i medfoer af en aftale med denne virksomhed eller i medfoer af vedtaegtsbestemmelser for disse virksomheder ,

eller

b ) administrations- , ledelses- eller tilsynsorganerne i denne virksomhed og i en eller flere andre virksomheder , mellem hvilke der ikke bestaar den i artikel 1 , stk. 1 eller 2 , naevnte forbindelse , for flertallets vedkommende bestaar af de samme personer , og disse har fungeret i regnskabsaaret og indtil tidspunktet for udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab .

2 . Ved anvendelsen af stk. 1 skal virksomheder , mellem hvilke der bestaar den i stk. 1 naevnte forbindelse , saavel som alle deres dattervirksomheder indgaa i et konsolideret regnskab i henhold til dette direktiv , naar en eller flere af disse virksomheder er organiseret i en af de i artikel 4 naevnte selskabsformer .

3 . Artikel 3 , artikel 4 , stk. 2 , artikel 5 og 6 , artikel 13 til 28 , artikel 29 , stk. 1 , 3 , 4 og 5 , artikel 30 til 38 samt artikel 39 , stk. 2 , finder anvendelse paa det i denne artikel naevnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning , idet henvisninger til modervirksomheden betragtes som henvisninger til alle i stk. 1 naevnte virksomheder . Medmindre andet er fastsat i artikel 19 , stk. 2 , skal dog posterne « kapital » , « overkurs ved emission » , « opskrivningshenlaeggelser » , « reserver » , « overfoersel fra tidligere aar » og « aarets resultat » , der indgaar i det konsoliderede regnskab , omfatte de sammenlagte beloeb for alle de i stk. 1 naevnte virksomheder .

Artikel 13

1 . En virksomhed kan udelades fra det konsoliderede regnskab , naar den er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

2 . Naar flere virksomheder opfylder betingelsen i stk. 1 , skal de dog medtages i det konsoliderede regnskab , i det omfang disse virksomheder som helhed ikke er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

3 . En virksomhed kan envidere udelades fra det konsoliderede regnskab , naar

a ) betydelige og vedvarende hindringer i vaesentlig grad begraenser

aa ) modervirksomhedens udoevelse af sine rettigheder over denne virksomheds aktiver eller ledelse ,

eller

bb ) udoevelsen af den faelles ledelse af denne virksomhed , med hvilken der er den i artikel 12 , stk. 1 , naevnte forbindelse ,

b ) de oplysninger , der er noedvendige for at udarbejde det konsoliderede regnskab i overensstemmelse med dette direktiv , ikke kan indhentes inden for en rimelig frist eller er forbundet med uforholdsmaessigt store omkostninger ,

c ) kapitalandelene i denne virksomhed alene besiddes med henblik paa videreoverdragelse .

Artikel 14

1 . Naar en eller flere virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab , udoever saa forskellige aktiviteter , at deres medtagelse i konsolideringen vil stride mod pligten efter artikel 16 , stk. 3 , skal disse virksomheder , medmindre andet er fastsat i artikel 33 , udelades fra det konsoliderede regnskab .

2 . Stk. 1 finder ikke anvendelse af den grund alene , at de virksomheder , der skal indgaa i det konsoliderede regnskab , dels udoever industrivirksomhed , dels handelsvirksomhed og dels praesterer tjenesteydelser , eller at virksomhederne udoever industri- eller handelsvirksomhed med forskellige produkter , eller praesterer forskellige tjenesteydelser .

3 . Anvendes stk. 1 , skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes . Hvis aarsregnskaberne eller de konsoliderede regnskaber for virksomheder , der saaledes udelades af konsolideringen , ikke offentliggoeres i samme medlemsstat i henhold til direktiv 68/151/EOEF (5) , skal de vedlaegges det konsoliderede regnskab eller stilles til raadighed for offentligheden . I sidstnaevnte tilfaelde skal en genpart af disse dokumenter kunne rekvireres til en pris , der ikke maa overstige udgifterne ved fremstilling af genparten .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne kan ved anvendelsen af artikel 16 , stk. 3 , tillade , at en modervirksomhed , der ikke udoever nogen industrielle eller kommercielle aktiviteter , udelades af konsolideringen , naar den besidder kapitalandele i en dattervirksomhed i medfoer af en faelles ordning med en eller flere virksomheder , der ikke indgaar i konsolideringen .

2 . Modervirksomhedens aarsregnskab skal vedlaegges det konsoliderede regnskab .

3 . Naar denne fravigelse finder anvendelse , skal enten artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa modervirksomhedens aarsregnskab , eller de oplysninger , der foelger af anvendelsen af naevnte artikel , skal anfoeres i noterne .

AFDELING 2

Metoder for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber

Artikel 16

1 . Det konsoliderede regnskab omfatter en konsolideret balance , en konsolideret resultatopgoerelse samt noter til det konsoliderede regnskab . Disse dokumenter udgoer et hele .

2 . Det konsoliderede regnskab skal opstilles paa overskuelig maade og i overensstemmelse med dette direktiv .

3 . Det konsoliderede regnskab skal give et paalideligt billede af aktiver og passiver , den oekonomiske stilling , samt resultaret for de virksomheder som belhed der indgaar i det konsoliderede regnskab .

4 . Saafremt anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv ikke er tilstraekkelig til at give et paalideligt billede i henhold til stk. 3 , skal der fremlaegges yderligere oplysninger .

5 . Hvis det i saerlige tilfaelde viser sig , at anvendelsen af en bestemmelse i artikel 17 til 35 og artikel 39 vil stride imod pligten efter stk. 3 , skal denne bestemmelse fraviges , for at der kan gives et paalideligt billede i henhold til stk. 3 . En saadan fravigelse skal anfoeres i noterne og behoerigt begrundes med oplysning om dens indflydelse paa aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet . Medlemsstaterne kan naermere bestemme saertilfaelderle og fastsaette regler for fravigelserne .

6 . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at der i det konsoliderede regnskab skal gives oplysninger ud over , hvad der kraeves oplyst ifoelge dette direktiv .

Artikel 17

1 . Artikel 3 til 10 , 13 til 26 og 28 til 30 i direktiv 78/660/EOEF finder , medmindre andet er fastsat i naervaerende direktiv , og med de fornoedne tilpasninger , der foelger af de saerlige forhold , som goer sig gaeldende for konsoliderede regnskaber i sammenligning med aarsregnskaber , anvendelse paa opstillingen af konsoliderede regnskaber .

2 . Hvis saerlige omstaendigheder medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger , kan medlemsstaterne tillade , at varebeholdninger sammendrages i det konsoliderede regnskab .

Artikel 18

De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver og passiver medtages i deres helhed i den konsoliderede balance .

Artikel 19

1 . Den bogfoerte vaerdi af kapitalandele i de af konsolideringen omfattede virksomheder udlignes med den andel af de paagaeldende virksomheders egenkapital , som de repraesenterer .

a ) Denne udligning foretages paa grundlag af den bogfoerte vaerdi paa det tidspunkt , da denne virksomhed foerste gang indgik i konsolideringen . Det ved udligningen fremkomme forskelsbeloeb fordeles saa vidt muligt direkte paa de poster i den konsoliderede balance , der har en vaerdi , som er hoejere eller lavere end deres bogfoerte vaerdi .

b ) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at udligningen foretages paa grundlag af vaerdien af paaviselige aktiver og passiver paa tidspunktet for kapitalandelenes erhvervelse eller , dersom disse er erhvervet paa forskellige tidspunkter , paa det tidspunkt , da virksomheden blev en dattervirksomhed .

c ) Resterende forskelsbeloeb , der fremkommer ved anvendelse af litra a ) eller litra b ) , opfoeres i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse . Denne post , de anvendte metoder og vaesentlige aendringer heri i forhold til det forudgaaende aar , skal forklares i noterne . Saafremt en medlemsstat tillader modregning af positive og negative forskelsbeloeb , skal ogsaa fordelingen af disse forskelsbeloeb anfoeres i noterne .

2 . Stk. 1 finder dog ikke anvendelse paa kapitalandele i modervirksomheden , som besiddes af denne selv eller af en anden virksomhed , der indgaar i konsolideringen . Disse kapitalandele betragtes i det konsoliderede regnskab som egne kapitalandele i overensstemmelse med direktiv 78/660/EOEF .

Artikel 20

1 . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at den bogfoerte vaerdi af kapitalandele i en af konsolideringen omfattet virksomhed kun udlignes med den tilsvarende andel af kapitalen , saafremt

a ) de kapitalandele , der besiddes , repraesenterer mindst 90 % af den paalydende vaerdi eller , i mangel af paalydende vaerdi , de bogfèrte parivaerdi af virksomhedens kapitalandele bortset fra de i artikel 29 , stk. 2 , litra a ) , i direktiv 77/91/EOEF (6) naevnte ;

b ) den i litra a ) naevnte stoerrelse er naaet i medfoer af en ordning med hensyn til emission af kapitalandele i en af konsolideringen omfattet virksomhed ;

c ) den i litra b ) naevnte ordning ikke indebaerer en kontant betaling , der overstiger 10 % af henholdsvis den paalydende vaerdi eller , i mangel af paalydende vaerdi , den bogfoerte parivaerdi af de udstedte kapitalandele . »

2 . Ethvert forskelsbeloeb , der opstaar ved anvendelse af stk. 1 , henholdsvis laegges til eller traekkes fra de konsoliderede reserver .

3 . Anvendelsen af den i stk. 1 beskrevne metode , de heraf foelgende aendringer i reserverne samt de berurte virksomheders navn og hjemsted amfoeres i noterne .

Artikel 21

Beloeb , der kan henfoeres til kapitalandele i de af konsolideringen omfattede dattervirksomheder , som besiddes af andre end virksomheder , der indgaar i konsolideringen , opfoeres i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

Artikel 22

De af konsolideringen omfattede virksomheders indtaegter og udgifter medtages i deres helhed i den konsoliderede resultatopgoerelse .

Artikel 23

Beloeb , der kan henfoeres til kapitalandele i de af konsolideringen omfattede dattervirksomheders resultat , som besiddes af andre end virksomheder , der indgaar i konsolideringen , opfoeres i den konsoliderede resultatopgoerelse under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

Artikel 24

Opstillingen af de konsoliderede regnskab sker efter principperne i artikel 25 til 28 .

Artikel 25

1 . De metoder , der anvendes ved konsolideringen , maa ikke aendres fra det ene regnskabsaar til det naeste .

2 . Stk. 1 kan fraviges i saerlige tilfaelde . I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes tillige med angivelse af indvirkningen paa aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen .

Artikel 26

1 . De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver og passiver , oekonomiske stilling og resultat skal fremgaa af det konsoliderede regnskab , som om de var en enkelt virksomhed . Navnlig skal

a ) gaeld og tilgodehavender mellem virksomheder , der indgaar i konsolideringen , elimineres i det konsoliderede regnskab ;

b ) indtaegter og udgifter i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder , der indgaar i konsolideringen , elimineres i det konsoliderede regnskab ;

c ) overskud og tab ved transaktioner , som foretages mellem virksomheder , der indgaar i konsolideringen , og som indgaar i aktivernes bogfoerte vaerdi , elimineres i det konsoliderede regnskab . Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne dog tillade , at eliminering som naevnt ovenfor foretages i forhold til den andel af kapitalen , som modervirksomheden besidder i hver af de dattervirksomheder , der indgaar i konsolideringen .

2 . Medlemsstaterne kan fravige stk. 1 , litra c ) , naar transaktionen er sket paa normale markedsvilkaar , og elimineringen af overskud eller tab ville medfoere uforholdsmaessigt store omkostninger . Fravigelse af dette princip skal oplyses , og hvis indvirkningen paa aktiver og passiver , paa den oekonomiske stilling samt paa resultatet for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , ikke er uvaesentlig , anfoeres dette i noterne til det konsoliderede regnskab .

3 . Stk. 1 , litra a ) , b ) og c ) , kan fraviges , naar de paagaeldende beloeb er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

Artikel 27

1 . Det konsoliderede regnskab opstilles paa samme dato som modervirksomhedens aarsregnskab .

2 . Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at det konsoliderede regnskab opstilles paa en anden dato , som tager hensyn til balancetidspunktet for de fleste eller de mest betydningsfulde af de virksomheder , der indgaar i konsolideringen . I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes . Der skal endvidere tages hensyn til eller gives oplysning om betydningsfulde haendelser vedroerende aktiver og passiver , den oekonomiske stilling samt resultatet i en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , og som har fundet sted mellem denne virksomheds balancetidspunkt og datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab .

3 . Ligger balancetidspunktet for en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , mere end tre maaneder forud for datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab , konsolideres den paagaeldende virksomhed paa grundlag af et perioderegnskab opstillet pr. datoen for det konsoliderede regnskabs afslutning .

Artikel 28

Er sammensaetningen af de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , aendret vaesentligt i loebet af regnskabsaaret , skal det konsoliderede regnskab indeholde oplysninger , som muliggoer en meningsfyldt sammenligning af paa hinanden foelgende konsoliderede regnskaber . Naar der er tale om en vaesentlig aendring , kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive , at denne pligt opfyldes ved , at der opstilles en tilpasset aabningsbalance og en tilpasset resultatopgoerelse .

Artikel 29

1 . De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver vaerdiansaettes efter ensartede metoder og i overensstemmelse med artikel 31 til 42 og artikel 60 i direktiv 78/660/EOEF .

2 . a ) Den virksomhed , der udarbejder det konsoliderede regnskab , skal anvende samme vaerdiansaettelsesmetoder , som anvendes i dens eget aarsregnskab . Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at der i det konsoliderede regnskab anvendes andre vaerdiansaettelsesmetoder i overensstemmelse med ovennaevnte artikler i direktiv 78/660/EOEF .

b ) I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes .

3 . Naar virksomheder , der indgaar i konsolideringen , vaerdiansaetter de af konsolideringen omfattede aktiver og passiver efter metoder , der afviger fra de ved konsolideringen anvendte , skal disse aktiver og passiver vaerdiansaettes paa ny efter de metoder , der er anvendt ved konsolideringen , medmindre resultatet af denne nye vaerdiansaettelse er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal . Dette princip kan fraviges i saerlige tilfaelde . Saadanne fravigelser skal anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes .

4 . I den konsoliderede balance og i den konsoliderede resultatopgoerelse skal der tages hensyn til det forskelsbeloeb , der ved konsolideringen fremkommer mellem skatter , som kan henfoeres til dette og tidligere regnskabsaar , og skatter , der er betalt eller skal betales for disse regnskabsaar , i det omfang et saadant forskelsbeloeb i naer fremtid kan forventes at blive en faktisk udgift for en virksomhed , der indgaar i konsolideringen .

5 . Er aktiver , der indgaar i konsolideringen , ekstraordinaert vaerdireguleret udelukkende af skattemaessige grunde , skal disse reguleringer tilbagefoeres , inden aktiverne optages i det konsoliderede regnskab . Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at aktiverne optages i det konsoliderede regnskab , uden at disse reguleringer tilbagefoeres , saafremt det paagaeldende beloeb angives i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes .

Artikel 30

1 . Den i artikel 19 , stk. 1 , litra c ) , naevnte saerskilte post , som svarer til et positivt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen , behandles efter bestemmelserne i direktiv 78/660/EOEF for posten « goodwill » .

2 . Medlemsstaterne kan tillade , at et positivt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen straks fratraekkes reserverne paa en tydelig maade .

Artikel 31

Det beloeb , det er opfoet i den i artikel 19 , stk. 1 , litra c ) , naevnte saerskilte post , som svarer til et negativt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen , maa ikke optages i den konsoliderede resultatopgoerelse , medmindre

a ) dette forskelsbeloeb paa anskaffelsestidspunktet svarer til en forventet ugunstig udvikling i virksomhedens resultat eller til forventede udgifter , som paafoeres denne virksomhed , og i det omfang disse forventninger virkeliggoeres ,

eller

b ) dette forskelsbeloeb svarer til realiserede fortjenester .

Artikel 32

1 . Medlemsstaterne kan , naar en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , leder en anden virksomhed sammen med en eller flere virksomheder , der ikke indgaar i konsolideringen , tillade eller foreskrive , at denne anden virksomhed medtages pro rata i det konsoliderede regnskab , i forhold til de rettigheder , som den virksomhed , der indgaar i konsolideringen , besidder i dens kapital .

2 . Ved den i stk. 1 omtalte pro rata konsolidering finder artikel 13 til 31 anvendelse med de fornoedne tilpasninger .

3 . Hvis denne artikel finder anvendelse , finder artikel 33 ikke anvendelse , naar den virksomhed , for hvilken der foretages pro rata konsolidering , et en associeret virksomhed som defineret i artikel 33 .

Artikel 33

1 . Naar en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , udoever en betydelig indflydelse paa den driftsmaessige og finansielle ledelse af en virksomhed , der ikke indgaar i konsolideringen ( en associeret virksomhed ) , og hvori den besidder en kapitalinteresse som defineret i artikel 17 i direktiv 78/660/EOEF , opfoeres denne kapitalinteresse i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse . Det formodes , at en virksomhed udoever en betydelig indflydelse paa en anden virksomhed , naar den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed . Artikel 2 finder anvendelse .

2 . Naar denne artikel anvendes foerste gang paa en kapitalinteresse som naevnt i stk. 1 , opfoeres denne i den konsoliderede balance :

a ) enten til den bogfoerte vaerdi i overensstemmelse med reglerne i direktiv 78/660/EOEF for vaerdiansaettelse . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den til kapitalinteressen svarende andel af egenkapitalen , anfoeres saerskilt i den konsoliderede balance eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang ;

b ) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af den associerede virksomheds egenkapital . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den bogfoerte vaerdi i henhold til reglerne i direktiv 78/660/EOEF for vaerdiansaettelse , anfoeres saerskilt i den konsoliderede balance eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang .

c ) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten litra a ) eller b ) . Det angives i den konsoliderede balance eller i noterne , om litra a ) eller litra b ) er anvendt .

d ) Medlemsstaterne kan desuden ved anvendelsen af litra a ) eller b ) tillade eller foreskrive , at forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor kapitalandelene er erhvervet , eller saafremt de ikke er erhvervet paa én gang , pr. den dato , paa hvilken virksomheden blev en associeret virksomhed .

3 . Naar aktiver eller passiver i den associerede virksomhed vaerdiansaettes efter andre metoder end dem , der anvendes ved konsolideringen i henhold til artikel 29 , stk. 2 , kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , i denne artikel naevnte forskelsbeloeb vaerdiansaettes paa ny efter de metoder , der anvendes ved konsolideringen . Er der ikke foretaget en saadan ny vaerdiansaettelse , skal dette anfoeres i noterne . Medlemsstaterne kan paabyde en saadan ny vaerdiansaettelse .

4 . Den i stk. 2 , litra a ) , naevnte bogfoerte vaerdi eller det i stk. 2 , litra b ) , naevnte beloeb , der svarer til andelen i den associerede virksomheds egenkapital , foroeges eller formindskes i forhold til de i regnskabsaaret indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i den associerede virksomheds egenkapital ; vaerdien formindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet .

5 . Saafremt det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , naevnte positive forskelsbeloeb ikke kan henfoeres til bestemte aktiver eller passiver , behandles dette forskelsbeloeb i overensstemmelse med artikel 30 og artikel 39 , stk. 3 .

6 . Den til kapitalinteressen svarende andel af den associerede virksomheds resultat , opfoeres i den konsoliderede resultatopgoerelse under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

7 . De i artikel 26 , stk. 1 , litra c ) , naevnte elimineringer foretages , i det omfang oplysningerne hertil er kendte eller tilgaengelige . Artikel 26 , stk. 2 og 3 , finder anvendelse .

8 . Naar en associeret virksomhed udarbejder et konsolideret regnskab , finder de foregaaende stykker anvendelse paa den egenkapital , som er opfoert i dette konsoliderede regnskab .

9 . Anvendelse af denne artikel kan undlades , saafremt kapitalinteresserne i den associerede virksomheds kapital er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal .

Artikel 34

Ud over de oplysninger , der kraeves i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv , skal noterne i det mindste indeholde oplysninger om :

1 . De vaerdiansaettelsesmetoder , der anvendes for de forskellige poster i det konsoliderede regnskab , saavel som de ved vaerdireguleringer benyttede beregningsmetoder . For poster i det konsoliderede regnskab , som er eller oprindelig var angivet i fremmed valuta , skal grundlaget for omregningen til den valuta , som er anvendt ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab , anfoeres .

2 . a ) Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , der indgaar i konsolideringen ; andelen i kapitalen i disse virksomheder , bortset fra modervirksomheden , som besiddes af de virksomheder , der indgaar i konsolideringen , eller af andre , som handler i eget navn , men for disse virksomheders regning ; den af de i artikel 1 og artikel 12 , stk. 1 , naevnte betingelser , som efter anvendelse af artikel 2 har ligget til grund for konsolideringen . Sidstnaevnte oplysning er dog ikke noedvendig , naar konsolideringen er foretaget paa grundlag af artikel 1 , stk. 1 , litra a ) , og naar tillige andelen a kapitalen og af stemmerettighederne er den samme .

b ) De samme oplysninger skal anfoeres for de virksomheder , der i henhold til artikel 13 og 14 holdes uden for konsolideringen , samt , medmindre andet er fastsat i artikel 14 , stk. 3 , begrundelsen for , at de i artikel 13 naevnte virksomheder udelades .

3 . a ) Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , der som defineret i artikel 33 , stk. 1 , er associeret med en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , samt oplysninger om den andel i deres kapital , som besiddes af virksomheder , der indgaar i konsolideringen , eller af andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning .

b ) De samme oplysninger skal anfoeres for de i artikel 33 , stk. 9 , naevnte associerede virksomheder samt begrundelsen for at anvende denne bestemmelse .

4 . Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , for hvilke der er foretaget pro rata konsolidering i medfoer af artikel 32 , de forhold , der ligger til grund for den faelles ledelse , samt oplysninger om den andel i deres kapital , som besiddes af de virksomheder , der indgaar i konsolideringen , eller af andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning .

5 . Navnet paa og hjemstedet for virksomheder , bortset fra de i stk. 2 , 3 og 4 naevnte virksomheder , i hvilke de virksomheder , som indgaar i konsolideringen , og de virksomheder , som holdes uden for denne i henhold til artikel 14 , enten selv eller ved andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning , mindst besidder en procentdel af kapitalen , som medlemsstaterne ikke kan fastsaette til over 20 % , med angivelse af stoerrelsen af denne kapitalandel og stoerrelsen af egenkapitalen samt af resultatet for den paagaeldende virksomhed for det seneste regnskabsaar , for hvilket regnskabet er vedtaget . Disse oplysninger kan udelades , naar de er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 , naevnte formaal . Angivelse af egenkapitalen og af resultatet kan ogsaa udelades , saafremt den paagaeldende virksomhed ikke offentliggoer sin balance , og ovennaevnte virksomheder direkte eller indirekte besidder mindre end 50 % af virksomheden .

6 . Den samlede gaeld i den konsoliderede balance , der forfalder til betaling efter mere end fem aar , samt den samlede gaeld i den konsoliderede balance , for hvilke virksomheder , der indgaar i konsolideringen , har stillet tinglig sikkerhed , med angivelse af dennes art og form .

7 . Den samiede stoerrelse af de oekonomiske forpligtelser , som ikke er opfoert i den konsoliderede balance , i det omfang angivelsen heraf er af betydning for bedoemmelsen af den oekonomiske stilling for alle de virksomheder , der indgaar i konsolideringen . Pensionsforpligtelser og forpligtelser over for tilknyttede virksomheder , som ikke indgaar i konsolideringen , skal opfoeres saerskilt .

8 . Den konsoliderede nettoomsaetning , som defineret i artikel 28 i direktiv 78/660/EOEF , fordelt paa aktiviteter samt paa geografiske markeder , i det omfang disse aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med henblik paa tilrettelaeggelsen af salget af de varer og tjenesteydelser , der indgaar i den ordinaere drift for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen .

9 . a ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere , som i loebet af regnskabsaaret har vaeret beskaeftiget i de virksomheder , der indgaar i konsolideringen , inddelt i kategorier , og saafremt det ikke er naevnt saerskilt i den konsoliderede resultatopgoerelse , de personaleudgifter , der henfoeres til regnskabsaaret .

b ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere , som i loebet af regnskabsaaret har vaeret beskaeftiget i de virksomheder , paa hvilke artikel 32 finder anvendelse , anfoeres saerskilt .

10 . Det omfang , i hvilket beregningen af det konsoliderede aarsresultat er paavirket af en vaerdiansaettelse af posterne , der under fravigelse af principperne i artikel 31 og 34 til 42 i direktiv 78/660/EOEF og artikel 29 , stk. 5 , i dette direktiv er blevet fulgt i loebet af regnskabsaaret eller et tidligere regnskabsaar for at opnaa skattelettelser . Saafremt en saadan vaerdiansaettelse har vaesentlig indflydelse paa den fremtidige skattebyrde for de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , skal der gives oplysning herom .

11 . Forskellen mellem de skatter , der er udgiftsfoert i den konsoliderede resultatopgoerelse i dette og i tidligere regnskabsaar , og de skatter , der er betalt eller skal betales for disse regnskabsaar , forudsat at forskellen er af betydning for den fremtidige skattebyrde . Beloebet kan ogsaa angives samlet i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

12 .Stoerrelsen af de vederlag , der for regnskabsaaret er tillagt medlemmer af modervirksomhedens administrations- , ledelses- og tilsynsorganer for deres funktioner i modervirksomheden og dens dattervirksomheder , samt stoerrelsen af enhver under tilsvarende betingelser indgaaet forpligtelse til eller tilsagn om at yde pensioner til tidligere medlemmer af de naevnte organer . Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori . Medlemsstaterne kan kraeve , at oplysningerne i foerste punktum ogsaa skal omfatte vederlag for funktioner i virksomheder , med hvilke der bestaar de i artikel 32 eller artikel 33 naevnte forbindelser .

13 . Stoerrelsen af de forskud og kreditter , som modervirksomheden eller en dattervirksomhed har ydet medlemmer af modervirksomhedens administrations- , ledelses- eller tilsynsorganer med angivelse af rentefod , de vaesentligste vilkaar og de eventuelt tilbagebetalte beloeb , saavel som forpligtelser , der er indgaaet for deres regning i form af en hvilken som helst garanti . Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori . Medlemsstaterne kan kraeve , at oplysningerne i foerste punktum ogsaa skal omfatte de forskud og kreditter , som er ydet af virksomheder , med hvilke der bestaar de i artikel 32 eller artikel 33 naevnte forbindelser .

Artikel 35

1 . Medlemsstaterne kan tillade , at de i artikel 34 , nr. 2 , 3 , 4 og 5 , foreskrevne oplysninger

a ) gives i form af en oversigt , der henlaegges i overensstemmelse med artikel 3 , stk. 1 og 2 , i direktiv 68/151/EOEF ; dette skal anfoeres i noterne ;

b ) udelades , hvis de kan volde betydelig skade for en af de virksomheder , der beroeres af disse bestemmelser . Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse afhaengig af forudgaaende tilladelse fra en administrativ eller retslig myndighed . Udelades disse oplysninger , skal dette anfoeres i noterne .

2 . Stk. 1 , litra b ) , finder ogsaa anvendelse paa de i artikel 34 , nr. 8 , foreskrevne oplysninger .

AFDELING 3

Den konsoliderede beretning

Artikel 36

1 . Den konsoliderede beretning skal i det mindste indeholde en paalidalig redegoerelse for den forretningsmaessige udvikling i de virksomheder som helhed , der indgaar i konsolideringen , og deres stilling .

2 . For saa vidt angaar disse virksomheder , skal beretningen ligeledes indeholde oplysninger om :

a ) betydningsfulde haendelser indtruffet efter regnskabsaarets afslutning ;

b ) den forventede udvikling i virksomhederne som helhed ;

c ) forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne som helhed ;

d ) antallet og den paalydende vaerdi eller , i mangel af paalydende vaerdi , den bogfoerte parivaerdi af alle kapitalandele i modervirksomheden , som besiddes af denne virksomhed selv , af dattervirksomheder eller af andre , der handler i eget navn , men for disse virksomheders regning . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at disse oplysninger anfoeres i noterne .

AFDELING 4

Revision af konsoliderede regnskaber

Artikel 37

1 . Den virksomhed , som udarbejder det konsoliderede regnskab , skal lade det revidere af en eller flere personer , der i medfoer af lovgivningen i den medlemsstat , som virksomheden henhoerer under , er autoriseret til at revidere regnskaber .

2 . Den eller de personer , der foretager revision af det konsoliderede regnskab , skal ligeledes paase at den konsoliderede beretning er i overeensstemmelse med det konsolidered regnskab for det paagaeldende regnskabsaar .

AFDELING 5

Konsoliderede regnskabers offentlighed

Artikel 38

1 . Det behoerigt godkendte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning saavel som beretningen fra den person , der foretager revision af det konsoliderede regnskab , skal offentliggoeres af den virksomhed , som har udarbejdet det konsoliderede regnskab , efter de bestemmelser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF er fastast i lovgivningen i den medlemsstat , som virksomheden henhoerer under .

2 . Artikel 47 , stk. 1 , andet afsnit , i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse paa den konsoliderede beretning .

3 . Artikel 47 , stk. 1 , andet afsnit , sidste punktum , i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes : « Der skal efter anmodning kunne rekvireres en genpart af beretningen i dens helhed eller i uddrag . Det beloeb , som opkraeves for genparten , maa ikke overstige udgifterne ved fremstilling af denne . »

4 . Naar den virksomhed , som har udarbejdet det konsoliderede regnskab , er organiseret i en anden form end de i artikel 4 naevnte , og virksomheden ikke for de i stk. 1 naevnte dokumenter efter den nationale lovgivning har pligt til offentliggoerelse i lighed med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF , skal den dog i det mindste goere de paagaeldende dokumenter tilgaengelige for offentligheden paa dens hjemsted . Der skal paa anmodning kunne rekvireres en genpart af dokumenterne . Det beloeb , som opkraeves for genparten , maa ikke overstige udgifterne ved fremstilling af denne .

5 . Artikel 48 og 49 i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse .

6 . Medlemsstaterne fastsaetter passende sanktioner i tilfaelde af , at denne artikels bestemmelser om offentlighed ikke overholdes .

AFDELING 6

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 39

1 . I forbindelse med udarbejdelsen i overensstemmelse med dette direktiv af det foerste konsoliderede regnskab for en helhed af virksomheder , mellem hvilke der allerede inden gennemfoerelsen af bestemmelserne i artikel 49 , stk. 1 , bestod en af de i artikel 1 , stk. 1 , naevnte forbindelser , kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive , at der med henblik paa anvendelsen af artikel 19 , stk. 1 , benyttes den bogfoerte vaerdi af kapitalandele og den hertil svarende andel af egenkapitalen paa et tidligere tidspunkt , dog senest tidspunktet for den foerste konsolidering .

2 . Stk. 1 finder med de fornoedne tilpasninger anvendelse paa vaerdiansaettelse af kapitalandele , eller paa den hertil svarende andel af egenkapitalen i en virksomhed , der er associeret med en virksomhed , der indgaar i konsolideringen , med henblik paa anvendelsen af artikel 33 , stk. 2 , samt paa pro rata konsolidering i henhold til artikel 32 .

3 . Naar den i artikel 19 , stk. 1 , naevnte saerskilte post svarer til et ved konsolideringen fremkommet positivt forskelsbelob , som er opstaaet inden udarbejdelsen af det foerste konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv , kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive

a ) at det i artikel 37 , stk. 2 , i direktiv 78/660/EOEF naevnte begraensede tidsrum , der overstiger fem aar , ved anvendelsen af artikel 30 , stk. 1 , beregnes fra datoen for udarbejdelsen af det foerste konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv , og

b ) at fradraget , ved anvendelsen af artikel 30 , stk. 2 , foretages i reserverne paa datoen for udarbejdelsen af det foerste konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv .

Artikel 40

1 . Indtil udloebet af de frister , der fastsaettes for gennemfoerelsen i den nationale lovgivning af de direktiver , der i fortsaettelse af direktiv 78/660/EOEF harmoniserer reglerne om bankers og andre kreditinstitutters samt forsikringsvirksomheders udarbejdelse af aarsregnskaber , kan medlemsstaterne fravige de bestemmelser i dette direktiv , der vedroerer opstillingen af det konsoliderede regnskab og vaerdiansaettelsen af regnskabsposter deri , samt oplysningerne i noterne .

a ) for enhver virksomhed , der indgaar i det konsoliderede regnskab , og som er en bank , et andet kreditinstitut eller en forsikringsvirksomhed ,

b ) saafremt de virksomheder , der indgaar i det konsoliderede regnskab , hovedsagelig omfatter banker , andre kreditinstitutter eller forsikringsvirksomheder

Medlemsstaterne kan desuden fravige artikel 6 , men kun med hensyn til de numeriske graenser og kriterier , der skal gaelde for ovennaevnte virksomheder .

2 . Indtil et af de i stk. 1 naevnte direktiver i medfoer af national lovgivning finder anvendelse , dog senest i de regnskabsaar , der afsluttes i 1993 , kan medlemsstaterne , for saa vidt de ikke inden gennemfoerelsen af bestemmelserne i artikel 49 , stk. 1 , har palagt alle virksomheder , som er banker , andre kreditinstitutter eller forsikringsvirksomheder , pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab , tillade .

a ) at pligten efter artikel 1 , stk. 1 , ophaeves for ovennaevnte virksomheder , naar de er modervirksomheder . Dette skal anfoeres i modervirksomhedens aarsregnskab ; de i artikel 43 , stk. 1 , nr. 2 , i direktiv 78/660/EOEF naevnte oplysninger skal gives vedrorende enhver dattervirksomhed ;

b ) at i tilfaelde , hvor der udarbejdes et konsolideret regnskab , holdes ovennaevnte virksomheder uden for konsolideringen , hvis de er dattervirksomheder . Artikel 33 finder anvendelse . De i artikel 34 , nr. 2 , naevnte oplysninger skal anfoeres i noterne vedroerende disse dattervirksomheder .

3 . I de i stk. 2 , litra b ) , naevnte tilfaelde skal de paagaeldende dattervirksomheders aarsregnskaber eller konsoliderede regnskaber , saafremt de skal offentliggoeres , vedlaegges modervirksomhedens konsoliderede regnskab eller , naar et saadant ikke foreligger , modervirksomhedens arsregnskab , eller goeres tilgaengelige for offentligheden . I sidstnaevnte tilfaelde skal en genpart af disse dokumenter kunne rekvireres til en pris , som ikke maa overstige udgifterne ved fremstilling af genparten .

Artikel 41

1 . Virksomheder , mellem hvilke der bestaar en forbindelse som naevnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a ) og b ) samt litra d ) , bb ) , og andre virksomheder , der har en tilsvarende forbindelse med en af ovennaevnte virksomheder , er tilknyttede virksomheder i henseende til direktiv 78/660/EOEF og dette direktiv .

2 . Naar en medlemsstat paalaegger pligt til udarbejdelse af konsoliderede regnskaber i medfoer af artikel 1 , stk. 1 , litra c ) og litra d ) , aa ) , samt artikel 1 , stk. 2 , eller artikel 12 , stk. 1 , er virksomheder , mellem hvilke der bestaar en saadan forbindelse som naevnt i ovennaevnte artikler , samt oevrige virksomheder , mellem hvilke der bestaar en tilsvarende forbindelse eller en forbindelse somt naevnt i stk. 1 med en af ovennaevnte virksomheder , tilknyttede virksomheder i den i stk. 1 naevnte betydning .

3 . Naar en medlemsstat ikke paalaegger pligt til udarbejdelse af konsoliderede regnskaber i medfoer af artikel 1 , stk. 1 , litra c ) og d ) , aa ) , samt artikel 1 , stk. 2 , eller artikel 12 , stk. 1 , kan den dog foreskrive anvendelse af denne artikels stk. 2 .

4 . Artikel 2 og artikel 3 , stk. 2 , finder anvendelse .

5 . Naar en medlemsstat anvender artikel 4 , stk. 2 , kan den undlade at anvende stk. 1 paa tilknyttede virksomheder , som er modervirksomheder , og som paa grund af deres retsform ikke af medlemsstaten er forpligtet til at udarbojde konsoliderede regnskaber i henhold til dette direktiv , sams for modervirksomheder med lignende retsform .

Artikel 42

Artikel 56 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 56

1 . Forpligtelsen til i aarsregnskabet at angive de i artikel 9 , 10 og 23 til 26 naevnte poster , der vedroerer tilknyttede virksomheder som defineret i artikel 41 i direktiv 83/349/EOEF , og forpligtelsen til i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2 , artikel 14 og artikel 43 , stk. 1 , nr. 7 , at give oplysninger vedroerende disse virksomheder , traeder i kraft paa den i artikel 49 , stk. 2 , i ovennaevnte direktiv anfoerte dato .

2 . Noterne skal desuden indeholde :

a ) navnet paa og hjemstedet for virksomheden , som udarbejder et konsolideret regnskab for den sterste helhed af virksomheder , hvori dette selskab indgaar som dattervirksomhed ;

b ) navnet paa og hjemstedet for den virksomhed , som udarbejder et konsolideret regnskab for den mindste helhed af virksomheder , der indgaar i den i litra a ) naevnte helhed af virksomheder , hvori dette selskab indgaar som dattervirksomhed ;

c ) det skal angives , hvor det i litra a ) og b ) naevnte konsoliderede regnskab kan rekvireres , hvis det foreligger . » .

Artikel 43

Artikel 57 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 57

Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i direktiv 68/151/EOEF og 77/91/EOEF , undlade at anvende bestemmelserne i dette direktiv om indhold , revision samt offentliggoerelse af aarsregnskaberne , paa virksomheder , som henhoerer under deres lovgivning , og som er dattervirksomheder i henhold til direktiv 83/349/EOEF , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) modervirksomheden henhoerer under lovgivningen i en medlemsstat ;

b ) samtlige selskabsdeltagere i dattervirksomheden har erklaeret sig indforstaaet med ovennaevnte undtagelse ; denne erklaering kraeves for hvert regnskabsaar ;

c ) modervirksombeden har stillet sig som garant for dattervirksomhedens forpligtelser ;

d ) erklaeringerne under litra b ) og c ) offentliggores af dattervirksomheden efter de bestemmelser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF er fastsat i medlemsstatens lovgivning ;

e ) dattervirksomheden indgaar i det af modervirksomheden i overensstemmelse med direktiv 83/349/EOEF udarbejdede konsoliderede regnskab ;

f ) ovennaevnte undtagelse anfoeres i noterne til det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab ;

g ) det i litra e ) naevnte konsoliderede regnskab , den konsoliderede beretning og beretningen fra den person , der foretager revision af dette regnskab , offentliggoeres af dattervirksomheden efter de bestemmelser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF er fastsat i medlemsstatens lovgivning . » .

Artikel 44

Artikel 58 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 58

Medlemsstaterne kan paa virksomheder , der henhoerer under deres lovgivning , og som er modervirksomheder i henhold til direktiv 83/349/EOEF , undlade at anvende bestemmelserne i naervaerende direktiv om revision og offentliggoerelse af resultatopgoerelsen , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) modervirksomheden udarbejder et konsolideret regnskab i overensstemmelse med direktiv 83/349/EOEF og indgaar i det konsoliderede regnskab ;

b ) ovennaevnte undtagelse anfoeres i noterne til modervirksomhedens aarsregnskab ;

c ) ovennaevnte undtagelse anfoeres i noterne til det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab ;

d ) aarets resultat for modervirksomheden , beregnet i overensstemmelse med dette direktiv , opfoeres i balancen for modervirksomheden . » .

Artikel 45

Artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 59

1 . Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at kapitalinteresser som defineret i artikel 17 i virksomheder , paa hvis driftsmaessige og finansielle ledelse der udoeves en betydelig indflydelse , opfoeres i balancen i overensstemmelse med stk. 2 til 9 som underposter til posterne « Andele i tilknyttede virksomheder » og « Kapitalinteresser » , alt efter tilfaeldet . Det formodes , at en virksomhed udoever en betydelig indflydelse paa en anden virksomhed , naar den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed . Artikel 2 i direktiv 83/349/EOEF finder anvendelse .

2 . Naar denne artikel anvendes foerste gang paa en i stk. 1 omhandlet kapitalinteresse , opfoeres denne i balancen

a ) enten til den bogfoerte vaerdi i overensstemmelse med artikel 31 til 42 . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den hertil svarende andel af egenkapitalen anfoeres saerskilt i balancen eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang ;

b ) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af egenkapitalen . Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den bogfoerte vaerdi i henhold til artikel 31 til 42 anfoeres saerskilt i balancen eller i noterne . Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor metoden anvendes foerste gang .

c ) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten litra a ) eller b ) . Det angives i balancen eller i noterne , om litra a ) eller b ) er anvendt .

d ) Medlemsstaterne kan endvidere med henblik paa anvendelsen af litra a ) og b ) ovenfor tillade eller foreskrive , at forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato , hvor den i stk. 1 omhandlede kapitalinteresse er erhvervet , eller , saafremt den ikke er erhvervet paa en gang , pr. den dato , hvor kapitalandelene blev en kapitalinteresse i henhold til stk. 1 .

3 . Naar aktiver eller passiver i den virksomhed , hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til stk. 1 , vaerdiansaettes efter andre metoder end dem , der anvendes af det selskab , der udarbejder sit aarsregnskab , kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , naevnte forskelsbeloeb vaerdiansaettes paa ny efter de metoder , der anvendes af det selskab , der udarbejder sit aarsregnskab . Er der ikke foretaget en saadan ny vaerdiansaettelse , skal dette anfoeres i noterne . Medlemsstaterne kan paabyde en saadan ny vaerdiansaettelse .

4 . Den i stk. 2 , litra a ) , naevnte bogfoerte vaerdi eller det i stk. 2 , litra b ) , naevnte beloeb , der svarer til den andel , som kapitalinteressen udgoer af egenkapitalen , foroeges eller formindskes i forhold til de i regnskabsaaret indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i egenkapitalen ; vaerdien formindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet .

5 . Hvis det i stk. 2 , litra a ) , eller stk. 2 , litra b ) , naevnte positive forskelsbeloeb ikke kan henfoeres til bestemte aktiver eller passiver , behandles dette forskelsbeloeb i overensstemmelse med bestemmelserne for posten « goodwill » .

6 . a ) Den andel af resultatet , der svarer til den i stk. 1 naevnte kapitalinteresse , opfoeres i resultatopgoerelsen under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse .

b ) Saafremt dette beloeb overstiger beloebet for allerede modtagne eller forfaldne udbytter , skal forskelsbeloebet opfoeres som en reserve , der ikke kan udbetales til aktionaererne .

c ) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at den andel af resultatet , der svarer til den i stk. 1 naevnte kapitalinteresse , kun opfoeres i resultatopgoerelsen , i det omfang den svarer til allerede modtagne eller forfaldne udbytter .

7 . De i artikel 26 , stk. 1 , litra c ) , i direktiv 83/349/EOEF naevnte elimineringer foretages , i det omfang oplysningerne hertil er kendte eller tilgaengelige . Artikel 26 , stk. 2 og 3 , i ovennaevnte direktiv finder anvendelse .

8 . Naar en virksomhed , hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til stk. 1 , udarbejder et konsolideret regnskab , finder de foregaaende tykker anvendelse paa den egenkapital , som er opfoert i dette konsoliderede regnskab .

9 . Anvendelse af denne artikel kan undlades , saafremt den i stk. 1 naevnte kapitalinteresse er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 2 , stk. 3 , naevnte formaal . » .

Artikel 46

Artikel 61 i direktiv 78/660/EOEF affattes saaledes :

« Artikel 61

Medlemsstaterne kan paa en virksomhed , der henhoerer under deres lovgivning , og som er en modervirksomhed i henhold til direktiv 83/349/EOEF undlade at anvende bestemmelserne i artikel 43 , stk. 1 , nr. 2 , i naervaerende direktiv vedroerende disse virksomheders egenkapital og resultat ,

a ) naar disse virksomheder indgaar i det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab , eller i det i artikel 7 , stk. 2 , i direktiv 83/349/EOEF naevnte konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder , eller

b ) naar rettighederne til kapital i disse virksomheder optages i modervirksomhedens aarsregnskab i overensstemmelse med artikel 59 eller indgaar i det konsoliderede regnskab , som denne modervirksomhed udarbejder i henhold til artikel 33 i direktiv 83/349/EOEF . » .

Artikel 47

Det i henhold til artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF nedsatte kontaktudvalg har ligeledes til opgave

a ) medmindre andet er fastsat i traktatens artikel 169 og 170 at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessigt samraad , navnlig vedroerende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemfoerelse ;

b ) om noedvendigt at raade Kommissionen med hensyn til tilfoejelser til eller aendringer i dette direktiv .

Artikel 48

Dette direktiv beroerer ikke lovgivning i medlemsstaterne , der foreskriver , at konsoliderede regnskaber , hvori indgaar virksomheder , der ikke henhoerer under medlemsstaternes lovgivning , skal indgives til et register , hvori disse virksomheders filialer er opfoert .

Artikel 49

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for senest den 1 . januar 1988 at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne kan fastsaette , at bestemmelserne i stk. 1 foerste gang finder anvendelse paa konsoliderede regnskaber for det regnskabsaar , som begynder 1 . januar 1990 eller i loebet af 1990 .

3 . Medlemsstaterne soerger for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 50

1 . Raadet vil paa forslag af Kommissionen fem aar efter den i artikel 49 , stk. 2 , anfoerte dato gennemgaa og eventuelt aendre artikel 1 , stk. 1 , litra d ) , andet afsnit , artikel 4 , stk. 2 , artikel 5 og 6 , artikel 7 , stk. 1 , samt artikel 12 , 43 og 44 , paa grundlag af erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv , af maalsaetningerne for dette direktiv og af den oekonomiske og monetaere situation til den tid .

2 . Stk. 1 beroerer ikke artikel 53 , stk. 2 , i direktiv 78/660/EOEF .

Artikel 51

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 13 . juni 1983 .

Paa Raadets vegne

H. TIFTMEYER

Formand

(1) EFT nr. C 121 af 2 . 6 . 1976 , s. 2 .

(2) EFT nr. C 163 af 10 . 7 . 1978 , s. 60 .

(3) EFT nr. C 75 af 26 . 3 . 1977 , s. 5 .

(4) EFT nr. L 222 af 14 . 8 . 1978 , s. 11 .

(5) EFT nr. L 65 af 14 . 3 . 1968 , s. 8 .

(6) EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977 , s. 1 .

Top