EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0660

Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer

OJ L 222, 14.8.1978, p. 11–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 37
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 55 - 73
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 55 - 73
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 17 - 33
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 17 - 33
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 21 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 16 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; ophævet ved 32013L0034 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj

31978L0660

Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer

EF-Tidende nr. L 222 af 14/08/1978 s. 0011 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0017
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0017
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0017
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0055
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0055


++++

RAADETS FJERDE DIREKTIV

af 25 . juli 1978

paa grundlag af traktatens artikel 54 , stk . 3 , litra g ) , om aarsregnskaberne for visse selskabsformer

( 78/660/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 54 , stk . 3 , litra g ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Samordningen af de enkelte medlemsstaters bestemmelser vedroerende opstilling og indhold af aarsregnskab og aarsberetning , vaerdiansaettelsesmetoder samt offentliggoerelse af disse dokumenter bl.a . for saa vidt angaar aktieselskaber og anpartsselskaber er af saerlig betyding med henblik paa at beskytte selskabsdeltagerne og tredjemand ;

det er noedvendigt for de naevnte selskabsformer at foretage en samtidig samordning paa disse omraader , idet disse selskabers aktivitet ofte overskrider de nationale graenser og selskaberne kun giver tredjemand sikkerhed i selskabsformuen ; i oevrigt er noedvendigheden og uopsaetteligheden af en saadan samordning anerkendt og bekraeftet ved artikel 2 , stk . 1 , litra f ) , i direktiv 68/151/EOEF ( 3 ) ;

det er desuden noedvendigt , at der i Faellesskabet fastsaettes ensartede minimumsregler med hensyn til omfanget af de finansielle oplysninger , som skal bringes til offentlighedens kundskab af konkurrerende selskaber ;

aarsregnskabet boer give et paalideligt billede af selskabets aktiver og passiver , oekonomiske stilling og resultat ; med henblik herpaa boer der fastlaegges obligatoriske opstillingsskemaer til udarbejdelse af status og resultatopgoerelse , og noternes og aarsberetningens mindsteindhold boer fastsaettes , der kan imidlertig indroemmes undtagelser som foelge af visse selskabers ringe oekonomiske og sociale betydning ;

de forskellige vaerdiansaettelsesmetoder boer i noedvendigt omfang samordnes , saa det sikres , at de oplysninger , der er indeholdt i aarsregnskaberne er sammenlignelige og ensartede ;

aarsregnskaber i alle selskaber , som dette direktiv finder anvendelse paa boer offentliggoeres i overensstemmelse med direktiv 68/151/EOEF ; ogsaa paa dette omraade kan visse undtagelser dog indroemmes til fordel for smaa og mellemstore selskaber ;

aarsregnskaberne boer revideres af hertil befoejede personer , hvis minimumskvalifikationer skal samordnes senere , og kun smaa selskaber kan fritages for denne forpligtelse ;

i tilfaelde hvor et selskab er en del af en koncern , er det oenskeligt , et der offentliggoeres et koncernregnskab , der giver et paalideligt billede af koncernens virksomhed som helhed ; indtil ikrafttraedelsen af et raadsdirektiv om koncernregnskaber er det dog noedvendigt at goere undtagelse fra visse bestemmelser i naervaerende direktiv ;

til imoedegaaelse af vanskeligheder som foelge af den eksisterende lovgivningssituation i visse medlemsstater maa fristen for gennemfoerelse af visse bestemmelser i dette direktiv vaere laengere end den generelt gaeldende frist -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . De samordningsforanstaltninger , som dette direktiv foreskriver , finder anvendelse paa medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om foelgende selskabsformer :

- i Tyskland :

die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien , die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;

- i Belgien :

la société anonyme / de naamloze vennootschap , la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen , la société de personnes à responsabilité limitée / de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

- i Danmark :

aktieselskaber , kommanditaktieselskaber , anpartsselskaber ;

- i Frankrig :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

- i Irland :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee ;

- i Italien :

la società per azioni , la società in accomandita per azioni , la società a responsabilità limitata ;

- i Luxembourg :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

- i Nederlandene :

de naamlose vennootschap , de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

- i Det forenede Kongerige ;

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee .

2 . Indtil en senere samordning finder sted , kan medlemsstaterne undlade at anvende dette direktiv paa banker og andre kreditinstitutter samt paa forsikringsselskaber .

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 2

1 . Aarsregnskabet omfatter status , resultatsopgoerelse samt noter . Disse dokumenter udgoer et hele .

2 . Aarsregnskabet skal opstilles paa overskuelig maade og i overensstemmelse med dette direktiv .

3 . Aarsregnskabet skal give et paalideligt billede af selskabets aktiver og passiver , oekonomiske stilling samt resultatet .

4 . Saafremt anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv ikke er tilstraekkelig til at give et paalideligt billede , i henhold til stk . 3 , skal der fremlaegges yderligere oplysninger .

5 . Hvis det i saerlige tilfaelde viser sig , at anvendelsen af en bestemmelse i dette direktiv vil stride imod den forpligtelse , der er fastsat i stk . 3 , skal der ske undtagelse fra denne bestemmelse , for at der kan gives et paalideligt billede i henhold til stk . 3 . En saadan undtagelse skal anfoeres i noterne og skal behoerigt begrundes med oplysning om dens indflydelse paa selskabets aktiver og passiver , oekonomiske stilling samt resultatet . Medlemsstaterne kan naermere bestemme saertilfaeldene og fastsaette den hertil svarende undtagelsesordning .

6 . Medlemsstaterne kan give bemyndigelse til eller stille krav om , at der i aarsregenskaberne skal gives oplysninger ud over , hvad der kraeves oplyst ifoelge dette direktiv .

AFDELING 2

Almindelige bestemmelser om status og resultatopgoerelse

Artikel 3

Opstilling af status og resultatopgoerelse , navnlig med hensyn til valget af opstillingsform , maa ikke aendres fre det ene aar til det andet . Afgivelser fra dette princip tillades i undtagelsestilfaelde . Naar der goeres brug af saadanne afvigelser , skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes .

Artikel 4

1 . I status saavel som i resultatopgoerelsen skal de i artikel 9 , 10 og 23-26 omtalte poster opfoeres saerskilt i den angivne raekkefoelge . En mere detaljeret underopdeling af posterne tillades under forudsaetning af , at den overholder opstillingsskemaernes struktur . Nye poster kan tilfoejes for saa vidt deres indhold ikke er daekket af de i opstillingsskemaet anfoerte poster . Medlemsstaterne kan forlange en saadan underopdeling eller tilfoejelse .

2 . Opstillingen , nomenklaturen og benaevnelsen for de i status og resultatopgoerelsen med arabertal betegnede poster skal tilpasses , naar virksomhedens saerlige karakter goer dette paakraevet . Medlemsstaterne kan forlange , at virksomheder inden for en bestemt oekonomisk sektor foretager en saadan tilpasning .

3 . De i status og resultatopgoerelsen med arabertal betegnede poster kan sammendrages :

a ) naar de i forhold til det i artikel 2 , stk . 3 , opstillede maal kun udgoer et ubetydeligt beloeb , eller

b ) naar sammendragningen fremmer overskueligheden , forudsat at de sammendragne poster anfoeres saerskilt i noterne , Medlemsstaterne kan foreskrive en saadan sammendragning .

4 . For hver post i status og resultatopgoerelsen skal der til sammenligning anfoeres beloebet for den tilsvarende post fra det foregaaende regnskabsaar . Medlemsstaterne kan fastsaette , at beloebet fra det foregaaende regnskabsaar skal tilpasses , saafremt de paagaeldende beloeb ikke er sammenlignelige . Under alle omstaendigheder skal manglende sammenlignelighed og i givet fald tilpasning af beloebene angives i noterne og behoerigt begrundes .

5 . Medmindre der findes en tilsvarende post paa det foregaaende regnskab i henhold til stk . 4 , gives der ikke oplysning om en statuspost eller en post i resultatopgoerelsen , som ikke indeholder noget tal .

Artikel 5

1 . Uanset artikel 4 , stk . 1 og 2 , kan medlemsstaterne foreskrive saerlige opstillingsskemaer investeringsselskabers samt holdingselskabers aarsregnskaber , forudsat at disse opstillingsskemaer giver et billede af de paagaeldende selskaber , svarende til det i artikel 2 , stk . 3 omhandlede .

2 . I dette direktiv forstas ved investeringsselskaber udelukkende :

a ) selskaber , som udelukkende beskaeftiger sig med at anbringe deres midler i forskellige former for vaerdipapirer og fast ejendom eller i andre aktiver alene med det formaal at fordele investeringsrisikoen og at lade deres aktionaerer eller deltagere drage fordel af resultaterne af forvaltningen af selskabernes midler ;

b ) selskaber , der er tilknyttet investeringsselskaber med fast kapital , saafremt disse tilknyttede selskaber kun beskaeftiger sig med at erhverve fuldt indbetalte aktier , der er udstedt af disse investeringsselskaber , med forbehold af artikel 20 , stk . 1 , litra h ) , i direktiv 77/91/EOEF ( 4 ) .

3 . I dette direktiv forstaas ved holdingselskaber udelukkende selskaber , der alene har til formaal at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder samt med at forvalte og udnytte disse interesser uden direkte eller indirekte at blande sig i administrationen af naevnte virksomheder , med forbehold af de rettigheder , som holdingselskaber besidder i sin egenskab af aktionaer eller deltager . En retlig eller administrativ myndighed skal kunne foere tilsyn med overholdelsen af de begraensninger , der gaelder for disse selskabers virksomhed .

Artikel 6

Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive en tilpasning af opstillingsskemaerne for status og resultatopgoerelsen , saaledes at fordeling af overskud eller daekning af tab fremgaar heraf .

Artikel 7

Enhver modregning mellem aktiv - og passivposter eller mellem udgifts - og indtaegtsposter er forbudt .

AFDELING 3

Opstilling af status

Artikel 8

For saa vidt angaar den form , hvori status opstilles , foreskriver medlemsstaterne anvendelse af et af de i artikel 9 og 10 angivne opstillingsskemaer eller dem begge . Saafremt en medlemsstat foreskriver anvendelse af dem begge , kan det overlades til selskaberne at vaelge mellem disse .

Artikel 9

Aktiver

A . Tegnet , ikke indbetalt kapital

heraf kraevet indbetalt

( medmindre national lovgivning bestemmer , at den regnede kapital , som er kraevet indbetalt , skal opfoeres paa passivsiden . I saa fald skal den del af kapitalen , som er kraevet indbetalt , men som endnu ikke er indbetalt , opfoeres enten under post A paa aktivsiden eller under post D II 5 paa aktivsiden ) .

B . Etableringsomkostninger

som defineret i national lovgivning for saa vidt denne tillader , at de opfoeres paa aktivsiden . National lovgivning kan ligeledes bestemme , at etableringsomkostninger skal opfoeres som post 1 under immaterielle aktiver .

C . Anlaegsaktiver

I . Immaterielle anlaegsaktiver

1 . Forskning - og udviklingsomkostninger , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres paa aktivsiden .

2 . Koncessioner , patenter , licenser , varemaerker samt lignende rettigheder og vaerdier , saafremt de er :

a ) erhvervet mod vederlag og ikke skal opfoeres under post C I 3 , eller er

b ) skabt af virksomheden selv , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres paa aktivsiden .

3 . Goodwill , for saa vidt den er erhvervet mod vederlag .

4 . Acontobetalinger .

II . Materielle anlaegsaktiver

1 . Grunde og bygninger .

2 . Tekniske anlaeg og maskiner .

3 . Andre anlaeg , driftsmateriel og inventar .

4 . Acontobetalinger og materielle anlaegsaktiver under udfoerelse .

III . Finansielle anlaegsaktiver

1 . Andele i tilknyttede virksomheder .

2 . Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .

3 . Kapitalinteresser .

4 . Tilgodehavender hos virksomheder , i hvilke selskabet har en kapitalinteresse .

5 . Vaerdipapirer , der har karakter af anlaegsaktiver .

6 . Andre laan .

7 . Egne aktier eller egne anparter ( med angivelse af deres paalydende eller i mangel heraf deres bogfoerte parivaerdi ) , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres i status .

D . Omsaetningsaktiver

I . Varebeholdninger

1 . Raavarer og hjaelpematerialer .

2 . Varer under fremstilling .

3 . Fremstillede faerdigvarer og handelsvarer .

4 . Acontobetalinger .

II . Tilgodehavender

( Tilgodehavender , der forfalder til betaling inden for et aar , skal angives saerskilt for hver enkelt af nedenstaaende poster )

1 . Tilgodehavender hidroerende fra salg og tjenesteydelser .

2 . Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .

3 . Tilgodehavender hos virksomheder , i hvilke selskabet besidder en kapitalinteresse .

4 . Andre tilgodehavender .

5 . Tegnet kapital , som er kraevet indbetalt , men som endnu ikke er indbetalt ( medmindre national lovgivning bestemmer at den kapital , som er kraevet indbetalt , men endnu ikke er indbetalt , skal opfoeres under post A paa aktivsiden ) .

6 . Periodeafgraensningsposter ( medmindre national lovgivning bestemmer , at periodeafgraensningsposterne skal opfoeres under post E paa aktivsiden ) .

III . Vaerdipapirer

1 . Andele i tilknyttede virksomheder .

2 . Egne aktier eller egne anparter ( med angivelse af deres paalydende eller i mangel heraf deres bogfoerte parivaerdi ) , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres i status .

3 . Andre vaerdipapirer .

IV . Indestaaende i bank og paa postgiro , checks og kassebeholdning

E . Periodeafgraensningsposter

( medmindre national lovgivning bestemmer , at periodeafgraensningsposter skal opfoeres under post D II 6 paa aktivsiden ) .

F . Tab for regnskabsaaret

( medmindre national lovgivning bestemmer , at de skal opfoeres under post A VI paa passivsiden ) .

Passiver

A . Egenkapital

I . Tegnet kapital

( medmindre national lovgivning bestemmer , at den kapital , som er kraevet indbetalt , skal opfoeres under denne post . I saa tilfaelde skal den tegnede kapital og den indbetalte kapital opfoeres saerskilt .

II . Overkurs ved emission

III . Opskrivningshenlaeggelser

IV . Reserver

1 . Lovpligtig reserve for saa vidt national lovgivning kraever oprettelse af en saadan reserve .

2 . Reserve for egne aktier og egne anparter for saa vidt national lovgivning kraever oprettelse af en saadan reserve , med forbehold af direktiv 77/91/EOEF , artikel 22 , stk . 1 , litra b ) .

3 . Vedtaegtsmaessige reserver .

4 . Andre reserver .

V . Overfoersel fra tidligere aar

VI . Arets resultat

( medmindre national lovgivning bestemmer , at denne post skal opfoeres under post F paa aktivsiden eller under post E paa passivsiden ) .

B . Hensaettelser til omkostninger , herunder uforudsete udgifter

1 . Hensaettelser til pensioner og lignende forpligtelser .

2 . Hensaettelser til skatter .

3 . Andre hensaettelser .

C . Gaeld

( Gaeld , der forfalder til betaling inden for et aar , og gaeld , der forfalder efter et aar , skal angives saerskilt for hver enkelt af nedenstaaende poster samt ud for summen af disse )

1 . Obligationslaan med saerskilt angivelse af konvertible laan .

2 . Gaeld til kreditinstutter .

3 . Modtagne acontobeloeb paa ordrer , for saa vidt de ikke saerskilt er fratrukket vareholdningerne .

4 . Gaeld vedroerende koeb og tjenesteydelser .

5 . Vekselgaeld .

6 . Gaeld til tilknyttede virksomheder .

7 . Gaeld til virksomheder , i hvilke selskabet har en kapitalinteresse .

8 . Anden gaeld herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .

9 . Periodeafgraensningsposter ( medmindre national lovgivning bestemmer , at periodeafgraensningsposter skal opfoeres under post D paa passivsiden ) .

D . Periodeafgraensningsporter

( medmindre national lovgivning bestemmer , at periodeafgraensningsposter skal opfoeres under post C 9 paa passivsiden ) .

E . Aarets overskud

( medmindre national lovgivning bestemmer , at den skal opfoeres under post A VI paa passivsiden ) .

Artikel 10

A . Tegnet , ikke indbetalt kapital

heraf kraevet indbetalt

( medmindre national lovgivning bestemmer , at den kapital , som er kraevet indbetalt , skal opfoeres under post L . I saa fald skal den del af kapitalen , som er kraevet indbetalt , men som endnu ikke er indbetalt , opfoeres enten under post A eller under post D II 5 ) .

B . Etableringsomkostninger

som defineret i national lovgivning for saa vidt denne tillader , at de opfoeres paa aktivsiden . National lovgivning kan ligeledes bestemme , at etableringsomkostninger skal opfoeres som post 1 under immaterielle aktiver .

C . Anlaegsaktiver

I . Immaterielle anlaegsaktiver

1 . Forsknings - og udviklingsomkostninger , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres paa aktivsiden .

2 . Koncessioner , patenter , licenser , varemaerker samt lignende rettigheder og vaerdier , saafremt de er :

a ) erhvervet mod vederlag og ikke skal opfoeres under C I 3 , eller er

b ) skabt af virksomheden selv , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres paa aktivsiden .

3 . Goodwill , for saa vidt den er erhvervet mod vederlag .

4 . Acontobetalinger .

II . Materielle anlaegsaktiver

1 . Grunde og bygninger .

2 . Tekniske anlaeg og maskiner .

3 . Andre anlaeg , driftsmateriel og inventar .

4 . Acontobetalinger og materielle anlaegsaktiver under udfoerelse .

III . Finansielle anlaegsaktiver

1 . Andele i tilknyttede virksomheder .

2 . Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .

3 . Kapitalinteresser .

4 . Tilgodehavender hos viksomheder , i hvilke selskabet har en kapitalinteresse .

5 . Vaerdipapirer , der har karakter af anlaegsaktiver .

6 . Andre laan .

7 . Egne aktier eller egne anparter ( med angivelse af deres paalydende eller i mangel heraf deres bogfoerte parivaerdi ) , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres i status .

D . Omsaetningsaktiver

I . Varebeholdninger

1 . Raavarer og hjaelpematerialer .

2 . Varer under fremstilling .

3 . Fremstillede faerdigvarer og handelsvarer .

4 . Acontobetalinger .

II . Tilgodehavender

( Tilgodehavender , der forfalder til betaling inden for et aar , skal angives saerskilt for hver enkelt af nedenstaaende poster . )

1 . Tilgodehavender hidroerende fra salg og tjenesteydelser .

2 . Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .

3 . Tilgodehavender hos virksomheder , i hvilke selskabet har en kapitalinteresse .

4 . Andre tilgodehavender .

5 . Tegnet kapital , som er kraevet indbetalt , men som endnu ikke er indbetalt ( medmindre national lovgivning fordrer , at den tegnede kapital , som er kraevet indbetalt , skal opfoeres under post A ) .

6 . Periodeafgraensningsposter ( medmindre national lovgivning fordrer , at periodeafgraensningsposterne skal opfoeres under post E ) .

III . Vaerdipapirer , som udgoer en del af omsaetningsaktiverne :

1 . Andele i tilknyttede virksomheder .

2 . Egne aktier eller egne anparter ( med angivelse af deres paalydende eller i mangel heraf deres regnskabsmaessige vaerdi ) , for saa vidt national lovgivning tillader , at de opfoeres i status .

3 . Andre .

IV . Indestaaende i bank og paa postgiro , checks og kassebeholdning .

E . Periodeafgraensningsposter

( medmindre det af den nationale lovgivning fremgaar , at periodeafgraensningsposter skal opfoeres under post D II 6 ) .

F . Gaeld , der forfalder til betaling inden for et aar

1 . Obligationslaan med saerskilt angivelse af konvertible laan .

2 . Gaeld til kreditinstitutter .

3 . Modtagne acontobeloeb paa ordrer , for saa vidt de ikke tydeligt er fratrukket varebeholdningerne .

4 . Gaeld vedroerende koeb og modtagne tjenesteydelser .

5 . Vekselgaeld .

6 . Gaeld til tilknyttede virksomheder .

7 . Gaeld til virksomheder , i hvilke selskabet har en kapitalinteresse .

8 . Anden gaeld herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .

9 . Periodeafgraensningsposter ( medmindre national lovgivning kraever , at periodeafgraensningsposter skal opfoeres under post K ) .

G . Omsaetningsaktiver ( herunder periodeafgraensningsposter angivet som saadanne under post E ) , efter fradrag af gaeld , som forfalder til betaling inden for et aar ( herunder periodeafgraensningsposter angivet som saadanne under post K )

H . Summen af aktivposter efter fradrag af gaeld , der forfalder til betaling inden for et aar

I . Gaeld , der forfalder til betaling efter et aar

1 . Obligationslaan med saerskilt angivelse af konvertible laan .

2 . Gaeld til kreditinstitutter .

3 . Modtagne acontobeloeb paa ordrer , for saa vidt de ikke saerskilt er fratrukket varebeholdningerne .

4 . Gaeld vedroerende koeb og tjenesteydelser .

5 . Vekselgaeld .

6 . Gaeld til tilknyttede virksomheder .

7 . Gaeld til virksomheder , i hvilke selskabet har en kapitalinteresse .

8 . Anden gaeld herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .

9 . periodeafgraensningsposter ( medminde national lovgivning bestemmer , at periodeafgraensningsposter skal opfoeres under K ) .

J . Hensaettelser til omkostninger , herunder uforudsete udgifter

1 . Hensaettelser til pensioner og lignende forpligtelser .

2 . Hensaettelser til skatter .

3 . Andre hensaettelser .

K . Periodeafgraensningsposter

( medmindre national lovgivning bestemmer , at de skal opfoeres under post F 9 eller post I 9 ) .

L . Egenkapital

I . Tegnet kapital

( medmindre national lovgivning bestemmer , at den kapital , som er kraevet indbetalt , men som endnu ikke er indbetalt , skal opfoeres under denne post . I saa tilfaelde skal den tegnede kapital og den del af kapitalen , der er indbetalt , opfoeres saerskilt ) .

II . Overkurs ved emission

III . Opskrivningshenlaeggelser

IV . Reserver

1 . Lovpligtig reserve for saa vidt national lovgivning kraever oprettelse af en saadan reserve .

2 . Reserve til egne aktier og egne anparter for saa vidt national lovgivning kraever oprettelse af en saadan reserve med forbehold af artikel 22 , stk . 1 , litra b ) i direktiv 77/91/EOEF .

3 . Vedtaegtmaessige reserver .

4 . Andre reserver .

V . Overfoersler

VI . Aarets resultat

Artikel 11

Medlemsstaterne kan tillade , at selskaber , som paa statustidspunktet ikke overskrider de numeriske graenser for to af foelgende tre kriterier :

- statussum : 1 mio ERE ,

- nettoomsaetning : 2 mio ERE ,

- gennemsnitligt antal medarbejdere i loebet af regnskabsaaret : 50 ,

opstiller en forkortet status , hvori der kun medtages de i artikel 9 og 10 omhandlede poster , som indledes med bogstaver og romertal , med saerskilt angivelse af de oplysninger , der kraeves i parentesen under post D II paa aktivsiden og post C paa passivsiden i artikel 9 samt i parentesen under post D II i artikel 10 , og samlet for hver af de paagaeldende poster .

Artikel 12

1 . Naar et selskab paa statustidspunktet enten har overskredet eller ikke laengere overskrider de numeriske graenser for to af de i artikel 11 anfoerte tre kriterier , skal dette kun have konsekvens for anvendelsen af afvigelserne i naevnte artikel , hvis situationen gentager sig i to paa hinanden foelgende regnskabsaar .

2 . Ved omregning til national valuta er det tilladt at forhoeje de i artikel 11 angivne beloeb i europaeiske regningsenheder med indtil 10 % .

3 . Den artikel 11 naevnte totalsum for status udgoeres i den i artikel 9 angivne opstilling af aktivposterne A til E og i den i artikel 10 angivne opstilling af posterne A til E .

Artikel 13

1 . Naar et aktiv eller passiv henhoerer under flere poster i opstillingsskemaet , skal dets forbindelse med andre poster angives enten under den post , hvor det er opfoert , eller i noterne til regnskabet , saafremt denne angivelse er noedvendig for forstaaelsen af aarsregnskabet .

2 . Egne aktier , egne anparter samt andele i tilknyttede virksomheder kan kun opfoeres under poster , der er bestemt til dette formaal .

Artikel 14

Alle garantiforpligtelser skal , saafremt der ikke er nogen pligt til at opfoere dem under passiver , opfoeres saerskilt nedenfor status eller i noterne og paa en saadan maade , at der skelnes mellem de forskellige garantikategorier i henhold til national lovgivning , og at der gives klar oplysning om , hvilken tinglig sikkerhed , der eventuelt er stillet . Forpligtelser af denne art over for tilknyttede virksomheder skal opfoeres saerskilt .

AFDELING 4

Saerlige bestemmelser for visse poster i status

Artikel 15

1 . Om et aktiv skal betegnes som et anlaegsaktiv eller et omsaetningsaktiv afhaenger af de formaal , hvortil det er bestemt .

2 . Anlaegsaktiver er saadanne , der er bestemt til vedvarende anvendelse i virksomhedens drift .

3 . a ) Bevaegelserne paa de forskellige poster under anlaegsaktiverne skal angives i status eller i noterne . Med henblik herpaa skal for hver post under anlaegsaktiverne , med udgangspunkt i anskaffelses - eller kostprisen , opfoeres saerskilt dels nyanskaffelser , afgang og overfoersler i aarets loeb , dels kumulative vaerdireguleringer , der er foretaget indtil statustidspunktet , samt korrektioner , der er foretaget i aarets loeb af tidligere aars vaerdireguleringer . Vaerdireguleringer angives enten i status som et saerskilt fradrag i den paagaeldende post , eller i noterne .

b ) Saafremt anskaffelses - eller kostprisen for et anlaegsaktiv ikke kan fastsaettes uden urimelig udgift eller inden for en rimelig frist , naar det foerste aarsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med dette direktiv , kan restsaldoen ved aarets begyndelse betragtes som anskaffelses - eller kostpris . Anvendelsen af dette litra skal omtales i noterne .

c ) Ved anvendelse af artikel 33 skal bevaegelserne paa de forskellige poster under anlaegsaktiverne i henhold til litra a ) , angives paa grundlag af den omvurderede anskaffelses eller kostpris .

4 . Stk . 3 , litra a ) og b ) , finder anvendelse paa opstillingen af posten " Etableringsomkostninger " .

Artikel 16

Under posten " grunde og bygninger " skal opfoeres rettigheder over fast ejendom og tilsvarende rettigheder som defineret i national lovgivning .

Artikel 17

Ved " kapitalinteresse " forstaas i henhold til dette direktiv rettigheder til kapital i andre virksomheder , uanset om der foreligger vaerdipapirer eller ej , som ved at skabe en varig tilknytning til disse skal bidrage til selskabets virksomhed . Besiddelsen af en del af et andet selskabs kapital formodes at vaere en kapitalinteresse , naar den er stoerre end en af medlemsstaterne fastsat procentdel , der ikke kan vaere hoejere end 20 % .

Artikel 18

Under aktivposten " periodeafgraensningsposter " skal opfoeres de i aaret afholdte udgifter , som vedroerer et efterfoelgende aar , samt indtaegter i aaret , som foerst forfalder til betaling efter dettes afslutning . Medlemsstaterne kan dog bestemme , at naevnte indtaegter opfoeres under tilgodehavender ; naar beloebene er af betydelig stoerrelse , skal de forklares i noterne .

Artikel 19

Vaerdireguleringer omfatter alle de reguleringer , der har til formaal at tage hensyn til de paa statustidspunktet konstaterede vaerdiforringelser af aktiver uanset om disse vaerdiforringelser er endelige eller ikke .

Artikel 20

1 . Hensaettelser til omkostninger , herunder uforudsete udgifter , har til formaal at daekke tab eller gaeld , hvis karakter er klart defineret , og som paa statustidspunktet enten anses for sandsynlige eller sikre , men som er ubestemmelige med hensyn til deres stoerrelse eller tidspunktet for deres afholdelse .

2 . Medlemsstaterne kan ligeledes tillade etablering af hensaettelser , der har til formaal at daekke omkostninger , der hidroerer fra samme eller et tidligere regnskabsaar , hvis karakter er klart defineret , og som paa statustidspunktet enten anses for sandsynlige eller sikre , men som er ubestemmelige med hensyn til deres stoerrelse eller tidspunktet for deres afholdelse .

3 . Hensaettelser til omkostninger , herunder uforudsete udgifter , maa ikke anvendes til regulering af aktivernes vaerdi .

Artikel 21

Under passivposten " periodeafgraensningsposter " skal de indtaegter opfoeres , der er indgaaet foer statustidspunktet , men som henhoerer under et senere regnskabsaar , samt de under regnskabsaaret henhoerende udgifter , som foerst vil blive betalt i loebet af et senere regnskabsaar . Medlemsstaterne kan dog fastsaette , at naevnte udgifter opfoeres under gaeld ; naar de er af betydelig stoerrelse , skal de forklares i noterne .

AFDELING 5

Opstilling af resultatopgoerelsen

Artikel 22

For saa vidt angaar den form , hvori resultatopgoerelsen opstilles , foreskriver medlemsstaterne anvendelse af et eller flere af de i artikel 23-26 opstillingsskemaer . Saafremt en medlemsstat foreskriver anvendelse af flere skemaer , kan det overlades til selskaberne at vaelge mellem disse .

Artikel 23

1 . Nettoomsaetning .

2 . AEndringer i lagre af faerdigvarer , og varer under forarbejdning .

3 . Arbejde udfoert af virksomheden for egen regning og opfoert under aktiver .

4 . Andre driftsindtaegter .

5 . a ) Udgifter til raavarer og hjaelpematerialer .

b ) Andre eksterne udgifter .

6 . Personaleudgifter :

a ) Loenninger og gager .

b ) Udgifter til social sikring med saerskilt angivelse af pensioner .

7 . a ) Vaerdireguleringer af etableringsomkostninger samt af materielle og immaterielle anlaegsaktiver .

b ) Vaerdireguleringer af omsaetningsaktiver , saafremt de overskrider de normale vaerdireguleringer inden for virksomheden .

8 . Andre driftsudgifter .

9 . Indtaegt fra kapitalinteresser med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

10 . Indtaegt fra andre vaerdipapirer og tilgodehavender , som henhoerer under anlaegsaktiverne , med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

11 . Andre renteindtaegter og tilsvarende indtaegter med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

12 . Vaerdireguleringer af finansielle aktiver samt af vaerdipapirer , der indgaar i omsaetningsaktiverne .

13 . Renteudgifter og lignende udgifter med saerskilt angivelse af dem , der vedroerer tilknyttede virksomheder .

14 . Skat af resultatet af ordinaer virksomhed .

15 . Resultatet af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat .

16 . Ekstraordinaere indtaegter .

17 . Ekstraordinaere udgifter .

18 . Ekstraordinaert resultat .

19 . Skat af det ekstraordinaere resultat .

20 . Anden skat , der ikke er opfoert under posterne ovenfor .

21 . Aarets resultat .

Artikel 24

A . Udgifter

1 . Reduktioner i lagre af faerdigvarer og varer under forarbejdning .

2 . a ) Udgifter til raavarer og hjaelpematerialer

b ) Andre eksterne udgifter .

3 . Personaleudgifter :

a ) Loenninger og gager .

b ) Udgifter til social sikring med saerskilt angivelse af pensioner .

4 . a ) Vaerdireguleringer af etableringsomkostninger samt af materielle og immaterielle anlaegsaktiver .

b ) Vaerdireguleringer af omsaetningsaktiver , saafremt de overskrider de normale vaerdireguleringer inden for virksomheden .

5 . Andre driftsudgifter .

6 . Vaerdireguleringer af kapitalinteresser og andre finansielle aktiver samt af vaerdipapirer , der indgaar i omsaetningsaktiverne .

7 . Renteudgifter og tilsvarende udgifter med saerskilt angivelse af dem , der vedroerer tilknyttede virksomheder .

8 . Skat af resultatet af ordinaer virksomhed .

9 . Resultatet af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat .

10 . Ekstraordinaere udgifter .

11 . Skat af det ekstraordinaere resultat .

12 . Anden skat , der ikke er opfoert under posterne ovenfor .

13 . Aarets resultat .

B . Indtaegter

1 . Nettoomsaetning .

2 . Foroegelser af lagre af faerdigvarer og varer under forarbejdning .

3 . Arbejde udfoert af virksomheden for egen regning og opfoert under aktiver .

4 . Andre driftsindtaegter .

5 . Indtaegt fra kapitalinteresser med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

6 . Indtaegt fra andre vaerdipapirer og tilgodehavender , som henhoerer under anlaegsaktiverne , med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

7 . Andre renteindtaegter og tilsvarende indtaegter med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

8 . Resultat af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat .

9 . Ekstraordinaere indtaegter .

10 . Aarets resultat .

Artikel 25

1 . Nettoomsaetning .

2 . Produktionsomkostninger for de leverancer , der er ydet for at opnaa omsaetningen ( herunder vaerdireguleringer ) .

3 . Bruttoresultat hidroerende fra omsaetningen .

4 . Distributionsomkostninger ( herunder vaerdireguleringer ) .

5 . Administrationsomkostninger ( herunder vaerdireguleringer ) .

6 . Andre driftsindtaegter .

7 . Indtaegter fra kapitalinteresser med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

8 . Indtaegter af andre vaerdipapirer og tilgodehavender , der udgoer en del af anlaegsaktiverne , med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

9 . Andre renteindtaegter og tilsvarende indtaegter med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

10 . Vaerdireguleringer af kapitalinteresser og finansielle aktiver samt af vaerdipapirer , der indgaar i omsaetningsaktiverne .

11 . Renteudgifter og tilsvarende udgifter med saerskilt angivelse af dem , der vedroerer tilknyttede virksomheder .

12 . Skat af resultatet af ordinaer virksomhed .

13 . Resultatet af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat .

14 . Ekstraordinaere indtaegter .

15 . Ekstraordinaere udgifter .

16 . Ekstraordinaert resultat .

17 . Skat af det ekstraordinaere resultat .

18 . Anden skat , der ikke er opfoert under posterne ovenfor .

19 . Aarets resultat .

Artikel 26

A . Udgifter

1 . Produktionsomkostninger for de leverancer , der er praesteret for at opnaa omsaetningen ( herunder vaerdireguleringer ) .

2 . Distributionsomkostninger ( herunder vaerdireguleringer ) .

3 . Administrationsomkostninger ( herunder vaerdireguleringer ) .

4 . Vaerdireguleringer af kapitalinteresser og finansielle aktiver samt af vaerdipapirer , der indgaar i omsaetningsaktiverne .

5 . Renteudgifter og tilsvarende udgifter med saerskilt angivelse af dem , der vedroerer tilknyttede virksomheder .

6 . Skat af resultatet af ordinaer virksomhed .

7 . Resultatet af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat .

8 . Ekstraordinaere udgifter .

9 . Skat af det ekstraordinaere resultat .

10 . Anden skat , der ikke er opfoert under posterne ovenfor .

11 . Aarets resultat .

B . Indtaegter

1 . Nettoomsaetning .

2 . Andre driftsindtaegter .

3 . Indtaegter fra kapitalinteresser med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

4 . Indtaegter af andre vaerdipapirer og tilgodehavender , der udgoer en del af anlaegsaktiverne , med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

5 . Andre renteindtaegter og tilsvarende indtaegter med saerskilt angivelse af dem , der hidroerer fra tilknyttede virksomheder .

6 . Resultat af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat .

7 . Ekstraordinaere indtaegter .

8 . Aarets resultat .

Artikel 27

Medlemsstaterne kan give de selskaber , som paa statustidspunktet ikke overskrider de numeriske graenser for to af foelgende tre kriterier :

- statussum : 4 mio ERE ,

- nettoomsaetning : 8 mio ERE ,

- gennemsnitligt antal medarbejdere i loebet af regnskabsaaret : 250 ,

tilladelse til at fravige de i artikel 23-26 fastsatte opstillingsskemaer inden for foelgende graenser :

a ) i artikel 23 kan post 1-5 sammendrages i én post , kaldet " bruttofortjeneste " eller " bruttotab " ;

b ) i artikel 24 kan post A 1 , A 2 , samt B 1-4 sammendrages i én post , kaldet " bruttofortjeneste " eller " bruttotab " alt efter omstaendighederne ;

c ) i artikel 25 kan post 1 , 2 , 3 og 6 sammendrages i én post , kaldet " bruttofortjeneste " eller " bruttotab " ;

d ) i artikel 26 kan posterne A 1 , B 1 og B 2 sammendrages i én post , kaldet " bruttofortjeneste " eller " bruttotab " alt efter omstaendighederne .

Artikel 12 finder anvendelse .

AFDELING 6

Saerlige bestemmelser for visse poster i resultatopgoerelsen

Artikel 28

Nettoomsaetningen omfatter provenu fra salg af produkter og tjenesteydelser , der henhoerer under selskabets ordinaere virksomhed , med fradrag af herpaa ydede prisnedslag samt af mervaerdiafgift og anden skat , der er direkte forbundet med omsaetningen .

Artikel 29

1 . Under posterne " ekstraordinaere indtaegter " og " ekstraordinaere udgifter " skal opfoeres indtaegter og udgifter , som hidroerer fra andet end selskabets ordinaere virksomhed .

2 . Medmindre de i stk . 1 omhandlede indtaegter og udgifter er uden betydning for bedoemmelse af resultaterne , skal deres stoerrelse og art forklares i noterne . Det samme gaelder for indtaegter og udgifter , der hoerer til et andet regnskabsaar .

Artikel 30

Medlemsstaterne kan tillade , at skat af resultatet fra den ordinaere virksomhed og skat af det ekstraordinaere resultat sammendrages og opfoeres resultatopgoerelsen i en enkelt post foer posten " andre skatter , der ikke er opfoert ovenfor " . I saa fald udgaar posten " resultat af den ordinaere virksomhed efter fradrag af skat " i skemaerne i artikel 23-26 .

Saafremt denne afvigelse anvendes , skal selskaberne give oplysninger i noterne om , i hvilket omfang skat af resultatet paavirker resultatet af den ordinaere virksomhed og det ekstraordinaere resultat .

AFDELING 7

Regler om vaerdiansaettelse

Artikel 31

1 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at de poster , der opfoeres i aarsregnskabet , vaerdiansaettes i overensstemmelse med foelgende almindelige principper :

a ) selskabet formodes at fortsaette sin virksomhed ;

b ) vaerdiansaettelsesmetoderne kan ikke aendres fra det ene aar til det naeste ;

c ) vaerdiansaettelsen skal i alle tilfaelde ske under udvisning af behoering forsigtighed og isaer :

aa ) maa kun den fortjeneste , der er konstateret paa statustidspunktet , medtages ,

bb ) skal der tages hensyn til alle forudseelige risici og eventuelle tab , som er opstaaet i loebet af det regnskabsaar , aarsregnskabet vedroerer , eller i et tidligere regnskabsaar , selv om disse risici eller tab foerst bliver kendt mellem statustidspunktet og det tidspunkt , hvor det udarbejdes ,

cc ) skal der tages hensyn til enhver vaerdiforringelse , hvad enten aarsregnskabet udviser tab eller fortjeneste ;

d ) der skal tages hensyn til indtaegter og udgifter vedroerende det aar , som regnskabet omfatter , uden hensyn til det tidspunkt hvor disse indtaegter indgaar eller udgifter udbetales ; e ) aktiv - og passivposternes bestanddele skal vaerdiansaettes hver for sig ;

f ) Aabningsbalancen for hvert aar skal svare til status for det foregaaende aar .

2 . Afvigelser fra disse almindelige principper tillades i undtagelsestilfaelde . Naar der goeres brug af afvigelser , skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes tillige med angivelse af deres indvirkning paa aktiver og passiver , den oekonomiske stilling og resultatet .

Artikel 32

Vaerdiansaettelsen af de poster , der er opfoert i aarsregnskabet , foretages i henhold til de bestemmelser i artikel 34-42 , som er baseret paa anskaffelses - eller kostpris .

Artikel 33

1 . Medlemsstaterne kan over for Kommissionen erklaere , at de forbeholder sig muligheden af , uanset artikel 32 og indtil en senere harmonisering , at tillage eller paalaegge alle selskaber eller visse kategorier af selskaber :

a ) vaerdiansaettelse paa grundlag af genanskaffelsesvaerdien for materielle anlaegsaktiver , hvis anvendelse er tidsbegraenset , samt for varelagre ;

b ) vaerdiansaettelser af poster i aarsregnskabet , herunder egenkapital , paa grundlag af andre metoder end den , der er fastsat i litra a ) med henblik paa at tage hensyn til inflationen ;

c ) opskrivning af materielle aktiver og finansielle aktiver .

I tilfaelde hvor national lovgivning indeholder bestemmelser om anvendelse af de under litra a ) , b ) og c ) naevnte vaerdiansaettelsesmetoder , skal lovgivningen fastsaette deres indhold , anvendelsesomraade og reglerne for deres anvendelse .

Anvendelsen af en af disse metoder skal oplyses i noterne med angivelse af de paagaeldende poster i status og resultatopgoerelse saavel som den metode , der er anvendt til beregning af de anfoerte vaerdier .

2 . a ) Ved anvendelse af stk . 1 skal forskelsbeloebet fremkommet ved anvendelse af den paagaeldende vaerdiansaettelsesmetode og vaerdiansaettelse i henhold til den almindelige regel i artikel 32 opfoeres paa passivsiden under posten " opskrivningshenlaeggelse " . Den skattemaessige behandling af denne post skal forklares enten i status eller i noterne .

Men henblik paa anvendelse af stk . 1 , sidste afsnit , giver selskaberne i noterne en oversigt over foelgende , hver gang reserven er aendret i loebet af regnskabsaaret :

- stoerrelsen af opskrivningshenlaeggelsen ved aarets begyndelse ;

- de opskrivningsbleoeb , der er henlagt til opskrivningshenlaeggelsen i aarets loeb ;

- de beloeb , der er overfoert til selskabskapitalen , eller paa anden maade fragaaet opskrivningshenlaeggelsen i aarets loeb , tillige med en angivelse af formen for en saadan overfoersel ;

- stoerrelsen af opskrivningshenlaeggelsen ved aarets slutning .

b ) Hele opskrivningshenlaeggelsen eller en del af denne kan til enhver tid overfoeres til selskabskapitalen .

c ) Opskrivningshenlaeggelsen skal oploeses , saafremt de hertil henlagte beloeb ikke laengere er noedvendige for anvendelsen af den benyttede vaerdiansaettelsesmetode og for opnaaelsen af dens maal .

Medlemsstaterne kan fastsaette regler for anvendelse af opskrivningshenlaeggelsen paa den betingelse , at overfoersler til resultatopgoerelsen fra opskrivningshenlaeggelsen kun kan foretages , saafremt de overfoerte beloeb har vaeret opfoert som udgift i resultatopgoerelsen eller udgoer realiserede fortjenester . Beloebene opfoeres saerskilt i resultatopgoerelsen . Ingen del af opskrivningshenlaeggelsen maa udloddes , hverken direkte eller indirekte , medmindre den udgoer en realiseret fortjeneste .

d ) Borset fra de i ovenfor under litra b ) og c ) anfoerte tilfaelde kan opskrivningshenlaeggelsen ikke oploeses .

3 . Vaerdireguleringer beregnes hvert aar paa grundlag af den vaerdi , der er opfoert for det paagaeldende regnskabsaar . Dog kan medlemsstaterne uanset artikel 4 og 22 tillade eller kraeve , at kun den del af vaerdireguleringen , der fremkommer ved anvendelse af den almindelige regel i artikel 32 , opfoeres under de relevante poster i de i artikel 23-26 angivne opstillingsskemaer , og at den forskel , som fremkommer ved anvendelsen af den i henhold til denne artikel fastsatte vaerdiansaettelsesmetode , opfoeres saerskilt i opstillingsskemaerne . I oevrigt finder artikel 34-42 tilsvarende anvendelse .

4 . Ved anvendelse af stk . 1 skal der for hver af statusposterne bortset fra varelagre , som fastsat i opstillingsskemaerne i artikel 9 og 10 , anfoeres i status eller i noterne enten :

a ) vaerdiansaettelsen efter den almindelige regel i artikel 32 og stoerrelsen af den samlede vaerdiregulering paa statustidspunktet , eller

b ) det forskelsbeloeb paa statustidspunktet der fremkommer mellem den vaerdiansaettelse , der foretages i overeensstemmelse med naervaerende artikel , og den vaerdiansaettelse , der foelger af anvendelsen af artikel 32 , samt i givet fald de samlede vaerdireguleringer herudover .

5 . Med forbehold af artikel 52 foretager Raadet paa forslag af Kommissionen inden 7 aar fra datoen for meddelelsen af dette direktiv en undersoegelse og i givet fald aendringer af denne artikel paa baggrund af den oekonomiske og valutariske udvikling i Faellesskabet .

Artikel 34

1 . a ) Saafremt national lovgivning tillader , at etableringsomkostningerne opfoeres under aktiver , skal de afskrives over en periode paa hoejst fem aar .

b ) Saafremt etableringsomkostningerne ikke er fuldstaendig afskrevet , kan ingen uddeling af overskud finde sted , medmindre summen af de reserver der staar til raadighed til dette formaal og overfoerslerne fra tidligere aar er mindst af samme stoerrelse som de ikke afskrevne omkostninger .

2 . De beloeb , der opfoeres under post " etableringsomkostninger " , skal forklares i noterne .

Artikel 35

1 . a ) Anlaegsaktiver skal med forbehold af litra b ) og c ) ansaettes til anskaffelses - eller kostpris .

b ) anskaffelses - eller kostprisen for anlaegsaktiver med en begraenset brugstid skal formindskes ved vaerdireguleringer , der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid .

c ) aa ) Finansielle anlaegsaktiver kan goeres til genstand for vaerdireguleringer , saaledes at de ansaettes til en anden lavere vaerdi , som tillaegges dem paa statustidspunktet .

bb ) Hvad enten anvendelsen af et anlaegsaktiv er tidsbegraenset eller ikke , skal det goeres til genstand for vaerdireguleringer , saaledes at det ansaettes til en anden lavere vaerdi , som tillaegges det paa statustidspunktet , saafremt det forudses , at vaerdiforringelsen vil vaere varig .

cc ) De i litra aa ) og bb ) , naevnte vaerdireguleringer skal opfoeres i reslutatsopgoerelsen og angives saerskilt i noterne , hvis de ikke er angivet saerskilt i resultatopgoerelsen .

dd ) Ansaettelse til den i litra aa ) og bb ) naevnte lavere vaerdi kan ikke opretholdes , naar begrundelsen for vaerdireguleringerne ikke laengere bestaar .

d ) Saafremt anlaegsaktiver er genstand for ekstraordinaere vaerdireguleringer udelukkende af skattemaessige grunde , boer reguleringsbeloebet med tilstraekkeling begrundelse angives i noterne .

2 . anskaffelsesprisen opnaas ved til koebsprisen at laegge de paaloebne omkostninger .

3 . a ) Kostprisen opnaas ved til raavare - og hjaelpestoffernes anskaffelsespris at laegge de omkostninger , der direkte kan henfoeres til det paagaeldende produkt .

b ) En rimelig del af de omkostninger , som kun indirekte kan henfoeres til det paagaeldende produkt , kan laegges til kostprisen , for saa vidt disse omkostninger vedroerer fremstillingsperioden .

4 . Det tillades , at renter af kapital , der er laant til finansiering af fremstillingen af anlaegsaktiver , medregnes i kostprisen , i det omfang de vedroerer fremstillingsperioden . I saa fald skal det meddeles i noterne , at saadanne renter er medregnet under aktiver .

Artikel 36

Uanset artikel 35 , stk . 1 , litra c ) cc ) , kan medlemsstaterne tillade investeringsselskaber , som defineret i artikel 5 , stk . 2 at foretage vaerdireguleringer af vaerdipapirer direkte paa egenkapitalen . De paagaeldende beloeb skal anfoeres saerskilt paa passivsiden i status .

Artikel 37

1 . Artikel 34 finder anvendelse paa posten " forsknings - og udviklingsomkostninger " . Medlemsstaterne kan dog i saerlige tilfaelde tillade undtagelser fra artikel 34 , stk . 1 , litra a ) . I saa fald kan de ligeledes fastsaette undtagelser fra artikel 34 , stk . 1 , litra b ) . Disse undtagelser skal optages i noterne ledsaget af en tilstraekkelig begrundelse .

2 . Artikel 34 , stk . 1 , litra a ) , finder anvendelse paa posten " goodwill " . Medlemsstaterne kan dog tillade , at selskaberne systematisk afskriver goodwill over et begraenset tidsrum , der overstiger 5 aar , forudsat at denne periode ikke overstiger dette aktivs oekonomiske levetid , samt at den anfoeres i noterne og begrundes behoerigt .

Artikel 38

De materielle anlaegsaktiver , raavarer og hjaelpematerialer , som stadig fornyes , og hvis samlede vaerdi er af mindre vaesentlig betydning for virksomheden , kan opfoeres under aktiver med en konstant maengde og en konstant vaerdi , saafremt de kun varierer ubetydeligt med hensyn til omfang , vaerdi og sammensaetning .

Artikel 39

1 . a ) Omsaetningsaktiverne skal vaerdiansaettes til anskaffelseseller kostpris med forbehold af litra b ) og c ) .

b ) Omsaetningsaktiverne skal goeres til genstand for vaerdireguleringer , saaledes at den ansaettes til de lavere markedsvaerdier , eller under saerlige omstaendigheder til en anden lavere vaerdi , som tillaegges dem paa statustidspunktet .

c ) Medlemsstaterne kan tillade ekstraordinaere vaerdireguleringer , saafremt disse ud fra en rimelig handelsmaessig vurdering er noedvendige for at undgaa , at vurderingen af disse aktiver i en naer fremtid maa aendres som foelge af vaerdisvingninger . Beloebet for diss vaerdireguleringer skal angives saerskilt i resultatopgoerelsen eller i noterne .

d ) Ansaettelsen til de i litra b ) og c ) naevnte lavere vaerdier kan ikke opretholdes , naar begrundelsen for vaerdireguleringerne ikke laengere bestaar .

e ) Saafremt omsaetningsaktiverne er genstand for ekstraordinaer vaerdiregulering udelukkende af skattemaessige grunde , skal reguleringsbeloebet med behoerig begrundelse angives i noterne .

2 . Den i artikel 35 , stk . 2 og 3 , indeholdte definition af anskaffelses - og kostpris finder anvendelse . Medlemsstaterne kan ligelides anvende artikel 35 , stk . 4 . Distributionsomkostninger kan ikke indgaa i kostprisen .

Artikel 40

1 . Medlemsstaterne kan tillade , at anskaffelses - eller kostprisen for varebeholdninger i samme kategori samt alle artsbestemte genstande , herunder vaerdipapirer beregnes enten paa grundlag af vejede gennemsnitspriser , " Foerst ind - foerst ud " metoden ( FIFO ) , " Sidst ind - foerst ud " metoden ( LIFO ) eller en lignende metode .

2 . Naar den i status opfoerte vaerdi ved anvendelsen af de i stk . 1 omhandlede beregningsmaader paa statustidspunktet afviger vaesentligt fra en vaerdi baseret paa den sidst kendte markedspris , skal forskelsbeloebet angives samlet pr . kategori i noterne .

Artikel 41

1 . Naar det beloeb , der skal tilbagebetales for gaeld , er hoejere end det beloeb , der modtages , kan forskelsbeloebet opfoeres under aktiver . Det skal angives saerskilt i status eller i noterne .

2 . Dette forskelsbeloeb skal afskrives med et rimeligt beloeb hvert aar , og skal vaere afskrevet senest paa tidspunktet for gaeldens tilbagebetaling .

Artikel 42

Hensaettelser til omkostninger , herunder uforudsete udgifter , maa ikke overstige det beloeb , som er noedvendigt .

De hensaettelser , der er opfoert i status under posten " andre hensaettelser " , skal specificeres i noterne , hvis de er af betydning .

AFDELING 8

Indholdet af noterne

Artikel 43

1 . Udover de oplysninger , der kraeves i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv , skal noterne i det mindste indeholde oplysninger om :

1 . de vaerdiansaettelsesmetoder , der anvendes for de forskellige poster i aarsregnskabet , saavel som de ved vaerdireguleringer benyttede beregningsmetoder . For poster i aarsregnskabet , som er eller oprindeligt var angivet i fremmed valuta , skal grundlaget for deres omregning til national valuta anfoeres ;

2 . navn og hjemstedet for hver af de virksomheder , af hvis kapital selskabet enten selv eller ved en person , der handler i eget navn , men paa selskabets vegne , besidder mindst en procentdel af kapitalen , som medlemsstaterne ikke kan fastsaette til over 20 % , med angivelse af stoerrelsen af denne kapitalandel og stoerrelsen af egenkapitalen samt af resultatet for den paagaeldende virksomhed for det seneste driftsaar , for hvilket regnskabet er vedtaget . Disse oplysninger kan udelades , naar de kun er af ubetydelig interesse i forhold til det i artikel 2 , stk . 3 , angivne formaal . Angivelse af egenkapitalen og af resultatet kan ogsaa udelades , saafremt den paagaeldende virksomhed ikke offentliggoer sin status , og selskabet direkte eller indirekte besidder mindre end 50 % af virksomheden ;

3 . antal , paalydende vaerdi eller i mangel heraf bogfoert parivaerdi af aktier , som er tegnet i loebet af regnskabsaaret inden for rammerne af en autoriseret kapital med forbehold af de bestemmelser vedroerende denne kapitals stoerrelse , som er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , litra e ) , i direktiv 68/151/EOEF og i artikel 2 , litra c ) , i direktiv 77/91/EOEF ;

4 . i tilfaelde , hvor der findes flere aktieklasser : antal , paalydende vaerdi eller i mangel af paalydende vaerdi bogfoert parivaerdi af hver klasse ;

5 . foreliggende " parts bénéficiaires " , konvertible gaeldsbreve eller lignende vaerdipapirer eller lignende rettigheder , med angivelse af antal og omfanget af de rettigheder , der er knyttet til dem ;

6 . selskabets gaeld , der forfalder til betaling efter mere end fem aar , samt alle beloeb , for hvilke selskaber har stillet tinglig sikkerhed , med angivelse af dennes art og form . Disse oplysninger skal meddeles saerskilt for hver gaeldspost som fastsat i opstillingsskemaet i artikel 9 og 10 ;

7 . den samlede stoerrelse af oekonomiske forpligtelser , som ikke er opfoert i status , for saa vidt angivelsen heraf er af betydning for bedoemmelsen af den oekonomiske stilling . Pensionsforpligtelser og forpligtelser over for tilknyttede virksomheder skal opfoeres saerskilt ;

8 . nettoomsaetningen , som defineret i artikel 28 , fordelt paa aktiviteter samt paa geografiske markeder , for saa vidt disse aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med henblik paa tilrettelaeggelsen af salget af de varer og tjenesteydelser , der indgaar i selskabets ordinaere virksomhed ;

9 . det i aarets loeb beskaeftigede gennemsnitlige antal medarbejdere , inddelt i kategorier , og saafremt det ikke er naevnt saerskilt i resultatopgoerelsen , de personaleudgifter , der henfoeres til regnskabsperioden , fordelt som fastsat i artikel 23 , nr . 6 ;

10 . det omfang , i hvilket beregningen af aarsresultatet er paavirket af den vurdering af posterne , der under fravigelse af principperne i artikel 31 og 34-42 er blevet fulgt i loebet af regnskabsaaret eller et tidligere regnskabsaar for at opnaa skattelettelser . Saafremt en saadan vurdering har vaesentlig indflydelse paa den fremtidige skattebyrde , skal oplysning herom anfoeres ;

11 . forskellen mellem skatter udgiftsfoert i dette og i tidligere regnskabsaar og de skatter , der er betalt eller skal betales for disse regnskabsaar , forudsat at forskellen er af betydning for den fremtidige beskatning . Beloebet kan ogsaa angives samlet i status under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse ;

12 . stoerrelsen af de vederlag , der for regnskabsaaret er tillagt medlemmer af administrations - , ledelses - og tilsynsorganerne for deres funktioner , samt enhver indgaaet forpligtelse til eller tilsagn om at yde pensioner til tidligere medlemmer af de naevnte organer . Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori ;

13 . stoerrelsen af de forskud og kreditter , der er ydet medlemmer af administrations - , ledelses - eller tilsynsorganerne med angivelse af rentefod , de vaesentligste vilkaar og de eventuelt tilbagebetalte beloeb , saavel som forpligtelser , der er indgaaet for deres regning i form af en hvilken som helst garanti ; det samlede beloeb for hver kategori anfoeres .

2 . Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne undlade at anvende stk . 1 , nr . 2 , paa holdingselskaber i henhold til artikel 5 , stk . 3 .

Artikel 44

Medlemsstaterne kan tillade , at de i artikel 11 omhandlede selskaber angiver faerre noter , eventuelt uden de i artikel 43 , stk . 1 , nr . 5-12 , kraevede oplysninger . Noterne skal dog for alle beroerte poster angive de i artikel 43 , stk . 1 , nr . 6 , omhandlede oplysninger under et .

Artikel 12 finder anvendelse .

Artikel 45

1 . Medlemsstaterne kan tillade , at de i artikel 43 , stk . 1 , nr . 2 , foreskrevne oplysninger :

a ) gives i form af en oversigt , der henlaegges i overensstemmelse med artikel 3 , stk . 1 og 2 , i direktiv 68/151/EOEF . Dette skal naevnes i noterne ;

b ) udelades , hvis de kan volde betydelig skade for en af de i artikel 43 , stk . 1 , nr . 2 , omhandlede virksomheder . Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse afhaengig af forudgaaende tilladelse fra en administrativ eller retslig myndighed . Udeladelse af disse oplysninger skal naevnes i noterne .

2 . Stk . 1 , litra b ) , finder ogsaa anvendelse paa de i artikel 43 , stk . 1 , nr . 8 , foreskrevne oplysninger .

Medlemsstaterne kan tillade de i artikel 27 omhandlede selskaber at udelade de i artikel 43 , stk . 1 , nr . 8 , foreskrevne oplysninger . Artikel 12 finder anvendelse .

AFDELING 9

Arsberetningens indhold

Artikel 46

1 . Aarsberetningen skal i det mindste indeholde en paalidelig redegoerelse for udviklingen i selskabets virksomhed og dets forhold .

2 . Beretningen skal ligeledes indeholde angivelse af :

a ) betydningsfulde haendelser indtruffet efter regnskabsaarets afslutning ;

b ) selskabets forventede udvikling ;

c ) forsknings - og udviklingsaktiviteter ;

d ) hvad angaar erhvervelse af egne aktier , de i artikel 22 , stk . 2 , i direktiv 77/91/EOEF omhandlede angivelser .

AFDELING 10

Offentlighed

Artikel 47

1 . Det behoerigt godkendte aarsregnskab og aarsberetningen saavel som beretningen fra den person , der er ansvarlig for regnskabets revision , skal offentliggoeres paa de maader , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF fastsaettes i hver medlemsstats lovgivning .

Det kan dog i en medlemsstats lovgivning tillades , at aarsberetningen ikke skal offentliggoeres som naevnt ovenfor . Den skal i saa fald goeres tilgaengelig for offentligheden paa selskabets hjemsted i den paagaeldende medlemsstat . Der skal efter anmodning kunne rekvireres et gratis eksemplar af beretningen i dens helhed eller uddrag heraf .

2 . Uanset stk . 1 kan medlemsstaterne give tilladelse til , at de i artikel 11 omhandlede selskaber offentliggoer :

a ) en forkortet status , hvori der kun medtages de i artikel 9 og 10 omhandlede poster som indledes med bogstaver og romertal , med saerskilt angivelse af de oplysninger , der kraeves i parentesen under post D II paa aktivsiden og post C paa passivsiden i artikel 9 samt i parentesen under post D II i artikel 10 , og samlet for alle de paagaeldende poster ;

b ) noterne bortset fra de oplysninger , der kraeves i artikel 43 , stk . 1 , nr . 5-12 . Noterne skal dog under et for alle de beroerte poster indeholde de oplysninger , der omhandles i artikel 43 , stk . 1 , nr . 6 .

Artikel 12 finder anvendelse .

Desuden kan medlemsstaterne give tilladelse til , at disse selskaber ikke offentliggoer resultatopgoerelsen , aarsberetningen og beretningen fra den person , der er ansvarlig for regnskabets revision .

3 . Medlemsstaterne kan desuden tillade , at de i artikel 27 naevnte selskaber offentliggoer

a ) en forkortet status , hvori der kun medtages de i artikel 9 og 10 omhandlede poster , som indledes med bogstaver og romertal , med saerskilt angivelse enten i status eller i noterne

- af post C I 3 , C II 1-4 , C III 1-4 og 7 , D II 2 , 3 og 6 samt D III 1 og 2 under aktiver og af post C 1 , 2 , 6 , 7 og 9 under passiver i artikel 9 ;

- af post C I 3 , C II 1-4 , C III 1-4 og 7 , D II 2 , 3 og 6 , D III 1 og 2 , F 1 , 2 , 6 , 7 og 9 samt I 1 , 2 , 6 , 7 og 9 i artikel 10 ;

- af de oplysninger , der kraeves i parentesen under post D II paa aktivsiden og C paa passivsiden i artikel 9 , men samlet for alle de paagaeldende poster , og saerskilt for post D II 2 og 3 paa aktivsiden samt C 1 , 2 , 6 , 7 og 9 paa passivsiden ;

- af de oplysninger , der kraeves i parentesen under post D II i artikel 10 , men samlet for alle de paagaeldende poster , og saerskilt for post D II 2 og 3 ;

b ) noterne bortset fra de forklaringer , der kraeves i artikel 43 , stk . 1 , nr . 5 , 6 , 8 , 10 og 11 . I noterne skal dog anfoeres de oplysninger , der naevnes i artikel 43 , stk . 1 , nr . 6 , samlet for alle de paagaeldende poster .

Dette stykke beroerer ikke stk . 1 for saa vidt angaar resultatopgoerelsen , aarsberetningen og beretningen fra den person , der er ansvarlig for regnskabets revision .

Artikel 12 finder anvendelse .

Artikel 48

Ved enhver fuldstaendig offentliggoerelse skal aarsregnskabet og aarsberetningen gengives i den form og i den affattelse , paa grundlag af hvilke den person , som er ansvarlig for revisionen , har afgivet sin beretning . De skal ledsages af den fulde ordlyd af paategningen . Saafremt den person , der er ansvarlig for revisionen , har taget forbehold eller har naegtet at paategne regnskabet , skal dette meddeles , og begrundelse gives .

Artikel 49

Naar aarsregnskabet ikke offentliggoeres i sin helhed , skal det praeciseres , at det drejer sig om en forkortet udgave , og der skal henvises til det register , hvortil regnskaberne i henhold til artikel 47 , stk . 1 , er indgivet . Saafremt indgivelsen endnu ikke har fundet sted , skal dette naevnes . Paategningen af den person , der er ansvarlig for revisionen , skal ikke omfattes af denne offentliggoerelse , men det skal praeciseres , om paategningen er givet med eller uden forbehold , eller om den er blevet naegtet .

Artikel 50

Samtidig med aarsregnskabet og paa lignende maade skal foelgende offentliggoeres :

- forslag til anvendelse af overskud eller daekning af tab ,

- anvendelse af overskuddet eller daekning af tabet ,

saafremt disse oplysninger ikke fremgaar af aarsregnskabet .

AFDELING 11

Revision

Artikel 51

1 . a ) Selskaberne skal lade deres aarsregnskab revidere af en eller flere personer , der i medfoer af national lovgivning er autoriseret til at revidere regnskaber .

b ) Den eller de personer , der foretager revisionen af regnskabet skal ligeledes forvisse sig om , at aarsberetningen ikke er i strid med aarsregnskabet for det aar , som den angaar .

2 . Medlemsstaterne kan fritage den i artikel 11 omhandlede selskaber for forpligtelsen i henhold til stk . 1 .

Artikel 12 finder anvendelse .

3 . I det i stk . 2 omhandlede tilfaelde skal medlemsstaterne i deres lovgivning indfoere egnede sanktioner for de tilfaelde , hvor saadanne selskabers aarsregnskab eller aarsberetning ikke er udarbejdet i overensstemmelse med dette direktiv .

AFDELING 12

Afsluttende bestemmelser

Artikel 52

1 . Der nedsaettes under Kommissionen et kontaktudvalg , der har til opgave :

a ) med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessigt samraad , navnlig vedroerende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemfoerelse ;

b ) om noedvendigt , at raade Kommissionen med hensyn til tilfoejelser til eller aendringer i dette direktiv .

2 . Kontaktudvalget bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne samt af repraesentanter for Kommissionen . Formandskabet varetages af en repraesentant for Kommissionen . Sekretariatsforretningerne varetages af Kommissionens tjenestegrene .

3 . Udvalget indkaldes af formanden , enten paa dennes initiativ eller paa begaering af et af medlemmerne .

Artikel 53

1 . Den europaeiske regningsenhed i dette direktivs betydning er den , der er fastsat ved Kommissionens beslutning nr . 3289/75/EKSF ( 5 ) . Modvaerdien i national valuta er foerste gang den , der gaelder paa dagen for udstedelsen af dette direktiv .

2 . Raadet foranstalter paa forslag af Kommissionen hvert femte aar en undersoegelse og i givet fald en revision af direktivets beloeb udtrykt i europaeiske regningsenheder under hensyntagen til den oekonomiske og valutariske udvikling i Faellesskabet .

Artikel 54

Dette direktiv beroerer ikke de lovgivninger i medlemsstaterne , der foreskriver , at aarsregnskaber fra selskaber , der ikke falder under deres lovgivning , skal indgives til et register , hvor de paagaeldende selskabers filialer er optaget .

Artikel 55

1 . Medlemsstaterne saetter de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft , der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv inden to aar efter dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne kan bestemme , at de i stk . 1 omhandlede bestemmelser foerst skal finde anvendelse atten maaneder efter udloebet af den i naevnte stk . fastsatte frist .

Denne frist paa atten maaneder kan dog forlaenges til fem aar :

a ) for " unregistered companies " i Det forenede Kongerige og i Irland ;

b ) for anvendelsen af artikel 9 og 10 samt artikel 23-26 om opstillingsskemaerne for status og resultatopgoerelse , saafremt en medlemsstat for disse dokumenter har indfoert andre opstillingsskemaer inden for de sidste 3 aar inden meddelelsen af dette direktiv ;

c ) for anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv der vedroerer beregningen og opstillingen i statusopgoerelsen af afskrivninger paa aktiver , der henregnes til foelgende poster paa aktivsiden : artikel 9 post C II , 2 og 3 , og artikel 10 post C II , 2 og 3 ;

d ) for anvendelsen af artikel 47 , stk . 1 , bortset fra selskaber , der allerede er undergivet forpligtelse til offentliggoerelse i henhold til artkel 2 , stk . 1 , litra f ) , i direktiv 68/151/EOEF . I saa fald finder artikel 47 , stk . 1 , andet afsnit , anvendelse paa aarsregnskaberne og paa beretningen fra den person , der er ansvarlig for regnskabets revision ;

e ) for anvendelse af artikel 51 , stk . 1 .

Denne frist paa atten maaneder kan endvidere forlaenges til otte aar for rederier , hvis hovedformaal er sejlads , og som allerede er oprettet paa det tidspunkt , hvor de i stk . 1 omhandlede bestemmelser traeder i kraft .

3 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 56

Forpligtelsen til i aarsregnskabet at angive de i artikel 9 , 10 og 23-26 omhandlede poster , som vedroerer tilknyttede virksomheder , og forpligtelsen til i overensstemmelse med artikel 13 , stk . 2 , artikel 14 eller artikel 43 , stk . 1 , nr . 7 , at give oplysninger vedroerende disse virksomheder , traeder i kraft samtidig med et raadsdirektiv om koncernregnskaber .

Artikel 57

1 . Indtil et raadsdirektiv om koncernregnskaber traeder i kraft , og med forbehold af direktiv 68/151/EOEF og 77/91/EOEF , kan medlemsstaterne paa selskaber , som tilhoerer en koncern , der hoerer under deres lovgivning , undlade at anvende bestemmelserne i dette direktiv om indhold , revision samt offentliggoerelse af aarsregnskaberne for disse afhaengige selskaber , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) det dominerende selskab henhoerer under lovgivningen i en medlemsstat ;

b ) samtlige aktionaerer eller selskabsdeltagere i dette afhaengige selskab har erklaeret sig indforstaaet med ovennaevnte fritagelse ; denne erklaering fordres for hvert regnskabsaar ;

c ) det dominerende selskab har stillet sig som garant for det afhaengige selskabs forpligtelser ;

d ) erklaeringerne under litra b ) og c ) offentliggoeres i overensstemmelse med artikel 47 , stk . 1 , foerste afsnit , af det afhaengige selskab ;

e ) aarsregnskabet for det afhaengige selskab indgaar i koncernregnskabet ;

f ) fritagelsen med hensyn til indhold , revision og offentliggoerelse af det afhaengige selskabs aarsregnskab naevnes i noterne til koncernregnskabet .

2 . Artikel 47 og 51 finder anvendelse paa koncernregnskabet .

3 . Artikel 2-46 finder i videst muligt omfang anvendelse paa koncernregnskabet .

Artikel 58

1 . Indtil et raadsdirektiv om koncernregnskaber traeder i kraft , og med forbehold af 77/91/EOEF kan medlemsstaterne paa dominerende selskaber i en gruppe , der hoerer under deres lovgivning , undlade at anvende bestemmelserne i naervaerende direktiv om revision og offentliggoerelse af resultatopgoerelsen for disse dominerende selskaber , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) denne fritagelse offentliggoeres i overensstemmelse med artikel 47 , stk . 1 , foerste afsnit , af det dominerende selskab ;

b ) aarsregnskabet for det dominerende selskab indgaar i koncernregnskabet ;

c ) fritagelsen med hensyn til revision og offentliggoerelse af det dominerende selskabs resultatopgoerelse naevnes i noterne til koncernregnskabet ;

d ) resultatet for det dominerende selskab , beregnet i overensstemmelse med principperne i dette direktiv , medtages i status for det dominerende selskab .

2 . Artikel 47 og 51 finder anvendelse paa koncernregnskabet .

3 . Artikel 2-46 finder i videst muligt omfang anvendelse paa koncernregnskabet .

Artikel 59

Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne tillade , at rettigheden til kapital i tilknyttede virksomheder vaerdiansaettes i henhold til " den indre vaerdis metode " ( " equity-metoden " ) , saafremt foelgende betingelser er opfyldt :

a ) anvendelsen af denne vaerdiansaettelsesmetode naevnes saerskilt i noterne til aarsregnskabet for det selskab , der besidder disse rettigheder ;

b ) forskellen paa tidspunktet for erhvervelsen af disse rettigheder mellem rettighedernes anskaffelsesvaerdi og den del af kapitalen , som rettigheden repraesenterer , herunder reserverne , resultatet samt overfoersel fra tidligere aar i den tilknyttede virksomhed angives saerskilt i status eller i noterne for det selskab , der besidder de paagaeldende rettigheder ;

c ) anskaffelsesvaerdien for rettigheder opskrives eller nedskrives i status for det selskab , der besidder disse rettigheder i overensstemmelse med den tilknyttede virksomheds resultat og i forhold til den del af kapitalen , der besiddes ;

d ) summen af de under c ) anfoerte beloeb opfoeres hvert aar i resultatopgoerelsen for det selskab , der besidder disse rettigheder , under en saerskilt post med tilsvarende betegnelse ;

e ) naar den tilknyttede virksomhed udbetaler udbytte til det selskab , der besidder disse rettigheder , nedskrives rettighedernes regnskabsmaessige vaerdi tilsvarende ;

f ) saafremt de beloeb , der i henhold til litra d ) opfoeres i resultatopgoerelsen , overstiger beloebene for allerede modtagne eller forfaldne udbytter , skal forskelsbeloebene anbringes i en reserve , der ikke kan udbetales til aktionaererne .

Artikel 60

Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne bestemme , at vaerdiansaettelsen af de vaerdipapirer , som investeringsselskaber i henhold til artikel 5 , stk . 2 , har anbragt deres midler i , sker paa grundlag af markedsvaerdien .

I saa fald kan medlemsstaterne ligeledes fritage investeringsselskaber med variabel kapital for saerskilt at angive de i artikel 36 anfoerte vaerdireguleringsbeloeb .

Artikel 61

Indtil et raadsdirektiv om koncernregnskaber traeder i kraft , kan medlemsstaterne undlade at anvende artikel 43 , stk . 1 , nr . 2 , for det dominerende selskab i en koncern hoerende under deres lovgivning for saa vidt angaar de paagaeldende virksomheders egenkapital og resultat , saafremt disse virksomheders aarsregnskaber indgaar i et koncernregnskab eller saafremt rettighederne til kapital i disse virksomheder vaerdiansaettes i henhold til " den indre vaerdis metode " .

Artikel 62

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 25 . juli 1978 .

Paa Raadets vegne

K . von DOHNANYI

Formand

( 1 ) EFT nr . C 129 af 11 . 12 . 1972 , s . 38 .

( 2 ) EFT nr . C 39 af 7 . 6 . 1973 , s . 31 .

( 3 ) EFT nr . L 65 af 14 . 3 . 1968 , s . 8 .

( 4 ) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 327 af 19 . 12 . 1975 , s . 4 .

Top