EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0170

Rådets direktiv 78/170/EØF af 13. februar 1978 om ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingen af varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeri

OJ L 52, 23.2.1978, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 163
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 82 - 83
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 82 - 83
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 101 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 38 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; ophævet ved 32005L0032 . Latest consolidated version: 16/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/170/oj

31978L0170

Rådets direktiv 78/170/EØF af 13. februar 1978 om ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingen af varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeri

EF-Tidende nr. L 052 af 23/02/1978 s. 0032 - 0033
den græske specialudgave: Kapitel 10 bind 1 s. 0161
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 3 s. 0082
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 3 s. 0082
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0003


++++

( 1 ) EFT nr . C 266 af 7 . 11 . 1977 , s . 55 .

( 2 ) EFT nr . C 287 af 30 . 11 . 1977 , s . 9 .

( 3 ) EFT nr . C 153 af 9 . 7 . 1975 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . C 153 af 9 . 7 . 1975 , s . 5 .

( 5 ) EFT nr . L 140 af 28 . 5 . 1976 , s . 12 .

RAADETS DIREKTIV

af 13 . februar 1978

om ydelsen i varmeproducerende anlaeg , der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger , samt om isolering af fordelingen af varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeri

( 78/170/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 103 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I sin resolution af 17 . september 1974 om ny strategi for Faellesskabets energipolitik ( 3 ) godkendte Raadet som maalsaetning en " nedsaettelse af vaekstraten for forbruget i de enkelte stater ved foranstaltninger , der tilsigter rational anvendelse af og besparelser for energi , uden at maalsaetningerne for den oekonomiske og samfundsmaessige udvikling herved saettes paa spil " ;

i sin resolution af 17 . december 1974 om et handlingsprogram for Faellesskabet vedroerende den rationelle udnyttelse af energi ( 4 ) tog Raadet til efterretning , at Kommissionen i sin meddelelse til Raadet om " rationel udnyttelse af energi " havde opstillet et handlingsprogram for Faellesskabet paa dette omraade ;

enhver forbedring af den rationelle udnyttelse af energi gavner som regel miljoeet ;

varmeanlaeg i byggeri er en af de sektorer , hvor saadanne foranstaltninger isaer vil kunne gennemfoeres ;

henstilling 76/493/EOEF ( 5 ) omhandlede varmeanlaeg i eksisterende bygninger ;

der boer hurtigst muligt for nye varmeanlaeg opnaas energibesparelser , der vil faa indflydelse paa det samlede energiforbrug , efterhaanden som anlaeggene installeres ;

der boer til dette formaal vedtages et direktiv , der skal vaere en generel ramme , inden for hvilken medlemsstaterne i faellesskab skal soege at finde frem til energibesparelser for at afhjaelpe de i traktatens artikel 103 , stk . 4 , omhandlede forsyningsvanskeligheder ;

varmeproducerende anlaeg , der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger , boer kontrolleres paa fabrikationsstadiet eller ved installationen ;

i ikke-industrielt nybyggeri boer det goeres obligatorisk at varmeisolere dels naevnte anlaeg , dels systemet til fordeling af det varmebaerende medium paa oekonomisk forsvarlige vilkaar ;

Kommissionen boer regelmaessigt have meddelelse om de gennemfoerelsesforanstaltninger , der traeffes , samt om de opnaaede eller forventede resultater af disse foranstaltninger ;

i de foranstaltninger , der er truffet til gennemfoerelse af dette direktiv , boer indgaa saadanne foranstaltninger , som er vedtaget i forbindelse med den indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning paa de omraader , der beroeres af dette direktiv ; ved gennemfoerelsesforanstaltningerne boer de harmoniserings - eller standardiseringsbestraebelser , der er eller vil blive indledt paa de naevnte omraader , soeges lettet , paa faellesskabsplan eller paa internationalt plan _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger med henblik paa , at ethvert nyt varmeproducerende anlaeg , der anvendes til rumopvarmning og / eller produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger , opfylder bestemte krav til mindste ydeevne .

For anlaeg , hvortil der kan anvendes forskellige former for energi , skal den mindste ydeevne i hvert enkelt tilfaelde svare til den type energi , der anvendes .

Ved " varmeproducerende anlaeg " forstaas navnlig varmtvandskedler , dampkedler , varmluftsgeneratorer , herunder deres komponenter og isaer forbraendingsudstyr , der passer til den anvendte type fossilt braendsel . Kombinerede elektricitets - og varmegeneratorer , der anvendes i bygninger , anses ogsaa for varmeproducerende anlaeg ; i saa tilfaelde gaelder den mindste ydeevne hele energiydelsen .

Elektriske modstandsvarmegeneratorer og tilslutninger til fjernvarmeanlaeg medregnes ikke .

Apparater , der ikke kan underkastes kontrol paa fabrikationsstadiet , skal indgaa i et senere forslag efter passende tekniske undersoegelser .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at overholdelsen af kravene til mindste ydeevne sikres ved en kontrol enten paa anlaeggenes fabrikationsstadium eller ved deres installation .

3 . Varmeproducerende anlaeg , som er undergivet kontrol paa fabrikationsstadiet , kan kun bringes i handelen , saafremt de opfylder mindstekravene til ydeevne ; opfyldelsen af bestemmelserne attesteres ved hjaelp af en dataplade med mindst foelgende oplysninger :

_ fabrikantens identitet ,

_ typen af det varmeproducerende anlaeg og fremstillingsaar ,

_ varmeeffekt i kW for hver relevant energitype ,

_ energitypens art og specifikationer ,

_ det varmebaerende mediums maksimale temperatur ,

_ bekraeftelse af kontrollen og angivelse af det organ , som har foretaget den ,

_ hvert anlaegs forbrug ved dets varmeeffekt .

Ved " varmeeffekt " forstaas det varmeproducerende anlaegs maksimale effekt ved kontinuerlig drift .

Ved installation af varmeproducerende anlaeg af en type , som er kontrolleret paa fabrikationsstadiet , udleveres der til brugeren skriftlige instruktioner om drift og vedligeholdelse , saaledes at den stoerste nyttevirkning kan opnaas . Disse instruktioner skal vaere kontrolleret paa samme maade som anlaegget og skal omfatte de vaesentligste oplysninger om kontrollen .

4 . For varmeproducerende anlaeg , som er undergivet kontrol ved installationen , maa energitabet ikke overstige de af medlemsstaterne fastsatte satser .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltninger med henblik paa i ikke-industrielt nybyggeri at paabyde en oekonomisk forsvarlig isolering af systemet til fordeling og oplagring af saavel det varmebaerende medium som det varme brugsvand .

Disse bestemmelser finder ligeledes anvendelse paa systemer , der er tilsluttet fjernvarmeanlaeg .

De finder ligeledes anvendelse paa nye varmeproducerende anlaeg , herunder installationer til elektrisk vandopvarmning , i enhver ny eller allerede eksisterende ikke-industriel bygning .

Artikel 3

Det tidspunkt , hvorefter et varmeproducerende anlaeg ikke laengere kan installeres uden at opfylde kravet til mindste ydeevne i overensstemmelse med artikel 1 , fastsaettes til den 1 . januar 1981 .

De i artikel 2 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse fra den 1 . juli 1980 .

Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler regelmaessigt Kommissionen de foranstaltninger , der traeffes inden for det omraade , der er omfattet af dette direktiv , samt de opnaaede eller forventede resultater af disse foranstaltninger .

Artikel 5

Dette direktiv beroerer paa ingen maade de foranstaltninger , der traeffes i medfoer af artikel 100 i traktaten .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 13 . februar 1978 .

Paa Raadets vegne

P . DALSAGER

Formand

Top