EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0504

Rådets direktiv 77/504/EØF af 25. juli 1977 om racerent avlskvæg

OJ L 206, 12.8.1977, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 60
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 24 - 26
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 24 - 26
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 51
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 229 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 229 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010; ophævet ved 32009L0157 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/504/oj

31977L0504

Rådets direktiv 77/504/EØF af 25. juli 1977 om racerent avlskvæg

EF-Tidende nr. L 206 af 12/08/1977 s. 0008 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 9 s. 0049
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 19 s. 0058
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 9 s. 0049
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 13 s. 0024
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 13 s. 0024


++++

RAADETS DIREKTIV

af 25 . juli 1977

om racerent avlskvaeg

( 77/504/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Produktionen af racerent avlskvaeg indtager en meget vigtig plads i Faellesskabets landbrug , og de tilfredsstillende resultater paa dette omraade skyldes i stort omfang anvendelsen af racerene avlsdyr ;

inden for rammerne af den nationale avlspolitik har de fleste medlemsstater hidtil bestraebt sig paa at fremme produktionen af dyr af et begraenset antal racer , som opfylder noeje fastsatte normer for husdyravl ; racer og normer varierer fra den ene medlemsstat til den anden ; tilstedevaerelsen af saadanne forskelle udgoer en hindring for samhandelen inden for Faellesskabet ;

med henblik paa at fjerne disse forskelle og saaledes bidrage til en oeget landbrugsproduktivitet inden for den paagaeldende sektor boer samhandelen inden for Faellesskabet med avlskvaeg efterhaanden goeres fri ; fuldstaendig frigivelse af samhandelen forudsaetter en senere yderligere harmonisering , navnlig vedroerende godkendelse til avl ;

medlemsstaterne maa have mulighed for at kraeve , at der forelaegges afstamningscertifikater , der er udfaerdiget i overensstemmelse med en faellesskabsprocedure ;

der boer traeffes gennemfoerelsesforanstaltninger paa visse tekniske omraader ; med henblik paa ivaerksaettelsen af de paataenkte foranstaltninger boer der fastsaettes en fremgangsmaade for etableringen af et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Den staaende komité for Husdyravl ; indtil disse gennemfoerelsesforanstaltninger foreligger , forbliver de gaeldende bestemmelser paa de paagaeldende omraader uforandret ;

det boer sikres , at betingelserne for indfoersel af racerene avlsdyr fra tredjelande er mindst lige saa strenge som dem , der gaelder inden for Faellesskabet -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved

a ) racerent avlskvaeg : ethvert stykke kvaeg , hvis afstamning i de to foregaaende led er indfoert eller registreret i en stambog for samme race , og som selv enten er indfoert eller registreret og kan forventes indfoert heri ;

b ) stambog : enhver bog , ethvert register , kartotek eller enhver database ,

- der foeres af en avlsorganisation eller -forening , som er officielt anerkendt i en medlemsstat i hvilken avlsorganisationen eller -foreningen er oprettet , og

- hvori racerent avlskvaeg af en bestemt race indfoeres eller registreres med angivelse af deres afstamning .

Artikel 2

Medlemsstaterne paaser , at foelgende ikke af avlstekniske grunde forbydes , begraenses eller hindres

- handel inden for Faellesskabet med racerent avlskvaeg ,

- handel inden for Faellesskabet med saed og befrugtede aeg fra racerent avlskvaeg ,

- oprettelse af stamboeger , saafremt de opfylder de betingelser , der er fastsat i medfoer af artikel 6 ,

- anerkendelse af organisationer eller foreninger , der foerer stamboeger i overensstemmelse med artikel 6 , og

- med forbehold af artikel 3 ej heller handel inden for Faellesskabet med tyre til kunstig saedoverfoering .

Artikel 3

Paa forslag af Kommissionen vedtager Raadet inder den 1 . juli 1980 faellesskabsbestemmelser for godkendelse af racerent kvaeg til avlsbrug .

Indtil disse bestemmelser traeder i kraft er godkendelse af racerent kvaeg til avlsbrug og tyre til kunstig saedoverfoering samt anvendelsen af saed og befrugtede aeg fortsat undergivet de nationale lovgivninger , der dog ikke maa vaere mere restriktive end den lovgivning , der gaelder for racerent avlskvaeg , saed og befrugtede aeg i den medlemsstat , der er aftager .

Artikel 4

De i en medlemsstat officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger kan ikke modsaette sig , at racerent avlskvaeg fra en anden medlemsstat indfoeres eller registreres i deres stamboeger , saafremt det opfylder de normer , der er fastsat i overensstemmelse med artikel 6 .

Artikel 5

Medlemsstaterne kan kraeve , at racerent avlskvaeg samt saed eller befrugtede aeg fra dette , i handelen inden for Faellesskabet ledsages af et afstamningscertifikat , der skal vaere i overensstemmelse med en model udarbejdet efter den i artikel 8 fastsatte fremgangsmaade , saerlig for saa vidt angaar de avlstekniske ydelser .

Artikel 6

1 . Efter fremgangsmaaden i artikel 8 fastlaegges

- metoder til individproever og til vurdering af kvaegets genetiske vaerdi ;

- kriterier for anerkendelse af avlsorganisationer og -foreninger ,

- kriterier for oprettelse af stamboeger ,

- kriterier for indfoerelse i stamboeger ,

- de angivelser , som afstamningscertifikatet skal indeholde .

2 . Indtil de i stykke 1 , foerste , andet og tredje led , omhandlede bestemmelser traeder i kraft , skal

a ) den i stk . 1 , foerste led , omhandlede kontrol , der officielt udoeves i den enkelte medlemsstat , samt de paa dette tidspunkt eksisterende stamboeger anerkendes af alle medlemsstaterne .

b ) anerkendelse af avlsorganisationer eller -foreninger fortsat vaere undergivet medlemsstaternes eksisterende bestemmelser .

c ) oprettelsen af nye stamboeger fortsat opfylde de nuvaerende betingelser i medlemsstaterne .

Artikel 7

Indtil der er gennemfoert en faellesskabsordning paa omraadet , maa de betingelser , der gaelder for indfoersel af racerent avlskvaeg fra tredjelande , ikke vaere gunstigere end dem , der gaelder for handelen inden for Faellesskabet .

Medlemsstaterne tillader kun indfoersel af racerent avlskvaeg fra tredjelande , naar det er forsynet med et afstamningscertifikat , hvori det attesteres , at de er indfoert eller registreret i det afsendende tredjelands stambog . Det skal godtgoeres , at disse dyr er indfoert eller registreret og kan forventes indfoert i en stambog i Faellesskabet .

Artikel 8

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden straks sagen for Den staaende komité for Husdyravl , oprettet ved Raadets afgoerelse 77/505/EOEF , i det foelgende benaevnt " komiteen " , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

2 . Inden for komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse , naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse . Saafremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller saafremt der ikke foreligger nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger , der skal traeffes .

Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Saafremt Raadet ikke inden tre maaneder efter sagens forelaeggelse har vedtaget nogen foranstalninger , vedtager Kommissionen selv de foreslaaede foranstaltninger og ivaerksaetter omgaaende disse , med mindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod disse foranstaltninger .

Artikel 9

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 1 . januar 1979 og underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 25 . juli 1977 .

Paa Raadets vegne

H . SIMONET

Formand

( 1 ) EFT nr . C 76 af 3 . 7 . 1974 , s . 52 .

( 2 ) EFT nr . C 116 af 30 . 9 . 1974 , s . 33 .

Top