Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R1365

Rådets Forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene

OJ L 139, 30.5.1975, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 46 - 49
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 81 - 84
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 221 - 224
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 221 - 224
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 181 - 184
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 158 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 158 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1365/oj

31975R1365

Rådets Forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene

EF-Tidende nr. L 139 af 30/05/1975 s. 0001 - 0004
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0046
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0081
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0081
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0221
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0221


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1365/75

af 26 . maj 1975

om oprettelse af et europaeisk institut til forbedring af livs - og arbejdsvilkaarene

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet , ( 1 )

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , ( 2 ) og

ud fra foelgende betragtninger :

De problemer , som opstaar ved forbedringen af livs - og arbejdsvilkaarene i de moderne samfund , bliver stadig talrigere og mere komplicerede ; det er vigtigt , at de aktioner , der skal foretages i Faellesskabet paa dette omraade , baseres paa et tvaerfagligt videnskabeligt grundlag , og det er samtidig af betydning at inddrage arbejdsmarkedets parter i disse aktioner ;

Faellesskabet er ikke for oejeblikket i stand til at foretage analyser , undersoegelser eller overvejelser , som vil muliggoere en systematisk videnskabelig stillingtagen til disse problemer ;

De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram paa miljoeomraadet ( 3 ) foreskriver , at faellesskabets institutioner boer etablere et organ , som isaer vil vaere i stand til at opgoere de elementer , som paavirker livs - og arbejdsmiljoeet og at gennemfoere fremtidsundersoegelser af de faktorer , som kan true eksistensbetingelserne , og de faktorer , som kan forbede disse betingelser ;

Raadets resolution af 21 . januar 1974 om et arbejdsmarkedsmaessigt og socialt handlingsprogram ( 4 ) foreskriver blandt andet et handlingsprogram til fordel for arbejdstagerne med henblik paa at humanisere livs - og arbejdsvilkaarene ;

oprettelsen af et institut er noedvendig for at virkeliggoere Faellesskabets maalsaetning med hensyn til forbedring af livs - og arbejdsvilkaarene ;

trakten indeholder ikke den fornoedne saerskilte hjemmel til oprettesel af dette institut ;

instituttet oprettes inden for rammerne af De europaeiske Faellesskabet og er undergivet faellesskabsretten ; det er hensigtsmaessigt naermere at angive de vilkaar under hvilke visse almindeligere bestemmelser finder anvendelse -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der oprettes et europaeiske institut til forbedring af livs - og arbejdsvilkaarene , herefter kaldet " instituttet " .

Artikel 2

1 . Instituttet har til opgave at bidrage til planlaegning og tilvejebringelse af bedre livs - og arbejdsvilkaar gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden , der skal fremme denne udvikling .

2 . Med dette for oeje bestaar instituttets opgaver i paa baggrund af praktisk erfaring at udvikle og uddybe overvejelser om forbedring af livsmiljoeet og arbejdsvilkaarene paa mellemlang og lang sigt og at udfinde de faktorer , der kan udvirke aendringer . Ved udfoerelsen af sine opgaver tager instituttet hensyn til faellesskabspolitikken paa disse omraader og oplyser Faellesskabets institutioner om maalsaetninger og retningslinier , der kan paataenkes , idet det navnlig videregiver dem videnskabelige og tekniske oplysninger .

3 . For saa vidt angaar forbedring af livsmiljoeet og arbejdsvilkaarene skal det isaer beskaeftige sig med foelgende spoergsmaal , idet det bestraeber sig paa at klarlaegge , hvad der i foerste raekke skal laegges vaegt paa :

- menneskets vilkaar paa arbejdspladsen ,

- tilrettelaeggelse af arbejdet og navnlig medarbejdernes placering i dette ,

- problemer , der er specielle for visse arbejdstagerkategorier ,

- betydningen paa lang sigt af forbedringer paa miljoeomraadet ,

- de menneskelige aktiviteters stedlige og tidsmaessige fordeling .

Artikel 3

1 . Under udfoerelsen af sine opgaver fremmer instituttet udveksling af oplysninger og erfaring inden for disse omraader og opretter om noedvendigt et oplysnings - og dokumentationssystem . Det kan navlig :

a ) lette kontakten mellem universiteter , undersoegelses - og forskningsinstitutter , forvaltningsorganer og oekonomiske og sociale organisationer samt tilskynde til faelles indsats ;

b ) nedsaette arbejdsgrupper ;

c ) indgaa undersoegelseskontrakter , deltage i undersoegelser , fremme og bidrage til gennemfoerelse af forsoegsprojekter og i noedvendigt omfang selv gennemfoere visse undersoegelser ;

d ) tilrettelaegge kurser , konferencer og serminarer .

2 . Instituttet samarbejder saa snaert som muligt med de specialiserede institutter og organer , som findes i medlemsstaterne eller paa international plan .

Artikel 4

1 . Instituttet er et organ som ikke arbejder med vinding for oeje . Det har i alle medlemsstaterne den mest vidtgaaende rets - og handleevne , som tillaegges juridiske personer .

2 . Instituttets hjemsted er Irland .

Artikel 5

Instituttet omfatter :

- en bestyrelse ,

- en direktoer og en vicedirektoer ,

- et ekspertudvalg .

Artikel 6

1 . Bestyrelsen bestaar af tredive medlemmer , nemlig :

a ) ni medlemmer , der repraesenterer medlemsstaternes regeringer ,

b ) ni medlemmer , der repraesenterer arbejdsgiverorganisationerne ,

c ) ni medlemmer , der repraesenterer arbejdstagerorganisationerne ,

d ) tre medlemmer , der repraesenterer Kommissionen .

2 . De under a ) , b ) og c ) naevnte medlemmer udnaevnes af Raadet , saaledes at der for hver medlemsstat udnaevnes et medlem for hver af de naevnte kategorier . Raadet udnaevner samtidig , og paa samme betingelser som det ordinaere medlem , en suppleant , som kun deltager i bestyrelsesmoederne , hvis det ordinaere medlem er fravaerende . Kommissionens medlemmer og suppleanter udnaevnes af denne .

3 . Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode loeber i tre aar . Genudnaevnelse kan finde sted . Ved mandatets udloeb eller ved fratraeden fortsaetter medlemmerne med at udfoere deres opgaver , indtil deres mandat fornys eller de erstattes af andre .

4 . Bestyrelsen udpeger en formand og tre naestformaend blandt sine medlemmer for et tidsrum af et aar .

5 . Formanden indkalder bestyrelsen mindst to gange om aaret og efter anmodning fra mindst en tredjedel af dens medlemmer .

6 . Bestyrelsens beslutninger traeffes med absolut flertal .

Artikel 7

1 . Bestyrelsen leder instituttet , for hvilket den fastlaegger de almindelige retningslinjer efter udtalelse fra ekspertudvalget . Paa grundlag af et udkast forelagt af direktoeren vedtager bestyrelsen arbejdsprogrammet i forstaaelse med Kommissionen .

2 . Den vedtager instituttets forretningsorden som traeder i kraft efter Raadets godkendelse paa grundlag af Kommissionens udtalelse .

3 . Den traeffer afgoerelse om modtagelse af ethvert legat , enhver gave og ethvert tilskud , der ikke stammer fra Faellesskabet .

Artikel 8

1 . Instituttets direktoer og vicedirektoer udnaevnes af Kommissionen paa grundlag af en kandidatliste forelagt af bestyrelsen .

2 . Direktoeren og vicedirektoeren vaelges paa grundlag af deres kompetence , og deres uafhaengighed skal vaere uomtvistelig .

3 . Direktoeren og vicedirektoeren udnaevnes for et tidsrum af hoejst fem aar . De kan genudnaevnes .

Artikel 9

1 . Direktoeren leder instituttet og udfoerer de afgoerelse , der traeffes af bestyrelsen . Han repraesenterer instituttet retsligt .

2 . Inden for rammerne af gaeldende bestemmelser for personalet har direktoeren myndighed over instituttets personale , som han ansaetter og afskediger , og for hvilket han fastsaetter de fornoedne kvalifikationer .

3 . Direktoeren forbereder bestyrelsens arbejde . Han , vice-direktoeren eller begge deltager i bestyrelsens moeder .

4 . Direktoeren aflaegger beretning til bestyrelsen om udfoerelsen af sit mandat .

Artikel 10

1 . Ekspertudvalget bestaar af 12 medlemmer , der udnaevnes af Raadet paa forslag af Kommissionen og som vaelges blandt personer fra videnskabelige og andre af instituttets virksomhed beroerte kredse .

2 . Ved udarbejdelsen af sit forslag skal Kommissionen tage hensyn til foelgende betragtninger :

- fastholdelse af ligevaegt mellem instituttets to komplementaere aspekter , dvs . livs - og arbejdsvilkaar ;

- opnaaelse af de bedst muligt videnskabelige og tekniske raadgivere ;

- deltagelse af mindst en statsborger fra hver medlemsstat .

3 . Mandatets varighed er for medlemmerne af ekspertudvalget tre aar ; de kan genudnaevnes .

Artikel 11

1 . Ekspertudvalget har til opgave at afgive udtalelser til instituttets andre organer inden for alle de omraader , der falder ind under instituttets kompetence , enten efter anmodning fra direktoeren eller paa eget initiativ . Alle dets udtalelser , herunder udtalelsen til direktoeren om fastlaeggelsen af det i artikel 12 omhandlede arbejdsprogram , skal meddeles direktoeren og bestyrelsen samtidigt .

2 . Udvalget vaelger en formand blandt sine medlemmer og fastsaetter sin forretningsorden .

3 . Udvalget traeder sammen efter indkaldelse fra formanden i forstaaelse med direktoeren . Moederne afholdes mindst to gange om aaret og efter anmodning fra mindst syv af dets medlemmer .

Artikel 12

1 . Direktoeren fastlaegger hvert aar inden 1 . juli det aarlige arbejdsprogram paa grundlag af de i artikel 7 omhandlede retningslinjer . Det aarlige program er en del af et fireaartigt " loebende " program . Til de i dette aarlige program indeholdte foranstaltninger knyttes et skoen over de noedvendige udgifter .

Ved fastlaeggelsen af det naevnte program tager direktoeren hensyn til udtalelserne fra ekspertudvalget samt til dem , der er fremsat af faellesskabsinstitutionerne og af Det oekonomiske og sociale Udvalg .

Med dette for oeje og for at undgaa dobbeltarbejde giver faellesskabsinstitutionerne og Det oekonomiske og sociale Udvalg instituttet meddelelse om deres behov samt - saavidt muligt - om de undersoegelser og det arbejde , som udgoer en del af deres virksomhed .

2 . Direktoeren fremsender arbejdsprogrammet til bestyrelsen til godkendelse .

Artikel 13

1 . Direktoeren udarbejder hvert aar senest den 31 . marts en almindelig beretning om instituttets virksomhed , oekonomiske situation og fremtidsperspektiver og forelaegger den for bestyrelsen .

2 . Efter at den almindelige beretning er vedtaget af bestyrelsen , fremsender direktoeren den til faellesskabsinstitutionerne og til Det oekonomiske og sociale Udvalg .

Artikel 14

Bestyrelsen opstiller for hvert regnskabsaar , som foelger kalenderaaret , et budget for indtaegter og udgifter , som skal balancere .

Artikel 15

1 . Bestyrelsen fremsender hvert aar senest den 31 . marts et overslag over indtaegter og udgifter til Kommissionen . Dette overslag , som skal indeholde en personaleoversigt , fremsendes af Kommissionen til Raadets sammen med det foreloebige forslag til De europaeiske Faellesskabers budget .

2 . Hvert aar optages paa De europaeiske Faellesskabers budget under en saerlig budgetpost et tilskud til instituttet .

Den gaeldende fremgangsmaade for bevillingsoverfoerelser fra et kapitel til et andet finder anvendelse paa bevillingen vedroerende dette tilskud .

Budgetmyndigheden fastlaegger instituttets personaleoversigt .

3 . Bestyrelsen fastsaetter inden regnskabsaarets begyndelse overslaget over indtaegter og udgifter inden for rammerne af det af budgetmyndigheden tildelte tilskud . Det saaledes opstillede overslag fremsendes af Kommissionen til budgetmyndigheden .

Artikel 16

1 . De finansielle bestemmelser , der skal gaelde for instituttet , fastlaegges i medfoer af artikel 209 i traktaten .

2 . Bestyrelsen tilstiller hvert aar senest den 31 . marts Kommissionen og Kontrolkommissionen regnskaberne over instituttets samlede indtaegter og udgifter for det forloebne regnskabsaar . Kontrolkommissionen reviderer regnskaberne efter den i artikel 206 , 2 . led i traktaten fastsatte fremgangsmaade .

3 . Kommissionen forelaegger senest den 31 . oktober regnskaberne og Kontrolkommissionens beretning samt Kommissionens bemaerkninger for Raadet og for Europa-Parlamentet . Raadet og Europa-Parlamentet meddeler instituttets bestyrelse godkendelse efter den i artikel 206 , 4 . led i traktaten fastsatte fremgangsmaade .

4 . Kontrollen med forpligtelser og udbetalinger vedroerende samtlige udgifter og med konstatering og inddrivelse af alle instituttets indtaegter udoeves af Kommissionens finansinspektoer .

Artikel 17

Bestemmelserne vedroerende instituttets personale vedtages af Raadet paa forslag af Kommissionen .

Artikel 18

Medlemmerne af bestyrelsen , direktoeren , vicedirektoeren og personalet samt enhver anden person , der deltager i instituttets virksomhed , er - selv efter at deres hverv er ophoert - forpligtet til ikke at give oplysninger om forhold , som ifoelge deres natur er tjenestehemmeligheder .

Artikel 19

De europaeiske Faellesskabers ordning paa det sproglige omraade gaelder for instituttet .

Artikel 20

Protokollen vedroerende De europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse paa instituttet .

Artikel 21

1 . Instittets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning , der finder anvendelse paa den paagaeldende kontrakt .

De europaeiske Faellesskabers Domstol har kompetence til at traeffe afgoerelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse , som indeholdes i en af instituttet indgaaet aftale .

2 . For saa vidt angaar ansvar uden for kontraktforhold skal instituttet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsaetninger , der er faelles for medlemsstaternes retssystemer , erstatte skader forvoldt af instituttet eller af dets ansatte under udoevelse af deres hverv .

De europaeiske Faellesskabers domstol har kompetence til at afgoere tvister vedroerende disse skadeserstatninger .

3 . De ansattes personlige ansvar over for instituttet fastsaettes i bestemmelserne vedroerende instituttets personale .

Artikel 22

Enhver udtrykkelig eller stiltiende disposition fra instituttet kan forelaegges for Kommissionen af enhver medlemsstat , ethvert medlem af bestyrelsen eller enhver tredjeperson , som umiddelbart og individuelt beroeres deraf , med henblik paa proevelse af denne handlings lovlighed .

Sagen skal forelaegges for Kommissionen inden for en frist af femten dage fra den dag , da vedkommende faar kendskab til den paagaeldende handling .

Kommissionen traeffer afgoerelse inden for en frist af en maaned . Foreligger ingen afgoerelse inden denne frists udloeb , betragtes sagen som afvist .

Artikel 23

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 26 . maj 1975 .

Paa Raadets vegne

M . A . CLINTON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 7 * af 3 . 7 . 1974 , s . 33 .

( 2 ) EFT nr . C 1 * af 19 . 9 . 1974 , s . 37 .

( 3 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 3 .

( 4 ) EFT nr . C 13 af 12 . 2 . 1974 , s . 1 .

Top