EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R1056

Rådets forordning (EØF) nr. 1056/72 af 18. maj 1972 om indberetning til Kommissionen om planlagte investeringer af interesse for Fællesskabet inden for jordolie-, naturgas- og elektricitetssektorerne

OJ L 120, 25.5.1972, p. 7–10 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 449 - 451
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 466 - 469
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 44 - 47
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 161 - 163
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 161 - 163
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 39 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/1996; ophævet ved 396R0736

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1056/oj

31972R1056

Rådets forordning (EØF) nr. 1056/72 af 18. maj 1972 om indberetning til Kommissionen om planlagte investeringer af interesse for Fællesskabet inden for jordolie-, naturgas- og elektricitetssektorerne

EF-Tidende nr. L 120 af 25/05/1972 s. 0007 - 0010
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(II) s. 0449
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(II) s. 0466
den græske specialudgave: Kapitel 10 bind 1 s. 0044
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0161
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0161
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0039
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0039


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1056/72

af 18 . maj 1972

om indberetning til Kommissionen om planlagte investeringer af interesse for Faellesskabet inden for jordolie - , naturgas - og elektricitetssektorerne

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 5 og 213 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Indfoerelsen af en faelles politik paa energiomraadet er blandt de maal , Faellesskaberne tilstraeber at opnaa , og det paahviler Kommissionen at foreslaa de foranstaltninger , der skal gennemfoeres med henblik herpaa ;

efter modtagelsen af Kommissionens beretning om de foerste retningslinier for en faelles energipolitik , afgivet af Kommissionen 18 . december 1968 , har Raadet paa sit 88 . moede 13 . november 1969 .

- godkendt de grundlaeggende principper i denne beretning under hensyntagen til rapporten fra De faste repraesentanters Komité ,

- anmodet Kommissionen om snarest muligt at forelaegge Raadet de mest hastende konkrete forslag ,

- besluttet at undersoege disse forslag snarest muligt med henblik paa indfoerelse af en faelles politik paa energiomraadet ;

udarbejdelsen af en samlet oversigt over udviklingen af investeringerne inden for Faellesskabet er en bestanddel af en saadan politik ; den vil navnlig goere det muligt for Faellesskabet at foretage de noedvendige sammenligninger ;

loesningen af denne opgave kraever et saa noeje kendskab til investeringerne som muligt ; hvad angaar kul og atomenergi er virksomhederne i henhold til traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul - og Staalfaellesskab og traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab forpligtet til at indberette deres planlagte investeringer ; det er formaalstjenligt at supplere disse informationer med oplysninger om jordolie - , naturgas - og elektricitetssektorerne : i denne henseende er det noedvendigt , at Kommissionen faar kendskab til planlagte investeringer , som i disse sektorer er af interesse for Faellesskabet ;

for at kunne loese sin opgave maa Kommissionen ogsaa rettidigt underrettes om alle vaesentlige aendringer i saadanne investeringsplaner , saerlig med hensyn til varigheden af planernes gennemfoerelse og den forventede kapacitet ; derfor skal saadanne aendringer ogsaa indberettes ;

det er hensigtsmaessigt , at medlemsstaterne til Kommissionen indsender oplysninger om de paa deres hoejhedsomraade planlagte investeringer med henblik paa fremstilling , oplagring og distribution af kulbrinter eller elektrisk energi og knytter eventuelle kommentarer hertil ; med henblik herpaa maa det paalaegges de paagaeldende personer og virksomheder at give medlemsstaterne saadanne oplysninger ;

Kommissionen boer i paakommende tilfaelde have mulighed for at fastsaette naermere gennemfoerelsesbestemmelser , f.eks . om oplysningers form og indhold ;

det maa sikres , at de ved denne forordning paalagte forpligtelser overholdes , og at de indhentede oplysninger behandles fortroligt ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne indberetter hvert aar inden 15 . februar til Kommissionen de i medfoer af stykke 2 indhentede oplysninger om de i bilaget naevnte investeringsplaner med henblik paa fremstilling , transport , oplagring og distribution af kulbrinter eller elektrisk energi , som under normale forhold vil blive gennemfoert ( arbejdet paabegyndt ) inden 3 aar efter 1 . januar i det loebende aar .

Medlemsstaterne knytter eventuelle kommentarer til disse indberetninger .

2 . Til opfyldelse af den i stykke 1 naevnte forpligtelse paalaegges det de paagaeldende personer og virksomheder hvert aar inden 15 . januar at indberette de i stykke 1 naevnte investeringsplaner til den medlemsstat , paa hvis hoejhedsomraade planerne skal gennemfoeres .

3 . I indberetningerne , der er fastsat i stykke 1 og 2 , angives desuden de kapaciteter , der er i brug eller under opfoerelse , eller som forventes at blive taget ud af brug inden 3 aar .

4 . Ved beregningen af de i bilaget naevnte kapaciteter og dimensioner tager medlemsstaterne og vedkommende personer og virksomheder samtlige faktorer vedroerende planen i betragtning , for saa vidt disse faktorer udgoer et teknisk udeleligt hele , ogsaa hvis planen gennemfoeres i flere paa hinanden foelgende etaper .

Artikel 2

1 . For saa vidt angaar planlagte investeringer eller investeringsprojekter under opfoerelse skal de i artikel 1 naevnte indberetninger indeholde foelgende oplysninger :

- den investerende persons eller virksomheds navn og hjemsted ,

- investeringens noejagtige genstand og art ,

- forventet kapacitet eller ydeevne ,

- tidspunkt for arbejdets paabegyndelse og forventet tidspunkt for igangsaetning ,

- de anvendte raastoffers art .

For saa vidt angaar anlaeg , der agtes taget ud af brug , skal indberetningerne indeholde foelgende oplysninger :

- anlaeggenes art og kapacitet eller ydeevne

- forventet tidspunkt for hvornaar anlaeggene tages ud af brug .

2 . Kommissionen kan inden for de rammer , der er fastlagt i denne forordning med bilag , udstede gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende form , indhold og andre enkeltheder ved de i artikel 1 naevnte indberetninger .

Artikel 3

Kommissionen forelaegger Raadet en oversigt over de oplysninger , der er indhentet i henhold til denne forordning .

Artikel 4

De oplysninger , der er givet i henhold til denne forordning , er fortrolige . Denne bestemmelse hindrer ikke offentliggoerelse af almindelige oplysninger eller af oversigter , som ikke indeholder saerlige oplysninger om virksomhederne .

Artikel 5

Medlemsstaterne traeffer egnede foranstaltninger for at sikre overholdelsen af de ved artikel 1 , stk . 2 , og artikel 4 paalagte forpligtelser .

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft en maandet efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . maj 1972 .

Paa Raadets vegne

M . MART

Formand

BILAG

PLANLAGTE INVESTERINGER

1 . JORDOLIE

1.1 . Raffinering

- destillationsanlaeg med en kapacitet paa mindst 1 000 000 t/aar ;

- udvidelse af destillationsanlaeg til en kapacitet paa over 1 000 000 t/aar ;

- anlaeg til reforming/cracking med en minimumskapacitet paa 500 t/dag .

Kemiske anlaeg , som ikke fremstiller braendselsolie og/eller motorbraendstoffer eller kun fremstiller disse som biprodukter , er undtaget .

1.2 . Transport

- roerledninger til raaolie med en eksisterende eller planlagt transportkapacitet paa 3 000 000 t/aar af en laengde paa mindst 30 km ;

- roerledninger til mineralolieprodukter med en eksisterende eller planlagt transportkapacitet paa 1 500 000 t/aar og af en laengde paa mindst 30 km ;

- udvidelser eller forlaengelser af saadanne roerledninger til mindst 30 km .

Roerledninger til militaere formaal og til forsyning af de i medfoer af punkt 1,1 undtagne anlaeg er undtaget .

1.3 . Forsyning/distribution

- reservoirer til raaolie og mineralolieprodukter med en kapacitet paa mindst 100 000 m3 .

Reservoirer til militaere formaal og til forsyning af de i medfoer af punkt 1,1 undtagne anlaeg er undtaget .

2 . NATURGAS

2.1 . Transport

- roerledninger med en eksisterende eller planlagt transportkapacitet paa mindst 1 milliard m3/aar ;

- udvidelser eller forlaengelser af saadanne roerledninger til mindst 30 km ;

- hovedstationer til indfoersel af flydende naturgas .

Roerledninger og hovedstationer til militaere formaal og til forsyning af kemiske anlaeg , der ikke fremstiller energiprodukter eller kun fremstiller disse som biprodukter , er undtaget .

2.2 . Distribution

- underjordiske reservoirer med en kapacitet paa mindst 150 000 000 m3 .

Anlaeg til militaere formaal og til forsyning af kemiske anlaeg , der ikke fremstiller energiprodukter eller kun fremstiller disse som biprodukter , er undtaget .

3 . ELEKTRICITET

3.1 . Produktion

- konventionelle damp-kraftvaerker ( enheder med en ydeevne paa 200 MW eller mere ) ;

- vandkraftvaerker ( vaerker med en ydeevne paa 50 MW eller mere ) .

3.2 . Transport

- transmissionsledninger , saafremt de er konstrueret til en spaending paa 345 kV eller mere .

Top