Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970L0156

Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

OJ L 42, 23.2.1970, p. 1–15 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(I) P. 82 - 94
English special edition: Series I Volume 1970(I) P. 96 - 110
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 46 - 60
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 174 - 188
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 174 - 188
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 001 P. 120 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 001 P. 120 - 133
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 41 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 41 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; ophævet ved 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/oj

31970L0156

Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

EF-Tidende nr. L 042 af 23/02/1970 s. 0001 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 1 s. 0120
den danske specialudgave: serie I kapitel 1970(I) s. 0082
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 1 s. 0120
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1970(I) s. 0096
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0046
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0174
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0174


++++

RAADETS DIREKTIV

af 6 . februar 1970

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil

( 70/156/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I den enkelte medlemsstat skal motordrevne koeretoejer til person - eller godsbefordring opfylde bestemte , obligatorisk foreskrevne tekniske krav ; bestemmelserne herom er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; derved laegges der hindringer i vejen for handelen inden for Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs omraade ;

virkningen af disse hindringer for oprettelsen af det faelles marked og dets rette funktion kan nedsaettes eller helt fjernes , naar alle medlemsstater enten udover eller i stedet for deres nuvaerende lovgivning gennemfoerer ensartede bestemmelser ;

overholdelse af de tekniske forskrifter kontrolleres traditionelt af medlemsstaterne , foer de paagaeldende koeretoejer bringes i handelen ; denne kontrol omfatter de forskellige koeretoejstyper ;

der boer i saerlige direktiver fastsaettes harmoniserede tekniske forskrifter for de enkelte koeretoejsdele eller -specifikationer ;

kontrollen med disse forskrifter og den enkelte medlemsstats godkendelse af den kontrol , der gennemfoeres af andre medlemsstater , kraever , at der indfoeres en faelles fremgangsmaade for godkendelse af den enkelte koeretoejstype ;

denne fremgangsmaade skal goere det muligt for den enkelte medlemsstat at konstatere , om den enkelte koeretoejstype har vaeret underkastet den kontrol , der er fastsat i de saerlige direktiver og angivet paa standardtypegodkendelses-skemaet ; dermed skal det goeres muligt for fabrikanterne at udstede en typeattest for alle koeretoejer , der svarer til den godkendte type ; et koeretoej forsynet med denne erklaering skal i samtlige medlemsstater anses som vaerende i overensstemmelse med deres egen lovgivning ; den enkelte medlemsstat boer underrette de oevrige medlemsstater om denne konstatering ved at tilsende dem en kopi af den udstedte standardtypegodkendelse for hver enkelt godkendt koeretoejstype ;

der skal midlertidigt kunne gives standardtypegodkendelse paa grundlag af faellesskabsbestemmelser for koeretoejsdele og -specifikationer , der er omfattet af direktiver , som er sat i kraft , medens de enkelte staters bestemmelser fortsat gaelder for dele , der endnu ikke er omfattet af faellesskabsbestemmelser ;

med forbehold af traktatens artikler 169 og 170 vil det vaere formaalstjenligt , at der inden for rammerne af samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfoeres bestemmelser med henblik paa at lette loesningen af eventuelle tekniske uoverensstemmelser med hensyn til , om en produktion er i overensstemmelse med den type , for hvilken der er meddelt standardtypegodkendelse ;

da ogsaa koeretoejer , der svarer til en godkendt type , eventuelt vil kunne udvise mangler , der medfoerer fare for faerdselssikkerheden , boer der indfoeres en fremgangsmaade , der kan forebygge en saadan fare ;

den tekniske udvikling noedvendiggoer hurtig tilpasning af de i de saerlige direktiver indeholdte tekniske forskrifter ; for at lette gennemfoerelsen af de foranstaltninger , der i denne henseende er noedvendige , boer der fastlaegges en fremgangsmaade , der sikrer et naert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af " Udvalget for tilpasning af direktiverne om fjernelse af tekniske hindringer for handel med motordrevne koeretoejer til den tekniske udvikling " ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

KAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

Ved koeretoejer forstaas i dette direktiv alle motordrevne koeretoejer med eller uden karosseri , der er bestemt til faerdsel paa vej , og som har mindst 4 hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed paa mere end 25 km/t , samt paahaengskoeretoejer til saadanne koeretoejer , med undtagelse af skinnekoeretoejer samt landbrugstraktorer og -arbejdsredskaber .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

a ) " National godkendelse " den administrative retsakt , som er benaevnt :

- Agréation par type og aanneming i belgisk lovgivning ,

- Allegemeine Betriebserlaubnis i tysk lovgivning ,

- Réception par type i fransk lovgivning ,

- Omologazione eller approvazione del tipo i italiensk lovgivning ,

- Agréation i lovgivningen i Luxembourg og

- Typegoedkeuring i Nederlandsk lovgivning .

b ) " EOEF-standardtypegodkendelse " en foranstaltning , hvorved en medlemsstat konstaterer , at en koeretoejstype er i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i de saerlige direktiver og opfylder de kontrolkrav , der er foreskrevet i det i bilag II gengivne EOEF-standardtypegodkendelsesskema .

KAPITEL II

EOEF-standardtypegodkendelse for koeretoejer

Artikel 3

Begaering om udstedelse af en EOEF-standardtypegodkendelse indgives af fabrikanten eller dennes repraesentant i en medlemsstat . Med begaeringen skal foelge en beskrivelse som gengivet i bilag I og de deri naevnte bilag . For samme koeretoejstype kan begaering om standardtypegodkendelse kun indgives i en medlemsstat .

Artikel 4

1 . Den enkelte medlemsstat meddeler standardtypegodkendelse for enhver koeretoejstype , der opfylder foelgende betingelser :

a ) koeretoejstypen er i overensstemmelse med oplysningerne i beskrivelsen ,

b ) koeretoejstypen opfylder de kontrolkrav , der er foreskrevet i det i artikel 2 , litra b ) , naevnte standardtypegodkendelses-skema .

2 . Den medlemsstat , der har meddelt standardtypegodkendelse , traeffer - om noedvendigt i samarbejde med de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater - de noedvendige foranstaltninger med henblik paa i fornoedent omfang at kontrollere , at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte prototype . Kontrollen foretages ved stikproever .

For hver enkelt godkendt koeretoejstype udfylder den paagaeldende medlemsstat samtlige rubrikker paa standardtypegodkendelses-skemaet .

Artikel 5

1 . De kompetente myndigheder i hver medlemsstat tilsender inden en maaned de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater kopier af beskrivelser samt kopier af standardtypegodkendelser for alle koeretoejstyper , for hvilke de meddeler eller naegter standardtypegodkendelse .

2 . For hvert koeretoej , der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte prototype , udstedes der af fabrikanten eller dennes repraesentant i registreringslandet en typeattest som gengivet i bilag III .

3 . Medlemsstaterne kan dog med henblik paa beskatning af koeretoejet eller udstedelse af registreringsdokumenter kraeve , at typeattesten indeholder oplysninger udover de i bilag III anfoerte , naar disse udtrykkeligt fremgaar af beskrivelsen eller ved en simpel beregning kan udledes deraf .

Artikel 6

1 . Den medlemsstat , der har udstedt EOEF-standardtypegodkendelsen , skal traeffe alle noedvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om en eventuel indstilling af produktionen samt om enhver aendring med hensyn til oplysningerne i beskrivelsen .

2 . Noedvendiggoer en saadan aendring efter den paagaeldende medlemsstats opfattelse ikke aendring i den udstedte standardtypegodkendelse eller udstedelse af en ny standardtypegodkendelse , underretter de kompetente myndigheder i denne stat fabrikanten herom og tilsender i regelmaessige samlede forsendelser de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater kopier af de aendringer , der er foretaget i de tidligere udsendte beskrivelser .

3 . Konstaterer den paagaeldende medlemsstat , at der som foelge af en i beskrivelsen foretaget aendring er grund til nye forsoeg eller nye undersoegelser , og at aendring af den paagaeldende standardtypegodkendelse eller udstedelse af en ny standardtypegodkendelse derved bliver noedvendig , underretter de paagaeldende myndigheder i denne stat fabrikanten herom og tilsender de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater disse nye dokumenter inden en maaned efter deres udstedelse .

4 . Bliver standardtypegodkendelsen aendret , erstattet af en anden eller ugyldig som foelge af , at produktionen af den godkendte type indstilles , meddeler de kompetente myndigheder i den medlemsstat , der har meddelt standardtypegodkendelsen , inden en maaned de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater serienumrene paa det sidste koeretoej , der er fremstillet i overensstemmelse med den gamle standardtypegodkendelse , og i givet fald serienumrene paa det foerste koeretoej , der er fremstillet i overensstemmelse med den nye eller den aendrede godkendelse .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne maa ikke af grunde , der har forbindelse med koeretoejets konstruktion eller funktion , naegte eller forbyde , at et nyt koeretoej , der er forsynet med en typeattest , indregistreres , saelges , tages i brug eller benyttes .

2 . Erklaeringen er dog ikke til hinder for , at en medlemsstat traeffer saadanne foranstaltninger over for koeretoejer , der ikke er i overensstemmelse med den godkendte prototype .

Manglende overensstemmelse med den godkendte prototype foreligger , naar der i forhold til beskrivelsen konstateres afvigelser , der ikke er i overensstemmelse med artikel 6 , stk . 2 eller 3 , er godkendt af den medlemsstat , der har meddelt standardtypegodkendelsen . For saa vidt der i saerlige direktiver er anfoert graensevaerdier , er der ikke tale om afvigelse fra den godkendte type , naar afvigelserne ikke gaar ud over graensevaerdierne .

Artikel 8

1 . Saafremt den medlemsstat , der har meddelt en EOEF-standardtypegodkendelse , konstaterer , at flere koeretoejer , der er forsynet med typeattest , ikke svarer til den type , for hvilken den har meddelt standardtypegodkendelse , traeffer den de noedvendige foranstaltninger med henblik paa at sikre overensstemmelse mellem produktionen og den godkendte type . De kompetente myndigheder i denne stat underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om de trufne foranstaltninger , der i givet fald kan udstraekkes til tilbagekaldelse af EOEF-standardtypegodkendelsen .

De paagaeldende myndigheder traeffer de samme foranstaltninger , naar de faar meddelelse fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat om en saadan manglende overensstemmelse .

2 . Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver inden en maaned hinanden meddelelse om tilbagekaldelse af en meddelt EOEF-standardtypegodkendelse og grundene hertil .

3 . Bestrider den medlemsstat , der har meddelt EOEF-standardtypegodkendelse , rigtigheden af en meddelelse om manglende overensstemmelse , skal de paagaeldende medlemsstater bestraebe sig paa at bilaegge uoverensstemmelsen .

Kommissionen holdes loebende orienteret herom . Om fornoedent foranstalter den konsultationer , der er egnede til at hidfoere en loesning .

Artikel 9

Konstaterer en medlemsstat , at koeretoejer af en bestemt type er en fare for faerdselssikkerheden , skoent de er forsynet med behoerigt udstedt typeattest , kan den for et tidsrum af hoejst 6 maaneder naegte indregistrering eller forbyde salg , ibrugtagning eller benyttelse af koeretoejer af den paagaeldende type paa denne medlemsstats omraade . Den paagaeldende medlemsstat underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen om beslutningen og begrundelsen herfor .

KAPITEL III

Overgangsbestemmelser

Artikel 10

1 . Fra dette direktivs ikrafttraeden , og efterhaanden som de saerlige direktiver gennemfoeres , der er noedvendige for , at EOEF-godkendelse kan finde sted :

- skal de harmoniserede tekniske faellesskabsforskrifter anvendes som grundlag for en national godkendelse i stedet for de tilsvarende nationale bestemmelser , saafremt ansoegeren forlanger dette ,

- skal den enkelte medlemsstat paa begaering af fabrikanten eller dennes repraesentant efter forelaeggelse af den i artikel 3 naevnte beskrivelse udfylde rubrikkerne i det i artikel 2 , litra b ) , naevnte standardtypegodkendelses-skema . En kopi af dette udleveres til ansoegeren . De oevrige medlemsstater , over for hvilke der fremsaettes begaering om national godkendelse for samme koeretoejstype , godkender dette dokument som bevis for , at de foreskrevne undersoegelser allerede er foretaget .

2 . Stk . 1 ophaeves , saa snart alle de forskrifter , der er noedvendige for meddelelse af EOEF-standardtypegodkendelse , er traadt i kraft .

KAPITEL IV

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 11

De aendringer , der er noedvendige for tilpasningen til den tekniske udvikling :

- af bilag I , II og III ,

- af de bestemmelser i de i bilag II naevnte saerlige direktiver , som udtrykkeligt anfoeres i disse direktiver ,

gennemfoeres i overensstemmelse med den i artikel 13 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 12

1 . Der nedsaettes et udvalg for tilpasning af direktiverne om fjernelse af tekniske hindringer for handel med motordrevne koeretoejer til den tekniske udvikling - i det foelgende benaevnt " Udvalget " - bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 13

1 . Saafremt der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for Udvalget , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget det forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af 12 stemmer , idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . ( 2 ) ; formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen traeffer de paataenkte foranstaltninger , naar disse er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

b ) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse , eller har udvalget ikke taget stilling hertil , fremsaetter Kommissionen snarest over for Raadet forslag om , hvilke foranstaltninger der boer traeffes . Raadet traeffer beslutning med kvalificeret flertal .

c ) Har Raadet ikke inden udloebet af en frist paa 3 maaneder , efter at forslaget er sendt til det , truffet nogen beslutning , gennemfoeres de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen .

Artikel 14

Enhver afgoerelse truffet i medfoer af de til gennemfoerelse af dette direktiv givne regler , hvorved standardtypegodkendelse naegtes eller tilbagekaldes , registrering naegtes , eller hvorved der udstedes salg - eller benyttelsesforbud , skal noeje begrundes . Den skal meddeles vedkommende med oplysning om de i medlemsstaterne gaeldende retsmidler og fristerne for disses anvendelse .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og giver straks Kommissionen underretning herom .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for at tilsende Kommissionen ordlyden af de vigtigste nationale bestemmelser , de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 6 . februar 1970 .

Paa Raadets vegne

P . HARMEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 160 af 18 . 12 . 1969 , s . 7 .

( 2 ) EFT nr . C 48 af 16 . 4 . 1969 , s . 14 .

Top