Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0493

Rådets direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas

OJ L 326, 29.12.1969, p. 36–39 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 581 - 585
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 599 - 602
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 42 - 45
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 170 - 173
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 001 P. 115 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 001 P. 115 - 119
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 36 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 36 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/493/oj

31969L0493

Rådets direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas

EF-Tidende nr. L 326 af 29/12/1969 s. 0036 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 1 s. 0115
den danske specialudgave: serie I kapitel 1969(II) s. 0581
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 1 s. 0115
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1969(II) s. 0599
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0042
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0170
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0170


++++

RAADETS DIREKTIV

af 15 . december 1969

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas

( 69/493/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg og

ud fra foelgende betragtninger :

Muligheden for saerlig betegnelse af krystalglasprodukter og den dermed forbundne forpligtelse med hensyn til sammensaetningen af disse produkter er i visse medlemsstater undergivet forskellige regler . Disse forskelle haemmer vareudvekslingen og kan foere til konkurrencefordrejninger inden for Faellesskabet ;

disse vanskeligheder for oprettelsen og funktionen af det faelles marked kan elimineres , naar de samme bestemmelser gaelder for alle medlemsstater ;

med Faellesskabets bestemmelser angaaende betegnelse for de forskellige krystalglasarter samt disse arters kendetegn vil saavel koeberen som den producent , der overholder disse bestemmelser , blive beskyttet mod forfalskninger ;

for anvendelse af en faellesskabsordning er det noedvendigt at etablere ensartede fremgangsmaader til bestemmelse af de kemiske og fysiske egenskaber hos krystalglasprodukter , der baerer de i dette direktiv fastsatte betegnelser ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse paa produkter under position 70.13 i den faelles toldtarif .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer alle egnede forholdsregler for at sikre , at sammensaetningen , fabrikationsegenskaberne , etiketteringen af de i artikel 1 opfoerte produkter og enhver form for reklame for disse produkter svarer til definitionerne og reglerne i dette direktiv og dets bilag .

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer alle egnede forholdsregler for at sikre , at de i kolonne b i bilag I anfoerte betegnelser i handelen ikke kan anvendes som identifikation for andre end de produkter , der har de i kolonnerne d til g i bilag I fastsatte kendetegn .

Artikel 4

1 . Naar et af de produkter , som er omfattet af dette direktiv , baerer en af de i kolonne b i bilag I anfoerte betegnelser , kan det ligeledes forsynes med det i kolonnerne h og i i bilag I naevnte identifikationssymbol .

2 . Naar en af de i kolonne b og c i bilag I anfoerte betegnelser eller en betegnelse , der kan forveksles hermed , anvendes som tillaegsord eller som ordstamme i et fabrikationsmaerke , i en virksomheds firmabetegnelse eller i anden paaskrift , traeffer medlemsstaterne alle noedvendige forholdsregler til , at foelgende fremtraeder med meget tydelige bogstaver umiddelbart foer fabrikationsmaerket , firmabetegnelsen eller paaskriften :

a ) produktets betegnelse , saafremt produktet fremviser de i kolonne d til g i bilag I fastsatte kendtegn ;

b ) noeje angivelse af produktets materiale , saafremt produktet ikke fremviser de i kolonne d til g i bilag I fastsatte kendetegn .

Artikel 5

De i bilag I fastsatte betegnelser og identifikationssymboler kan optraede paa samme etikette .

Artikel 6

Overensstemmelse mellem betegnelser saavel som identifikationssymboler og de i bilag I i kolonne d til g anfoerte kendetegn kan kun fastslaas ved hjaelp af de i bilag II naevnte fremgangsmaader .

Artikel 7

De til udfoersel fra Faellesskabet bestemte produkter er ikke underkastet dette direktiv .

Artikel 8

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden 18 maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen derom . Efter meddelelsen af dette direktiv drager medlemsstaterne tillige omsorg for , at Kommissionen underrettes saa tidligt om alle yderligere udkast til vigtige retsforskrifter , som de paataenker at udstede paa det af dette direktiv omfattede omraade , at Kommissionen kan tage stilling dertil .

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 15 . december 1969 .

Paa Raadets vegne

H . J . de KOSTER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 108 af 19 . 10 . 1968 , s . 35 .

BILAG I

LISTE OVER KRYSTALGLASARTER

Nr . * Benaevnelse paa kategori * Kendetegn * Etikettering *

* * Anmaerkninger * Metaloxider ( i % ) * Vaegtfylde * Brudtal * Overfladehaardhed * Symbolets form * Bemaerkninger *

a * b * c * d * e * f * g * h * i *

1 * CRISTAL SUPERIEUR 30 % - CRISTALLO SUPERIORE 30 % - HOCHBLEIKRISTALL 30 % - VOLLOODKRISTAL 30 % * Betegnelserne kan frit anvendes uafhaengigt af oprindelses - eller bestemmelsesland * PbO * 30 % * * 3,00 * ( x ) * * * * Runde etiketter , farve : guld diam . * 1 cm *

2 * CRISTAL AU PLOMB 24 % - CRISTALLO AL PLOMBO 24 % - BLEIKRISTALL 24 % - LOODKRISTAL 24 % * Tallet angiver blyoxidindholdet i procent * PbO * 24 % * * 2,90 * ( x ) * * * * Runde etiketter , farve : guld diam . * 1 cm *

3 * CRISTALLIN - VETRO SONORO SUPERIORE - KRISTALLGLAS - KRISTALLINGLAS ( 1 ) - SONOORGLAS ( 2 ) * Der kan kun anvendes sproget fra det land , i hvilken varen bringes paa markedet * ZnO , BaO , K2O , PbO , alene eller sammen * 10 % * * 2,45 * nD * 1,520 * * * * Etiketter i form af et kvadrat , farve : soelv sidelaengde : * 1 cm *

4 * VERRE SONORE - VETRO SONORO - KRISTALLGLAS - SONOORGLAS * Undtagelse : Paa det tyske marked kan et presglas med 18 % PbO og en vaegtfylde paa mindst 2,70 saelges under betegnelsen " Pressbleikristall " eller " Bleikristall gepresst " ( med de samme bogstavtyper ) * BaO , PbO , K2O alene eller sammen % 10 % * * 2,40 * * Vickers 550 , 20 * * * Etiketter i form af en ligesidet trekant , farve : soelv sidelaengde : * 1 cm *

( x ) nd * 1,545 som kendetegn for en yderligere bestemmelse af produkterne ( ved indfoerslen )

( 1 ) i Belgien

( 2 ) i Nederlandene

BILAG II

METODER TIL BESTEMMELSE AF DE KEMISKE OG FYSISKE EGENSKABER AF KRYSTALGLASGRUPPERNE

1 . KEMISKE ANALYSER

1.1 . BaO og PbO

1.1.1 . Bestemmelse af det samlede indhold af BaO + PbO

Med en noejagtighed paa 0,0001 g afvejes ca . 0,5 g glaspulver , som overfoeres til en platinskaal . Det fugtes med vand , og der tilsaettes derefter 10 ml 15 % svovlsyreoploesning og 10 ml flyssyre ( fluorbrintesyre ) . Det opvarmes paa sandbad , til der opstaar hvide dampe . Det afkoeles og behandles paany med 10 ml flussyre . Det opvarmes , indtil der igen fremkommer hvide dampe . Saa afkoeles det igen , og skaalens vaegge skylles af med vand . Der opvarmes igen , indtil der optraeder hvide dampe . Herefter lader man det afkoele , der tilsaettes forsigtigt 10 ml vand , og det haeldes over i et 400 ml baegerglas . Skaalen vaskes flere gange med en 10 % svovlsyreoploesning , og der fortyndes med samme oploesning til 100 ml . Oploesningen koges 2 til 3 minutter og henstaar natten over .

Der filtreres paa en filterdigel med poroesitet 4 , der udvaskes foerst med en 10 % svovlsyreoploesning derefter 2 eller 3 gange med ethylalkohol . Diglen toerres en time ved 150 * C i toerreskab . Man vejer BaSO4 + PbSO4 .

1.1.2 . Bestemmelse af BaO

Med en noejagtighed paa 0,0001 g afvejes ca . 0,5 g glaspulver , som overfoeres til en platinskaal . Det fugtes med vand , og der tilsaettes derefter 10 ml flussyre og 5 ml perklorsyre . Det opvarmes paa sandbad , til der optraeder hvide dampe . Det afkoeles , og der tilsaettes paany 10 ml flussyre . Det opvarmes , indtil der igen optraeder hvide dampe . Det afkoeles paany , og skaalens vaegge skylles skylles af med destilleret vand . Der opvarmes igen og inddampes , til det naesten er toert . Det oploeses igen i 50 ml 10 % saltsyre under let opvarmning for at lette oploesningsprocessen . Det overfoeres til et 400 ml baegerglas og fortyndes med vand til 200 ml . Oploesningen opvarmes til kogning , hvorefter der ledes en stroem af svovlbrinte gennem den varme oploesning . Saa snart udfaeldelsen af blysulfid har lagt sig paa bunden af glasset , afbrydes gasstroemmen . Der filtreres paa taet filtrerpapir , og der vaskes med vand maettet med svovlbrinte .

Filtratet koges og inddampes eventuelt til 300 ml . Under kogning tilsaettes 10 ml 10 % svovlsyre . Det tages af ilden , og man lader det henstaa mindst 4 timer .

Der filtreres paa taet filtrerpapir og vaskes med koldt vand . Man gloeder bundfaldet ved 1050 * C og vejer BaSO4 .

1.2 . Bestemmelse af ZnO

Filtratet fra BaSO4 faeldningen inddampes til 200 ml . Der neutraliseres med ammoniak og methylroedt som indikator og tilsaettes 20 ml 1/10 N-svovlsyre . pH-vaerdien bringes til 2 ( pH-meter ) ved tilsaetning af enten 1/10 N-svovlsyre eller 1/10 N-natronlud ( natriumhydroxid oploesning ) alt efter tilfaeldet , og zinksulfid faeldes koldt ved gennemledning af en svovlbrintestroem . Udfaeldningen lader man henstaa i fire timer , hvorefter den filtreres fra paa et taet filtrerpapir . Der udvaskes med koldt vand maettet med svovlbrinte . Bundfaldet oploeses paa filtret ved overhaeldning med 25 ml varm 10 % saltsyre . Filteret vaskes med kogende vand til et volumen paa ca . 150 ml er opnaaet . Der neutraliseres med ammoniak under tilstedevaerelse af lakmuspapir , der tilsaettes 1-2 g urotropin i fast form for at fiksere pH-vaerdien omkring 5 . Der tilsaettes nogle draaber af en frisk tilberedt 0,5 %'s vandig oploesning af xylenolorange og titreres med en 1/10 N-komplekson III oploesning , til farven slaar om fra rosa til citrongult .

1.3 . Bestemmelse af K2O

ved faeldning og vejning af kaliumtetraphenylborid .

Oplukning :

2 g glas oploeses efter at vaere knust og sigtet i

2 ml HNO3 konc .

15 ml HClO4

25 ml HF

i platinskaal paa vandbad og derefter paa sandbad . Efter afgang af taette perklorid-dampe ( der inddampes til toerhed ) oploeses med 20 ml varmt vand og 2-3 ml konc . HCl .

Der overfoeres til maalekolbe paa 200 ml og fyldes op med destilleret vand , til volumen er naaet .

Reagenser : 6 %'s tetraphenylborid-oploesning : der oploeses 1,5 g af reagenset i 250 ml destilleret vand . Den bestaaende lette uklarhed fjernes ved tilsaetning af 1 g aluminiumhydrat ( aluminiumhydroxid ) . Der rystes i 5 minutter og filtreres , de foerste 20 ml lader man loebe over filteret endnu en gang .

Oploesning til udvaskning af bundfaldet : lidt af kali-saltet fremstilles ved til 0,1 g KCl i 50 ml 1/10 N HCl under omrystning at saette tetraphenylborid-oploesningen , indtil udfaeldning ophoerer . Det filtreres fra paa glasfilterdigel . Det vaskes med destilleret vand . Det toerres i exsikkator ved stuetemperatur . 20-30 mg af dette salt kommes i 250 ml destilleret vand og omrystes tid efter anden . Efter 30 minutter tilsaettes 0,5-1 g aluminiumhydrat . Der omrystes nogle minutter og filtreres .

Udfoerelse : af den saltsure oploesning efter oplukningen udtages et volumen , som svarer til ca . 10 mg K2O . Det fortyndes til ca . 100 ml og tilsaettes langsomt reagensoploesningen , d.v.s . 10 ml pr . 5 mg af det forud skoennede K2O , under moderat omrystning . Det henstaar i hoejst 15 minutter og filtreres derefter paa tareret , sintret filterdigel nr . 3 eller 4 . Der udvaskes med vaskeoploesningen . Der toerres 30 minutter ved 120 * C . Omregningsfaktor for K2O = 0,13143 .

1.4 . Analysetolerance

mere eller mindre 0,1 i absolutte vaerdier ved hver bestemmelse .

Hvis analysen inden for tolerancen giver en vaerdi , som er mindre end de fastsatte graenser ( 30,24 eller 10 % ) , tages gennemsnittet af mindst tre analyser . Hvis det er hoejere end eller lig med respektivt 29,95 , 23,95 eller 9,95 , skal glasset godtages i kategorierne svarende til respektivt 30 , 24 eller 10 % .

2 . BESTEMMELSE AF DE FYSISKE EGENSKABER

2.1 . Vaegtfylde

Metode ved hjaelp af en hydrostatisk vaegt med en noejagtighed paa mere eller mindre 0,01 . En proeve paa mindst 20 g bliver vejet i luften og i 20 * C varmt destilleret vand

2.2 . Brudtal

Brudindexet findes ved hjaelp af et refraktometer med en noejagtighed paa mere eller mindre 0,001 .

2.3 . Mikrohaardhed

Den Vickerske haardhed maales i overensstemmelse med ASTM E 92-65 normen ( 1965 udgaven ) , men der benyttes en vaegt paa 50 g , og man tager gennemsnittet af 15 maalinger .

Top