EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966L0402

Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd

/* KODIFICERET UDGAVE CF 374Y0608(03) */

OJ 125, 11.7.1966, p. 2309–2319 (FR)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 125 - 134
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 143 - 153
Greek special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 3 - 13
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 185 - 195
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 185 - 195
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 142 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 142 - 152
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 66 - 76
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 53 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 53 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 14 - 24

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj

31966L0402

Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd /* KODIFICERET UDGAVE CF 374Y0608(03) */

EF-Tidende nr. 125 af 11/07/1966 s. 2309 - 2319
den danske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0125
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0143
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 2 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0185
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0185
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0142
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0142


++++

RAADETS DIREKTIV

af 14 . juni 1966

om handel med saasaed

( 66/402/EOEF )

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Kornavlen er af stor betydning for landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ;

tilfredsstillende resultater af dyrkningen af korn afhaenger i vidt omfang af anvendelsen af velegnet udsaed ; derfor har visse medlemsstater gennem nogen tid begraenset afsaetningen af saasaed til afsaetning af saasaed af hoej kvalitet ; de har draget fordel af resultatet af den gennem flere aartier systematiske planteforaedling , der har foert til opnaaelsen af tilstraekkeligt stabile og ensartede kornsorter , hvis karakteristiske egenskaber giver grund til at vente , at de vil frembryde vaesentlige fordele ved de tilsigtede anvendelser ;

en stoerre produktivitet ved dyrkning af korn inden for Faellesskabet vil kunne opnaas ved , at medlemsstaterne anvender ensartede regler , der er saa strenge som muligt , ved udvaelgelsen af de sorter , der er godkendt til afsaetning ;

en begraensning af afsaetningen til at omfatte visse sorter er dog kun berettiget , for saa vidt landbrugeren samtidig har garanti for , at han faktisk faar saasaed af netop disse sorter ;

med henblik herpaa anvender visse medlemsstater godkendelsessystemer , der ved en officiel kontrol skal garantere sorternes aegthed og renhed ;

saadanne systemer er allerede gaeldende paa internationalt plan ; De forenede Nationers Organisation for Ernaering og Landbrug har anbefalet mindstenormer for godkendelsen af saasaed af majs i de europaeiske lande og i Middelhavslandene ; desuden har Organisationen for oekonomisk Samarbejde og Udvikling udarbejdet et system til godkendelse af sorter af foderplantesaasaed bestemt til international handel ;

der boer for Faellesskabet udarbejdes et ensartet godkendelsessystem paa grundlag af de erfaringer , som er indvundet ved anvendelsen af de ovennaevnte systemer ;

et saadant system boer anvendes saavel i samhandelen mellem medlemsstaterne som i afsaetningen paa de nationale markeder ;

i almindelighed maa saasaed kun kunne bringes i handelen , saafremt det i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt proevet og godkendt som basissaasaed eller som certificeret saasaed ; valget af de tekniske udtryk " basissaasaed " og " certificeret saasaed " bygger paa den allerede eksisterende internationale terminologi ;

saasaed , der ikke er bragt i handelen , boer paa grund af dets ringe oekonomiske betydning ikke vaere omfattet af faellesskabsreglerne ; medlemsstaterne kan fortsat undergive det saerlige forskrifter ;

faellesskabsreglerne boer ikke anvendes paa saasaed , om hvilket det foreligger bevist , at det er bestemt til udfoersel til tredjelande ;

for udover de genetiske egenskaber at forbedre ogsaa den ydre kvalitet af saasaed inden for Faellesskabet , maa der fastsaettes visse betingelser med hensyn til den specifikke renhed , spireevnen og sundhedstilstanden ;

med henblik paa at sikre saasaedens aegthed maa der udarbejdes faellesskabsregler vedroerende emballering , proeveudtagning , lukning og maerkning ; med henblik herpaa skal etiketterne vaere forsynet med de angivelser , der er noedvendige for udoevelsen af den officielle kontrol og for vejledning af forbrugeren , ligesom de maa fremhaeve godkendelsens karakter af faellesskabsforanstaltning ;

visse medlemsstater har til saerlige formaal brug for blandinger af saasaed af flere arter ; for at tage hensyn til disse behov , maa medlemsstaterne bemyndiges til under visse forudsaetninger at tillade saadanne blandinger ;

medlemsstaterne skal fastsaette egnede kontrolforanstaltninger , for at der ved afsaetningen af saasaeden kan vaere garanti for , at baade kvalitetsbetingelserne og de bestemmelser , der sikrer saasaedens aegthed , overholdes ;

saasaed , der opfylder disse betingelser , maa med forbehold af anvendelse af traktatens artikel 36 kun undergives handelsrestriktioner , som er fastsat i faellesskabsreglerne , bortset fra de tilfaelde , hvor faellesskabsreglerne forudser tolerancer for skadelige organismer ;

i en foerste periode , indtil der udarbejdes en faelles sortsliste , boer disse restriktioner saerlig omfatte ret for medlemsstaterne til at begraense omsaetningen af saasaed til sorter , som har en dyrknings - og brugsvaerdi for deres omraade ;

det er noedvendigt paa visse betingelser at godkende , at saasaed , som er blevet opformeret i et andet land paa grundlag af basissaasaed , godkendt i en medlemsstat , har tilsvarende vaerdi som saasaed , opformeret i denne medlemsstat ;

endvidere boer det bestemmes , at saasaed , som er hoestet i tredjelande , kun vil kunne bringes i handelen i Faellesskabet , hvis det frembyder samme garantier som den saasaed , der er officielt godkendt inden for Faellesskabet , og som er i overensstemmelse med faellesskabsreglerne ;

i perioder , hvor forsyningen med certificeret saasaed af de forskellige kategorier stoeder paa vanskeligheder , boer saasaed , som er underkastet mindre strenge krav , midlertidigt godkendes ;

med henblik paa at harmonisere de forskellige medlemsstaters tekniske godkendelsesmetoder og for i fremtiden at have sammenligningsmuligheder mellem saasaed , som er godkendt inden for Faellesskabet , og saasaed , som kommer fra tredjelande , er det formaalstjenligt i medlemsstaterne at anlaegge faellesskabskontrolmarker til sammenligningsbrug for at muliggoere en aarlig efterkontrol af saasaed af de forskellige kategorier af certificeret saasaed ;

det boer overlades til Kommissionen at traeffe visse gennemfoerelsesforanstaltninger ; for at lette ivaerksaettelsen af de paataenkte foranstaltninger boer der fastsaettes en fremgangsmaade , hvorved der oprettes et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af en staaende Komité for froe - og plantemateriale henhoerende under landbrug , havebrug og skovbrug ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer saasaed , der bringes i handelen inden for Faellesskabet .

Artikel 2

1 . I dette direktiv forstaas ved :

A . Korn : Planter af foelgende arter :

Avena sativa L . * Havre *

Hordeum distichum L . * Toradet byg *

Hordeum polystichum L . * Seksradet byg *

Oryza sativa L . * Ris *

Secale cereale L . * Rug *

Triticum aestivum L . * Bloed hvede *

Triticum durum L . * Haard hvede *

Triticum spelta L . * Spelthvede *

Zea maïs L . * Majs *

B . Sorter , hybrider og indavlede sorter af majs :

a ) Sort med fri bestoevning : tilstraekkeligt ensartet og stabil sort ;

b ) Indavlet sort : tilstraekkeligt ensartet og stabil sort , der er opnaaet enten ved kunstig selvbestoevning efterfulgt af foraedling gennem flere paa hinanden foelgende generationer , eller ved tilsvarende metoder ;

c ) Enkelthybrid : foerste generation efter en af froeavleren bestemt krydsning mellem to indavlede sorter ;

d ) Dobbelthybrid : foerste generation efter en af froeavleren bestemt krydsning mellem to enkelthybrider ;

e ) Trihybrid : foerste generation efter en af froeavleren bestemt krydsning mellem en indavlet sort og en enkelthybrid ;

f ) " Top Cross " -hybrid : foerste generation efter en af froeavleren bestemt krydsning mellem en indavlet sort eller en enkelthybrid og en sort med fri bestoevning ;

g ) Sortshybrid : foerste generation efter en af froeavleren bestemt krydsning mellem planter af basissaasaed af to sorter med fri bestoevning ;

C . Basissaasaed : ( havre , byg , ris , hvede , spelt , rug ) : saasaed

a ) som er avlet paa froeavlerens ansvar efter reglerne for systematisk vedligeholdelsesavl med hensyn til sorten ,

b ) der er bestemt til avl af saasaed enten af kategorien " certificeret saasaed " eller af kategorierne " certificeret saasaed af foerste formeringstrin " eller " certificeret saasaed af andet formeringstrin " ,

c ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , stk . 1 , litra a , opfylder de i bilag I og II for basissaasaed fastsatte betingelser , og

d ) for hvilket det ved en officiel afproevning er konstateret , at ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

D . Basissaasaed ( majs ) :

1 . Af sorter med fri bestoevning : saasaed ,

a ) som er produceret direkte fra basissaasaed eller paa froeavlerens ansvar efter reglerne for systematisk vedligeholdelsesavl med hensyn til sorten ;

b ) som er bestemt til en avl af saasaed af kategorien " certificeret saasaed " af denne sort , til avl af " Top Cross " - hybrider eller af sortshybrider ;

c ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , opfylder de i bilag I og II for basissaasaed fastsatte betingelser , og

d ) for hvilken det ved en officiel afproevning er konstateret , at ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

2 . Af indavlede sorter : saasaed ,

a ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , opfylder de i bilag I og II for basissaasaed fastsatte betingelser , og

b ) for hvilken det ved en officiel afproevning er konstateret , at ovennaevnte betingelser er overholdt .

3 . Af enkelthybrider : saasaed ,

a ) som er bestemt til avl af dobbelthybrider , trihybrider eller " Top Cross " - hybrider ;

b ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , opfylder de i bilag I og II for basissaasaed fastsatte betingelser , og

c ) for hvilken det ved en officiel afproevning er konstateret , at de ovennaevnte betingelser er overholdt .

E . Certificeret saasaed ( rug , majs ) : saasaed

a ) som stammer direkte fra basissaasaed ;

b ) som er bestemt til anden avl end avl af saasaed ;

c ) som med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , stk . 1 , litra b , og stk . 2 , opfylder de i bilag I og II for certificeret saasaed fastsatte betingelser , og

d ) for hvilken det ved en officiel afproevning er konstateret , at ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

F . Certificeret saasaed af foerste formeringstrin ( havre , byg , ris , hvede , spelt ) : saasaed ,

a ) som stammer direkte fra basissaasaed af en bestemt sort ;

b ) som er bestemt enten til avl af saasaed af kategorien " certificeret saasaed af andet formeringstrin " eller til anden avl end avl af saasaed ;

c ) som opfylder de i bilag I og II for certificeret saasaed af foerste formeringstrin fastsatte betingelser , og

d ) for hvilken det ved en officiel afproevning er konstateret , at ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

G . Certificeret saasaed af andet formeringstrin ( havre , byg , ris , hvede , spelt ) : saasaed ,

a ) som stammer direkte fra basissaasaed eller certificeret saasaed af foerste formeringstrin af en bestemt sort ,

b ) som er bestemt til en anden avl end avl af saasaed ,

c ) som opfylder de i bilag I og II for certificeret saasaed af andet formeringstrin fastsatte betingelser , og

d ) for hvilken det ved en officiel afproevning er konstateret , at ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

H . Officielle foranstaltninger : foranstaltninger , som traeffes

a ) af en stats myndigheder eller

b ) paa en stats ansvar , af offentlig - eller privatretlige juridiske personer , eller

c ) naar det drejer sig om hjaelpevirksomhed , ligeledes under en stats kontrol , af autoriserede fysiske personer ,

under den forudsaetning , at de under b ) og c ) naevnte personer ikke har personlig oekonomisk fordel af resultatet af disse foranstaltninger .

2 . Medlemsstaterne kan

a ) inddrage flere generationer under kategorien basissaasaed og underopdele denne kategori efter generationer ;

b ) fastsaette , at de officielle afproevninger vedroerende spireevnen og den specifikke renhed ved godkendelsen ikke foretages paa alle partier , undtagen hvis der bestaar tvivl om , hvorvidt de herom i bilag II fastsatte betingelser er overholdt .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at saasaed kun maa bringes i handelen , saafremt det er officielt godkendt som " basissaasaed " , som certificeret saasaed , som " certificeret saasaed af foerste formeringstrin " eller som " certificeret saasaed af andet formeringstrin " , og dersom det opfylder de i bilag II fastsatte betingelser .

2 . Medlemsstaterne fastsaetter for godkendelsen og handelen det hoejeste vandindhold i basissaasaed og i certificeret saasaed af enhver art .

3 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at de officielle afproevninger af saasaed foretages efter de saedvanlige internationale metoder , for saa vidt saadanne metoder eksisterer .

4 . Medlemsstaterne kan fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i stk . 1 og 2 :

a ) for foraedlet saasaed fra generationer forud for basissaasaeden ;

b ) for forsoeg eller arbejder med videnskabelige formaal ;

c ) for foraedlingsarbejde ;

d ) for ubearbejdet saasaed , som bringes i handelen med henblik paa bearbejdelse , paa betingelse af , at der ydes garanti for denne saasaeds aegthed .

Artikel 4

1 . Uanset artikel 3 kan medlemsstaterne dog tillade

a ) at basissaasaed , der ikke opfylder de i bilag II vedroerende spireevnen fastsatte betingelser , officielt godkendes og bringes i handelen ; med henblik herpaa skal der traeffes alle fornoedne foranstaltninger , for at leverandoeren garanterer en bestemt spireevne , som han , naar produktet bringes i handelen , angiver paa en speciel etiket , der baerer hans navn og adresse samt partiets referencenummer ;

b ) at saasaed af majs af kategorierne " basissaasaed " eller " certificeret saasaed " , for hvis vedkommende den officielle undersoegelse til kontrol af overholdelsen af de i bilag II vedroerende spireevnen fastsatte betingelser ikke maatte vaere afsluttet , officielt godkendes og bringes i handelen indtil den foerste modtager i handelskaeden for at sikre en hurtig forsyning med saasaed . Godkendelsen gives kun mod forevisning af en rapport om en foreloebig analyse af saasaeden og ved angivelse af den foerste modtagers navn og adresse ; der traeffes alle fornoedne foranstaltninger med henblik paa , at leverandoeren garanterer den spireevne , der er konstateret ved den foreloebige analyse ; denne spireevne skal , naar produktet bringes i handelen , angives paa en speciel etiket , der baerer leverandoerens navn og adresse samt partiets referencenummer .

Disse bestemmelser gaelder ikke for saasaed , der indfoeres fra tredjelande , med undtagelse af de i artikel 15 naevnte tilfaelde om opformering uden for Faellesskabet .

2 . Medlemsstaterne kan for saasaed af majs saenke den i bilag II fastsatte mindste spireevne til 85 % i forhold til ren saasaed .

Artikel 5

Medlemsstaterne kan med hensyn til de i bilag I og II fastsatte betingelser fastsaette yderligere eller strengere betingelser for godkendelsen for saa vidt angaar deres egen produktion .

Artikel 6

1 . Hver medlemsstat udarbejder en fortegnelse over de sorter af saasaed , der officielt er tilladt til godkendelse paa dens omraade .

2 . En sort tillades kun til godkendelse , saafremt det ved officielle eller officielt kontrollerede undersoegelser , der isaer er foretaget under dyrkningen i loebet af to paa hinanden foelgende aar , og for rug og sorter af majs til fri bestoevning , i loebet af tre paa hinanden foelgende aar , er konstateret :

a ) for havre , byg , ris , hvede og spelt , af sorten er tilstraekkelig ensartet og stabil ; fortegnelsen indeholder de vaesentligste morfologiske eller fysiologiske egenskaber , der goer det muligt at identificere sorten ;

b ) for rug og sorter af majs med fri bestoevning , at sorten er tilstraekkeligt ensartet og stabil ; fortegnelsen indeholder de vaesentligste morfologiske og fysiologiske egenskaber , der goer det muligt at skelne de sorter , der hidroerer umiddelbart fra saasaed af kategorien " certificeret saasaed " , fra hinanden ;

c ) for sorterne hybrider af majs , at de indavlede sorter er tilstraekkeligt ensartede og stabile , og at de er resultatet af krydsninger , bestemt af froeavleren ; fortegnelsen indeholder de vaesentligste morfologiske og fysiologiske egenskaber , der goer det muligt at skelne de sorter , der hidroerer umiddelbart fra saasaed af kategorien " certificeret saasaed " , fra hinanden . Saafremt godkendelsen for saa vidt angaar basissaasaed kraeves for hybriders , syntetiske sorters og lignende sorters genealogiske komponenter , skal beskrivelsen af de vaesentligste morfologiske og fysiologiske egenskaber for disse komponenter vaere angivet .

3 . For hybrider og syntetiske sorter meddeles de genealogiske komponenter til de myndigheder , der er ansvarlige for tilladelsen og godkendelsen . Medlemsstaterne drager omsorg for , at undersoegelsen og beskrivelsen af de genealogiske komponenter holdes fortrolig paa froeavlerens anmodning .

4 . De tilladte sorter kontrolleres loebende af en officiel myndighed . Saafremt en af betingelserne for tilladelsen til godkendelse ikke laengere er opfyldt , tilbagekaldes tilladelsen , og sorten slettes af sortslisten . I tilfaelde af aendringer af en eller flere sekundaere egenskaber hos en sort af rug eller majs med fri bestoevning aendres beskrivelsen i sortslisten straks .

5 . Sortslisten samt de forskellige aendringer heri meddeles straks Kommissionen , som videregiver dem til de oevrige medlemsstater .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at proeverne ved udfoerelsen af kontrol af sorterne , ved afproevning af saasaed med henblik paa godkendelse og ved undersoegelsen af indavlede sorter af majs , udtages af myndighederne efter egnede metoder .

2 . Ved afproevningen af saasaed med henblik paa godkendelse udtages proeverne af ensartede partier ; stoerstevaegten af et parti og mindstevaegten af en proeve angives i bilag III .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at basissaasaed og certificeret saasaed af enhver art kun maa bringes i handelen i partier , der er tilstraekkeligt ensartede , og i lukkede pakninger , som i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 9 og 10 er forsynet med en lukkeanordning og med maerkning .

2 . Medlemsstaterne kan for afsaetningen af smaa maengder til den endelige forbruger fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i stk . 1 for saa vidt angaar pakningen , lukkeanordningen samt maerkningen .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakningerne med basissaasaed og med certificeret saasaed af enhver art lukkes af myndighederne saaledes , at lukkeanordningen ved aabningen af pakningen oedelaegges og ikke kan anbringes igen .

2 . Kun myndighederne kan foretage ny lukning . I tilfaelde heraf goeres det ligeledes paa den i artikel 10 , stk . 1 , naevnte etiket bemaerkning om den sidste nye lukning , om datoen herfor samt om den myndighed , der har foretaget den .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger til basissaasaed og til certificeret saasaed af enhver art

a ) udvendigt skal forsynes med en officiel etiket , der er i overensstemmelse med bilag IV og affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; dens fastgoerelse skal sikres ved den officielle lukkeanordning ; etikettens farve er hvid for basissaasaeds vedkommende , blaa for certificeret saasaed og certificeret saasaed af foerste formerings trin og roed for certificeret saasaed af andet formeringstrin ; i samhandelen mellem medlemsstaterne skal etiketten angive datoen for den officielle lukning ; hvis basissaasaeden i det i artikel 4 , stk . 1 , litra a ) , og stk . 2 , omtalte tilfaelde ikke opfylder de i bilag II vedroerende spireevnen fastsatte betingelser , goeres der bemaerkning herom paa etiketten ;

b ) indvendigt skal indeholde en officiel meddelelse i samme farve som etiketten med gengivelse af de i bilag IV for etiketten foreskrevne angivelser ; denne meddelelse kan udelades , naar disse angivelser er paatrykt pakningen med svaerte , der ikke kan udviskes .

2 . Medlemsstaterne kan :

a ) foreskrive , at etiketten i alle tilfaelde skal angive datoen for den officielle lukning ;

b ) fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i stk . 1 for saa vidt angaar smaa pakninger .

Artikel 11

Medlemsstaterne bevarer retten til at foreskrive , at pakninger af indenlandsk eller indfoert basissaasaed eller af certificeret saasaed af enhver art med henblik paa afsaetning heraf paa deres omraade ogsaa i andre tilfaelde end de i artikel 4 fastsatte forsynes med en leverandoeretiket .

Artikel 12

Medlemsstaterne foreskriver , at enhver kemisk behandling af basissaasaed eller af certificeret saasaed af enhver art anfoeres enten paa den officielle etiket eller paa en leverandoeretiket , samt udenpaa eller inde i pakningen .

Artikel 13

1 . Medlemsstaterne kan tillade , at saasaed bringes i handelen i form af blandinger af saasaed af forskellige arter , for saa vidt de forskellige bestanddele af blandingen opfylder de betingelser for handel , som gaelder for dem allerede foer blandingen .

2 . Bestemmelserne i artiklerne 8 , 9 samt 11 og ligeledes i artikel 10 finder tilsvarende anvendelse , dog med det forbehold , at etikettens farve for blandinger skal vaere groen .

Artikel 14

1 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at basissaasaed og certificeret saasaed af enhver art , der er officielt godkendt , og hvis pakning er maerket og lukket af myndighederne i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv , kun undergives handelsrestriktioner , der er fastsat i dette direktiv , for saa vidt angaar deres karakteristiske egenskaber , undersoegelsesforanstaltningerne , maerkningen og lukningen .

2 . Medlemsstaterne kan ,

a ) begraense afsaetningen af certificeret saasaed af havre , byg , ris , hvede eller spelt til afsaetning af saasaed af foerste formeringstrin ;

b ) indtil en faelles sortsliste kan tages i anvendelse , hvilket skal ske senest 1 . januar 1970 , begraense afsaetningen af saasaed til sorter , der er opfoert paa en national liste , som bygger paa dyrknings - og brugsvaerdien for deres omraade ; betingelserne for opfoerelsen paa denne liste skal for sorter , der hidroerer fra andre medlemsstater , vaere de samme som for nationale sorter .

Artikel 15

Medlemsstaterne foreskriver , at saasaed , der stammer direkte fra basissaasaed , som er godkendt i en medlemsstat , eller fra certificeret saasaed af foerste formeringstrin og hoestet i en anden medlemsstat ellr i et tredjeland , er lig med certificeret saasaed eller certificeret saasaed af foerste eller andet formeringstrin , saafremt dette er hoestet i produktionsstaten enten af basissaasaed eller af certificeret saasaed af foerste formeringstrin , og saafremt det paa fremavlsmarken har vaeret undergivet en markinspektion , der opfylder de i bilag I fastsatte betingelser , og dersom det ved en officiel undersoegelse er konstateret , at de i bilag II for certificeret saasaed eller certificeret saasaed af foerste og andet formeringstrin fastsatte betingelser er blevet overholdt .

Artikel 16

1 . Paa forslag af Kommissionen konstaterer Raadet med kvalificeret flertal ,

a ) om markinspektionerne i et tredjeland i de i artikel 15 omhandlede tilfaelde opfylder de i bilag I fastsatte betingelser ;

b ) om saasaed , der er hoestet i et tredjeland , og som frembyder samme garantier med hensyn til dets karakteristiske egenskaber saavel som til de forholdsregler , der traeffes med henblik paa undersoegelse , sikring af aegthed , maerkning og kontrol deraf , i saa henseende har tilsvarende vaerdi som basissaasaed , certificeret saasaed og certificeret saasaed af foerste , andet eller tredje formeringstrin , der er hoestet inden for Faellesskabet , og som er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser .

2 . Indtil Raadet i overensstemmelse med bestemmelserne i stk . 1 har afgivet udtalelse , kan medlemsstaterne selv foretage de i naevnte stykke omhandlede konstateringer . Adgangen hertil udloeber 1 . juli 1969 .

Artikel 17

1 . For at overvinde forbigaaende vanskeligheder ved den almindelige forsyning med basissaasaed eller certificeret saasaed af enhver art , kan en eller flere medlemsstater , naar disse vanskeligheder opstaar i mindst én medlemsstat og ikke kan overvindes inden for Faellesskabet , efter fremgangsmaaden i artikel 21 af Kommissionen bemyndiges til for en periode , som den fastsaetter , at give tilladelse til at bringe saasaed i handelen , der tilhoerer en kategori , som er undergivet mindre strenge krav .

2 . Naar det drejer sig om en kategori af saasaed af en bestemt sort , eller en indavlet sort , er den officielle etiket den , som er bestemt for den tilsvarende kategori , og i alle andre tilfaelde er farven moerkegul . Etiketten skal altid angive , at det drejer sig om saasaed af en kategori , der er undergivet mindre strenge krav .

Artikel 18

Dette direktiv gaelder ikke for saasaed , for hvilken der foreligger bevis for , at den er bestemt til udfoersel til tredjelande .

Artikel 19

Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger med henblik paa , at myndighederne ved afsaetningen kan foretage kontrol , i det mindste ved stikproever , at saasaeden for saa vidt angaar overholdelsen af de i dette direktiv fastsatte betingelser .

Artikel 20

1 . Der anlaegges inden for Faellesskabet sammenlignende faellesskabskontrolmarker , paa hvilke der hvert aar ved stikproever foretages efterkontrol af basissaasaed og af certificeret saasaed af enhver art . Disse marker underkastes tilsyn af den i artikel 21 naevnte Komité .

2 . I en foerste periode tjener de sammenlignende afproevninger til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder for at opnaa ensartede resultater . Saa snart dette maal er naaet , udarbejdes der om sammenlignende undersoegelser en aarsberetning , som sendes til medlemsstaterne og Kommissionen som fortroligt materiale . Kommissionen fastsaetter efter fremgangsmaaden i artikel 21 , tidspunkter for den foerste udarbejdelse af aarsberetningen .

3 . De bestemmelser , der er noedvendige til udfoerelsen af de sammenlignende afproevninger , fastsaettes af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 21 . Saasaed , der er hoestet i tredjelande , kan inddrages i de sammenlignende afproevninger .

Artikel 21

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for den ved Raadets afgoerelse af 14 . juni 1966 ( 2 ) nedsatte staaende Komité for froe - og plantemateriale henhoerende under landbrug , havebrug og skovbrug - i det foelgende benaevnt " Komiteen " - enten paa formandens initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . I denne Komité tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . ( 2 ) . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af tolv stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltninger , som straks kan finde anvendelse . Saafremt disse foranstaltninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med Komiteens udtalelse , meddeler Kommissionen straks Raadet disse . I dette tilfaelde kan Kommissionen udsaette anvendelsen af de vedtagne foranstaltninger i indtil en maaned fra denne meddelelse .

Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for en frist af en maaned .

Artikel 22

Med forbehold af de tolerancer , der er fastsat i bilag II , punkt 2 , med hensyn til forekomsten af skadelige organismer , beroerer dette direktiv ikke lovgivning i de enkelte stater , der er begrundet i beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed , beskyttelse af planter eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret .

Artikel 23

Medlemsstaterne saetter senest 1 . juli 1968 de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme bestemmelserne i artikel 14 , stk . 1 , og senest 1 . juli 1969 de bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme de oevrige bestemmelser i dette direktiv og dets bilag . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 24

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 14 . juni 1966 .

Paa Raadets vegne

P . WERNER

Formand

( 1 ) EFT nr . 109 af 9 . 7 . 1964 , s . 1760/64 .

( 2 ) Se side 2289/66 i dette nr . af EFT .

BILAG I

Betingelser for godkendelse med hensyn til bestanden

1 . Bestanden skal vaere tilstraekkeligt sortsaegte og sortsren . Denne betingelse finder tilsvarende anvendelse paa indavlede sorter af majs .

2 . Der foretages mindst det nedenfor anfoerte antal officielle markinspektioner :

A . For havre , byg , ris , hvede , spelt , rug 1

B . For majs , i blomstringsperioden

a ) sorter med fri bestoevning 1

b ) for avl af certificeret saasaed af hybride sorter 3

c ) for avl af basissaasaed af enkelthybrider 4

d ) indavlede sorter 4 4 *

3 . Fremavslmarkens dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggoere en tilstraekkelig kontrol med sortens aegthed og renhed saavel som med sundhedstilstanden samt ved majs tillige med aegtheden og renheden af indavlede sorter og med kastration med henblik paa avl af saasaed af hybride sorter .

4 . For rug og majs skal mindsteafstandene i forhold til naermestliggende bestande af andre sorter eller indavlede sorter af den samme art og til bestande af den samme sort eller indavlet sort , som ikke opfylder betingelserne vedroerende renhed for avlen af saasaed af den samme kategori , udgoere :

* Basissaasaed * Certificeret saasaed *

a ) majs * 200 m * 200 m *

b ) rug * 300 m * 250 m *

Disse afstande behoever ikke at overholdes , naar der findes en tilstraekkelig afskaermning mod enhver uoensket fremmedbestoevning .

5 . Forekomsten af sygdomme , der nedsaetter saedens brugsvaerdi , isaer af Ustilagineae , tolereres kun i mindst mulig udstraekning .

6 . Saerlige betingelser for majs :

A . Procentdelen i antal af planter , der frembyder typiske afvigelser , maa ikke overstige :

a ) for basissaasaed * 0,1 *

b ) for avl af certificeret saasaed af hybride sorter * 0,2 *

c ) for avl af saasaed af sorter med fri bestoevning * 0,5 *

B . Vedroerende kastration med henblik paa avl af saasaed af hybride sorter maa den konstaterede procentdel af hunlige foraeldreplanter , der har udsendt pollen , ikke overstige 1 ved en officiel markinspektion og ikke overstige 2 for samtlige foretagne markinspektioner ;

C . Ved avl af saasaed af hybride sorter skal alle foraeldreplanter blomstre tilstraekkelig samtidigt .

BILAG II

Betingelser , som saasaed skal opfylde

1 . Saasaed skal vaere tilstraekkeligt sortsaegte og sortsren . Denne betingelse finder tilsvarende anvendelse paa indavlede sorter af majs .

2 . Forekomsten af sygdomme , der nedsaetter saasaedens brugsvaerdi , tolereres kun i mindst mulig udstraekning . For certificeret saasaed tolereres to stykker eller brudstykker af Claviceps purpurea i 500 gram .

3 . A . Saasaeden skal opfylde foelgende normer :

* * * * * Specifik renhed *

Art * Kategori * Mindste sortsrenhed ( % ) * Mindste spireevne ( % af den rene saasaed ) * Mindste specifikke renhed ( % af vaegten ) * Hoejeste indhold af kerner af andre plantearter ( antal kerne i 500 g ) *

* * * * * Ialt * Andre kornarter * Andre plantearter *

a ) havre , byg , hvede , spelt * aa ) basissaasaed * 99,9 * 85 * 98 * 4 * 1 * 3 , hvoraf *

* * * * * * * 1 Raphanus raphanistrum eller Agrostemma githago *

* * * * * * * 0 Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana eller Lolium temulentum *

* bb ) certificeret saasaed af foerste formeringstrin * 99,7 * 85 * 98 * 10 * 5 * 7 , hvoraf *

* * * * * * * 3 Raphanus raphanistrum eller agro stemma githago , *

* * * * * * * 0 Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana eller Lolium temulentum *

* cc ) certificeret saasaed af andet formeringstrin * 99 * 85 * 98 * 10 * 5 * 7 , hvoraf *

* * * * * * * 3 Raphanus raphanistrum eller Agrostemma githago , *

* Specifik renhed *

Art * Kategori * Mindste sortsrenhed ( % ) * Mindste spireevne ( % af den rene saasaed ) * Mindste specifikke renhed ( % af vaegten ) * Hoejeste indhold af kerner af andre plantearter ( antal kerne i 500 g ) *

* * * * * I alt * Andre kornarter * Andre plantearter *

* * * * * * * 0 Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana eller Loliumte mulentum *

b ) ris * aa ) basissaasaed * 99,9 * 80 * 98 * 4 * 1 roed kerne * 1 Panicum *

* bb ) certificeret saasaed af foerste formeringstrin * 99,7 * 80 * 98 * 10 * 2 roede kerner * 3 Panicum *

* cc ) certificeret saasaed af andet formeringstrin * 99 * 80 * 98 * 10 * 3 roede kerner * 3 Panicum *

c ) rug * aa ) basissaasaed * * 85 * 98 * 4 * 1 * 3 , hvoraf *

* * * * * * * 1 Raphanus raphanistrum eller Agrostemma githago , *

* * * * * * * 0 Avena fatua , Avena sterilis , avena ludoviciana eller Lolium temulentum *

* bb ) certificeret saasaed * * 85 * 98 * 10 * 5 * 7 , hvoraf *

* * * * * * * 3 Raphanus raphanistrum eller Agrostemma githago , *

* * * * * * * 0 Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana eller Lolium temulentum *

d ) majs * aa ) basissaasaed * * 90 * 98 * 0 * * *

* bb ) certificeret saasaed af hybridesorter * * 90 * 98 * 0 * * *

* cc ) certificeret saasaed af sorter med fri bestoevning * * 90 * 98 * 0 * * *

B . Overholdelse af betingelserne for mindste specifikke renhed proeves hovedsageligt i marken .

BILAG III

Hoejeste vaegt af et parti : 20 tons

Mindste vaegt af en proeve :

1.000 gram

250 gram for indavlede sorter af majs

BILAG IV

Etiket

A . Foreskrevne angivelser

a ) For basissaasaed og certificeret saasaed :

1 . Saasaed , der er godkendt efter Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs regler .

2 . Godkendelsesmyndighed og medlemsstat .

3 . Partiets referencenummer .

4 . Art .

5 . Sort eller indavlet sort af majs .

6 . Kategori .

7 . Produktionsland .

8 . Anmeldt netto - eller bruttovaegt .

9 . For hybride sorter af majs : bemaerkning " hybrider " .

b ) For saasaedblandinger :

1 . " Saasaedblanding ... " .

2 . Myndighed der har foretaget lukningen og medlemsstat .

3 . Partiets referencenummer .

4 . Art , kategori , sort , produktionslande og vaegtforhold mellem hver af bestanddelene .

5 . Anmeldt netto - eller bruttovaegt .

B . Mindste dimensioner

110 mm gange 67 mm .

Top