EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31964L0432

Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

/* KODIFICERET UDGAVE CF 375Y0820(01) */

OJ 121, 29.7.1964, p. 1977–2012 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 154 - 174
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 164 - 184
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 108 - 128
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 77 - 100
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 77 - 100
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 65 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 65 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 10 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 10 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 3 - 24

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/432/oj

31964L0432

Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin /* KODIFICERET UDGAVE CF 375Y0820(01) */

EF-Tidende nr. 121 af 29/07/1964 s. 1977 - 2012
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0065
den danske specialudgave: serie I kapitel 1963-1964 s. 0154
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0065
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1963-1964 s. 0164
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0108
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0077
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0077


++++

RAADETS DIREKTIV

af 26 . juni 1964

om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin

( 64/432/EOEF )

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets forordning nr . 20 om gradvis oprettelse af en faelles markedsordning for svinekoed ( 3 ) er allerede traadt i kraft , og en lignende forordning er fastsat for oksekoed , og disse forordninger vedroerer ligeledes handelen med levende dyr ;

Raadets forordning nr . 20 erstatter de talrige , traditionelle beskyttelsesforanstaltninger ved graensen med et ensartet system , som isaer har til formaal at lette handelen inden for Faellesskabet ; forordningen om oksekoed har ligeledes til hensigt at fjerne hindringerne for denne handel ;

anvendelsen af ovennaevnte forordninger vil ikke faa de oenskede virkninger , saa laenge handelen inden for Faellesskabet med kvaeg og svin bremses af de forskelle , der eksisterer i medlemsstaternes bestemmelser paa det veterinaerpolitimaessige omraade ;

for at fjerne disse forskelle er det noedvendigt , inden for rammen af den faelles landbrugspolitik og parallelt med de allerede vedtagne eller under udarbejdelse vaerende forordninger om gradvis oprettelse af faelles markedsordninger , at traeffe visse forholdsregler ; det er derfor noedvendigt at foretage en tilnaermelse af medlemsstaternes bestemmelser paa det veterinaerpolitimaessige omraade ;

den ret , medlemsstaterne i henhold til traktatens artikel 36 har til fortsat at opretholde forbud eller restriktioner vedroerende indfoersel , udfoersel eller transit , begrundet i hensynet til beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed , fritager dem dog ikke fra forpligtelsen til at gennemfoere tilnaermelsen af de bestemmelser , hvorpaa disse forbud og restriktioner er baseret , for saa vidt , forskellene i disse bestemmelser hindrer den faelles landbrugspolitiks virkeliggoerelse og funktion ;

inden for rammen af denne tilnaermelse skal det paalaegges afsenderlandet at drage omsorg for , at kvaeg og svin , der er beregnet til avl , brug eller slagtning bestemt for handel inden for Faellesskabet , de steder , dyrene stammer fra , de steder , hvorfra de afsendes , samt transportmidlerne opfylder visse veterinaerpolitimaessige betingelser med henblik paa at garantere , at disse dyr ikke bliver en kilde til spredning af smitsomme sygdomme ;

for at medlemsstaterne kan vaere sikre paa , at disse betingelser overholdes , er det noedvendigt , at dyrene indtil bestemmelsesstedet ledsages af et af en embedsdyrlaege udstedt sundhedscertifikat ;

medlemsstaterne skal kunne naegte indfoersel paa deres omraade af kvaeg og svin , naar det konstateres , at de er angrebet af eller mistaenkes for at vaere angrebet af en smitsom sygdom , naar de uden selv at vaere syge kan overfoere en saadan sygdom , eller endelig , hvis de ikke opfylder Faellesskabets bestemmelser paa det veterinaerpolitimaessige omraade ;

det er ikke rimeligt at give medlemsstaterne ret til at naegte indfoersel paa deres omraade af kvaeg og svin af andre grunde end veterinaerpolitimaessige . Saafremt afsenderen - eller dennes repraesentant - anmoder om det , skal han have tilladelse til at tilbagesende dyrene til afsenderlandet , saafremt veterinaerpolitimaessige grunde ikke er til hinder herfor ;

for at goere det muligt for de interesserede parter at vurdere grunden til et forbud eller til en restriktion , er det af betydning , at aarsagerne hertil meddeles afsenderen - eller dennes repraesentant - samt afsenderlandets kompetente centrale myndighed ;

saafremt der skulle opstaa tvist mellem afsenderen og myndigheden i modtagermedlemsstaten om et forbud eller en restriktion er berettiget , boer der gives afsenderen mulighed for at indhente en udtalelse fra en veterinaer sagkyndig , udpeget paa grundlag af en liste , som er udfaerdiget af Kommissionen ;

det er muligt i visse tilfaelde og for visse kategorier af dyr , at goere de generelle bestemmelser fastsat i dette direktiv mere fleksible uden at loebe nogen risiko paa det sanitaere omraade , ved at tillade , at generelle eller specielle dispensationer meddeles af modtagermedlemsstaterne ;

paa visse omraader , hvor specielle problemer goer sig gaeldende , kan tilnaermelsen af medlemsstaternes bestemmelser foerst gennemfoeres efter en grundig undersoegelse ;

der boer fastsaettes en forenklet fremgangsmaade til aendring af bilag B - D , da de deri naevnte regler er af teknisk art og som saadan er underkastet en udvikling ; det er derfor hensigtsmaessigt at overlade til Kommissionen at foretage saadanne aendringer efter hoering af medlemsstaterne ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer handel inden for Faellesskabet med saavel avls - , brugs - og slagtekvaeg som avls - , brugs - og slagtesvin .

Artikel 2

Inden for betydningen af dette direktiv forstaas ved :

a ) Bedrift : landbrugsejendom eller officielt kontrolleret handelsstald , beliggende paa en medlemsstats omraade og paa hvilken avls - , brugs - eller slagtedyr paa saedvanlig maade holdes eller opdraettes ;

b ) Slagtedyr : kvaeg og svin , der er bestemt til at blive foert direkte til et slagteri eller til et i tilknytning til et slagteri beliggende marked , saa snart de er ankommet til modtagerlandet . Dette markeds forskrifter tillader kun transport af samtlige dyr , isaer efter markedets ophoer , hvis denne sker til et slagteri , der til dette formaal er udpeget af den kompetente centrale myndighed . I sidstnaevnte tilfaelde skal dyrene slagtes i dette slagteri senest 72 timer efter at de er ankommet til markedet ;

c ) Avls - eller brugsdyr : kvaeg og svin , der ikke er naevnt under litra b ) , saerlig de dyr , der er beregnet til avl , maelkeproduktion , koedproduktion eller arbejde ;

d ) Kvaeg , fri for tuberkulose : kvaeg , som opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt I 1 ;

e ) Kvaegbesaetning , der officielt er fri for tuberkulose : den kvaegbesaetning , som opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt I 2 ;

f ) Kvaeg , fri for brucellose : kvaeg , som opfylder de betingelser , som er naevnt i bilag A , punkt II A 1 ;

g ) Kvaegbesaetning , officielt fri for brucellose : den besaetning , som opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt II A 2 ;

h ) Kvaegbesaetning , fri for brucellose : den kvaegbesaetning , som opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt II A 3 ;

i ) Svin , fri for brucellose : svin , som opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt II B 1 ;

k ) Svinebesaetning , fri for brucellose : den besaetning , der opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt II B 2 ;

l ) Epizootifri zone : en zone med en diameter paa 20 km inden for hvilken der , ifoelge officielle konstateringer , i et tidsrum paa mindst 30 dage foer afsendelsen , ikke er optraadt :

i ) naar det drejer sig om kvaeg : noget tilfaelde af mund - og klovsyge ;

ii ) naar det drejer sig om svin : noget tilfaelde af mund - og klovsyge , svinepest eller af smitsom lammelse blandt svin ( Teschener Krankheit ) ;

m ) Obligatorisk anmeldelsespligtige sygdomme : de i bilag E naevnte sygdomme ;

n ) Embedsdyrlaege : den dyrlaege , der er udpeget af medlemsstatens kompetente centrale myndighed ;

o ) Afsenderland : den medlemsstat , fra hvilken kvaeg eller svin sendes til en anden medlemsstat ;

p ) Modtagerland : den medlemsstat , til hvilken kvaeg eller svin sendes fra en anden medlemsstat .

Artikel 3

1 . Hver enkelt medlemsstat drager omsorg for , at der fra dens omraade til en anden medlemsstats omraade kun sendes kvaeg og svin , som opfylder de generelle betingelser , der er fastsat i stk . 2 , i paakommende tilfaelde under iagttagelse af bestemmelserne i stk . 7 , og som opfylder de specielle betingelser , der i stk . 3 - 6 er fastsat for visse kategorier af kvaeg og svin .

2 . Kvaeg og svin , der omfattes af dette direktiv , maa :

a ) paa afsendelsesdagen ikke frembyde noget klinisk tegn paa sygdom ;

b ) vaere blevet erhvervet i en bedrift , der officielt opfylder foelgende betingelser :

i ) er beliggende i centrum af en epizootifri zone ;

ii ) i mindst 3 maaneder foer afsendelsen har vaeret fri for mund - og klovsyge og for kvaegbrucellose , for saa vidt angaar kvaeg og har vaeret fri for mund - og klovsyge , kvaeg - og svinebrucellose , svinepest og smitsom lammelse ( Teschener Krankheit ) , for saa vidt angaar svin ;

iii ) i mindst 30 dage foer afsendelsen er der ikke optraadt nogen anden smitsom sygdom , der kan angribe den paagaeldende dyreart og som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt ;

c ) have opholdt sig paa den under litra b ) omhandlede bedrift de sidste 30 dage foer afsendelsen naar det drejer sig om avls - og brugsdyr . Embedsdyrlaegen kan attestere dyrenes ophold paa bedriften de sidste 30 dage foer afsendelsen , naar det drejer sig om dyr , identificeret som anfoert under litra d ) , og naar de staar under kontrol af en embedsdyrlaege , paa en saadan maade , at dyrenes tilhoersforhold til bedriften kan bekraeftes ;

d ) identificeres ved hjaelp af et officielt , eller officielt godkendt oeremaerke , som for svin kan erstattes af et varigt stempel , der muliggoer identifikation ;

e ) befordres direkte fra bedriften til det endelige afsendelsessted :

i ) uden at komme i kontakt med andre klovbaerende dyr med undtagelse af kvaeg og svin , hvilke sidstnaevnte opfylder de betingelser , der er fastsat for handel inden for Faellesskabet ;

ii ) opdelt efter avls - og brugsdyr henholdsvis slagtedyr ;

iii ) ved hjaelp af transportmidler og fastgoeringsanordninger , der i forvejen er blevet rengjort og desinficeret med et desinficerende middel , der er officielt godkendt i afsenderlandet ;

f ) indlades med henblik paa deres transport til modtagerlandet i overensstemmelse med betingelserne under litra e ) , paa et bestemt sted , beliggende i midten af en epizootifri zone ;

g ) efter indladningen sendes direkte og hurtigst muligt til den af afsenderlandets graensestationer , hvorfra sendingen skal ekspederes ;

h ) ledsages under transporten til modtagerlandet af et sundhedscertifikat , der er i overensstemmelse med bilag F ( formularerne I til IV ) , og som skal udfaerdiges den dag , indladningen finder sted , i det mindste paa modtagerlandets sprog , og vaere gyldigt i 10 dage ;

3 . Avls - og brugskvaeg skal endvidere :

a ) vaere blevet vaccineret mindst 15 dage og hoejst 4 maaneder foer indladningen mod mund - og klovsygevirus , typerne A , O og C , ved hjaelp af en vaccine , fremstillet paa basis af vira , der er gjort inaktive ; vaccinen skal endvidere vaere godkendt og kontrolleret af afsenderlandets kompetente myndighed ;

b ) stamme fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for tuberkulose , skal selv vaere fri for tuberkulose , og isaer have reageret negativt paa en intradermaltuberkulinproeve foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag A og B ;

c ) stamme fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for brucellose , skal selv vaere fri for brucellose og isaer have udvist et titer paa under 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter ved en serum-agglutination foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag A og C ;

d ) ikke vise kliniske tegn paa yverbetaendelse , naar det drejer sig om malkekvaeg ; endvidere maa en maelkeundersoegelse , foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag D , ikke have foert til konstatering af tegn paa hverken en karakteristisk betaendelsestilstand eller specifikt patogene bakterier .

4 . Avls - eller brugssvin skal endvidere stamme fra en svinebesaetning , der er fri for brucellose , selv vaere fri for brucellose , og isaer have udvist et titer paa under 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter ved en serum-agglutination foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag A og C . Serum-agglutination kraeves kun for svin , der vejer mere end 25 kilo .

5 . Slagtedyrene maa endvidere ikke vaere kvaeg eller svinsom udskilles i forbindelse med et i en medlemsstat etableret bekaempelsesprogram mod en smitsom sygdom .

6 . Slagtekvaeg skal endvidere , for saa vidt det er aeldre end 4 maaneder :

a ) vaere blevet vaccineret mindst 15 dage og hoejst 4 maaneder foer indladningen mod mund - og klovsyge , typerne A , O og C , med en vaccine , fremstillet paa basis af inaktiverede vira , godkendt og kontrolleret af afsenderlandets kompetente myndighed ; dog forlaenges gyldigheden af vaccinationen til 12 maaneder , naar det drejer sig om revaccineret kvaeg fra medlemsstater , hvor disse dyr vaccineres en gang om aaret , og hvor systematisk nedslagning ivaerksaettes , naar mund - og klovsyge konstateres ;

b ) naar de ikke kommer fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for tuberkulose , have reageret negativt paa en intradermaltuberkulinproeve foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag A og B ;

c ) naar de hverken kommer fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for brucellose , eller fra en kvaegbesaetning , der er fri for brucellose , ved en serumagglutination foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag A og C have udvist et titer paa under 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter .

7 . Foelgende dyr godtages ligeledes til handel inden for Faellesskabet ; avls - , brugs - eller slagtedyr erhvervet paa et marked , der er officielt godkendt til at foretage forsendelser til en anden medlemsstat , for saa vidt dette marked opfylder foelgende betingelser :

a ) staar under kontrol af en embedsdyrlaege ;

b ) er beliggende i centrum af en epizootifri zone , og befinder sig paa en lokalitet , hvor der ikke samme dag afholdes andre markeder for kvaeg ;

c ) efter desinfektion kun anvendes enten som marked for avls - eller brugsdyr , eller som marked for slagtedyr , der opfylder betingelserne for handel inden for Faellesskabet , i henhold til stk . 2-6 , og til artikel 4 , for saa vidt disse betingelser anvendes paa vedkommende dyreart . I saerdeleshed skal disse dyr vaere blevet transporteret til markedet i overensstemmelse med bestemmelserne i stk . 2 , litra e ) . Inden dyrene foeres til indladningsstedet fra bedriften eller fra et marked , der opfylder bestemmelserne i dette stykke , kan de foeres til et officielt kontrolleret opsamlingssted , hvis dette opfylder de betingelser , der er fastsat for markedet .

Dyr , der er erhvervet paa saadanne markeder , skal foeres direkte fra markedet eller opsamlingsstedet til det endelige indladningssted i overensstemmelse med bestemmelserne i stk . 2 , litra e ) og g ) og sendes til modtagerlandet .

Varigheden af opsamlingen af naevnte dyr uden for den bedrift , som de stammer fra , navnlig paa markedet , paa opsamlingsstedet eller paa det endelige indladningssted skal fradrages den frist paa 30 dage , der er fastsat i stk . 2 , litra c ) , uden at denne varighed kan overskride 4 dage .

8 . Afsenderlandet udpeger de markeder , der er godkendt for avls - eller brugsdyr og de markeder , der er godkendt for slagtedyr i den i stk . 7 anfoerte betydning . Afsenderlandet giver meddelelse om disse godkendelser til de kompetente centrale myndigheder i de andre medlemsstater og til Kommissionen .

9 . Afsenderlandet fastsaetter de retningslinjer , i henhold til hvilke den officielle kontrol med markederne og med opsamlingsstederne fastsat i stk . 7 skal finde sted , og sikrer sig , at denne kontrol gennemfoeres .

10 . I det tilfaelde , der er fastsat i stk . 7 , skal tilsvarende bemaerkninger anfoeres i sundhedscertifikaterne i overensstemmelse med bilag F ( formular I til IV ) .

11 . Afsenderlandet fastsaetter de retningslinjer , i henhold til hvilke den officielle kontrol med handelsstaldene skal finde sted , og sikrer sig , at denne kontrol gennemfoeres .

12 . Har bedriften eller det omraade , hvori denne er beliggende , vaeret underkastet officielle afspaerringsforanstaltninger , foretaget som foelge af en smitsom sygdom , som kan angribe vedkommende dyreart , skal de tidsfrister , som er anfoert i stk . 2 , litra b ) under ii ) og iii ) og i artikel 2 , litra 1 ) , have gyldighed at regne fra den dato , paa hvilken disse afspaerringsforanstaltninger officielt er blevet ophaevet .

Artikel 4

1 . Samtlige dyr , bestemt for handel inden for Faellesskabet , skal have opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade foer indladningsdagen ,

a ) hvis det drejer sig om avls - eller brugsdyr i mindst 6 maaneder ;

b ) hvis det drejer sig om slagtedyr i mindst 3 maaneder .

Naar disse dyr er yngre end henholdsvis 6 og 3 maaneder , skal de have opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade siden deres foedsel .

2 . I samtlige tilfaelde , naevnt i stk . 1 , skal tilsvarende paategninger anfoeres i sundhedscertifikaterne i overensstemmelse med bilag F ( formular I - IV ) .

Artikel 5

Naar de vacciner , der er omtalt i artikel 3 , stk . 3 , litra a ) og i stk . 6 , litra a ) , ikke fremstilles i en medlemsstat , skal de erhverves i en anden medlemsstat med undtagelse af de tilfaelde , hvor nye videnskabelige kendsgerninger eller mangelen paa vacciner , som indtil da har vaeret anerkendt som velegnede , noedvendiggoer indkoeb uden for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab . Saafremt andre typer mund - og klovsygevirus end typerne A , O og C eller varianter af disse typer , over for hvilke de vacciner , som for oejeblikket anvendes , ikke giver nogen beskyttelse eller kun giver en utilstraekkelig beskyttelse , skulle opstaa , kan hver enkelt medlemsstat omgaaende tage de noedvendige forholdsregler med henblik paa tilpasning af vaccinetyperne og disses anvendelse . Samtidig giver den de andre medlemsstater og Kommissionen meddelelse herom . Kommissionen kan foranledige , at der optages forhandlinger vedroerende forholdsregler , der er blevet truffet , eller som eventuelt skal traeffes .

Artikel 6

1 . Hver enkelt medlemsstat giver de andre medlemsstater og Kommissionen en liste over de graensestationer , som skal benyttes ved indfoersel af kvaeg og svin paa dens omraade .

For saa vidt de veterinaerpolitimaessige bestemmelser overholdes , skal valget af graensestationer tage hensyn til handelsvejene og til alle anvendelige transportmidler .

2 . Hvert enkelt modtagerland kan kraeve , at afsenderen - eller dennes repraesentant - i forvejen giver landet meddelelse om ankomsten til dets omraade af en sending kvaeg og svin , om race , art , antal dyr , graensestation samt det forventede ankomsttidspunkt . Modtagerlandet kan dog ikke kraeve , at denne meddelelse gives mere end 48 timer foer forsendelsen ankommer til dets omraade .

3 . Hvert enkelt modtagerland kan forbyde indfoersel til sit omraade af kvaeg og svin , hvis det ved en undersoegelse , som foretages ved graensestationen af en embedsdyrlaege , konstateres :

a ) at disse dyr er angrebet af , mistaenkt for at vaere angrebet af eller smittet med en sygdom , som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt ;

b ) at bestemmelserne i artiklerne 3 og 4 ikke er blevet overholdt , for saa vidt angaar disse dyr .

Modtagerlandet kan tage de noedvendige forholdsregler , incl . karantaene , med henblik paa at bringe klarhed over de tilfaelde , hvor dyr mistaenkes for at vaere angrebet eller smittet af en sygdom , som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt , eller hvor de udgoer en fare for spredning af en saadan sygdom .

De afgoerelser , som traeffes i henhold til foerste eller anden saetning skal , efter anmodning fra afsenderen eller dennes repraesentant , tillade tilbagesendelse for saa vidt veterinaerpolitimaessige overvejelser ikke er til hinder derfor .

4 . Naar indfoerslen af dyr er blevet forbudt paa grund af en af de aarsager , der er omtalt i stk . 3 , litra a ) , og naar afsenderlandet eller i paakommende tilfaelde transitlandet inden for en frist paa 8 timer ikke giver tilladelse til dyrenes tilbagesendelse , kan den kompetente myndighed i modtagerlandet give ordre til at dyrene slagtes eller slaas ned .

5 . Slagtedyr skal slagtes saa hurtigt som muligt i overensstemmelse med de veterinaerpolitimaessige krav , efter at de er kommet til slagteriet . Slagtedyr , som straks efter ankomsten til modtagerlandet er blevet foert til et i tilknytning til et slagteri beliggende marked , hvis bestemmelser kun giver tilladelse til , at alle dyrene , isaer ved afslutningen af markedet , bringes til et slagteri , der er autoriseret af den kompetente centrale myndighed , skal slagtes paa dette slagteri senest 72 timer efter deres ankomst til markedet .

Den kompetente myndighed i modtagerlandet kan af veterinaerpolitimaessige grunde udpege det slagteri , til hvilket dyrene skal transporteres .

6 . I tilfaelde af at begivenheder , som ville have gjort anvendelsen af stk . 3 , foerste saetning berettiget , indtraeffer efter indfoersel paa modtagerlandets omraade af avls - eller brugsdyr , skal afsenderlandets kompetente centrale myndighed , efter anmodning fra modtagerlandets kompetente centrale myndighed , lade foretage de noedvendige undersoegelser og omgaaende give modtagerlandet meddelelse om resultatet af disse undersoegelser .

7 . De beslutninger , som traeffes af den kompetente myndighed i henhold til stk . 3 , 4 og 5 skal meddeles afsenderen - eller dennes repraesentant - med angivelse af grundene hertil . Naar afsenderen anmoder om det , skal disse begrundede beslutninger omgaaende meddeles ham skriftligt med angivelse af de retsmidler , der er fastsat i den gaeldende lovgivning , samt med angivelse af , paa hvilken maade og inden for hvilke tidsfrister saadanne retsmidler skal anvendes . Disse beslutninger skal ligeledes meddeles afsenderlandts kompetente centrale myndighed .

Artikel 7

1 . Modtagerlandene kan give et eller flere afsenderlande generelle tilladelser eller tilladelser begraenset til bestemte tilfaelde , i henhold til hvilke der til deres omraade kan indfoeres :

A . Avls - , brugs - eller slagtekvaeg :

a ) der , uanset artikel 3 , stk . 3 , litra a ) eller stk . 6 , litra a ) , ikke er blevet vaccineret mod mund - og klovsyge , saafremt intet tilfaelde af mund - og klovsyge officielt er blevet konstateret i afsenderlandet og i vedkommende transitlande i mindst 6 maaneder at regne fra indladningsdatoen ;

b ) der uanset artikel 3 , stk . 3 , litra a ) eller stk . 6 , litra a ) , tidligst 10 dage foer indladningen er blevet vaccineret med et mund - og klovsygeserum , der officielt er godkendt og kontrolleret af afsenderlandets kompetente myndighed og accepteret af den kompetente myndighed i modtagerlandet .

B . Avls - eller brugskvaeg , der , uanset artikel 3 , stk . 3 , litra c ) , kommer fra en kvaegbesaetning , der er fri for brucellose .

C . Slagtekvaeg :

a ) der , uanset artikel 3 , stk . 3 , litra b ) , har reageret positivt paa intradermaltuberkulinproeven ;

b ) der , uanset artikel 3 , stk . 6 , litra c ) , ved en serum-agglutination har udvist et titer paa eller over 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter .

2 . Naar et modtagerland giver en generel tilladelse i overensstemmelse med stk . 1 giver det straks de andre medlemsstater og Kommissionen meddelelse herom .

3 . Naar et modtagerland giver en af tilladelserne , naevnt i stk . 1 , skal der i tilfaelde af transit indhentes en tilsvarende tilladelse fra vedkommende transitlande .

4 . Afsenderlandene tager alle noedvendige forholdsregler for , at det anfoeres i sundhedscertifikaterne , hvortil formularer findes som bilag F ( formular I og II ) , at man har benyttet sig af en af de muligheder , der er forudset i stk . 1 .

Artikel 8

Indtil ikrafttraedelse af eventuelle bestemmelser inden for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab omfattes af dette direktiv ikke medlemsstaternes bestemmelser , som vedroerer :

a ) kvaeg og svin , som er blevet behandlet med antibiotika , oestrogener eller midler med thyreostatisk effekt ;

b ) forebyggelse mod trikinose , for saa vidt disse bestemmelser ikke anvendes paa en diskriminerende maade , saerlig med hensyn til en systematisk undersoegelse til paavisning af trikiner i afsenderlandene .

Artikel 9

1 . En medlemsstat kan , saafremt der ved indfoersel paa dens omraade af kvaeg eller svin fra en anden medlemsstat er fare for udbredelse af dyresygdomme , traeffe foelgende foranstaltninger :

a ) i tilfaelde af udbrud af en epizootisk sygdom i denne anden medlemsstat midlertidigt forbyde eller begraense indfoerslen af kvaeg eller svin fra de dele af denne medlemsstats omraade , hvor denne sygdom er dukket op ;

b ) i tilfaelde af , at en epizootisk sygdom faar en mere omfattende karakter , eller saafremt en ny alvorlig og smitsom dyresygdom dukker op , midlertidigt forbyde eller begraense indfoerslen af kvaeg eller svin fra hele denne stats omraade .

2 . De foranstaltninger , som en medlemsstat traeffer i henhold til stk . 1 , skal inden 10 hverdage meddeles de oevrige medlemsstater og Kommissionen med noejagtig angivelse af aarsagerne hertil .

3 . Hvis den paagaeldende medlemsstat anser forbudet eller restriktionen , som er naevnt i stk . 1 , for ubegrundet , kan den henvende sig til Kommissionen og anmode om , at forhandlinger oejeblikkelig indledes .

Artikel 10

1 . De retsmidler , der i henhold til gaeldende lovgivning i medlemsstaterne kan anvendes over for de beslutninger , der er truffet af de kompetente myndigheder og som er omtalt i dette direktiv , beroeres ikke af dette direktiv .

2 . Hver enkelt medlemsstat giver de afsendere , hvis kvaeg og svin er genstand for de i artikel 6 , stk . 3 , fastsatte foranstaltninger , ret til , inden andre foranstaltninger traeffes af den kompetente myndighed - med undtagelse af slagtning eller nedslagning af dyrene i de tilfaelde , hvor dette er noedvendigt af veterinaerpolitimaessige grund - , at indhente en udtalelse fra en veterinaer sagkyndig for at afgoere , om betingelserne i artikel 6 , stk . 3 har vaeret opfyldt .

Den veterinaere sagkyndige skal vaere statsborger i en medlemsstat , men denne medlemsstat maa hverken vaere afsender - eller modtagerlandet .

Efter forslag fra medlemsstaterne udarbejder Kommissionen en liste over de veterinaere sagkyndige , som det kan overlades at afgive saadanne udtalelser . Kommissionen fastsaetter , efter hoering af medlemsstaterne , de generelle regler , der skal foelges ved udarbejdelsen af disse udtalelser , saerlig fremgangsmaaden .

Artikel 11

Saafremt faellesmarkedsbestemmelserne vedroerende indfoersel af kvaeg og svin fra tredjeland ikke skulle vaere gaeldende , naar dette direktiv traeder i kraft , og indtil dets anvendelse , maa de nationale bestemmelser vedroerende kvaeg og svin , der indfoeres fra disse lande , ikke vaere gunstigere end de bestemmelser , der vedroerer handelen inden for Faellesskabet .

Artikel 12

Medlemsstaterne saetter alle noedvendige administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv og dets bilag inden 12 maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 26 . juni 1964 .

Paa Raadets vegne

C . HEGER

Formand

( 1 ) EFT nr . 61 af 19 . 4 . 1963 , s . 1254/63

( 2 ) Se side 2009/64 i dette EFT

( 3 ) EFT nr . 30 af 20 . 4 . 1962 , s . 945/62

BILAG A

I . Kvaeg og kvaegbesaetninger , der er fri for tuberkulose

1 . Som vaerende fri for tuberkulose betragtes kvaeg , der hverken viser kliniske tegn paa tuberkulose , eller reagerer ved intradermaltuberkulinproeven foretaget i henhold til bestemmelserne i bilag B hoejst 30 dage foer indladningen , eller fremviser atypisk reaktion , og som stammer fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for tuberkulose i henhold til nr . 2 .

2 . Som vaerende officielt fri for tuberkulose betragtes en kvaegbesaetning i hvilken :

a ) alt kvaeg er fri for kliniske tegn paa tuberkulose ;

b ) alt kvaeg , der er mere end 6 uger gammelt , har reageret negativt ved mindst 2 officielle intradermaltuberkulinproever foretaget i henhold til bestemmelserne i bilag B , idet den foerste foretages 6 maaneder efter besaetningens sanering , den anden 6 maaneder efter den foerste , og de foelgende med et aars mellemrum eller med 2 aars mellemrum , naar det drejer sig om medlemsstater , hvor samtlige kvaegbesaetninger er under kontrol af en embedsdyrlaege , og hvor procentdelen af de kvaegbesaetninger , der er inficeret med tuberkulose , ikke overstiger 1 % ;

c ) der ikke findes kvaeg , som er tilfoert , uden at et certifikat , udfaerdiget af en embedsdyrlaege , bekraefter , at dette dyr ved intradermaltuberkulinproeven har fremvist en negativ reaktion bedoemt i henhold til de kriterier , der er fastsat i bilag B , nr . 21 , litra a ) , samt at det stammer fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for tuberkulose .

II . Kvaeg og svin samt kvaeg - og svinebesaetninger , der er fri for brucellose

A . Kvaeg og kvaegbesaetninger

1 . Som vaerende fri for brucellose betragtes et dyr , der ikke viser nogen kliniske tegn paa denne sygdom , og som ved en serum-agglutination foretaget i henhold til bestemmelserne i bilag C hoejst 30 dage foer indladningen har udvist et titer paa under 30 agglutinerende internationale enheder per milliliter ( I.E/ml ) , og som stammer fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for brucellose i henhold til nr . 2 . Naar det drejer sig om en tyr , maa spermaet ikke indeholde brucelloseagglutininer .

2 . Som vaerende officielt fri for brucellose betragtes en kvaegbesaetning , i hvilken :

a ) der ikke befinder sig kvaeg , der er vaccineret mod brucellose med levende vaccine ;

b ) alt kvaeg har vaeret fri for kliniske tegn paa brucellose i mindst 6 maaneder ;

c ) alt kvaeg , der er mere end 12 maaneder gammelt , og som

aa ) ved to serum-agglutinationer foretaget officielt med et interval paa 6 maaneder og i henhold til bestemmelserne i bilag C har udvist et titer paa under 30 agglutinerende internationale enheder per milliliter ; den foerste serum-agglutination kan erstattes af tre ringproever ( ring-test ) foretaget med et mellemrum paa 3 maaneder , dog paa betingelse af at den anden serum-agglutination foretages mindst 6 uger efter den tredje ringproeve ;

bb ) aarligt kontrolleres for brucellosefrihed ved tre ringproever foretaget med et interval paa mindst 3 maaneder eller ved to ringproever og en serum-agglutination foretaget med et interval paa mindst 3 maaneder ; naar det ikke er muligt at foretage ringproever , foretages aarligt to serum-agglutinationer med et mellemrum paa 6 maaneder ; i medlemsstater , hvor samtlige kvaegbesaetninger er under kontrol af en embedsdyrlaege , og hvor procentdelen af de kvaegbesaetninger , der er inficeret med brucellose , ikke overstiger 1 % , vil det vaere tilstraekkeligt aarligt at foretage to ringproever , som ( hvis de ikke kan gennemfoeres ) skal erstattes af en serum-agglutination .

d ) der ikke findes kvaeg , som er tilfoert , uden at et certifikat udfaerdiget af en embedsdyrlaege bekraefter , at dette dyr ved en serum-agglutination foretaget tidligst 30 dage foer dets optagelse i besaetningen har udvist et titer paa under 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter , samt at det stammer fra en kvaegbesaetning , der officielt er fri for brucellose .

3 . Som vaerende fri for brucellose betragtes en kvaegbesaetning , i hvilken :

a ) kvaeget mellem 5 og 8 maaneder , uanset nr . 2 , litra a ) , vaccineres , dog kun ved hjaelp af den levende vaccine Buck 19 ;

b ) alt kvaeg opfylder de betingelser , der er fastsat i nr . 2 , litra b ) , c ) og d ) , idet dog kvaeg under 30 maaneder kan fremvise et titer paa 30 internationale agglutinerende enheder eller derover per milliliter , men under 80 internationale agglutinerende enheder per milliliter ved negativ komplementbindingsreaktion .

B . Svin og svinebesaetninger

1 . Som vaerende fri for brucellose betragtes et svin , som ikke frembyder kliniske tegn paa sygdommen , som udviser et titer paa under 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter ved en serum-agglutination foretaget i henhold til bestemmelserne i bilag C tidligst 30 dage foer indladningen samt en negativ komplementbindingsreaktion , og som desuden stammer fra en besaetning , der er fri for brucellose i henhold til nr . 2 ; serum-agglutinationen foretages kun for svin , der vejer over 25 kg .

2 . Som vaerende fri for brucellose betragtes en svinebesaetning :

a ) i hvilken der i mindst et aar officielt hverken er konstateret tilfaelde af svinebrucellose eller tegn , der berettiger til mistanke om sygdommen . Hvis saadanne tegn bemaerkes , skal det ved kliniske , bakteriologiske og eventuelt serologiske undersoegelser gennemfoert under officiel kontrol bevises , at symptomerne ikke har karakter af brucellose ;

b ) der befinder sig midt i en zone med en diameter paa 20 km , hvor der i mindst et aar ikke officielt har vaeret konstateret noget tilfaelde af svinebrucellose ;

c ) i hvilken det kvaeg , der samtidig findes paa bedriften , officielt er fri for brucellose .

BILAG B

Normer for fremstilling og anvendelse af tuberkuliner

1 . De officielt kontrollerede tuberkulinproever skal foretages ved hjaelp af PPD ( bovint ) tuberkulin eller ved hjaelp af et varmekoncentreret tuberkulin fremstillet paa syntetisk naeringssubstrat .

2 . Til kontrol med PPD-tuberkulinet , skal der anvendes et standardtuberkulin i overensstemmelse med den internationale PPD-standard udgivet af Statens Seruminstitut i Koebenhavn . Dette standardtuberkulin skal erhverves paa Centraal Diergeneeskundig Instituut , Afdeling Rotterdam .

3 . Til kontrol med saakaldte syntetiske tuberkuliner , skal der anvendes et standardtuberkulin , der er i overensstemmelse med den internationale standard for Alt-tuberkulin ( AT ) , udgivet af Statens Seruminstitut i Koebenhavn .

Dette standardtuberkulin skal erhverves paa Paul-Ehrlich-Instituttet i Frankfurt am Main .

4 . Tuberkulinerne skal fremstilles med en af foelgende stammer af bovine tuberkelbakterier :

a ) Ans

b ) Vallée

c ) Behring

5 . Tuberkulinernes ph skal bringes paa mellem 6,5 og 7 .

6 . Som konserveringsmiddel i tuberkulinerne kan kun anvendes fenol i en koncentration paa 0,5 % .

7 . De maksimale tidsrum , inden for hvilke tuberkulinerne kan anvendes , er foelgende , forudsat opbevaring ved en temperatur paa ca . + 4 * C . :

a ) Flydende PPD-tuberkulin : 6 maaneder

Frysetoerret PPD-tuberkulin : 5 aar

b ) Saakaldt syntetisk tuberkulin .

ufortyndet : 5 aar

fortyndet : 2 aar .

8 . Foelgende statsinstitutioner skal tage sig af den officielle kontrol med tuberkuliner i deres respektive lande :

a ) Tyskland : Paul-Ehrlich-Instituttet , Frankfurt am Main

b ) Belgien : Institut national de recherches vétérinaires , Bruxelles

c ) Frankrig : Laboratoire central de recherches vétérinaires , Alfort

d ) Luxembourg : Leverandoerlandets institution

e ) Italien : Istituto Superiore di Sanità , Rom

f ) Nederlandene : Centraal Diergeneeskundig Instituut . Afdeling Rotterdam

9 . Den officielle kontrol skal finde sted enten paa de brugsfaerdige aftappede tuberkuliner eller paa en samlet charge tuberkulin inden konditionering , paa betingelse af at den senere pafyldning paa flasker foregaar i naervaerelse af en repraesentant fra den kompetente myndighed .

10 . Kontrollen med tuberkulinerne skal foretages ved hjaelp af biologiske metoder og desuden ved hjaelp af den kemiske metode , saafremt det drejer sig om PPD-tuberkulinet .

11 . Tuberkulinerne skal vaere sterile .

12 . En kontrol med , at tuberkulinet er ugiftigt og ikke medfoerer irritation , skal foretages paa foelgende maade :

a ) Ugiftighed : forsoegene skal foretages paa mus og marsvin efter foelgende fremgangsmaade :

Mus : Indsproejtning af 0,5 ml tuberkulin subkutant paa to mus , der hver vejer mellem 16 og 20 gr . Hvis der efter to timers forloeb ikke viser sig entydige tegn paa forgiftning , kan det antages for givet , at fenolindholdet ikke overstiger det maximalt tilladelige .

Marsvin : Dyrene skal hver have en vaegt paa mellem 350 og 500 gr . Den dosis tuberkulin der skal indsproejtes , skal vaere 1 ml per 100 gram levende vaegt . Ioevrigt kan forsoeget valgfrit foretages efter en af foelgende metoder :

aa ) Tuberkulinet indsproejtes sugkutant paa bugen af to marsvin . Tuberkulinet kan betragtes som vaerende i orden , saafremt de marsvin , der er underkastet denne behandling , i hoejst 2 dage udviser en kraftig infiltration , som uden at foere til nekrose begynder at fortage sig fra den 3 , dag at regne , og som efter 6 dages forloeb ikke laengere er synlig . Hvis der opstaar nekrose i bughuden eller hvis infiltrationen ikke forsvinder i loebet af 6 dage , skal tuberkulinet kasseres .

bb ) Den paagaeldende tuberkulindosis indsproejtes intraperitonealt paa to marsvin . Dyrene observeres i 6 uger , i hvilken periode der hverken maa konstateres specifikke symptomer eller vaegttab . Efter 6 ugers forloeb aflives dyrene , og det kontrolleres , at der ikke er noget tegn paa tuberkuloese forandringer ; ganske saerligt undersoeges histologiske snit af milten , leveren og lungerne . Det samme gaelder for ethvert dyr , der doer inden udloebet af denne tidsfrist .

b ) Mangel paa irritationsegenskaber : Paa to marsvin afhaares huden paa flanken , og der indsproejtes internationale enheder . Efter 40 timer maa der ikke optraede nogen form for reaktion .

13 . Tuberkulinerne skal underkastes en kemisk analyse med henblik paa noejagtig dosering af fenolindholdet og med henblik paa paavisning af eventuel tilstedevaerelse af et andet konserveringsmiddel .

14 . En afproevning af tuberkulinet vedroerende ikke sensibiliserende egenskaber skal foretages paa foelgende maade :

Tre marsvin , der aldrig har vaeret anvendt til videnskabelige forsoeg , faar tre gange med et interval paa 5 dage en intrakutan indsproejtning bestaaende af 500 I.E . tuberkulin i en oploesning paa 0,1 ml . Disse forsoegsdyr proeves 15 dage senere ved intrakutan insproejtning med den samme dosis tuberkulin . Den fremkomne reaktion maa ikke afvige fra den reaktion , der ses hos kontrolmarsvin af samme vaegt , indsproejtet med samme dosis tuberkulin .

15 . En styrkebestemmelse skal foretages efter den fysisk-kemiske metode og efter de biologiske metoder .

a ) Fysisk-kemisk metode : denne metode gaelder for PPD og er baseret paa udfaeldning af tuberkulinproteinet ved hjaelp af trikloreddikesyre . Indholdet af kvaelstof bestemmes ved en Kjeldahlanalyse . Omregningsfaktoren for det totale indhold af kvaelstof i PPD er 6,25 .

b ) Biologiske metoder : disse metoder gaelder saavel for tuberkuliner fremstillet paa syntetiske naeringssubtrater som for PPD og beror paa sammenligning af de tuberkuliner , der skal undersoeges , med standard-tuberkulinerne .

16 . Den internationale norm for Alt-tuberkulin indeholder 100.000 I.E./ml .

17 . Den internationale standard for PPD udleveres i frysetoerret tilstand ; en international enhed = 0,00002 mg tuberkulin-protein . Hver ampul indeholder 2 mg tuberkulin-protein .

De tuberkuliner , som fra produktionsstederne forelaegges til kontrol ved statsinstitutionerne , naevnt i stk . 8 , skal have samme styrke som standardtuberkulinerne , d . v . s . indeholde 100.000 I.E./ml .

18 . a ) Styrkebestemmelse paa marsvin :

Der anvendes hvide marsvin , hvis vaegt ligger paa mellem 400 og 600 gr . Disse forsoegsdyr skal vaere fuldstaendig sunde , og det konstateres ved palpering , at deres muskulaere tonus , i det oejeblik hvor indpodningen af tuberkulinet finder sted , trods forudgaaende sensibilisering stadigvaek er normal .

aa ) Sensibilisering af marsvinene skal foregaa ved eksperimentelle indsproejtninger : subkutan indsproejting paa laaret eller i nakken med ca . 0,5 mg levende tuberkel-bakterier i en fysiologisk kogsalt-oploesning .

Til dette formaal skal man anvende den bovine stamme , som efter anmodning leveres af Paul-Ehrlich-Instituttet i Frankfurt am Main . Man maa afpasse dosen saaledes , at forsoegsdyrene bevarer deres vaegt , indtil de skal anvendes .

bb ) Uafhaengigt af den anvendte undersoegelsesteknik , skal bedoemmelsen altid bero paa en sammenligning af det tuberkulin , der skal proeves , med standardtuberkulinet ; resultatet skal udtrykkes i internationale enheder per ml ( I.E./ml ) .

b ) Styrkebestemmelse paa kvaeg :

Saafremt styrkebestemmelsen foretages paa kvaeg , skal de reaktioner , der opnaas paa tuberkuloese kreaturer med det tuberkulin , der skal kontrolleres , vaere identiske med de reaktioner , som samme dosis standardtuberkulin fremkalder .

19 . Tuberkulinproeven skal alene foregaa ved intrakutan indsproejtning enten paa halsen eller paa skulderen .

20 . Den dosis tuberkulin , der skal indsproejtes , skal vaere paa 5.000 I.E . PPD eller syntetisk tuberkulin .

21 . Resultatet af intradermaltuberkulinproeven skal aflaeses efter 72 timer og bedoemmes i henhold til nedenfor anfoerte metode :

a ) Negativ reaktion , hvis der ud over en lokal haevelse af hudfolden paa ikke over 2 mm ikke kan fastslaas saadanne kliniske tegn som dejagtig konsistens , ekssudation , nekrose , smerte eller betaendelsesreaktion i regionale lymfekar og lymfekirtler .

b ) Positiv reaktion , hvis der fastslaas kliniske tegn som dem , der er naevnt under litra a ) , eller en haevelse af hudfolden paa over 2 mm .

BILAG C

Kvaegbrucellose

A . Serum-agglutination

1 . Brucella kontrolserum skal vaere i overensstemmelse med det internationale standardserum , der fremstilles af Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey , England .

Hver ampul skal indeholde 1 ml frysetoerret kvaegserum med 1.000 internationale agglutinerende enheder ( I.E . ) .

2 . Standardserum kan rekvireres fra Bundesgesundheitsamt , Berlin .

3 . Indholdet af brucella-agglutininer i et serum skal udtrykkes i internationale enheder per ml ( f . eks . : Serum X = 80 I.E . per ml ) .

4 . Aflaesningen af reaktionsresultater ved langsom serum-agglutination i reagensglas skal foregaa ved 50 % eller ved 75 % agglutination , idet det benyttede antigen paa samme maade er standardiseret overfor et standardserum .

5 . Angaaende de forskellige antigeners foelsomhed overfor standardserum gaelder foelgende tolerancer :

Aflaesningen foretages ved 50 % : mellem 1/600 og 1/1000 ;

Hvis aflaesningen foretages ved 75 % : mellem 1/500 og 1/750 .

6 . Til fremstilling af antigen bestemt for serum-agglutination i reagensglas ( langsom metode ) skal der anvendes stammerne Weybridge nr . 99 og USDA 1119 eller en anden stamme med en tilsvarende foelsomhed .

7 . De naeringssubstrater , der anvendes saa vel til stamkulturer som til fremstilling af antigen , skal udvaelges paa en saadan maade , at de ikke fremmer dissociationsformer af Brucellebakterierne ( S-R ) ; det er at foretraekke , at man anvender naeringssubstrater fremstillet paa basis af kartofler .

8 . Suspension af bakterierne skal foretages i en fysiologisk kogsaltoploesning ( NaCl 8,5 % ) tilsat 0,5 % fenol . Formalin maa ikke anvendes .

9 . Foelgende statsinstitutioner skal overdrages den officielle kontrol med antigenerne :

a ) Tyskland : Bundesgesundheitsamt , Berlin

b ) Belgien : Institut national de recherches vétérinaires , Bruxelles

c ) Frankrig : Laboratoire central de recherches vétérinaires , Alfort

d ) Luxembourg : Leveringslandets institution

e ) Italien : Istituto Superiore di Sanità , Rom

f ) Nederlandene : Centraal Diergeneeskundig Instituut , Afdeling Rotterdam

10 . Antigenerne kan leveres i koncentreret tilstand , saafremt den fortyndingsfaktor , som skal anvendes , er naevnt paa flaskens etiket .

11 . Til gennemfoerelse af en serum-agglutination skal forberedes mindst 3 fortyndinger for hvert serum . Fortynding af det mistaenkte serum skal foretages paa en saadan maade , at aflaesning af den ved infektionsgraensen liggende reaktion finder sted i det midterste reagensglas . I tilfaelde af positiv reaktion i dette reagensglas indeholder det mistaenkte serum mindst 30 internationale agglutinerende enheder pr . ml .

B . Ringproeven ( ring-test )

12 . Ringproeven skal foretages paa indholdet af hver enkelt maelkejunge paa bedriften .

13 . Det standard-antigen , som anvendes , skal stamme fra en af de institutioner , som er naevnt i nr . 9 , litra a ) og f ) .

14 . Antigenet maa kun farves med haematoxylin eller med tetrazolium , hvoraf haematoxylin foretraekkes .

15 . Reaktionen skal foretages i reagensglas med en diameter paa fra 8 til 10 mm .

16 . Reaktionen skal gennemfoeres med i ml maelk , hvortil saettes 0,05 ml af et af de farvede antigener .

17 . Blandingen af maelk og antigen skal henstilles i en varmeovn ved 37 * C i mindst 45 minutter og hoejst 60 minutter .

18 . Reaktionen skal gennemfoeres omkring 18 timer efter malkningen og bedoemmes efter foelgende kriterier :

a ) Negativ reaktion : maelken farvet , floeden affarvet

b ) Positiv reaktion : maelk og floede farvet paa samme maade eller maelken affarvet og floeden farvet .

19 . Der maa ikke tilsaettes proeven formalin . Det eneste stof , som det er tilladt at tilsaette , er kviksoelvklorid i en oploesning paa 0,2 % , hvorved forholdet mellem maelk og kviksoelvkloridoploesning skal vaere 10 til 1 .

BILAG D

Maelkeanalyse

1 . Alle maelkeanalyser skal foretages paa de officielle laboratorier eller paa officielt godkendte laboratorier .

2 . Maelkeproeverne skal udtages under hensyntagen til foelgende betingelser :

a ) Patterne skal i forvejen desinficeres med 70 procents alkohol ;

b ) Under udtagningen skal reagensglassene holdes paa skraa ;

c ) Maelkeproeverne skal udtages ved begyndelsen af malkningen , efter at de foerste straaler fra hver patte er udmalket ;

d ) En proeve skal tages fra hver yverfjerdedel og maa ikke blandes med proeverne fra de andre fjerdedele ;

e ) Hver proeve skal bestaa af mindst 10 ml maelk ;

f ) Hvis et konserverende middel er noedvendigt , skal man anvende 0,5 %'s borsyre ;

g ) Hvert enkelt reagensglas skal forsynes med en etiket , indeholdende foelgende oplysninger :

- oeremaerkets nummer eller andet kendetegn paa dyret ,

- yverfjerdedelens betegnelse ,

- dato og klokkeslet for proeveudtagningen ;

h ) Proeverne skal ledsages af en foelgeskrivelse , indeholdende foelgende oplysninger :

- embedsdyrlaegens navn og adresse ,

- ejerens navn og adresse ,

- dyrets identifikationstegn ,

- tidspunktet i laktationsperioden .

3 . Maelkeanalysen maa tidligst foretages 30 dage foer afsendelsen og skal altid omfatte en bakteriologisk undersoegelse samt en White-Side-Test ( WST ) eller en California-Mastitis-Test ( CMT ) . Resultatet af begge disse undersoegelser skal vaere negativt , jaevnfoer foelgende bestemmelser :

a ) Hvis resultatet af den bakteriologiske undersoegelse er positivt - selv uden karakteristisk betaendelsestilstand - medens resultatet af WST ( eller af CMT ) er negativt , skal en ny bakteriologisk undersoegelse foretages tidligst 10 dage senere - inden for den frist paa 30 dage , der er fastsat ovenfor . Denne anden undersoegelse skal konstatere :

aa ) at de patogene bakterier er forsvundet ;

bb ) at der ingen antibiotika er tilstede .

Endvidere maa det ved en ny WST-undersoegelse ( eller ved en ny CMT ) konstateres , at der ikke forefindes nogen betaendelsestilstand , idet denne undersoegelse skal give et negativt resultat .

b ) Hvis den bakteriologiske undersoegelse er negativ , medens WST ( eller CMT ) undersoegelsen er positiv , maa man foretage en fuldstaendig cytologisk undersoegelse , som skal give et negativt resultat .

4 . Den bakteriologiske undersoegelse skal omfatte :

a ) Udsaed af maelk i en Petri-skaal paa blodagar med okse - eller faareblod ;

b ) Udsaed af maelk paa T.K.T . eller Edwards-naeringssubstrat .

Den bakteriologiske undersoegelse skal have til formaal at identificere enhver patogen bakterie og kan ikke begraense sig til paavisning af specifikt patogene streptokokker og stafylokokker . Med dette formaal skal identifikation af mistaenkelige kolonier , opnaaet ved udsaed paa ovennaevnte naeringssubstrater , fortsaettes ved hjaelp af den klassiske bakteriologiske differentieringsteknik , saa som anvendelse af Chapman-naeringssubstrat til identifikation af stafylokokker og anvendelse af forskellige specialsubstrater til paavisning af tarmbakterier .

5 . Den fuldstaendige cytologiske undersoegelse foretages med henblik paa paavisning af en eventuel karakteristisk betaendelsestilstand , uafhaengigt af ethvert klinisk symptom .

En saadan betaendelsestilstand er paavist , naar leukocyt-antallet i henhold til Breed-fremgangsmaaden naar op paa 1 million leukocyter per milliliter , og forholdet mellem mononukleaere og polynukleaere ligger under 0,5 .

BILAG E

Foelgende sygdomme er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt

a ) Sygdomme hos kvaeg

- Rabies

- Tuberkulose

- Bruxellose

- Mund - og klovsyge

- Miltbrand

- Kvaegpest

- Oksens ondartede lungesyge

b ) Sygdomme hos svin

- Rabies

- Brucellose

- Miltbrand

- Mund - og klovsyge

- Klassisk og afrikansk svinepest

- Smitsom lammelse hos svin ( Teschener Krankheit )

BILAG F

FORMULAR I

SUNDHEDSCERTIFIKAT

beregnet for handel mellem medlemsstaterne i EOEF

- Avls - og brugskvaeg -

Nr . ...

Afsenderland ...

Ministerium ...

Styrelse ...

Afdeling ...

Reference ... ( valgfri )

I . Identifikation af dyrene :

Race ... Koen ... Alder ...

Officielt oeremaerke ...

Andre maerker eller kendetegn ...

II . Dyrenes oprindelse :

Dyrene

- har i mindst 6 maaneder foer indladningsdagen opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 1 ) .

- er under 6 maaneder og har siden deres foedsel opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 1 )

III . Dyrenes bestemmelsessted :

Dyrene vil blive afsendt fra ... ( afsendelsessted )

til ... ( bestemmelsesland og -sted )

per ( 1 ) - jernbanevogn ( 2 ) - lastvogn ( 2 ) - fly ( 2 ) - skib

Afsenderens navn og adresse ...

Navn og adresse paa hans eventuelle befuldmaegtigede ...

Formentligt graenseovergangssted ( graensestation ) ...

Foerste modtagers navn og adresse ...

IV . Oplysninger om sundhedstilstanden :

Undertegnede embedsdyrlaege ( 3 ) bevidner , at ovenfor omhandlede dyr opfylder foelgende betingelser :

a ) De er blevet undersoegt i dag og frembyder intet klinisk tegn paa sygdom ;

b ) - de er blevet vaccineret inden for den fastsatte tidsfrist paa mindst 15 dage og hoejst 4 maaneder ( 4 ) mod mund - og klovsyge , typerne A , O og C med en inaktiveret vaccine , der er officielt godkendt og kontrolleret ( 1 ) ;

- de er inden for den fastsatte tidsfrist paa 10 dage ( 4 ) blevet behandlet med et serum mod mund - og klovsyge , der officielt er godkendt og kontrolleret i afsenderlandet og officielt er anerkendt i modtagerlandet ( 1 ) ;

c ) de kommer fra en kvaegbesaetning , der er officielt fri for tuberkulose ; resultatet af intradermaltuberkulinproeven foretaget inden for den fastsatte tidsfrist paa 30 dage ( 4 ) , har vaeret negativ ;

d ) de kommer fra en kvaegbesaetning , der er officielt fri for brucellose ( 1 ) ;

de kommer fra en kvaegbesaetning , der er fri for brucellose ( 1 ) .

Serum-agglutinationen , der er foretaget inden for den fastsatte frist paa 30 dage ( 4 ) har udvist et titer paa mindre end 30 internationale agglutinerende enheder per milliliter ;

e ) de frembyder intet klinisk tegn paa yverbetaendelse ; analysen - den anden analyse ( 1 ) - af maelken foretaget inden for fristen paa 30 dage ( 4 ) har hverken afsloeret en karakteristisk betaendelsestilstand eller specifikt patogene bakterier eller - i tilfaelde af en analyse nr . 2 - tilstedevaerelsen af antibiotika ( 1 ) ;

f ) de har i de sidste 30 dage ( 4 ) opholdt sig paa en bedrift beliggende paa afsendermedlemsstatens omraade , og i hvilken der ikke officielt i denne periode er konstateret nogen af de smitsomme kvaegsygdomme , som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt i henhold til de bestemmelser , der er gaeldende for handel inden for Faellesskabet .

Endvidere er bedriften beliggende i centrum af en epizootifri zone , og i henhold til officielle konstateringer har denne zone i de sidste 3 maaneder ( 4 ) vaeret fri for mund - og klovsyge samt kvaegbrucellose ;

g ) de er blevet erhvervet

- i en bedrift ( 1 )

- paa et marked for avls - eller brugsdyr , der er officielt godkendt med henblik paa forsendelse til en anden medlemsstat ( 1 ) ;

h ) de er blevet transporteret direkte

- via - ikke via ( 1 ) - et opsamlingssted

- fra bedriften til markedet og fra markedet ( 1 )

til det endelige indladningssted uden at komme i kontakt med andre klovbaerende dyr end avls - eller brugskvaeg eller avls - eller brugssvin , der opfylder de betingelser , der er fastsat for handel inden for Faellesskabet , ved hjaelp af transportmidler og fastbindingsanordninger , der i forvejen er blevet rengjort og desinficeret med et officielt godkendt desinfektionsmiddel .

Det endelige indladningssted er beliggende i centrum af en epizootifri zone .

V . Den eventuelle noedvendige tilladelse vedroerende :

- punkt IV , litra b ) , andet alternativ ( 1 ) ,

- punkt IV , litra b ) , tredje alternativ ( 1 ) ,

er blevet givet af :

- bestemmelseslandet ( 1 )

- bestemmelseslandet og transitlandene ( 1 ) .

VI . Dette certifikat er gyldigt i 10 dage fra indladningsdatoen .

Stempel : ...

Udfaerdiget i ... , den ... ( indladningsdagen ) , kl . ...

Embedsdyrlaegen ( 1 )

( 1 ) Det ikke gaeldende overstreges .

( 2 ) Naar det drejer sig om jernbanevogne og lastvogne bedes indregistreringsnummeret anfoert , og naar det drejer sig om fly , rutenummeret .

( 3 ) I Belgien : " Inspecteur vétérinaire " ; i Frankrig : " Direkteur départemental des services vétérinaires " ; i Italien : " Veterinario provinciale " ; i Luxembourg : " Inspecteur vétérinaire " ; i Nederlandene : " Distriktinspecteur " ; i Tyskland : " beamteter Tierarzt " .

( 4 ) Denne frist refererer til indladningsdagen .

FORMULAR II

SUNDHEDSCERTIFIKAT ( 1 )

beregnet for handel inden for medlemsstaterne i EOEF

- Slagtekvaeg ( 2 ) -

Nr . ...

Afsenderland ...

Ministerium ...

Styrelse ...

Afdeling ...

Reference ... ( valgfri )

I . Antal dyr ...

II . Identifikation af dyrene :

Serienr . * Ko , tyr , stud , kvie , kalv * Officielle maerker , andre maerker eller kendetegn *

... * ... * ... *

III . Dyrenes oprindelse :

Serienr . i henhold til pkt . II * *

* Dyrene *

* - har i mindst 3 maaneder foer indladningsdagen opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 3 ) *

* - er under 3 maaneder og har siden deres foedsel opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 3 ) *

* IV . Dyrenes bestemmelsessted : *

Dyrene vil blive afsendt fra ... ( Afsendelsessted )

til ... ( Bestemmelsesland og -sted )

per ( 3 ) - jernbanevogn ( 4 ) - lastvogn ( 4 ) - fly ( 4 ) - skib

Afsenderens navn og adresse ...

Navn og adresse paa hans eventuelle befuldmaegtigede ...

Formentligt graenseovergangssted ( graensestation ) ...

Modtagerens navn og adresse ...

V . Oplysninger om sundhedstilstanden :

Undertegnede embedsdyrlaege ( 5 ) bekraefter , at ovenfor naevnte dyr opfylder foelgende betingelser :

a ) De er blevet undersoegt i dag og frembyder intet klinisk tegn paa sygdom .

Serienr . i henhold til pkt . II * *

* b ) ( 6 ) - De er blevet vaccineret inden for den fastsatte tidsfrist paa mindst 15 dage og hoejst 12 maaneder ( 7 ) mod mund - og klovsyge , typerne A , O og C med en inaktiveret vaccine , der er officielt godkendt og kontrolleret ( 3 ) ; *

* - de er blevet behandlet inden for den fastsatte tidsfrist paa 10 dage ( 7 ) mod mund - og klovsyge med et serum , der er officielt godkendt og kontrolleret i afsenderlandet og officielt anerkendt i bestemmelseslandet ( 3 ) ; *

* - de er hverken blevet behandlet med vaccine eller med serum ( 3 ) ; *

* c ) ( 6 ) - De kommer fra en kvaegbesaetning , der er officielt fri for tuberkulose ( 3 ) , *

* - de kommer ikke fra en kvaegbesaetning , der er officielt fri for tuberkulose ; intradermaltuberkulinproeven foretaget inden for den fastsatte tidsfrist paa 30 dage ( 7 ) *

* har vaeret negativ ( 3)/positiv ; *

* d ) ( 6 ) - De kommer fra en kvaegbesaetning , *

* der er officielt fri for brucellose ( 3 ) eller fra en kvaegbesaetning , /der er fri for brucellose ( 3 ) , *

* - de kommer hverken fra en kvaegbesaetning , der officielt er erklaeret for fri for brucellose eller fra en besaetning , der er fri for brucellose ; serum-agglutinationen foretaget inden for den fastsatte frist paa 30 dage ( 7 ) har udvist et titer paa *

* under 30 internationale enheder per milliliter ( 3 ) *

* paa 30 internationale enheder per milliliter eller mere ( 3 ) ; *

* e ) Det drejer sig ikke om dyr , som udskilles i forbindelse med et nationalt bekaempelsesprogram mod smitsomme sygdomme ; *

* f ) De stammer fra en bedrift , der er beliggende paa afsendermedlemsstatens omraade , og i hvilken der ikke i de sidste 30 dage ( 7 ) officielt har vaeret konstateret nogen smitsom kvaegsygdom , som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt i henhold til de bestemmelser , der gaelder for handel inden for Faellesskabet . *

* Bedriften er beliggende i centrum af en epizootifri zone ; desuden har der i denne bedrift i loebet af de sidste 3 maaneder ( 7 ) officielt hverken vaeret konstateret mund - og klovsyge eller kvaegbrucellose ; *

* g ) De er blevet erhvervet *

* - i en bedrift ( 3 ) *

* - paa et marked for slagtedyr ; dette marked er officielt godkendt med henblik paa forsendelse til en anden medlemsstat ( 3 ) ; *

* h ) De er blevet transporteret direkte via - ikke via ( 3 ) - et opsamlingssted : *

* fra bedriften ( 3)/fra bedriften til markedet og fra markedet ( 3 ) *

* til det endelige indladningssted uden at komme i kontakt med andre klovbaerende dyr end slagtekvaeg og svin , der opfylder de betingelser , der er fastsat for handel inden for Faellesskabet , ved hjaelp af transportmidler og fastbindingsanordninger , der i forvejen er blevet rengjort og desinficeret med et officielt godkendt desinfektionsmiddel . *

* Det endelige indladningssted er beliggende i centrum af en epizootifri zone . *

Serienr . i henhold til pkt . II * *

* VI . Den eventuelle noedvendige tilladelse vedroerende *

* ( 6 ) - punkt V , litra b ) , andet og tredje led ( 3 ) *

* - punkt V , litra c ) , ( positiv reaktion ) ( 3 ) *

* - punkt V , litra d ) , ( titer paa 30 I.E./ml eller derover ) ( 3 ) er blevet givet af *

* - bestemmelseslandet ( 3 ) *

* - bestemmelseslandet og transitlandene ( 3 ) . *

* VII . Dette certifikat er gaeldende i 10 dage fra indladningsdatoen . *

Stempel : ...

Udfaerdiget i ... den ... ( indladningsdagen ) kl . ...

Embedsdyrlaegen ( 5 )

( 1 ) Et sundhedscertifikat kan kun udstedes for det antal dyr , der transporteres med samme jernbanevogn , lastvogn eller fly , og som kommer fra den samme afsender , og som har den samme modtager ; ved transport pr . skib skal der udstedes et sundhedscertifikat for hver gruppe paa 10 dyr .

( 2 ) Slagtekvaeg : kvaeg , der saa snart det er ankommet til bestemmelseslandet , er beregnet paa at blive foert direkte til et slagteri eller til et marked , der ligger i tilknytning til et slagteri . Dette markeds forskrifter tillader kun forsendelse af alle dyrene , saerlig efter markedets ophoer , til et slagteri , der er godkendt af den centrale kompetente myndighed .

( 3 ) Det ikke gaeldende overstreges .

( 4 ) Naar det drejer sig om jernbanevogne og lastvogne bedes indregistreringsnummeret anfoert , og naar der er tale om fly , rutenummeret .

( 5 ) I Belgien " Inspecteur vétérinaire " ; i Frankrig " Directeur départemental des services vétérinaires " ; i Italien " Veterinario provinciale " ; i Luxembourg " Inspecteur vétérinaire " ; i Nederlandene " Distriktsinspecteur " ; i Tyskland " beamteter Tierarzt " .

( 6 ) Oplysningerne i punkt V , litra b ) , c ) og d ) og i punkt VI i dette certifikat kraeves ikke , naar det drejer sig om kalve paa under 4 maaneder .

( 7 ) Denne frist refererer til indladningsdagen .

FORMULAR III

SUNDHEDSCERTIFIKAT

beregnet for handel mellem medlemsstaterne i EOEF

- Avis - eller brugssvin -

Nr . ...

Afsenderland ...

Ministerium ...

Styrelse ...

Afdeling ...

Reference ... ( valgfri )

I . Identifikation af dyrene :

Race ... Koen ... Alder ...

Officielt oeremaerke ...

Andre maerker eller kendetegn ...

II . Dyrenes oprindelse :

Dyrene

- har i mindst 6 maaneder foer indladningsdagen opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 1 )

- er under 6 maaneder og har siden deres foedsel opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 1 )

III . Dyrenes bestemmelsessted :

Dyrene vil blive afsendt fra ... ( afsendelsessted )

til ... ( bestemmelsesland og -sted )

per ( 1 ) - jernbanevogn ( 2 ) - lastvogn ( 2 ) - fly ( 2 ) - skib

Afsenderens navn og adresse ...

Navn og adresse paa hans eventuelle befuldmaegtigede ...

Formentligt graenseovergangssted ( graensestation ) ...

Den foerste modtagers navn og adresse ...

IV . Oplysninger om sundhedstilstanden :

Undertegnede embedsdyrlaege ( 3 ) bekraefter , at ovenfor omtalte dyr opfylder foelgende betingelser :

a ) De er blevet undersoegt i dag og frembyder intet klinisk tegn paa sygdom ;

b ) De kommer fra en svinebesaetning , der er fri for brucellose , og inden for den fastsatte frist paa 30 dage ( 4 ) har de udvist et titer paa under 30 internationale enheder per ml ved serum-agglutinationen ( 1 ) ( 5 ) ;

c ) De har de sidste 30 dage ( 4 ) opholdt sig i en bedrift , der er beliggende paa afsendermedlemsstatens omraade , og hvor der ikke officielt i denne periode er konstateret nogen af de smitsomme svinesygdomme , som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt i henhold til de bestemmelser , der gaelder for handel inden for Faellesskabet .

Endvidere er bedriften beliggende i centrum af en epizootifri zone , og bedriften har ifoelge officielle konstateringer i de sidste 3 maaneder ( 4 ) vaeret fri for mund - og klovsyge , svinebrucellose og kvaegbrucellose , svinepest og smitsom lammelse blandt svin ( Teschener Krankheit ) ;

d ) De er blevet erhvervet :

- i en bedrift ( 1 )

- paa et marked for avls - eller brugsdyr , der officielt er godkendt med henblik paa forsendelse til en anden medlemsstat ( 1 ) ;

e ) De er blevet transporteret direkte

via - ikke via ( 1 ) - et opsamlingssted :

- fra bedriften ( 1 )

- fra bedriften til markedet og fra markedet ( 1 )

til det endelige indladningssted uden at komme i kontakt med andre klovbaerende dyr end avls - eller brugskvaeg og -svin , der opfylder de betingelser , der er fastsat for handel inden for Faellesskabet , ved hjaelp af transportmidler og eventuelle fastbindingsanordninger , der i forvejen er blevet rengjort og desinficeret med et officielt godkendt desinfektionsmiddel .

Det endelige indladningssted er beliggende i centrum af en epizootifri zone .

V . Dette certifikat er gyldigt i 10 dage fra indladningsdatoen .

Stempel : ...

Udfaerdiget i ... , den ... ( indladningsdagen ) kl . ...

Embedsdyrlaegen ( 3 )

( 1 ) Det ikke gaeldende overstreges .

( 2 ) Naar det drejer sig om jernbanevogne og lastvogne bedes indregistreringsnummeret anfoert , og naar der er tale om fly , rutenummeret .

( 3 ) I Belgien " Inspecteur vétérinaires " ; i Frankrig " Directeur départemental des services vétérinaires " ; i Italien " Veterinario provinciale " ; i Luxembourg " Inspecteur vétérinaire " ; i Nederlandene " Distriktinspecteur " ; i Tyskland " beamteter Tierarzt " .

( 4 ) Denne frist refererer til indladningsdagen .

( 5 ) Serum-agglutinationen foretages kun , naar der er tale om svin , der vejer mere end 25 kilo .

FORMULAR IV

SUNDHEDSCERTIFIKAT ( 4 )

beregnet for handel mellem medlemsstaterne i EOEF

- Slagtesvin ( 2 ) -

Nr . ...

Afsenderland ...

Ministerium ...

Styrelse ...

Afdeling ...

Reference ... ( valgfri )

I . Antal dyr ...

II . Identifikation af dyrene :

Serienr . * Svin eller pattegrise * Officielle oeremaerker , og andre maerker eller kendetegn *

... * ... * ... *

Serienr . i henhold til pkt . II * *

* III . Dyrenes oprindelse : *

* Dyrene *

* - har i mindst 3 maaneder foer indladningsdagen ophoklt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 3 ) *

* - er under 3 maaneder og har siden deres foedsel opholdt sig paa afsendermedlemsstatens omraade ( 3 ) *

IV . Dyrenes bestemmelsessted :

Dyrene vil blive afsendt fra ... ( afsendelsessted )

til ... ( Bestemmelsesland og -sted )

per ( 3 ) - jernbanevogn ( 4 ) - lastvogn ( 4 ) - fly ( 4 ) - skib

Afsenderens navn og adresse ...

Navn og adresse paa hans eventuelle befuldmaegtigede ...

Formentligt graenseovergangssted ( graensestation ) ...

Modtagerens navn og adresse ...

V . Oplysninger om sundhedstilstande :

Undertegnede embedsdyrlaege ( 5 ) bekraefter , at ovenfor omtalte dyr opfylder foelgende betingelser :

a ) De er blevet undersoegt i dag og frembyder intet klinisk tegn paa sygdom ;

b ) Det drejer sig ikke om dyr , som skal udskilles i forbindelse med et nationalt bekaempelsesprogram mod smitsomme sygdomme hos svin ;

c ) De er blevet erhvervet :

- i en bedrift , der er beliggende paa afsendermedlemsstatens omraade , og i hvilken der siden mindst 30 dage ( 6 ) ikke officielt har vaeret konstateret nogen smitsom sygdom hos svin , som er underkastet obligatorisk anmeldelsespligt i henhold til de bestemmelser , der gaelder for handel inden for Faellesskabet .

Desuden er bedriften beliggende i centrum af en epizootifri zone og har ifoelge officielle konstateringer i de sidste 3 maaneder ( 3 ) vaeret fri for mund - og klovsyge , svinebrucellose og kvaegbrucellose , svinepest og smitsom lammelse blandt svin ( 3 ) ( Teschener Krankheit ) ;

- paa et marked for slagtedyr , der er officielt godkendt med henblik paa forsendelse til en anden medlemsstat ( 3 )

d ) De er blevet transporteret direkte

via - ikke via ( 3 ) - et opsamlingssted :

fra bedriften ( 3)/fra bedriften til markedet og fra markedet ( 3 )

til det endelige indladningssted uden at komme i kontakt med andre klovbaerende dyr end slagtekvaeg og -svin , der opfylder de betingelser , der er fastsat for handel inden for Faellesskabet , ved hjaelp af transportmidler og eventuelle fastbindingsanordninger , der i forvejen er blevet rengjort og desinficeret med et officielt godkendt desinfektionsmiddel .

Det endelige indladningssted er beliggende i centrum af en epizootifri zone .

VI . Dette certifikat er gyldigt i 10 dage fra indladningsdatoen .

Stempel : ...

Udfaerdiget i ... den ... ( indladningsdagen ) , kl . ...

Embedsdyrlaegen ( 5 )

( 1 ) Et sundhedscertifikat kan kun udstedes for det antal dyr , der transporteres med samme jernbanevogn , lastvogn eller fly , og som kommer fra den samme afsender , og som har den samme modtager ; ved transport pr . skib skal der udstedes et sundhedscertifikat for hver gruppe paa 10 dyr .

( 2 ) Slagtesvin : Svin , der saa snart de er ankommet til modtagerlandet , er bestemt for at blive foert direkte til et slagteri eller til et marked , der ligger i tilknytning til et slagteri . Dette markeds forskrifter tillader kun forsendelse af alle dyrene , saerlig efter markedets ophoer , til et slagteri , der er godkendt af den centrale kompetente myndighed .

( 3 ) Det ikke gaeldende overstreges .

( 4 ) Naar det drejer sig om jernbanevogne og lastvogne bedes indregistreringsnummeret anfoert , og naar der er tale om fly , rutenummeret .

( 5 ) I Belgien " Inspecteur vétérinaire " ; i Frankrig " Directeur départemental des services vétérinaires " ; i Italien " Veterinario provinciale " ; i Luxembourg " Inspecteur vétérinaire " ; i Nederlandene " Distriktinspecteur " ; i Tyskland " beamteter Tierarzt " .

( 6 ) Denne frist refererer til indladningsdagen .

Top