Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0608

2006/608/EF: Afgørelse nr. 1/2006 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 2. juni 2006 om fastsættelse af den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 og om ændring af den reviderede AVS-EF-partnerskabsaftale

OJ L 247, 9.9.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 294–297 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/608/oj

9.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 247/22


AFGØRELSE Nr. 1/2006 TRUFFET AF AVS-EF-MINISTERRÅDET

den 2. juni 2006

om fastsættelse af den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 og om ændring af den reviderede AVS-EF-partnerskabsaftale

(2006/608/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou, den 23. juni 2000 (1) og revideret i Luxembourg, den 25. juni 2005 (2) (i det følgende benævnt AVS-EF-aftalen), særlig bilag Ia, punkt 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I AVS-EF-aftalens bilag Ia om den flerårige finansielle ramme for samarbejdet på basis af den reviderede AVS-EF-aftale for perioden efter 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF), fastsættes det, at Den Europæiske Union forpligter sig til at opretholde sin bistand til AVS-staterne på basis af den udvidede AVS-EF-partnerskabsaftale på mindst samme niveau som 9. EUF med tilføjelse af virkningerne af inflationen, væksten i Den Europæiske Union og udvidelsen med ti nye medlemsstater i 2004, men hverken den nøjagtige periode (fem eller seks år), beløbet eller finansieringsmekanismen (EU's almindelige budget eller en ny EUF) er nævnt.

(2)

I forbindelse med afslutningen af forhandlingerne om den reviderede AVS-EF-partnerskabsaftale i Bruxelles, den 23. februar 2005, forpligtede Den Europæiske Union sig til hurtigst muligt at foreslå et nøjagtigt beløb samt fastsætte aftalens anvendelsesperiode.

(3)

Det Europæiske Råd traf den 16. december 2005 afgørelse om den nøjagtige periode (seks år), beløbet (22 682 mio. EUR i løbende priser) og finansieringsmekanismen (10. EUF).

(4)

AVS-staterne kan fortsat modtage supplerende midler i henhold til andre finansielle instrumenter som fastsat i de respektive instrumenter i overensstemmelse med erklæring XV, der er knyttet som bilag til AVS-EF-aftalen. Når AVS-staterne via EUF bidrager til internationale eller interregionale initiativer fra EUF, bør det sikres, at dette bidrag er synligt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

AVS-EF-Ministerrådet har godkendt de i bilaget angivne ændringer til partnerskabsaftalen mellem AVS-staterne på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 og revideret i Luxembourg den 25. juni 2005.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Port Moresby, den 2. juni 2006.

På AVS-EF-Ministerrådets vegne

O. ROJAS

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 26.


BILAG

Følgende bilag indsættes i AVS-EF-aftalen:

»BILAG Ib

Flerårig finansiel ramme for perioden 2008-2013

1.

Med denne aftales målsætninger og for en periode, der begynder den 1. januar 2008 udgør Fællesskabets samlede finansielle bistand til AVS-staterne inden for denne flerårige finansielle ramme 23 966 mio. EUR, som nærmere specificeret i punkt 2 og 3.

2.

Der vil kunne disponeres over 21 966 mio. EUR under 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF), når den flerårige finansielle ramme træder i kraft. Beløbet fordeles mellem samarbejdsinstrumenterne som følger:

a)

17 766 mio. EUR afsættes til finansiering af nationale og regionale vejledende programmer. Bevillingen anvendes til

i)

finansiering af AVS-staternes nationale vejledende programmer i overensstemmelse med artikel 1-5 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsproceduren)

ii)

finansiering af regionale vejledende programmer for støtte til regionalt samarbejde og regional og interregional integration af AVS-staterne i overensstemmelse med artikel 6-11, artikel 13, stk. 1, og artikel 14 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer)

b)

2 700 mio. EUR afsættes til finansiering af interregionalt og internt AVS-samarbejde til fordel for flere eller samtlige AVS-stater i overensstemmelse med artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer). Dette beløb skal omfatte strukturel støtte til de fælles institutioner, CVU og CLU, der er beskrevet i og undergivet tilsyn efter reglerne og procedurerne i bilag III til denne aftale, og til Den Blandede Parlamentariske Forsamling, der er omhandlet i artikel 17 i denne aftale. Dette beløb skal også omfatte bistand til AVS-sekretariatets driftsudgifter, jf. punkt 1 og 2 i protokol 1 til denne aftale.

c)

1 500 mio. EUR afsættes til finansiering af investeringsfaciliteten på vilkårene og betingelserne i bilag II (finansieringsvilkår og -betingelser) til denne aftale, herunder også et supplerende bidrag på 1 100 mio. EUR til investeringsfacilitetens midler, der forvaltes som en revolverende fond, og 400 mio. EUR i form af gavebistand til finansiering af rentegodtgørelser som omhandlet i artikel 2 og 4 i nævnte bilag i 10. EUF's løbetid.

3.

Aktioner, der finansieres inden for rammerne af investeringsfaciliteten, herunder tilhørende rentegodtgørelser, forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Et beløb på op til 2 000 mio. EUR ud over 10. EUF stilles til rådighed af EIB i form af lån af Bankens egne midler. Disse midler bevilges til de formål, der er fastsat i bilag II til denne aftale, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EIB's vedtægter og i de relevante bestemmelser vedrørende vilkårene og betingelserne for investeringsfinansiering som fastlagt i nævnte bilag. Alle andre finansielle midler i henhold til denne flerårige finansielle ramme forvaltes af Kommissionen.

4.

Efter den 31. december 2007 eller senest datoen for ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 vil der ikke kunne indgås forpligtelser for uudnyttede restbeløb fra 9. EUF eller tidligere EUF samt for beløb, der frigives fra projekter under disse EUF, bortset fra uudnyttede beløb, der frigives efter ikrafttrædelsesdatoen, fra ordningen for stabilisering af eksportindtægter fra basislandbrugsprodukter (Stabex) i henhold til tidligere EUF end 9. EUF og uudnyttede beløb og tilbagebetaling af beløbene til finansiering af investeringsfaciliteten uden tilhørende rentegodtgørelser. De beløb, for hvilke der er indgået eventuelle forpligtelser efter den 31. december 2007 indtil aftalens ikrafttræden som nævnt ovenfor, anvendes udelukkende til at sikre EU-administrationens driftsomkostninger og til at dække de løbende projektomkostninger indtil ikrafttrædelsen af 10. EUF.

5.

Det samlede beløb til denne flerårige finansielle ramme dækker perioden 1. januar 2008 til 31. december 2013. Der vil ikke længere blive indgået forpligtelser for midlerne fra 10. EUF efter den 31. december 2013, bortset fra beløbene til finansiering af investeringsfaciliteten uden tilhørende rentegodtgørelser, medmindre EU-Rådet enstemmigt træffer anden afgørelse på forslag af Kommissionen.

6.

AVS-EF-Ambassadørudvalget kan, på vegne af AVS-EF-Ministerrådet, træffe foranstaltninger inden for det samlede beløb i den flerårige finansielle ramme til at opfylde programmeringsbehovene inden for rammerne af en af de bevillinger, der er beskrevet i stk. 2, herunder også omfordeling af midler mellem bevillinger.

7.

Parterne skal foretage en vurdering af, i hvilket omfang forpligtelserne og betalingerne er blevet realiseret, samt af den ydede bistands resultater og virkninger. Denne vurdering skal foretages på grundlag af et forslag udarbejdet af Kommissionen i 2010. Den skal bidrage til en beslutning om beløbet til det finansielle samarbejde efter 2013.

8.

Enhver medlemsstat kan yde Europa-Kommissionen eller EIB frivillige bidrag med henblik på at støtte opfyldelsen af AVS-EF-aftalens målsætninger. Medlemsstaterne kan også medfinansiere projekter eller programmer, f.eks. inden for rammerne af særlige initiativer, der administreres af Kommissionen eller EIB. AVS-ejendomsret til sådanne initiativer på nationalt plan skal sikres.«


ERKLÆRINGER

Erklæringer vedrørende den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 der blev godkendt på AVS-EF-Ministerrådets 31. samling den 1.-2. juni 2006 i Port Moresby, Papua New Guinea

1.   Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA): Erklæring fra EU

Formålet med de økonomiske partnerskabsaftaler som udviklingsinstrumenter er at fremme en jævn og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien, navnlig ved i fuldt omfang at udnytte potentialet i den regionale integration og handel og syd-syd-handelen.

Kommissionen bekræfter på ny vigtigheden af, at der tages yderligere skridt i retning af en sammenhængende regional integration og reformer af sektorpolitikken, og at der vil blive taget hensyn til de behov, der opstår, efterhånden som ØPA'erne gennemføres, i forbindelse med programmeringsdialogen med AVS om den afsluttende undersøgelse af 9. EUF og om midlerne til 10. EUF for tiden efter ikrafttrædelsen den 1. januar 2008.

Den Europæiske Union erindrer om sit tilsagn om at forhøje handelsstøtten markant senest i 2010 ud over EUF-midlerne.

2.   Frigjorte midler: Erklæring fra Fællesskabet

På grundlag af resultatgennemgangen i 2010 og et forslag fra Kommissionen vil Rådet for Den Europæiske Union overveje at træffe afgørelse med enstemmighed om overførsel af eventuelle midler, der frigøres fra AVS-projekter finansieret over 9. EUF og tidligere EUF'er, til reserverne for 10. EUF. I betragtning af de vigtige udviklingsmål, ØPA'erne forfølger, vil Rådet for Den Europæiske Union i sine overvejelser også være opmærksom på at give yderligere støtte til strukturtilpasningsomkostninger og andre udviklingsbehov i forbindelse med gennemførelsen af ØPA'erne.

3.   Rentegodtgørelser: Erklæring fra Fællesskabet

Idet EIB anerkender de høje tilpasningsomkostninger, som sukkerprotokollandene står over for som følge af EF's sukkerreformer, vil banken bestræbe sig på at dirigere en del af investeringsfacilitetens og bankers egne ressourcer over i investeringer i sukkersektoren i AVS-sukkerprotokollandene. Der vil blive stillet et beløb på 100 mio. EUR til rådighed, hvor det er relevant og på grundlag af støtteberettigelseskriterierne i bilag II til Cotonou-aftalen, fra rammebeløbet for gavebistand til finansiering af rentegodtgørelser, jf. stk. 2, litra c), i bilag I, litra b), til Cotonou-aftalen.


Top