EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2144-20220905

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/2022-09-05

02019R2144 — DA — 05.09.2022 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2144

af 27. november 2019

om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1243 af 19. april 2021

  L 272

11

30.7.2021

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1341 af 23. april 2021

  L 292

4

16.8.2021

►M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1958 af 23. juni 2021

  L 409

1

17.11.2021

►M4

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/545 af 26. januar 2022

  L 107

18

6.4.2022

►M5

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1398 af 8. juni 2022

  L 213

1

16.8.2022


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 398, 11.11.2021, s.  29 (2019/2144)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2144

af 27. november 2019

om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter krav vedrørende:

a) 

typegodkendelsen af køretøjer samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er konstrueret og fremstillet til køretøjer, med hensyn til deres generelle egenskaber og sikkerhed og med hensyn til beskyttelsen af og sikkerheden for køretøjspassagerer og bløde trafikanter

b) 

typegodkendelsen af køretøjer, hvad angår dæktryksovervågningssystemer med hensyn til deres sikkerhed, brændstofeffektivitet og CO2-emissioner, og

c) 

typegodkendelsen af nyfremstillede dæk med hensyn til deres sikkerheds- og miljøpræstationer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M, N og O som defineret i artikel 4 i forordning (EU) 2018/858 og på systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i artikel 3 i forordning (EU) 2018/858 anvendelse.

Desuden forstås ved:

1) 

»blød trafikant«: en ikkemotoriseret trafikant, herunder navnlig cyklister og fodgængere, samt førere af motoriserede tohjulede køretøjer

2) 

»dæktryksovervågningssystem«: et system monteret i et køretøj, der er i stand til at vurdere dæktryk eller variationer i dæktrykket over tid og sende oplysninger herom til føreren, mens køretøjet kører

3) 

»intelligent farttilpasning«: et system, der hjælper føreren med at holde den hensigtsmæssige fart i forhold til vejmiljøet ved at give dedikeret og hensigtsmæssig feedback

4) 

»mulighed for eftermontering af alkolås«: en standardgrænseflade, der muliggør eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer

5) 

»trætheds- og opmærksomhedsadvarsel«: et system, der vurderer førerens opmærksomhed gennem analyse af køretøjssystemer og advarer føreren, når det er nødvendigt

6) 

»avanceret distraktionsadvarsel«: et system, der hjælper føreren med at holde opmærksomhed på trafiksituationen og advarer føreren, når denne distraheres

7) 

»nødbremsesignal«: en lyssignalfunktion for at vise andre trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er påført en kraftig nedbremsningskraft i forhold til vejforholdene

8) 

»bakdetektion«: et system, som gør føreren opmærksom på mennesker og genstande bag køretøjet med det primære formål at undgå kollisioner under bakning

9) 

»system til advarsel om vognbaneskift«: et system, der advarer føreren om, at køretøjet utilsigtet er ved at bevæge sig ud af dets vognbane

10) 

»avanceret nødbremsesystem«: et system, der automatisk opdager en potentiel kollision og aktiverer køretøjets bremsesystem for at nedbremse køretøjet og således undgå eller afbøde en kollision

11) 

»nødsystem til vognbaneassistance«: et system, der hjælper føreren med at holde køretøjet i en sikker position i forhold til afgrænsningen af vognbanen eller vejen, i det mindste ved vognbaneskift, hvor en kollision kan være nært forestående

12) 

»køretøjets hovedkontakt«: den anordning, hvormed køretøjets indbyggede elektroniske system bringes fra at være slukket, som når køretøjet er parkeret uden fører, til normal driftsfunktion

13) 

»kollisionsdatarekorder«: et system, der alene har til formål at registrere og lagre kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger kort før, under og umiddelbart efter en kollision

14) 

»system til frontal beskyttelse«: en eller flere separate strukturer, f.eks. et safarigitter eller en supplerende kofanger, som ud over den oprindelige standardkofanger skal beskytte køretøjets ydre overflade mod skader i tilfælde af kollision med et objekt, bortset fra særskilte strukturer med en højeste masse under 0,5 kg, der kun er beregnet til at beskytte køretøjets lygter

15) 

»kofanger«: den forreste, underste, yderste struktur på køretøjet, som er bestemt til at beskytte køretøjet, når det involveres i en frontalkollision ved lav fart med et andet køretøj; det omfatter ikke et eventuelt system til frontal beskyttelse

16) 

»brintdrevet køretøj«: ethvert motorkøretøj, der anvender brint som brændstof til fremdrift af køretøjet

17) 

»brintsystem«: en enhed af brintkomponenter og forbindelsesdele, der er monteret på et brintdrevet køretøj, dog ikke det brintdrevne fremdriftssystem eller hjælpeaggregatet

18) 

»brintdrevet fremdriftssystem«: den energiomformer, der bruges til fremdrift af køretøjet

19) 

»brintkomponent«: brintbeholderne og alle andre dele af det brintdrevne køretøj, som er i direkte kontakt med brint, eller som indgår i et brintsystem

20) 

»brintbeholder«: den komponent i brintsystemet, som lagrer den primære mængde brintbrændstof

21) 

»automatiseret køretøj«: et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt i bestemte perioder uden konstant overvågning fra førerens side, men hvor det stadig forventes eller kræves, at føreren griber ind

22) 

»fuldautomatisk køretøj«: et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt uden nogen overvågning fra førerens side

23) 

»system til overvågning af førerens tilgængelighed«: et system til at vurdere, om føreren er i stand til at overtage kørselsfunktionen fra et automatiseret køretøj i særlige situationer, hvis det er nødvendigt

24) 

»konvojkørsel«: sammenkobling af to eller flere køretøjer i en konvoj ved hjælp af opkoblingsteknologi og automatiserede kørselsstøttesystemer, således at køretøjerne kører tæt på hinanden med en bestemt afstand på visse dele af turen og tilpasser sig ændringer i det forreste køretøjs bevægelser med begrænset eller ingen indgriben fra førerne

25) 

»totalmasse«: den teknisk tilladte totalmasse som oplyst af fabrikanten

26) 

»A-stolpe«: den forreste og yderste tagstøtte, som går fra chassiset til køretøjets tag.KAPITEL II

FABRIKANTENS FORPLIGTELSER

Artikel 4

Generelle forpligtelser og tekniske krav

1.  
Fabrikanten skal påvise, at alle nye køretøjer, som bringes i omsætning, registreres eller ibrugtages, og alle systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som bringes i omsætning eller ibrugtages, er typegodkendt i overensstemmelse med kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil.
2.  
Typegodkendelse i overensstemmelse med de i bilag I anførte FN-regulativer betragtes som EU-typegodkendelse i overensstemmelse med kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil.
3.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre bilag I for at tage hensyn til den tekniske og reguleringsmæssige udvikling ved at indføre og ajourføre referencer til FN-regulativer og relevante ændringsserier, som finder obligatorisk anvendelse.
4.  
Fabrikanten skal sikre, at køretøjer konstrueres, fremstilles og samles på en sådan måde, at risikoen for, at personer i køretøjet og bløde trafikanter kommer til skade, er mindst mulig.
5.  

Fabrikanten skal også sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder overholder de gældende krav, der er anført i bilag II, med virkning fra de datoer, der er anført i dette bilag, de detaljerede tekniske krav og testprocedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, og de ensartede procedurer og tekniske specifikationer, der er fastlagt i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til denne forordning, herunder kravene vedrørende:

a) 

fastholdelsesanordninger, kollisionstest, brændstofsystemets integritet og elsikkerhed ved højspænding

b) 

bløde trafikanter, synsfelt og udsyn

c) 

chassis, bremser, dæk og styretøj

d) 

instrumenter i køretøjet, elektrisk system, køretøjets lyssystemer og beskyttelse mod uautoriseret brug, herunder cyberangreb

e) 

fører- og systemadfærd, og

f) 

køretøjets generelle konstruktion og funktioner.

6.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre bilag II for at tage hensyn til den tekniske og reguleringsmæssige udvikling, navnlig vedrørende forhold anført i stk. 5, litra a)-f), samt dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a)-g), artikel 7, stk. 2, 3, 4 og 5, artikel 9, stk. 2, 3 og 5, og artikel 11, stk. 1, og for at sikre et højt niveau af generel sikkerhed for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og et højt niveau af beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter ved at indføre og ajourføre henvisninger til FN-regulativer og delegerede retsakter samt gennemførelsesretsakter.
7.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder for så vidt angår kravene i bilag II.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 5

Særlige bestemmelser vedrørende dæktryksovervågningssystemer og dæk

1.  
Køretøjer skal være udstyret med et præcist dæktryksovervågningssystem, der under forskellige vej- og miljøforhold kan advare føreren under kørslen om tab af dæktryk i et af dækkene.
2.  
Dæktryksovervågningssystemer skal være konstrueret til at undgå nulstilling eller omkalibrering ved lavt dæktryk.
3.  
Alle dæk, der bringes i omsætning, skal opfylde de krav til sikkerheds- og miljøpræstationer, der er fastsat i de relevante retsakter, der er anført i bilag II.
4.  

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for:

a) 

typegodkendelsen af køretøjer for så vidt angår deres dæktryksovervågningssystemer

b) 

typegodkendelsen af dæk, herunder tekniske specifikationer vedrørende deres montering.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 6

Avancerede køretøjssystemer til alle klasser af motorkøretøjer

1.  

Motorkøretøjer skal være udstyret med følgende avancerede køretøjssystemer:

a) 

intelligent farttilpasning

b) 

mulighed for eftermontering af alkolås

c) 

trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

d) 

avanceret distraktionsadvarsel

e) 

nødbremsesignal

f) 

bakdetektion, og

g) 

kollisionsdatarekorder.

2.  

Systemer til intelligent farttilpasning skal være i overensstemmelse med følgende minimumskrav:

a) 

føreren skal gennem speederen eller gennem dedikeret, hensigtsmæssig og effektiv feedback kunne gøres opmærksom på, at den gældende hastighedsgrænse overskrides

b) 

det skal være muligt at frakoble systemet; der kan stadig gives oplysninger om hastighedsgrænsen, og intelligent farttilpasning skal være i normal driftstilstand ved hver aktivering af køretøjets hovedkontakt

c) 

den dedikerede og hensigtsmæssige feedback skal være baseret på oplysninger om hastighedsgrænser, som indhentes ved observation af vejskilte og -signaler baseret på infrastruktursignaler og/eller elektroniske kortdata, som er tilgængelige i køretøjet

d) 

systemet må ikke påvirke førerens mulighed for at overskride systemets anbefalede køretøjshastighed

e) 

dets præstationsmål fastsættes med henblik på at undgå eller minimere fejlprocenten under faktiske kørselsforhold.

3.  
Systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel og avanceret distraktionsadvarsel skal være konstrueret således, at de ikke til stadighed registrerer eller opbevarer andre data end, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet i det lukkede kredsløb. Desuden må disse data ikke på noget tidspunkt være tilgængelige for tredjemand eller stilles til rådighed for tredjemand, og de skal slettes straks efter behandlingen. Disse systemer skal også være konstrueret med henblik på at undgå overlapning, og de må ikke påkalde førerens opmærksomhed separat og samtidigt eller på en forvirrende måde, når en handling udløser begge systemer.
4.  

Kollisionsdatarekordere skal navnlig opfylde følgende krav:

a) 

de data, som de kan optage og lagre vedrørende perioden kort før, under og umiddelbart efter en kollision, skal omfatte køretøjets hastighed, opbremsning, position og hældning på vejen, alle dets sikkerhedssystemers tilstand og tilkoblingsgrad, det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system, bremseaktivering samt andre relevante inputparametre for de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, idet det sikres, at dataene er tilstrækkeligt nøjagtige og robuste

b) 

de må ikke kunne frakobles

c) 

deres funktion til optagelse og lagring af data skal sikre, at:

i) 

de opererer i et lukket kredsløb

ii) 

de af dem indsamlede data er anonymiseret og beskyttet mod manipulation og misbrug, og

iii) 

de af dem indsamlede data gør det muligt at identificere den præcise køretøjstype, -variant og -version og navnlig de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, som er monteret i køretøjet, og

d) 

de data, som de kan optage, kan udelukkende stilles til rådighed for de nationale myndigheder på grundlag af EU-retten eller national ret med henblik på ulykkesforskning og -analyse, herunder med henblik på typegodkendelse af systemer og komponenter og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, gennem en standardiseret grænseflade.

5.  
En kollisionsdatarekorder må ikke kunne optage og lagre de sidste fire cifre i køretøjsindikatorsektionen af køretøjsidentifikationsnummeret eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere det enkelte køretøj, dets ejer eller indehaver.
6.  

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

a) 

typegodkendelsen af køretøjer for så vidt angår de avancerede køretøjssystemer, der er anført i stk. 1

b) 

typegodkendelsen af de avancerede køretøjssystemer, der er anført i stk. 1, litra a)-f) og g), som separate tekniske enheder.

De delegerede retsakter offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 7

Særlige krav vedrørende personbiler og lette erhvervskøretøjer

1.  
Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og N1, skal køretøjer i disse klasser opfylde kravene i stk. 2-5, og de tekniske specifikationer fastsat i de gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i stk. 6.
2.  

Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et avanceret nødbremsesystem, som konstrueres og monteres i to faser, og som muliggør:

a) 

detektion af forhindringer og køretøjer i bevægelse foran motorkøretøjet i første fase

b) 

udvidelse af den i litra a) omhandlede detektionsfunktion til også at omfatte fodgængere og cyklister foran motorkøretøjet i anden fase.

3.  
Køretøjer i klasse M1 og N1 skal også være udstyret med et nødsystem til vognbaneassistance.
4.  

Avancerede nødbremsesystemer og nødsystemer til vognbaneassistance skal navnlig opfylde følgende krav:

a) 

det må kun være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen ved en sekvens af handlinger, der udføres af føreren

b) 

systemerne skal være i normal driftstilstand efter hver aktivering af køretøjets hovedkontakt

c) 

der skal være nem mulighed for at undertrykke lydsignaler, men andre systemfunktioner end lydsignaler må ikke undertrykkes samtidig

d) 

føreren skal kunne tilsidesætte sådanne systemer.

5.  
Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være konstrueret og fremstillet med en større hovedanslagsbeskyttelseszone med henblik på at forbedre beskyttelsen af bløde trafikanter og afbøde deres potentielle kvæstelser i tilfælde af en kollision.
6.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår kravene i denne artikels stk. 2-5.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 8

Systemer til frontal beskyttelse til personbiler og lette erhvervskøretøjer

1.  
Systemer til frontal beskyttelse skal, hvad end de er monteret som originalt udstyr på køretøjer i klasse M1 og N1 eller gøres tilgængelige på markedet som separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, opfylde kravene i stk. 2 og i de tekniske specifikationer fastsat i de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter.
2.  
Systemer til frontal beskyttelse, som gøres tilgængelige på markedet som separate tekniske enheder, skal være ledsaget af en detaljeret liste over de køretøjstyper, -varianter og -versioner, hvortil systemet til frontal beskyttelse er typegodkendt, samt en klart formuleret monteringsvejledning.
3.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelsen af systemer til frontal beskyttelse, herunder tekniske specifikationer vedrørende deres fremstilling og montering.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 9

Særlige krav vedrørende busser og lastbiler

1.  
Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3, skal køretøjer i disse klasser opfylde kravene i stk. 2-5 og i de tekniske specifikationer fastsat i de gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i stk. 7. Køretøjer i klasse M2 og M3 skal desuden opfylde kravet i stk. 6.
2.  
Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med et system til advarsel om vognbaneskift og et avanceret nødbremsesystem, som begge opfylder de tekniske specifikationer fastsat i de gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i stk. 7.
3.  
Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med avancerede systemer, der kan detektere fodgængere og cyklister i nærheden af køretøjets front og ved siden af køretøjet og give en advarsel eller forhindre kollision med sådanne bløde trafikanter.
4.  

Med hensyn til systemerne omhandlet i stk. 2 og 3 skal de navnlig opfylde følgende krav:

a) 

det må kun være muligt at frakoble sådanne systemer ét ad gangen ved en sekvens af handlinger, der udføres af føreren

b) 

systemerne skal være i normal driftstilstand efter hver aktivering af køretøjets hovedkontakt

c) 

der skal være nem mulighed for at undertrykke lydsignaler, men andre systemfunktioner end lydsignaler må ikke undertrykkes samtidig

d) 

føreren skal kunne tilsidesætte sådanne systemer.

5.  
Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være konstrueret og fremstillet således, at de giver et større direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet ved i videst muligt omfang at reducere de blinde vinkler foran og i førerens side, idet der tages hensyn til særlige karakteristika ved forskellige køretøjsklasser.
6.  
Køretøjer i klasse M2 og M3, der kan medtage flere end 22 passagerer ud over føreren, og som er indrettet med ståpladser for at give mulighed for hyppig ind- og udstigning, skal være konstrueret og fremstillet således, at de er tilgængelige for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere.
7.  

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for:

a) 

typegodkendelsen af køretøjer for så vidt angår kravene i denne artikels stk. 2-5

b) 

typegodkendelsen af systemerne omhandlet i denne artikels stk. 3 som separate tekniske enheder.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2.

Hvor disse gennemførelsesretsakter vedrører de krav, der er fastlagt i nærværende artikels stk. 2, 3 og 4, offentliggøres de mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Hvor disse gennemførelsesretsakter vedrører de krav, der er fastlagt i nærværende artikels stk. 5, offentliggøres de mindst 36 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 10

Særlige krav vedrørende brintdrevne køretøjer

1.  
Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M og N, skal brintdrevne køretøjer i disse klasser, deres brintsystemer og komponenter af sådanne systemer overholde de tekniske specifikationer fastsat i de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter.
2.  
Fabrikanten skal sikre, at brintsystemer og brintkomponenter monteres i overensstemmelse med de tekniske specifikationer fastsat i de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter. Fabrikanten skal, hvis det er nødvendigt, også give oplysninger med henblik på syn af brintsystemer og -komponenter, der skal foretages gennem det brintdrevne køretøjs driftslevetid.
3.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelsen af brintdrevne køretøjer for så vidt angår deres brintsystemer, herunder deres materialekompatibilitet og brændstofbeholdere, og for typegodkendelsen af brintkomponenter, herunder tekniske specifikationer for deres montering.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 11

Særlige krav vedrørende automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer

1.  

Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som finder anvendelse på køretøjer i de respektive klasser, skal automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer overholde de tekniske specifikationer fastsat i de i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedrørende:

a) 

systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder tegngivning, styring, acceleration og bremsning

b) 

systemer, der giver køretøjet realtidsoplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser

c) 

systemer til overvågning af førerens tilgængelighed

d) 

kollisionsdatarekordere til automatiserede køretøjer

e) 

et harmoniseret format til udveksling af data til f.eks. konvojkørsel med køretøjer af forskellige mærker

f) 

systemer til at give andre trafikanter sikkerhedsinformationer.

Disse tekniske specifikationer vedrørende systemer til overvågning af førerens tilgængelighed, jf. første afsnit, litra c), finder dog ikke anvendelse på fuldautomatiske køretøjer.

2.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for de systemer og andre forhold, der er anført i denne artikels stk. 1, litra a)-f), og for typegodkendelsen af automatiserede og fuldautomatiske køretøjer for så vidt angår disse systemer og andre forhold med henblik på at sikre sikker drift af automatiserede og fuldautomatiske køretøjer på offentlige veje.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2.KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3 og 6, og artikel 6, stk. 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 5. januar 2020. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 4, stk. 3 og 6, og artikel 6, stk. 6, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3 og 6, og artikel 6, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 13

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Artikel 14

Gennemgang og rapportering

1.  
►C1  Senest den 7. juli 2027 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen ◄ en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af sikkerhedsforanstaltningerne og -systemerne, herunder deres udbredelse og brugervenlighed. Kommissionen undersøger, om disse sikkerhedsforanstaltninger og -systemer fungerer efter denne forordnings hensigt. Hvis det er relevant, ledsages rapporten af henstillinger, herunder et lovgivningsforslag om ændring af kravene til generel sikkerhed og beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter, med henblik på yderligere at reducere antallet af eller helt udrydde ulykker og kvæstelser inden for vejtransport.

Kommissionen vurderer navnlig pålideligheden og effektiviteten af nye systemer til intelligent farttilpasning og nøjagtigheden og fejlfrekvensen for sådanne systemer under faktiske kørselsforhold. Kommissionen forelægger om nødvendigt et lovgivningsforslag.

2.  
Senest den 31. januar hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport for det foregående år over aktiviteterne i UNECE's verdensforum for harmonisering af regulativer for motorkøretøjer (WP.29) for så vidt angår de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af køretøjssikkerhedsstandarder med hensyn til kravene i artikel 5-11 og for så vidt angår Unionens holdning i forbindelse med disse anliggender.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

1.  
Denne forordning ugyldiggør ikke EU-typegodkendelser, der er meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som blev meddelt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 eller forordning (EF) nr. 661/2009 og deres gennemførelsesforanstaltninger inden den 5. juli 2022, medmindre de relevante krav, der finder anvendelse på sådanne systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, er blevet ændret, eller nye krav er blevet føjet til ved nærværende forordning og de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som yderligere præciseret i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til nærværende forordning.
2.  
Godkendelsesmyndighederne meddeler fortsat udvidelser af EU-typegodkendelser omhandlet i stk. 1.
3.  
Som undtagelse fra denne forordning tillader medlemsstaterne indtil den dato, der er anført i bilag IV, fortsat registreringen af køretøjer samt salg eller ibrugtagning af komponenter, som ikke opfylder kravene i FN-regulativ nr. 117.

Artikel 16

Gennemførelsesdatoer

Med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal de nationale myndigheder:

a) 

med virkning fra de datoer, der er anført i bilag II vedrørende et bestemt krav, der er anført i dette bilag, med begrundelse i nævnte krav nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af nye typer køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som ikke opfylder kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil

b) 

med virkning fra de datoer, der er anført i bilag II vedrørende et bestemt krav, der er anført i dette bilag, med begrundelse i nævnte krav anse overensstemmelsescertifikater for nye køretøjer for ikke længere at være gyldige med henblik på artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 og forbyde registrering af sådanne køretøjer, hvis disse køretøjer ikke opfylder kravene i nærværende forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil

c) 

med virkning fra de datoer, der er anført i bilag II vedrørende et bestemt krav, der er anført i dette bilag, med begrundelse i nævnte krav forbyde markedsføringen eller ibrugtagningen af komponenter og separate tekniske enheder, hvis de ikke opfylder kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil.

Artikel 17

Ændringer af forordning (EU) 2018/858

Bilag II til forordning (EU) 2018/858 ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

Artikel 18

Ophævelse

1.  
Forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009, og (EF) nr. 661/2009 samt forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 ophæves med virkning fra anvendelsesdatoen for nærværende forordning.
2.  
Henvisninger til forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 læses som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 19

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼C1

Den finder anvendelse fra den 6. juli 2022.

▼B

Artikel 4, stk. 3, 6 og 7, artikel 5, stk. 4, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 7, artikel 10, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12 og 13 finder dog anvendelse fra den 5. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Liste over de i artikel 4, stk. 2, omhandlede FN-regulativerFN-regulativ nr.

Emne

Ændringsserie offentliggjort i EUT

EUT-henvisning

Anvendelsesområde omfattet af FN-regulativet

1

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper af kategori R2 og/eller HS1

Ændringsserie 02

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 1.

M, N ()

3

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 02

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 1.

M, N, O

4

Belysning af bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 17.

M, N, O

6

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 01

EUT L 213 af 18.7.2014, s. 1.

M, N, O

7

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 02

EUT L 285 af 30.9.2014, s. 1.

M, N, O

8

Forlygter til motordrevne køretøjer (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11)

Ændringsserie 05, korrigendum 1 til revision 4

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 71.

M, N ()

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

Ændringsserie 05

EUT L 41 af 17.2.2017, s. 1.

M, N, O

11

Dørlåse og dørophæng

Ændringsserie 04

EUT L 218 af 21.8.2019, s. 1.

M1, N1

12

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Ændringsserie 04

EUT L 89 af 27.3.2013, s. 1.

M1, N1

13

Bremsesystem (køretøjer og påhængskøretøjer)

Ændringsserie 11

EUT L 42 af 18.2.2016, s. 1.

M2, M3, N, O ()

13-H

Bremsesystem (personbiler)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 335 af 22.12.2015, s. 1.

M1, N1

▼M5

14

Forankringer til sikkerhedsseler

Ændringsserie 09

EUT L 324 af 13.12.2019, s. 14.

M, N

▼B

16

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger

Ændringsserie 07

EUT L 109 af 27.4.2018, s. 1.

M, N

▼M5

17

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Ændringsserie 09

EUT L 266 af 18.10.2019, s. 1.

M, N

▼B

18

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Ændringsserie 03

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Ændringsserie 04

EUT L 250 af 22.8.2014, s. 1.

M, N

20

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med halogenglødelamper (H4-lamper)

Ændringsserie 03

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 170.

M, N ()

21

Indvendig indretning

Ændringsserie 01

EUT L 188 af 16.7.2008, s. 32.

M1

23

Baklygter og manøvreringslygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 237 af 8.8.2014, s. 1.

M, N, O

25

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Ændringsserie 04, korrigendum 2 til revision 1

EUT L 215 af 14.8.2010, s. 1.

M1

26

Udragende dele

Ændringsserie 03

EUT L 215 af 14.8.2010, s. 27.

M1

28

Lydsignalapparater og lydsignalapparater

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 33.

M, N

▼M5

29

Beskyttelse af personer i et erhvervskøretøjs førerhus

Ændringsserie 03

EUT L 283 af 5.11.2019, s. 72.

N

▼B

30

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Ændringsserie 02

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 1.

M, N, O

31

Halogen sealed-beam-forlygter (HSB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Ændringsserie 02

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 15.

M, N

34

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Ændringsserie 03

EUT L 231 af 26.8.2016, s. 41.

M, N, O

37

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 03

EUT L 213 af 18.7.2014, s. 36.

M, N, O

38

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 20.

M, N, O

39

Speedometer- og kilometertællerudstyr, herunder montering

Ændringsserie 01

EUT L 302 af 28.11.2018, s. 106.

M, N

43

Sikkerhedsrudematerialer og deres montering på køretøjer

Ændringsserie 01

EUT L 42 af 12.2.2014, s. 1.

M, N, O

▼M5

44

Fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger)

Ændringsserie 04

EUT L 285 af 1.9.2020, s. 1.

M, N

45

Forlygtevaskere

Ændringsserie 01

EUT L 136 af 29.4.2020, s. 1.

M, N

▼B

46

Anordninger til indirekte udsyn og deres montering

Ændringsserie 04

EUT L 237 af 8.8.2014, s. 24.

M, N

▼M5

48

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

Ændringsserie 07

EUT L 347 af 30.9.2021, s. 1.

M, N, O ()

▼B

54

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 2.

M, N, O

55

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Ændringsserie 01

EUT L 153 af 15.6.2018, s. 179.

M, N, O ()

58

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf; afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Ændringsserie 03

EUT L 49 af 20.2.2019, s. 1.

M, N, O

61

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 1.

N

64

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

Ændringsserie 02

EUT L 310 af 26.11.2010, s. 18.

M1, N1

66

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 02

EUT L 84 af 30.3.2011, s. 1.

M2, M3

67

Motorkøretøjer, der anvender LPG

Ændringsserie 01

EUT L 285 af 20.10.2016, s. 1.

M, N

73

Sideafskærmningsanordninger på godskøretøjer

Ændringsserie 01

EUT L 122 af 8.5.2012, s. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 21.

M, N

79

Styreapparat

Ændringsserie 03

EUT L 318 af 14.12.2018, s. 1.

M, N, O

▼M5

80

Sæderne i store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 03

EUT L 266 af 18.10.2019, s. 31.

M2, M3

▼B

87

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 24.

M, N

89

Hastighedsbegrænsende anordninger og justerbare hastighedsbegrænsede anordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 25.

M, N ()

▼M5

90

Udskiftningsbremsebelægningsenheder, udskiftningstromlebremsebelægninger og udskiftningsskiver og tromler til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 02

EUT L 290 af 16.11.2018, s. 54.

M, N, O (a) i) ii) b) i) ii) c) d))

▼B

91

Sidemarkeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 27.

M, N, O

93

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring; afskærmning fortil mod underkøring

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 56.

N2, N3

▼M5

94

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Ændringsserie 04

EUT L 392 af 5.11.2021, s. 1.

M1, N1

95

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Ændringsserie 05

EUT L 392 af 5.11.2021, s. 62.

M1, N1

▼B

97

Tyverialarmer til køretøjer (VAS)

Ændringsserie 01

EUT L 122 af 8.5.2012, s. 19.

M1, N1 ()

98

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Ændringsserie 01

EFT 176 af 14.6.2014, s. 64.

M, N

99

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 320 af 17.12.2018, s. 45.

M, N

100

Elektrisk sikkerhed

Ændringsserie 02

EUT L 302 af 28.11.2018, s. 114.

M, N

102

Kortkoblingsanordninger (KKA); montering af en godkendt type KKA

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 351 af 30.12.2008, s. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Konturafmærkning (tunge og lange køretøjer)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 75 af 14.3.2014, s. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Køretøjer til transport af farligt gods

Ændringsserie 05

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 30.

N, O

107

M2- og M3-køretøjer for så vidt angår deres generelle konstruktion

Ændringsserie 07

EUT L 52 af 23.2.2018, s. 1.

M2, M3

108

Regummierede dæk til personbiler og påhængskøretøjer dertil

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 181 af 4.7.2006, s. 1.

M1, O1, O2

109

Regummierede dæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 181 af 4.7.2006, s. 1.

M2, M3, N, O3, O4

110

Specifikke komponenter til CNG og LNG

Ændringsserie 01

EUT L 166 af 30.6.2015, s. 1.

M, N

112

Forlygter til motordrevne køretøjer, som afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele, og som er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Ændringsserie 01

EUT L 250 af 22.8.2014, s. 67.

M, N

114

Udskiftningsairbagsystemer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 373 af 27.12.2006, s. 272.

M1, N1

115

LPG- og CNG-eftermonteringssystemer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 323 af 7.11.2014, s. 91.

M, N

116

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 45 af 16.2.2012, s. 1.

M1, N1 ()

117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Ændringsserie 02

EUT L 218 af 12.8.2016, s. 1.

M, N, O

▼M5

118

Brandbestandighed af materialer anvendt i busser

Ændringsserie 03

EUT L 48 af 21.2.2020, s. 26.

M3

▼B

119

Kurvelyslygter

Ændringsserie 01

EUT L 89 af 25.3.2014, s. 101.

M, N

121

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Ændringsserie 01

EUT L 5 af 8.1.2016, s. 9.

M, N

▼M5

122

Køretøjers varmeanlæg

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 19 af 24.1.2020, s. 42.

M, N, O

▼B

123

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Ændringsserie 01

EUT L 49 af 20.2.2019, s. 24.

M, N

124

Udskiftningshjul

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 375 af 27.12.2006, s. 568.

M1, N1, O1, O2

125

Synsfelt fremad

Ændringsserie 01

EUT L 20 af 25.1.2018, s. 16.

M1

▼M5

126

Adskillelsesanordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 35 af 7.2.2020, s. 37.

M1

127

Sikkerhed for fodgængere

Ændringsserie 02

EUT L 154 af 15.5.2020, s. 1.

M1, N1

▼B

128

Diodelyskilder (LED-lyskilder)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 320 af 17.12.2018, s. 63.

M, N, O

129

Forbedrede barnefastholdelsesanordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 97 af 29.3.2014, s. 21.

M, N

130

Systemer til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 178 af 18.6.2014, s. 29.

M2, M3, N2, N3 ()

131

Avancerede nødbremsesystemer

Ændringsserie 01

EUT L 214 af 19.7.2014, s. 47.

M2, M3, N2, N3 ()

134

Brintsikkerhed

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 129 af 17.5.2019, s. 43.

M, N

▼M5

135

Sidekollision med pæl

Ændringsserie 01

EUT L 103 af 3.4.2020, s. 12.

M1, N1

137

Fuld-bredde frontal kollision

Ændringsserie 02

EUT L 392 af 5.11.2021, s. 130.

M1, N1

▼B

139

Bremseassistentsystemer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 269 af 26.10.2018, s. 1.

M1, N1

140

Elektroniske stabilitetskontrolsystemer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 269 af 26.10.2018, s. 17.

M1, N1

▼M5

141

Dæktryksovervågningssystemer

Ændringsserie 01

EUT L 323 af 13.9.2021, s. 1.

M, N, O

142

Dækmontering

Ændringsserie 01

EUT L 293 af 16.8.2021, s. 34.

M, N, O

145

Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 324 af 13.12.2019, s. 47.

M1, N1

▼M5

148

Lyssignalanordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 347 af 30.9.2021, s. 123.

M, N, O

149

Vejbelysningsanordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 347 af 30.9.2021, s. 173.

M, N, O

150

Retroreflekterende anordninger

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 347 af 30.9.2021, s. 297.

M, N, O

151

Blindvinkelinformationssystem til detektering af cykler

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 360 af 30.10.2020, s. 48.

M2, M3, N2, N3

152

Avancerede nødbremsesystemer (AEBS)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 360 af 30.10.2020, s. 66.

M1, N1

153

Det elektriske fremdriftssystems sikkerhed i tilfælde af kollision bagfra

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 82 af 9.3.2021, s. 1.

M1, N1

155

Cybersikkerhed og system til forvaltning af cybersikkerhed

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 82 af 9.3.2021, s. 30.

M, N, O

157

Systemer til automatisk vognbaneassistance (ALKS)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 82 af 9.3.2021, s. 75.

M1

158

Anordninger til udsyn eller detektion bagud

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 184 af 25.5.2021, s. 20.

M, N

159

Informationssystemer ved igangsætning (MOIS)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 184 af 25.5.2021, s. 62.

M2, M3, N2, N3

▼M4

160

Kollisionsdatarekorder

Ændringsserie 01

EFT L 265 af 26.7.2021, s. 3.

M1, N1

▼M5

161

Låsesystem

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 470 af 30.12.2021, s. 1.

M1, N1

162

Startspærre

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 470 af 30.12.2021, s. 23.

M1, N1

163

Køretøjsalarmsystem

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 470 af 30.12.2021, s. 48.

M1, N1

▼B

(1)   

FN-regulativ nr. 1, 8 og 20 finder ikke anvendelse på EU-typegodkendelse af nye køretøjer.

(2)   

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem kræves monteret i henhold til FN-regulativerne. Det kræves imidlertid også for køretøjer i klasse N1.

(3)   

►C1  Når det er angivet af køretøjsfabrikanten, at et køretøj er egnet til bugsering (punkt 2.11.5 i det i artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858 angivne oplysningsskema), og ◄ en del af en mekanisk tilkoblingsanordning, uanset om den er monteret på den pågældende type motorkøretøj, (delvist) kan dække for belysningskomponenter og/eller anbringelses- og fastgørelsesstedet for bagnummerpladen, finder følgende anvendelse:


— i motorkøretøjets brugeranvisning (f.eks. instruktionsbogen) skal det klart angives, at montering af en mekanisk tilkoblingsanordning, som ikke nemt kan afmonteres eller flyttes, ikke er tilladt

— det skal af brugeranvisningen også tydeligt fremgå, at en mekanisk tilkoblingsanordning, som er monteret, altid skal afmonteres eller flyttes, når den ikke er i brug, og

— for en typegodkendelse af et køretøjssystem efter FN-regulativ nr. 55 skal det sikres, at bestemmelserne om afmontering, flytning og/eller alternativ placering overholdes fuldt ud med hensyn til belysningskomponenter og/eller anbringelses- og fastgørelsesstedet for bagnummerpladen.

(4)   

Omfatter kun hastighedsbegrænsende anordninger (SLD) og obligatorisk montering af SLD på køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3.

(5)   

Tyverisikringsanordninger skal monteres på køretøjer i klasse M1 og N1, og startspærre skal monteres på køretøjer i klasse M1.

(6)   

Se forklarende note 4 til tabellen i bilag II.

(7)   

For køretøjer i klasse M1 med en totalmasse ≤ 3 500 kg og N1, som ikke har tvillinghjul monteret på en aksel.

►M5  (8)   

FN-regulativ nr. 90 finder anvendelse med henblik på tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af følgende:


a)  nye udskiftningsbremsebelægningsenheder til køretøjstyper i følgende klasser:

i)  klasse M1 med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, M2 med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, N1, O1 og O2, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 13 eller 13-H efter den 7. april 1998

ii)  klasse M1 med en tilladt totalmasse over 3,5 ton, M2 med en tilladt totalmasse over 3,5 ton, M3, N2, N3, O3 og O4, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 13 eller 13-H efter den 1. november 2014

b)  nye udskiftningsbremseskiver og -tromler til køretøjstyper i følgende klasser:

i)  klasse M1 og N1, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 13 eller 13-H efter den 1. november 2016

ii)  klasse O1 og O2, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 13 efter den 1. november 2016

c)  nye udskiftningsbremseskiver til køretøjstyper i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 13 efter den 1. november 2014

d)  nye udskiftningsbremsetromler til køretøjstyper i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 13 efter den 1. november 2016.

 ◄

Noter til tabellen

▼C1

Den ændringsserie, der er anført i tabellen, er den version, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og er med forbehold af den ændringsserie, som skal overholdes i henhold til de overgangsbestemmelser, der er fastsat deri. Overholdelse af en ændringsserie, der er vedtaget efter den bestemte serie, der er anført i tabellen, accepteres som et alternativ.

▼B

De datoer, der er angivet i de relevante ændringsserier til de FN-regulativer, der er opført i denne tabel, for så vidt angår forpligtelser, der påhviler de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958, knyttet til første registrering, ibrugtagning, markedsføring, salg, anerkendelse af typegodkendelser og lignende bestemmelser, finder anvendelse på et obligatorisk grundlag for anvendelsen af artikel 48 og 50 i forordning (EU) 2018/858, medmindre der er fastsat alternative datoer i nærværende forordnings bilag II, som derefter anvendes i stedet.

I visse tilfælde fastsætter et FN-regulativ, der er anført i denne tabel, i sine overgangsbestemmelser, at de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958 fra en bestemt dato ved anvendelsen af en bestemt ændringsserie til dette FN-regulativ ikke med henblik på national eller regional typegodkendelse er forpligtet til at godkende eller kan nægte at godkende en type køretøj, der er godkendt i henhold til en forudgående ændringsserie, eller der anvendes en ordlyd med lignende hensigt og betydning. Dette skal tolkes som en bindende bestemmelse for de nationale myndigheder til ikke længere at anse typeattester for at være gyldige for så vidt angår artikel 48 i forordning (EU) 2018/858, medmindre der er fastsat alternative datoer i nærværende forordnings bilag II, som derefter anvendes i stedet.

►M5  

En universel international typegodkendelse af køretøjer udstedt for en type køretøjer i klasse M1 i henhold til FN-regulativ nr. 0 (EUT L 135 af 31.5.2018, s. 1), som omfatter typegodkendelser meddelt i henhold til de pågældende FN-regulativer angivet i dette bilag anses for at være ækvivalent med en EU-typegodkendelse meddelt i henhold til denne forordning.

 ◄
BILAG II

Liste over de i artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 3, omhandlede krav samt de i artikel 16 omhandlede datoerEmne

Regulativer

Yderligere specifikke tekniske bestemmelser

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Kom ponent

Krav vedrørende

A.  FASTHOLDELSESANORDNINGER, KOLLISIONSTEST, BRÆNDSTOFSYSTEMETS INTEGRITET OG ELSIKKERHED VED HØJSPÆNDING

A1. Indvendig indretning

FN-regulativ nr. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Sæder og nakkestøtter

FN-regulativ nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3. Bussæder

FN-regulativ nr. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4. Forankringer til sikkerhedsseler

FN-regulativ nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5. Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A6. Selealarmer

FN-regulativ nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7. Adskillelsesanordninger

FN-regulativ nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

▼M5

A8. Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 145 (11)

 

A

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

 

 

A9. Barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 44

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

(12)

(12)

▼B

A10. Forbedrede barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11. Afskærmning fortil mod underkøring

FN-regulativ nr. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12. Afskærmning bagtil mod underkøring

FN-regulativ nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13. Sideafskærmning

FN-regulativ nr. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14. Beskyttelse af brændstofbeholder

FN-regulativ nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15. LPG-sikkerhed

FN-regulativ nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16. CNG- og LNG-sikkerhed

FN-regulativ nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17. Brintsikkerhed

FN-regulativ nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

▼M5

A18. Kvalifikationskrav for materialer til brintsystemer

Forordning (EU) 2021/535

Bilag XIV

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

▼B

A19. Elsikkerhed under kørsel

FN-regulativ nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20. Skæv frontal kollision

FN-regulativ nr. 94

Gælder for køretøjsklasse M1 med en totalmasse ≤ 3 500 kg og N1 med en totalmasse ≤ 2 500 kg. Datoerne i note B gælder for køretøjer med en totalmasse > 2 500 kg.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21. Fuld-bredde frontal kollision

FN-regulativ nr. 137

Brug af »Hybrid III«-forsøgsdukken er tilladt, indtil THOR-testanordningen er tilgængelig i FN-regulativet

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22. Kollisionssikret styringsapparat

FN-regulativ nr. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23. Erstatningsairbag

FN-regulativ nr. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24. Førerhuskollision

FN-regulativ nr. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25. Sidekollision

FN-regulativ nr. 95

Gælder for alle køretøjer i klassen M1 og N1, herunder køretøjer, hvor R-punktet for det laveste sæde befinder sig > 700 mm over jorden. For køretøjer, hvor R-punktet for det laveste sæde befinder sig > 700 mm over jorden, gælder datoerne i note B.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26. Sidekollision med pæl

FN-regulativ nr. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5

A27. Påkørsel bagfra

FN-regulativ nr. 153 (13)

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

Krav vedrørende

B  BLØDE TRAFIKANTER, SYNSFELT OG UDSYN

B1. Beskyttelse af fodgængeres ben og hoveder

FN-regulativ nr. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Større hovedanslagsbeskyttelseszone

FN-regulativ nr. 127

Prøvningsområdet for barneattraphoved og voksenattraphoved er begrænset af en »indhyllingsafstand for voksne« på 2 500 mm eller »den bageste forrudereferencelinje«, afhængigt af hvilken der befinder sig længst forud. Attraphovedkontakt med A-stolper, forrudekant og hjelm er ikke omfattet, men skal overvåges.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5

B3. System til frontal beskyttelse

Forordning (EU) 2021/535

Bilag XII

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4. Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister

FN-regulativ nr. 152

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5. Kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister

FN-regulativ nr. 159

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6. System til information om blinde vinkler

FN-regulativ nr. 151

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7. Bakdetektion

FN-regulativ nr. 158

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

▼B

B8. Udsyn fremad

FN-regulativ nr. 125

Gælder for køretøjsklasse M1 og N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9. Udsyn fremad for tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10. Sikkerhedsruder

FN-regulativ nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

▼M5

B11. Afrimning/afdugning

Forordning (EU) 2021/535

Bilag VI

 

A

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

 

 

B12. Forrudevisker/-vasker

Forordning (EU) 2021/535

Bilag IV

 

A

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

 

 

A

 

▼B

B13. Anordninger til indirekte udsyn

FN-regulativ nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

Krav vedrørende

C.  CHASSIS, BREMSER, DÆK OG STYRETØJ

C1. Styreapparat

FN-regulativ nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2. System til advarsel om vognbaneskift

FN-regulativ nr. 130

 

 

(4)

(4)

 

(4)

(4)

 

 

 

 

 

 

▼M5

C3. System til vognbaneassistance

Forordning (EU) 2021/646

 

(6)

 

 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

C4. Bremsesystem

FN-regulativ nr. 13

FN-regulativ nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5. Udskiftning af bremsedele

FN-regulativ nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

▼M5

C6. Bremseassistent

FN-regulativ nr. 139 (14)

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7. Stabilitetskontrol

FN-regulativ nr. 13

FN-regulativ nr. 140 (15)

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

▼B

C8. Avanceret nødbremsesystem på tunge erhvervskøretøjer

FN-regulativ nr. 131

 

 

(4)

(4)

 

(4)

(4)

 

 

 

 

 

 

▼M5

C9. Avanceret nødbremsesystem på lette køretøjer

FN-regulativ nr. 152

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

C10. Dæksikkerhed og -miljøpræstation

FN-regulativ nr. 30

FN-regulativ nr. 54

FN-regulativ nr. 117

Der skal også sikres en prøvningsprocedure for slidte dæk; datoerne i note C finder anvendelse.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11. Reservehjul og run-flat-dæk

FN-regulativ nr. 64

 

(1)

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

C12. Regummierede dæk

FN-regulativ nr. 108

FN-regulativ nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

▼M5

C13. Dæktryksovervågningssystem til lette køretøjer

FN-regulativ nr. 141 (16)

Gælder for køretøjsklasse M1 med en totalmasse ≤ 3 500 kg og N1.

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14. Dæktryksovervågningssystem til tunge køretøjer

FN-regulativ nr. 141

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

▼B

C15. Dækmontering

FN-regulativ nr. 142

Gælder for alle køretøjsklasser

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16. Udskiftningshjul

FN-regulativ nr. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

Krav vedrørende

D.  INSTRUMENTER I KØRETØJET, ELEKTRISK SYSTEM OG KØRETØJETS LYSSYSTEMER OG BESKYTTELSE MOD UAUTORISERET BRUG, HERUNDER CYBERANGREB

D1. Lydsignalapparat

FN-regulativ nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2. Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

FN-regulativ nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

▼M5

D3. Beskyttelse mod tyveri, startspærre og alarmsystemer

FN-regulativ nr. 18

FN-regulativ nr. 97

FN-regulativ nr. 116

FN-regulativ nr. 161

FN-regulativ nr. 162

FN-regulativ nr. 163

 

A

(1)

(1)

A

(1)

(1)

 

 

 

 

A

A

D4. Beskyttelse af køretøjer mod cyberangreb

FN-regulativ nr. 155

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

▼B

D5. Hastighedsmåler (speedometer)

FN-regulativ nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6. Odometer (kilometer-/miltæller)

FN-regulativ nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7. Hastighedsbegrænsende anordninger

FN-regulativ nr. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

▼M3

D8. Intelligent farttilpasning

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 (9)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

▼B

D9. Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

FN-regulativ nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10. Varmeanlæg

FN-regulativ nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

▼M5

D11. Blinklys

FN-regulativ nr. 4

FN-regulativ nr. 6

FN-regulativ nr. 7

FN-regulativ nr. 19

FN-regulativ nr. 23

FN-regulativ nr. 38

FN-regulativ nr. 77

FN-regulativ nr. 87

FN-regulativ nr. 91

FN-regulativ nr. 148

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12. Lygter

FN-regulativ nr. 31

FN-regulativ nr. 98

FN-regulativ nr. 112

FN-regulativ nr. 119

FN-regulativ nr. 123

FN-regulativ nr. 149

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13. Retroreflekterende anordninger

FN-regulativ nr. 3

FN-regulativ nr. 104

FN-regulativ nr. 150

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

▼B

D14. Lyskilder

FN-regulativ nr. 37

FN-regulativ nr. 99

FN-regulativ nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15. Montering af blinklys, lygter og retroreflektive anordninger

FN-regulativ nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

▼M5

D16. Nødbremsesignal

FN-regulativ nr. 48

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

▼B

D17. Forlygtevaskere

FN-regulativ nr. 45

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

 

A

▼M5

D18. Gearskiftindikator

Forordning (EU) 2021/535

Bilag IX

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

Krav vedrørende

E.  FØRER- OG SYSTEMADFÆRD

▼M1

E1. Mulighed for eftermontering af alkolås

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 (7)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

▼M2

E2. Trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1341 (8)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

▼B

E3. Avanceret distraktionsadvarsel

 

Distraktionsundgåelse med tekniske midler kan også overvejes

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

▼M5

E4. System til overvågning af førerens tilgængelighed

FN-regulativ nr. 157

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

▼M4

E5. Kollisionsdatarekorder

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 (10)

FN-regulativ nr. 160

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 

▼M5

E6. Systemer, der overtager førerens kontrol

FN-regulativ nr. 157

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

E7. Systemer, der giver køretøjet realtidsoplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser

FN-regulativ nr. 157

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

▼B

E8. Konvojkørsel

 

 

 

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

 

E9. Systemer til at give andre trafikanter sikkerhedsinformationer

 

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

F.  KØRETØJETS GENERELLE KONSTRUKTION OG FUNKTIONER

▼M5

F1. Plads til montering af nummerplade

Forordning (EU) 2021/535

Bilag III

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2. Bakkørsel

Forordning (EU) 2021/535

Bilag XI

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

▼B

F3. Dørlåse og -hængsler

FN-regulativ nr. 11

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5

F4. Indstigningstrin, håndgreb og trinbræt

Forordning (EU) 2021/535

Bilag X

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

▼B

F5. Udragende dele

FN-regulativ nr. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6. Udragende dele på førerhuse

FN-regulativ nr. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

▼M5

F7. Lovpligtig fabrikationsplade og identifikationsnummer

Forordning (EU) 2021/535

Bilag II

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8. Slæbeanordninger

Forordning (EU) 2021/535

Bilag VII

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9. Hjulafskærmning

Forordning (EU) 2021/535

Bilag V

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10. Afskærmningssystemer

Forordning (EU) 2021/535

Bilag VIII

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

 

F11. Masser og dimensioner

Forordning (EU) 2021/535

Bilag XIII

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

▼B

F12. Mekaniske tilkoblingsanordninger

FN-regulativ nr. 55

FN-regulativ nr. 102

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

A

A

A

A

A

A

F13. Køretøjer til transport af farligt gods

FN-regulativ nr. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14. Generel buskonstruktion

FN-regulativ nr. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15. Overbygningens styrke

FN-regulativ nr. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16. Antændelighed i busser

FN-regulativ nr. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

(1)   

Overensstemmelse kræves, hvis monteret.

(2)   

Køretøjer i denne kategori skal være monteret med en afrimnings- og afdugningsanordning.

(3)   

Køretøjer i denne kategori skal være monteret med forrudevisker og -vasker.

(4)   

Følgende køretøjer er undtaget:


— trækkende køretøjer til sættevogn i klasse N2 med en totalmasse på over 3,5 ton, men ikke over 8 ton

— køretøjer i klasse M2 og M3 i gruppe A, gruppe I og gruppe II, som defineret i afsnit 2.1 i FN-regulativ nr. 107

— ledbusser i klasse M3 i gruppe A, gruppe I og gruppe II, som defineret i afsnit 2.1 i FN-regulativ nr. 107

— terrængående (off road) køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3

— køretøjer til særlig anvendelse i klasse M2, M3, N2 og N3 og

— køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 med mere end tre aksler.

(5)   

Overensstemmelse kræves for automatiserede køretøjer.

(6)   

For motorkøretøjer med hydraulikassisterede servostyringssystemer gælder datoerne i note C. Disse køretøjer skal imidlertid i stedet være forsynet med et system til advarsel om vognbaneskift.

(7)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 af 19. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 272 af …., s. 11).

(8)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1341 af 23. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 i form af de nærmere regler for de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav i forbindelse med typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår trætheds- og opmærksomhedsadvarsel og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 292 af 16.8.2021, s. 4).

(9)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 af 23. juni 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår intelligente farttilpasningssystemer samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EFT L 409 af 17.11.2021, s. 1.).

(10)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 af 26. januar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår kollisionsdatarekorderen samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 107 af 5.4.2022, s. 18).

►M5  (11)   

Typegodkendelser udstedt i henhold til ændringsserie 07 til FN-regulativ nr. 14 og udvidelser heraf anses for at være ækvivalente med en typegodkendelse udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 145 (oprindelig udgave).

(12)   

Barnefastholdelsesanordninger, der ikke er indbygget i et motorkøretøj, og som er godkendt i overensstemmelse med kravene i FN-regulativ nr. 44 og bragt i omsætning i Unionen inden den 1. september 2023, kan fortsat gøres tilgængelige på markedet og ibrugtages indtil den 1. september 2024.

(13)   

Typegodkendelser udstedt i henhold til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 34 og udvidelser heraf anses for at være ækvivalente med en typegodkendelse udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 153 (oprindelig udgave).

(14)   

Typegodkendelser udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 13-H (oprindelig udgave) og udvidelser heraf anses for at være ækvivalente med en typegodkendelse udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 139 (oprindelig udgave).

(15)   

Typegodkendelser udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 13-H (oprindelig udgave) og udvidelser heraf anses for at være ækvivalente med en typegodkendelse udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 140 (oprindelig udgave).

(16)   

Typegodkendelser udstedt i henhold til ændringsserie 02 til FN-regulativ nr. 64 og udvidelser heraf anses for at være ækvivalente med en typegodkendelse udstedt i henhold til FN-regulativ nr. 141 (oprindelig udgave).

 ◄
BILAG III

Ændringer af bilag II til forordning (EU) 2018/858

I bilag II til forordning (EU) 2018/858 foretages følgende ændringer:

1) 

Henvisninger til »forordning (EF) nr. 661/2009« ændres som følger:

a) 

I del I, tabellen, rækken vedrørende punkt 3A, tredje kolonne, affattes henvisningen til »Forordning (EF) nr. 661/2009« således:

»Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 ( *1 )

b) 

hver efterfølgende henvisning til »forordning (EF) nr. 661/2009« i bilag II erstattes af en henvisning til »forordning (EU) 2019/2144«.

2) 

I del I foretages følgende ændringer:

a) 

I tabellen foretages følgende ændringer:

▼C1

i) 

Følgende række indsættes efter rækken vedrørende punkt 54A:

▼B»55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 135

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

iii) 

rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15

iv) 

rækkerne vedrørende punkt 65 og 66 affattes således:»65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 131

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 130

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b) 

i de forklarende noter foretages følgende ændringer:

▼C1

i) 

forklarende note 3 og 4 affattes således:

»(3

En køretøjsstabilitetsfunktion kræves monteret i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2019/2144.

(4

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2019/2144.«

ii) 

forklarende note 9A affattes således:

»(9A

Et system til dæktryksovervågning kræves monteret i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2144.«

iii) 

forklarende note 15 affattes således:

»(15

Der kræves overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2144. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/2144.«

▼B

c) 

I tillæg 1, tabel 1, foretages følgende ændringer:

i) 

rækken vedrørende punkt 46A affattes således:»46A

Montering af dæk

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 142

 

ii) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

 

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen:

7. juli 2034«

iii) 

rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

 

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

 

►C1  Der kræves overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2144. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/2144.« ◄

d) 

De forklarende bemærkninger til tillæg 1, tabel 1, affattes således:

»N/A

Retsakten finder ikke anvendelse. Der vil imidlertid kunne indføres krav om overensstemmelse med et eller flere specifikke aspekter i retsakten.«

e) 

I tillæg 1, tabel 2, foretages følgende ændringer:

i) 

rækken vedrørende punkt 46A affattes således:»46A

Montering af dæk

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 142

 

ii) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

 

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen:

7. juli 2034«

iii) 

rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

 

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

 

►C1  Der kræves overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2144. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/2144. ◄ «

f) 

I tillæg 2, punkt 4, foretages følgende ændringer:

▼C1

i) 

i tabellen »Del I: Køretøjer i klasse M1« foretages følgende ændringer:

▼B

— 
rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

FN-regulativ nr. 127

Forordning (EU) 2019/2144

(Fodgængerbeskyttelse)

Køretøjerne skal være udstyret med et elektronisk blokeringsfrit bremsesystem på alle hjul.

Kravene i FN-regulativ nr. 127 finder anvendelse.

Et system til frontal beskyttelse skal være en integreret del af køretøjet og dermed i overensstemmelse med kravene i FN-regulativ nr. 127 eller være typegodkendt som en separat teknisk enhed.«

— 
følgende række indsættes efter rækken vedrørende punkt 61:»62

FN-regulativ nr. 134

Forordning (EU) 2019/2144

(Brintsystem)

Kravene i FN-regulativ nr. 134 finder anvendelse.

Alternativt skal det påvises, at køretøjet er i overensstemmelse med:

— materielle krav i forordning (EF) nr. 79/2009 i den udgave, der var gældende den 5. juli 2022

— Attachment 100 — Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)

— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles — safety requirements (Kina)

— International standard ISO 23273:2013 Part 1: Vehicle functional safety og Part 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen eller

— SAE J2578 — General Fuel Cell Vehicle Safety.«

▼C1

ii) 

I tabellen »Del II: Køretøjer i klasse N1« foretages følgende ændringer:

▼B

— 
rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

FN-regulativ nr. 127

Forordning (EU) 2019/2144

(Fodgængerbeskyttelse)

Køretøjerne skal være udstyret med et elektronisk blokeringsfrit bremsesystem på alle hjul.

Kravene i FN-regulativ nr. 127 finder anvendelse.

Et system til frontal beskyttelse skal være en integreret del af køretøjet og dermed i overensstemmelse med kravene i FN-regulativ nr. 127 eller være typegodkendt som en separat teknisk enhed.«

— 
Følgende række indsættes efter punkt 61:»62

FN-regulativ nr. 134

Forordning (EU) 2019/2144

(Brintsystem)

Kravene i FN-regulativ nr. 134 finder anvendelse.

Alternativt skal det påvises, at køretøjet er i overensstemmelse med:

— materielle krav i forordning (EF) nr. 79/2009 i den udgave, der var gældende den 5. juli 2022

— Attachment 100 — Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)

— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles — safety requirements (Kina)

— International standard ISO 23273:2013 Part 1: Vehicle functional safety og Part 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen eller

— SAE J2578 — General Fuel Cell Vehicle Safety.«

3) 

i del II, tabellen, udgår rækkerne vedrørende punkt 58, 65 og 66.

4) 

I del III foretages følgende ændringer:

a) 

i tillæg 1, tabellen, foretages følgende ændringer:

i) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

X

 

 

ii) 

rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15

iii) 

rækkerne vedrørende punkt 65 og 66 affattes således:»65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 131

 

 

Ikke relevant

Ikke relevant

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 130

 

 

Ikke relevant

Ikke relevant«

b) 

i tillæg 2, tabellen, foretages følgende ændringer:

i) 

følgende række indsættes efter rækken vedrørende punkt 54A:»55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 135

Ikke relevant

 

 

Ikke relevant«

 

 

 

 

 

 

ii) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

Ikke relevant

 

 

Ikke relevant«

 

 

 

 

 

 

iii) 

rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15

iv) 

rækkerne vedrørende punkt 65 og 66 affattes således:»65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 131

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

 

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 130

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant«

 

 

 

 

c) 

i tillæg 3 foretages følgende ændringer:

i) 

i tabellen indsættes følgende række efter rækken vedrørende punkt 54A:»55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 135

Ikke relevant«

ii) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

iii) 

i tabellen affattes rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15

iv) 

Følgende punkt tilføjes:

»5. 

Punkt 1-4 finder også anvendelse på køretøjer i klasse M1, som ikke kategoriseres som køretøjer til særlig brug, men som er køretøjer med adgang for kørestole.«

d) 

i tillæg 4, tabellen, foretages følgende ændringer:

i) 

følgende række indsættes efter rækken vedrørende punkt 54A:»55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 135

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) 

rækken vedrørende punkt 58 affattes således:»58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 127

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) 

rækkerne vedrørende punkt 62, 63, 65 og 66 affattes således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 131

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

 

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 130

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant«

 

 

 

 

e) 

i tillæg 5, tabellen, affattes rækkerne vedrørende punkt 62, 63, 65 og 66 således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15)

65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 131

Ikke relevant

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 130

Ikke relevant«

f) 

i tillæg 6, tabellen, affattes rækkerne vedrørende punkt 62, 63, 65 og 66 således:»62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 134

X

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 131

Ikke relevant

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

FN-regulativ nr. 130

Ikke relevant«

 

g) 

i de forklarende noter foretages følgende ændringer:

i) 

den forklarende note for X affattes således:

»X 

Kravene i den relevante retsakt finder anvendelse.«

▼C1

ii) 

forklarende note 3 og 4 affattes således:

»(3

En køretøjsstabilitetsfunktion kræves monteret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2019/2144.

(4

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2019/2144.«

iii) 

forklarende note 9A affattes således:

»(9A

Finder kun anvendelse, hvis køretøjer er forsynet med udstyr, der er omfattet af FN-regulativ nr. 64. Imidlertid kræves et system til dæktryksovervågning monteret i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2144.«

iv) 

forklarende note 15 affattes således:

»(15

Der kræves overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2144. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i den relevante tabel.«

▼B

v) 

forklarende note 16 og 17 udgår.
BILAG IV

De i artikel 15, stk. 3, omhandlede overgangsbestemmelserFN-regulativ nr.

Særlige krav

Sidste dato for registrering af ikkeoverensstemmende køretøjer samt salg eller ibrugtagning af ikkeoverensstemmende komponenter (1)

117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2023

Dæk i klasse C3 skal overholde kravene til rullemodstand i anden etape( *1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) nr. 2015/166 (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1).«, og

Top