EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0566

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/566 af 30. marts 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximat, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere »S. griseoviridis«), Trichoderma asperellum (tidligere »T. harzianum«) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere »T. harzianum«) stamme T11, Trichoderma gamsii (tidligere »T. viride«) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram (EØS-relevant tekst)

C/2021/2028

OJ L 118, 7.4.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/566/oj

7.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/566

af 30. marts 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximat, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere »S. griseoviridis«), Trichoderma asperellum (tidligere »T. harzianum«) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere »T. harzianum«) stamme T11, Trichoderma gamsii (tidligere »T. viride«) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximat, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere »S. griseoviridis«), Trichoderma asperellum (tidligere »T. harzianum«) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere »T. harzianum«) stamme T11, Trichoderma gamsii (tidligere »T. viride«) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/421 (3) forlænget til den 30. april 2021.

(3)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (4) indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(4)

Da vurderingen af disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(5)

Det er desuden nødvendigt at forlænge godkendelsesperioden for aktivstofferne cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, pyrimethanil, spinosad, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram for at give den tid, der er nødvendig for at foretage en vurdering af hormonforstyrrende egenskaber ved disse aktivstoffer i overensstemmelse med proceduren i artikel 13 og 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(6)

I tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, skal Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/421 af 18. marts 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelsen af godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (tidligere »Verticillium lecanii«) stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere »S. griseoviridis«), Trichoderma asperellum (tidligere »T. harzianum«) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere »T. harzianum«) stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (tidligere »T. viride«) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram (EUT L 84 af 20.3.2020, s. 7).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 74 (vedrørende ziram) ændres datoen til »30. april 2022«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 89 (vedrørende Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342) ændres datoen til »30. april 2022«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 90 (vedrørende mepanipyrim) ændres datoen til »30. april 2022«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 123 (vedrørende clodinafop) ændres datoen til »30. april 2022«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 124 (vedrørende pirimicarb) ændres datoen til »30. april 2022«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 125 (vedrørende rimsulfuron) ændres datoen til »30. april 2022«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 127 (vedrørende triticonazol) ændres datoen til »30. april 2022«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 129 (vedrørende clopyralid) ændres datoen til »30. april 2022«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 130 (vedrørende cyprodinil) ændres datoen til »30. april 2022«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 131 (vedrørende fosetyl) ændres datoen til »30. april 2022«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 132 (vedrørende trinexapac) ændres datoen til »30. april 2022«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 133 (vedrørende dichlorprop-P) ændres datoen til »30. april 2022«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 134 (vedrørende metconazol) ændres datoen til »30. april 2022«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 135 (vedrørende pyrimethanil) ændres datoen til »30. april 2022«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 136 (vedrørende triclopyr) ændres datoen til »30. april 2022«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 137 (vedrørende metrafenon) ændres datoen til »30. april 2022«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 138 (vedrørende Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713) ændres datoen til »30. april 2022«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 139 (vedrørende spinosad) ændres datoen til »30. april 2022«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 193 (vedrørende Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS 1857 og stamme GC 91) ændres datoen til »30. april 2022«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 194 (vedrørende Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52) ændres datoen til »30. april 2022«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 195 (vedrørende Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, stamme PB 54, stamme SA 11, stamme SA 12 og stamme EG 2348) ændres datoen til »30. april 2022«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 197 (vedrørende Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og stamme GHA) ændres datoen til »30. april 2022«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 198 (vedrørende Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)) ændres datoen til »30. april 2022«.

24)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 200 (vedrørende Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidligere Metarhizium anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52) ændres datoen til »30. april 2022«.

25)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 202 (vedrørende Pythium oligandrum stamme M1) ændres datoen til »30. april 2022«.

26)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 203 (vedrørende Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis) stamme K61) ændres datoen til »30. april 2022«.

27)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 204 (vedrørende Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme T11) ændres datoen til »30. april 2022«.

28)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 206 (vedrørende Trichoderma harzianum Rifai stamme T-22 og stamme ITEM 908) ændres datoen til »30. april 2022«.

29)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 207 (vedrørende Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme ICC012, stamme T25 og stamme TV1) ændres datoen til »30. april 2022«.

30)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 208 (vedrørende Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080) ændres datoen til »30. april 2022«.

31)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 210 (vedrørende abamectin) ændres datoen til »30. april 2022«.

32)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 213 (vedrørende fenpyroximat) ændres datoen til »30. april 2022«.


Top