Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2002

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU om samhandel med og indførsel til Unionen af får og geder samt sæd fra får og geder i forbindelse med reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (meddelt under nummer C(2016) 7026) (EØS-relevant tekst )

C/2016/7026

OJ L 308, 16.11.2016, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2002/oj

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002

af 8. november 2016

om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU om samhandel med og indførsel til Unionen af får og geder samt sæd fra får og geder i forbindelse med reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

(meddelt under nummer C(2016) 7026)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 11, stk. 2, fjerde led, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 19, hovedet og litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Unionen. I direktivet foreskrives bl.a., at får og geder under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med model I, II eller III i bilag E til samme direktiv.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (3) er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I bilag VII til nævnte forordning er der fastsat foranstaltninger til kontrol med og udryddelse af TSE. Endvidere, i kapitel A, i bilag VIII til samme forordning er der bl.a. fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr.

(3)

Forordning (EF) nr. 999/2001 blev for nylig ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 (4). I ændringerne foreskrives bl.a. en undtagelse fra betingelserne i kapitel A, afsnit A, punkt 4.1, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, som har til formål at forhindre spredning af klassisk scrapie hos opdrættede dyr, der holdes på bedrifter, for får og geder, der udelukkende flyttes mellem officielt godkendte organer, institutter eller centre som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 92/65/EØF.

(4)

I forordning (EU) 2016/1396 fastsættes der derudover specifikke betingelser for samhandel inden for Unionen med får eller geder af sjældne racer, der ikke opfylder kravene i kapitel A, afsnit A, punkt 4.1, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. Disse specifikke betingelser blev indført for at bevare en mulighed for regelmæssig udveksling af sådanne dyr mellem medlemsstaterne for at undgå indavl og for at bevare den genetiske mangfoldighed i populationer af sjældne racer.

(5)

Sundhedscertifikaterne i overensstemmelse med model II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres for at afspejle kravene vedrørende samhandel inden for Unionen med får og geder af sjældne racer eller får og geder, som flyttes mellem officielt godkendte organer, institutter eller centre som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396.

(6)

Derudover har nogle medlemsstater underrettet Kommissionen om problemer knyttet til yderligere administrativt arbejde forårsaget af forpligtelsen til i rubrik I.31 i sundhedscertifikater i overensstemmelse med model I, II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF at anføre nærmere oplysninger såsom race og antal dyr i sendingen. For at reducere den administrative byrde for embedsdyrlæger bør oplysningerne om race udgå af rubrik I.31 i standardsundhedscertifikaterne, da sådanne oplysninger ikke er nødvendige i forbindelse med sundhedsstatus for dyrene i sendingen, og om antal dyr, da sådanne oplysninger allerede er givet i rubrik I.20 og et officielt identifikationsnummer for hvert dyr skal angives i rubrik I.31.

(7)

For at præcisere betingelserne for individuel identifikation af dyrene i punkt II.5 og II.6 i sundhedscertifikaterne, i overensstemmelse med model II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF, er det endvidere nødvendigt at indsætte en reference til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (5) i de pågældende punkter.

(8)

Direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

I direktiv 92/65/EØF fastsættes der betingelser, der gælder for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af bl.a. sæd fra får og geder.

(10)

I bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU (6) fastsættes der standardsundhedscertifikater til brug ved samhandel i Unionen med sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter. I del A i nævnte bilag fastlægges standardsundhedscertifikatet for sendinger af sæd, der er opsamlet efter den 31. august 2010 og afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.

(11)

I bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU (7) fastsættes der bl.a. standardsundhedscertifikateter til brug ved import til Unionen af sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter. I del 2, afsnit A, i nævnte bilag fastlægges standardsundhedscertifikatet for sendinger af sæd afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.

(12)

I kapitel A, afsnit A, punkt 4.2, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes de betingelser relateret til klassisk scrapie, der skal opfyldes ved samhandel i Unionen med sæd fra får og geder. I kapitel H i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes de betingelser relateret til klassisk scrapie, der skal opfyldes ved import af sæd fra får og geder.

(13)

Ved forordning (EU) 2016/1396 indføres der særlige betingelser for sædopsamlingsstationer blandt betingelserne for, at bedrifter kan anerkendes som havende ubetydelig risiko eller kontrolleret risiko for klassisk scrapie, jf. kapitel A, afsnit A, punkt 1.2 og 1.3, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, da risikoen for spredning af klassisk scrapie via får og geder (handyr), der holdes på sædopsamlingsstationer, som er godkendt og under tilsyn i overensstemmelse med betingelserne i bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF, er begrænset. En henvisning til disse særlige betingelser er også indført i betingelserne for samhandel med og import af får og geder fastsat i hhv. bilag VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

(14)

Standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af sæd fra får og geder, der er fastsat i del A i bilag III til afgørelse 2010/470/EU, og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger med sæd fra får og geder, der er fastsat i del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU, bør derfor ændres for at afspejle de krav angående sædopsamlingsstationer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396.

(15)

Derudover foreskrives det i kapitel H i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396, at kød- og benmel skal forstås som defineret i sundhedskodeks for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (8) fremfor som defineret i nr. 27) i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (9).

(16)

Derfor bør punkt II.4.10.4 i standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger af sæd fra får og geder, der er fastsat i del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU, ændres i overensstemmelse med de ændrede bestemmelser i kapitel H i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

(17)

Afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor ændres.

(18)

I forordning (EU) 2016/1396 fastsættes det, at ændringerne af bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende import af visse varer anvendes fra den 1. juli 2017. For at undgå enhver afbrydelse af importen til Unionen af sendinger af sæd fra får og geder bør det i en overgangsperiode derudover på visse betingelser være tilladt at anvende certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende inden de ændringer, der indføres ved nærværende afgørelse.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag E til direktiv 91/68/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Bilag III til afgørelse 2010/470/EU ændres som angivet i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Bilag II til afgørelse 2010/472/EU ændres som angivet i bilag III til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Artikel 3 i denne afgørelse anvendes fra den 1. juli 2017.

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2017, tillades import til Unionen af sendinger af sæd fra får og geder, der ledsages af et sundhedscertifikatet udstedt i overensstemmelse med del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende inden de ændringer, der fastsættes ved nærværende afgørelse, forudsat at certifikatet var udstedt senest den 30. november 2017.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(6)  Kommissionens afgørelse 2010/470/EU af 26. august 2010 om standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Den Europæiske Union med sæd, æg og embryoner fra dyr af heste-, fåre- og gedearter samt med æg og embryoner fra svin (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 15).

(7)  Kommissionens afgørelse 2010/472/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).


BILAG I

Bilag E til direktiv 91/68/EØF affattes således:

»BILAG E

MODEL I

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

MODEL II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

MODEL III

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

BILAG II

I bilag III til afgørelse 2010/470/EU affattes del A således:

»Del A

Standardsundhedscertifikat IIIA til brug ved handel inden for EU med sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter, der er opsamlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/65/EØF efter den 31. august 2010 og afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

BILAG III

I del 2 i bilag II til afgørelse 2010/472/EU affattes afsnit A således:

»Afsnit A

Standardcertifikat 1 — Sundhedscertifikat for sæd, der afsendes fra den godkendte sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

Top