EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1055

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (EØS-relevant tekst)

C/2016/3926

OJ L 173, 30.6.2016, p. 47–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1055/oj

30.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055

af 29. juni 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 17, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Investorbeskyttelse forudsætter, at udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter effektivt og rettidigt offentliggør intern viden. For på EU-plan at sikre investorerne lige adgang til intern viden bør den interne viden offentliggøres gratis, på samme tid og så hurtigt som muligt blandt alle kategorier af investorer i hele Unionen, og den bør kommunikeres til medier, der sikrer en effektiv formidling til offentligheden.

(2)

Hvis deltagerne på markedet for emissionskvoter allerede opfylder tilsvarende krav om offentliggørelse af intern viden i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (2), og hvis de skal offentliggøre de samme oplysninger i medfør af nævnte forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, bør forpligtelserne i medfør af nærværende forordning anses for at være opfyldt, hvis oplysningerne videregives ved hjælp af en platform for offentliggørelse af intern viden i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011, på betingelse af at den interne viden kommunikeres til de relevante medier.

(3)

Det er vigtigt, at de tekniske metoder til at udsætte offentliggørelsen af intern viden giver mulighed for at ajourføre nøgleoplysningerne i processen til udsættelse af offentliggørelsen af intern viden, således at udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter er i stand til at opfylde deres forpligtelse til at underrette de kompetente myndigheder.

(4)

Underretning om en udsættelse af offentliggørelsen af intern viden og, hvor det kræves, en redegørelse for, hvordan de gældende betingelser for udsættelsen faktisk var opfyldt, bør gives til den kompetente myndighed skriftligt ved hjælp af sikre elektroniske midler, der er specificeret af den samme kompetente myndighed, og derved sikre integriteten og fortroligheden af oplysningerne såvel som hurtig transmission.

(5)

For at sætte den kompetente myndighed i stand til at identificere de relevante personer hos udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter, der er involveret i udsættelsen af offentliggørelsen af intern viden, bør underretningen om udsættelsen omfatte identiteten på den person, der har udarbejdet underretningen, og på den eller de personer, der er ansvarlige for beslutningen om at udsætte offentliggørelsen af intern viden. Underretningen bør ligeledes indeholde de tidsmæssige aspekter af udsættelsen, så de kompetente myndigheder kan vurdere, hvorvidt betingelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 vedrørende forsinkelsen er opfyldt.

(6)

En udsteder, som er et kreditinstitut eller et finansieringsinstitut, bør skriftligt underrette den kompetente myndighed om sin hensigt om at udsætte offentliggørelsen af intern viden for at bevare stabiliteten i det finansielle system, og der bør, under hensyntagen til de pågældende oplysningers følsomme karakter og til behovet for at sikre den maksimale grad af fortrolighed med hensyn til indhold, anvendes passende sikkerhedsstandarder til dette formål.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8)

Den 25. maj 2016 meddelte Kommissionen ESMA, at den havde til hensigt at godkende udkastet til gennemførelsemæssige tekniske standarder med ændringer, der tager højde for, at offentliggørelsesbestemmelserne i forordning (EU) nr. 1227/2011 er tilstrækkelige til at sikre, at deltagere på markedet for emissionskvoter effektivt og rettidigt offentliggør intern viden, således som det kræves i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014. I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 (3) er deltagere på markedet for emissionskvoter, der offentliggør intern viden på deres websted, allerede forpligtet til at offentliggøre oplysninger fra nettet (»web feeds«) effektivt og rettidigt. I sin formelle udtalelse af 16. juni 2016 bekræftede ESMA sin oprindelige holdning og forelagde ikke nye gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der var ændret således, at de stemte overens med Kommissionens foreslåede ændringer. Eftersom offentliggørelseskravene for deltagere på markedet for emissionskvoter i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 kan være tilstrækkelige med henblik på at overholde kravene i artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, bør udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder ændres for at undgå overlappende indberetningskrav.

(9)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(10)

For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

»elektroniske midler«: elektronisk udstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og transmission af data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.

KAPITEL II

TEKNISKE METODER TIL PASSENDE OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN

Artikel 2

Metoder til offentliggørelse af intern viden

1.   Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter skal offentliggøre intern viden med tekniske metoder, som sikrer:

a)

at intern viden formidles:

i)

til så bred en modtagerskare som muligt på et ikke-diskriminerende grundlag

ii)

gratis

iii)

på samme tid i hele Unionen

b)

at intern viden, direkte eller gennem tredjemand, kommunikeres til medier, som offentligheden har rimelig tillid til, med henblik på at sikre en effektiv videreformidling. Denne kommunikation skal transmitteres ved anvendelse af elektroniske midler, der sikrer oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under transmissionen, og følgende skal klart angives:

i)

at de oplysninger, der kommunikeres, er intern viden

ii)

identiteten på den pågældende udsteder eller på deltageren på markedet for emissionskvoter: fulde officielle navn

iii)

identiteten på den person, der indgiver underretningen: fornavn, efternavn og stilling hos udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter

iv)

emnet for den interne viden

v)

dato og klokkeslæt for kommunikationen til medierne.

Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter skal sikre fuldstændighed, integritet og fortrolighed ved hurtigst muligt at afhjælpe eventuelle fejl eller forstyrrelser i kommunikationen af intern viden.

2.   Deltagere på markedet for emissionskvoter, der er forpligtet til at offentliggøre intern viden i henhold til artikel 4 forordning (EU) nr. 1227/2011, kan anvende de tekniske metoder, der er etableret med henblik på offentliggørelse af intern viden i henhold til nævnte forordning til offentliggørelse af intern viden i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, forudsat at de oplysninger, som kræves offentliggjort, i det væsentlige har samme indhold og de tekniske metoder, der anvendes til offentliggørelsen, sikrer, at den interne viden kommunikeres til de relevante medier.

Artikel 3

Offentliggørelse af intern viden på et websted

De websteder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 9, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal opfylde følgende krav:

a)

De skal give brugerne gratis adgang til intern viden, der er offentliggjort på webstedet, på et ikke-diskriminerende grundlag.

b)

De skal gøre det muligt for brugerne at finde den interne viden på en let identificerbar del af webstedet.

c)

De skal sikre, at den interne viden indeholder klare oplysninger om dato og klokkeslæt for offentliggørelse, og at oplysningerne er opstillet i kronologisk rækkefølge.

KAPITEL III

TEKNISKE METODER TIL UDSÆTTELSE AF OFFENTLIGGØRELSEN AF INTERN VIDEN

Artikel 4

Underretning om udsættelse af offentliggørelsen af intern viden og skriftlig redegørelse

1.   Med henblik på at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. artikel 17, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter anvende tekniske metoder, der sikrer adgangen til, læsbarheden af og vedligeholdelse på et varigt medium af følgende oplysninger:

a)

datoer og klokkeslæt for, hvornår:

i)

den interne viden først fandtes hos udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter

ii)

beslutning om at udsætte offentliggørelsen af intern viden blev truffet

iii)

udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter forventes at offentliggøre den interne viden

b)

identiteten på de personer hos udstederen eller på deltageren på markedet for emissionskvoter, der har ansvaret for:

i)

at træffe beslutning om at udsætte offentliggørelsen og træffe beslutning om påbegyndelsen af udsættelse og dens sandsynlige afslutning

ii)

at sikre den løbende overvågning af betingelserne for udsættelse

iii)

at træffe beslutning om at offentliggøre den interne viden

iv)

at levere de ønskede oplysninger om udsættelsen og den skriftlige redegørelse til den kompetente myndighed

c)

dokumentation for den oprindelige opfyldelse af de betingelser, der er omhandlet i artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 596/2014, og for enhver ændring af denne opfyldelse under udsættelsen, herunder:

i)

de informationsbarrierer, der er indført internt og over for tredjemand, for at forhindre adgang til intern viden for andre personer end dem, der har brug for det til den normale varetagelse af deres arbejde, erhverv eller forpligtelser hos udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter

ii)

de ordninger, der er indført for at offentliggøre den pågældende interne viden hurtigst muligt, hvor fortroligheden ikke længere er sikret.

2.   Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter skal ved hjælp af en skriftlig meddelelse underrette den kompetente myndighed om en udsættelse af offentliggørelsen af intern viden og fremlægge en skriftlig redegørelse for forsinkelsen via det særlige kontaktpunkt hos, eller udpeget af, den kompetente myndighed ved hjælp af elektroniske midler, der er specificeret af den kompetente myndighed.

De kompetente myndigheder offentliggør på deres websted det særlige kontaktpunkt hos, eller udpeget af, den kompetente myndighed og de elektroniske midler, der er omhandlet i første afsnit. De pågældende elektroniske midler skal sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under transmissionen.

3.   De elektroniske midler, der er omhandlet i stk. 2, skal sikre, at underretningen om en udsættelse af offentliggørelsen af intern viden omfatter følgende oplysninger:

a)

identiteten på den pågældende udsteder eller på deltageren på markedet for emissionskvoter: fulde officielle navn

b)

identiteten på den person, der indgiver underretningen: fornavn, efternavn og stilling hos udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter

c)

kontaktoplysninger vedrørende den person, der indgiver underretningen: arbejds-e-mailadresse og -telefonnummer

d)

identifikation af offentliggjort intern viden, der var genstand for udsat offentliggørelse: titel på offentliggørelseserklæringen, referencenummeret, hvis det system, som anvendes til at formidle den interne viden tildeler et sådant, dato og klokkeslæt for offentliggørelsen af den interne viden

e)

dato og klokkeslæt for beslutningen om at udsætte offentliggørelsen af intern viden

f)

identiteten på alle de personer, der er ansvarlige for beslutningen om at udsætte offentliggørelsen af intern viden.

4.   Hvis den skriftlige redegørelse for en udsættelse af offentliggørelsen af intern viden kun forelægges efter anmodning fra den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal de elektroniske midler, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, sikre, at en sådan skriftlig redegørelse omfatter de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3 i nærværende artikel.

Artikel 5

Underretning om planer om en udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

1.   Med henblik på at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal en udsteder, som er et kreditinstitut eller et finansieringsinstitut, skriftligt underrette den kompetente myndighed om, at vedkommende agter at udsætte offentliggørelsen af intern viden for at bevare stabiliteten i det finansielle system, idet oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed sikres, via et særligt kontaktpunkt hos, eller udpeget af, den kompetente myndighed.

Hvis udstederen fremsender den underretning, der er omhandlet i første afsnit, elektronisk, skal vedkommende anvende de elektroniske midler, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nærværende forordning.

2.   Den kompetente myndighed meddeler skriftligt udstederen sin beslutning om at give samtykke eller ej til at udsætte offentliggørelsen på grundlag af de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1, idet oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed sikres.

3.   Udstederen skal anvende de samme tekniske metoder til at give den kompetente myndighed den i stk. 1 omhandlede underretning med henblik på at underrette den kompetente myndighed om enhver ny oplysning, som evt. kan påvirke den kompetente myndigheds beslutning vedrørende udsættelsen af offentliggørelsen af intern viden.

KAPITEL IV

AFSLUTTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 121).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84)


Top