EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0606(01)

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

OJ L 167, 6.6.2014, p. 4–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2023; ophævet ved 22023A0322(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/331/oj

Related Council decision
Related Council decision

6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/4


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »EU«,

og

REPUBLIKKEN SEYCHELLERNE, i det følgende benævnt »Seychellerne«

under ét i det følgende benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL de tætte samarbejdsrelationer mellem EU og Seychellerne, navnlig i forbindelse med partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (Cotonouaftalen) og deres gensidige ønske om at styrke disse relationer,

SOM KONSTATERER, at EU og Seychellerne har haft gode indbyrdes relationer inden for fiskeriet, efter at der i 1987 blev indgået en aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri i Seychellernes farvande. Denne aftale blev styrket gennem indgåelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem parterne i 2006, der stadig er i kraft, og som er gennemført ved den relevante protokol til aftalen,

SOM TAGER HENSYN til De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM YDERLIGERE KONSTATERER, at EU og Seychellerne begge er medlemmer af Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), den mellemstatslige organisation, der har mandat til at forvalte tun og beslægtede arter i Det Indiske Ocean og tilstødende have,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at etablere et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde skal udmøntes i initiativer og foranstaltninger, der, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller individuelt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber synergi,

SOM ØNSKER, at der fastsættes bestemmelser og vilkår for det fiskeri, der drives af seychelliske fartøjer i EU's og Seychellernes farvande til støtte for etablering af ansvarligt fiskeri i disse farvande,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer vedrørende:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde i fiskerisektoren med henblik på at sikre ansvarligt fiskeri i EU-farvande for at sikre bevaring og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne

de betingelser, der er gældende for, at seychelliske fiskerfartøjer kan få adgang til EU-farvande som defineret i bilaget

fiskerikontrolforanstaltninger i EU-farvande, der skal sikre, at ovennævnte regler og vilkår overholdes, effektive foranstaltninger til bevaring og forvaltning af fiskebestande og forebyggelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »Seychellernes myndigheder«: Seychellernes fiskerimyndighed

b)   »seychelliske fartøjer«: fartøjer, der fører Seychellernes flag og er registreret i Seychellerne

c)   »EU-myndigheder«: Europa-Kommissionen

d)   »EU-farvande«: Mayottes farvande, der er under EU's jurisdiktion

e)   »Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Den Europæiske Union og Seychellerne, og hvis opgaver er beskrevet i artikel 8 i denne aftale.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i EU-farvande efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler indgået mellem udviklingslande inden for et geografisk område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Regler for fiskeri under denne aftale skal være i overensstemmelse med afgørelser, der er truffet af Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC).

3.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter de principper, der er gældende for EU's fælles fiskeripolitik og god økonomisk og social styring.

Artikel 4

Statistisk og videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   I den periode, der er dækket af denne aftale, skal EU og Seychellerne overvåge udviklingen i fiskeressourcerne i EU-farvande. Der holdes om nødvendigt et fælles videnskabeligt møde efter anmodning fra en af parterne.

2.   Parterne udveksler også relevante statistiske, biologiske, bevaringsmæssige og miljømæssige oplysninger og samarbejder på de relevante videnskabelige møder under hensyn til behovet for at forvalte og bevare de levende ressourcer.

3.   På grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fra IOTC kan de to parter konsultere hinanden i Den Blandede Komité, der er omhandlet i artikel 8 i denne aftale og, om nødvendigt, aftale at træffe foranstaltninger til sikring af bæredygtig forvaltning af EU's marine biologiske ressourcer.

Artikel 5

Seychelliske fartøjers adgang til fiskeri i EU-farvande

1.   EU tillader hermed, at seychelliske fartøjer driver fiskeri i EU-farvande i henhold til denne aftale og bilaget hertil.

2.   Seychellerne sikrer, at landets fartøjer efterlever denne aftale og EU's fiskerilovgivning.

Artikel 6

Fiskeritilladelser

1.   Seychelliske fartøjer kan kun fiske i EU-farvande, hvis de om bord har en fiskeritilladelse, eller en kopi heraf, som er udstedt under denne aftale.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskeritilladelse for et fartøj, de gældende afgifter og den fremgangsmåde, der anvendes ved rederens betaling af disse afgifter, er fastsat i bilaget.

Artikel 7

Dækkede arter

Der vil kun blive udstedt tilladelser til fiskeri efter stærkt vandrende arter (arter, der er opført i bilag 1 i FN's havretskonvention af 1982), med undtagelse af familien Alopiidae, familien Sphyrnidae og følgende arter: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis og Carcharhinus longimanus.

Artikel 8

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge aftalens anvendelse. Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af denne aftale

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale

d)

på videnskabeligt grundlag at revurdere fiskerimulighederne og dermed også det finansielle bidrag

e)

i nødvendigt omfang at revidere de tekniske bestemmelser i denne aftale og bilaget hertil

f)

enhver anden opgave, som parterne måtte træffe afgørelse om.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i EU og i Seychellerne, og formandskabet varetages af den part, der er vært for mødet. Den træder ekstraordinært sammen efter anmodning fra en af parterne.

Artikel 9

Tilpasning af fiskerimulighederne ved afgørelse truffet af Den Blandede Komité

Som fastsat i artikel 8 i denne aftale kan Den Blandede Komité reevaluere fiskerimulighederne som omhandlet i kapitel II i bilaget, og disse kan ved afgørelse i Den Blandede Komité tilpasses, hvis IOTC-henstillinger eller –afgørelser underbygger vurderingen af, at en sådan tilpasning vil sikre bæredygtig forvaltning af tun og tunlignende arter i Det Indiske Ocean.

Artikel 10

Suspension af denne aftales gennemførelse

1.   Gennemførelsen af denne aftale suspenderes på foranledning af én af parterne efter samråd og overenskomst mellem parterne i Den Blandede Komité, der er nedsat efter artikel 8 i denne aftale, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at drive fiskeri i EU-farvande

b)

der opstår tvister mellem parterne om fortolkningen og gennemførelsen af denne aftale og bilaget hertil, som ikke kan bilægges

c)

en af parterne ikke overholder bestemmelserne i denne aftale og bilaget hertil

d)

der sker væsentlige ændringer af en af parternes strategiske retningslinjer, som berører de relevante bestemmelser i denne aftale

e)

de generelle forpligtelser, der er fastsat i bilaget, ikke opfyldes

f)

en af parterne konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonouaftalens artikel 9, efter proceduren i artikel 8 og 96 heri

g)

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet ikke efterleves, jf. denne aftales artikel 3 og punkt 3 i kapitel I i bilaget.

2.   For at aftalens gennemførelse kan suspenderes, kræves det, at den part, der ønsker en sådan suspension, giver skriftlig meddelelse herom senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

3.   Suspenderes gennemførelsen, fortsætter parterne med at høre hinanden for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter aftalens gennemførelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe aftalens gennemførelse har været suspenderet.

Artikel 11

Opsigelse

1.   Denne aftale kan opsiges af hver af parterne, hvis der er tungtvejende grunde til det såsom nedgang i de pågældende bestande eller manglende overholdelse af parternes indgåede forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   For at opsige denne aftale skal den part, der ønsker den opsagt, mindst seks måneder før den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående stykke indleder parterne samråd. Hvis det efter disse høringer besluttes at trække opsigelsesanmodningen tilbage, anvendes denne aftale fortsat fuldt ud.

Artikel 12

Gældende ret

1.   Seychelliske fiskerfartøjers aktiviteter i EU-farvande er underlagt EU's love og administrative bestemmelser, medmindre andet er bestemt i denne aftale og bilaget hertil.

2.   EU underretter øjeblikkeligt Seychellerne om eventuelle ændringer i sin fælles fiskeripolitik eller lovgivning.

Artikel 13

Fortrolighed

Parterne sikrer, at kun aggregerede data vedrørende fiskeriaktiviteter i EU-farvande offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelsen i den relevante IOTC-resolution. Data, der ellers kan betragtes som fortrolige, kan kun anvendes til gennemførelse af denne aftale og til de relevante kompetente myndigheders fiskeriforvaltning, -overvågning, -kontrol og -tilsyn.

Artikel 14

Elektronisk udveksling af data

1.   Seychellerne og EU forpligter sig til at etablere de nødvendige systemer til elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter, der vedrører denne aftales og bilagets gennemførelse.

2.   Parterne giver øjeblikkeligt hinanden meddelelse om svigt i et computersystem, der hindrer sådan udveksling. Under sådanne omstændigheder erstattes oplysninger og dokumenter vedrørende denne aftales og bilagets gennemførelse automatisk af papirudgaver, jf. bilaget.

3.   Elektroniske udgaver og papirudgaver af dokumenter har samme værdi.

Artikel 15

Midtvejsrevision

Parterne aftaler, at der for at evaluere denne aftales anvendelighed og effektivitet gennemføres en midtvejsrevision tre år efter startdatoen for denne aftales midlertidige anvendelse.

Artikel 16

Forpligtelse ved denne aftales udløb eller dens opsigelse

Ved denne aftales udløb eller opsigelse som omhandlet i artikel 11 er Seychellernes redere fortsat ansvarlige for enhver overtrædelse af denne aftales bestemmelser eller EU's lovgivning, som er sket inden denne aftales udløb eller opsigelse, eller for skyldige afgifter for tilladelsen eller andre udestående beløb, der ikke er betalt på tidspunktet for udløbet eller opsigelsen.

Artikel 17

Varighed

Denne aftale gælder i seks år fra datoen for dens midlertidige anvendelse. Den kan forlænges i yderligere perioder på seks år, medmindre den opsiges efter artikel 11.

Artikel 18

Midlertidig anvendelse

Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer i denne forbindelse er afsluttet.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


BILAG

Betingelser for, at seychelliske fartøjer kan drive fiskeri

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1.

Generelle forpligtelser

Seychelliske fartøjer, for hvilke der er udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne aftale, skal overholde bestemmelser, der er gældende under EU's fælles fiskeripolitik om bevarelses- og kontrolforanstaltninger, og andre bestemmelser om EU-fiskerfartøjers fiskeri i det område, hvor de fisker, samt denne aftales bestemmelser.

2.

Fiskeriområder

a)

EU meddeler Seychellerne de geografiske koordinater for det område, hvor seychelliske fartøjer kan fiske inden denne aftales midlertidige anvendelse.

b)

Det er forbudt for seychelliske fartøjer at anvende nogen form for not til tun og stimer af tunlignende fisk i områder inden for 24 sømil fra øen Mayottes kyster målt fra de basislinjer, der benyttes til fastsættelse af territorialfarvandene.

c)

Enhver ændring af fiskeriområderne meddeles Seychellernes myndigheder 4 uger inden ændringen træder i kraft.

3.

Beskæftigelsesvilkår

Beskæftigelsen af fiskere om bord på fartøjer, der er omfattet af tilladelser under denne aftale, er omfattet af ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet.

KAPITEL II

ANVENDELSESPERIODE OG FISKERIMULIGHEDER

1.

Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes for en periode på 6 år således:

8 notfartøjer til tunfiskeri, og

2 hjælpefartøjer.

2.

Seychelliske fartøjer kan kun fiske i EU-farvande, hvis de er opført på IOTC-listen over fangstberettigede fartøjer og i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt efter artikel 6 og på de betingelser, der er fastsat i denne aftale i henhold til bilaget hertil.

KAPITEL III

FISKERITILLADELSER

AFSNIT 1

Ansøgning om og udstedelse af fiskeritilladelser

1.

Ved »fiskeritilladelse« forstås: enhver gyldig ret eller licens til at drive fiskeri i overensstemmelse med vilkårene for den fiskeritilladelse, som er omhandlet i denne aftale.

2.

Seychelliske fartøjer skal for at være berettigede til en fiskeritilladelse i henhold til denne aftale:

a)

være opført på listen over fartøjer, som Seychellerne har anmeldt som fartøjer, der kan drive fiskeri under denne aftale

b)

være opført på IOTC-listen over fiskerfartøjer med tilladelse

c)

i forbindelse med fiskeaktiviteter de seneste 12 måneder under den tidligere private ordning mellem rederne og Mayotte have opfyldt de fastsatte betingelser og forpligtelser i forhold til Mayotte under denne ordning

d)

ikke være opført på en IUU-liste

e)

råde over og fremlægge de oplysninger, der kræves efter denne aftale, samt

f)

sikre, at ansøgningen om fiskeritilladelse er i overensstemmelse med denne aftales og bilagets krav.

3.

Seychelliske fartøjer, for hvilke der ansøges om fiskeritilladelse, skal desuden opfylde de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 om fiskeritilladelser.

4.

Alle seychelliske fartøjer, for hvilke der ansøges om fiskeritilladelse, skal have en repræsentant med bopæl i Mayotte eller i mangel heraf, en repræsentant med bopæl i Seychellerne. Denne repræsentants navn og adresse anføres i ansøgningen.

5.

Seychellernes relevante myndigheder indgiver til EU's kompetente myndighed, jf. denne aftales artikel 2, en ansøgning om fiskeritilladelse for hvert seychellisk fartøj, der ønskes benyttet til fiskeri i henhold til denne aftale, senest 20 dage før datoen for gyldighedsperiodens begyndelse.

6.

Er en ansøgning om fiskeritilladelse ikke indgivet inden gyldighedsperioden i punkt 5, kan rederen eller dennes repræsentant indgive ansøgning i gyldighedsperioden, hvis det sker senest 20 dage før fiskeriets påbegyndelse. I sådanne tilfælde skal rederne eller deres repræsentant forudbetale afgifterne for hele fiskeritilladelsens gyldighedsperiode.

7.

Hver ansøgning om en fiskeritilladelse forelægges EU's kompetente myndighed via EU-delegationen i Mauritius på en formular som vist i modellen i tillæg 1, og den ledsages af følgende dokumenter:

a)

bevis for forudbetalt afgift for fiskeritilladelsens gyldighedsperiode

b)

enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne aftale.

8.

Alle betalinger i forbindelse med tilladelser og fangster indbetales på en EU-bankkonto, for hvilke de relevante kontooplysninger fremlægges af EU inden den midlertidige anvendelse af denne aftale. Omkostninger i forbindelse med bankoverførsler afholdes af rederne eller deres repræsentant.

9.

Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter undtagen havneafgifter og gebyrer for tjenesteydelser.

10.

Fiskeritilladelser for alle seychelliske fartøjer udstedes til reden eller dennes repræsentant senest 15 dage efter EU's modtagelse af samtlige de dokumenter, der er omhandlet i punkt 7. En kopi af disse fiskeritilladelser sendes til Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Seychellerne.

11.

En fiskeritilladelse udstedes for et bestemt seychellisk fartøj og kan ikke overdrages undtagen i tilfælde af force majeure, jf. punkt 13.

12.

Hjælpefartøjer, der fører Seychellernes flag og opererer i EU-farvande, er også omfattet af tilladelser og af de samme forpligtelser som omhandlet i bilaget. Disse fartøjer har ikke tilladelse til at drive fiskeri.

13.

Påvises force majeure, kan en fiskeritilladelse for et seychellisk fartøj for den resterende del af gyldighedsperioden på anmodning af Seychellerne overføres til et andet berettiget seychellisk fartøj med tilsvarende specifikationer, uden at der skal betales yderligere afgift.

14.

Det første fartøjs reder eller dennes repræsentant skal returnere den annullerede fiskeritilladelse til EU via Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Seychellerne.

15.

Den nye fiskeritilladelse gælder fra den dato, hvor rederen returnerer den annullerede tilladelse til EU. Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Seychellerne underrettes om overførslen af fiskeritilladelsen.

16.

Fiskeritilladelsen eller en elektronisk kopi heraf skal altid opbevares om bord på fartøjet, jf. dog punkt 2 i afsnittet om kontrol i kapitel VI i dette bilag.

AFSNIT 2

Rederens afgift, forudbetaling og opgørelse over afgifter

1.

De betalinger, der skal foretages af rederne, beregnes på grundlag af følgende sats pr. fanget ton fisk:

 

Det første år af denne aftales anvendelse: 110 EUR pr. ton.

 

Det andet og tredje år af denne aftales anvendelse: 115 EUR pr. ton.

 

Det fjerde og femte år af denne aftales anvendelse: 120 EUR pr. ton.

 

Det sjette år af denne aftales anvendelse: 125 EUR pr. ton.

2.

Den årlige afgift, som skal forudbetales af seychelliske fartøjers redere ved ansøgning hos EU-myndigheder om en fiskeritilladelse, der skal udstedes af disse myndigheder, er følgende:

Notfartøjer til tunfiskeri

Det første år af denne aftales anvendelse er den forudbetalte afgift 11 000 EUR, hvilket svarer til 110 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

Det andet og tredje år af denne aftales anvendelse er den forudbetalte afgift 11 500 EUR, hvilket svarer til 115 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

Det fjerde og femte år af denne aftales anvendelse er den forudbetalte afgift 12 000 EUR, hvilket svarer til 120 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

Det sjette år af aftalens anvendelse er den forudbetalte afgift 12 500 EUR, hvilket svarer til 125 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

3.

For fangster, der overstiger 100 ton, anvendes den årlige sats pr. fanget ton fisk, som er fastsat i punkt 1.

4.

EU-myndighederne udarbejder en opgørelse over, hvor store afgifter der skal betales for det foregående kalenderår, på grundlag af seychelliske fartøjers fangstopgørelser og andre oplysninger, som EU-myndighederne råder over. Der skal også fremlægges en kopi til kontrol hos Seychellernes myndigheder.

5.

Opgørelsen sendes til Seychellernes myndigheder inden den 31. marts i opgørelsesåret. Seychellernes myndigheder skal videresende den til rederen inden den 15. april.

6.

Hvis rederen ikke er enig i opgørelsen fra EU-myndighederne, kan denne konsultere de kompetente videnskabelige institutter med henblik på at kontrollere fangststatistikker for Seychellerne og derefter gennemføre drøftelser med Seychellernes myndigheder, som skal informere Kommissionen herom, med henblik på fremlæggelse af en endelig opgørelse 31. maj det pågældende år. Hvis rederne ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte dato, betragtes opgørelsen fra EU-myndighederne som endelig. Hvis beløbet i den endelige opgørelse er lavere end det forskud, der er omhandlet i punkt 2, får rederen dog ikke forskellen tilbagebetalt.

Hjælpefartøjer

7.

Der udstedes tilladelser for hjælpefartøjer efter samme procedure som for fiskerfartøjer, og forskuddet ved udstedelse af en tilladelse er på 3 000 EUR. Ved ændringer af bestemmelser, afgifter og vilkår vedrørende hjælpefartøjer underretter EU Seychellerne herom, inden de træder i kraft.

KAPITEL IV

OVERVÅGNING

AFSNIT 1

Fangstindberetning

1.

Alle de seychelliske fartøjer, der har tilladelse til at fiske i EU-farvande under denne aftale, indberetter deres fangster til den kompetente myndighed i EU, indtil begge parter ibrugtager et elektronisk fangstindberetningssystem som omhandlet i punkt 5, på nedenstående måde:

a)

Seychelliske fartøjer med tilladelse til at fiske i EU-farvande udfylder dagligt en fangstopgørelsesformular som vist i tillæg 2 for hver fangstrejse i EU-farvande. Formularen udfyldes også, selv om der ikke fanges fisk. Formularen skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

b)

Når seychelliske fartøjer befinder sig i EU-farvande, skal de hver tredje (3.) dag indberette de krævede oplysninger til de kompetente EU-myndigheder i det format, der er angivet i tillæg 2.

c)

Med hensyn til indgivelse af fangstopgørelsesformularer som omhandlet i litra a) og c) skal seychelliske fartøjer:

hvis de anløber en havn i Seychellerne, indgive de udfyldte formularer til Seychellernes myndigheder senest fem (5) dage efter ankomst og under alle omstændigheder inden de forlader havnen igen, hvis dette sker inden udløbet af fristen på fem dage

i alle andre tilfælde indgive de udfyldte formularer til Seychellernes myndigheder senest fjorten (14) dage efter ankomst til en anden havn end Victoria.

d)

Kopier af fangstopgørelsesformularerne sendes ligeledes til EU-delegationen i Mauritius inden for samme frister som angivet i punkt 1, litra b).

AFSNIT 2

Indberetning af fangster: indsejling i og udsejling af EU-farvande

1.

I forbindelse med dette bilag defineres varigheden af en fangstrejse for et seychellisk fartøj således:

perioden fra indsejling i til udsejling af EU-farvande

perioden fra indsejling i EU-farvande til omladning, eller

perioden fra indsejling i EU-farvande til landing i EU.

2.

Seychelliske fartøjer skal mindst seks (6) timer i forvejen meddele EU-myndighederne, at de agter at sejle ind i eller ud af EU-farvande, og under deres fiskeri i EU-farvande skal de hver tredje dag indsende oplysninger om deres fangster i den pågældende periode.

3.

Ved meddelelse om ind-/udsejling skal seychelliske fartøjer endvidere oplyse, hvilken position de befinder sig på, hvor store fangster de har om bord, og hvilke arter det drejer sig om. Sådanne meddelelser, hvortil der anvendes fax eller e-mail, skal overholde formatet i tillæg 4 og stiles til de deri anførte adresser.

4.

Hvis et seychellisk fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet de kompetente EU-myndigheder herom, betragtes det som et fartøj uden fiskeritilladelse. I sådanne tilfælde anvendes sanktionerne omhandlet i kapitel VII.

AFSNIT 3

Omladning og landing

1.   Landinger

1.

Den havn, der er udpeget til landing i Seychellerne, er Victoria, Mahé.

2.

Alle seychelliske fartøjer, som ønsker at lande fangster i Seychellernes udpegede havne, skal senest 24 timer i forvejen meddele Seychellernes kompetente myndighed følgende oplysninger:

a)

landingshavnen

b)

navnet på og det internationale radiokaldesignal (IRCS) for der fiskerfartøj, der foretager landing.

c)

dato og tidspunkt for landingen

d)

mængde i kg afrundet til nærmeste 100 kg efter art, der skal landes

e)

varernes præsentation.

3.

Landingerne er at betragte som udsejling af EU-farvande som defineret i afsnit 2, punkt 1, i dette kapitel. Seychelliske fartøjer skal derfor indgive deres landingsopgørelser til Seychellernes kompetente myndigheder.

2.   Omladninger

1.

Omladning til havs er ikke tilladt, og enhver person, der overtræder denne bestemmelse, kan idømmes sanktioner fastsat i EU-lovgivningen. Der kan gennemføres omladninger i en udpeget havn i Mayotte.

2.

Ved omladning i en udpeget havn i Mayotte skal ejeren af fartøjet fra Seychellerne eller dennes repræsentant mindst 72 timer i forvejen meddele de kompetente EU-myndigheder og den berørte havnemyndighed i Mayotte følgende oplysninger:

a)

omladningshavnen eller -området, hvor omladningen finder sted

b)

navn og IRCS for de omladende seychelliske fartøjer

c)

navn og IRCS for modtagerfiskerfartøjet/eller køleskibet

d)

dato og tidspunkt for omladningen

e)

mængde i kg afrundet til nærmeste 100 kg efter art, der skal omlades

f)

varernes præsentation.

3.

Omladningerne er at betragte som udsejling af EU-farvande som defineret i afsnit 2, punkt 1. Fartøjerne fra Seychellerne indgiver deres fangstopgørelser til de kompetente EU-myndigheder med en kopi heraf til havnemyndigheden senest fireogtyve (24) timer efter omladningens afslutning eller under alle omstændigheder inden donorfartøjet forlader havnen, hvis dette sker inden udløbet af fristen på 24 timer.

AFSNIT 4

Fartøjsovervågningssystem (FOS)

Hvad angår fartøjsovervågningssystemet, skal alle seychelliske fartøjer, der fisker i eller har til hensigt at fiske i EU-farvande under denne aftale, efterleve de bestemmelser, der er fastsat i tillæg 6.

KAPITEL V

OBSERVATØRER

1.

Begge parter anerkender betydningen af at respektere forpligtelserne i IOTC's henstilling 11/04 med hensyn til det videnskabelige observatørprogram.

2.

Seychelliske fartøjer, der har tilladelse til at fiske i EU-farvande under denne aftale, skal ombordtage observatører, der er udpeget af EU-myndighederne, medmindre sikkerhedskrav medfører pladsmæssige begrænsninger. Bestemmelserne om ombordtagning af observatører er følgende:

a)

Seychelliske fartøjer skal om muligt tage en observatør om bord inden for rammerne af et regionalt observationsprogram

b)

EU-myndighederne opstiller en liste over de seychelliske fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget. Disse lister skal ajourføres. De meddeles Seychellernes myndigheder, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført

c)

EU-myndighederne meddeler de seychelliske fartøjers redere eller disses repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på deres fartøj, senest 15 dage før den planlagte dato for observatørens ombordtagning.

3.

Varigheden af observatørernes ophold om bord må ikke overstige, hvad der er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver, medmindre observatøren er udpeget inden for rammerne af regionale observationsprogrammer, hvor denne kan forblive om bord for at varetage sine opgaver i forbindelse med programmet. EU-myndighederne informerer de seychelliske fartøjers redere eller disses repræsentanter herom, når de meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på det pågældende seychelliske fartøj.

4.

Betingelserne for observatørers ombordtagning aftales mellem rederne eller disses repræsentanter og EU-myndighederne efter meddelelsen af listen over de seychelliske fartøjer, der skal tage en observatør om bord.

5.

De berørte seychelliske fartøjers redere meddeler inden to uger og med ti dages varsel, i hvilken EU-havn og på hvilken dato de agter at tage observatører om bord.

6.

Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et seychellisk fartøj med en EU-observatør om bord forlader EU-farvande, træffes alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt kan vende tilbage til EU for rederens regning, medmindre observatøren sejler videre med det seychelliske fartøj inden for rammerne af dennes observationsforpligtelser i henhold til en anden aftale eller et andet observationsprogram.

7.

Hvis observatøren ikke befinder sig på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages de seychelliske redere automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8.

Observatørerne behandles om bord som officerer. Deres opgaver er at:

a)

observere, hvordan de seychelliske fartøjer fisker

b)

kontrollere positionen for de seychelliske fartøjer, der driver fiskeri

c)

registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

d)

kontrollere de fangstdata for EU-farvande, der er indført i logbogen

e)

kontrollere bifangstprocenterne og vurdere udsmidets omfang

f)

foretage en ugentlig indberetning af fangstdata, herunder ombordværende fangst- og bifangstmængder taget i EU-farvande, pr. e-mail, fax eller et andet kommunikationsmiddel.

9.

Fartøjsførere på seychelliske fartøjer træffer alle rimelige forholdsregler til at sikre observatørers fysiske sikkerhed og trivsel om bord.

10.

Observatørerne skal ligeledes i videst muligt omfang have adgang til alle de faciliteter, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver. Fartøjsføreren skal give observatører adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, hvortil adgang er nødvendig for at observatører lettere kan udføre deres opgaver.

11.

Under deres ophold om bord skal observatørerne:

a)

træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagning og tilstedeværelse om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

b)

behandle materiel og udstyr om bord med respekt og respektere, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige

c)

ved observationsperiodens afslutning, inden de forlader det seychelliske fartøj, udarbejde en aktivitetsrapport, som underskrives af de pågældende observatører og sendes til de kompetente EU-myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatørerne går fra borde fra det seychelliske fartøj.

12.

De seychelliske redere afholder udgifterne til observatørernes kost og logi, som skal have samme standard som for officererne om bord.

13.

Observatørernes løn og eventuelle bidrag betales af de kompetente EU-myndigheder.

KAPITEL VI

KONTROL

1.

De seychelliske fartøjer skal overholde EU's lovgivning om fiskeredskaber, fiskeredskabernes tekniske specifikationer og alle øvrige tekniske foranstaltninger af relevans for deres fiskeri, og de bevarings- og forvaltningsforanstaltninger samt andre foranstaltninger, som Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) har vedtaget.

2.

Seychellerne ajourfører en liste over seychelliske fartøjer, som har fået udstedt en fiskeritilladelse under denne aftale. Denne liste meddeles EU's fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

3.

Fartøjsførere på seychelliske fartøjer, der fisker i EU-farvande, skal samarbejde med enhver EU-bemyndiget og behørigt identificeret embedsmand, der foretager fiskeriinspektion og -kontrol.

4.

For at øge sikkerheden i forbindelse med inspektionsprocedurer, og uden at dette berører EU's lovgivning, udføres ombordstigningen på en sådan måde, at inspektionsplatforme og inspektører kan identificeres som værende bemyndiget af EU til at varetage sådanne opgaver.

5.

EU skal forsyne Seychellerne med en liste over alle inspektionsplatforme, der anvendes til havinspektioner i overensstemmelse med FAO-/UNFSA-anbefalingerne. Denne liste skal bl.a. indeholde:

navne på fiskerikontrolskibe

detaljerede oplysninger om fiskerikontrolskibe

billeder af fiskerikontrolskibe.

6.

EU kan på foranledning af Seychellerne eller et af denne udpeget organ tillade Seychellernes inspektører at observere de seychelliske fartøjers aktiviteter, herunder omladning i forbindelse med kontrollen på land.

7.

Når en inspektion er afsluttet og inspektionsrapporten er underskrevet af inspektøren, skal den gøres tilgængelig med henblik på underskrift og eventuelle kommentarer og bemærkninger fra fartøjsføreren. Denne underskrift berører ikke parternes rettigheder i forbindelse med procedurer vedrørende påstået overtrædelse. En kopi af inspektionsrapporten udleveres til fartøjsføreren for det seychelliske fartøj, inden den part, der foretager kontrol om bord, forlader fartøjet.

8.

Disse bemyndigede embedsmænd må ikke opholde sig længere om bord end nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

9.

Fartøjsførere på seychelliske fartøjer, der lander eller omlader fangster i en EU-havn, skal tillade, at EU-bemyndigede eller seychelliske embedsmænd foretager inspektion af sådanne aktiviteter og lette inspektionen.

10.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder EU sig ret til at suspendere fiskeritilladelsen for det seychelliske fartøj, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er overstået, og til at idømme sanktioner i henhold til gældende EU-lovgivning. Seychellerne informeres herom.

KAPITEL VII

HÅNDHÆVELSE

1.   Sanktioner

1.

Ved manglende overholdelse af bestemmelserne i de ovenstående kapitler og forvaltnings- og bevaringsforanstaltningerne for de marine levende ressourcer eller EU-lovgivningen pålægges de seychelliske fartøjer straffe og sanktioner i henhold til EU's lovgivning.

2.

Seychellerne orienteres øjeblikkeligt og fuldt ud om sanktioner og alle relevante forhold i den forbindelse.

3.

Hvis sanktionen tager form af suspension eller tilbagekaldelse af en fiskeritilladelse, kan Seychellerne til erstatning for en suspenderet eller tilbagekaldt fiskeritilladelse for den resterende gyldighedsperiode ansøge om en anden fiskeritilladelse, der ellers ville have fundet anvendelse, til et seychellisk fartøj tilhørende en anden reder.

2.   Opbringning og tilbageholdelse af fiskerfartøjer

1.

EU-myndighederne underretter øjeblikkeligt Seychellerne om enhver opbringning og/eller tilbageholdelse af et seychellisk fiskerfartøj, der fisker under denne aftale, og sender en kopi af inspektionsrapporten med nærmere angivelse af omstændighederne ved og årsagerne til en sådan opbringning og/eller tilbageholdelse inden for en frist på 48 timer.

2.

Procedure for udveksling af oplysninger i tilfælde af opbringning og/eller tilbageholdelse:

a)

Under overholdelse af frister og procedurer for retssager i henhold til EU-lovgivningen om opbringning og/eller tilbageholdelse holdes der efter modtagelsen af de ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og Seychellernes kompetente myndigheder

b)

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af samrådet og om, hvilke foranstaltninger opbringningen og/eller tilbageholdelsen kan resultere i.

3.

Bilæggelse af opbringning og/eller tilbageholdelse:

a)

Der gøres et forsøg på at finde en mindelig løsning på den formodede overtrædelse. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen og/eller tilbageholdelsen i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

b)

I tilfælde af en mindelig løsning afgøres den efter de procedurer, der er fastsat i EU-lovgivningen. Er det ikke muligt at nå frem til en mindelig løsning, må sagen afgøres ved en retssag.

c)

Det seychelliske fartøj frigives, og fartøjsføreren løslades, når forpligtelserne i henhold til den mindelige løsning er opfyldt, og når retssagen er afgjort.

4.

Seychellerne informeres om forløbet af de indledte procedurer og de iværksatte sanktioner.

Tillæg

1.

Formularer til ansøgning om fiskeritilladelse

2.

Fangstopgørelsesformular for notfartøjer til tunfiskeri

3.

Retningslinjer for forvaltning og etablering af det elektroniske system til meddelelse af oplysninger vedrørende fiskeriaktiviteter (ERS)

4.

Meddelelsesformat

5.

Transmission af FOS-meddelelser– positionsmelding.

6.

Retningslinjer vedrørende FOS-rammer

Tillæg 1

ANSØGNING OM FISKERITILLADELSE

Image

Image

Tillæg 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

Image

Tillæg 3

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG ETABLERING AF ET ELEKTRONISK SYSTEM TIL INDBERETNING AF DATA VEDRØRENDE FISKERIAKTIVITETER (ERS)

AFSNIT 1

Generelle bestemmelser

1.

Hvert seychellisk fartøj med tilladelse til at fiske i EU-farvande skal være udstyret med et elektronisk system (»ERS-system«), som er i stand til at registrere og videresende data vedrørende fartøjets fiskeriaktiviteter (»ERS-data«), så længe det befinder sig i det fiskeriområde, der er omhandlet i kapitel I, punkt 2, litra a), i dette bilag, (»fiskeriområdet«)

2.

Et seychellisk fartøj, der ikke er udstyret med et ERS-system, eller hvis ERS-system ikke fungerer, har ikke tilladelse til at sejle ind i EU's fiskeriområde med henblik på fiskeri.

3.

EU-myndighederne meddeler Seychellerne kontaktoplysningerne for EU's fiskeriovervågningscenter (»FOC«), som har ansvaret for overvågning af aktiviteter under denne aftale.

4.

Seychellernes FOC fremsender automatisk og øjeblikkeligt vigtige ERS-meddelelser (COE, COX, PNO), som de har modtaget fra det seychelliske fartøj, til EU's FOC. Daglige fangstrapporter (FAR) indsendes automatisk og øjeblikkeligt til Seychellernes FOC.

5.

Seychellerne sikrer, at dets FOC er udstyret med det nødvendige computerhardware og -software til automatisk afsendelse af ERS-data i XML-format, som er tilgængeligt på http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm, og at de har en backup-procedure til registrering og lagring af ERS-data i elektronisk form i en periode på mindst 3 år.

6.

Enhver ændring eller ajourføring af det format, der omtales i det foregående punkt 5, skal være identificeret og dateret og være operationel seks måneder efter gennemførelsen.

7.

Der skal ved fremsendelse af ERS-data anvendes elektroniske kommunikationsmidler, der forvaltes af EU-myndighederne, og som går under betegnelsen DEH (data exchange highway).

8.

EU og Seychellerne udpeger hver især en ERS-ansvarlig, der fungerer som kontaktpunkt.

a)

De ERS-ansvarlige udpeges for en periode på mindst seks måneder.

b)

EU's FOC og Seychellernes FOC meddeler hinanden navn, adresse, telefonnumre, telex og e-mailadresse for deres ERS-ansvarlige.

c)

Enhver ændring af disse oplysninger vedrørende den ERS-ansvarlige meddeles hurtigst muligt.

AFSNIT 2

Indberetning og fremsendelse af ERS-data

1.

De seychelliske fartøjer skal:

a)

dagligt fremsende ERS-data for hver dag, de har tilbragt i EU's fiskeriområde

b)

for hvert træk registrere mængderne af hver art, der er fanget og beholdes om bord som målart eller bifangst og/eller smides over bord

c)

opgive fangster, der er smidt ud eller beskadiget, for hver art, som er angivet i den fiskeritilladelse, der er udstedt af EU

d)

identificere hver art ved dens alfa-3-FAO-kode

e)

angive mængden i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

f)

i ERS-dataene for hver enkelt art, der er angivet i den fiskeritilladelse, som er udstedt af EU, registrere de mængder, der omlades og/eller landes

g)

i ERS-dataene ved hver indsejling i (COE-meddelelse) og udsejling fra (COX-meddelelse) EU's fiskeriområde for hver art, der er angivet i den fiskeritilladelse, som er udstedt af EU, registrere en specifik meddelelse om, hvilke mængder fisk, der findes om bord ved indsejling og udsejling

h)

dagligt og senest kl. 23:59 UTC fremsende ERS-dataene til Seychellernes FOC i det format, der er angivet i punkt 5 i afsnit 1.

2.

Fartøjsføreren har ansvaret for, at de registrerede og transmitterede ERS-data er nøjagtige.

3.

Seychellerne FOC sender automatisk og øjeblikkeligt ERS-dataene til EU's FOC.

4.

EU's FOC bekræfter modtagelse af ERS-data ved en returmeddelelse og behandler alle ERS-data fortroligt.

AFSNIT 3

Funktionssvigt i ERS-systemet om bord på seychellisk fartøj og/eller problemer med fremsendelse af ERS-data mellem fartøjet og Seychellernes FOC

1.

Seychellerne underretter øjeblikkeligt fartøjsføreren og/eller det seychelliske fartøjs reder eller dennes repræsentant om tekniske problemer med ERS-systemet installeret om bord på fartøjet eller funktionssvigt ved systemet; dataene sendes fra fartøjet til Seychellernes FOC.

2.

Seychellerne underretter EU-myndighederne om funktionssvigt og trufne korrigerende foranstaltninger.

3.

Hvis der er funktionssvigt i ERS-systemet om bord på det seychelliske fartøj, reparerer eller erstatter fartøjsføreren og/eller rederen EUS-systemet inden for en frist på 10 dage. Hvis det seychelliske fartøj anløber en havn inden for denne frist på 10 dage, kan det genoptage sine fiskeaktiviteter i EU's fiskeriområde, når ERS-systemet fungerer normalt, uden en tilladelse udstedt af EU.

4.

Et seychellisk fartøj kan ikke sejle ud af en havn efter en teknisk fejl i ERS-systemet, medmindre:

a)

ERS-systemet fungerer normalt igen og tilfredsstiller Seychellernes og EU's krav, eller

b)

det seychelliske fartøj ikke har planlagt at genoptage sine fiskeaktiviteter i EU-farvande, og får tilladelse til at sejle ud af havnen af Seychellernes kompetente myndighed

I sidstnævnte tilfælde underretter Seychellerne EU om sin beslutning, inden det seychelliske fartøj får tilladelse til at sejle ud af havnen.

5.

Ethvert seychellisk fartøj, som opererer i EU's fiskeriområde med et defekt ERS-system, skal dagligt og senest kl. 23:59 UTC sende alle ERS-data til Seychellernes FOC med ethvert andet tilgængeligt elektronisk kommunikationsmiddel og til EU, indtil ERS-systemet er repareret inden for den frist, der er angivet i punkt 3.

6.

ERS-data, som ikke kan fremsendes til EU-myndighederne via ERS-systemet på grund af defekt, jf. punkt 1, sendes af Seychellernes FOC til EU's FOC med et andet elektronisk format, der er aftalt af parterne. Dette alternativ anses for at være en prioritet, hvor de normale frister for fremsendelse eventuelt ikke kan overholdes.

7.

Hvis EU's FOC ikke modtager ERS-dataene fra et seychellisk fartøj tre dage i træk, kan EU anmode det seychelliske fartøj om øjeblikkeligt at anløbe en havn, som EU angiver med henblik på en undersøgelse.

AFSNIT 4

FOC-fejl — EU's FOC har ikke modtaget ERS-dataene

1.

Hvis en af parternes FOC ikke modtager ERS-dataene, underretter det omgående den andens parts FOC og bidrager eventuelt til at finde en løsning på problemet.

2.

Seychellernes FOC og EU's FOC indgår en aftale om anvendelse af alternative elektroniske kommunikationsmidler, der skal anvendes til fremsendelse af ERS-data i tilfælde af funktionssvigt i FOC'et, og informerer omgående hinanden om eventuelle ændringer.

3.

Hvis EU's FOC meddeler, at det ikke har modtaget ERS-data, og Seychellernes FOC identificerer årsagerne hertil, træffer Seychellerne passende foranstaltninger til løsning af problemet. Seychellernes FOC underretter senest 24 timer efter påvisningen af funktionssvigtet EU's FOC om problemet og resultaterne og de trufne foranstaltninger.

4.

Hvis det tager mere end 24 timer at løse problemet, fremsender Seychellernes FOC øjeblikkeligt de manglende ERS-data til EU's FOC ved anvendelse af et af de alternative elektroniske midler, der er omtalt i punkt 6 i afsnit 3.

5.

EU informerer sine kompetente myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion om funktionssvigtet, således at seychelliske fartøjer ikke mistænkes for at have begået en overtrædelse med hensyn til manglende FOC-fremsendelse af ERS-data på grund af et funktionssvigt i det pågældende FOC.

AFSNIT 5

Vedligeholdelse i et FOC

1.

Planlagt vedligeholdelse i et FOC (efter et vedligeholdelsesprogram), der vil kunne berøre udvekslingen af ERS-data, skal meddeles det andet FOC senest 72 timer i forvejen — om muligt med angivelse af datoen for og varigheden af vedligeholdelsen. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse om uforudsete afbrydelser, driftsforstyrrelser eller vedligeholdelse til det andet FOC.

2.

Under vedligeholdelsesarbejdet kan fremsendelsen af ERS-data udsættes, indtil systemet igen er operationelt. De pågældende ERS-data stilles derefter til rådighed øjeblikkeligt efter afbrydelsens ophør.

3.

Hvis vedligeholdelsen varer mere end 24 timer, fremsendes der ERS-data til det andet FOC ved anvendelse af de alternative elektroniske midler, der er omtalt i punkt 6 i afsnit 3.

4.

Seychellerne og EU informerer deres kompetente myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion om vedligeholdelsen, således at seychelliske fartøjer ikke mistænkes for at begået en overtrædelse med hensyn til manglende forsendelse af ERS-data på grund af vedligeholdelse af et FOC.

Tillæg 4

MEDDELELSESFORMAT

Meddelelse om indsejling (COE) (1)

Indhold

Videregivelse

Bestemmelsessted

FRA

Begivenhedskode

COE

Fartøjets navn

 

IRCS

 

Position ved indsejling

LT/LG

Dato og klokkeslæt (UTC) for indsejling

DD/MM/ÅÅÅÅ — TT:MM

Mængde (ton) fisk om bord pr. art:

 

Gulfinnet tun (YFT)

(ton)

Storøjet tun (BET)

(ton)

Bugstribet bonit (SKJ)

(ton)

Andet (angives)

(ton)

Udsejlingsmeddelelse (COX) (2)

Indhold

Videregivelse

Bestemmelsessted

FRA

Begivenhedskode

COX

Fartøjets navn

 

IRCS

 

Position ved indsejling

LT/LG

Dato og klokkeslæt (UTC) for udsejling

DD/MM/ÅÅÅÅ — TT:MM

Mængde (t) fisk om bord pr. art:

 

Gulfinnet tun (YFT)

(ton)

Storøjet tun (BET)

(ton)

Bugstribet bonit (SKJ)

(ton)

Andet (angives)

(ton)

Format for fangstopgørelse, mens fartøjet befinder sig i EU-fiskeriområder (3)

Indhold

Videregivelse

Bestemmelsessted

FRA

Begivenhedskode

KAT

Fartøjets navn

 

IRCS

 

Dato og klokkeslæt (UTC) for meddelelse

DD/MM/ÅÅÅÅ — TT:MM

Mængde (t) fisk om bord pr. art:

 

Gulfinnet tun (YFT)

(ton)

Storøjet tun (BET)

(ton)

Indhold

(ton)

Andet (angives)

(ton)

Antal træk/sæt siden sidste meddelelse

 

Alle meddelelser sendes til de kompetente myndigheder ved anvendelse af:

E-mail: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Fax (+ 33) 2 97 55 23 75

Postadresse: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANKRIG


(1)  Afsendt seks (6) timer før indsejling i EU-fiskeriområder.

(2)  Afsendt seks (6) timer før udsejling fra EU-fiskeriområder.

(3)  Afsendt hver tredje (3.) dag efter indsejling i EU-fiskeriområder.

Tillæg 5

FREMSENDELSE AF FOS-MEDDELELSER

Positionsmelding

Data

Kode

Obligatorisk/fakultativt

Bemærkninger

Registreringsstart

SR

O

Systemdata — Angiver, at registreringen starter

Modtager

AD

O

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FS

O

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype skal være »POS«

Radiokaldesignal

CR

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

F

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Eksternt registreringsnummer

XR

F

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Flagstat

FS

F

Flagstatsdata

Breddegrad

The

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

Lo

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGMM (WGS-84)

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af UTC-positionen (TTMM)

Registreringsafslutning

ER

O

Systemdata — angiver, at registreringen er slut

Tegnsæt: ISO 8859.1

Hver transmission af data struktureres således:

En dobbelt skråstreg (//) og en feltkode »SR« angiver transmissionens start.

En dobbelt skråstreg (//) og en feltkode angiver starten på et dataelement.

Der anvendes en enkelt skråstreg (/) som separator mellem feltkode og data.

Datapar adskilles ved et mellemrum.

Bogstaverne »er« og en dobbelt skråstreg (//) angiver registreringsafslutning.

Fakultative data anføres mellem registreringsstart og registreringsafslutning.

Tillæg 6

FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

Generelle principper

1.

Hvad angår det fartøjsovervågningssystem, der er omhandlet i kapitel IV, afsnit 4, i bilaget til denne aftale, skal alle seychelliske fiskerfartøjer, der fisker eller har til hensigt at fiske i EU's fiskeriområde som defineret i kapitel I, punkt 2, litra a), i bilaget, i det følgende benævnt fiskeriområdet, efterleve følgende bestemmelser.

2.

Et seychellisk fartøj, der ikke er udstyret med en FOS-fartøjslokaliseringsanordning, eller hvis installerede lokaliseringsanordning ikke fungerer, må ikke sejle ind i EU's fiskeriområde for at fiske.

3.

De seychelliske fartøjers positioner og bevægelser overvåges bl.a. ved hjælp af fartøjsovervågningssystemer uden forskelsbehandling, jf. nedenstående bestemmelser.

4.

Med henblik på fartøjsovervågning skal EU-myndighederne meddele EU's fiskeriovervågningscentre (FOC'er) de geografiske koordinater (bredde- og længdegrader) for EU's fiskeriområde.

5.

EU-myndighederne sender disse oplysninger i elektronisk form, udtrykt i decimalgrader i WGS-84 datum til Seychellernes kompetente myndigheder.

6.

EU-myndighederne og Seychellernes FOC udveksler deres respektive kontaktoplysninger, dvs. elektroniske adresser i https-format eller eventuelt via en anden sikker kommunikationsprotokol, og oplysninger om de specifikationer, der skal anvendes i deres respektive FOC'er, samt eventuelle alternative kommunikationsmidler, der anvendes i tilfælde af funktionssvigt.

7.

Alle seychelliske fartøjer med en fiskeritilladelse skal være udstyret med en fuldt operationel fartøjslokaliseringsanordning installeret om bord, således at deres geografiske koordinater automatisk og løbende kan kommunikeres til Seychellernes FOC.

8.

Der skal sendes meldinger hver time.

9.

Parterne er enige om at udveksle oplysninger om FOS-udstyret, hvis en af parterne anmoder om det, for med henblik på anvendelsen af disse bestemmelser at sikre, at det pågældende udstyr fuldt ud opfylder den anden parts krav.

10.

Parterne er enige om at tage disse bestemmelser op til revision efter behov, herunder en relevant analyse af tilfælde af tekniske fejl eller uregelmæssigheder i forbindelse med individuelle seychelliske fartøjer. EU-myndighederne underretter Seychellernes kompetente myndigheder og Europa-Kommissionen om alle sådanne tilfælde senest 15 dage før revisionen, der finder sted inden for rammerne af Den Blandede Komité.

11.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne inden for rammerne af Den Blandede Komité, jf. denne aftales artikel 8.

Fartøjsovervågningssystemets integritet

12.

Hverken fartøjsføreren på det seychelliske fartøj eller personer, som han har givet fuldmagt, må slukke for eller forhindre fartøjslokaliseringsanordningen i at fungere eller på nogen måde gribe ind i fremsendelsen af data til Seychellernes FOC under fiskeri i EU-fiskeriområder.

13.

Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de fartøjsovervågningsdata, der registreres og fremsendes, er korrekte.

14.

Fartøjsføreren skal især sørge for, at:

a)

data ikke på nogen måde ændres

b)

antennen eller antennerne til satellitsporingsanordningerne ikke blokeres på nogen måde

c)

satellitsporingsanordningernes strømforsyning ikke på nogen måde afbrydes

d)

det seychelliske fartøjs lokaliseringsanordning ikke fjernes fra det sted, hvor den oprindeligt blev installeret

e)

enhver udskiftning af et seychellisk fartøjs lokaliseringsanordning øjeblikkeligt meddeles til EU' kompetente myndighed

Enhver misligholdelse af ovennævnte forpligtelser kan medføre, at fartøjsføreren idømmes sanktioner i henhold til EU's gældende love og administrative bestemmelser.

15.

FOS-hardware- og -softwarekomponenter skal i videst muligt udstrækning være sikret mod input og output af urigtige positioner og må ikke kunne manipuleres.

16.

Systemet skal være fuldautomatisk og funktionsdygtigt hele tiden uafhængigt af de ydre forhold. Det er forbudt at ødelægge og beskadige satellitsporingsudstyret, at sætte det ud af drift eller på anden måde at foretage indgreb i det.

17.

Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 100 m og med et konfidensinterval på 99 %.

Fremsendelse af FOS-data

18.

Når et seychellisk fartøj, der fisker under denne aftale, sejler ind i EU's fiskeriområde, skal Seychellernes FOC automatisk sende realtidspositionsmeldinger til EU's FOC med den hyppighed, der er angivet i punkt 8.

19.

FOS-meddelelserne identificeres ved anvendelse af følgende koder med tre bogstaver:

a)

»ENT«: de første FOS-data, der fremsendes af et fartøj ved indsejling i EU's fiskeriområde

b)

»POS«: hver FOS-datarapport, der fremsendes af et fartøj, når det befinder sig i EU's fiskeriområde

c)

»EXI«, den første FOS-datarapport, der fremsendes af et fartøj, efter at det er sejlet ud af EU's fiskeriområde.

20.

Meldingernes hyppighed kan ændres til senest hvert 30. minut, hvis det af velunderbyggede beviser fremgår, at det seychelliske fartøj overtræder bestemmelserne.

a)

EU's FOC forelægger Seychellernes FOC og Europa-Kommissionen sådan dokumentation sammen med anmodningen om at ændre hyppigheden. Seychellernes FOC sender dataene til EU's FOC automatisk i realtid øjeblikkeligt efter at have modtaget anmodningen.

b)

EU's FOC underretter øjeblikkeligt Seychellernes FOC og Europa-Kommissionen om afslutningen på inspektionsproceduren.

c)

Seychellernes FOC og Europa-Kommissionen underrettes om opfølgningen på alle inspektionsprocedurer på grundlag af denne særlige anmodning i dette punkt.

21.

Meddelelserne omhandlet i punkt 19 sendes elektronisk i https-format eller via en anden sikker kommunikationsprotokol efter forudgående aftale mellem de relevante FOC'er.

Funktionssvigt i FOS-udstyr om bord på seychellisk fartøj

22.

Hvis der opstår et teknisk problem eller et funktionssvigt i fartøjslokaliseringsordningen installeret om bord på det seychelliske fartøj, sørger fartøjsføreren for, ved anvendelse af enhver af de aftalte kommunikationsformer, der er omtalt i punkt 6, at sende oplysningerne i punkt 19 til Seychellernes FOC fra det tidspunkt, hvor EU's kompetente myndighed informerede om defekten eller funktionssvigtet.

23.

Der skal mindst sendes én global positionsmelding hver fjerde time, så længe det seychelliske fartøj befinder sig i EU's fiskeriområde. I denne globale positionsmelding angives positionen hver time som registreret af fartøjsføreren på det pågældende fartøj i løbet de fire timer og som angivet i tillæg 5.

24.

Seychellernes FOC fremsender disse meldinger til EU's FOC øjeblikkeligt. EU's fiskerimyndighed kan anmode et specifikt seychellisk fartøj om at sende denne positionsmelding hver time, hvis den anser det for nødvendigt, eller der opstår tvivl.

25.

Det defekte udstyr repareres eller udskiftes, så snart det seychelliske fartøj har afsluttet sin fangstrejse. Der kan først indledes en ny fangstrejse, når udstyret er blevet repareret eller erstattet, og der er givet behørig tilladelse hertil af Seychellernes kompetente myndighed, som meddeler EU-myndighederne sin afgørelse.

FOC-fejl — EU's FOC har ikke modtaget FOS-data

26.

Hvis et af FOC'erne ikke modtager FOS-data, underretter det omgående det andet FOC's kontaktpunkt herom, og de samarbejder eventuelt om en løsning af problemet.

27.

Seychellernes FOC og EU's FOC indgår inden den midlertidige anvendelse af denne aftale en aftale om anvendelse af alternative elektroniske kommunikationsmidler, der kan anvendes til fremsendelse af FOS-data i tilfælde af funktionssvigt i et FOC, og informerer omgående hinanden om eventuelle ændringer.

28.

Hvis EU's FOC meddeler, at det ikke har modtaget FOS-data, identificerer Seychellernes FOC årsagerne hertil og træffer passende foranstaltninger til løsning af problemet. Seychellernes FOC underretter senest 24 timer efter påvisningen af funktionssvigtet EU's FOC om resultaterne og de trufne foranstaltninger.

29.

Hvis det kræver mere end 24 timer at løse problemet, fremsender Seychellernes FOC de manglende FOS-data til EU's FOC ved anvendelse af de alternative kommunikationsmidler, der er omhandlet i punkt 27.

30.

EU underretter sine myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion, således at Seychelliske fartøjer ikke gøres til genstand for overtrædelsesprocedurer, fordi EU's FOC på grund af funktionssvigt i FOC-systemerne ikke har modtaget FOS-data.

Vedligeholdelse i et FOC

31.

Planlagt vedligeholdelse i et FOC (efter et vedligeholdelsesprogram), der vil kunne berøre udvekslingen af FOS-data, skal meddeles det andet FOC senest 72 timer i forvejen — om muligt med angivelse af datoen for og varigheden af vedligeholdelsen. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse om ikke-planlagt vedligeholdelse til det andet FOC.

32.

Under vedligeholdelsen kan der indsamles FOS-data, indtil systemet igen er operationelt. De relevante FOS-data gøres derefter tilgængelige umiddelbart efter afslutning af vedligeholdelsen.

33.

Hvis vedligeholdelsen varer mere end 24 timer, fremsendes der FOS-data til det andet FOC ved anvendelse af de alternative elektroniske midler, der er omtalt i punkt 27.

34.

EU-myndighederne underretter deres kompetente myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion, således at seychelliske fartøjer ikke gøres til genstand for overtrædelsesprocedurer for manglende fremsendelse af FOS-data, der skyldes vedligeholdelse i FOC'et.


Top