EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:124:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 124, 20. maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 124
46. årgang
20. maj 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 860/2003 af 19. maj 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 861/2003 af 19. maj 2003 om udstedelse af importlicenser for ris med oprindelse i AVS-staterne og de oversøiske lande og territorier, der er indgivet ansøgninger om i løbet af de fem første arbejdsdage af maj 2003 i henhold til forordning (EF) nr. 638/2003 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 862/2003 af 19. maj 2003 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 863/2003 af 19. maj 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1939/2001, (EF) nr. 1940/2001 og (EF) nr. 346/2003 om åbning af løbende licitationer med henblik på salg af ris, som det græske, italienske og franske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 864/2003 af 19. maj 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på udførsel af rug, som det tyske interventionsorgan ligger inde med, til visse tredjelande 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2003 af 19. maj 2003 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians) 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003 af 19. maj 2003 om 18. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2003 af 19. maj 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den tredje licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 596/2003 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 868/2003 af 19. maj 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den tredje licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 604/2003 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 869/2003 af 19. maj 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 28
*Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage propineb og propyzamid som aktive stoffer (1) 30

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/360/EC
*Rådets afgørelse af 17. marts 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om ændring af aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Vietnams regering om forebyggelse af svig i samhandelen med fodtøj 33
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om ændring af aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Vietnams regering om forebyggelse af svig i samhandelen med fodtøj 34
Kommissionen
2003/361/EC
*Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (meddelt under nummer K(2003) 1422) (1) 36
2003/362/EC
*Kommissionens beslutning af 14. maj 2003 om ophævelse af beslutning 98/399/EF vedrørende godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i den italienske provins Varese (meddelt under nummer K(2003) 1527) (1) 42
2003/363/EC
*Kommissionens beslutning af 14. maj 2003 om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Belgien (meddelt under nummer K(2003) 1529) (1) 43
2003/364/EC
*Kommissionens beslutning af 15. maj 2003 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2003) 1539) 45
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/365/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/365/FUSP af 19. maj 2003 om ændring af fælles holdning 2001/357/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia 49
2003/366/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/366/FUSP af 19. maj 2003 om ændring af fælles holdning 2002/400/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere 51

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003) 52
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top