EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0289

2004/289/EF: Rådets afgørelse af 22. marts 2004 om delvis frigørelse af det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske Udviklingsfond til samarbejde med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på oprettelse af en vandfacilitet

OJ L 94, 31.3.2004, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 278 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/289/oj

32004D0289

2004/289/EF: Rådets afgørelse af 22. marts 2004 om delvis frigørelse af det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske Udviklingsfond til samarbejde med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på oprettelse af en vandfacilitet

EU-Tidende nr. L 094 af 31/03/2004 s. 0057 - 0058


Rådets afgørelse

af 22. marts 2004

om delvis frigørelse af det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske Udviklingsfond til samarbejde med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på oprettelse af en vandfacilitet

(2004/289/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til artikel 1 i den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen(1),

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou,

under henvisning til den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 18. september 2000 ("den interne aftale"), særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til punkt 1 i finansprotokollen til AVS-EF-partnerskabsaftalen ("finansprotokollen") er den periode, der er omfattet af finansprotokollen, en periode på fem år regnet fra den 1. marts 2000. Det er dog i punkt 5 i finansprotokollen slået fast, at dens samlede beløb suppleret med de overførte restbeløb fra tidligere Europæiske Udviklingsfonde (EUF) vil dække perioden 2000-2007.

(2) I henhold til artikel 2, stk. 2, i den interne aftale og EU's erklæring om finansprotokollen, der er knyttet til AVS-EF-partnerskabsaftalen som erklæring XVIII, blev kun 12,5 mia. EUR af det samlede beløb på 13,5 mia. EUR under 9. EUF for stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) frigjort ved ikrafttrædelsen af finansprotokollen den 1. april 2003. Dette beløb er opdelt på 3 rammebeløb: 9,259 mia. EUR for langsigtet udvikling, 1,204 mia. EUR for regionalt samarbejde og regional integration og 2,037 mia. EUR for investeringsfaciliteten.

(3) I henhold til artikel 2, stk. 2, i den interne aftale kan et beløb på 1 mia. EUR først frigøres, efter at Rådet i 2004 har foretaget en resultatanalyse på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Det er i punkt 7 i finansprotokollen og i erklæring XVIII slået fast, at denne resultatanalyse skal være en vurdering af gennemførelsesomfanget for forpligtelser og betalinger.

(4) Forpligtelses- og betalingsniveauet ved udgangen af 2003 sammenholdt med prognoser fra Kommissionen for perioden 2004-2007 viser, at der kan indgås forpligtelser for det samlede beløb for AVS-staterne under 9. EUF, og at en første tranche af den betingede milliard kan frigives på grundlag af de hidtidige resultater.

(5) Den 19. maj 2003 anerkendte Rådet, at det var nødvendigt at tilvejebringe betydelige midler til vand og sanitære faciliteter, og anmodede Kommission om at udarbejde konkrete forslag med henblik på drøftelse i EU og AVS-EF-Ministerrådet

(6) Det er vigtigt at overveje de finansielle behov for at nå millennium-udviklingsmålene om adgang til vand og sanitet og behovet for innovative instrumenter med henblik på tilvejebringelse af supplerende midler til dette formål -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådet giver sin tilslutning til oprettelsen af en vandfacilitet for AVS-staterne.

Artikel 2

Rådet er enigt om at afsætte et beløb på 500 mio. EUR af det betingede beløb på 1 mia. EUR, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i den interne aftale, til denne vandfacilitet.

En første tildeling på 250 mio. EUR frigøres og fordeles som følger:

1) 185 mio. EUR tildeles det rammebeløb til støtte for langsigtet udvikling, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i den interne aftale og punkt 3, litra a), i finansprotokollen, hvorved dette rammebeløb bringes op på et samlet beløb på 9,444 mia. EUR.

2) 24 mio. EUR tildeles det rammebeløb for regionalt samarbejde og regional integration, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i den interne aftale og punkt 3, litra b), i finansprotokollen, hvorved dette rammebeløb bringes op på et samlet beløb på 1,228 mia. EUR.

3) 41 mio. EUR tildeles investeringsfaciliteten, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i den interne aftale og punkt 3, litra c), i finansprotokollen, hvorved dette rammebeløb bringes op på et samlet beløb på 2,078 mia. EUR.

Artikel 3

I lyset af resultatet af midtvejsrevisionen af landestrategierne og af Rådets resultatanalyse af EUF inden udgangen af 2004 træffer Rådet senest i marts 2005 afgørelse om:

1) mobiliseringen af en anden tildeling på 250 mio. EUR

2) anvendelsen af de resterende 500 mio. EUR af det betingede beløb på 1 mia. EUR, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i den interne aftale, til nærmere aftalte formål.

Artikel 4

Denne afgørelse meddeles AVS-Ministerrådet.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2004.

På Rådets vegne

B. Cowen

Formand

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.

Top