Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0459

Rådets direktiv 89/459/EØF af 18. juli 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende mønsterdybden på dæk til visse klasser af motorkøretøjer og påhængskøretøjer til disse

OJ L 226, 3.8.1989, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 18 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/459/oj

31989L0459

Rådets direktiv 89/459/EØF af 18. juli 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende mønsterdybden på dæk til visse klasser af motorkøretøjer og påhængskøretøjer til disse

EF-Tidende nr. L 226 af 03/08/1989 s. 0004 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0181
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0181


RAADETS DIREKTIV

af 18. juli 1989

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende moensterdybden paa daek til visse klasser af motorkoeretoejer og paahaengskoeretoejer til disse

(89/459/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadet og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet, vedtog den 19. december 1984 en resolution om faerdselssikkerhed (4), hvori Kommissionen opfordres til at fremlaegge forslag herom for Raadet;

fastsaettelse af regler om den mindste moensterdybde paa daek er et specielt og specifikt spoergsmaal, som imidlertid indgaar i maalsaetningerne for og arbejdet i 1986, der var det europaeiske faerdselssikkerhedsaar;

Europa-Parlamentet vedtog den 18. februar 1986 en beslutning vedroerende et faellesskabsprogram for faerdselssikkerhedsaaret 1986 (5), og heri er moensterdybden paa daek et af de spoergsmaal, hvorom der snarest muligt oenskes vedtaget faellesskabsbestemmelser;

formaalet med saadanne bestemmelser er at skabe stoerre sikkerhed;

de nationale forskrifter for mindste moensterdybde er forskellige i de enkelte medlemsstater, og disse forskelle giver bilisterne problemer med at overholde faerdselsreglerne, naar de foerer deres koeretoej paa de forskellige medlemsstaters omraade;

en harmonisering af disse forskrifter vil lette motorkoeretoejers og personers frie bevaegelighed mellem medlemsstaterne samt bidrage til at fjerne handelshindringer og konkurrenceforvridninger -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at daek til koeretoejer i klasse M1, N1, O1 og O2, som defineret i bilag I til Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6. februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil (6), senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF (7), saa laenge de er i brug paa vej, skal have en dybde i hovedmoensteret paa slidbanen paa mindst 1,6 mm.

Ved »hovedmoenster« forstaas det brede moenster paa den midterste del af slidbanen, en del, som daekker ca. =/4 af denne banes bredde.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan efter hoering af Kommissionen vedtage udelukkelse fra direktivets anvendelsesomraade eller anvende saerlige bestemmelser for koeretoejer, som er af historisk interesse, og som oprindelig var udstyret med pneumatiske daek eller andre daek, som i ny stand havde en moensterdybde paa under 1,6 mm, paa betingelse af, at disse koeretoejer er udstyret med saadanne daek, at de anvendes under saerlige forhold, og at de ikke eller naesten ikke benytter det offentlige vejnet.

Artikel 3

Efter hoering af Kommissionen vedtager og offentliggoer medlemsstaterne inden den 1. juni 1991 de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1992. De meddeler Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemfoere dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. juli 1989.

Paa Raadets vegne

R. DUMAS

Formand

(1) EFT nr. C 279 af 17. 10. 1987, s. 5.

(2) EFT nr. C 47 af 27. 2. 1989, s. 185.

(3) EFT nr. C 80 af 28. 3. 1988, s. 22.

(4) EFT nr. C 341 af 21. 12. 1984, s. 1.

(5) EFT nr. C 68 af 24. 3. 1986, s. 35.

(6) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.

(7) EFT nr. L 220 af 8. 8. 1987, s. 44.

Top