EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0429(01)

Aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, om disse landes deltagelse i fællesskabsordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare (Ecurie)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 115 - 118

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22003A0429(01)

Aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, om disse landes deltagelse i fællesskabsordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare (Ecurie)

EU-Tidende nr. C 102 af 29/04/2003 s. 0002 - 0005


Aftale

mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, om disse landes deltagelse i fællesskabsordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare (Ecurie)

(2003/C 102/02)

DENNE AFTALES PARTER ER -

i betragtning af, at der ved Rådets beslutning 87/600/Euratom indførtes en ramme i form af Ecurie-ordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare,

i betragtning af, at effektiviteten af Ecurie-ordningen vil blive forbedret, hvis tredjelande og især nabolande til Den Europæiske Union deltager,

i betragtning af, at Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet og Ungarn (herefter benævnt "de deltagende lande") bør opfordres til at deltage i denne aftale -

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Aftalen vedrører anmeldelse og fremlæggelse af oplysninger i tilfælde af, at et af de deltagende lande eller en af Euratoms medlemsstater beslutter at træffe foranstaltninger af generelt omfang til beskyttelse af offentligheden i tilfælde af strålingsfare efter:

a) en ulykke på landets eget område i forbindelse med følgende anlæg eller aktiviteter:

- atomreaktorer, uanset hvor de er placeret

- alle andre anlæg med en nuklear brændselscyklus

- al radioaktiv affaldsbehandling

- transport og oplagring af nukleart brændsel eller radioaktivt affald

- fremstilling, anvendelse, opbevaring, bortskaffelse og transport af radioaktive isotoper til brug inden for landbrug, industri, medicin samt beslægtede videnskaber og forskning

- anvendelse af radioaktive isotoper som energikilde i rumfartøjer

eller

b) andre ulykker, hvorfra der forekommer eller kan tænkes at forekomme et betydeligt udslip af radioaktive stoffer

eller

c) påvisning på eller uden for landets eget område af usædvanligt store mængder radioaktivitet, som skønnes at kunne skade folkesundheden.

Artikel 2

Udveksling af information, hvis foranstaltninger som anført i artikel 1 træffes inden for et af de deltagende landes områder eller i en af Euratoms medlemsstater

1. Hvis et af de deltagende lande beslutter at træffe foranstaltninger som anført i artikel 1, skal det pågældende land omgående forsyne Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter benævnt "Kommissionen") med de relevante oplysninger, således at eventuelle forventede radiologiske følger kan begrænses til et minimum. Kommissionen skal omgående informere Euratoms medlemsstater og de andre deltagende lande.

2. Når en af Euratoms medlemsstater har besluttet at træffe sådanne foranstaltninger og har informeret Kommissionen derom, skal Kommissionen omgående informere de deltagende lande.

Artikel 3

Oplysninger i henhold til artikel 2

De oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 2, skal så vidt muligt og alt efter omstændighederne omfatte:

a) arten af og tidspunktet for begivenheden og den nøjagtige placering af det anlæg eller den aktivitet, der er tale om

b) den formodede eller fastslåede årsag til ulykken og dennes forventede udvikling med hensyn til udslip af radioaktive stoffer

c) de generelle karakteristika ved det radioaktive udslip, herunder arten, den sandsynlige fysiske og kemiske form samt mængde, sammensætning og effektiv højde af det radioaktive udslip

d) oplysninger om øjeblikkelige og forventede meteorologiske og hydrologiske forhold, der er nødvendige for at forudsige spredningen af det radioaktive udslip

e) resultaterne af miljømålinger

f) resultaterne af målinger af det radioaktive niveau i levnedsmidler, foder og drikkevand

g) de trufne eller planlagte beskyttelsesforanstaltninger

h) de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt med henblik på at informere offentligheden

i) det radioaktive udslips forventede optræden i den efterfølgende tid.

Med passende mellemrum derefter skal det pågældende deltagende land forsyne Kommissionen med yderligere relevante oplysninger, herunder udviklingen i nødsituationen og dens forventede eller faktiske afslutning.

Artikel 4

Betingelser for udveksling af information

1. Efter modtagelse af de i artikel 2 og 3 nævnte oplysninger skal Kommissionen under hensyntagen til de oplysninger, der er modtaget fra Euratoms medlemsstater:

a) omgående informere de deltagende lande om de foranstaltninger, der er truffet, og de henstillinger, der er udstedt, efter modtagelsen af sådanne oplysninger

b) med passende mellemrum derefter informere de deltagende lande om de mængder radioaktivitet, der er målt i levnedsmidler, foder, drikkevand og miljø med måleanlæggene i Euratoms medlemsstater og i de deltagende lande.

2. Efter modtagelse af de i artikel 2 og 3 nævnte oplysninger skal de deltagende lande:

a) omgående informere Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet, og de henstillinger, der er udstedt efter modtagelsen af sådanne oplysninger

b) med passende mellemrum derefter informere Kommissionen om de mængder radioaktivitet, der med landenes egne måleanlæg er målt i levnedsmidler, foder, drikkevand og miljø.

Artikel 5

Begrænsninger

De deltagende lande er ikke forpligtet til at tilstille Kommissionen oplysninger, der kan bringe den nationale sikkerhed i fare, og Kommissionen tilstiller ikke de deltagende lande oplysninger hidrørende fra en af Euratoms medlemsstater eller en af aftaleparterne, hvis sådanne oplysninger ønskes hemmeligholdt.

Artikel 6

Tekniske procedurer

1. Den eksisterende detaljerede Ecurie-ordning for udveksling af information i henhold til artikel 2, 3 og 4 skal indføres af de deltagende lande senest tre måneder efter deres undertegnelse af denne aftale.

2. Derefter skal detaljerede procedurer for udveksling af information i henhold til artikel 2, 3 og 4 fastlægges ved fælles aftale mellem de deltagende lande, Kommissionen og Euratoms medlemsstater og afprøves med jævne mellemrum. Hver af parterne betaler sin del af omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af disse procedurer.

Artikel 7

Kompetente myndigheder og kontaktorganer

1. De deltagende lande skal over for Kommissionen anføre de kompetente myndigheder og kontaktorganer, der er udpeget til at fremsende eller modtage de i artikel 2, 3 og 4 nævnte oplysninger, samt kontaktinformationerne for disse. Kommissionen skal oplyse de deltagende lande om, hvilken af dens tjenestegrene der er ansvarlig eller kontaktorgan i forbindelse med ordningen.

2. Kontaktorganerne i de deltagende lande og den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen skal være til rådighed 24 timer i døgnet.

Artikel 8

Møder

1. De deltagende lande indbydes til at deltage i møderne i den gruppe, der er nedsat af Kommissionen for at støtte denne i forvaltningen af Ecurie-ordningen.

2. Denne gruppe kan også beslutte at indbyde repræsentanter fra de deltagende lande til at deltage i møder i de arbejdsgrupper, der nedsættes.

3. Repræsentanterne fra de deltagende lande får observatørstatus, og eventuelle udgifter, der opstår i denne forbindelse, afholdes af deres nationale myndigheder.

Artikel 9

Ecurie-ordningen og andre internationale konventioner på samme område

Denne aftale berører ikke de rettigheder og forpligtelser, som de deltagende lande og Det Europæiske Atomenergifællesskab har i henhold til bilaterale eller multilaterale aftaler eller konventioner, som er eller måtte blive indgået inden for det område, der er omfattet af denne aftale, og som er i overensstemmelse med målsætningen for denne.

Artikel 10

Ikrafttræden(1)

1. Efter Euratoms undertegnelse af denne aftale kan den ratificeres af Republikken Bulgarien, Republikken Cypern, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Republikken Polen, Rumænien, Det Schweiziske Forbund, Den Slovakiske Republik, Republikken Slovenien, Den Tjekkiske Republik, Republikken Tyrkiet og Republikken Ungarn. Til det formål skal Euratom sende bekræftede genparter af aftalen til disse lande til undertegnelse. Euratom kan indbyde andre lande til at deltage i denne aftale.

2. Kommissionen er depositar for denne aftale.

3. Denne aftale træder i kraft tre måneder efter, at den er tiltrådt af mindst et af de ovennævnte lande. For hvert land, der tiltræder aftalen efter dens ikrafttræden, skal aftalen træde i kraft tre måneder senere.

4. Hvert land, der tiltræder aftalen, skal oplyse Kommissionen om gennemførelsen af det pågældende lands interne procedurer med hensyn til indgåelse af denne aftale. Kommissionen skal oplyse de andre deltagere i denne aftale om et nyt lands tiltrædelse af aftalen, herunder datoen for aftalens ikrafttræden for det pågældende land.

5. Hvert land, der tiltræder aftalen, deltager som foreløbigt medlem af Ecurie-ordningen fra den dato, hvor Kommissionen modtager en bekræftet genpart af denne aftale behørigt undertegnet af den nationale myndighed med beføjelse dertil samt de i artikel 7 omhandlede kontaktinformationer med henblik på at gennemføre ordningen i sin helhed.

Artikel 11

Ophævelse

1. Hvis en aftalepart ønsker at opsige denne aftale, skal den pågældende part meddele dette skriftligt til de andre parter. Ved udgangen af en periode på tre måneder efter opsigelsesdatoen ophører denne aftale med at være juridisk bindende for den part, der har opsagt den, og de andre aftaleparter. Datoen for aftalens ophævelse afhænger af datoen for opsigelsen over for Kommissionen. Kommissionen skal informere de andre aftaleparter om den korrekte dato.

2. Hvis et deltagende land indtræder i Den Europæiske Union, skal beslutning 87/600/Euratom finde anvendelse, hvorefter denne aftale ikke længere er gældende for det pågældende land.

3. Denne aftale vil blive ophævet, hvis Euratom beslutter sig for at udtræde af aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 12

Bestemmelser vedrørende Schweiz

Aftalen indgået i form af brevveksling mellem Euratom og Schweiz den 21. juni 1995 (EFT C 335 af 13.12.1995, s. 4) ophæves med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale for Schweiz efter landets tiltrædelse af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2003.

For Kommissionen for Det Europæiske Atomenergifællesskab

Margot Wallström

Medlem af Kommissionen

(1) Når Kommissionen har fået meddelelse om alle ratifikationer, offentliggøres der en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Top