EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2017

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2017 af 9. december 2020 om ændring af del 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige vedrørende Nordirland (EØS-relevant tekst)

C/2020/8843

OJ L 415, 10.12.2020, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2017/oj

10.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 415/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2017

af 9. december 2020

om ændring af del 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige vedrørende Nordirland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikkekommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/772 (2) fastsættes der regler for anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde bestemt til ikkekommerciel flytning til visse medlemsstater eller dele heraf. Navnlig fastsættes der i nævnte delegerede forordnings artikel 2 regler for kategorisering af medlemsstater eller dele heraf for så vidt angår Echinococcus multilocularis-infektioner, og endvidere fastsættes de betingelser, som medlemsstaterne skal opfylde for fortsat at være berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 (3) er der opstillet lister over medlemsstater eller dele af medlemsstater, der overholder de kategoriseringsregler med hensyn til Echinococcus multilocularis, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2018/772. Listen over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772, er opført i del 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878.

(3)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) nr. 576/2013 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb.

(4)

Hele Det Forenede Kongeriges område er i øjeblikket opført i del 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878. Det er derfor nødvendigt at ændre del 2 i nævnte bilag ved at erstatte angivelsen vedrørende Det Forenede Kongerige med en henvisning til Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(5)

Da den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020, bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2021.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/772 af 21. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 af 28.5.2018, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 af 18. juni 2018 om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde (EUT L 155 af 19.6.2018, s. 1).


BILAG

»DEL 2

Liste over medlemsstater (  (*1) ) eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772

 

Kode

Hele/dele af området

Finland

FI

Hele området

Irland

IE

Hele området

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.««


Top