EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1178-20200622

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2020-06-22

02011R1178 — DA — 22.06.2020 — 014.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1178/2011

af 3. november 2011

om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 290/2012 af 30. marts 2012

  L 100

1

5.4.2012

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 70/2014 af 27. januar 2014

  L 23

25

28.1.2014

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 245/2014 af 13. marts 2014

  L 74

33

14.3.2014

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/445 af 17. marts 2015

  L 74

1

18.3.2015

►M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/539 af 6. april 2016

  L 91

1

7.4.2016

►M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1065 af 27. juli 2018

  L 192

31

30.7.2018

►M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1119 af 31. juli 2018

  L 204

13

13.8.2018

►M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1974 af 14. december 2018

  L 326

1

20.12.2018

►M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/27 af 19. december 2018

  L 8

1

10.1.2019

►M10

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/430 af 18. marts 2019

  L 75

66

19.3.2019

►M11

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1747 af 15. oktober 2019

  L 268

23

22.10.2019

►M12

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/359 af 4. marts 2020

  L 67

82

5.3.2020

►M13

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/723 af 4. marts 2020

  L 170

1

2.6.2020
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1178/2011

af 3. november 2011

om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)▼M12

Artikel 1

Genstand

1.  Ved denne forordning fastsættes nærmere bestemmelser for:

a) 

forskellige rettigheder til brug i forbindelse med pilotcertifikater, betingelserne for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af pilotcertifikater, pilotcertifikatindehavernes beføjelser og ansvar samt betingelserne for konvertering af eksisterende nationale pilotcertifikater og nationale flyvemaskinistcertifikater til pilotcertifikater

b) 

certificeringen af personer med ansvar for at udbyde flyvetræning eller flyvesimulatortræning og for at bedømme piloters færdigheder

c) 

forskellige helbredsgodkendelser til piloter, betingelserne for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af helbredsgodkendelser, helbredsgodkendelsesindehavernes beføjelser og ansvar samt betingelserne for konvertering af eksisterende nationale helbredsgodkendelser til gensidigt anerkendte helbredsgodkendelser

d) 

certificeringen af flyvelæger og de betingelser, hvorunder alment praktiserende læger kan fungere som flyvelæger

e) 

den jævnlige flyvemedicinske vurdering af kabinebesætningsmedlemmer samt kvalifikationerne for de personer, der er ansvarlige for denne undersøgelse

f) 

betingelserne for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af kabinepersonalecertifikater samt kabinepersonalecertifikatindehavernes beføjelser og ansvar

g) 

betingelserne for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af certifikater til organisationer, der træner piloter, og til flyvemedicinske centre, der medvirker til kvalificering og flyvemedicinsk vurdering af flyvebesætningsmedlemmer inden for civil luftfart

h) 

kravene om certificering af flyvesimulatortræningsanordninger og kravene til organisationer, der opererer og anvender disse anordninger

i) 

kravene til administrations- og forvaltningssystemet, som skal opfyldes af medlemsstaterne, Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og organisationerne i henhold til de i litra a)-h) nævnte bestemmelser.

2.  Artikel 11b og 11c i denne forordning samt bilag IV (del-MED), bilag VI (del-ARA), bilag VII (del-ORA) og bilag VIII (del-DTO) til denne forordning finder anvendelse på pilotcertifikater for balloner og svævefly.

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»del-FCL-certifikat« : et flyvebesætningscertifikat, der opfylder kravene i bilag I

2)

»JAR« : fælles luftfartskrav, som er vedtaget af de fælles luftfartsmyndigheder, i udgaven af 30. juni 2009

3)

»pilotcertifikat til lette luftfartøjer (LAPL)« : certifikat til piloter, der udfører fritidsflyvning, som nævnt i artikel 7 i forordning (EF) nr. 216/2008

▼M11 —————

▼B

5)

»certifikat, som ikke er omfattet af JAR« : pilotcertifikat udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning, men som ikke er blevet anbefalet til gensidig anerkendelse i relation til de relevante fælles luftfartskrav

6)

»godskrivning« : anerkendelse af tidligere erfaring eller kvalifikationer

7)

»godskrivningsrapport« : en rapport, der danner grundlag for, at tidligere erfaring eller kvalifikationer kan anerkendes

8)

»konverteringsrapport« : en rapport, der danner grundlag for, at et certifikat kan konverteres til et del-FCL-certifikat

▼M11 —————

▼M1

11)

»kabinebesætningsmedlem« : et behørigt kvalificeret besætningsmedlem, som ikke er et cockpitbesætningsmedlem eller en tekniker, og som er udpeget af et luftfartsforetagende til at udføre opgaver i forbindelse med passagerers sikkerhed og flyvning under operationer

12)

»flybesætning« : cockpitbesætning og kabinebesætning

▼M11 —————

▼M7

14)

»acceptable måder for overensstemmelse (AMC)« : ikke-bindende standarder, som agenturet har vedtaget med henblik på at illustrere, hvordan overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne kan sikres

15)

»alternative måder for overensstemmelse (AltMoC)« : måder for overensstemmelse, der foreslås som alternativ til eksisterende AMC, eller forslag til nye måder til påvisning af overholdelse af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser, for hvilke agenturet ikke har fastsat tilknyttede AMC

16)

»godkendt træningsorganisation (ATO)« : en organisation, der har ret til at træne piloter på grundlag af en godkendelse udstedt i henhold til artikel 10a, stk. 1, første afsnit

17)

»grundlæggende instrumenttræningsanordning (BITD)« : jordbaseret træningsanordning til træning af piloter, som repræsenterer en flyveelevs plads i et luftfartøj i en flyvemaskineklasse. BITD'en kan anvende skærmbaserede instrumentpaneler og fjederbelastede styreanordninger, der tilsammen udgør en træningsplatform for som minimum de proceduremæssige aspekter af instrumentflyvning

18)

»certificeringsspecifikationer (CS)« : tekniske specifikationer, som agenturet har vedtaget, som angiver midler, som en organisation skal anvende med henblik på certificering

▼M12

19)

»flyveinstruktør« : en instruktør med beføjelser til at udbyde træning i et luftfartøj i henhold til subpart J i bilag I (del-FCL) til nærværende forordning, subpart FI i bilag III (del-BFCL) til Kommissionens forordning (EU) 2018/395 ( 1 ), eller subpart FI i bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 ( 2 )

▼M7

20)

»flyvesimulatortræningsanordning (FSTD)« :

en træningsanordning til træning af piloter, som er:

a) 

for flyvemaskiner, en fuld flyvesimulator (FFS), en flyvetræningsanordning (FTD), en træningsanordning til flyve- og navigationsprocedurer (FNPT) eller en grundlæggende instrumenttræningsanordning (BITD)

b) 

for helikoptere, en fuld flyvesimulator, en flyvetræningsanordning eller en flyve- og navigationsproceduretræner

21)

»FSTD-kvalifikation« : en FSTD's tekniske egnethedsniveau, som det er defineret i certificeringsspecifikationerne vedrørende den relevante FSTD

22)

»hovedforretningssted« : en organisations hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted, inden for hvilken de vigtigste økonomiske funktioner og den i nærværende forordning omhandlede operationelle kontrol udøves

▼M9

22a)

»ARO.RAMP« : subpart RAMP i bilag II til forordningen om flyveoperationer

22b)

»automatisk godkendelse« : når en stat, der er kontraherende part i ICAO, og som er opført i ICAO-tillægget, uden formaliteter accepterer et flyvebesætningscertifikat, der er udstedt af en stat i henhold til bilag 1 til Chicagokonventionen

22c)

»ICAO-tillæg« : et tillæg til et automatisk godkendt flyvebesætningscertifikat udstedt i henhold til bilag 1 til Chicagokonventionen; tillægget er nævnt i flyvebesætningscertifikatets felt XIII

▼M7

23)

»kvalifikationsprøvevejledning« : et dokument, der har til formål at påvise, at en flyvesimulatortræningsanordnings ydeevne og betjeningsegenskaber svarer til det luftfartøj, den flyklasse eller helikoptertype, der simuleres, inden for forud fastsatte grænser, samt at alle relevante krav er opfyldt. Kvalifikationsprøvevejledningen omfatter både data for luftfartøjet, flyklassen eller helikoptertypen og data for flyvesimulatortræningsanordningen, som anvendes som støtte ved valideringen

24)

»anmeldt træningsorganisation (DTO)« : en organisation, der har ret til at træne piloter på grundlag af en erklæring afgivet i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 1, andet afsnit

25)

»DTO-træningsprogram« : et dokument oprettet af en DTO, som detaljeret beskriver det træningskursus, som denne DTO tilbyder.

▼M3

Artikel 3

Pilot- og helbredscertificering

1.  Med forbehold af artikel 8 skal piloter, der opererer de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), og artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 216/2008, opfylde de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag I og IV til nærværende forordning.

2.  Uanset de beføjelser, som er tildelt indehavere af certifikater som omhandlet i bilag I til denne forordning, må indehavere af pilotcertifikater, der er udstedt i henhold til subpart B eller C i bilag I til denne forordning, foretage flyvninger som omhandlet i artikel 6, stk. 4a, i forordning (EU) nr. 965/2012. Dette gælder dog med forbehold af eventuelle yderligere krav i forbindelse med befordring af passagerer eller udviklingen af kommercielle operationer som defineret i subpart B elle C til bilag I til denne forordning.

▼B

Artikel 4

Eksisterende nationale pilotcertifikater

▼M11 —————

▼B

2.  Certifikater, som ikke er omfattet af JAR, herunder eventuelle tilhørende rettigheder, beviser, godkendelser og/eller kvalifikationer, der er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat, før nærværende forordning finder anvendelse, skal konverteres til del-FCL-certifikater af den medlemsstat, der udstedte certifikatet.

3.  Certifikater, som ikke er omfattet af JAR, skal konverteres til del-FCL-certifikater og tilhørende rettigheder eller beviser i overensstemmelse med:

a) 

bestemmelserne i bilag II, eller

b) 

de elementer, der er fastlagt i konverteringsrapporten.

4.  Konverteringsrapporten skal:

a) 

udarbejdes af den medlemsstat, der udstedte pilotcertifikatet, i samråd med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«)

b) 

beskrive de nationale krav, som danner grundlag for udstedelsen af pilotcertifikaterne

c) 

beskrive omfanget af de beføjelser, piloterne fik tildelt

d) 

angive, hvilke krav i bilag I der godskrives

e) 

angive eventuelle begrænsninger, der vil skulle anføres på del-FCL-certifikater, og eventuelle krav, som piloten skal opfylde med henblik på at ophæve disse begrænsninger

5.  Konverteringsrapporten skal indeholde kopier af alle dokumenter, der er nødvendige som dokumentation for de elementer, der er omhandlet i stk. 4, litra a) til e), herunder kopier af de relevante nationale krav og procedurer. Ved udarbejdelsen af konverteringsrapporten skal medlemsstaterne bestræbe sig på så vidt muligt at lade piloter bevare det aktuelle omfang af deres aktiviteter.

▼M11

6.  Uanset stk. 3 skal indehavere af beviser som klasserettighedsinstruktører eller -eksaminatorer, som har beføjelser til højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, have disse beføjelser konverteret til et bevis for typerettighedsinstruktører eller -eksaminatorer for flyvemaskiner med én pilot.

▼M10

7.  En medlemsstat kan give flyveelever, der følger et LAPL-træningskursus, tilladelse til at udøve begrænsede beføjelser uden tilsyn, før de opfylder alle de krav, der er nødvendige for at få udstedt et LAPL, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

omfanget af beføjelserne er baseret på en sikkerhedsrisikovurdering udført af medlemsstaten under hensyntagen til, hvor megen træning der er nødvendig for, at piloten opnår det ønskede kvalifikationsniveau

b) 

beføjelserne er begrænset til:

i) 

det nationale område eller en del heraf tilhørende den medlemsstat, der udsteder tilladelsen

ii) 

luftfartøjer, som er registreret i den medlemsstat, der udsteder tilladelsen

iii) 

enmotorede flyvemaskiner og helikoptere med stempelmotor med en maksimal startmasse på ikke over 2 000  kg samt svævefly og balloner

c) 

for den træning, som er gennemført i henhold til tilladelsen, skal indehaveren af en sådan tilladelse, der ansøger om at få udstedt et LAPL, modtage godskrivning som fastsat af medlemsstaten på grundlag af en henstilling fra en ATO eller en DTO

d) 

medlemsstaten forelægger hvert tredje år Kommissionen og agenturet periodiske rapporter og sikkerhedsrisikovurderinger

e) 

medlemsstaterne overvåger, hvordan tilladelserne i henhold til dette stykke anvendes, for at sikre et acceptabelt flyvesikkerhedsniveau og træffe egnede forholdsregler, hvis en øget risiko eller eventuelle andre sikkerhedsmæssige betænkeligheder påvises.

▼M3

8.  Medlemsstaterne kan indtil den ►M12  8. september 2021 ◄ udstede tilladelser til piloter til med specifikke begrænsede beføjelser at føre luftfartøjer i henhold til instrumentflyvereglerne, før denne opfylder alle de krav, der er nødvendige for at få udstedt en instrumentrettighed i overensstemmelse med denne forordning på betingelse af, at:

a) 

medlemsstaterne kun udsteder disse tilladelser, når det er berettiget som følge af specifikke lokale behov, som ikke kan dækkes af de rettigheder, der er fastsat i henhold til denne forordning

b) 

at de beføjelser, der gives i tilladelsen, er baseret på en sikkerhedsrisikovurdering udført af medlemsstaten under hensyntagen til, hvor megen træning der er nødvendig for at piloten opnår det ønskede kvalifikationsniveau

c) 

de beføjelser, der gives i tilladelsen, skal være begrænset til medlemsstatens nationale luftrum eller dele heraf

d) 

tilladelsen udstedes til ansøgere, der har gennemgået relevant træning med kvalificerede instruktører, og som over for en kvalificeret eksaminator vist, at han eller hun er i besiddelse af de krævede kvalifikationer som fastsat af medlemsstaten

e) 

medlemsstaten meddeler Kommissionen, EASA og de øvrige medlemsstater de nærmere oplysninger om denne tilladelse, herunder den begrundelse og sikkerhedsrisikovurdering, der ligger til grund herfor

f) 

medlemsstaterne overvåger aktiviteterne i forbindelse med tilladelsen for at sikre et acceptabelt sikkerhedsniveau og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis der konstateres en øget risiko eller eventuelle andre sikkerhedsmæssige betænkeligheder

g) 

medlemsstaterne foretager en gennemgang af de sikkerhedsmæssige aspekter af gennemførelsen af tilladelsen og sender Kommissionen en rapport senest den 8. april 2017.

▼M6

9.  For certifikater, der er udstedt før den 19. august 2018, skal medlemsstaterne senest den 31. december 2022 opfylde de krav, der er fastsat i ARA.FCL.200, litra a), andet afsnit, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1065 ( 3 ).

▼M5

Artikel 4a

Instrumentrettigheder knyttet til performancebaseret navigation

1.  Piloter må kun flyve i henhold til performancebaserede navigationsprocedurer (PBN-procedurer), efter at de har fået påtegnet deres instrumentrettigheder (IR) med PBN-beføjelser.

2.  En pilot gives PBN-beføjelser, hvis han eller hun opfylder alle følgende krav:

a) 

piloten har fuldført et teorikursus, som også omfatter PBN, i overensstemmelse med FCL.615 i bilag I (del-FCL)

b) 

piloten har fuldført flyvetræning, som også omfatter PBN, i overensstemmelse med FCL.615 i bilag I (del-FCL)

c) 

piloten har fuldført enten en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 7 til bilag I (del-FCL) eller en praktisk prøve eller duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I (del-FCL).

3.  Kravene i stk. 2, litra a) og b) anses for opfyldt, hvis den kompetente myndighed finder, at de opnåede kompetencer, enten gennem træning eller erfaring med PBN-operationer, svarer til de kompetencer, der opnås gennem de i stk. 2, litra a) og b) omhandlede kurser, og hvis piloten demonstrer sådanne kompetencer til eksaminatorens tilfredshed ved den i stk. 2, litra c) omhandlede duelighedsprøve eller praktiske prøve.

4.  Ved en vellykket påvisning af PBN-kompetencer ved den duelighedsprøve eller praktiske prøve, der er omhandlet i stk. 2, litra c), registreres dette i pilotens logbog eller tilsvarende dokument af den eksaminator, som foretog duelighedsprøven eller den praktiske prøve.

5.  Piloter med IR uden PBN-beføjelser må kun flyve på ruter og indflyvninger, som ikke kræver PBN-beføjelser, og der er ingen PBN-krav i forbindelse med en fornyelse af deres IR frem til den 25. august 2020; efter denne dato kræves der PBN-beføjelser for alle IR.

▼M8

Artikel 4b

Træning i forebyggelse af og udretning fra uønskede flyvestillinger

1.  Træning i forebyggelse af og udretning fra uønskede flyvestillinger gøres til en obligatorisk del af træningskurset med henblik på pilotcertifikat til luftfartøjer med flere besætningsmedlemmer (MPL), et integreret træningskursus med henblik på pilotcertifikat til rutefly (ATP(A)), et træningskursus med henblik på et erhvervsmæssigt pilotcertifikat til flyvemaskiner (CPL(A)) og til træningskurser med henblik på en klasse- eller typerettighed for:

a) 

flyvemaskiner med én pilot, der opereres i operationer med flere piloter

b) 

ikke-højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot

c) 

højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot eller

d) 

flyvemaskiner med flere piloter

i henhold til bilag I (del-FCL).

2.  For træningskurser som omhandlet i stk. 1, der påbegyndes før den 20. december 2019 hos en godkendt træningsorganisation (ATO), er træning i forebyggelse af og udretning fra uønskede flyvestillinger ikke obligatorisk, forudsat at:

a) 

CPL(A)-, ATP(A)- eller MPL-træningskurset i øvrigt afsluttes i overensstemmelse med bilag I (del-FCL), og den praktiske prøve afsluttes i overensstemmelse med punkt FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) eller FCL.415.A (MPL) i bilag I (del-FCL) senest den 20. december 2021, eller

b) 

klasse- eller typerettighedstræningskurset til flyvemaskiner i øvrigt afsluttes i overensstemmelse med bilag I (del-FCL), og den praktiske prøve afsluttes i overensstemmelse med punkt FCL.725, litra c), andet afsnit, i bilag I (del-FCL) til denne forordning senest den 20. december 2021.

Med henblik på stk. 1 kan den kompetente myndighed efter egen vurdering og efter anbefaling fra en ATO give merit for træning i forebyggelse af og udretning fra uønskede flyvestillinger, som måtte være afsluttet inden den 20. december 2019 i henhold til nationale krav til træningen.

▼M12

Artikel 4c

Overgangsforanstaltninger for indehavere af en en-route-instrumentrettighed

1.  Til og med 8. september 2022 skal indehavere af en en-route-instrumentrettighed (»EIR«) som fastsat i punkt FCL.825 i bilag I (del-FCL):

a) 

have ret til fortsat at udøve beføjelser i tilknytning til deres EIR

b) 

gives forlængelse eller fornyelse af deres EIR i henhold til punkt FCL.825, litra g), i Kommissionens delegerede forordning (EU) ( 4 )

c) 

have ret til fuld godskrivning med henblik på opfyldelse af kravene til træning i punkt FCL.835, litra c), nr. 2), i) og ii), i bilag I (del-FCL), når der ansøges om udstedelse af en grundlæggende instrumentrettighed (BIR) i henhold til punkt FCL.835 i bilag I (del-FCL), og

d) 

gives fuld godskrivning som fastsat for EIR-indehavere i bilag I (del-FCL).

2.  Fra den 8. september 2021 kan træningskurser med henblik på en EIR som omhandlet i stk. 1, der er påbegyndt før denne dato, fortsættes, og de betragtes som træningskurser med henblik på en BIR. På grundlag af en vurdering af ansøgeren fastsætter den godkendte træningsorganisation med ansvar for BIR-træningskurset, hvilken andel af EIR-træningen, der skal godskrives med henblik på en BIR.

3.  Ansøgere til en BIR, som før den 8. september 2021 indehaver en EIR eller har bestået teoriprøven med henblik på en EIR i henhold til punkt FCL.825, litra d), skal gives fuld godskrivning med henblik på opfyldelsen af kravene til teoriundervisning og -prøve for den pågældende BIR.

▼M11 —————

▼B

Artikel 6

Konvertering af prøveflyvningskvalifikationer

1.  Piloter, der forud for denne forordnings anvendelse udførte kategori 1- og 2-prøveflyvninger som defineret i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 ( 5 ) eller instruerede prøveflyvningspiloter, skal have deres prøveflyvningskvalifikationer konverteret til prøveflyvningsrettigheder i henhold til bilag I til denne forordning og, hvor det er relevant, beviser som instruktør i prøveflyvning af den medlemsstat, der udstedte de nationale prøveflyvningskvalifikationer.

2.  Denne konvertering skal udføres i henhold til de elementer, der er fastlagt i en konverteringsrapport, som opfylder kravene i artikel 4, stk. 4 og 5.

Artikel 7

Eksisterende nationale flymekanikercertifikater

1.  Med henblik på at konvertere flymekanikercertifikater, der er udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1, til del-FCL-certifikater skal indehaverne indgive en ansøgning til den medlemsstat, der udstedte certifikaterne.

2.  Flymekanikercertifikater skal konverteres i henhold til en konverteringsrapport, som opfylder kravene i artikel 4, stk. 4 og 5.

3.  Ved ansøgning om et pilotcertifikat til rutefly (ATPL) for flyvemaskiner skal bestemmelserne om godskrivning i FCL.510.A, litra c), nr. 2), i bilag I opfyldes.

▼M13 —————

▼B

Artikel 9

Godskrivning for træning, der er påbegyndt før denne forordnings anvendelse

▼M11

1.  Med henblik på udstedelsen af del-FCL-certifikater i henhold til bilag I skal træning, der er påbegyndt forud for denne forordnings anvendelse i henhold til JAR og procedurer og under tilsyn af en medlemsstat, som er blevet anbefalet til gensidig anerkendelse inden for det fælles luftfartsmyndighedssystem i relation til de relevante JAR, godskrives fuldt ud, forudsat at træning og prøve blev afsluttet senest den 8. april 2016, og der udstedes et del-FCL-certifikat senest den 1. april 2020.

▼B

2.  Træning, der er påbegyndt forud for denne forordnings anvendelse i henhold til Chicago-konventionens bilag 1, skal godskrives med henblik på udstedelsen af del-FCL-certifikater på grundlag af en godskrivningsrapport udarbejdet af medlemsstaten i samråd med agenturet.

3.  Godskrivningsrapporten skal beskrive træningens omfang, angive, hvilke krav i del-FCL-certifikatet der godskrives, og, hvor det er relevant, hvilke krav ansøgerne skal opfylde for at få udstedt del-FCL-certifikater. Den skal indeholde kopier af alle de dokumenter, der er nødvendige som dokumentation for omfanget af træningen, samt af de nationale regler og procedurer, som træningen blev påbegyndt på grundlag af.

▼M2

Artikel 9a

Typerettighedstræning og data om operationel egnethed

1.  Når der bilagene til denne forordning henvises til data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012, og der ikke foreligger data for den relevante type luftfartøj, skal ansøgeren om et typerettighedstræningskursus alene opfylde bestemmelserne i bilagene til forordning (EU) nr. 1178/2011.

2.  Typerettighedstræningskurser, der er godkendt før godkendelsen af mindstepensum for piloters typerettighedstræning i data om operationel egnethed for den relevante luftfartøjstype i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012, skal omfatte de obligatoriske træningselementer senest den 18. december 2017 eller to år efter godkendelsen af data om operationel egnethed, alt efter hvad der falder senest.

▼B

Artikel 10

Godskrivning for pilotcertifikater, der er erhvervet under militærtjeneste

1.  Indehavere af militære flyvebesætningscertifikater skal indgive en ansøgning til den medlemsstat, de gjorde tjeneste i, for at få udstedt del-FCL-certifikater.

2.  Den viden, erfaring og de kompetencer, der blev erhvervet under militærtjeneste, skal godskrives med hensyn til de relevante krav i bilag I i overensstemmelse med elementerne i en godskrivningsrapport udarbejdet af medlemsstaten i samråd med agenturet.

3.  Godskrivningsrapporten skal:

a) 

beskrive de nationale krav, som de militære certifikater, rettigheder, beviser, godkendelser og/eller kvalifikationer blev udstedt på grundlag af

b) 

beskrive omfanget af de beføjelser, piloterne fik tildelt

c) 

angive, hvilke krav i bilag I der godskrives

d) 

angive eventuelle begrænsninger, der vil skulle anføres på del-FCL-certifikater, og eventuelle krav, som piloterne skal opfylde for at få ophævet disse begrænsninger

e) 

indeholde kopier af alle de dokumenter, der er nødvendige som dokumentation for ovenstående elementer, herunder kopier af de relevante nationale krav og procedurer.

▼M1

Artikel 10a

Organisationer, der træner piloter

▼M11

1.  Organisationer er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 kun berettigede til at træne piloter, der opererer de i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2018/1139 omhandlede luftfartøjer, hvis disse organisationer har fået udstedt en godkendelse af den kompetente myndighed, hvori det bekræftes, at de opfylder de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EU) 2018/1139 og kravene i bilag VII til nærværende forordning.

Under henvisning til artikel 24, stk. 6, i forordning (EU) 2018/1139 er organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i en medlemsstat, dog berettigede til at udføre den træning, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.110 i bilag VIII til nærværende forordning, uden en sådan godkendelse inden for det område, for hvilket medlemsstaterne er ansvarlige i henhold til Chicagokonventionen, hvis de har afgivet en erklæring til den kompetente myndighed i overensstemmelse med de krav, der er fastlagt i punkt DTO.GEN.115 i nævnte bilag, og den kompetente myndighed har godkendt træningsprogrammet, hvis dette kræves i henhold til punkt DTO.GEN.230, litra c), i nævnte bilag.

▼M11 —————

▼M5

5.  Organisationer, der træner piloter, skal sikre, at den IR-træning, de tilbyder, omfatter træning til opnåelse af PBN-beføjelser og er i overensstemmelse med kravene i bilag I (del-FCL) senest den 25. august 2020.

▼M1

Artikel 10b

Flyvesimulatortræningsanordninger

1.  Flyvesimulatortræningsanordninger (FSTD'er), som anvendes til træning, prøvning og kontrol af piloter, skal, med undtagelse af træningsanordninger til prøveflyvning, overholde de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag VI og VII, og skal være godkendte.

▼M11 —————

▼M1

Artikel 10c

Flyvemedicinske centre

1.  Flyvemedicinske centre skal overholde de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag VI og VII, og skal certificeres.

▼M11 —————

▼B

Artikel 11

Kabinebesætningens helbredsmæssige egnethed

1.  Kabinebesætningsmedlemmer, som er involveret i operation af de i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 216/2008 omhandlede luftfartøjer, skal opfylde de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag IV.

▼M11 —————

▼M1

Artikel 11a

Kabinepersonalets kvalifikationer og tilhørende beviser

1.  Kabinebesætningsmedlemmer, som er involveret i erhvervsmæssig operation af de i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 216/2008 omhandlede luftfartøjer, skal være kvalificerede og skal være i besiddelse af de tilhørende beviser i overensstemmelse med de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag V og VI.

▼M11 —————

▼M1

4.  Kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved erhvervsmæssige operationer af helikoptere på datoen for denne forordnings anvendelse:

a) 

anses for at overholde kravene i bilag V om grundlæggende træning, hvis de opfylder bestemmelserne om træning, kontrol og nylig erfaring i de fælles luftfartskrav (JAR) for erhvervsmæssig lufttransport med helikopter, eller

b) 

hvis de ikke overholder bestemmelserne om træning, kontrol og nylig erfaring i de fælles luftfartskrav (JAR) for erhvervsmæssig lufttransport med helikopter, skal de gennemføre al relevant træning og kontrol, som er påkrævet for at arbejde ombord på helikoptere), undtagen det grundlæggende træningskursus, før de kan anses for at overholde denne forordning, eller

c) 

hvis de ikke har medvirket ved erhvervsmæssige operationer med helikoptere i mere end fem år, skal de gennemføre det grundlæggende træningskursus og bestå den tilhørende prøve som krævet i bilag V, før de kan anses for at overholde denne forordning.

5.  Med forbehold af artikel 2 skal kabinepersonalecertifikater i det format, der er fastsat i bilag VI, udstedes til alle kabinebesætningsmedlemmer ved erhvervsmæssige operationer med helikopter senest den 8. april 2013.

Artikel 11b

Tilsynskapacitet

1.  Den enkelte medlemsstat skal udpege en eller flere enheder som kompetent myndighed inden for den pågældende medlemsstat med de nødvendige beføjelser og tildelte ansvarsområder til certificering af og tilsyn med personer og organisationer omfattet af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser.

2.  Hvis en medlemsstat udpeger mere end én enhed som kompetent myndighed,

a) 

skal kompetenceområderne for hver kompetent myndighed være klart defineret med hensyn til ansvar og geografisk begrænsning

b) 

skal der etableres koordinering mellem disse enheder for at sikre effektivt tilsyn med alle organisationer og personer omfattet af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser inden for deres respektive kompetenceområder.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de(n) kompetente myndighed(er) har den nødvendige kapacitet til at sikre tilsyn med alle personer og organisationer, der er dækket af deres tilsynsprogram, herunder tilstrækkelige ressourcer til at opfylde kravene i denne forordning.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndigheds personale ikke udøver tilsynsaktiviteter, når der er beviser for, at dette direkte eller indirekte kan resultere i en interessekonflikt, især når det drejer sig om en familiemæssig eller økonomisk interesse.

5.  Personale, der er bemyndiget af den kompetente myndighed til at udføre certificering og/eller tilsynsopgaver, bemyndiges som minimum til at udføre følgende opgaver:

a) 

undersøge optegnelser, data, procedurer og alt andet materiale, som har betydning for udførelsen af certificeringen og/eller tilsynsopgaven

b) 

tage kopier af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale i deres helhed eller dele deraf

c) 

anmode om en mundtlig forklaring på stedet

d) 

bese relevante lokaler, operationslokaliteter og transportmidler

e) 

udføre revisioner, undersøgelser, vurderinger, inspektioner, herunder rampeinspektioner og uanmeldte inspektioner, samt

f) 

eventuelt træffe eller indlede håndhævelsesforanstaltninger.

6.  Opgaverne i stk. 5 udføres i overensstemmelse med lovbestemmelserne i den relevante medlemsstat.

▼M12

Artikel 11c

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne:

a) 

overfører senest den 8. april 2021 alle optegnelser til EASA vedrørende tilsyn med organisationer, der udbyder træning med henblik på pilotcertifikater i henhold til forordning (EU) 2018/395 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, og for hvilke EASA er den kompetente myndighed i henhold til artikel 78 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 ( 6 )

b) 

afslutter i samarbejde med EASA de certificeringsprocedurer, der er iværksat før den 8. april 2020, og udsteder det certifikat, hvorved EASA påtager sig alle sine opgaver som kompetent myndighed for de certificerede organisationer.

▼B

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2012.

▼M11 —————

▼M12 —————

▼M11 —————

▼M8

4.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte først fra den ►M12  20. juni 2021 ◄ at anvende denne forordnings bestemmelser på piloter, som er indehavere af et certifikat og tilhørende helbredsgodkendelse udstedt af et tredjeland, og som er involveret i ikke-erhvervsmæssig operation af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) eller ii), i forordning (EU) 2018/1139. Medlemsstaterne offentliggør sådanne beslutninger.

▼M11 —————

▼M11

7.  Anvender en medlemsstat kravene i stk. 2a og 4, skal den underrette Kommissionen og agenturet herom. I underretningen beskrives årsagerne til denne undtagelse og et gennemførelsesprogram med en tids- og handlingsplan.

▼M8

8.  Uanset stk. 1 finder punkt FCL.315.A, punkt FCL.410.A, litra a), andet punktum, og punkt FCL.725.A, litra c), i bilag I (del-FCL) anvendelse fra den 20. december 2019.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

[DEL-FCL]

SUBPART A

GENERELLE KRAV

FCL.001    Kompetent myndighed

I denne del forstås ved kompetent myndighed en myndighed, der er udpeget af medlemsstaten, og til hvem en person indgiver sin ansøgning om udstedelse af pilotcertifikater eller tilhørende rettigheder eller beviser.

FCL.005    Anvendelsesområde

Denne del indeholder kravene for udstedelse af pilotcertifikater og tilhørende rettigheder og beviser samt betingelserne for deres gyldighed og anvendelse.

FCL.010    Definitioner

▼M8

I dette bilag (del-FCL) forstås ved:

▼M8

»tilgængelig« :

det forhold, at en anordning kan anvendes af:

— 
den godkendte træningsorganisation (ATO), hvor et træningskursus for en klasse- eller typerettighed afholdes eller
— 
den eksaminator, som udfører kompetencebedømmelsen, den praktiske prøve eller duelighedsprøven med henblik på vurdering, test eller kontrol

▼M8

»kunstflyvning« : en bevidst manøvre, der omfatter en brat ændring af et luftfartøjs flyvestilling, en unormal flyvestilling eller unormal ændring af hastigheden, som ikke er nødvendig ved en normal flyvning eller ved instruktion i forbindelse med certifikater, beviser eller rettigheder ud over rettigheden til kunstflyvning

▼B

»flyvemaskine« : et kraftdrevet luftfartøj med faste vinger, som er tungere end luft, og som under flyvning bæres oppe af luftens dynamiske reaktion mod dets vinger

»flyvemaskine, som skal føres med en andenpilot« : en type flyvemaskine, som skal føres med en andenpilot, som angivet i flyvehåndbogen eller i driftstilladelsen

▼M8

»træning i forebyggelse af og udretning fra uønskede flyvestillinger« (UPRT): træning bestående af :

— 
træning i forebyggelse af uønskede flyvestillinger: en kombination af teoretisk viden og flyvetræning med det formål at give flyvebesætningen de fornødne kompetencer til at forhindre uønskede flyvestillinger og
— 
træning i udretning fra uønskede flyvestillinger: en kombination af teoretisk viden og flyvetræning med det formål at give flyvebesætningen de fornødne kompetencer til at udrette fra uønskede flyvestillinger

▼B

»luftfartøj« : enhver maskine, der i atmosfæren kan oppebæres af andre af luftens reaktioner end luftens reaktioner mod jordoverfladen

▼M12

»luftskib« : et kraftdrevet luftfartøj, som er lettere end luft, med undtagelse af varmluftskibe, som anses for balloner i overensstemmelse med artikel 2, nr. 7), i Kommissionens forordning (EU) 2018/395.

▼B

»luftskib« : et kraftdrevet luftfartøj, som er lettere end luft, med undtagelse af varmluftskibe, som i denne del er omfattet af definitionen af ballon

▼M8

»disponibel FSTD« : enhver flyvesimulatortræningsanordning (FSTD), der er ledig med henblik på FSTD-operatørens eller kundens anvendelse, uanset tidspunkt

▼B

»ballon« : et luftfartøj, der er lettere end luft, som ikke er motordrevet, og som bæres oppe ved hjælp af enten gas eller en luftbåren brænder. I denne del betragtes et varmluftskib også som en ballon, selv om det er motordrevet

▼M7 —————

▼B

»luftfartøjskategori« : en kategorisering af luftfartøjer i henhold til fastsatte grundlæggende karakteristika, f.eks. flyvemaskine, VTOL-luftfartøj, helikopter, luftskib, svævefly, fri ballon

»flyvemaskineklasse« : en kategorisering af flyvemaskiner med én pilot, som ikke kræver en typerettighed

▼M5

»vinkeloperation (angular operation)« : en instrumentindflyvningsoperation, hvor den maksimale acceptable fejl/afvigelse fra den planlagte kurs udtrykkes ved nålenes afvigelse på afvigelsesindikatoren (CDI) eller tilsvarende visning i cockpittet

▼M11

»kompetencebedømmelse« : demonstration af færdigheder, viden og holdninger med henblik på den første udstedelse, forlængelse eller fornyelse af et instruktør- eller eksaminatorbevis

▼B

»ballonklasse« : en kategorisering af balloner, der tager højde for de opdriftsmetoder, der bruges til at bære dem oppe

»erhvervsmæssig lufttransport« : befordring af passagerer, gods eller post mod betaling af vederlag eller leje

»kompetence« : en kombination af færdigheder, viden og holdninger, der kræves for at udføre en opgave til den foreskrevne standard

▼M12 —————

▼B

»kompetenceenhed« : en særskilt funktion, som består af en række kompetenceelementer

»andenpilot« : en pilot, som ikke fungerer som luftfartøjschef, på et luftfartøj, hvor der kræves mere end én pilot, med undtagelse af en pilot, der kun befinder sig på luftfartøjet for at modtage flyveinstruktion i forbindelse med et certifikat eller en rettighed

»rundflyvning« : en flyvning mellem et startsted og et ankomststed via en på forhånd planlagt rute under anvendelse af standardnavigationsprocedurer

»andenpilot til afløsning ved marchhøjde« : en pilot, som overtager andenpilotens opgaver ved manøvreorganerne under flyvning ved marchhøjde i operationer med flere piloter over FL 200

»instruktionstid med dobbeltstyring« : flyvetid eller instrumenttid på jorden, hvor en person modtager flyveinstruktion fra en behørigt autoriseret instruktør

»fejl« : en handling eller undladelse fra flyvebesætningens side, som fører til afvigelser fra organisatoriske eller flyveintentioner eller –forventninger

»fejlstyring« : den proces, der omfatter sporing og håndtering af fejl med modforanstaltninger, som reducerer eller fjerner konsekvenserne af fejl og reducerer sandsynligheden for fejl eller uønskede luftfartøjstilstande

»FFS« (Full Flight Simulator) : en kopi i naturlig størrelse af cockpittet i et luftfartøj af bestemt type eller fabrikat, model og serie, omfattende den nødvendige sammenkobling af udstyr og computerprogrammer for at repræsentere det pågældende luftfartøjs funktioner under operation på jorden og i luften og omfattende et visuelt system, der giver et billede af udsyn fra cockpittet, samt et system, der ved bevægelse af simulatoren illuderer de forskellige kræfters påvirkning af luftfartøjet

▼M12

»flyvetid« :

for flyvemaskiner, motorsvæveflyvemaskiner til rejsebrug og VTOL-luftfartøjer er flyvetid den samlede tid fra det øjeblik, et luftfartøj ved egen kraft sætter sig i bevægelse for at starte, til det øjeblik, det er i ro efter afsluttet flyvning
for helikoptere er flyvetid den samlede tid fra det øjeblik, en helikopters rotorblade begynder at dreje, indtil motoren er slukket, og rotorbladene er standset efter afsluttet flyvning
for luftskibe er flyvetid den samlede tid fra det øjeblik, et luftskib frigøres fra masten for at starte, til det øjeblik, det er i ro efter afsluttet flyvning og er fastgjort til masten

▼B

»flyvetid i henhold til instrumentflyvereglerne« (IFR) : al den flyvetid, hvor luftfartøjet føres i henhold til instrumentflyvereglerne

»flyvetræningsanordning« (FTD) : en kopi i naturlig størrelse af en specifik luftfartøjstypes instrumenter, udstyr, paneler og manøvreorganer i et åbent eller lukket cockpit, omfattende den nødvendige sammenkobling af udstyr og computerprogrammer for at repræsentere luftfartøjet under operation på jorden og i luften i den udstrækning, systemerne er installeret i flyvetræningsanordningen. Der kræves ikke et system, der ved bevægelse af simulatoren illuderer de forskellige kræfters påvirkning af luftfartøjet, eller et visuelt system, med undtagelse af FTD-niveau 2 og 3 for helikoptere, hvor der kræves visuelle systemer

»flyve- og navigationsproceduretræner« (FNPT) : en træningsanordning, som repræsenterer cockpitmiljøet, omfattende den nødvendige sammenkobling af udstyr og computerprogrammer for at repræsentere en luftfartstøjstype eller -klasse i flyveoperationer i et sådant omfang, at systemerne synes at fungere som i et luftfartøj

▼M11

»flyves udelukkende med reference til instrumenter« : piloterne flyver luftfartøjet uden ydre visuelle referencer under simulerede eller faktiske instrumentvejrforhold (IMC)

▼M12 —————

▼B

»helikopter« : et luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning primært bæres oppe ved luftens virkning på en eller flere motordrevne rotorer, der drejer sig om i hovedsagen lodrette akser

»instrumentflyvetid« : den tid, hvor en pilot kontrollerer et luftfartøj under flyvning udelukkende med reference til instrumenter

»instrumenttid på jorden« : den tid, hvor en pilot modtager instruktion i simuleret instrumentflyvning i flyvesimulatortræningsanordninger (FSTD)

»instrumenttid« : instrumentflyvetid eller instrumenttid på jorden

▼M5

»lineær operation (linear operation)« : en instrumentindflyvningsoperation, hvor den maksimale acceptable fejl/afvigelse fra den planlagte kurs angives i længdeenheder, f.eks. i sømil, for lateral afvigelse fra kursmidterlinjen

▼M11

»ruteflyvning under tilsyn (LIFUS)« : ruteflyvning efter et godkendt ZFTT-rettighedskursus (nulflyvetidstræning) eller ruteflyvning som krævet ifølge en rapport over data om operationel egnethed (OSD)

▼M5

»LNAV« : lateral navigation

»LPV« : Localiser Performance with Vertical Guidance

▼B

»operation med flere piloter« :

for flyvemaskiner er operation med flere piloter en operation, der kræver mindst to piloter i et samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer på flyvemaskiner med enten flere piloter eller én pilot
for helikoptere er operation med flere piloter en operation, der kræver mindst to piloter i et samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer på helikoptere med flere piloter

»samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer« (MCC) : en situation, hvor flyvebesætningen fungerer som et team af medlemmer, der samarbejder under luftfartøjschefens ledelse

»luftfartøj med flere piloter« :

for flyvemaskiner er luftfartøjer med flere piloter flyvemaskiner, der er certificeret til flyvning med mindst to piloter
for helikoptere, luftskibe og VTOL-luftfartøjer er luftfartøjer med flere piloter en type luftfartøj, som skal føres med en andenpilot i henhold til flyvehåndbogen eller driftstilladelsen eller andet tilsvarende dokument

▼M11

»nat« : perioden mellem afslutningen på civilt aftentusmørke og begyndelsen på civilt morgentusmørke eller den periode mellem solnedgang og solopgang, som er foreskrevet af vedkommende myndighed

▼M11

»OSD« : de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012

▼M11

»andre træningsanordninger (OTD)« : andre træningsanordninger end FSTD, som giver mulighed for træning, hvor det ikke er nødvendigt med et komplet cockpitmiljø

▼M5

»performancebaseret navigation (PBN)« : områdenavigation baseret på performancekrav til luftfartøjer, som opererer langs en ATS-rute, i henhold til en instrumentindflyvningsprocedure eller i et nærmere angivet luftrum

▼B

»præstationskriterier« : en enkel, evaluerende erklæring om kravene til kompetenceelementet og en beskrivelse af de kriterier, der anvendes til at bedømme, om det krævede præstationsniveau er opnået

»luftfartøjschef« (PIC) : den pilot, der er udpeget til at have ledelsen og ansvaret for sikkerheden under flyvningen

»luftfartøjschef under tilsyn« : en andenpilot, som under luftfartøjschefens tilsyn udfører luftfartøjschefens opgaver og funktioner

▼M12

»motorsvæveflyvemaskine« : et svævefly, som er forsynet med en eller flere motorer, og som, hvis motoren/motorerne er ude af drift, har et svæveflys egenskaber

▼B

»motorsvæveflyvemaskine« : et luftfartøj, som er forsynet med en eller flere motorer, og som, hvis motorerne er ude af drift, har en svæveflyvemaskines egenskaber

»privat pilot« : en pilot, som har et certifikat, der forbyder denne at føre et luftfartøj mod betaling, med undtagelse af instruktions- eller prøveaktiviteter, som fastlagt i denne del

▼M11

»duelighedsprøve« : demonstration af færdigheder med henblik på forlængelse eller fornyelse af rettigheder eller beføjelser, herunder en sådan mundtlig prøve, som måtte være påkrævet

▼B

»fornyelse« (f.eks. af rettighed eller et bevis) : en administrativ handling, der foretages for at forny beføjelser tilknyttet en rettighed eller et bevis, som er udløbet, i en yderligere fastlagt periode, på betingelse af at visse fastlagte krav er opfyldt

»forlængelse« (f.eks. af rettighed eller et bevis) : en administrativ handling, der foretages inden for gyldighedsperioden for en rettighed eller et bevis, og som giver indehaveren ret til fortsat at udøve de beføjelser, der er tilknyttet rettigheden eller beviset i en yderligere fastlagt periode, på betingelse af at visse fastlagte krav er opfyldt

▼M5

»RNP APCH« : en PBN-specifikation, der anvendes til instrumentindflyvningsoperationer

»RNP APCH-operation ned til LNAV-minima« : en 2D-instrumentindflyvningsoperation, hvor den laterale styring er baseret på GNSS-positionsangivelse

»RNP APCH-operation ned til LNAV/VNAV-minima« : en 3D-instrumentindflyvningsoperation, hvor den laterale styring er baseret på GNSS-positionsangivelse, og den vertikale vejledning på enten Baro VNAV-funktionen eller på GNSS-positionsangivelse inklusive SBAS

»RNP APCH-operation ned til LPV-minima« : en 3D-instrumentindflyvningsoperation, hvor både den laterale og den vertikale vejledning er baseret på GNSS-positionsangivelser inklusive SBAS

»RNP AR APCH« : en navigationsspecifikation, der anvendes til instrumentindflyvningsoperationer, og som kræver en specifik godkendelse

▼B

»rutesektor« : en flyvning, som omfatter start, afgang, flyvning ved marchhøjde i mindst 15 minutter, ankomst, anflyvning og landing

»svæveflyvemaskine« : et luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning bæres oppe af luftens dynamiske reaktioner mod de faste løfteflader, hvis frie flyvning ikke afhænger af en motor

»luftfartøj med én pilot« : et luftfartøj, som er certificeret til operation med én pilot

»praktisk prøve« : demonstration af færdigheder med henblik på udstedelse af et certifikat eller en rettighed, herunder en sådan mundtlig prøve, som måtte være påkrævet

»soloflyvetid« : flyvetid, hvor en flyveelev er alene i et luftfartøj

»luftfartøjschefelev« (SPIC) : en flyveelev, der fungerer som luftfartøjschef på en flyvning med instruktør, hvor instruktøren kun observerer flyveeleven og ikke påvirker eller kontrollerer luftfartøjets flyvning

»trussel« : hændelser eller fejl, som ligger uden for flyvebesætningens kontrol, øger den operationelle kompleksitet, og som skal håndteres for at opretholde sikkerhedsmargenen

»trusselsstyring« : den proces, der omfatter sporing og håndtering af trusler med modforanstaltninger, som reducerer eller fjerner konsekvenserne af trusler og reducerer sandsynligheden for fejl eller uønskede luftfartøjstilstande

▼M5

»3D-instrumentindflyvningsoperation« : en instrumentindflyvningsoperation med brug af både lateral og vertikal navigationsvejledning

▼M12

»motorsvæveflyvemaskine til rejsebrug« (TMG) : en specifik klasse af motorsvæveflyvemaskine, som er udstyret med en integreret, ikke-indtrækkelig motor og ikke-indtrækkelig propel, medmindre andet angives ifølge certificeringsproceduren i henhold til bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. Den skal kunne starte og stige ved egen kraft i henhold til flyvehåndbogen

▼M5

»2D-instrumentindflyvningsoperation« : en instrumentindflyvningsoperation udelukkende med brug af lateral navigationsstyring

▼B

»luftfartøjstype« : en kategorisering af luftfartøjer, der kræver en typerettighed, som fastlagt i dataene om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21, og som omfatter alle luftfartøjer med samme grundlæggende konstruktion, herunder alle ændringer dertil, med undtagelse af dem, der medfører en ændring af betjenings- eller flyveegenskaberne.

▼M11

»typerettigheds- og certifikatpåtegningsliste« : en af agenturet offentliggjort liste, som er baseret på resultatet af OSD-evalueringen, og som indeholder klasser af flyvemaskiner og luftfartøjstyper med henblik på udstedelse af flyvebesætningscertifikater

▼M5

»VNAV« : vertikal navigation.

▼M3

FCL.015    Ansøgning om og udstedelse forlængelse og fornyelse af certifikater, rettigheder og beviser

▼M12

a)

En ansøgning om udstedelse, forlængelse og fornyelse af pilotcertifikater og de dertil knyttede rettigheder og beviser samt eventuelle ændringer heraf indsendes til den kompetente myndighed i den form og på den måde, som denne myndighed har foreskrevet. Ansøgningen skal ledsages af dokumentation for, at ansøgere opfylder kravene til udstedelse, forlængelse og fornyelse af certifikatet eller beviset samt de dertil knyttede rettigheder eller påtegninger, som er fastlagt i dette bilag (del-FCL) og i bilag IV (del-MED).

b)

Medmindre andet er anført i dette bilag, skal enhver begrænsning eller udvidelse af de beføjelser, et certifikat, en rettighed eller et bevis giver, påtegnes certifikatet eller beviset af den kompetente myndighed.

▼B

c)

En person må ikke på noget tidspunkt have mere end ét certifikat pr. luftfartøjskategori udstedt i overensstemmelse med denne del.

▼M12

d)

En certifikatindehaver skal indgive ansøgninger i henhold til litra a) til den kompetente myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, hvor vedkommendes certifikat er udstedt i overensstemmelse med dette bilag (del-FCL), bilag III (del-BFCL) til Kommissionens forordning (EU) 2018/395 eller bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, alt efter hvad der er relevant.

▼M12

e)

Indehaveren af et certifikat, som er udstedt i henhold til dette bilag (del-FCL), kan ansøge en anden medlemsstats kompetente myndighed om en ændring med hensyn til kompetent myndighed for alle certifikater i vedkommendes besiddelse, jf. litra d).

f)

Med henblik på udstedelse af et certifikat, en rettighed eller et bevis skal ansøgeren ansøge senest 6 måneder efter at have bestået den praktiske prøve eller kompetencebedømmelsen.

▼M3

FCL.020    Flyveelev

a) 

En flyveelev må ikke flyve alene, medmindre vedkommende er autoriseret hertil og overvåges af en flyveinstruktør.

▼M12

b) 

Før flyveelevens første soloflyvning skal flyveeleven være fyldt mindst 16 år.

▼M3

FCL.025    Teoriprøver for udstedelse af certifikater og rettigheder

▼B

a)    Ansøgerens ansvar

▼M11

1) Ansøgere skal tage alle teoriprøver til et bestemt certifikat eller en rettighed under den samme medlemsstats kompetente myndigheds ansvar.

▼M7

2) Ansøgere skal først tage en teoriprøve, når de har gennemført de relevante teorielementer i træningskurset på et tilfredsstillende niveau, og hvis det anbefales af den anmeldte træningsorganisation (DTO) eller den godkendte træningsorganisation (ATO), som er ansvarlig for deres træning.

3) EN DTO's eller ATO's anbefaling er gyldig i 12 måneder. Hvis ansøgeren ikke har taget mindst én teoriprøve inden for denne periode, vurderes behovet for yderligere træning af DTO eller ATO på grundlag af ansøgerens behov.

▼M11

b)    Beståkrav

1) 

En teoriprøve vil være bestået, hvis ansøgeren opnår mindst 75 % af de point, der er tildelt den pågældende besvarelse. Der gives ikke strafpoint.

2) 

Medmindre andet er fastlagt i denne del, har en ansøger bestået den krævede teoriprøve for det relevante pilotcertifikat eller den relevante rettighed, hvis vedkommende har bestået alle de krævede eksamensopgaver under teoriprøven inden for 18 måneder fra udgangen af den kalendermåned, hvor ansøgeren for første gang brugte et prøveforsøg.

3) 

Hvis en ansøger til en teoriprøve for et ATPL eller med henblik på udstedelse af et erhvervsmæssigt pilotcertifikat (CPL), en instrumentrettighed (IR) eller en route-instrumentrettighed (EIR) ikke har bestået en af eksamensopgaverne under teoriprøven efter fire forsøg eller ikke har bestået alle opgaver efter enten seks forsøg eller inden for den periode, der er nævnt i litra b), nr. 2), skal vedkommende besvare alle eksamensopgaverne under teoriprøven på ny.

4) 

Hvis personer, der ansøger om udstedelse af et pilotcertifikat til lette luftfartøjer (LAPL), et privat pilotcertifikat (PPL), et pilotcertifikat til svæveflyvemaskine (SPL) eller et pilotcertifikat til balloner (BPL), ikke har bestået en af eksamensopgaverne under teoriprøven efter fire forsøg eller ikke har bestået alle opgaver inden for den periode, der er nævnt i litra b), nr. 2), skal de besvare alle eksamensopgaverne under teoriprøven på ny.

5) 

Før ansøgerne tager teoriprøven en gang til, skal de have ekstra træning hos en DTO eller en ATO. Omfanget af den påkrævede træning fastlægges af DTO eller ATO på grundlag af ansøgernes behov.

▼B

c)    Gyldighedsperiode

1) Når ansøgeren har bestået teoriprøverne, vil dette være gyldigt:

▼M12

i) 

i en periode på 24 måneder for udstedelse af et pilotcertifikat til lette luftfartøjer eller et privat pilotcertifikat

▼M3

ii) 

i en periode på 36 måneder for udstedelsen af et erhvervsmæssigt pilotcertifikat, en instrumentrettighed (IR) eller en en-route-instrumentrettighed (EIR)

▼B

iii) 

perioderne i nr. i) og ii) løber fra den dag, hvor piloten består teoriprøven i overensstemmelse med litra b), nr. 2).

2) Efter at en ATPL-teoriprøve er bestået, kan der udstedes et ATPL i en periode på syv år fra den seneste gyldighedsdato for:

i) 

en IR indført i certifikatet eller

ii) 

en helikopters typerettighed indført i certifikatet for helikoptere.

FCL.030    Praktisk prøve

a)

Før en praktisk prøve for udstedelse af et certifikat, en rettighed eller et bevis tages, skal ansøgeren have bestået den krævede teoriprøve, undtagen i tilfælde af ansøgere, som gennemgår integreret flyvetræning.

Under alle omstændigheder skal teoriundervisningen altid være gennemført, før de praktiske prøver tages.

b)

Med undtagelse af udstedelse af et ATPL skal ansøgeren for at tage en praktisk prøve anbefales til prøven af den organisation/person, der er ansvarlig for træningen, når træningen er afsluttet. Træningsfortegnelserne skal fremlægges for eksaminatoren.

FCL.035    Godskrivning af flyvetid og teoretisk viden

a)    Godskrivning af flyvetid

▼M3

1) Medmindre andet er angivet i denne del, skal flyvetid for at blive godskrevet til et certifikat, en rettighed eller et bevis være fløjet i samme luftfartøjskategori som certifikatet, rettigheden eller beviset ønskes udstedt for.

2) Luftfartøjschef (PIC) eller luftfartøjschef under instruktion

▼B

i) 

En ansøger til et certifikat, en rettighed eller et bevis får godskrevet al soloflyvetid, instruktionstid med dobbeltstyring og flyvetid som luftfartøjschef i den samlede flyvetid, der kræves for certifikatet, rettigheden eller beviset.

ii) 

Når en person har bestået et integreret ATP-træningskursus, er denne berettiget til at få godskrevet op til 50 timers instrumenttid som luftfartøjschefelev i den flyvetid som luftfartøjschef, der kræves for ATPL-pilotcertifikater, erhvervsmæssige pilotcertifikater og type- eller klasserettigheder til flermotorede luftfartøjer.

iii) 

Når en person har bestået et integreret CPL/IR-træningskursus, er denne berettiget til at få godskrevet op til 50 timers instrumenttid som luftfartøjschefelev i den flyvetid som luftfartøjschef, der kræves til erhvervsmæssige pilotcertifikater og type- eller klasserettigheder til flermotorede luftfartøjer.

▼M3

3) Flyvetid som andenpilot eller som luftfartøjschef under tilsyn (PICUS). Medmindre andet er fastlagt i denne del, er indehaveren af et pilotcertifikat, når denne fungerer som andenpilot eller som PICUS, berettiget til at få godskrevet al flyvetiden som andenpilot i forbindelse med den samlede flyvetid, der kræves for et pilotcertifikat i en højere kategori.

▼B

b)    Godskrivning af teoretisk viden

▼M3

1) En ansøger, som har bestået ATPL-teoriprøven, kan få dette godskrevet med henblik på opfyldelsen af de teoretiske krav til pilotcertifikatet til lette luftfartøjer, det private pilotcertifikat, det erhvervsmæssige pilotcertifikat og, bortset fra helikoptere, en IR og en EIR i samme luftfartøjskategori.

▼B

2) En ansøger, som har bestået teoriprøven for et erhvervsmæssigt pilotcertifikat, godskrives for de teoretiske krav for pilotcertifikatet til lette luftfartøjer eller et privat pilotcertifikat i samme luftfartøjskategori.

3) Indehaveren af en IR eller en ansøger, som har bestået instrumentteoriprøven for en luftfartøjskategori, godskrives fuldt ud i kravene for teoriundervisning og -prøve for en IR i en anden luftfartøjskategori.

4) Indehaveren af et pilotcertifikat får godskrivning i forhold til kravene om teoriundervisning og -prøve for et certifikat i en anden luftfartøjskategori i overensstemmelse med tillæg 1 til denne del.

▼M3

5) Uanset litra b), nr. 3, skal indehaveren af en IR(A), der har fuldført et kompetencebaseret modulopbygget IR(A)-kursus, eller indehaveren af en EIR kun godskrives fuldt med henblik på opfyldelse af kravene til teoriundervisning og -prøve for en IR i en anden luftfartøjskategori, hvis denne også har bestået teoriundervisningen og -prøven for IFR-delen af det kursus, der kræves i overensstemmelse med FCL720.A, litra b), nr. 2), i).

▼B

Godskrivningen gælder også for ansøgere til et pilotcertifikat, som allerede har bestået teoriprøverne for udstedelse af det pågældende certifikat i en anden luftfartøjskategori, så længe det er inden for den gyldighedsperiode, der er fastlagt i FCL.025, litra c).

▼M11

FCL.040    Udøvelse af beføjelser tilknyttet et certifikat

Udøvelse af de beføjelser, et certifikat giver, afhænger af gyldigheden af eventuelle rettigheder tilknyttet certifikatet, og helbredsgodkendelsen alt efter hvilke beføjelser, der udøves.

▼B

FCL.045    Forpligtelse til at bære og fremlægge dokumenter

a)

Piloten skal altid medbringe et gyldigt certifikat og en gyldig helbredsgodkendelse, når piloten udøver de beføjelser, der er tilknyttet certifikatet.

b)

Piloten skal ligeledes medbringe et personligt identifikationsdokument med foto.

c)

En pilot eller en flyveelev skal straks fremlægge sin logbog på anmodning fra en autoriseret repræsentant for en kompetent myndighed.

d)

En flyveelev skal på alle solorundflyvninger medbringe dokumentation for den autorisation, der kræves i FCL.020, litra a).

▼M6

e)

En pilot, der har til hensigt at flyve uden for Unionens område i et luftfartøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den, der har udstedt flyvebesætningscertifikatet, skal medbringe, enten i trykt eller elektronisk form, den seneste udgave af ICAO-tillægget, som indeholder en henvisning til ICAO-registreringsnummeret på aftalen om automatisk godkendelse af certifikater og listen over stater, der har indgået nævnte aftale.

▼B

FCL.050    Registrering af flyvetid

Piloten skal føre pålidelige fortegnelser over oplysninger om alle foretagne flyvninger i en form og på en måde, som den kompetente myndighed foreskriver.

▼M11

FCL.055    Sprogfærdigheder

a) 

Generelt. Flyvemaskinepiloter, helikopterpiloter, VTOL-luftfartøjspiloter og luftskibspiloter, der skal bruge radiotelefonen, må ikke udøve beføjelser tilknyttet deres certifikater og rettigheder, medmindre de har en sprogpåtegning på deres certifikat om sprogfærdighed i enten engelsk eller det sprog, der bruges til radiokommunikation på flyvningen. Påtegningen skal angive sproget, færdighedsniveauet og gyldighedsdatoen, og den skal være opnået efter en procedure, som en kompetent myndighed har fastlagt. Det acceptable minimumsfærdighedsniveau er det operative niveau (niveau 4) i overensstemmelse med tillæg 2 til dette bilag.

b) 

En ansøger til en sprogpåtegning skal i overensstemmelse med tillæg 2 til dette bilag mindst demonstrere sprogfærdigheder på operativt niveau både i anvendelsen af fraseologi og almindeligt sprog over for en sagkyndig, der er certificeret af en kompetent myndighed, eller et organ, der udfører sprogtest, og som er godkendt af en kompetent myndighed, alt efter hvad der er relevant. For at gøre dette skal ansøgeren demonstrere evnen til at:

1) 

kommunikere effektivt udelukkende verbalt og ansigt til ansigt

2) 

udtrykke sig præcist og klart om almindelige og faglige spørgsmål

3) 

anvende relevante kommunikationsstrategier til at udveksle meddelelser og afklare misforståelser i en almindelig eller arbejdsrelateret situation

4) 

klare sproglige udfordringer som følge af en komplikation eller uventet begivenhed i forbindelse med en rutinearbejdssituation eller en kommunikationsopgave, som de ellers er fortrolige med, og

5) 

anvende en dialekt eller accent, der er forståelig i luftfartsmiljøet.

c) 

Undtagen for piloter, som har demonstreret sprogfærdigheder på ekspertniveau (niveau 6) i overensstemmelse med tillæg 2 til dette bilag, skal sprogpåtegningen revurderes:

1) 

hvert fjerde år ved operativt niveau (niveau 4) eller

2) 

hvert sjette år ved udvidet niveau (niveau 5).

d) 

Specifikke krav til indehavere af en instrumentrettighed (IR) eller en route-instrumentrettighed (EIR). Uanset ovenstående bestemmelser skal indehavere af en IR eller en EIR have demonstreret evnen til at anvende engelsk på et tilstrækkeligt færdighedsniveau, jf. definitionen i tillæg 2 til dette bilag.

e) 

Sprogfærdigheder og evnen til at bruge engelsk demonstreres for IR- og EIR-indehaveres vedkommende ved hjælp af en metode, som fastlægges af en kompetent myndighed.

▼B

FCL.060    Nylig erfaring

b)

▼M12

Flyvemaskiner, helikoptere, VTOL-luftfartøjer og luftskibe. En pilot må ikke føre et luftfartøj i erhvervsmæssig lufttransport eller til befordring af passagerer:

▼B

1) 

som luftfartøjschef eller andenpilot, medmindre denne i løbet af de foregående 90 dage har fuldført mindst tre starter, anflyvninger og landinger på et luftfartøj af samme type eller i samme klasse eller en FFS, som repræsenterer den pågældende type eller klasse. De tre starter og landinger skal fuldføres i operationer med enten flere piloter eller én pilot, afhængigt af de beføjelser piloten har, og

2) 

som luftfartøjschef om natten, medmindre denne:

i) 

i løbet af de foregående 90 dage har fuldført mindst én start, anflyvning og landing om natten som pilot på et luftfartøj af samme type eller i samme klasse eller en FFS, som repræsenterer den pågældende type eller klasse, eller

ii) 

har en IR

▼M3

3) 

som andenpilot til afløsning ved marchhøjde (cruise relief), medmindre denne:

i) 

opfylder kravene i litra b), nr. 1), eller

ii) 

i løbet af de foregående 90 dage har fløjet mindst tre rutesektor som andenpilot til afløsning ved marchhøjde (cruise relief i samme luftfartøjstype eller -klasse) eller

iii) 

for nylig har fuldført praktisk opfriskningstræning i en FFS med højst 90 dages mellemrum. Denne opfriskningstræning kan kombineres med operatørens opfriskningstræning, som er foreskrevet i de relevante krav i del-ORO.

▼B

4) 

Når en pilot har rettighed til at operere mere end én type flyvemaskine med lignende betjenings- og flyveegenskaber, kan de tre starter, anflyvninger og landinger, der kræves i nr. 1), fuldføres som fastlagt i dataene om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21.

5) 

Når en pilot har rettighed til at operere mere end én type ikke-kompleks helikopter med lignende betjenings- og flyveegenskaber, som fastlagt i dataene om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21, kan de tre starter, anflyvninger og landinger, der kræves i nr. 1), fuldføres i én af typerne, hvis piloten har gennemført mindst to timers flyvning i hver af helikoptertyperne i løbet af de foregående seks måneder.

c)

Specifikke krav for erhvervsmæssig lufttransport

1) 

I forbindelse med erhvervsmæssig lufttransport kan den periode på 90 dage, der er foreskrevet i litra b), nr. 1) og 2), ovenfor, forlænges op til højst 120 dage, så længe piloten foretager ruteflyvning under tilsyn af en typerettighedsinstruktør eller -eksaminator.

▼M11

2) 

Opfylder piloten ikke kravet i nr. 1), skal vedkommende gennemføre en træningsflyvning med en instruktør, der i henhold til subpart J er kvalificeret til at instruere i den pågældende luftfartøjstype. Træningsflyvningen skal udføres i luftfartøjet eller en FFS af den luftfartøjstype, der skal anvendes, og den skal mindst omfatte de krav, der er beskrevet i litra b), nr. 1) og 2), før vedkommende kan udøve sine beføjelser.

▼M4

FCL.065    Indskrænkninger i rettigheder for certifikatindehavere på over 60 år i erhvervsmæssig lufttransport

a)

60-64 år. Flyvemaskiner og helikoptere. Indehaveren af et pilotcertifikat, som er fyldt 60 år, må ikke flyve som pilot på et luftfartøj i erhvervsmæssig lufttransport bortset fra som medlem af en besætning med flere piloter.

▼M12

b)

65 år. Indehavere af et pilotcertifikat, som er fyldt 65 år, må ikke flyve som pilot på et luftfartøj i erhvervsmæssige lufttransportoperationer.

▼M12 —————

▼B

FCL.070    Tilbagekaldelse, inddragelse og begrænsning af certifikater, rettigheder og beviser

a)

Certifikater, rettigheder og beviser, der er udstedt i henhold til denne del, kan begrænses, inddrages eller tilbagekaldes af den kompetente myndighed, når piloten ikke opfylder kravene i denne del, del-MED eller de gældende operationelle krav, i overensstemmelse med betingelserne og procedurerne i del-ARA.

b)

Hvis piloten får sit certifikat inddraget eller tilbagekaldt, skal denne straks returnere certifikatet eller beviset til den kompetente myndighed.

SUBPART B

PILOTCERTIFIKAT TIL LETTE LUFTFARTØJER — LAPL

SEKTION 1

Fælles krav

▼M12

FCL.100    LAPL — Aldersgrænse

Ansøgere til et LAPL til flyvemaskiner eller helikoptere skal være mindst 17 år gamle.

▼B

FCL.105    LAPL — Beføjelser og betingelser

a)

Generelt. Indehavere af et LAPL har beføjelser til uden betaling at fungere som luftfartøjschef i ikke-erhvervsmæssige operationer i den relevante luftfartøjskategori.

b)

Betingelser. Ansøgere til LAPL skal have opfyldt kravene for den relevante luftfartøjskategori og, hvor det er relevant, for den luftfartøjsklasse eller -type, der bruges i den praktiske prøve.

FCL.110    LAPL — Godskrivning for samme luftfartøjskategori

a)

Ansøgere til et LAPL, som har haft et andet certifikat i samme luftfartøjskategori, godskrives fuldt ud i forhold til kravene for LAPL i den luftfartøjskategori.

b)

Uanset ovenstående bestemmelse skal ansøgeren, hvis certifikatet er udløbet, bestå en praktisk prøve i henhold til FCL.125 for at få udstedt et LAPL i den relevante luftfartøjskategori.

▼M7

FCL.115    LAPL — Træningskursus

a) 

Ansøgere til et LAPL skal gennemføre et træningskursus hos en DTO eller en ATO.

b) 

Kurset skal omfatte teoriundervisning og flyveinstruktion af relevans for de beføjelser, der er tilknyttet det LAPL, der ansøges om.

c) 

Teoriundervisning og flyveinstruktion kan fuldføres hos en anden DTO eller en anden ATO end den, hvor ansøgerne påbegyndte træningen.

▼M11

d) 

I forbindelse med træning med henblik på at opnå beføjelse til enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor — søklasse skal elementerne i tillæg 9 til dette bilag, afsnit B. (Specifikke krav for flyvemaskinekategorien), nr. 7 (Klasserettigheder — sø), tages i betragtning.

▼M12

FCL.120    LAPL — Teoriprøve

Ansøgere til et LAPL skal demonstrere teoretisk viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives, i prøver om følgende:

a) 

generelle emner:

— 
luftfartsret
— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi
— 
kommunikation og
— 
navigation.
b) 

specifikke emner om de forskellige luftfartøjskategorier:

— 
flyveprincipper
— 
operationelle procedurer
— 
flyvepræstation og -planlægning og
— 
generel viden om luftfartøjer.

▼B

FCL.125    LAPL — Praktisk prøve

a)

Ansøgere til et LAPL skal ved en praktisk prøve demonstrere evnen til som luftfartøjschef i den relevante luftfartøjskategori at udføre de relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives.

b)

Ansøgere til en praktisk prøve skal have modtaget flyveinstruktion i samme luftfartøjsklasse eller -type, som skal anvendes i den praktiske prøve. Rettighederne er begrænset til den klasse eller type, der anvendes i den praktiske prøve, indtil yderligere udvidelser påtegnes på certifikatet i overensstemmelse med denne subpart.

c)

Beståkrav

1) Den praktiske prøve opdeles i forskellige afsnit, som repræsenterer alle de forskellige faser i en flyvning af relevans for den luftfartøjskategori, der flyves.

2) Hvis ansøgeren underkendes i et hvilket som helst emne i et afsnit, vil hele afsnittet blive underkendt. Hvis ansøgeren underkendes i ét afsnit, skal dette afsnit tages om igen. Hvis ansøgeren underkendes i mere end ét afsnit, vil denne blive underkendt i hele prøven.

3) Hvis prøven skal tages om i henhold til stk. 2, vil hele prøven blive underkendt, hvis ansøgeren underkendes i et hvilket som helst afsnit, herunder de afsnit, som er bestået ved tidligere forsøg.

4) Hvis samtlige afsnit af en prøve ikke bestås i to forsøg, vil yderligere praktisk træning blive krævet.

SEKTION 2

Specifikke krav for LAPL til flyvemaskiner — LAPL(A)

▼M11

FCL.105.A    LAPL(A) — Beføjelser og betingelser

a) Beføjelser

En indehaver af et LAPL til flyvemaskiner har beføjelser til at fungere som luftfartøjschef på enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor — land (SEP(land)), enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor — sø (SEP(sø)) eller TMG med en maksimal certificeret startmasse på 2 000 kg eller derunder med højst 3 passagerer, således at der aldrig er flere end 4 personer om bord på luftfartøjet.

b) Betingelser

1) 

Indehavere af et LAPL(A) må udelukkende medbringe passagerer, hvis de efter udstedelsen af certifikatet har fuldført 10 timers flyvetid som luftfartøjschef om bord på flyvemaskiner eller TMG.

2) 

Indehavere af et LAPL(A), som har været indehaver af et ATPL(A), et MPL(A), et CPL(A) eller et PPL(A), er undtaget fra kravene i litra b), nr. 1).

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) — Krav om erfaring og godskrivning

a)

Ansøgere til et LAPL(A) skal have fuldført mindst 30 timers flyveinstruktion på flyvemaskiner eller TMG, herunder mindst:

1) 

15 timers flyveinstruktion med dobbeltstyring i den klasse, som den praktiske prøve tages i

2) 

seks timers soloflyvetid under tilsyn, herunder mindst tre timers soloflyvetid på rundflyvninger med mindst én rundflyvning på mindst 150 km (80 NM), hvor der foretages ét fuldt stop på en anden flyveplads end afgangsflyvepladsen.

▼M12

b)

Specifikke krav til ansøgere, der er indehavere af et SPL, som er udstedt i henhold til bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, herunder beføjelser til at flyve TMG. Ansøgere til et LAPL(A), der er indehavere af et SPL med beføjelse til at flyve TMG, skal have fuldført mindst 21 timers flyvetid på TMG efter påtegningen af TMG-beføjelsen og opfylde kravene i punkt FCL.135.A, litra a), på flyvemaskiner.

▼M7

c)

Godskrivning. Ansøgere med tidligere erfaring som luftfartøjschef kan få godskrivning i forhold til kravene i litra a).

På grundlag af en flyveprøve inden optagelsen bestemmer den DTO eller ATO, hvor piloten gennemgår træningskurset, hvor meget der godskrives, men dette må under ingen omstændigheder:

1) 

overstige den samlede flyvetid som luftfartøjschef

2) 

overstige 50 % af de timer, der kræves i litra a)

3) 

omfatte kravene i litra a), nr. 2).

▼B

FCL.135.A    LAPL(A) — Udvidelse af beføjelser til en anden flyvemaskineklasse eller -variant

a)

Beføjelserne tilknyttet et LAPL(A) er begrænset til den flyvemaskine- eller TMG-klasse og -variant, den praktiske prøve blev taget i. Denne begrænsning kan ophæves, når piloten i en anden klasse har fuldført nedenstående krav:

1) 

Tre timers flyveinstruktion, herunder:

i) 

10 starter og landinger med dobbeltstyring og

ii) 

10 solostarter og -landinger under tilsyn.

2) 

En praktisk prøve for at demonstrere et tilstrækkeligt niveau af praktiske færdigheder i den nye klasse. Under den praktiske prøve skal ansøgeren også over for eksaminatoren demonstrere en tilstrækkelig teoretisk viden om den anden klasse i følgende emner:

i) 

operationelle procedurer

ii) 

flyvepræstation og -planlægning

iii) 

generel viden om luftfartøjer.

▼M11

b)

For at udvide beføjelserne til en anden variant inden for en klasse skal piloten gennemføre enten difference- eller rutineopbygningstræning. Differencetræningen indføres i pilotens logbog eller i et tilsvarende dokument og underskrives af instruktøren.

▼M12

c)

Ansøgere til udvidelse af beføjelserne tilknyttet et LAPL(A) til TMG, som også er indehavere af et SPL, der er udstedt i henhold til bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, herunder beføjelsen til at flyve i TMG, gives fuld godskrivning med henblik på opfyldelsen af kravene i litra a).

▼M11

FCL.140.A    LAPL(A) — Krav om nylig erfaring

a) Indehavere af et LAPL(A) må udelukkende udøve beføjelser tilknyttet deres certifikat, hvis de i løbet af de seneste to år har opfyldt en eller flere af følgende betingelser som piloter på flyvemaskiner eller TMG:

1) 

de har fuldført mindst 12 timers flyvetid som luftfartøjschef, hvor de flyver med dobbeltstyring eller solo under tilsyn af en instruktør, herunder:

— 
12 starter og landinger og
— 
opfriskningstræning på mindst én times samlet flyvetid med en instruktør
2) 

de har bestået en LAPL(A)-duelighedsprøve med en eksaminator. Programmet for duelighedsprøven skal være baseret på den praktiske prøve for LAPL(A).

b) Hvis indehavere af et LAPL(A) har såvel SEP(land)- som SEP(sø)-beføjelse, opfylder de muligvis kravene i litra a), nr. 1), i en af klasserne eller en kombination heraf, som skal være gyldig for begge beføjelser. Der skal til dette formål fuldføres mindst 1 time af den påkrævede flyvetid og 6 af de krævede 12 starter og landinger i hver klasse.

▼B

SEKTION 3

Specifikke krav for LAPL til helikoptere — LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) — Beføjelser

En indehaver af et LAPL til helikoptere har beføjelser til at fungere som luftfartøjschef på enmotorede helikoptere med en maksimal certificeret startmasse på 2 000 kg eller derunder med højst tre passagerer, således at der aldrig er mere end fire personer om bord på luftfartøjet.

FCL.110.H    LAPL(H) — Krav om erfaring og godskrivning

a)

Ansøgere til et LAPL(H) skal have gennemført 40 timers flyveinstruktion på helikoptere. Mindst 35 timer af disse skal være på den type helikopter, der skal anvendes i den praktiske prøve. Flyveinstruktionen skal omfatte mindst:

1) 

20 timers flyveinstruktion med dobbeltstyring og

2) 

10 timers soloflyvetid under tilsyn, herunder mindst fem timers soloflyvetid på rundflyvninger med mindst én rundflyvning på mindst 150 km (80 NM), hvor der foretages ét fuldt stop på en anden flyveplads end afgangsflyvepladsen.

▼M7

b)

Godskrivning. Ansøgere med tidligere erfaring som luftfartøjschef kan få godskrivning i forhold til kravene i litra a).

På grundlag af en flyveprøve inden optagelsen bestemmer den DTO eller ATO, hvor piloten gennemgår træningskurset, hvor meget der godskrives, men dette må under ingen omstændigheder:

1) 

overstige den samlede flyvetid som luftfartøjschef

2) 

overstige 50 % af de timer, der kræves i litra a)

3) 

omfatte kravene i litra a), nr. 2).

▼B

FCL.135.H    LAPL(H) — Udvidelse af beføjelser til en anden helikoptertype eller -variant

a)

Beføjelserne tilknyttet et LAPL(H) er begrænset til den helikoptertype og -variant, den praktiske prøve blev taget i. Denne begrænsning kan ophæves, når piloten har fuldført:

1) 

fem timers flyveinstruktion, herunder:

i) 

15 starter, anflyvninger og landinger med dobbeltstyring

ii) 

15 solostarter, -anflyvninger og -landinger under tilsyn

2) 

en praktisk prøve for at demonstrere et tilstrækkeligt niveau af praktiske færdigheder i den nye type. Under den praktiske prøve skal ansøgeren også over for eksaminatoren demonstrere en tilstrækkelig teoretisk viden om den anden type i følgende emner:

— 
operationelle procedurer
— 
flyvepræstation og -planlægning
— 
generel viden om luftfartøjer.

b)

Før indehaveren af et LAPL(H) kan udøve de beføjelser, der er tilknyttet certifikatet på en anden helikoptervariant end den, der blev brugt til den praktiske prøve, skal piloten gennemgå difference- eller rutineopbygningstræning som fastlagt i dataene om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21. Differencetræningen skal indføres i pilotens logbog eller et tilsvarende dokument og underskrives af instruktøren.

▼M11

FCL.140.H    LAPL(H) — Krav om nylig erfaring

Indehavere af et LAPL(H) må udelukkende udøve beføjelser tilknyttet deres certifikat på en bestemt type, hvis de inden for de seneste 12 måneder har enten:

a) 

fuldført mindst seks timers flyvetid på helikoptere af den pågældende type som luftfartøjschef, hvor de flyver med dobbeltstyring eller solo under tilsyn af en instruktør, herunder seks starter, indflyvninger og landinger, og fuldført opfriskningstræning på mindst 1 time af den samlede flyvetid med en instruktør, eller

b) 

bestået en duelighedsprøve med en eksaminator på den relevante type, før de igen udøver beføjelser tilknyttet deres certifikat. Dette program for duelighedsprøven skal være baseret på den praktiske prøve for LAPL(H).

▼M12 —————

▼B

SUBPART C

▼M12

PRIVAT PILOTCERTIFIKAT (PPL)

▼B

SEKTION 1

Fælles krav

▼M12

FCL.200    Aldersgrænse

Ansøgere til et PPL skal være mindst 17 år.

▼B

FCL.205    Betingelser

Ansøgere til et PPL skal opfylde kravene for klasse- eller typerettigheden til det luftfartøj, der anvendes i den praktiske prøve, som fastlagt i subpart H.

▼M7

FCL.210    Træningskursus

▼M12

a) 

Ansøgere til et PPL skal fuldføre et træningskursus hos en ATO eller en DTO.

b) 

Kurset skal omfatte teoriundervisning og flyveinstruktion af relevans for de beføjelser, der er tilknyttet det PPL, der ansøges om.

▼M7

c) 

Teoriundervisning og flyveinstruktion kan fuldføres hos en anden DTO eller en anden ATO end den, hvor ansøgerne påbegyndte træningen.

▼M12

FCL.215    Teoriprøve

Ansøgere til et PPL skal demonstrere teoretisk viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives, i prøver om følgende emner:

a) 

generelle emner:

— 
luftfartsret
— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi
— 
kommunikation og
— 
navigation.
b) 

specifikke emner om de forskellige luftfartøjskategorier:

— 
flyveprincipper
— 
operationelle procedurer
— 
flyvepræstation og -planlægning og
— 
generel viden om luftfartøjer.

▼B

FCL.235    Praktisk prøve

▼M12

a)

Ved fuldførelsen af en praktisk prøve skal ansøgere til et PPL demonstrere evnen til at optræde som luftfartøjschef i den relevante luftfartøjskategori, deres viden om relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives.

b)

Ansøgere til en praktisk prøve skal have modtaget flyveinstruktion i samme luftfartøjsklasse eller -type, som skal anvendes i den praktiske prøve.

▼B

c)

Beståkrav

1) Den praktiske prøve opdeles i forskellige afsnit, som repræsenterer alle de forskellige faser i en flyvning af relevans for den luftfartøjskategori, der flyves.

▼M3

2) Hvis ansøgeren underkendes i et hvilket som helst emne i et afsnit, vil hele afsnittet blive underkendt. Hvis ansøgeren kun underkendes i ét afsnit, skal alene dette afsnit tages om igen. Hvis ansøgeren underkendes i mere end 1 afsnit, vil denne blive underkendt i hele prøven.

▼B

3) Hvis prøven skal tages om i henhold til stk. 2, vil hele prøven blive underkendt, hvis ansøgeren underkendes i et hvilket som helst afsnit, herunder de afsnit, som er bestået ved tidligere forsøg.

4) Hvis samtlige afsnit af en prøve ikke bestås i to forsøg, vil yderligere træning blive krævet.

SEKTION 2

Specifikke krav for PPL til flyvemaskiner — PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) — Beføjelser

▼M11

a)

Indehavere af et PPL(A) har beføjelser til vederlagsfrit at fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på flyvemaskiner eller TMG i ikke-erhvervsmæssige operationer og udøve alle beføjelser, som tildeles indehavere af et LAPL(A).

▼B

b)

Uanset ovenstående bestemmelse kan indehaveren af et PPL(A) med beføjelser til at fungere som instruktør eller eksaminator få betaling for:

1) 

udførelse af flyveinstruktion for LAPL(A) og PPL(A)

2) 

udførelse af praktiske prøver og duelighedsprøver for disse certifikater

▼M3

3) 

træning, testning og prøver med henblik på de rettigheder eller beviser, der er knyttet til dette certifikat.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) — Krav om erfaring og godskrivning

▼M4

a)

Ansøgere til et PPL(A) skal have fuldført mindst 45 timers flyveinstruktion på flyvemaskiner eller TMG, hvoraf fem kan være fuldført i en FSTD, herunder mindst:

1) 

25 timers flyveinstruktion med dobbeltstyring og

2) 

10 timers soloflyvetid under tilsyn, herunder mindst fem timers soloflyvetid på rundflyvninger med mindst én rundflyvning på mindst 270 km (150 NM), hvor der foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen.

▼M7

b)

Specifikke krav til ansøgere med et LAPL(A). Ansøgere til et PPL(A), som har et LAPL(A), skal have fuldført mindst 15 timers flyvetid på flyvemaskiner efter udstedelse af LAPL(A), hvoraf mindst 10 timer skal være flyveinstruktion fuldført på et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Dette træningskursus skal omfatte mindst fire timers soloflyvetid under tilsyn, herunder mindst to timers soloflyvetid på rundflyvninger med mindst én rundflyvning på mindst 270 km (150 NM), hvor der foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen.

c)

▼M12

Specifikke krav til ansøgere, der er indehavere af et SPL, som er udstedt i henhold til bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, herunder beføjelser til at flyve TMG. Ansøgere til et PPL(A), som er indehaver af et SPL, med beføjelser til at flyve TMG, skal have fuldført:

1) 

mindst 24 timers flyvetid i en TMG efter påtegning af TMG-beføjelsen og

▼M7

2) 

mindst 15 timers flyveinstruktion på flyvemaskiner på et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder mindst kravene i litra a), nr. 2).

▼B

d)

Godskrivning. Ansøgere, som har et pilotcertifikat til en anden luftfartøjskategori, bortset fra balloner, godskrives 10 % af deres samlede flyvetid som luftfartøjschef på sådanne luftfartøjer op til højst ti timer. Det, der kan godskrives, omfatter under ingen omstændigheder kravene i litra a), nr. 2).

SEKTION 3

Specifikke krav for PPL til helikoptere — PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) — Beføjelser

▼M11

a)

Indehaveren af et PPL(H) har beføjelser til vederlagsfrit at fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på helikoptere i ikke-erhvervsmæssige operationer og udøve alle beføjelser, som tildeles indehavere af et LAPL(H).

▼B

b)

Uanset ovenstående bestemmelse kan indehaveren af et PPL(H) med beføjelser til at fungere som instruktør eller eksaminator få betaling for:

1) 

udførelse af flyveinstruktion for LAPL(H) og PPL(H)

2) 

udførelse af praktiske prøver og duelighedsprøver for disse certifikater

▼M3

3) 

træning, testning og prøver med henblik på de rettigheder eller beviser, der er knyttet til dette certifikat.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) — Krav om erfaring og godskrivning

a)

Ansøgere til et PPL(H) skal have fuldført mindst 45 timers flyveinstruktion på helikoptere, hvoraf fem kan være fuldført i en FNPT eller FFS, herunder mindst:

1) 

25 timers flyveinstruktion med dobbeltstyring og

2) 

10 timers soloflyvetid under tilsyn, herunder mindst fem timers soloflyvetid på rundflyvninger med mindst én rundflyvning på mindst 185 km (100 NM), hvor der foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen.

3) 

35 af de 45 timers flyveinstruktion skal være fuldført på samme helikoptertype, som den, der blev brugt til den praktiske prøve.

▼M7

b)

Specifikke krav til ansøgere med et LAPL(H). Ansøgere til et PPL(H), som har et LAPL(H), skal gennemføre et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Dette træningskursus skal omfatte mindst fem timers flyveinstruktionstid med dobbeltstyring, herunder mindst én solorundflyvning under tilsyn på mindst 185 km (100 NM), hvor der foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen.

▼B

c)

Ansøgere, som har et pilotcertifikat til en anden luftfartøjskategori, bortset fra balloner, godskrives 10 % af deres samlede flyvetid som luftfartøjschef på sådanne luftfartøjer op til højst seks timer. Det, der kan godskrives, omfatter under ingen omstændigheder kravene i litra a), nr. 2).

SEKTION 4

Specifikke krav for PPL til luftskibe — PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) — Beføjelser

a)

Indehavere af et PPL(As) har beføjelser til uden betaling at fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på luftskibe i ikke-erhvervsmæssige operationer.

b)

Uanset ovenstående bestemmelse kan indehaveren af et PPL(As) med beføjelser til at fungere som instruktør eller eksaminator modtage betaling for:

1) 

udførelse af flyveinstruktion for PPL(As)

2) 

udførelse af praktiske prøver og duelighedsprøver for dette certifikat

▼M3

3) 

træning, testning og prøver med henblik på de rettigheder eller beviser, der er knyttet til dette certifikat.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) — Krav om erfaring og godskrivning

a)

Ansøgere til et PPL(As) skal have fuldført mindst 35 timers flyveinstruktion på luftskibe, hvoraf fem kan være fuldført i en FSTD, herunder mindst:

1) 

25 timers flyveinstruktion med dobbeltstyring, herunder:

i) 

tre timers flyvetræning på rundflyvninger, herunder én rundflyvning på mindst 65 km (35 NM)

ii) 

tre timers instrumentinstruktion

2) 

otte starter og landinger på en flyveplads, herunder fastgørelse til og løsgørelse fra mast

3) 

otte timers soloflyvetid under tilsyn.

▼M12

b)

Ansøgere, der er indehaver af et BPL, som er udstedt i henhold til bilag III (del-BFCL) til Kommissionens forordning (EU) 2018/395, og som er kvalificeret til at flyve varmluftskibe, godskrives 10 % af deres samlede flyvetid som luftfartøjschef på sådanne luftskibe, dog højst 5 timer.

▼M12 —————

▼B

SUBPART D

ERHVERVSMÆSSIGT PILOTCERTIFIKAT — CPL

SEKTION 1

Fælles krav

FCL.300    CPL — Minimumsalder

En ansøger til et CPL skal være mindst 18 år.

FCL.305    CPL — Beføjelser og betingelser

a)

Beføjelser. Indehavere af et CPL har inden for den relevante luftfartøjskategori beføjelser til at:

1) 

udøve alle beføjelser, som indehavere af et LAPL og et PPL har

2) 

fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på alle luftfartøjer i andre operationer end erhvervsmæssig lufttransport

3) 

fungere som luftfartøjschef i erhvervsmæssig lufttransport på ethvert luftfartøj med én pilot med forbehold af begrænsningerne i FCL.060 og i denne subpart

4) 

fungere som andenpilot i erhvervsmæssig lufttransport med forbehold af begrænsningerne i FCL.060.

b)

Betingelser. En ansøger til udstedelse af et CPL skal have opfyldt alle kravene for klasse- eller typerettigheden til det luftfartøj, der anvendes i den praktiske prøve.

FCL.310    CPL — Teoriprøver

En ansøger til et CPL skal demonstrere viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives, om følgende emner:

— 
luftfartsret
— 
generel viden om luftfartøjer — skrog/systemer/strømforsyning
— 
generel viden om luftfartøjer — instrumentering
— 
masse og balance
— 
præstation
— 
planlægning og overvågning af flyvning
— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi
— 
generel navigation
— 
radionavigation
— 
operationelle procedurer
— 
flyveprincipper
— 
VFR-kommunikation (visuelflyveregler).

FCL.315    CPL — Træningskursus

En ansøger til et CPL skal have fuldført teoriundervisning og flyveinstruktion hos en ATO i overensstemmelse med tillæg 3 til denne del.

FCL.320    CPL — Praktisk prøve

En ansøger til et CPL skal bestå en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 4 til denne del for at demonstrere evnen til som luftfartøjschef i den relevante luftfartøjskategori at fuldføre de relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives.

SEKTION 2

Specifikke krav for flyvemaskinekategorien — CPL(A)

▼M4

FCL.315.A    CPL — Træningskursus

Teoriundervisning og flyveinstruktion med henblik på udstedelse af et CPL(A) skal omfatte træning i forhindring af og udretning fra usædvanlige flyvestillinger.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) — Specifikke betingelser for MPL-indehavere

Før beføjelserne for et CPL(A) kan udøves, skal indehavere af et MPL på flyvemaskiner have fuldført:

a) 

70 timers flyvetid:

1) 

som PIC eller

2) 

bestående af mindst 10 timer som luftfartøjschef og yderligere flyvetid som luftfartøjschef under tilsyn.

Ud af disse 70 timer skal 20 timer være VFR-flyvetid på rundflyvninger som luftfartøjschef eller rundflyvninger bestående af mindst 10 timer som luftfartøjschef og 10 timer som luftfartøjschef under tilsyn. Dette skal omfatte en VFR-rundflyvning på mindst 540 km (300 NM) som luftfartøjschef, hvor der skal foretages fuldt stop på to forskellige flyvepladser.

b) 

de forskellige dele af det modulopbyggede CPL(A)-kursus, som angivet i punkt 10, litra a), og punkt 11 i tillæg 3, E, til denne del og

c) 

den praktiske CPL(A)-prøve i overensstemmelse med FCL.320.

SUBPART E

PILOTCERTIFIKAT TIL LUFTFARTØJER MED FLERE BESÆTNINGSMEDLEMMER (MULTI-CREW) — MPL

FCL.400.A    MPL — Minimumsalder

En ansøger til et MPL skal være mindst 18 år.

FCL.405.A    MPL — Beføjelser

a)

Indehavere af et MPL har beføjelser til at fungere som andenpilot på en flyvemaskine, som skal føres med en andenpilot.

b)

Indehavere af et MPL kan få ekstra beføjelser som:

1) 

indehavere af et PPL(A), hvis kravene for PPL(A) i subpart C er opfyldt

2) 

indehaver af et CPL(A), hvis kravene i FCL.325.A er opfyldt.

c)

MPL-indehaveres IR(A)-beføjelser er begrænset til flyvemaskiner, der skal føres med en andenpilot. IR(A)-beføjelserne kan udvides til operationer med én pilot på flyvemaskiner, hvis indehaveren har fuldført den træning, der er nødvendig for at fungere som luftfartøjschef i operationer med én pilot udelukkende med reference til instrumenter, og som har bestået den praktiske prøve for IR(A) for flyvemaskiner med én pilot.

▼M8

FCL.410.A    MPL — Træningskursus og teoriprøver

a)   Kursus

Ansøgere med henblik på udstedelse af et MPL skal have fuldført et træningskursus med teoriundervisning og flyveinstruktion hos en ATO i overensstemmelse med tillæg 5 til dette bilag (del-FCL).

b)   Prøve

Ansøgere med henblik på udstedelse af et MPL skal demonstrere teoretisk viden på et niveau, der svarer til indehavere af et ATPL(A), i overensstemmelse med FCL.515, og til en typerettighed til flyvemaskiner med flere piloter.

▼B

FCL.415.A    MPL — Praktiske færdigheder

a)

En ansøger til et MPL skal ved løbende bedømmelse demonstrere de evner, der kræves for at opfylde alle de kompetenceenheder, der er angivet i tillæg 5 til denne del, som flyvende pilot og ikke-flyvende pilot, på en flermotoret flyvemaskine med turbinemotorer og flere piloter, i henhold til VFR og IFR.

b)

Når træningskurset er afsluttet, skal ansøgeren bestå en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del for at demonstrere evnen til at fuldføre de relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives. Den praktiske prøve skal tages på den type flyvemaskine, der anvendes i den avancerede del af det integrerede MPL-træningskursus, eller i en FFS, som repræsenterer samme type.

SUBPART F

PILOTCERTIFIKAT TIL RUTEFLY — ATPL

SEKTION 1

Fælles krav

FCL.500    ATPL — Minimumsalder

En ansøger til et ATPL skal være mindst 21 år.

FCL.505    ATPL — Beføjelser

a)

Indehavere af et ATPL har inden for den relevante luftfartøjskategori beføjelser til:

1) 

at udøve alle beføjelser, som indehavere af et LAPL, et PPL og et CPL har

2) 

at fungere som luftfartøjschef på luftfartøjer i erhvervsmæssig lufttransport.

b)

En ansøger til udstedelse af et ATPL skal opfylde alle kravene for typerettigheden til det luftfartøj, der anvendes i den praktiske prøve.

FCL.515    ATPL — Træningskursus og teoriprøver

a)

Kursus. Ansøgere til et ATPL skal have gennemført et træningskursus hos en ATO. Kurset skal enten være et integreret træningskursus eller et modulopbygget kursus i overensstemmelse med tillæg 3 til denne del.

b)

Prøve. En ansøger til et ATPL skal demonstrere viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives, om følgende emner:

— 
luftfartsret
— 
generel viden om luftfartøjer — skrog/systemer/strømforsyning
— 
generel viden om luftfartøjer — instrumentering
— 
masse og balance
— 
præstation
— 
planlægning og overvågning af flyvning
— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi
— 
generel navigation
— 
radionavigation
— 
operationelle procedurer
— 
flyveprincipper
— 
VRF-kommunikation
— 
IFR-kommunikation.

SEKTION 2

Specifikke krav for flyvemaskinekategorien — ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) — Begrænsning af beføjelser til piloter, der tidligere har haft et MPL

Når indehaveren af et ATPL(A) tidligere kun har haft et MPL, er de beføjelser, der er tilknyttet pilotcertifikatet, begrænset til operationer med flere piloter, medmindre indehaveren har opfyldt FCL.405.A, litra b), nr. 2), og litra c), for operationer med én pilot.

FCL.510.A    ATPL(A) — Krav, erfaring og godskrivning

a)

Krav. Ansøgere til et ATPL(A) skal have:

1) 

et MPL eller

2) 

et CPL(A) og en IR til flermotorede flyvemaskiner. I dette tilfælde skal ansøgeren også have modtaget instruktion i MCC.

b)

Erfaring. Ansøgere til et ATPL(A) skal mindst have fuldført 1 500 timers flyvetid på flyvemaskiner, herunder mindst:

1) 

500 timer i operationer med flere piloter på flyvemaskiner

2) 
i) 

500 timer som luftfartøjschef under tilsyn eller

ii) 

250 timer som luftfartøjschef or

iii) 

250 timer, herunder mindst 70 timer som luftfartøjschef og de resterende som luftfartøjschef under tilsyn

3) 

200 timers rundflyvningstid, hvoraf mindst 100 timer skal være som luftfartøjschef eller luftfartøjschef under tilsyn

4) 

75 timers instrumenttid, hvoraf højst 30 timer må være instrumenttid på jorden, og

5) 

100 timers natflyvning som luftfartøjschef eller andenpilot.

Ud af de 1 500 timers flyvetid kan 100 timers flyvetid være fuldført i en FFS og FNPT. Ud af disse 100 timer må højst 25 timer være fuldført i en FNPT.

c)

Godskrivning

1) 

Indehavere af et pilotcertifikat til andre luftfartøjskategorier godskrives flyvetid op til højst:

i) 

30 timer som luftfartøjschef for TMG eller svæveflyvere

ii) 

50 % af alle flyvetidskravene i litra b) for helikoptere

▼M3

2) 

Indehavere af et flyvemaskinistcertifikat udstedt i overensstemmelse med de gældende nationale regler godskrives 50 % af flyvemaskinisttiden op til højst 250 timer. Disse 250 timer kan godskrives i de 1 500 timer, der kræves i henhold til litra b), og de 500 timer, der kræves i henhold til litra b), nr. 1), hvis det samlede antal godskrevne timer i henhold til en af disse bestemmelser ikke overstiger 250 timer.

▼B

d)

Den erfaring, der kræves i litra b), skal være erhvervet, før den praktiske prøve for ATPL(A) tages.

FCL.520.A    ATPL(A) — Praktisk prøve

En ansøger til et ATPL(A) skal bestå en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del for at demonstrere evnen til som luftfartøjschef på en flyvemaskine med flere piloter i henhold til IFR at fuldføre de relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives.

Den praktiske prøve skal tages på en flyvemaskine eller en behørigt kvalificeret FFS, som repræsenterer samme type.

SEKTION 3

Specifikke krav for helikopterkategorien — ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) — Krav, erfaring og godskrivning

Ansøgere til et ATPL(H) skal:

a) 

have et CPL(H) og en typerettighed til helikoptere med flere piloter og have modtaget instruktion i MCC

b) 

som pilot på helikoptere have fuldført mindst 1 000 timers flyvetid, herunder mindst:

1) 

350 timer på helikoptere med flere piloter

2) 
i) 

250 timer som luftfartøjschef eller

ii) 

100 timer som luftfartøjschef og 150 timer som luftfartøjschef under tilsyn eller

iii) 

250 timer som luftfartøjschef under tilsyn på helikoptere med flere piloter. I dette tilfælde skal ATPL(H)-beføjelserne være begrænset til operationer med flere piloter, indtil 100 timer som luftfartøjschef er fuldført.

3) 

200 timers rundflyvningstid, hvoraf mindst 100 timer skal være som luftfartøjschef eller luftfartøjschef under tilsyn

4) 

30 timers instrumenttid, hvoraf højst 10 timer må være instrumenttid på jorden, og

5) 

100 timers natflyvning som luftfartøjschef eller andenpilot.

Ud af de 1 000 timer må højst 100 timer være fuldført i en FSTD, hvoraf højst 25 timer må være fuldført i en FNPT.

c) 

Flyvetid på flyvemaskiner godskrives op til 50 % i forhold til flyvetidskravene i litra b).

d) 

Den erfaring, der kræves i litra b), skal være erhvervet, før den praktiske prøve for ATPL(H) tages.

FCL.520.H    ATPL(H) — Praktisk prøve

En ansøger til et ATPL(H) skal bestå en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del for at demonstrere evnen til som luftfartøjschef på en helikopter med flere piloter at fuldføre de relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives.

Den praktiske prøve skal tages på en helikopter eller en behørigt kvalificeret FFS, som repræsenterer samme type.

SUBPART G

INSTRUMENTRETTIGHED — IR

SEKTION 1

Fælles krav

▼M12

FCL.600    IR — Generelt

Med forbehold af punkt FCL.835 må IFR-operationer på flyvemaskiner, helikoptere, luftskibe eller VTOL-luftfartøjer kun foretages af indehavere af et PPL, CPL, MPL og ATPL med en IR, der svarer til luftfartøjskategorien, eller — hvis en IR, der svarer til luftfartøjskategorien, ikke er til rådighed — udelukkende i forbindelse med praktiske prøver eller dobbeltstyringsinstruktion.

▼B

FCL.605    IR — Beføjelser

▼M5

a)

Indehavere af en IR har beføjelser til at flyve luftfartøjer i henhold til IFR, herunder PBN-operationer, med en minimumsbeslutningshøjde på 200 ft (60 m).

▼B

b)

I forbindelse med en IR til flermotorede luftfartøjer kan disse beføjelser udvides til lavere beslutningshøjder end 200 fod (60 m), når ansøgeren har fået specifik træning hos en ATO, og har bestået afsnit 6 i den praktiske prøve, der foreskrives i tillæg 9 til denne del, på luftfartøjer med flere piloter.

c)

Indehavere af en IR skal udøve beføjelserne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i tillæg 8 til denne del.

d)

Kun for helikoptere. For at udøve beføjelser som luftfartøjschef i henhold til IFR på helikoptere med flere piloter skal indehavere af en IR(H) have mindst 70 timers instrumenttid, hvoraf op til 30 timer kan være instrumenttid på jorden.

FCL.610    IR — Forudsætninger og godskrivning

Ansøgere til en IR skal:

a) 

have:

1) 

mindst et PPL i den relevante luftfartøjskategori og

▼M3

i) 

rettighed til at natflyvning i overensstemmelse med FCL.810, hvis IR-beføjelserne skal anvendes om natten, eller

▼B

ii) 

et ATPL i en anden luftfartøjskategori eller

2) 

et CPL i den relevante luftfartøjskategori.

▼M3

b) 

have fuldført mindst 50 timers flyvetid på rundflyvninger som luftfartøjschef på flyvemaskiner, TMG, helikoptere eller luftskibe, hvoraf mindst 10 eller, for luftskibe, 20 timer skal være i den relevante luftfartøjskategori.

▼B

c) 

Kun for helikoptere. Ansøgere, som har gennemgået et integreret ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- eller CPL(H)-træningskursus, er undtaget fra kravet i litra b).

FCL.615    IR — Teoriundervisning og flyveinstruktion

a)

Kursus. Ansøgere til en IR skal have gennemgået et kursus med teoriundervisning og flyveinstruktion hos en ATO. Kurset skal være:

1) 

et integreret træningskursus, som omfatter træning for IR, i overensstemmelse med tillæg 3 til denne del eller

2) 

et modulopbygget kursus i overensstemmelse med tillæg 6 til denne del.

▼M3

b)

Prøve. Ansøgere skal demonstrere teoretisk viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives, om følgende emner:

— 
luftfartslovgivning
— 
generel viden om luftfartøjer - instrumentering
— 
planlægning og overvågning af flyvning
— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi
— 
radionavigation
— 
IFR-kommunikation.

▼B

FCL.620    IR — Praktisk prøve

a)

En ansøger til en IR skal bestå en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 7 til denne del for at demonstrere evnen til at fuldføre de relevante procedurer og manøvrer ud fra et kompetenceniveau, der svarer til de beføjelser, der gives.

b)

For en IR til flermotorede luftfartøjer skal den praktiske prøve tages på et flermotoret luftfartøj. For en IR til enmotorede luftfartøjer skal prøven tages på et enmotoret luftfartøj. En flermotoret flyvemaskine med push/pull-konfiguration betragtes i denne bestemmelse som en enmotoret flyvemaskine.

▼M12

c)

Ansøgere, der har fuldført en praktisk prøve med henblik på en flermotoret IR på en flermotoret flyvemaskine med én pilot, for hvilken der kræves en klasserettighed, skal også have udstedt en enmotoret IR for de klasse- eller -typerettigheder til enmotorede flyvemaskiner, som de er indehavere af.

▼M11

FCL.625    IR — Gyldighed, forlængelse og fornyelse

a) Gyldighed

En IR er gyldig i ét år.

b) Forlængelse

1) 

En IR skal forlænges inden for tre måneder umiddelbart forud for rettighedens udløbsdato ved at overholde kriterierne for forlængelse for den relevante luftfartøjskategori.

2) 

Vælger ansøgere at opfylde kravene med henblik på forlængelse tidligere end foreskrevet i nr. 1), indledes den nye gyldighedsperiode fra datoen for duelighedsprøven.

3) 

Ansøgere, som ikke består det relevante afsnit af en IR-duelighedsprøve før udløbsdatoen, må udelukkende udøve de pågældende IR-beføjelser, hvis de har bestået IR-duelighedsprøven.

c) Fornyelse

Hvis en IR er udløbet, skal ansøgere for at forny deres beføjelser overholde alle følgende betingelser:

1) 

opfriskningstræning fuldføres hos en ATO, hvis den pågældende ATO finder dette nødvendigt for at nå op på det færdighedsniveau, der kræves for at bestå instrumentdelen af den praktiske prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag

2) 

en duelighedsprøve bestås i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag i den relevante luftfartøjskategori

3) 

den relevante klasse- eller typerettighed indehaves, medmindre andet er angivet i dette bilag.

d) Hvis IR'en ikke er blevet forlænget eller fornyet i de foregående syv år, skal personer, der ansøger om den pågældende IR, på ny bestå teoriprøven og den praktiske prøve for IR.

e) Indehavere af en gyldig IR på et pilotcertifikat, der er udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med kravene i bilag 1 til Chicagokonventionen, fritages for at opfylde kravene i litra c), nr. 1), og litra d), i forbindelse med fornyelse af IR-beføjelserne på certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med dette bilag.

f) Den duelighedsprøve, der er nævnt i litra c), nr. 2), og litra e), kan kombineres med en duelighedsprøve med henblik på fornyelse af den relevante klasse- eller typerettighed.

▼B

SEKTION 2

Specifikke krav for flyvemaskinekategorien

FCL.625.A    IR(A) — Forlængelse

▼M11

a)

Forlængelse.

For at forlænge en IR(A) skal ansøgere:

1) 

indehave den relevante klasse- eller typerettighed, medmindre forlængelsen af IR kombineres med fornyelsen af den relevante klasse- eller typerettighed

2) 

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag, hvis forlængelsen af IR kombineres med forlængelsen af en klasse- eller typerettighed

3) 

hvis forlængelsen af IR ikke kombineres med forlængelsen af en klasse- eller typerettighed:

i) 

fuldføre afsnit 3b og de emner i afsnit 1, der er relevante for den planlagte flyvning, i den duelighedsprøve, der er foreskrevet i tillæg 9 til dette bilag, for flyvemaskiner med én pilot og

ii) 

fuldføre afsnit 6 i duelighedsprøven for flyvemaskiner med én pilot i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag udelukkende med reference til instrumenter for flermotorede flyvemaskiner.

4) 

En FNPT II eller en FFS, der repræsenterer den relevante flyvemaskineklasse eller -type, kan anvendes med henblik på forlængelse i medfør af nr. 2), forudsat at mindst hver anden duelighedsprøve med henblik på en forlængelse af en IR(A) udføres i en flyvemaskine.

▼B

b)

Der godskrives i overensstemmelse med tillæg 8 til denne del.

SEKTION 3

Specifikke krav for helikopterkategorien

▼M11

FCL.625.H    IR(H) — Forlængelse

a) For at forlænge en IR(H) skal ansøgere:

1) 

indehave den relevante typerettighed, medmindre forlængelsen af IR kombineres med fornyelsen af den relevante typerettighed

2) 

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag for den relevante helikoptertype, hvis forlængelsen af IR kombineres med forlængelsen af en typerettighed

3) 

fuldføre afsnit 5 og de relevante emner i afsnit 1 i den duelighedsprøve, der er fastlagt i tillæg 9 til dette bilag, for den relevante helikoptertype, hvis forlængelsen af IR ikke kombineres med forlængelse af en typerettighed.

b) En FTD 2/3 eller en FFS, der repræsenterer den relevante helikoptertype, kan anvendes til duelighedsprøven i medfør af litra a), nr. 3), forudsat at mindst hver anden duelighedsprøve med henblik på en forlængelse af en IR(H) udføres i en helikopter.

c) Der godskrives i overensstemmelse med tillæg 8 til dette bilag.

▼B

FCL.630.H    IR(H) — Udvidelse af beføjelser fra enmotorede til flermotorede helikoptere

Indehavere af en IR(H), som er gyldig til enmotorede helikoptere, og som ønsker at udvide den til flermotorede helikoptere for første gang, skal fuldføre:

a) 

et træningskursus hos en ATO, der omfatter mindst fem timers instruktionstid med dobbeltstyring, hvoraf tre timer kan være i en FFS eller FTD 2/3 eller FNPT II/III, og

b) 

afsnit 5 i den praktiske prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del om flermotorede helikoptere.

SEKTION 4

Specifikke krav for luftskibskategorien

FCL.625.As    IR(As) — Forlængelse

Ansøgere, som ønsker en IR(As) forlænget:

a) 

skal bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del for den relevante luftskibstype, når det kombineres med forlængelse af en typerettighed

b) 

skal fuldføre afsnit 5 og de emner i afsnit 1, der er relevante for den planlagte flyvning, i duelighedsprøven for luftskibe i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del, når det ikke kombineres med forlængelse af en typerettighed. I dette tilfælde kan en FTD 2/3 eller en FFS, som repræsenterer den relevante type, anvendes, men mindst hver anden duelighedsprøve for forlængelse af en IR(As) under disse omstændigheder skal fuldføres på et luftskib.

SUBPART H

KLASSE- OG TYPERETTIGHEDER

SEKTION 1

Fælles krav

FCL.700    Omstændigheder, hvor klasse- og typerettigheder kræves

▼M12

a)

Indehavere af et pilotcertifikat må kun fungere som piloter på et luftfartøj, hvis de har en gyldig og korrekt klasse- eller typerettighed, medmindre følgende gør sig gældende:

1) 

hvis de udøver beføjelser tilknyttet et LAPL

2) 

hvis de aflægger praktiske prøver eller duelighedsprøver med henblik på fornyelse af klasse- eller typerettigheder

3) 

hvis de modtager flyveinstruktion

4) 

hvis de har en prøveflyvningsrettighed, som er udstedt i henhold til punkt FCL.820.

▼B

b)

Uanset litra a) kan piloter for flyvninger i forbindelse med indførelse eller ændring af luftfartøjstyper have et særligt pilotcertifikat udstedt af den kompetente myndighed, som giver dem tilladelse til at foretage flyvningerne. Denne tilladelse må kun være gyldig til de pågældende flyvninger.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Beføjelser for indehavere af en klasse- eller typerettighed

Indehavere af en klasse- eller typerettighed har beføjelser til at fungere som pilot på den luftfartøjsklasse eller -type, der er angivet i rettigheden.

▼M11

FCL.710    Klasse- og typerettigheder — varianter

a) Piloter skal fuldføre difference- eller rutineopbygningstræning for at udvide deres beføjelser til en anden luftfartøjsvariant inden for en klasse- eller typerettighed. I forbindelse med varianter inden for en klasse- eller typerettighed skal difference- eller rutineopbygningstræningen omfatte de relevante elementer, der er defineret i de pågældende OSD, hvis det er relevant.

b) Differencetræningen gennemføres hos en af følgende:

1) 

en ATO

2) 

en DTO for så vidt angår luftfartøjer, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.110, litra a), nr. 1) c), og litra a), nr. 2) c), i bilag VIII

3) 

en AOC-indehaver, som har et godkendt differencetræningsprogram for den relevante klasse eller type.

c) Uanset kravet i litra b) må differencetræning for TMG, enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor (SEP), enmotorede flyvemaskiner med turbinemotorer (SET) og flermotorede flyvemaskiner med stempelmotor (MEP) udføres af en behørigt kvalificeret instruktør, medmindre andet er fastsat i de pågældende OSD.

d) Har piloter ikke fløjet den pågældende variant inden for en periode på to år efter differencetræningen, jf. litra b), skal der fuldføres yderligere differencetræning eller en duelighedsprøve på varianten, bortset fra typer eller varianter inden for klasserettigheder til SEP og TMG.

e) Differencetræningen eller duelighedsprøven på den pågældende variant skal indføres i pilotens logbog eller et tilsvarende dokument og underskrives af instruktøren eller eksaminatoren, alt efter hvad der er relevant.

▼B

FCL.725    Krav for udstedelse af klasse- og typerettigheder

▼M7

a)

Træningskursus. Ansøgere til en klasse- eller typerettighed skal gennemføre et træningskursus hos en ATO. Ansøgere til en klasserettighed til ikke-højtydende enmotorede flyvemaskiner med stempelmotorer, en TMG-klasserettighed eller en typerettighed til enmotorede helikoptere, som omhandlet i punkt DTO.GEN.110, litra a), nr. 2), litra c), i bilag VIII (del-DTO), kan gennemføre træningskurset hos en DTO. Typerettighedskurset skal omfatte de obligatoriske træningselementer for den relevante type, som defineret i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del-21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012.

▼B

b)

Teoriprøve. Ansøgere til en klasse- eller typerettighed skal bestå en teoriprøve organiseret af ATO for at demonstrere det teoretiske niveau, der kræves for at føre den relevante luftfartøjsklasse eller -type sikkert.

1) 

For luftfartøjer med flere piloter skal teoriprøven være skriftlig og indeholde mindst 100 multiple choice-spørgsmål fordelt på pensummets hovedemner.

2) 

For flermotorede luftfartøjer med én pilot skal teoriprøven være skriftlig, og antallet af multiple choice-spørgsmål afhænger af luftfartøjets kompleksitet.

3) 

For enmotorede luftfartøjer skal teoriprøven være mundtlig og gennemføres af eksaminatoren under den praktiske prøve for at vurdere, hvorvidt ansøgerens viden er tilfredsstillende.

▼M3

4) 

For flyvemaskiner med én pilot, som er klassificeret som højtydende flyvemaskiner, skal prøven være skriftlig og indeholde mindst 100 multiple choice-spørgsmål fordelt på pensummets emner.

▼M11

5) 

For enmotorede flyvemaskiner med én pilot og flermotorede flyvemaskiner (sø) med én pilot skal prøven være skriftlig og indeholde mindst 30 multiple choice-spørgsmål.

▼B

c)

Praktisk prøve. Ansøgere til en klasse- eller typerettighed skal bestå en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del for at demonstrere de færdigheder, der kræves for at føre den relevante luftfartøjsklasse eller -type sikkert.

Ansøgerne skal bestå den praktiske prøve inden for seks måneder efter klasse- eller typerettighedskursets start og inden for seks måneder før indgivelse af ansøgningen om udstedelse af klasse- eller typerettigheden.

▼M8

d)

Ansøgere, som allerede har en typerettighed til en luftfartøjstype med beføjelser til at udføre operationer med enten én eller flere piloter, anses for allerede at have opfyldt de teoretiske krav, når de ansøger om at tilføje rettigheden for den anden operationstype på samme luftfartøjstype. Sådanne ansøgere skal fuldføre yderligere flyvetræning i den anden form for operation hos en ATO eller en AOC-indehaver, der er specifikt godkendt til sådan træning af den kompetente myndighed. Denne form for operation skal angives på certifikatet.

▼B

e)

Uanset ovenstående bestemmelser er piloter, som har en prøveflyvningsrettighed udstedt i overensstemmelse med FCL.820, som deltog i prøveflyvninger i forbindelse med udvikling, certificering eller produktion af en luftfartøjstype, og som har fuldført enten 50 timers samlet flyvetid eller 10 timers flyvetid som luftfartøjschef på prøveflyvninger på den pågældende type, berettiget til at ansøge om at få udstedt den relevante typerettighed, hvis de opfylder kravene om erfaring samt forudsætningerne for at få udstedt den pågældende typerettighed, som fastlagt i denne subpart for den relevante luftfartøjskategori.

▼M12

f)

Ansøgere til en TMG-klasserettighed, som også er indehavere af et SPL, der er udstedt i henhold til bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, herunder beføjelsen til at flyve i TMG, gives fuld godskrivning med henblik på opfyldelsen af kravene i litra a), b) og c).

▼M11

FCL.740    Gyldighed og fornyelse af klasse- og typerettigheder

a) Gyldighed

Gyldighedsperioden for klasse- og typerettigheder er ét år, bortset fra klasserettigheder til enmotorede luftfartøjer med én pilot, som har en gyldighedsperiode på to år, medmindre andet er fastlagt i OSD. Vælger piloter at opfylde kravene med henblik på forlængelse tidligere end foreskrevet i FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL og FCL.740.As, indledes den nye gyldighedsperiode fra datoen for duelighedsprøven.

b) Fornyelse

I forbindelse med fornyelse af en klasse- eller typerettighed skal ansøgeren opfylde alle følgende betingelser:

1) 

en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag bestås

2) 

forud for den i nr. 1) omhandlede duelighedsprøve fuldføres opfriskningstræning hos en ATO, hvis ATO'en finder det nødvendigt med henblik på at nå færdighedsniveauet for på sikker vis at kunne operere den relevante luftfartøjsklasse eller -type, medmindre vedkommende er indehaver af en gyldig rettighed for den samme luftfartøjsklasse eller -type på et pilotcertifikat, der er udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med Chicagokonventionens bilag 1, og hvis vedkommende har ret til at udøve de beføjelser, der er tilknyttet denne rettighed. Ansøgeren må gennemføre træningen:

i) 

hos en DTO eller en ATO, hvis den udløbne rettighed vedrørte en klasserettighed til ikke-højtydende enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor, en TMG-klasserettighed eller en typerettighed til enmotorede helikoptere som omhandlet i punkt DTO.GEN.110, litra a), nr. 2) c), i bilag VIII

ii) 

hos en DTO eller en ATO eller med en instruktør, hvis rettigheden udløb for højst tre år siden, og rettigheden vedrørte en klasserettighed til ikke-højtydende enmotorede luftfartøjer med stempelmotor eller en TMG-klasserettighed.

3) 

Uanset litra b), nr. 1) og 2), er piloter, som indehaver en prøveflyvningsrettighed udstedt i henhold til punkt FCL.820, som deltog i prøveflyvninger i forbindelse med udvikling, certificering eller produktion af en luftfartøjstype, og som har fuldført enten 50 timers samlet flyvetid eller 10 timers flyvetid som luftfartøjschef på prøveflyvninger på den pågældende type i året forud for datoen for deres ansøgning, berettiget til at ansøge om forlængelse eller fornyelse af den relevante typerettighed.

▼B

SEKTION 2

Specifikke krav for flyvemaskinekategorien

▼M8

FCL.720.A    Krav om erfaring og forudsætninger for udstedelse af klasse- eller typerettigheder — flyvemaskiner

Medmindre andet er fastlagt i de data om operationel egnethed (OSD), der er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012, skal ansøgere med henblik på udstedelse af en klasse- eller typerettighed opfylde følgende krav om erfaring og forudsætninger for udstedelse af den relevante rettighed:

a)   flyvemaskiner med én pilot.

Ansøgere med henblik på udstedelse af en første klasse- eller typerettighed til en flyvemaskine med én pilot, som ønsker beføjelse til at operere flyvemaskinen i operationer med flere piloter, skal opfylde kravene i litra b), nr. 4), og litra b), nr. 5).

Derudover gælder følgende for:

1)   Flermotorede flyvemaskiner med én pilot

Ansøgere med henblik på udstedelse af en første klasse- eller typerettighed til en flermotoret flyvemaskine med én pilot skal have fuldført mindst 70 timer som luftfartøjschef i flyvemaskiner.

2)   Højtydende ikke-komplekse flyvemaskiner med én pilot

Før ansøgere med henblik på udstedelse af en klasse- eller typerettighed til en flyvemaskine med én pilot, som klassificeres som en højtydende flyvemaskine, påbegynder flyvetræning, skal de:

i) 

have mindst 200 timers samlet flyveerfaring, heraf 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner, og

ii) 

opfylde et af følgende krav:

A) 

have et kursusbevis fra et supplerende teorikursus hos en ATO eller

B) 

have bestået teoriprøverne for ATPL(A) i overensstemmelse med dette bilag (del-FCL) eller

C) 

ud over et certifikat udstedt i overensstemmelse med dette bilag (del-FCL) have et ATPL(A) eller CPL(A)/IR med godskrivning af teoretisk viden for ATPL(A), udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1.

3)   Højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot

Ansøgere med henblik på udstedelse af en typerettighed til en kompleks flyvemaskine med én pilot, der er klassificeret som en højtydende flyvemaskine, skal ud over at opfylde kravene i punkt 2) have eller have haft en én- eller flermotoret IR(A), alt efter hvad der er relevant og jf. subpart G, og de skal opfylde kravene i litra b), nr. 5).

b)   Flyvemaskiner med flere piloter

Ansøgere med henblik på udstedelse af det første typerettighedskursus for en flyvemaskine med flere piloter skal være flyveelever, der er under uddannelse på et MPL-træningskursus, eller skal:

1) 

have mindst 70 timers flyveerfaring som luftfartøjschef i flyvemaskiner

2) 

have eller have haft en flermotoret IR(A)-rettighed

3) 

have bestået teoriprøverne for ATPL(A) i overensstemmelse med dette bilag (del-FCL)

4) 

bortset fra når typerettighedskurset kombineres med et MCC-kursus:

i) 

have et kursusbevis fra et fuldført MCC-kursus i flyvemaskiner eller

ii) 

have et kursusbevis fra et fuldført MCC i helikoptere og have mere end 100 timers flyveerfaring som piloter på helikoptere med flere piloter eller

iii) 

have mindst 500 timer som pilot i helikoptere med flere piloter eller

iv) 

have mindst 500 timer som piloter i operationer med flere piloter på flermotorede flyvemaskiner med én pilot i erhvervsmæssig lufttransport i overensstemmelse med de gældende krav til flyveoperationer og

5) 

have fuldført det træningskursus, der er specificeret i FCL.745.A.

c)

Uanset litra b) må en medlemsstat udstede en typerettighed med begrænsede beføjelser for en flyvemaskine med flere piloter, som giver indehavere af en sådan rettighed ret til at fungere som andenpiloter til afløsning ved marchhøjde (cruise relief) over FL200, forudsat at to andre besætningsmedlemmer har en typerettighed i overensstemmelse med litra b).

d)

Hvor det er fastlagt i OSD, kan udøvelsen af beføjelser i tilknytning til en typerettighed som udgangspunkt begrænses til flyvning under tilsyn af en instruktør. Flyvetimerne under tilsyn skal indføres i piloternes logbog eller et tilsvarende dokument og underskrives af instruktøren. Begrænsningen ophæves, når piloterne demonstrerer, at flyvetimerne under tilsyn, som kræves i OSD, er blevet fuldført.

FCL.725.A    Teoriundervisning og flyveinstruktion med henblik på udstedelse af klasse- og typerettigheder — flyvemaskiner

Medmindre andet er fastlagt i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012, gælder følgende:

a) 

for flermotorede flyvemaskiner med én pilot:

1) 

teorikurset for en klasserettighed til flermotorede flyvemaskiner med én pilot skal omfatte mindst syv timers instruktion i operationer med flermotorede flyvemaskiner, og

2) 

flyvetræningskurset for en klasse- eller typerettighed til flermotorede flyvemaskiner med én pilot skal omfatte mindst to timer og 30 minutters dobbeltstyringsinstruktion under normale betingelser for operationer med flermotorede flyvemaskiner og mindst tre timer og 30 minutters dobbeltstyringsinstruktion i procedurer i forbindelse med motorbortfald og asymmetriske flyveteknikker.

b) 

for søflyvemaskiner med én pilot:

1) 

træningskurset for rettigheder til søflyvemaskiner med én pilot skal omfatte teoriundervisning og flyveinstruktion, og

2) 

flyvetræningen for en klasse- eller typerettighed til søflyvemaskiner med én pilot skal omfatte mindst otte timers dobbeltstyringsinstruktion, hvis ansøgerne har landversionen af den relevante klasse- eller typerettighed, eller 10 timer, hvis ansøgerne ikke har en sådan rettighed, og

c) 

for ikke-højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot og flyvemaskiner med flere piloter skal træningskurserne omfatte teori- og flyveinstruktion i UPRT relateret til de særlige forhold i den relevante klasse eller type.

▼B

FCL.730.A    Specifikke krav for piloter, som gennemgår et ZFTT-rettighedskursus (nulflyvetidstræning)

a)

En pilot, der får instruktion på et ZFTT-kursus, skal på en turbojetflyvemaskine med flere piloter, som er certificeret til CS-25-standard eller tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser, eller på en turbopropflyvemaskine med flere piloter med en maksimal certificeret startmasse på mindst 10 tons eller en certificeret kabinekonfiguration på mere end 19 passagerer, have mindst:

1) 

1 500 timers flyvetid eller 250 rutesektorer, hvis en FFS, som er kvalificeret til CG-, C- eller foreløbigt C-niveau, anvendes på kurset

2) 

500 timers flyvetid eller 100 rutesektorer, hvis en FFS, som er kvalificeret til DG- eller D-niveau, anvendes på kurset.

b)

Når en pilot skifter fra en turboprop- til en turbojetflyvemaskine eller fra en turbojet- til en turbopropflyvemaskine, kræves der supplerende simulatortræning.

FCL.735.A    MCC-træningskursus (samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer) — flyvemaskiner

a)

MCC-træningskurset skal omfatte mindst:

1) 

25 timers teoriundervisning og øvelser og

2) 

20 timers praktisk MCC-træning eller 15 timer for flyveelever på et integreret ATP-kursus.

Der skal anvendes en FNPT II MCC eller en FFS. Når MCC-træningen kombineres med det første typerettighedskursus, kan den praktiske MCC-træning reduceres til mindst 10 timer, hvis den samme FFS anvendes til både MCC- og typerettighedstræning.

b)

MCC-træningskurset skal afsluttes inden for seks måneder hos en ATO.

c)

Medmindre MCC-kurset er blevet kombineret med et typerettighedskursus, skal ansøgeren efter afslutning af MCC-træningskurset modtage et kursusbevis.

d)

Ansøgere, som har gennemført MCC-træning for enhver anden luftfartøjskategori, er fritaget for kravet i litra a), nr. 1).

FCL.740.A    Forlængelse af klasse- og typerettigheder — flyvemaskiner

a)

Forlængelse af flermotorede klasserettigheder og typerettigheder. For at få forlænget flermotorede klasserettigheder og typerettigheder skal ansøgeren:

1) 

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del i den relevante flyvemaskineklasse eller -type eller en FSTD, der repræsenterer den klasse eller type, inden for tre måneder umiddelbart forud for rettighedens udløbsdato og

2) 

i løbet af rettighedens gyldighedsperiode mindst fuldføre:

i) 

10 rutesektorer som pilot i den relevante flyvemaskineklasse eller -type eller

ii) 

én rutesektor som pilot i den relevante flyvemaskineklasse eller -type eller FFS fløjet med en eksaminator. Denne rutesektor kan flyves under duelighedsprøven.

3) 

Piloter, som arbejder for et luftfartsforetagende, der er godkendt i overensstemmelse med de gældende krav til flyveoperationer, og som har bestået foretagendets duelighedsprøve kombineret med duelighedsprøven for forlængelse af klasse- eller typerettigheden, er fritaget for kravet i nr. 2).

▼M12

4) 

Forlængelse af en BIR eller en IR(A), hvis en sådan haves, kan kombineres med en duelighedsprøve for forlængelse af en klasse- eller typerettighed.

▼M4

b)

Forlængelse af klasserettigheder til enmotorede flyvemaskiner med én pilot.

1) 

▼M12

Klasserettigheder til enmotorede flyvemaskiner med stempelmotorer og TMG-klasserettigheder. For at få forlænget klasserettigheder til enmotorede flyvemaskiner med stempelmotorer og én pilot eller TMG-klasserettigheder skal ansøgere:

▼M4

i) 

bestå en duelighedsprøve i den relevante klasse i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del med en eksaminator inden for tre måneder forud for rettighedens udløbsdato eller

ii) 

fuldføre 12 timers flyvetid i den relevante klasse inden for 12 måneder forud for rettighedens udløbsdato, herunder:

— 
6 timer som luftfartøjschef
— 
12 starter og 12 landinger og
— 
opfriskningstræning på mindst en times flyvetid i alt med en flyveinstruktør (FI) eller en klasserettighedsinstruktør (CRI). Ansøgere er fritaget for denne opfriskningstræning, hvis de har bestået en duelighedsprøve, en praktisk prøve eller en kompetencebedømmelse for en klasse- eller typerettighed i enhver anden flyvemaskineklasse eller -type.
2) 

Hvis ansøgere har både en klasserettighed til enmotorede landflyvemaskiner med stempelmotor og en TMG-rettighed, kan de opfylde kravene i nr. 1) i en af disse klasser eller en kombination heraf og opnå forlængelse af begge rettigheder.

3) 

Enmotorede turbopropflyvemaskiner med én pilot. For at få forlænget klasserettigheder til enmotorede turbopropflyvemaskiner skal ansøgere bestå en duelighedsprøve i den relevante klasse i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del med en eksaminator inden for tre måneder forud for rettighedens udløbsdato.

4) 

Hvis ansøgere har både en klasserettighed til enmotorede landflyvemaskiner med stempelmotor og en klasserettighed til enmotorede vandflyvemaskiner med stempelmotor, kan de opfylde kravene i nr. 1), ii), i en af disse klasser eller en kombination heraf og opfylde kravene for begge rettigheder. Mindst 1 time som luftfartøjschef og 6 af de krævede 12 starter og landinger skal fuldføres i hver klasse.

▼M12

5) 

Duelighedsprøven med henblik på forlængelse af en klasserettighed til enmotorede flyvemaskiner med én pilot må kombineres med duelighedsprøven med henblik på forlængelse af en BIR i henhold til punkt FCL.835, litra g), nr. 8).

▼B

c)

Ansøgere, som ikke består alle afsnit i en duelighedsprøve før en klasse- eller typerettigheds udløbsdato, må ikke udøve de beføjelser, der er tilknyttet rettigheden, før de har bestået duelighedsprøven.

▼M8

FCL.745.A Avanceret UPRT-kursus — flyvemaskiner

a) 

Det avancerede UPRT-kursus skal være fuldført hos en ATO og skal mindst omfatte:

1) 

fem timers teoriundervisning

2) 

briefings før og debriefings efter flyvning og

3) 

tre timers flyveinstruktion med dobbeltstyring med en flyveinstruktør for flyvemaskiner FI(A), der er kvalificeret i overensstemmelse med punkt FCL.915, litra e), bestående af avanceret UPRT i en flyvemaskine, der er kvalificeret til træningsopgaven.

b) 

Efter fuldførelse af UPRT-kurset skal ansøgere have udstedt et kursusbevis af ATO'en.

▼B

SEKTION 3

Specifikke krav for helikopterkategorien

FCL.720.H    Krav om erfaring og forudsætninger for udstedelse af typerettigheder — helikoptere

Medmindre andet er fastlagt i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21, skal ansøgere til en første helikoptertyperettighed opfylde følgende krav om erfaring og forudsætninger for udstedelse af den relevante rettighed:

a) 

Helikoptere med flere piloter. Ansøgere til det første typerettighedskursus for en helikoptertype med flere piloter skal:

1) 

have mindst 70 timer som luftfartøjschef på helikoptere

2) 

bortset fra når typerettighedskurset kombineres med et MCC-kursus:

i) 

have et kursusbevis fra et MCC-kursus på helikoptere eller

ii) 

have mindst 500 timer som pilot på flyvemaskiner med flere piloter eller

iii) 

have mindst 500 timer som pilot i operationer med flere piloter på flermotorede helikoptere

3) 

have bestået ATPL(H)-teoriprøverne.

b) 

Ansøgere til det første typerettighedskursus for en helikoptertype med flere piloter, som har taget et integreret ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- eller CPL(H)-kursus, og som ikke opfylder kravet i litra a), nr. 1), får typerettigheden udstedt med beføjelser, der er begrænset til udøvelse af funktioner som andenpilot. Denne begrænsning ophæves, når piloten:

1) 

har fuldført 70 timer som luftfartøjschef eller luftfartøjschef under tilsyn på helikoptere

2) 

har bestået den praktiske prøve for flere piloter på den relevante helikoptertype som luftfartøjschef.

c) 

Flermotorede helikoptere med én pilot. Ansøgere til en første typerettighed til en flermotoret helikopter med én pilot skal:

1) 

før flyvetræningens start:

i) 

have bestået ATPL(H)-teoriprøverne eller

ii) 

have et kursusbevis fra et optagelseskursus afholdt af en ATO. Kurset skal omfatte følgende emner fra ATPL(H)-teorikurset:

— 
generel viden om luftfartøjer: skrog/systemer/strømforsyning og instrument/elektronik
— 
flyvepræstation og -planlægning: masse- og balance, præstation
2) 

have mindst 70 timer som luftfartøjschef på helikoptere for ansøgere, som ikke har taget et integreret ATP(H)/IR-, ATP(H)- eller CPL(H)/IR-træningskursus.

FCL.735.H    MCC-træningskursus (samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer) — helikoptere

a)

MCC-træningskurset skal omfatte mindst:

1) 

for MCC/IR:

i) 

25 timers teoriundervisning og øvelser og

ii) 

20 timers praktisk MCC-træning eller 15 timer for flyveelever på et integreret ATP(H)/IR-kursus. Når MCC-træningen kombineres med det første typerettighedskursus for en helikopter med flere piloter, kan den praktiske MCC-træning reduceres til mindst 10 timer, hvis den samme FSTD anvendes til både MCC- og typerettighedstræning.

2) 

for MCC/VFR:

i) 

25 timers teoriundervisning og øvelser og

ii) 

15 timers praktisk MCC-træning eller 10 timer for flyveelever på et integreret ATP(H)/IR-kursus. Når MCC-træningen kombineres med det første typerettighedskursus for en helikopter med flere piloter, kan den praktiske MCC-træning reduceres til mindst syv timer, hvis den samme FSTD anvendes til både MCC- og typerettighedstræning.

b)

MCC-træningskurset skal afsluttes inden for seks måneder hos en ATO.

Der skal anvendes en FNPT II eller III kvalificeret til MCC, en FTD 2/3 eller en FFS.

c)

Medmindre MCC-kurset er blevet kombineret med et typerrettighedskursus for flere piloter, skal ansøgeren efter afslutning af MCC-træningskurset modtage et kursusbevis.

d)

Ansøgere, som har gennemført MCC-træning for enhver anden luftfartøjskategori, er fritaget for kravet i enten litra a), nr. 1), i), eller litra a), nr. 2), i).

e)

Ansøgere til MCC/IR-træning, som har fuldført MCC/VFR-træning, fritages for kravet i litra a), nr. 1), i), ovenfor og skal fuldføre fem timers praktisk MCC/IR-træning.

FCL.740.H    Forlængelse af typerettigheder — helikoptere

a)

Forlængelse. For at få forlænget typerettigheder til helikoptere skal ansøgeren:

1) 

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del på den relevante helikoptertype eller en FSTD, der repræsenterer den type, inden for tre måneder umiddelbart forud for rettighedens udløbsdato og

2) 

fuldføre mindst to timer som pilot på den relevante helikoptertype inden for rettighedens gyldighedsperiode. Den tid, der medgår til duelighedsprøven, tæller med i de to timer.

3) 

Når ansøgere har mere end én typerettighed til enmotorede helikoptere med stempelmotor, kan de få forlænget alle de relevante typerettigheder ved kun at udføre duelighedsprøven på én af de relevante typer, hvis de har fuldført mindst to timers flyvetid som luftfartøjschef på de andre typer i gyldighedsperioden.

Duelighedsprøven skal udføres på en forskellig type hver gang.

4) 

Når ansøgere har mere end én typerettighed til enmotorede helikoptere med turbinemotor med en maksimal certificeret startmasse på op til 3 175 kg, kan de få forlænget alle de relevante typerettigheder ved kun at udføre duelighedsprøven på én af de relevante typer, hvis de har fuldført:

i) 

300 timer som luftfartøjschef på helikoptere

ii) 

15 timer på hver af de typer, ansøgerne har, og

iii) 

mindst to timers flyvetid som luftfartøjschef på hver af de andre typer i gyldighedsperioden.

Duelighedsprøven skal udføres på en forskellig type hver gang.

5) 

Piloter, som består en praktisk prøve for udstedelse af en supplerende typerettighed, kan få de relevante typerettigheder i de fælles grupper forlænget i overensstemmelse med nr. 3) og 4).

6) 

Forlængelse af en IR(H), hvis en sådan haves, kan kombineres med en duelighedsprøve for en typerettighed.

b)

Ansøgere, som ikke består alle afsnit i en duelighedsprøve før en typerettigheds udløbsdato, må ikke udøve de beføjelser, der er knyttet til rettigheden, før de har bestået duelighedsprøven. I forbindelse med litra a), nr. 3) og 4), må ansøgerne ikke udøve deres beføjelser på nogen af typerne.

SEKTION 4

Specifikke krav for VTOL-luftfartøjskategorien

FCL.720.PL    Krav om erfaring og forudsætninger for udstedelse af typerettigheder — VTOL-luftfartøjer

Medmindre andet er fastlagt i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21, skal ansøgere til den første udstedelse af en VTOL-rettighed, opfylde følgende krav om erfaring og forudsætninger:

a) 

for piloter på flyvemaskiner:

1) 

have en CPL/IR(A) med ATPL-teori eller ATPL(A)

2) 

have et kursusbevis fra et MCC-kursus

3) 

have fuldført mere end 100 timer som pilot på flyvemaskiner med flere piloter

4) 

have fuldført 40 timers flyveinstruktion på helikoptere

b) 

for piloter på helikoptere:

1) 

have en CPL/IR(H) med ATPL-teori eller ATPL/IR(H)

2) 

have et kursusbevis fra et MCC-kursus

3) 

have fuldført mere end 100 timer som pilot på helikoptere med flere piloter

4) 

have fuldført 40 timers flyveinstruktion på flyvemaskiner

c) 

for piloter, der er kvalificeret til at flyve både flyvemaskiner og helikoptere:

1) 

have mindst et CPL(H)

2) 

have en IR og ATPL-teori eller ATPL på enten flyvemaskiner eller helikoptere

3) 

have et kursusbevis fra et MCC-kursus på enten helikoptere eller flyvemaskiner

4) 

have fuldført mere end 100 timer som pilot på helikoptere eller flyvemaskiner med flere piloter

5) 

have fuldført 40 timers flyveinstruktion på enten flyvemaskiner eller helikoptere, hvis piloten ikke har erfaring som ATPL eller på luftfartøjer med flere piloter.

FCL.725.PL    Flyveinstruktion med henblik på udstedelse af typerettigheder — VTOL-luftfartøjer

Flyveinstruktionsdelen af træningskurset for en VTOL-typerettighed skal fuldføres på både luftfartøjet og en FSTD, der repræsenterer luftfartøjet, og som er behørigt kvalificeret til dette formål.

FCL.740.PL    Forlængelse af typerettigheder — VTOL-luftfartøjer

a)

Forlængelse. For at få forlænget VTOL-rettigheder skal ansøgeren:

1) 

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del på den relevante VTOL-type inden for tre måneder umiddelbart forud for rettighedens udløbsdato

2) 

i løbet af rettighedens gyldighedsperiode mindst fuldføre:

i) 

10 rutesektorer som pilot på den relevante VTOL-type eller

ii) 

én rutesektor som pilot på den relevante VTOL-type eller FFS fløjet med en eksaminator. Denne rutesektor kan flyves under duelighedsprøven.

3) 

Piloter, som arbejder for et luftfartsforetagende, der er godkendt i overensstemmelse med de gældende krav til flyveoperationer, og som har bestået foretagendets duelighedsprøve kombineret med duelighedsprøven for forlængelse af typerettigheden, er fritaget for kravet i nr. 2).

b)

Ansøgere, som ikke består alle afsnit i en duelighedsprøve før en typerettigheds udløbsdato, må ikke udøve de beføjelser, der er knyttet til rettigheden, før de har bestået duelighedsprøven.

SEKTION 5

Specifikke krav for luftskibskategorien

FCL.720.As    Forudsætninger for udstedelse af typerettigheder — luftskibe

Medmindre andet er fastlagt i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med del-21, skal ansøgere til den første udstedelse af en typerettighed til luftskibe opfylde følgende krav om erfaring og forudsætninger:

a) 

for luftskibe med flere piloter:

1) 

have fuldført 70 timers flyvetid som luftfartøjschef på luftskibe

2) 

have et kursusbevis fra MCC på luftskibe.

3) 

Ansøgere, som ikke opfylder kravene i nr. 2), får typerettigheden udstedt med beføjelser, som er begrænset til udøvelse af funktioner som andenpilot. Begrænsningen ophæves, når piloten har fuldført 100 timers flyvetid som luftfartøjschef eller luftfartøjschef under tilsyn på luftskibe.

FCL.735.As    MCC-træningskursus (samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer) — luftskibe

▼M3

a)

MCC-træningskurset skal omfatte mindst:

1) 

12 timers teoriundervisning og øvelser og

2) 

5 timers praktisk MCC-træning

Der skal anvendes en FNPT II eller III kvalificeret til MCC, en FTD 2/3 eller en FFS.

▼B

b)

MCC-træningskurset skal afsluttes inden for seks måneder hos en ATO.

c)

Medmindre MCC-kurset er blevet kombineret med et typerrettighedskursus for flere piloter, skal ansøgeren efter afslutning af MCC-træningskurset modtage et kursusbevis.

d)

Ansøgere, som har gennemført MCC-træning for enhver anden luftfartøjskategori, er fritaget for kravene i litra a).

FCL.740.As    Forlængelse af typerettigheder — luftskibe

a)

Forlængelse. For at få forlænget typerettigheder til luftskibe skal ansøgeren:

1) 

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del på den relevante luftskibstype inden for tre måneder umiddelbart forud for rettighedens udløbsdato og

2) 

fuldføre mindst to timer som pilot på den relevante luftskibstype inden for rettighedens gyldighedsperiode. Den tid, der medgår til duelighedsprøven, tæller med i de to timer.

3) 

Forlængelse af en IR(As), hvis en sådan haves, kan kombineres med en duelighedsprøve for forlængelse af en klasse- eller typerettighed.

b)

Ansøgere, som ikke består alle afsnit i en duelighedsprøve før en typerettigheds udløbsdato, må ikke udøve de beføjelser, der er knyttet til rettigheden, før de har bestået duelighedsprøven.

SUBPART I

SUPPLERENDE RETTIGHEDER

FCL.800    Rettighed til kunstflyvning

▼M12

a)

Indehavere af et pilotcertifikat med beføjelser til at flyve flyvemaskiner eller TMG må kun foretage kunstflyvninger, hvis de også er indehaver af en rettighed til kunstflyvning i henhold til dette punkt.

▼B

b)

Ansøgere til en rettighed til kunstflyvning skal have fuldført:

▼M12

1) 

efter udstedelse af certifikatet, mindst 30 timers flyvetid som luftfartøjschef i flyvemaskiner eller TMG

2) 

▼M7

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:

▼B

i) 

teoriundervisning af relevans for rettigheden

▼M12

ii) 

mindst 5 timers kunstflyvningsinstruktion i flyvemaskiner eller TMG, der flyves med motoreffekt.

c)

Beføjelser i tilknytning til en rettighed til kunstflyvning skal begrænses til kunstflyvning på enten flyvemaskiner eller TMG, der flyves med motoreffekt, afhængigt af på hvilket luftfartøj kravene i litra b), nr. 1), og litra b), nr. 2), ii), blev opfyldt. Denne begrænsning ophæves efter ansøgning, hvis en pilot har fuldført mindst 3 træningsflyvninger med dobbeltstyring i flyvemaskiner, eller TMG der flyves med motoreffekt, alt efter hvad der er relevant, og som dækker det fulde træningsprogram for kunstflyvning.

▼M12

d)

Ansøgere til en rettighed til kunstflyvning, der også er indehaver af en TMG-klasserettighed og beføjelse til avanceret kunstflyvning på svæveflyvemaskiner med beføjelser som angivet i punkt SFCL.200, litra d), i bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, skal:

1) 

fritages fra at få deres rettighed til kunstflyvning begrænset til flyvemaskiner, jf. litra c), hvis de har opfyldt kravene i litra b), nr. 1), og litra b), nr. 2), ii), i flyvemaskiner, eller

2) 

gives fuld godskrivning med henblik på opfyldelsen af kravene i litra b) for udstedelse af en rettighed til kunstflyvning, der er begrænset til TMG, som flyves med motoreffekt. Denne begrænsning ophæves efter ansøgning, hvis en pilot har fuldført træning som angivet i litra c).

▼B

FCL.805    Rettigheder til at slæbe svæveflyvemaskiner og bannere

a)

Indehavere af et pilotcertifikat med beføjelser til at flyve flyvemaskiner eller TMG må kun slæbe svæveflyvemaskiner eller bannere, hvis de har den relevante rettighed til at slæbe svæveflyvemaskiner eller bannere.

b)

Ansøgere til en rettighed til at slæbe svæveflyvemaskiner skal have fuldført:

1) 

mindst 30 timers flyvetid som luftfartøjschef og 60 starter og landinger på flyvemaskiner, hvis aktiviteten skal udføres på flyvemaskiner, eller på TMG, hvis aktiviteten skal udføres på TMG, fuldført efter udstedelse af certifikatet:

2) 

▼M7

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:

▼B

i) 

teoriundervisning om slæbeoperationer og -procedurer

ii) 

mindst 10 instruktionsflyvninger med slæb af en svæveflyvemaskine, herunder mindst fem dobbeltstyringsflyvninger, og

▼M12

iii) 

bortset fra indehavere af et SPL i henhold til bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, fem rutineopbygningsflyvninger i en svæveflyvemaskine, som startes af et luftfartøj.

▼B

c)

Ansøgere til en rettighed til at slæbe bannere skal have fuldført:

1) 

mindst 100 timers flyvetid og 200 starter og landinger som luftfartøjschef på flyvemaskiner eller TMG efter udstedelse af certifikatet. Mindst 30 af disse timer skal være på flyvemaskiner, hvis aktiviteten skal udføres på flyvemaskiner, eller på TMG, hvis aktiviteten skal udføres på TMG

2) 

▼M7

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:

▼B

i) 

teoriundervisning om slæbeoperationer og -procedurer

ii) 

mindst 10 instruktionsflyvninger med slæb af et banner, herunder mindst fem dobbeltstyringsflyvninger.

▼M11

d)

Beføjelser i tilknytning til rettigheder til at slæbe svæveflyvemaskiner og bannere begrænses til flyvemaskiner eller TMG, henholdsvis luftfartøjer, som flyveinstruktionen blev fuldført på. Beføjelserne til at slæbe bannere begrænses til den slæbemetode, der blev anvendt i forbindelse med flyveinstruktionen. Beføjelserne udvides, hvis piloter har fuldført mindst tre træningsflyvninger med dobbeltstyring, der omfatter det fulde træningsprogram for slæbning i det relevante luftfartøj og metoden til slæbning af banner.

▼B

e)

For at udøve de beføjelser, der er knyttet til rettigheder til at slæbe svæveflyvemaskiner eller bannere, skal indehaveren have gennemført mindst fem slæb i løbet af de seneste 24 måneder.

f)

Hvis piloten ikke opfylder kravet i litra e), før denne begynder at udøve sine beføjelser igen, skal piloten fuldføre de manglende slæb med eller under tilsyn af en instruktør.

▼M12

g)

Ansøgere til en rettighed til at slæbe svæveflyvemaskiner eller bannere på TMG i henhold til dette litra gives fuld godskrivning med henblik på opfyldelsen af kravene i litra b) eller c), alt efter hvad der er relevant, hvis de er indehaver af en rettighed til at slæbe svæveflyvemaskiner eller bannere i henhold til punkt SFCL.205 i bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, alt efter hvad der er relevant, eller hvis de har opfyldt alle kravene for at få udstedt denne rettighed.

▼B

FCL.810    Rettighed til natflyvning

a)

Flyvemaskiner, TMG, luftskibe.

1) 

▼M12

Ansøgere skal inden for en periode på op til seks måneder have gennemført et træningskursus hos en DTO eller en ATO for at kunne udøve beføjelser tilknyttet et LAPL eller PPL for flyvemaskiner, TMG eller luftskibe under VFR-betingelser om natten. Kurset skal omfatte:

▼B

i) 

teoriundervisning

▼M3

ii) 

mindst fem timers flyvetid i den relevante luftfartøjskategori om natten, herunder mindst tre timers dobbeltstyringsinstruktion, herunder mindst én times rundflyvningsnavigation med mindst én dobbeltstyringsrundflyvning på mindst 50 km (27 NM) og fem solostarter og fem sololandinger med fuldt stop.

▼B

2) 

Før nattræningen afsluttes, skal LAPL-indehavere have gennemført den grundlæggende instrumentflyvetræning, der kræves for at få udstedt PPL.

3) 

Hvis ansøgere har både en klasserettighed til enmotorede landflyvemaskiner med stempelmotor og en TMG-klasserettighed, kan de fuldføre kravene i nr. 1) i en af disse klasser eller begge klasser.

▼M12

4) 

Ansøgere til en rettighed til natflyvning for flyvemaskiner eller TMG i henhold til dette underafsnit gives fuld godskrivning med henblik på opfyldelsen af kravene i underafsnit 1) eller 2), hvis de er indehaver af en rettighed til natflyvning i TMG i henhold til punkt SFCL.210 i bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, eller hvis de har opfyldt alle kravene for at få udstedt denne rettighed.

▼B

b)

Helikoptere. Hvis beføjelser tilknyttet et PPL for helikoptere skal udøves under VFR-betingelser om natten skal ansøgeren have:

1) 

fuldført mindst 100 timers flyvetid som pilot på helikoptere efter udstedelse af certifikatet, herunder mindst 60 timer som luftfartøjschef på helikoptere og 20 timers rundflyvning

2) 

▼M7

fuldført et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Kurset skal afsluttes inden for en periode på seks måneder og omfatte:

▼B

i) 

fem timers teoriundervisning

ii) 

10 timers instrumenttid med dobbeltstyring på helikoptere og

iii) 

fem timers flyvetid om natten, herunder mindst tre timers dobbeltstyringsinstruktion, herunder mindst én times rundflyvningsnavigation og fem sololandingsrunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing.

3) 

Ansøgere, som har eller har haft en IR til flyvemaskine eller TMG, godskrives fem timer i forhold til kravet i nr. 2), ii), ovenfor.

▼M12 —————

▼B

FCL.815    Rettighed til bjergflyvning

a)

▼M12

Beføjelser. Indehavere af en rettighed til bjergflyvning har beføjelse til at udføre flyvninger med flyvemaskiner eller TMG til og fra flader, som ifølge de af medlemsstaterne udpegede relevante myndigheder gør en sådan rettighed påkrævet.

Indehavere af et LAPL eller et PPL med beføjelse til at flyve flyvemaskiner eller TMG kan opnå den første rettighed til bjergflyvning på:

▼B

1) 

hjul, som giver ret til at flyve til og fra sådanne flader, når de ikke er dækket af sne, eller

2) 

ski, som giver ret til at flyve til og fra sådanne flader, når de er dækket af sne.

3) 

De beføjelser, der er knyttet til grundrettigheden, kan udvides til enten hjul eller ski, når piloten har gennemført et relevant supplerende rutineopbygningskursus, herunder teoriundervisning og flyvetræning, med en bjergflyvningsinstruktør.

▼M7

b)

Træningskursus. Ansøgere til en rettighed til bjergflyvning skal inden for en periode på 24 måneder have gennemført et kursus med teoriundervisning og flyvetræning hos en DTO eller en ATO. Kursets indhold skal være i overensstemmelse med de beføjelser til bjergflyvning, der ansøges om.

▼B

c)

Praktisk prøve. Efter træningen skal ansøgeren bestå en praktisk prøve med en FE, der er kvalificeret til formålet. Den praktiske prøve skal omfatte:

1) 

en mundtlig teoriprøve

2) 

seks landinger på mindst to forskellige flader, som kræver en rettighed til bjergflyvning, ud over afgangsfladen.

d)

Gyldighed. En rettighed til bjergflyvning er gyldig i en periode på 24 måneder.

▼M11

e)

Forlængelse

For at få forlænget en rettighed til bjergflyvning skal ansøgere enten:

1) 

i de foregående to år have fuldført mindst seks landinger på en overflade, som kræver en rettighed til bjergflyvning, eller

2) 

bestå en duelighedsprøve, der er i overensstemmelse med kravene i litra c).

▼B

f)

Fornyelse. Hvis rettigheden er udløbet, skal ansøgeren opfylde kravene i litra e), nr. 2).

FCL.820    Rettighed til prøveflyvning

a)

Indehavere af et pilotcertifikat til flyvemaskiner eller helikoptere må kun fungere som luftfartøjschef i kategori 1- eller 2-prøveflyvninger, som defineret i del-21, hvis de har en rettighed til prøveflyvning.

b)

Den forpligtelse til at have en rettighed til prøveflyvning, der er fastsat i litra a), gælder kun for prøveflyvninger, der udføres på:

1) 

helikoptere, der er certificeret eller skal certificeres i overensstemmelse med standarderne i CS-27 eller CD-29 eller tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser, eller

2) 

flyvemaskiner, der er certificeret eller skal certificeres i overensstemmelse med:

i) 

standarderne i CS-25 eller tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser eller

ii) 

standarderne i CS-23 eller tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser, bortset fra flyvemaskiner med en maksimal startmasse på 2 000 kg eller derunder.

c)

Indehavere af en rettighed til prøveflyvning har inden for den relevante luftfartøjskategori beføjelser til:

1) 

når det gælder rettigheden til prøveflyvning i kategori 1 at udføre alle kategorier af prøveflyvninger, som defineret i del-21, enten som luftfartøjschef eller andenpilot

2) 

når det gælder rettigheden til prøveflyvning i kategori 2:

i) 

at udføre prøveflyvninger i kategori 1, som defineret i del-21:

— 
som andenpilot eller
— 
som luftfartøjschef for de flyvemaskiner, der er omhandlet i litra b), nr. 2), ii), bortset fra dem i regionalkategorien, eller som har en beregnet dykhastighed på mere end 0,6 mach eller en maksimumsgrænse på mere end 25 000 fod
ii) 

at udføre alle andre kategorier af prøveflyvninger, som defineret i del-21, enten som luftfartøjschef eller andenpilot

▼M5

3) 

at udføre flyvninger uden en type- eller klasserettighed, som beskrevet i subpart H, dog må rettigheden til prøveflyvning ikke bruges til at udføre erhvervsmæssige lufttransportoperationer.

▼B

d)

Ansøgere til en førstegangsudstedelse af en rettighed til prøveflyvning skal:

1) 

have mindst et CPL og en IR i den relevante luftfartøjskategori

2) 

have fuldført mindst 1 000 timers flyvetid i den relevante luftfartøjskategori, heraf mindst 400 timer som luftfartøjschef

3) 

have gennemført et træningskursus hos en ATO, der er relevant for det pågældende luftfartøj og den pågældende kategori af flyvninger. Træningen skal omfatte mindst følgende emner:

— 
præstation
— 
stabilitet og kontrol/manøvreringsegenskaber
— 
systemer
— 
teststyring
— 
risiko-/sikkerhedsstyring

e)

Indehavere af en rettighed til prøveflyvning kan få deres beføjelser udvidet til en anden prøveflyvningskategori og en anden luftfartøjskategori, når de har gennemført et supplerende træningskursus hos en ATO.

▼M3

FCL.825    En-route-instrumentrettighed (EIR)

a) 

Beføjelser og betingelser

1) 

Indehavere af en en-route-instrumentrettighed (EIR) har beføjelser til at udføre flyvninger om dagen i henhold til IFR i flyvningens en-route-fase med en flyvemaskine, for hvilken der haves en klasse- eller typerettighed. Beføjelsen kan udvides til at omfatte udførelse af flyvninger om natten i henhold til IFR i flyvningens en-route-fase, hvis piloten har en rettighed til natflyvning i overensstemmelse med FCL.810.

2) 

Indehaveren af en EIR skal kun påbegynde eller fortsætte en flyvning, for hvilken denne har til hensigt at udøve de beføjelser, der er tilknyttet rettigheden, hvis de seneste tilgængelige meteorologiske oplysninger viser, at:

i) 

vejrforholdene ved start er således, at den del af flyvningen fra start til en planlagt overgang fra VFR til IFR kan gennemføres i overensstemmelse med VFR, og

ii) 

vejrforholdene på det forventede ankomsttidspunkt på den planlagte ankomstflyveplads vil være således, at den del af flyvningen fra en overgang fra IFR til VFR til landing kan gennemføres i overensstemmelse med VFR.

b) 

Forudsætninger. Ansøgere til en EIR skal mindst have et PPL(A) og have fuldført mindst 20 timers flyvetid på rundflyvninger som luftfartøjschef på flyvemaskiner.

c) 

Træningskursus. Ansøgere til en EIR skal inden for en periode på 36 måneder have fuldført følgende hos en ATO:

1) 

mindst 80 timers teoriundervisning i overensstemmelse med FCL.615 og

2) 

Instrumentflyveinstruktion, hvoraf:

i) 

flyvetræningen med henblik på en enmotoret-EIR skal omfatte mindst 15 timers instrumentflyvetid under instruktion og

ii) 

flyvetræningen med henblik på en flermotoret-EIR skal omfatte mindst 16 timers instrumentflyvetid under instruktion, hvoraf mindst 4 timer skal være i flermotorede flyvemaskiner.

d) 

Teoretisk viden. Inden ansøgere må aflægge den praktiske prøve, skal de demonstrere teoretisk viden på et niveau, som svarer til de beføjelser, der gives inden for de områder, der er omhandlet i FCL.615, litra b).

e) 

Praktisk prøve. Efter træningen skal ansøgeren bestå en praktisk prøve i en flyvemaskine med IRE. Er der tale om en flermotoret-EIR, skal den praktiske prøve udføres i en flermotoret flyvemaskine. Er der tale om en enmotoret-EIR, skal den praktiske prøve udføres i en enmotoret flyvemaskine.

f) 

Uanset litra c) og d) skal indehaveren af en enmotoret-EIR, der også har en klasse- eller typerettighed til flermotorede flyvemaskiner, og som ønsker at opnå en flermotoret-EIR for første gang, fuldføre et kursus hos en ATO, som omfatter mindst 2 timers instrumentflyvetid under instruktion i flyvningens en-route-fase i flermotorede flyvemaskiner og bestå den praktiske prøve, der er omhandlet i litra e).

g) 

Gyldighed, forlængelse og fornyelse.

1) 

En EIR er gyldig i ét år.

2) 

Personer, der ansøger om en forlængelse af en EIR skal:

i) 

bestå en duelighedsprøve i en flyvemaskine inden for 3 måneder umiddelbart forud for rettighedens udløbsdato, eller

ii) 

inden for 12 måneder forud for rettighedens udløbsdato fuldføre 6 timer som luftfartøjschef i henhold til IFR og én træningsflyvning af mindst 1 times varighed med en instruktør, som har beføjelser til at give træning med henblik på en IR(A) eller en EIR.

3) 

For hver anden efterfølgende forlængelse skal indehaveren af en EIR bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med litra g), nr. 2, i).

4) 

Hvis en EIR er udløbet, skal ansøgere for at forny deres beføjelser:

i) 

fuldføre opfriskningstræning hos en instruktør, som har beføjelser til at give træning med henblik på en IR(A) eller en EIR, for at nå op på det færdighedsniveau, der kræves, og

ii) 

gennemføre en duelighedsprøve.

5) 

Hvis en EIR ikke er blevet forlænget eller fornyet i de foregående syv år, skal indehaveren igen bestå teoriprøven med henblik på en EIR i overensstemmelse med FCL.615, litra b).

▼M4

6) 

Er der tale om en flermotoret-EIR, skal duelighedsprøven med henblik på forlængelse eller fornyelse og den træningsflyvning, der kræves i henhold til litra g), nr. 2), ii), gennemføres i en flermotoret flyvemaskine. Hvis piloten også har en enmotoret-EIR, skal denne duelighedsprøve også resultere i en forlængelse eller fornyelse af denne EIR. Træningsflyvning, der fuldføres i en flermotoret flyvemaskine, skal også opfylde kravet om træningsflyvning for en enmotoret-EIR.

▼M3

h) 

Hvis en person, der ansøger om en EIR, har fuldført instrumentflyvetid under instruktion med en IRI(A) eller en FI(A), der har beføjelse til at undervise med henblik på en IR eller en EIR, kan disse timer godskrives i de timer, der kræves i henhold til litra c), nr. 2), i) og ii), med op til et maksimum på hhv. 5 eller 6 timer. De 4 timers instrumentflyvetid under instruktion i flermotorede flyvemaskiner, der kræves i henhold til litra c), nr., 2), ii), er ikke omfattet af denne godskrivning.

1) 

For at bestemme antallet af timer, der skal godskrives, og fastlægge træningsbehovet skal ansøgeren have gennemgået en vurdering forud for tilmelding hos en ATO.

2) 

Gennemførelsen af instrumentflyveinstruktionen ved en IRI(A) eller FI(A) i henhold til litra a, i), eller litra b, i), skal registreres i en specifik uddannelsesbog og underskrives af instruktøren.

i) 

Ansøgere til en EIR som har et del-FCL PPL eller CPL og en gyldig IR(A), der er udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med kravene i bilag I til Chicago-konventionen, kan godskrives fuldt ud med henblik på opfyldelse af de træningskursuskrav, der er nævnt i litra c). For at få udstedt en EIR skal ansøgeren:

1) 

bestå den praktiske prøve, der kræves til en EIR

2) 

uanset litra d) under den praktiske prøve demonstrere over for eksaminatoren, at han/hun har erhvervet et tilstrækkeligt niveau af teoretisk viden om luftfartslovgivning, meteorologi samt flyveplanlægning og -præstation (IR)

3) 

have en minimumserfaring på mindst 25 timers flyvetid i henhold til IFR som luftfartøjschef på flyvemaskiner.

▼M12 —————

▼B

SUBPART J

INSTRUKTØRER

SEKTION 1

Fælles krav

FCL.900    Instruktørbeviser

a)

Generelt. En person må kun give:

1) 

flyveinstruktion på luftfartøjer, når denne har:

i) 

et pilotcertifikat, der er udstedt eller anerkendt i overensstemmelse med denne forordning

ii) 

et instruktørbevis af relevans for instruktionen udstedt i overensstemmelse med denne subpart

2) 

syntetisk flyveinstruktion eller MCC-instruktion, når personen har et instruktørbevis af relevans for instruktionen udstedt i overensstemmelse med denne subpart.

b)

Særlige betingelser

▼M8

1) 

Den kompetente myndighed må udstede et specifikt bevis, som giver beføjelser med henblik på flyveinstruktion, hvis det ikke er muligt at opfylde kravene i denne subpart, i forbindelse med indførelse af:

i) 

nye luftfartøjer i medlemsstaterne eller i en operatørs flåde eller

ii) 

nye træningskurser i dette bilag (del-FCL).

Et sådant bevis er begrænset til de træningsflyvninger, der er nødvendige for indførelsen af den nye type luftfartøj eller det nye træningskursus, og det må under alle omstændigheder højst være gyldigt i ét år.

▼B

2) 

Indehavere af et bevis, der er udstedt i overensstemmelse med litra b), nr. 1), som ønsker at ansøge om udstedelse af et instruktørbevis, skal opfylde forudsætningerne og kravene til forlængelse for den pågældende instruktørkategori. Uanset FCL.905.TRI, litra b), vil et TRI-bevis, som er udstedt i overensstemmelse med dette afsnit, omfatte beføjelse til at give instruktion i forbindelse med udstedelsen af et TRI- eller SFI-bevis til den relevante type.

▼M11

c)

Instruktion, som gives uden for medlemsstaternes område

1) 

Uanset litra a) skal den kompetente myndighed i tilfælde af, at flyveinstruktion i forbindelse med et træningskursus, som er godkendt i henhold til dette bilag, finder sted uden for det område, hvor medlemsstaterne er ansvarlige i henhold til Chicagokonventionen, udstede et instruktørbevis til ansøgere, som:

i) 

er indehaver af et pilotcertifikat, der opfylder alle følgende kriterier:

A) 

det er i overensstemmelse med Chicagokonventionens bilag 1

B) 

det er under alle omstændigheder mindst et CPL for den relevante luftfartøjskategori med en relevant rettighed eller et relevant certifikat

ii) 

opfylder kravene i denne subpart for udstedelse af det relevante instruktørbevis

iii) 

over for den kompetente myndighed demonstrerer en tilstrækkelig viden om de europæiske flyvesikkerhedsregler til at kunne udøve instruktørbeføjelser i overensstemmelse med dette bilag.

2) 

Beviset skal afgrænses til alene at give flyveinstruktion i forbindelse med et træningskursus, som er godkendt i henhold til dette bilag, og som opfylder alle følgende betingelser:

i) 

den gives uden for det område, som medlemsstaterne er ansvarlige for i henhold til Chicagokonventionen.

ii) 

den gives til flyveelever, som har tilstrækkelige færdigheder i det sprog, flyveinstruktionen gives på.

▼M8

FCL.915    Generelle forudsætninger og krav for instruktører

a)   Generelle bestemmelser

Ansøger med henblik på udstedelse af et instruktørbevis skal være mindst 18 år.

b)   Supplerende krav til instruktører, der udfører flyveinstruktion på luftfartøjer

Ansøgere med henblik på udstedelse af eller indehavere af et instruktørbevis med beføjelser til at give flyveinstruktion på et luftfartøj skal:

1) 

for certifikattræning som minimum besidde det certifikat — eller i tilfælde af punkt FCL.900, litra c), det ækvivalente certifikat — som flyveinstruktionen vedrører

2) 

for rettighedstræning som minimum besidde det certifikat — eller i tilfælde af punkt FCL.900, litra c), det ækvivalente certifikat — som flyveinstruktionen vedrører

3) 

bortset fra prøveflyvningsinstruktører (FTI) have:

i) 

fuldført mindst 15 timers flyvetid som piloter på den luftfartøjsklasse eller -type, som instruktionen gives på, hvoraf højst syv timer må være i en FSTD, der repræsenterer luftfartøjsklassen eller -typen, hvis det er relevant, eller

ii) 

bestået en bedømmelse af kompetence for den relevante instruktørkategori på luftfartøjsklassen eller -typen og

4) 

være berettiget til at fungere som luftfartøjschef i luftfartøjet under sådan flyveinstruktion.

▼M12

c)   Godskrivning med henblik på supplerende instruktørbeviser og med henblik på forlængelse

1) 

Der gives fuld godskrivning med henblik på undervisnings- og læringskompetencer til:

i) 

indehavere af et instruktørbevis, der ansøger om yderligere instruktørbeviser, og

ii) 

ansøgere til et instruktørbevis, som allerede er indehaver af et instruktørbevis, der er udstedt i henhold til bilag III (del-BFCL) til Kommissionens forordning (EU) 2018/395 eller bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976.

▼M8

2) 

De timer, der flyves som eksaminator under praktiske prøver eller duelighedsprøver, godskrives fuldt ud i forhold til kravene til forlængelse for alle allerede erhvervede instruktørbeviser.

d)

Ved godskrivning i forhold til udvidelse til andre typer skal der tages hensyn til de relevante elementer, som er defineret i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012.

e)

Yderligere krav til instruktion i et træningskursus i overensstemmelse med FCL.745.A:

1) 

Ud over litra b) skal indehavere af et instruktørbevis, inden de fungerer som instruktører for et træningskursus i overensstemmelse med FCL.745.A:

i) 

have mindst 500 timers flyvetid som piloter på flyvemaskiner, herunder mindst 200 timers flyveinstruktion

ii) 

efter at have opfyldt kravene til erfaring i litra e), nr. 1) i), have fuldført et UPRT-instruktørtræningskursus hos en ATO, hvor ansøgernes kompetencer skal være blevet vurderet løbende og

iii) 

efter fuldførelsen af kurset have fået udstedt et kursusbevis fra en ATO, hvis skoleleder (HT) har indføjet de beføjelser, der er angivet i litra e), nr. 1), i ansøgernes logbog.

2) 

De i litra e), nr. 1), omhandlede beføjelser må kun udøves, hvis instruktører i det seneste år har fået genopfriskningstræning hos en ATO, i hvilken HT vurderer, at den nødvendige kompetence til at give instruktion på et kursus i overensstemmelse med punkt FCL.745.A er tilfredsstillende.

3) 

Instruktører, der er indehavere af de beføjelser, der er angivet i litra e), nr. 1), må fungere som instruktører for et kursus som omhandlet i litra e), nr. 1) ii), forudsat at de:

i) 

har 25 timers flyvetræningsinstruktionserfaring i overensstemmelse med FCL.745.A

ii) 

har gennemgået en kompetencevurdering vedrørende denne beføjelse og

iii) 

opfylder kravet om nylig erfaring i litra e), nr. 2).

4) 

Disse beføjelser skal indføres i instruktørernes logbog og underskrives af eksaminatoren.

▼B

FCL.920    Instruktørkompetencer og bedømmelse

Alle instruktører skal trænes med henblik på erhvervelse af følgende kompetencer:

— 
forberedelse af ressourcer
— 
skabelse af en indlæringsfremmende atmosfære
— 
formidling af viden
— 
integration af trussels- og fejlstyring (TEM) og besætningsressourcestyring
— 
administration af tid for at opfylde træningsmål
— 
fremme af læring
— 
bedømmelse af elevens præstation
— 
overvågning og vurdering af fremskridt
— 
evaluering af træningssessioner
— 
rapportering af resultater.

FCL.925    Supplerende krav til MPL-instruktører

a)

Instruktører, som udfører MPL-træning, skal:

1) 

have gennemført et MPL-instruktørtræningskursus hos en ATO og

2) 

endvidere for det integrerede MPL-træningskursus på grundniveau, mellemniveau og videregående niveau:

i) 

have erfaring med operationer med flere piloter og

ii) 

have udført grundtræning i styring af besætningsressourcer hos et luftfartsforetagende, der er godkendt i overensstemmelse med de gældende krav til flyveoperationer.

b)

Træningskursus for MPL-instruktører

1) Træningskurset for MPL-instruktører skal omfatte mindst 14 timers træning.

Når træningskurset er gennemført, skal ansøgeren gennemgå en bedømmelse af instruktørkompetencer og af kendskabet til den kompetencebaserede tilgang til træning.

2) Bedømmelsen skal bestå af en praktisk demonstration af flyveinstruktion i den relevante fase af MPL-træningskurset. Denne bedømmelse skal udføres af en eksaminator, der er kvalificeret i henhold til subpart K.

3) Når MPL-træningskurset er bestået, skal ATO udstede et MPL-instruktørbevis til ansøgeren.

c)

For at opretholde beføjelserne skal instruktøren inden for de foregående 12 måneder inden for rammerne af et MPL-træningskursus have fuldført:

1) 

én simulatorsession på mindst tre timer eller

2) 

én luftøvelse på mindst én time bestående af mindst to starter og landinger.

d)

Hvis instruktøren ikke har opfyldt kravene i litra c), før denne udøver sine beføjelser til at give MPL-flyveinstruktion, skal instruktøren:

1) 

tage opfriskningstræning hos en ATO for at opnå det kompetenceniveau, der er nødvendigt for at bestå bedømmelsen af instruktørkompetencer, og

2) 

bestå bedømmelsen af instruktørkompetencer i overensstemmelse med litra b), nr. 2).

▼M7

FCL.930    Træningskursus

a) 

Ansøgere til et instruktørbevis skal have gennemført et kursus med teoriundervisning og flyveinstruktion hos en ATO. Ansøgere til et instruktørbevis for svæveflyvemaskiner og motorsvæveflyvemaskiner kan have gennemført et kursus med teoriundervisning og flyveinstruktion hos en DTO.

b) 

Ud over det specifikke indhold, der er omhandlet i dette bilag (del-FCL) for de enkelte instruktørkategorier, skal kurset have det indhold, der er foreskrevet i punkt FCL.920.

▼B

FCL.935    Kompetencebedømmelse

▼M11

a)

Bortset fra instruktører i samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer (MCCI), instruktører i syntetisk flyvetræning (STI), bjergflyvningsinstruktører (MI) og prøveflyvningsinstruktører (FTI) skal ansøgere til et instruktørbevis bestå en kompetencebedømmelse i den relevante luftfartøjskategori, i den relevante klasse eller type eller en FSTD, for at demonstrere over for en eksaminator, som er kvalificeret i henhold til subpart K i dette bilag, at de har evnen til at instruere en flyveelev med henblik på det niveau, der kræves for udstedelse af det relevante certifikat, den relevante rettighed eller det relevante bevis.

▼B

b)

Denne bedømmelse skal omfatte:

1) 

demonstration af de kompetencer, der er beskrevet i FCL.920, før flyvning, efter flyvning og under teoriundervisning

2) 

mundtlige prøver på jorden, briefings før og efter flyvning og flyvedemonstrationer i den relevante luftfartøjskategori eller -type eller FSTD

3) 

øvelser, der er tilstrækkelige til at evaluere instruktørens kompetencer.

c)

Bedømmelsen skal udføres i samme luftfartøjsklasse eller -type eller FSTD, som anvendes under flyveinstruktionen.

d)

Når der kræves en kompetencebedømmelse til forlængelse af et instruktørbevis, må ansøgere, der ikke består bedømmelsen før instruktørbevisets udløbsdato, ikke udøve de beføjelser, der er tilknyttet beviset, før bedømmelsen er bestået.

▼M11

FCL.940    Instruktørbevisets gyldighed

Bortset fra MI og uanset punkt FCL.900, litra b), nr. 1), og punkt FCL.915, litra e), nr. 2), er instruktørbeviser gyldige i en periode på tre år.

▼M4

FCL.945    Instruktørers forpligtelser

Når træningsflyvningen med henblik på at forlænge en SEP- eller TMG-klasserettighed i overensstemmelse med FCL.740.A, litra b), nr. 1), er fuldført, og alene hvis alle øvrige kriterier for forlængelse er opfyldt, jf. FCL.740.A, litra b), nr. 1), skal instruktøren påtegne ansøgerens certifikat med rettighedens eller certifikatets nye udløbsdato, hvis vedkommende har specifik bemyndigelse dertil fra den kompetente myndighed med ansvar for ansøgerens certifikat.

▼B

SEKTION 2

Specifikke krav for flyveinstruktører — FI

▼M11

FCL.905.FI    FI — Beføjelser og betingelser

FI har beføjelser til at give flyveinstruktion med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af:

▼M12

a) 

et PPL og LAPL i den relevante luftfartøjskategori

b) 

klasse- og typerettigheder til luftfartøjer med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot

▼M11

c) 

klasse- og typerettigheder for flyvemaskiner med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, i operationer udført med flere piloter, hvis FI opfylder en eller flere af følgende betingelser:

1) 

vedkommende har eller har haft et TRI-bevis til flyvemaskiner med flere piloter

2) 

vedkommende har fuldført alt følgende:

i) 

mindst 500 timer som pilot i operationer med flere piloter på flyvemaskiner

ii) 

træningskurset for MCCI i overensstemmelse med punkt FCL.930.MCCI

d) 

typerettigheder til luftskibe med én eller flere piloter

e) 

et CPL i den relevante luftfartøjskategori, hvis FI har fuldført mindst 200 timers flyveinstruktion i den pågældende luftfartøjskategori

f) 

rettigheden til natflyvning, hvis FI opfylder alle følgende betingelser:

1) 

er kvalificeret til at flyve om natten i den relevante luftfartøjskategori

2) 

har demonstreret evnen til at instruere om natten over for en FI, som er kvalificeret i overensstemmelse med litra j)

3) 

opfylder kravet til naterfaring som fastsat i punkt FCL.060, litra b), nr. 2)

▼M12

g) 

en slæberettighed og en rettighed til kunstflyvning, hvis sådanne beføjelser indehaves, og den pågældende FI over for en FI, som er kvalificeret i overensstemmelse med litra j), har demonstreret evnen til at give instruktion i forbindelse med denne rettighed

▼M11

h) 

en EIR eller IR i den relevante luftfartøjskategori, hvis FI opfylder alle følgende betingelser:

1) 

har fuldført mindst 200 timers flyvetid i henhold til IFR, hvoraf højst 50 timer må være instrumenttid på jorden i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II

2) 

har fuldført IRI-træningskurset som flyveelev og bestået en kompetencebedømmelse for IRI-beviset

3) 

opfylder kravene i punkt FCL.915.CRI, litra a), FCL.930.CRI og FCL.935 for så vidt angår flermotorede flyvemaskiner og punkt FCL.910.TRI, litra c), nr. 1), og punkt FCL.915.TRI, litra d), nr. 2), for så vidt angår flermotorede helikoptere

i) 

klasse- eller typerettigheder til flermotorede fartøjer med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, hvis FI opfylder følgende betingelser:

1) 

for så vidt angår flyvemaskiner opfylder kravene i punkt FCL.915.CRI, litra a), punkt FCL.930.CRI og punkt FCL.935

2) 

for så vidt angår helikoptere opfylder kravene i punkt FCL.910.TRI, litra c), nr. 1), og punkt FCL.915.TRI, litra d), nr. 2)

j) 

et FI-, et IRI-, et CRI-, et STI- eller et MI-bevis, hvis FI opfylder alle følgende betingelser:

▼M12

1) 

de har fuldført mindst 500 timers flyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori

▼M11

2) 

de har bestået en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935 i den relevante luftfartøjskategori ved over for en flyveinstruktøreksaminator (FIE) at demonstrere evnen til at give instruktion med henblik på det relevante certifikat

k) 

et MPL, hvis FI opfylder alle følgende betingelser:

1) 

har fuldført mindst 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner, herunder mindst 200 timers flyveinstruktion, for den elementære flyvetræning

2) 

for grundtræningen:

i) 

har en IR til flermotorede flyvemaskiner og beføjelse til at give instruktion med henblik på IR og

ii) 

har fuldført mindst 1 500 timers flyvetid i operationer med flere besætningsmedlemmer.

3) 

for FI, som allerede er kvalificeret til at give instruktion på integrerede ATP(A)- eller CPL(A)/IR-kurser, kan kravet i nr. 2), ii), erstattes af fuldførelse af et struktureret kursus med træning bestående af:

i) 

MCC-kvalifikation

ii) 

observation af fem sessioner med flyveinstruktion i fase 3 af et MPL-kursus

iii) 

observation af fem sessioner med flyveinstruktion i fase 4 af et MPL-kursus

iv) 

observation af fem vedligeholdende flyvetræningssessioner for besætningsmedlemmer

v) 

indholdet af MCCI-kurset.

I dette tilfælde skal FI gennemføre deres første fem instruktørsessioner under tilsyn af en TRI(A), MCCI(A) eller SFI(A), som er kvalificeret med hensyn til MPL-flyveinstruktion.

▼B

FCL.910.FI    FI — Begrænsede beføjelser

a)

▼M7

En FI's beføjelser er begrænset til at give flyveinstruktion under tilsyn af en FI for samme luftfartøjskategori, som er udpeget af DTO eller ATO til dette formål, i følgende tilfælde:

▼M12

1) 

med henblik på udstedelse af PPL og LAPL

▼B

2) 

på alle integrerede kurser på PPL-niveau for flyvemaskiner og helikoptere

▼M12

3) 

med henblik på klasse- og typerettigheder til enmotorede luftfartøjer med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot

▼B

4) 

med henblik på rettigheder til natflyvning, slæberettigheder og rettigheder til kunstflyvning.

b)

I forbindelse med udførelse af træning under tilsyn i henhold til litra a) har FI ikke ret til at give flyveelever tilladelse til at udføre første soloflyvninger og første solorundflyvninger.

c)

Begrænsningerne i litra a) og b) fjernes fra FI-beviset, når FI har fuldført mindst:

1) 

for FI(A): 100 timers flyveinstruktion på flyvemaskiner eller TMG og derudover tilsyn med mindst 25 soloflyvninger foretaget af flyveelever

2) 

for FI(H): 100 timers flyveinstruktion på helikoptere og derudover tilsyn med mindst 25 soloflyvningsøvelser foretaget af flyveelever

▼M12

3) 

for FI(As): 15 timers flyveinstruktion eller 50 starter under flyveinstruktion, som omfatter hele træningspensummet for udstedelse af PPL(As).

▼B

FCL.915.FI    FI — Forudsætninger

Ansøgere til et FI-bevis skal:

a) 

for FI(A) og FI(H):

1) 

have modtaget mindst 10 timers instrumentflyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori, hvoraf højst fem timer må være instrumenttid på jorden i en FSTD

2) 

have fuldført mindst 20 timers VFR-rundflyvning i den relevante luftfartøjskategori som luftfartøjschef og

b) 

desuden for FI(A):

1) 

have mindst et CPL(A) eller

2) 

have mindst et PPL(A) og have:

▼M11

i) 

bortset fra en FI(A), der kun tilbyder træning med henblik på LAPL(A) og har bestået den CPL-teoriprøve, som kan tages uden at fuldføre et CPL-teorikursus, og som ikke giver ret til udstedelse af et CPL, og

▼B

ii) 

fuldført mindst 200 timers flyvetid på flyvemaskiner eller TMG, herunder 150 timer som luftfartøjschef

3) 

have fuldført mindst 30 timer på enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor, hvoraf mindst fem timer skal have været udført i de sidste seks måneder før flyveprøven inden optagelse, som er omhandlet i FCL.930.FI, litra a)

4) 

have fuldført en VFR-rundflyvning som luftfartøjschef på mindst 540 km (300 NM), hvor der skal foretages fuldt stop på to forskellige flyvepladser

c) 

desuden for FI(H) have fuldført 250 timers samlet flyvetid som pilot på helikoptere, hvoraf:

1) 

mindst 100 timer skal være som luftfartøjschef, hvis ansøgeren har mindst et CPL(H), eller

▼M11

2) 

mindst 200 timer som luftfartøjschef, hvis ansøgeren har mindst et PPL(H) og har bestået den CPL-teoriprøve, som kan tages uden at fuldføre et CPL-teorikursus, og som ikke giver ret til udstedelse af et CPL

▼B

d) 

for FI(As) have fuldført 500 timers flyvetid på luftskibe som luftfartøjschef, hvoraf 400 timer skal være som luftfartøjschef med et CPL(As)

▼M12 —————

▼B

FCL.930.FI    FI — Træningskursus

a)

Ansøgere til et FI-bevis skal have bestået en specifik flyveprøve inden optagelsen med en FI, som er kvalificeret i overensstemmelse med FCL.905.FI, litra i), i løbet af de forudgående seks måneder forud for kursets start, for at vurdere deres evne til at gennemføre kurset. Denne flyveprøve inden optagelsen baseres på duelighedsprøven for klasse- og typerettigheder, som beskrevet i tillæg 9 til denne del.

b)

FI-træningskurset skal omfatte:

1) 

25 timers undervisnings- og læringsinstruktion

▼M12

2) 

mindst 100 timers teoriundervisning, herunder midtvejsprøver

▼B

3) 
i) 

mindst 30 timers flyveinstruktion, hvoraf 25 timer skal være dobbeltstyringsinstruktion, hvoraf fem timer kan fuldføres i en FFS, FNPT I eller II eller en FTD 2/3, for FI(A) og (H)

▼M12

ii) 

mindst 20 timers flyveinstruktion, hvoraf 15 timer skal være dobbeltstyringsinstruktion, for FI(As).

▼M12 —————

▼M12

4) 

Ansøgere om et FI-bevis i en anden luftfartøjskategori, som indehaver eller har haft et FI(A), (H) eller (As), får godskrevet 55 timer med henblik på opfyldelsen af kravet i litra b), nr. 2).

▼M11

c)

Ansøgere til et FI-bevis, der har eller har haft et andet instruktørbevis, som er udstedt i overensstemmelse med dette bilag, anses for at opfylde kravene i litra b), nr. 1).

▼M11

FCL.940.FI    FI — Forlængelse og fornyelse

a) Forlængelse

1) 

For at få forlænget et FI-bevis skal indehavere opfylde mindst to af følgende tre krav før FI-bevisets udløbsdato:

i) 

de skal have fuldført:

A) 

mindst 50 timers flyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori som FI, TRI, CRI, IRI, MI eller som eksaminator for FI(A) og FI(H). Hvis beføjelserne til at give instruktion til IR skal forlænges, skal mindst 10 af disse timer være flyveinstruktion for en IR, og de skal være fuldført inden for den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før FI-bevisets udløbsdato

B) 

mindst 20 timers flyveinstruktion på luftskibe som FI, IRI eller som eksaminator for et FI(A). Hvis beføjelserne til at give instruktion til IR skal forlænges, skal 10 af disse timer være flyveinstruktion for en IR, og de skal være fuldført inden for den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før FI-bevisets udløbsdato

▼M12 —————

▼M11

ii) 

de har gennemført opfriskningstræning som FI hos en ATO eller hos den kompetente myndighed. FI(B) og FI(S) må fuldføre denne opfriskningstræning hos en DTO

iii) 

de har bestået en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935 inden for den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før FI-bevisets udløbsdato.

▼M12

2) 

For mindst hver anden forlængelse af FI(A) eller FI(H) eller hver tredje forlængelse af FI(As) skal indehavere af det relevante FI-bevis bestå en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935.

▼M11

b) Fornyelse.

Er FI-beviset udløbet, skal ansøgere inden for en periode på 12 måneder forud for datoen for ansøgning om fornyelse fuldføre opfriskningstræning som FI hos en ATO eller hos en kompetent myndighed eller for et FI(B) eller FI(S) hos en ATO, hos en DTO eller en kompetent myndighed og fuldføre en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935.

▼B

SEKTION 4

Specifikke krav for typerettighedsinstruktører — TRI

FCL.905.TRI    TRI — Beføjelser og betingelser

TRI har beføjelser til at give instruktion i forbindelse med:

▼M3

a) 

forlængelse og fornyelse af en EIR eller en IR, hvis TRI har en gyldig IR

▼M11

b) 

udstedelse af et TRI- eller SFI-bevis, hvis indehaveren opfylder alle følgende betingelser:

1) 

vedkommende har mindst 50 timers erfaring i instruktion som TRI eller SFI i henhold til denne forordning eller Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012

2) 

vedkommende har gennemgået flyveinstruktionspensummet for den relevante del af TRI-træningskurset i overensstemmelse med punkt FCL.930.TRI, litra a), nr. 3), til en ATO's skoleleders tilfredshed, og

c) 

når det gælder TRI i flyvemaskiner med én pilot:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af typerettigheder til højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, hvis ansøgeren ønsker beføjelser til operationer med én pilot.

TRI(SPA)'s beføjelser kan udvides til flyveinstruktion for typerettigheder til højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot i operationer med flere piloter, hvis TRI opfylder en eller flere af følgende betingelser:

i) 

har eller har haft et TRI-bevis til flyvemaskiner med flere piloter

ii) 

har mindst 500 timer på flyvemaskiner i operationer med flere piloter og har fuldført et MCCI-træningskursus i overensstemmelse med punkt FCL.930.MCCI.

2) 

MPL-grundkurset, hvis vedkommende får beføjelserne udvidet til operationer med flere piloter og har eller har haft et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis

▼B

d) 

når det gælder TRI til flyvemaskiner med flere piloter:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af typerettigheder for:

i) 

flyvemaskiner med flere piloter

ii) 

højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, når ansøgeren ønsker rettigheder til operationer med flere piloter

2) 

MCC-træning

3) 

MPL-kurset på grund-, mellem- og videregående niveau, hvis ansøgeren for grundtræningen har eller har haft et FI(A)- eller IRI(A)-bevis

e) 

når det gælder TRI til helikoptere:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af helikoptertyperettigheder

2) 

MCC-træning, hvis denne har en typerettighed til helikoptere med flere piloter

3) 

udvidelse af enmotorede IR(H) til flermotorede IR(H)

f) 

når det gælder TRI til VTOL-luftfartøjer:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af VTOL-rettigheder

2) 

MCC-træning.

▼M11

FCL.910.TRI    TRI — Begrænsede beføjelser

a) Generelt. Hvis TRI-træningen kun udføres på FSTD'er, skal beføjelserne i tilknytning til TRI være begrænset til træning i FSTD'er. Denne begrænsning skal dog omfatte følgende rettigheder til i luftfartøjet at gennemføre:

1) 

LIFUS, forudsat at TRI-træningskurset har omfattet den træning, som er specificeret i punkt FCL.930.TRI, litra a), nr. 4) i)

2) 

landingstræning, forudsat at TRI-træningskurset har omfattet den træning, som er specificeret i punkt FCL.930.TRI, litra a), nr. 4) ii), eller

3) 

den træningsflyvning, der er specificeret i punkt FCL.060, litra c), nr. 2), hvis TRI-træningskurset har omfattet den træning, som er omhandlet i litra a), nr. 1), eller litra a), nr. 2).

Begrænsningen til FSTD ophæves, hvis TRI har fuldført en kompetencebedømmelse i luftfartøjet.

b) TRI'er til flyvemaskiner og til VTOL-luftfartøjer — TRI(A) og TRI(PL). TRI's beføjelser er begrænset til den type flyvemaskine eller VTOL-luftfartøj, i hvilken træningen og kompetencebedømmelsen blev foretaget. Medmindre andet er fastlagt i dataene om operationel egnethed, gælder det, at TRI for at få udvidet beføjelserne i tilknytning til TRI til andre typer skal have:

1) 

fuldført mindst 15 rutesektorer inden for de forudgående 12 måneder før ansøgningen, herunder starter og landinger i den relevante luftfartøjstype, hvoraf højst syv sektorer må fuldføres i en FSTD

2) 

fuldført de relevante dele af den tekniske træning og flyveinstruktionsdelene af det relevante TRI-kursus

3) 

bestået de relevante afsnit af kompetencebedømmelsen i overensstemmelse med punkt FCL.935 med sigte på over for en FIE eller en TRE, som er kvalificeret i overensstemmelse med subpart K i dette bilag, at demonstrere evnen til at instruere en pilot med henblik på det niveau, der kræves for udstedelse af en typerettighed, herunder briefing før flyvning, efter flyvning og teoriundervisning.

TRI's beføjelser skal udvides til yderligere varianter i overensstemmelse med OSD, hvis TRI har fuldført de relevante dele af den tekniske træning og flyveinstruktionsdelene af det relevante TRI-kursus.

c) TRI til helikoptere — TRI(H).

1) 

TRI(H)'s beføjelser er begrænset til den type helikopter, som kompetencebedømmelsen med henblik på udstedelse af TRI-beviset blev aflagt i. Medmindre andet er fastlagt i data om operationel egnethed, udvides beføjelserne i tilknytning til TRI til andre typer, hvis TRI har:

i) 

fuldført de relevante dele af TRI-kursets tekniske træning og flyveinstruktionsdele

ii) 

fuldført følgende inden for de sidste 12 måneder forud for ansøgningsdatoen: mindst 10 timer på den relevante helikoptertype, hvoraf højst 5 timer må fuldføres i en FFS eller FTD 2/3, og

iii) 

bestået de relevante afsnit af kompetencebedømmelsen i overensstemmelse med punkt FCL.935 med sigte på over for en FIE eller en TRE, som er kvalificeret i overensstemmelse med subpart K i dette bilag, at demonstrere evnen til at instruere en pilot med henblik på det niveau, der kræves for udstedelse af en typerettighed, herunder briefing før flyvning, efter flyvning og teoriundervisning.

TRI's beføjelser skal udvides til yderligere varianter i overensstemmelse med OSD, hvis TRI har fuldført de relevante dele af den tekniske træning og flyveinstruktionsdelene af det relevante TRI-kursus.

2) 

Før beføjelserne til TRI(H) udvides fra én pilot til flere piloter på samme helikoptertype, skal indehaveren have fuldført mindst 100 timer i operationer med flere piloter på den pågældende type.

d) Uanset ovenstående punkter er indehavere af et TRI-bevis, som har modtaget en typerettighed i overensstemmelse med punkt FCL.725, litra e), berettiget til at få deres TRI-beføjelser udvidet til den nye luftfartøjstype.

▼B

FCL.915.TRI    TRI — Forudsætninger

Ansøgere til et TRI-bevis skal:

a) 

have et CPL-, MPL- eller ATPL-pilotcertifikat for den relevante luftfartøjskategori

b) 

for et TRI(MPA)-bevis:

1) 

have fuldført 1 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner med flere piloter og

2) 

inden for de forudgående 12 måneder før ansøgningen have fuldført mindst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, som luftfartøjschef eller andenpilot på den relevante flyvemaskinetype, hvoraf 15 sektorer kan fuldføres i en FFS, der repræsenterer den pågældende type

c) 

▼M11

for et TRI(SPA)-bevis:

1) 

inden for de forudgående 12 måneder før datoen for ansøgningen have fuldført mindst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, som luftfartøjschef på den relevante flyvemaskinetype, hvoraf højst 15 sektorer må fuldføres i en FSTD, der repræsenterer den pågældende type, og

▼B

2) 
i) 

have fuldført mindst 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner, herunder 30 timer som luftfartøjschef på den relevante flyvemaskinetype, eller

ii) 

have eller have haft et FI-bevis til flermotorede flyvemaskiner med IR(A)-rettigheder

d) 

for TRI(H):

1) 

have fuldført 250 timer som pilot på helikoptere for et TRI(H)-bevis til enmotorede helikoptere med én pilot

2) 

have fuldført 500 timer som pilot på helikoptere, herunder 100 timer som luftfartøjschef på flermotorede helikoptere med én pilot, for et TRI(H)-bevis til flermotorede helikoptere med én pilot

3) 

have fuldført 1 000 timers flyvetid som pilot på helikoptere for et TRI(H)-bevis til helikoptere med flere piloter, herunder:

i) 

350 timer som pilot på helikoptere med flere piloter eller

ii) 

100 timer som pilot på den pågældende type i operationer med flere piloter for ansøgere, der allerede har et TRI(H)-bevis til flermotorede helikoptere med én pilot.

4) 

Indehavere af et FI(H)-bevis godskrives fuldt ud i forhold til kravene i nr. 1) og 2) på den relevante helikopter med én pilot

e) 

for TRI(PL):

1) 

have fuldført 1 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner med flere piloter, VTOL-luftfartøjer eller helikoptere med flere piloter og

2) 

inden for de forudgående 12 måneder før ansøgningen have fuldført mindst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger som luftfartøjschef eller andenpilot på den relevante VTOL-type, hvoraf 15 sektorer kan fuldføres i en FFS, der repræsenterer den pågældende type.

FCL.930.TRI    TRI — Træningskursus

a)

▼M11

TRI-træningskurset må kun gennemføres i luftfartøjet, hvis en FSTD ikke er disponibel og tilgængelig, og det skal omfatte:

▼B

1) 

25 timers undervisnings- og læringsinstruktion

2) 

10 timers teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator

▼M11

3) 

fem timers flyveinstruktion på det relevante luftfartøj eller i en FSTD, som repræsenterer det pågældende luftfartøj, for luftfartøjer med én pilot og 10 timer for luftfartøjer med flere piloter eller en FSTD, som repræsenterer det pågældende luftfartøj

▼M11

4) 

følgende træning, alt efter hvad der er relevant:

i) 

supplerende specifik træning inden udførelse af LIFUS

ii) 

supplerende specifik træning inden udførelse af landingstræning. Denne træning i FSTD skal omfatte træning i nødprocedurer i relation til luftfartøjet.

▼B

b)

Ansøgere, som har eller har haft et instruktørbevis, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravet i litra a), nr. 1).

c)

Ansøgere til et TRI-bevis, som har et SFI-bevis til den relevante type, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravene i denne bestemmelse med henblik på udstedelse af et TRI-bevis, der er begrænset til flyveinstruktion i simulatorer.

▼M11

FCL.935.TRI    TRI — Kompetencebedømmelse

a) Kompetencebedømmelsen for TRI til MPA og PL skal foretages i en FFS. Er FFS ikke disponibel eller tilgængelig, benyttes et luftfartøj.

b) Kompetencebedømmelsen for TRI på højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot og helikoptere skal udføres i et af følgende:

1) 

en disponibel og tilgængelig FFS

2) 

hvis ingen FFS er disponibel eller tilgængelig: i en kombination af FSTD'er og et luftfartøj

3) 

hvis ingen FSTD er disponibel eller tilgængelig: i et luftfartøj.

FCL.940.TRI    TRI — Forlængelse og fornyelse

a) Forlængelse

1) 

Flyvemaskiner

For at forlænge et TRI(A)-bevis skal ansøgere inden for de 12 måneder, der går umiddelbart forud for bevisets udløbsdato, opfylde mindst to af de følgende tre krav:

i) 

udføre en af følgende dele af et komplet typerettighedstræningskursus eller et periodisk træningskursus: simulatorsession på mindst tre timer eller en luftøvelse på mindst én time bestående af mindst to starter og landinger

ii) 

fuldføre opfriskningstræning som TRI(A) hos en ATO

iii) 

bestå en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935. Ansøgere, der har opfyldt kravene i punkt FCL.910.TRI, litra b), nr. 3), anses for at opfylde dette krav.

2) 

Helikoptere og VTOL-luftfartøjer

For at få forlænget et TRI(H)- eller TRI(PL)-bevis skal ansøgere inden for TRI-bevisets gyldighedsperiode opfylde mindst to af de følgende tre krav:

i) 

have fuldført mindst 50 timers flyveinstruktion i hver af de luftfartøjstyper, vedkommende har instruktørbeføjelser til, eller i en FSTD, der repræsenterer de pågældende typer, hvoraf mindst 15 timer skal være fuldført inden for den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før TRI-bevisets udløbsdato. For TRI(PL) skal disse timer fuldføres som TRI eller typerettighedseksaminator (TRE), eller som SFI eller syntetisk flyveeksaminator (SFE). For TRI(H) skal den tid, der flyves som FI, instrumentrettighedsinstruktør (IRI), syntetisk træningsinstruktør (STI) eller en hvilken som helst eksaminator, også medregnes til dette formål

ii) 

fuldføre opfriskningstræning som TRI(H) eller TRI(PL), alt efter hvad der er relevant, hos en ATO

iii) 

i den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før bevisets udløbsdato have bestået en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935, FCL.910.TRI, litra b), nr. 3), eller FCL.910.TRI, litra c), nr. 3), alt efter hvad der er relevant.

3) 

For mindst hver anden forlængelse af et TRI-bevis skal indehavere bestå en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935.

4) 

Hvis TRI indehaver et bevis til flere end én luftfartøjstype inden for samme kategori, skal kompetencebedømmelsen, som er gennemført på en af disse luftfartøjstyper, gælde for en forlængelse af TRI-beviset for de andre typer, som indehaves inden for samme luftfartøjskategori, medmindre andet er fastlagt i OSD.

5) 

Specifikke krav for forlængelse af et TRI(H)-bevis.

TRI(H), som indehaver et FI(H)-bevis til den relevante type, skal anses for at opfylde kravene i litra a). I dette tilfælde er TRI(H)-beviset gyldigt indtil FI(H)-bevisets udløbsdato.

b) Fornyelse

For at forny et TRI-bevis skal ansøgere inden for de 12 måneder, der går umiddelbart forud for ansøgningsdatoen, have bestået kompetencebedømmelsen i overensstemmelse med punkt FCL.935 og have fuldført følgende:

1) 

for flyvemaskiner:

i) 

mindst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger i den relevante flyvemaskinetype, hvoraf højst 15 sektorer må fuldføres i en FFS

ii) 

opfriskningstræning som TRI hos en ATO, hvilket skal omfatte de relevante elementer af TRI-træningskurset

2) 

for helikoptere og VTOL-luftfartøjer:

i) 

mindst 10 timers flyvetid, herunder starter og landinger i den relevante luftfartøjstype, hvoraf højst 5 timer må fuldføres i en FFS eller FTD 2/3

ii) 

opfriskningstræning som TRI hos en ATO, hvilket skal omfatte de relevante elementer af TRI-træningskurset

3) 

Hvis ansøgere har været indehaver af et bevis til flere end én luftfartøjstype inden for samme kategori, skal kompetencebedømmelsen, som er gennemført på en af disse luftfartøjstyper, gælde for en forlængelse af TRI-beviset for de andre typer inden for samme luftfartøjskategori, medmindre andet er fastlagt i OSD.

▼B

SEKTION 5

Specifikke krav for klasserettighedsinstruktører — CRI

FCL.905.CRI    CRI — Beføjelser og betingelser

a)

CRI har beføjelser til at give instruktion i forbindelse med:

▼M3

1) 

udstedelse, forlængelse eller fornyelse af en klasse- eller typerettighed til flyvemaskiner med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, når ansøgeren ønsker beføjelser til at flyve i operationer med én pilot

▼B

2) 

en slæberettighed eller en rettighed til kunstflyvning for flyvemaskinekategorien, hvis CRI har den relevante rettighed og har demonstreret evnen til at give instruktion i forbindelse med den pågældende rettighed over for en FI, der er kvalificeret i overensstemmelse med FCL.905.FI, litra i)

▼M4

3) 

udvidelse af LAPL(A)-beføjelser til en anden flyvemaskineklasse eller -variant

▼B

b)

Beføjelserne knyttet til CRI er begrænset til den flyvemaskineklasse- eller type, som bedømmelsen af instruktørkompetencer blev foretaget i. Beføjelserne i tilknytning til CRI udvides til andre klasser eller typer, når CRI inden for de foregående 12 måneder har fuldført:

1) 

15 timers flyvetid som luftfartøjschef på flyvemaskiner i den relevante flyvemaskineklasse eller -type

2) 

én træningsflyvning fra højre side under tilsyn af en anden CRI eller FI, som er kvalificeret med hensyn til den pågældende klasse eller type på det andet pilotsæde.

▼M11

ba)

CRI har beføjelser til at give instruktion i forbindelse med klasse- og typerettigheder for flyvemaskiner med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, i operationer udført med flere piloter, hvis CRI opfylder en eller flere af følgende betingelser:

1) 

vedkommende har eller har haft et TRI-bevis til flyvemaskiner med flere piloter

2) 

vedkommende har mindst 500 timer på flyvemaskiner i operationer med flere piloter og har fuldført et MCCI-træningskursus i overensstemmelse med punkt FCL.930.MCCI.

▼M3

c)

Ansøgere til et CRI-bevis til flermotorede flyvemaskiner, og som har et CRI-bevis til enmotorede flyvemaskiner, skal opfylde de forudsætninger for at få udstedt et CRI-bevis, der er fastsat i FCL.915.CRI, litra a), og de krav, der er fastsat i FCL.930.CRI, litra a), nr. 3), og i FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI — Forudsætninger

Ansøgere til et CRI-bevis skal mindst have fuldført:

a) 

for flermotorede flyvemaskiner:

1) 

500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner

2) 

30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller -klasse

b) 

for enmotorede flyvemaskiner:

1) 

300 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner

2) 

30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller -klasse.

FCL.930.CRI    CRI — Træningskursus

a)

Træningskurset for CRI skal omfatte mindst:

1) 

25 timers undervisnings- og læringsinstruktion

2) 

10 timers teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator

▼M11

3) 

5 timers flyveinstruktion på flermotorede flyvemaskiner eller en FSTD, der repræsenterer den pågældende flyvemaskineklasse eller -type, herunder mindst 3 timer på flyvemaskinen, eller mindst 3 timers flyveinstruktion på enmotorede flyvemaskiner udført af en FI(A), som er kvalificeret i overensstemmelse med punkt FCL.905.FI, litra j).

▼B

b)

Ansøgere, som har eller har haft et instruktørbevis, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravet i litra a), nr. 1).

▼M11

FCL.940.CRI    CRI — Forlængelse og fornyelse

a) For at få forlænget et CRI-bevis skal ansøgere inden for CRI-bevisets gyldighedsperiode opfylde mindst to af de følgende tre krav:

1) 

udføre mindst 10 timers flyveinstruktion som CRI. Har ansøgere CRI-beføjelser til både enmotorede og flermotorede flyvemaskiner, deles disse timers flyveinstruktion ligeligt mellem enmotorede og flermotorede flyvemaskiner

2) 

fuldføre opfriskningstræning som CRI hos en ATO eller hos en kompetent myndighed

3) 

bestå kompetencebedømmelsen i overensstemmelse med punkt FCL.935 for flermotorede eller enmotorede flyvemaskiner, alt efter hvad der er relevant.

b) For mindst hver anden forlængelse af et CRI-bevis skal indehavere have opfyldt kravet i litra a), nr. 3).

c) Fornyelse

Er CRI-beviset udløbet, skal det fornys, hvis ansøgere inden for en periode på 12 måneder forud for datoen for ansøgningen om fornyelse:

1) 

har fuldført opfriskningstræning som CRI hos en ATO eller hos en kompetent myndighed

2) 

har fuldført kompetencebedømmelsen som påkrævet ifølge punkt FCL.935.

▼B

SEKTION 6

Specifikke krav for instrumentettighedsinstruktører — IRI

FCL.905.IRI    IRI — Beføjelser og betingelser

▼M3

a)

En IRI har beføjelser til at instruere med henblik på udstedelse, forlængelse og fornyelse af en EIR eller en IR i den relevante luftfartøjskategori.

▼B

b)

Specifikke krav for MPL-kurset. For at instruere på MPL-grundkurset skal IRI(A):

1) 

have en IR til flermotorede flyvemaskiner og

2) 

have fuldført mindst 1 500 timers flyvetid i operationer med flere besætningsmedlemmer.

3) 

For en IRI, som allerede er kvalificeret til at instruere på integrerede ATP(A)- eller CPL(A)/IR-kurser kan kravet i litra b), nr. 2), erstattes af gennemførelse af det kursus, der er foreskrevet i FCL.905.FI, litra j), nr. 3).

▼M12

FCL.915.IRI     IRI — Forudsætninger

Ansøgere til et IRI-bevis skal:

a) 

for IRI(A):

1) 

have fuldført mindst 200 timers flyvetid i henhold til IFR efter udstedelsen af den pågældende BIR eller IR, hvoraf mindst 50 timer skal være i flyvemaskiner for at kunne tilbyde træning i FSTD'er på et godkendt træningskursus hos en ATO

2) 

have fuldført mindst 800 timers flyvetid i henhold til IFR, hvoraf mindst 400 timer skal være i flyvemaskiner for at kunne tilbyde træning i en flyvemaskine

3) 

opfylde kravene i punkt FCL.915.CRI, litra a), FCL.930.CRI og FCL.935 for at kunne ansøge om en IRI(A) til flermotorede flyvemaskiner

b) 

for IRI(H):

1) 

have fuldført mindst 125 timers flyvetid i henhold til IFR efter udstedelsen af den pågældende IR, hvoraf mindst 65 timer skal være instrumentflyvetid i helikoptere for at kunne tilbyde træning i FSTD'er på et godkendt træningskursus hos en ATO

2) 

have fuldført mindst 500 timers flyvetid i henhold til IFR, hvoraf mindst 250 timer skal være instrumentflyvetid i helikoptere for at kunne tilbyde træning i en helikopter og

3) 

opfylde kravene i punkt FCL.905.FI, litra h), nr. 2), for at kunne ansøge om en IR(H) til flermotorede helikoptere

c) 

Ansøgere til et IRI(As)-bevis skal have fuldført mindst 300 timers flyvetid i henhold til IFR, hvoraf mindst 100 timer skal være instrumentflyvetid på luftskibe.

▼B

FCL.930.IRI    IRI — Træningskursus

a)

Træningskurset for IRI skal omfatte mindst:

1) 

25 timers undervisnings- og læringsinstruktion

2) 

10 timers teknisk træning, herunder revision af instrumentteknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale

3) 
i) 

for IRI(A) mindst 10 timers flyveinstruktion på en flyvemaskine, FFS, FTD 2/3 eller FNPT II. For ansøgere med et FI(A)-bevis reduceres disse timer til fem

▼M11

ii) 

for IRI(H) mindst 10 timers flyveinstruktion i en helikopter, FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III. For ansøgere med et FI(H)-bevis reduceres disse timer til mindst fem

▼B

iii) 

for IRI(As) mindst 10 timers flyveinstruktion på et luftskib, en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II.

b)

Flyveinstruktionen skal udføres af en FI, som er kvalificeret i overensstemmelse med FCL.905.FI, litra i).

c)

Ansøgere, som har eller har haft et instruktørbevis, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravet i litra a), nr. 1).

FCL.940.IRI    IRI — Forlængelse og fornyelse

For at få forlænget og fornyet et IRI-bevis skal indehaveren opfylde kravene for forlængelse og fornyelse af et FI-bevis i FCL.940.FI.

SEKTION 7

Specifikke krav for syntetiske flyveinstruktører — SFI

▼M11

FCL.905.SFI    SFI — Beføjelser og betingelser

a) SFI har beføjelser til at udføre syntetisk flyveinstruktion inden for den relevante luftfartøjskategori med henblik på:

1) 

forlængelse og fornyelse af en IR, hvis vedkommende har eller har haft en IR i den relevante luftfartøjskategori

2) 

udstedelse af en IR, hvis vedkommende har eller har haft en IR i den relevante luftfartøjskategori og har fuldført et IRI-træningskursus.

b) SFI har beføjelser til for flyvemaskiner med én pilot at udføre syntetisk flyveinstruktion med henblik på:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af typerettigheder til højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, hvis ansøgere anmoder om beføjelser til operationer med én pilot.

SFI's beføjelser vedrørende flyvemaskiner med én pilot kan udvides til flyveinstruktion for typerettigheder til højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot i operationer med flere piloter, hvis vedkommende opfylder en eller flere af følgende betingelser:

i) 

vedkommende har eller har haft et TRI-bevis til flyvemaskiner med flere piloter

ii) 

vedkommende har mindst 500 timer på flyvemaskiner i operationer med flere piloter og har fuldført et MCCI-træningskursus i overensstemmelse med punkt FCL.930.MCCI.

2) 

MCC- og MPL-træningsgrundkurser, hvis SFI(SPA)-beføjelserne er blevet udvidet til operationer med flere piloter i overensstemmelse med nr. 1).

c) SFI har beføjelser til for flyvemaskiner med flere piloter at udføre syntetisk flyveinstruktion med henblik på:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af typerettigheder til flyvemaskiner med flere piloter, og — hvis ansøgere anmoder om beføjelser til operationer med flere piloter — for højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot.

2) 

træningskurset for MCCI

3) 

MPL-kurset på grundniveau, mellemniveau og videregående niveau, hvis ansøgeren har eller har haft et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis for grundniveauet

d) SFI har beføjelser til for helikoptere at udføre syntetisk flyveinstruktion med henblik på:

1) 

udstedelse, forlængelse og fornyelse af helikoptertyperettigheder

2) 

MCC-træning, hvis SFI har beføjelser til at give instruktion med henblik på helikoptere med flere piloter.

FCL.910.SFI    SFI — Begrænsede beføjelser

SFI's beføjelser skal begrænses til den FTD 2/3 eller FFS i den luftfartøjstype, som SFI-træningskurset er blevet gennemført i.

Beføjelserne kan udvides til andre FSTD, der repræsenterer andre typer af samme luftfartøjskategori, når indehaverne har:

a) 

fuldført simulatordelen af det relevante typerettighedskursus

b) 

fuldført de relevante dele af den tekniske træning og FSTD-delen af flyveinstruktionspensummet for det relevante TRI-kursus

c) 

fuldført på et fuldstændigt typerettighedskursus mindst 3 timers flyveinstruktion vedrørende en SFI's opgaver på den relevante type under tilsyn og godkendt af en TRE eller en SFE, der er kvalificeret til dette formål.

SFI's beføjelser skal udvides til yderligere varianter i overensstemmelse med OSD, hvis SFI har fuldført de typerelevante dele af den tekniske træning og FSTD-delen af flyveinstruktionspensummet for det relevante TRI-kursus.

▼B

FCL.915.SFI    SFI — Forudsætninger

Ansøgere til et SFI-bevis skal:

a) 

have eller have haft et CPL, MPL eller ATPL i den relevante luftfartøjskategori

b) 

have gennemført duelighedsprøven for udstedelse af den specifikke luftfartøjstyperettighed i en FFS, som repræsenterer den relevante type, inden for de forudgående 12 måneder før ansøgningen, og

c) 

desuden for SFI(A) til flyvemaskiner med flere piloter eller SFI(PL) have:

1) 

fuldført mindst 1 500 timers flyvetid som pilot på enten flyvemaskiner med flere piloter eller VTOL-luftfartøjer

2) 

som pilot eller observatør inden for de forudgående 12 måneder før ansøgningen have fuldført mindst:

i) 

tre rutesektorer i cockpittet på den relevante luftfartøjstype eller

ii) 

to simulatorsessioner baseret på ruteorienteret flyvetræning udført af kvalificerede besætningsmedlemmer i cockpittet på den relevante type. Disse simulatorsessioner skal omfatte to flyvninger på mindst to timer hver mellem to forskellige flyvepladser samt den dermed forbundne planlægning før flyvningen og debriefing

d) 

desuden for SFI(A) til højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot:

1) 

have fuldført mindst 500 timers flyvetid som luftfartøjschef på flyvemaskiner med én pilot

2) 

have eller have haft en flermotoret IR(A)-rettighed og

3) 

have opfyldt kravene i litra c), nr. 2)

e) 

desuden for SFI(H) have:

1) 

fuldført mindst én times flyvetid i cockpittet på den relevante type som pilot eller observatør inden for 12 måneder forud for ansøgningen og

2) 

mindst 1 000 timers flyveerfaring som pilot på helikoptere, herunder mindst 350 timer som pilot på helikoptere med flere piloter for helikoptere med flere piloter

3) 

fuldført 500 timer som pilot på helikoptere, herunder 100 timer som luftfartøjschef på flermotorede helikoptere med én pilot, for flermotorede helikoptere med én pilot

4) 

fuldført 250 timer som pilot på helikoptere for enmotorede helikoptere med én pilot.

FCL.930.SFI    SFI — Træningskursus

a)

Træningskurset for SFI skal omfatte:

1) 

FSTD-indholdet på det relevante typerettighedskursus

▼M11

2) 

de relevante dele af den tekniske træning og FSTD-delen af flyveinstruktionspensummet for det relevante TRI-træningskursus.

▼B

b)

Ansøgere til et SFI-bevis, som har et TRI-bevis til den relevante type, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravene i denne bestemmelse.

▼M11

FCL.940.SFI    SFI — Forlængelse og fornyelse

a) Forlængelse

For at få forlænget et SFI-bevis skal ansøgere før SFI-bevisets udløbsdato opfylde mindst to af de følgende tre krav:

1) 

have fuldført mindst 50 timer som instruktør eller eksaminator i FSTD'er, heraf mindst 15 timer i den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før SFI-bevisets udløbsdato

2) 

have fuldført opfriskningstræning som SFI hos en ATO

3) 

have bestået de relevante afsnit af en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935.

b) Desuden skal ansøgere på en FFS have gennemført duelighedsprøverne for udstedelse af de specifikke luftfartøjstyperettigheder, der repræsenterer de typer, for hvilke beføjelser indehaves.

c) For mindst hver anden forlængelse af et SFI-bevis skal indehavere opfylde kravet i litra a), nr. 3).

d) Hvis SFI indehaver et bevis til flere end én luftfartøjstype inden for samme kategori, skal kompetencebedømmelsen, som er gennemført på en af disse typer, forlænge SFI-beviset for de andre typer, som indehaves inden for samme luftfartøjskategori, medmindre andet er fastlagt i OSD.

e) Fornyelse

For at forny SFI-beviset skal ansøgere inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for ansøgningen om fornyelse, opfylde alle følgende betingelser:

1) 

have fuldført opfriskningstræning som SFI hos en ATO

2) 

have bestået en kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.935

3) 

på en FSTD have fuldført den praktiske prøve med henblik på udstedelse af de specifikke luftfartøjstyperettigheder, der repræsenterer de typer, for hvilke beføjelserne skal fornys.

▼B

SEKTION 8

Specifikke krav for instruktører i samarbejde mellem flere besætningsmedlemmer — MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI — Beføjelser og betingelser

a)

MCCI har beføjelser til at udføre flyveinstruktion under:

1) 

den praktiske del af MCC-kurset, når det ikke kombineres med typerettighedstræning, og

2) 

for MCCI(A) det integrerede MPL-grundtræningskursus, hvis MCCI har eller har haft et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis.

FCL.910.MCCI    MCCI — Begrænsede beføjelser

Beføjelserne i tilknytning til indehavere af et MCCI-bevis begrænses til den FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS, som MCCI-træningskurset blev gennemført i.

Beføjelserne kan udvides til andre FSTD, som repræsenterer andre luftfartøjstyper, når indehaveren har gennemført den praktiske del af MCCI-kurset på den pågældende type FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI — Forudsætninger

Ansøgere til et MCCI-bevis skal:

a) 

have eller have haft et CPL, MPL eller ATPL i den relevante luftfartøjskategori

b) 

mindst have:

▼M3

1) 

1 500 timers flyveerfaring som pilot i operationer med flere piloter for flyvemaskiner, luftskibe og VTOL-fartøjer

▼B

2) 

1 000 timers flyveerfaring som pilot i operationer med flere besætningsmedlemmer, hvoraf mindst 350 timer skal være på helikoptere med flere piloter, for helikoptere.

FCL.930.MCCI    MCCI — Træningskursus

a)

Træningskurset for MCCI skal omfatte mindst:

1) 

25 timers undervisnings- og læringsinstruktion

2) 

teknisk træning relateret til den type FSTD, som ansøgeren ønsker at give instruktion i

3) 

tre timers praktisk instruktion, som kan være flyveinstruktion eller MCC-instruktion på den relevante FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS, under tilsyn af en TRI, SFI eller MCCI, der er udpeget til formålet af ATO. Timerne med flyveinstruktion under tilsyn skal omfatte bedømmelse af ansøgerens kompetence som beskrevet i FCL.920.

b)

Ansøgere, som har eller har haft et FI-, TRI-, CRI-, IRI- eller SFI-bevis, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravet i litra a), nr. 1).

FCL.940.MCCI    MCCI — Forlængelse og fornyelse

a)

For at få forlænget et MCCI-bevis skal ansøgeren have opfyldt kravene i FCL.930.MCCI, litra a), nr. 3), på den relevante type FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS inden for de forudgående 12 måneder af MCCI-bevisets gyldighedsperiode.

b)

Fornyelse. Hvis MCCI-beviset er udløbet, skal ansøgeren opfylde kravene i FCL.930.MCCI, litra a), nr. 2) og 3), på den relevante type FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS.

SEKTION 9

Specifikke krav for syntetiske træningsinstruktører — STI

FCL.905.STI    STI — Beføjelser og betingelser

a)

STI har beføjelser til at udføre syntetisk flyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori for:

1) 

udstedelse af et certifikat

2) 

udstedelse, forlængelse eller fornyelse af en IR og en klasse- eller typerettighed til luftfartøjer med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot.

b)

Yderligere beføjelser for STI(A). STI(A)-beføjelser omfatter syntetisk flyveinstruktion under den elementære flyvetræning på det integrerede MPL-træningskursus.

▼M11

FCL.910.STI    STI — Begrænsede beføjelser

STI's beføjelser skal begrænses til den FSTD, som STI-træningskurset blev gennemført i.

Beføjelserne kan udvides til andre FSTD'er, der repræsenterer andre luftfartøjstyper, hvis indehaverne inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for ansøgningen, har:

a) 

fuldført FSTD-delen af CRI- eller TRI-kurset for den luftfartøjsklasse eller -type, som der anmodes om beføjelser til

b) 

bestået det relevante afsnit af duelighedsprøven, jf. tillæg 9 til dette bilag, for den relevante luftfartøjsklasse eller -type i den FSTD, hvori flyveinstruktionen gives.

For en STI(A), som kun instruerer på BITD, skal duelighedsprøven kun omfatte de øvelser, der er relevante for den praktiske prøve med henblik på udstedelse af et PPL(A)

c) 

udført mindst tre timers flyveinstruktion på et CPL-, IR-, PPL- eller klasse- eller typerettighedskursus under tilsyn af en FI, CRI(A), IRI eller TRI, der er udpeget til formålet af en ATO, herunder mindst 1 times flyveinstruktion under tilsyn af en FIE i den relevante luftfartøjskategori.

FCL.915.STI    STI — Forudsætninger

a) Ansøgere om udstedelse af et STI-bevis skal:

1) 

inden for de tre foregående år inden ansøgningen have eller have haft et pilotcertifikat og instruktørbeføjelser af relevans for de kurser, instruktionen skal gives på

2) 

have gennemført den relevante duelighedsprøve for klasse- eller typerettigheden i en FSTD inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for ansøgningen.

Personer, som ansøger om udstedelse af et STI(A), og som kun ønsker at instruere på BITD, skal kun fuldføre de øvelser, der er relevante for den praktiske prøve med henblik på udstedelse af et PPL(A)

b) Foruden de i litra a) fastsatte krav skal personer, som ansøger om udstedelse af et STI(H)-bevis, have fuldført mindst én times flyvetid som observatør i cockpittet på den relevante helikoptertype inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for ansøgningen.

▼B

FCL.930.STI    STI — Træningskursus

a)

Træningskurset for STI skal omfatte mindst tre timers flyveinstruktion relateret til en STI's opgaver på en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III under tilsyn af en FIE. Timerne med flyveinstruktion under tilsyn skal omfatte bedømmelse af ansøgerens kompetence som beskrevet i FCL.920.

Ansøgere til et STI(A), som kun ønsker at instruere på en BITD, skal udføre flyveinstruktionen på en BITD.

b)

For ansøgere til et STI(H) skal kurset også omfatte FFS-delen af det relevante TRI-kursus.

▼M11

FCL.940.STI    STI — Forlængelse og fornyelse af STI-beviset

a) Forlængelse

For at forlænge STI-beviset skal ansøgere inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for STI-bevisets udløbsdato, opfylde alle følgende betingelser:

1) 

have udført mindst tre timers flyveinstruktion i en FSTD som led i et fuldstændigt CPL-, IR-, PPL-kursus eller et klasse- eller typerettighedskursus

2) 

have bestået de relevante afsnit af duelighedsprøven, jf. tillæg 9 til dette bilag, for den relevante luftfartøjsklasse eller -type i den FSTD, hvori flyveinstruktionen gives.

For STI(A), som kun instruerer på BITD, skal duelighedsprøven kun omfatte de øvelser, der er relevante for en praktisk prøve med henblik på udstedelse af et PPL(A).

b) Fornyelse

For at forny SFI-beviset skal ansøgere inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for ansøgningen om fornyelse:

1) 

fuldføre opfriskningstræning som STI hos en ATO

2) 

bestå de relevante afsnit af duelighedsprøven, jf. tillæg 9 til dette bilag, for den relevante luftfartøjsklasse eller -type i den FSTD, hvori flyveinstruktionen gives.

For en STI(A), som kun instruerer på BITD, skal duelighedsprøven kun omfatte de øvelser, der er relevante for en praktisk prøve med henblik på udstedelse af et PPL(A)

3) 

udføre mindst tre timers flyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori på et fuldstændigt CPL-, IR-, PPL-kursus eller et klasse- eller typerettighedskursus under tilsyn af en FI, CRI, IRI eller TRI, der er udpeget til formålet af en ATO, herunder mindst 1 times flyveinstruktion under tilsyn af en flyveinstruktøreksaminator (FIE).

▼B

SEKTION 10

Instruktører i rettigheder til bjergflyvning — MI

FCL.905.MI    MI — Beføjelser og betingelser

En indehaver af en MI-rettighed har beføjelser til at udføre flyveinstruktion med henblik på udstedelse af en rettighed til bjergflyvning.

FCL.915.MI    MI — Forudsætninger

Ansøgere til et MI-bevis skal:

a) 

have et FI-, CRI- eller TRI-bevis med beføjelser til flyvemaskiner med én pilot

b) 

have en rettighed til bjergflyvning.

FCL.930.MI    MI — Træningskursus

a)

Træningskurset for MI skal omfatte en bedømmelse af ansøgerens kompetence som beskrevet i FCL.920.

b)

Før ansøgere deltager i kurset, skal de have bestået en flyveprøve inden optagelsen med en MI, som har et FI-bevis, for at bedømme deres erfaring og evne til at gennemføre træningskurset.

▼M3

FCL.940MI    MI-bevisets gyldighed

MI-beviset er gyldigt, så længe FI-, TRI- eller CRI-beviset er gyldigt.

▼B

SEKTION 11

Specifikke krav for prøveflyvningsinstruktører — FTI

FCL.905.FTI    FTI — Beføjelser og betingelser

a)

En prøveflyvningsinstruktør (FTI) har beføjelser til inden for den relevante luftfartøjskategori at give instruktion med henblik på:

1) 

udstedelse af prøveflyvningsrettigheder i kategori 1 eller 2, hvis denne har en prøveflyvningsrettighed i den relevante kategori

2) 

udstedelse af et FTI-bevis inden for den relevante kategori af prøveflyvningsrettigheder, hvis instruktøren har mindst to års erfaring med instruktion med henblik på udstedelse af prøveflyvningsrettigheder.

b)

En FTI med en prøveflyvningsrettighed i kategori 1 har også rettigheder til at udføre flyveinstruktion for prøveflyvningsrettigheder i kategori 2.

FCL.915.FTI    FTI — Forudsætninger

Ansøgere til et FTI-bevis skal:

a) 

have en prøveflyvningsrettighed, som er udstedt i overensstemmelse med FCL.820

b) 

have fuldført mindst 200 timers prøveflyvninger i kategori 1 eller 2.

FCL.930.FTI    FTI — Træningskursus

a)

Træningskurset for FTI skal omfatte mindst:

1) 

25 timers undervisnings- og læringsinstruktion

2) 

10 timers teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator

3) 

fem timers praktisk flyveinstruktion under tilsyn af en FTI, der er kvalificeret i overensstemmelse med FCL.905.FTI, litra b). Timerne med flyveinstruktion skal omfatte bedømmelse af ansøgerens kompetence, som beskrevet i FCL.920.

b)

Godskrivning

1) 

Ansøgere, som har eller har haft et instruktørbevis, får dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravet i litra a), nr. 1).

2) 

Desuden skal ansøgere, som har eller har haft et FI- eller TRI-bevis i den relevante luftfartøjskategori, have dette godskrevet fuldt ud i forhold til kravene i litra a), nr. 2).

FCL.940.FTI    FTI — Forlængelse og fornyelse

a)

Forlængelse. For at få forlænget et FTI-bevis skal ansøgeren inden for FTI-bevisets gyldighedsperiode opfylde ét af følgende krav:

1) 

fuldføre mindst:

i) 

50 timers prøveflyvninger, hvoraf mindst 15 timer skal være inden for 12 måneder forud for FTI-bevisets udløbsdato, og

ii) 

fem timers prøveflyvningsinstruktion inden for 12 måneder forud for FTI-bevisets udløbsdato eller

2) 

modtage opfriskningstræning som FTI hos en ATO. Opfriskningstræningen skal baseres på den praktiske flyveinstruktion på FTI-træningskurset i overensstemmelse med FCL.930.FTI, litra a), nr. 3), og omfatte mindst én instruktionsflyvning under tilsyn af en FTI, som er kvalificeret i overensstemmelse med FCL.905.FTI, litra b).

b)

Fornyelse. Hvis FTI-beviset er udløbet, skal ansøgeren modtage opfriskningstræning som FTI hos en ATO. Opfriskningstræningen skal mindst opfylde kravene i FCL.930.FTI, litra a), nr. 3).

SUBPART K

EKSAMINATORER

SEKTION 1

Fælles krav

▼M11

FCL.1000    Eksaminatorbeviser

a) Generelt

Indehavere af et eksaminatorbevis skal:

1) 

medmindre andet fremgår af dette bilag have et certifikat, en rettighed eller et bevis, som svarer til dem, som de er autoriseret til at udføre praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser for, og rettigheden til at give instruktion til dem

2) 

være kvalificeret til at fungere som luftfartøjschef i luftfartøjet under en praktisk prøve, duelighedsprøve eller kompetencebedømmelse, hvis den udføres om bord på luftfartøjet.

b) Særlige betingelser:

1) 

Den kompetente myndighed må udstede et særligt bevis, der giver beføjelser til at udføre praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser, hvis det ikke er muligt opfylde kravene i denne subpart, på grund af indførelsen af en eller flere af følgende:

i) 

nye luftfartøjer i medlemsstaterne eller i en operatørs flåde

ii) 

nye træningskurser i dette bilag.

Et sådant bevis skal være begrænset til de praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser, der er nødvendige for at indføre den nye luftfartøjstype eller det nye træningskursus, og det må under alle omstændigheder højst være gyldigt i ét år.

2) 

Indehavere af et bevis, der er udstedt i overensstemmelse med litra b), nr. 1), som ønsker at ansøge om et eksaminatorbevis, skal opfylde forudsætningerne og kravene til forlængelse for den pågældende kategori af eksaminatorbeviset.

3) 

Hvis en kvalificeret eksaminator ikke står til rådighed, kan de kompetente myndigheder i hvert enkelt tilfælde tillade inspektører eller eksaminatorer, der ikke opfylder de relevante krav til instruktør-, type- eller klasserettigheder som specificeret i litra a), at udføre praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser.

c) Prøve, der tilbydes uden for medlemsstaternes område:

1) 

Uanset litra a) udsteder den kompetente myndighed i forbindelse med praktiske prøver og duelighedsprøver, der tilbydes uden for det område, som medlemsstaterne er ansvarlige for i henhold til Chicagokonventionen, et eksaminatorbevis til ansøgere, som indehaver et pilotcertifikat, der er i overensstemmelse med bilag 1 til Chicagokonventionen, forudsat at disse ansøgere:

i) 

mindst har et certifikat, en rettighed eller et bevis svarende til, hvad de er autoriseret til at udføre praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser for, og i alle tilfælde mindst et CPL

ii) 

er kvalificeret til at fungere som luftfartøjschef i luftfartøjet under en praktisk prøve eller duelighedsprøve, hvis den udføres om bord på luftfartøjet

iii) 

opfylder kravene i denne subpart for udstedelse af det relevante eksaminatorbevis og

iii) 

over for den kompetente myndighed demonstrerer en tilstrækkelig viden om de europæiske flyvesikkerhedsregler til at kunne udøve eksaminatorbeføjelser i overensstemmelse med dette bilag.

2) 

Det bevis, der nævnes i nr. 1), skal være begrænset til at udføre praktiske prøver og duelighedsprøver:

i) 

uden for de områder, som medlemsstaterne er ansvarlige for i henhold til Chicagokonventionen. og

ii) 

til piloter, som har tilstrækkelige færdigheder i det sprog, prøven gives på.

FCL.1005    Begrænsning af beføjelser i forbindelse med personlige interesser

Eksaminatorer må ikke udføre:

a) 

praktiske prøver eller kompetencebedømmelser med henblik på at udstede et certifikat, en rettighed eller et bevis til ansøgere, som de har givet mere end 25 % af den fornødne flyveinstruktion for det certifikat, den rettighed eller det bevis, som den praktiske prøve eller kompetencebedømmelsen gennemføres med henblik på, og

b) 

praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser, hvis de ikke er sikre på, at de kan være objektive.

▼B

FCL.1010    Forudsætninger for eksaminatorer

Ansøgere til et eksaminatorbevis skal demonstrere:

a) 

relevant viden, baggrund og erfaring med hensyn til en eksaminators beføjelser

b) 

at de ikke er pålagt sanktioner, herunder suspendering, begrænsning eller tilbagekaldelse af deres certifikater, rettigheder eller beviser, som er udstedt i overensstemmelse med denne del, for manglende overholdelse af grundforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser i løbet af de seneste tre år.

FCL.1015    Eksaminatorstandardisering

▼M7

a)

Ansøgere til et eksaminatorbevis skal gennemgå et standardiseringskursus udbudt af den kompetente myndighed eller af en ATO og godkendt af den kompetente myndighed. Ansøgere til et instruktørbevis for svæveflyvemaskiner og motorsvæveflyvemaskiner kan have gennemført et standardiseringskursus hos en DTO, som er godkendt af den kompetente myndighed.

▼B

b)

Standardiseringskurset skal omfatte teoriundervisning og praktisk instruktion og skal omfatte mindst:

1) 

gennemførelse af to praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser vedrørende de certifikater, rettigheder eller beviser, som ansøgeren søger om ret til at udføre prøver for

2) 

instruktion i de gældende krav i denne del og de gældende krav til flyveoperationer, udførelse af praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser samt dokumentation og rapportering derom

3) 

en briefing om de nationale administrative procedurer, krav om beskyttelse af personoplysninger, erstatningsansvar, ulykkesforsikring og afgifter.

▼M3

4) 

en briefing om behovet for at gennemgå og anvende elementerne i nr. 3) i forbindelse med udførelsen af praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser, hvis der er tale om ansøgere, hvis kompetente myndighed ikke er den samme som den, der udstedte eksaminatorbeviset og

5) 

instruktion i, hvordan man får adgang til disse nationale procedurer og krav, som er fastsat af andre kompetente myndigheder, når det er nødvendigt.

▼M3

c)

Indehavere af et eksaminatorbevis må ikke udføre praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser, hvis der er tale om ansøgere, hvis kompetente myndighed ikke er den samme som den, der udstedte eksaminatorbeviset, medmindre de har gennemgået de seneste foreliggende oplysninger med de relevante nationale procedurer, der er fastsat af ansøgerens kompetente myndighed.

▼B

FCL.1020    Kompetencebedømmelse for eksaminatorer

Ansøgere til et eksaminatorbevis skal demonstrere deres kompetence over for en inspektør fra den kompetente myndighed eller en ledende eksaminator, som specifikt har fået bemyndigelse dertil fra den kompetente myndighed med ansvar for eksaminatorbeviset, ved at gennemføre en praktisk prøve, duelighedsprøve eller kompetencebedømmelse i den eksaminatorrolle, der ansøges om beføjelser til, herunder briefing, udførelse af den praktiske prøve, duelighedsprøven eller kompetencebedømmelsen samt bedømmelse af den person, som prøven eller bedømmelsen omhandler, debriefing og registreringsdokumentation.

▼M11

FCL.1025    Gyldighed, forlængelse og fornyelse af eksaminatorbeviser

a) Gyldighed

Et eksaminatorbevis er gyldigt i tre år.

b) Forlængelse

For at forlænge et eksaminatorbevis skal indehavere opfylde alle følgende betingelser:

1) 

inden bevisets udløbsdato have gennemført mindst seks praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser

2) 

i den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før bevisets udløbsdato have deltaget i et opfriskningsseminar for eksaminatorer, der er udbudt af den kompetente myndighed eller af en ATO og godkendt af den kompetente myndighed. En eksaminator, der indehaver et bevis for svæveflyvemaskiner eller balloner, kan i den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før bevisets udløbsdato have fuldført et opfriskningsseminar for eksaminatorer, der er udbudt af en DTO og godkendt af den kompetente myndighed

3) 

en af de praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser, der udføres i overensstemmelse med nr. 1), skal finde sted i den umiddelbart forudgående 12-månedersperiode før bevisets udløbsdato, og skal:

i) 

være bedømt af en inspektør fra den kompetente myndighed eller af en ledende eksaminator, som specifikt har fået bemyndigelse dertil af den kompetente myndighed med ansvar for eksaminatorbeviset, eller

ii) 

opfylde kravene i punkt FCL.1020.

Har personer, som ansøger om forlængelse, beføjelser til mere end én eksaminatorkategori, kan alle eksaminatorbeføjelser efter aftale med den kompetente myndighed forlænges, hvis ansøgerne opfylder kravene i litra b), nr. 1) og 2), og punkt FCL.1020 for én af de kategorier af eksaminatorbeviser, som indehaves.

c) Fornyelse

Er beviset udløbet, skal ansøgerne, inden de genoptager udøvelsen af beføjelserne, opfylde kravene i litra b), nr. 2), og punkt FCL.1020 inden for den 12-månedersperiode, der går umiddelbart forud for ansøgningen om fornyelse.

d) Et eksaminatorbevis kan kun forlænges eller fornys, hvis ansøgere demonstrerer, at de fortsat opfylder de krav, som er fastsat i punkt FCL.1010 og FCL.1030.

▼B

FCL.1030    Udførelse af praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser

a)

Når eksaminatorer udfører praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser, skal de:

1) 

sikre, at kommunikationen med ansøgeren kan ske uden sprogbarrierer

2) 

bekræfte, at ansøgeren opfylder alle kravene til kvalifikationer, træning og erfaring i denne del med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af det certifikat, den rettighed eller det bevis, som den praktiske prøve, duelighedsprøven eller kompetencebedømmelsen gennemføres med henblik på

3) 

oplyse ansøgeren om konsekvenserne af at afgive ufuldstændige, unøjagtige eller forkerte oplysninger om dennes træning og flyveerfarin.

b)

Når den praktiske prøve eller duelighedsprøven er afsluttet, skal eksaminatoren:

1) 

underrette ansøgeren om prøvens resultat. Hvis ansøgeren har bestået delvist eller ikke har bestået, skal eksaminatoren oplyse ansøgeren om, at denne ikke må udøve beføjelser tilknyttet rettighederne, før prøven er bestået. Eksaminatoren skal oplyse om eventuelle krav til supplerende træning og forklare, hvilke klagemuligheder ansøgeren har

2) 

hvis ansøgeren består en duelighedsprøve eller kompetencebedømmelse for forlængelse eller fornyelse, påtegne ansøgerens certifikat eller bevis med den nye udløbsdato for rettigheden eller certifikatet, hvis eksaminatoren har specifik bemyndigelse dertil fra den kompetente myndighed med ansvar for ansøgerens certifikat

3) 

give ansøgeren en underskrevet rapport om den praktiske prøve eller duelighedsprøven og straks sende kopier af rapporten til den kompetente myndighed med ansvar for ansøgerens certifikat samt til den kompetente myndighed, der udstedte eksaminatorbeviset. Rapporten skal omfatte:

i) 

en erklæring om, at eksaminatoren har modtaget oplysninger fra ansøgeren om dennes erfaring og instruktion og vurderet, at denne erfaring og instruktion opfylder de gældende krav i denne del

ii) 

en bekræftelse af, at alle de krævede manøvrer og øvelser er blevet fuldført, samt oplysninger om den mundtlige teoriprøve, hvor det er relevant. Hvis et af prøvens emner ikke er bestået, skal eksaminatoren angive årsagerne til denne bedømmelse

iii) 

resultatet af prøven eller kompetencebedømmelsen.

▼M3

iv) 

en erklæring om, at eksaminator har gennemgået og anvendt de nationale procedurer og krav, der er fastsat af ansøgerens kompetente myndighed, hvis den kompetente myndighed, der er ansvarlig for ansøgerens certifikat, ikke er den samme som den, der har udstedt eksaminatorens bevis

v) 

en kopi af eksaminatorbeviset med oplysninger om, hvilke beføjelser vedkommende har som eksaminator i forbindelse med praktiske prøver, duelighedsprøver eller kompetencebedømmelser, hvis der er tale om ansøgere, hvis kompetente myndighed ikke er den samme som den, der udstedte eksaminatorbeviset.

▼B

c)

Eksaminatorer skal i fem år opbevare oplysninger om alle de praktiske prøver, duelighedsprøver og kompetencebedømmelser, der er udført, og resultaterne deraf.

d)

På anmodning fra den kompetente myndighed med ansvar for eksaminatorbeviset eller den kompetente myndighed med ansvar for ansøgerens certifikat skal eksaminatorer fremsende alle fortegnelser og rapporter samt eventuelle andre oplysninger, der måtte være nødvendige for tilsynsaktiviteter.

SEKTION 2

Specifikke krav for flyveeksaminatorer — FE

FCL.1005.FE    FE — Beføjelser og betingelser

a)

FE(A). En FE for flyvemaskiner har beføjelser til at udføre:

1) 

praktiske prøver for udstedelse af PPL(A) og praktiske prøver og duelighedsprøver for klasse- og typerettigheder med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, hvis eksaminatoren har fuldført mindst 1 000 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner eller TMG, herunder mindst 250 timers flyveinstruktion

2) 

praktiske prøver for udstedelse af CPL(A) og praktiske prøver og duelighedsprøver for klasse- og typerettigheder med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, hvis eksaminatoren har fuldført mindst 2 000 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner eller TMG, herunder mindst 250 timers flyveinstruktion

3) 

praktiske prøver og duelighedsprøver for LAPL(A), hvis eksaminatoren har fuldført mindst 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner eller TMG, herunder mindst 100 timers flyveinstruktion

4) 

praktiske prøver for udstedelse af en rettighed til bjergflyvning, hvis eksaminatoren har fuldført mindst 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner eller TMG, herunder mindst 500 starter og landinger indbefattet flyveinstruktionen med henblik på rettigheden til bjergflyvning.

▼M3

5) 

duelighedsprøver med henblik på forlængelse og fornyelse af EIR, forudsat at FE har fuldført mindst 1 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner og opfylder kravene i FCL.1010.IRE, litra a), nr. 2).

▼B

b)

FE(H). En FE for helikoptere har beføjelser til at udføre:

1) 

praktiske prøver for udstedelse af PPL(H) og praktiske prøver og duelighedsprøver for enmotorede helikoptertyperettigheder med én pilot indført i et PPL(H), hvis eksaminatoren har fuldført 1 000 timers flyvetid som pilot på helikoptere, herunder mindst 250 timers flyveinstruktion

2) 

praktiske prøver for udstedelse af CPL(H) og praktiske prøver og duelighedsprøver for enmotorede helikoptertyperettigheder med én pilot indført i et CPL(H), hvis eksaminatoren har fuldført 2 000 timers flyvetid som pilot på helikoptere, herunder mindst 250 timers flyveinstruktion

3) 

praktiske prøver og duelighedsprøver for flermotorede helikoptertyperettigheder med én pilot indført i et PPL(H) eller et CPL(H), hvis eksaminatoren har opfyldt kravene i nr. 1) eller 2), alt efter hvad der er relevant, og har et CPL(H) eller ATPL(H) og, hvor det er relevant, en IR(H)

4) 

praktiske prøver og duelighedsprøver for LAPL(H), hvis eksaminatoren har fuldført mindst 500 timers flyvetid som pilot på helikoptere, herunder mindst 150 timers flyveinstruktion

c)

FE(As). En FE for luftskibe har beføjelser til at udføre praktiske prøver for udstedelse af PPL(As) og CPL(As) og praktiske prøver og duelighedsprøver for de tilhørende luftskibstyperrettigheder, hvis eksaminatoren har fuldført 500 timers flyvetid som pilot på luftskibe, herunder 100 timers flyveinstruktion.

▼M12 —————

▼B

FCL.1010.FE    FE — Forudsætninger

Ansøgere til et FE-bevis skal have:

et FI-bevis i den relevante luftfartøjskategori.

SEKTION 3

Specifikke krav for typerettighedseksaminatorer — TRE

FCL.1005.TRE    TRE — Beføjelser og betingelser

a)

TRE(A) og TRE(PL). En TRE for flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer har beføjelser til at udføre:

1) 

praktiske prøver med henblik på den første udstedelse af typerettigheder til enten flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer

▼M3

2) 

duelighedsprøver med henblik på forlængelse eller fornyelse af typerettigheder, EIR og IR

▼B

3) 

praktiske prøver for udstedelse af ATPL(A)

4) 

praktiske prøver med henblik på udstedelse af MPL, hvis eksaminatoren har opfyldt kravene i FCL.925

▼M11

5) 

kompetencebedømmelser med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af et TRI- eller SFI-bevis i den relevante luftfartøjskategori, hvis de har fuldført mindst tre år som TRE og har gennemgået specifik træning i kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.1015, litra b).

▼B

b)

TRE(H). TRE(H) har rettigheder til at udføre:

1) 

praktiske prøver og duelighedsprøver for udstedelse, forlængelse eller fornyelse af typerettigheder til helikopter

2) 

duelighedsprøver for forlængelse eller fornyelse af IR eller udvidelse af IR(H) fra enmotorede helikoptere til flermotorede helikoptere, hvis TRE(H) har en gyldig IR(H)

3) 

praktiske prøver for udstedelse af ATPL(H)

▼M11

4) 

kompetencebedømmelser med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af et TRI(H)- eller SFI(H)-bevis, hvis de har fuldført mindst tre år som TRE og har gennemgået specifik træning i kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.1015, litra b).

▼B

FCL.1010.TRE    TRE — Forudsætninger

a)

TRE(A) og TRE(PL). Ansøgere til et TRE-bevis til flyvemaskiner og VTOL-luftfartøjer skal:

1) 

have fuldført 1 500 timers flyvetid som pilot på enten flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer med flere piloter, hvoraf mindst 500 timer skal være som luftfartøjschef, for flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer med flere piloter

2) 

have fuldført 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner med én pilot, hvoraf mindst 200 timer skal være som luftfartøjschef, for højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot

3) 

have et CPL- eller ATPL- og et TRI-bevis til den relevante type

4) 

have udført mindst 50 timers flyveinstruktion som TRI, FI eller SFI i den relevante type eller en FSTD, som repræsenterer den pågældende type, for den første udstedelse af et TRE-bevis.

b)

TRE(H). Ansøgere til et TRE(H)-bevis til helikoptere skal:

1) 

have et TRI(H)-bevis eller, for enmotorede helikoptere med én pilot, et gyldigt FI(H)-bevis til den relevante type

2) 

have udført 50 timers flyveinstruktion som TRI, FI eller SFI i den relevante type eller en FSTD, som repræsenterer den pågældende type, for den første udstedelse af et TRE-certifikat

3) 

have et CPL(H) eller ATPL(H) og have fuldført 1 500 timers flyvning som pilot på helikoptere med flere piloter, hvoraf mindst 500 timer skal være som luftfartøjschef, for helikoptere med flere piloter

4) 

for flermotorede helikoptere med én pilot:

i) 

have fuldført 1 000 timers flyvning som pilot på helikoptere, hvoraf mindst 500 timer skal være som luftfartøjschef

ii) 

have et CPL(H) eller ATPL(H) og, hvor det er relevant, en gyldig IR(H)

5) 

for enmotorede helikoptere med én pilot:

i) 

have fuldført 750 timers flyvning som pilot på helikoptere, hvoraf mindst 500 timer skal være som luftfartøjschef

▼M3

ii) 

have et CPL(H) eller ATPL(H).

▼B

6) 

Før TRE(H)-beføjelserne udvides fra flermotoret med én pilot til flermotoret med flere piloter på samme helikoptertype, skal indehaveren have fuldført mindst 100 timer i operationer med flere piloter på den pågældende type.

7) 

For ansøgere til det første flermotorede TRE-bevis med flere piloter kan de 1 500 timers flyveerfaring på helikoptere med flere piloter, der kræves i litra b), nr. 3), betragtes som værende fuldført, hvis de har fuldført de 500 timers flyvetid som luftfartøjschef på en helikopter med flere piloter af samme type.

SEKTION 4

Specifikke krav for klasserettighedseksaminatorer — CRE

FCL.1005.CRE    CRE — Beføjelser

CRE har beføjelser til for flyvemaskiner med én pilot, bortset fra højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot, at udføre:

a) 

praktisk prøve for udstedelse af klasse- og typerettigheder

▼M11

b) 

duelighedsprøver for:

1) 

forlængelse eller fornyelse af klasse- og typerettigheder

2) 

forlængelse af IR, forudsat at de har fuldført mindst 1 500 timer som piloter på flyvemaskiner og har fuldført mindst 450 timers flyvetid i henhold til IFR

3) 

fornyelse af IR, forudsat at de opfylder de krav, der er fastsat i punkt FCL.1010.IRE, litra a), og

4) 

forlængelse og fornyelse af en EIR, forudsat at de har fuldført mindst 1 500 timer som pilot på flyvemaskiner og opfylder de krav, der er fastsat i punkt FCL.1010.IRE, litra a), nr. 2)

▼M4

c) 

praktiske prøver med henblik på udvidelse af LAPL(A)-beføjelser til en anden flyvemaskineklasse eller -variant

▼B

FCL.1010.CRE    CRE — Forudsætninger

Ansøgere til et CRE-bevis skal:

a) 

have et CPL(A), MPL(A) eller ATPL(A) til luftfartøjer med én pilot eller have haft det og have et PPL(A)

▼M11

b) 

have et CRI- eller FI-bevis med instruktørbeføjelser til den relevante klasse eller type

▼B

c) 

have fuldført 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner.

SEKTION 5

Specifikke krav for instrumentrettighedseksaminatorer — IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE — Beføjelser

Indehavere af IRE-beviser har beføjelser til at udføre praktiske prøver med henblik på udstedelse samt duelighedsprøver med henblik på forlængelse eller fornyelse af en EIR eller en IR.

▼M11

FCL.1010.IRE    IRE — Forudsætninger

a) IRE(A)

Personer, der ansøger om et IRE-bevis til flyvemaskiner, skal have et IRI(A)- eller et FI(A)-bevis med instruktørbeføjelser til at give instruktion i IR(A) og have fuldført:

1) 

2 000 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner og

2) 

450 timers flyvetid i henhold til IFR, hvoraf 250 timer skal være som instruktør.

b) IRE(H)

Personer, der ansøger om et IRE-bevis til helikoptere, skal have et IRI(H)- eller et FI(H)-bevis med instruktørbeføjelser til at give instruktion i IR(H) og have fuldført:

1) 

2 000 timers flyvetid som pilot på helikoptere og

2) 

300 timers instrumentflyvetid i helikoptere, hvoraf 200 timer skal være som instruktør.

c) IRE(As)

Personer, der ansøger om et IRE-bevis til luftskibe, skal have et IRI(As)- eller et FI(As)-bevis med instruktørbeføjelser til at give instruktion i IR(As) og have fuldført:

1) 

500 timers flyvetid som pilot på luftskibe og

2) 

100 timers instrumentflyvetid på luftskibe, hvoraf 50 timer skal være som instruktør.

▼B

SEKTION 6

Specifikke krav for syntetiske flyveeksaminatorer — SFE

▼M11

FCL.1005.SFE    SFE — Beføjelser og betingelser

a) SFE på flyvemaskiner (SFE(A)) og SFE på VTOL-luftfartøjer (SFE(PL))

SFE på flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer har beføjelser til i en FFS — eller med henblik på bedømmelserne i nr. 5) i den relevante FSTD — at udføre følgende:

1) 

praktiske prøver og duelighedsprøver med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af typerettigheder til enten flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer, alt efter hvad der er relevant

2) 

duelighedsprøver med henblik på forlængelse eller fornyelse af IR, hvis disse kombineres med forlængelse eller fornyelse af en typerettighed, forudsat at de har bestået en duelighedsprøve for luftfartøjstypen, herunder instrumentrettigheden, inden for det seneste år

3) 

praktiske prøver med henblik på udstedelse af ATPL(A)

4) 

praktiske prøver med henblik på udstedelse af MPL, hvis de har opfyldt de krav, der er fastsat i punkt FCL.925, og

5) 

kompetencebedømmelser med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af et SFI-bevis i den relevante luftfartøjskategori, hvis de har fuldført mindst tre år som SFE(A) og har gennemgået specifik træning i kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.1015, litra b).

b) SFE til helikoptere (SFE(H))

SFE(H) har beføjelser til i en FFS — eller med henblik på bedømmelserne i nr. 4) i den relevante FSTD — at udføre følgende:

1) 

praktiske prøver og duelighedsprøver med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af typerettigheder

2) 

duelighedsprøver med henblik på forlængelse og fornyelse af IR, hvis disse prøver kombineres med forlængelse eller fornyelse af en typerettighed, forudsat at SFE har bestået en duelighedsprøve for luftfartøjstypen, herunder instrumentrettigheden, inden for det seneste år, der går forud for duelighedsprøven

3) 

praktiske prøver med henblik på udstedelse af ATPL(H) og

4) 

kompetencebedømmelser med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af et SFI(H)-bevis, hvis de har fuldført mindst tre år som SFE(H) og har gennemgået specifik træning i kompetencebedømmelse i overensstemmelse med punkt FCL.1015, litra b).

FCL.1010.SFE    SFE — Forudsætninger

▼M12

a) SFE(A)

Ansøgere til et SFE(A)-bevis, skal opfylde alle følgende betingelser:

1) 

for flyvemaskiner med flere piloter:

i) 

indehave eller have haft et ATPL(A) og en typerettighed

ii) 

et SFI(A)-bevis til den relevante flyvemaskinetype og

iii) 

have fuldført mindst 1 500 timers flyvetid som piloter på flyvemaskiner med flere piloter

2) 

for højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot:

i) 

indehave eller have haft et CPL(A) eller et ATPL(A) og en typerettighed

ii) 

et SFI(A)-bevis til den relevante flyvemaskineklasse eller -type og

iii) 

have fuldført mindst 500 timers flyvetid som piloter på flyvemaskiner med én pilot

▼M11

3) 

med henblik på den første udstedelse af et SFE-bevis have fuldført mindst 50 timers syntetisk flyveinstruktion som TRI(A) eller SFI(A) på den relevante type.

b) SFE(H)

Personer, der ansøger om et SFE(H)-bevis, skal opfylde alle følgende betingelser:

1) 

have eller have haft et ATPL(H) og en typerettighed til den relevante helikoptertype

2) 

have et SFI(H)-bevis til den relevante helikoptertype

3) 

have fuldført mindst 1 000 timers flyvetid som piloter på helikoptere med flere piloter

4) 

med henblik på den første udstedelse af et SFE-bevis have fuldført mindst 50 timers syntetisk flyveinstruktion som TRI(H) eller SFI(H) på den relevante type.

▼B

SEKTION 7

Specifikke krav for flyveinstruktøreksaminatorer — FIE

FCL.1005.FIE    FIE — Beføjelser og betingelser

a)

FIE(A). FIE på flyvemaskiner har beføjelser til at udføre kompetencebedømmelse for udstedelse, forlængelse eller fornyelse af beviser til FI(A), CRI(A), IRI(A) og TRI(A) på flyvemaskiner med én pilot, hvis denne har det relevante instruktørbevis.

b)

FIE(H). FIE på helikoptere har beføjelser til at udføre kompetencebedømmelse for udstedelse, forlængelse eller fornyelse af certifikater til FI(H), IRI(H) og TRI(H) på helikoptere med én pilot, hvis denne har det relevante instruktørbevis.

▼M12

c)

FIE(As). FIE på luftskibe har beføjelser til at udføre kompetencebedømmelse for udstedelse, forlængelse eller fornyelse af instruktørbeviser for luftskibe, hvis denne har det relevante instruktørbevis.

▼B

FCL.1010.FIE    FIE — Forudsætninger

a)

FIE(A). Ansøgere til et FIE-bevis til flyvemaskiner skal:

hvis ansøgere ønsker at udføre kompetencebedømmelse:

1) 

have det relevante instruktørbevis, hvor det er relevant

2) 

have fuldført 2 000 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner eller TMG og

3) 

have mindst 100 timers flyvetid med instruktion af ansøgere til instruktørbevis.

b)

FIE(H). Ansøgere til et FIE-bevis til helikoptere skal:

1) 

have det relevante instruktørbevis, hvor det er relevant

2) 

have fuldført 2 000 timers flyvetid som pilot på helikoptere

3) 

have mindst 100 timers flyvetid med instruktion af ansøgere til instruktørbevis.

c)

FIE(As). Ansøgere til et FIE-bevis til luftskibe skal:

1) 

have fuldført 500 timers flyvetid som pilot på luftskibe

2) 

have mindst 20 timers flyvetid med instruktion af ansøgere til et FI(As)-bevis

3) 

have det relevante instruktørbevis.

▼M12 —————

▼B
Tillæg 1

Godskrivning af teoretisk viden

▼M4

A.   GODSKRIVNING AF TEORETISK VIDEN MED HENBLIK PÅ UDSTEDELSE AF ET PILOTCERTIFIKAT — KRAV TIL OVERGANGSINSTRUKTION OG -PRØVE

▼M12

1.    LAPL og PPL

1.1. Indehavere af et LAPL i en anden luftfartøjskategori skal i forbindelse med udstedelse af et LAPL godskrives fuldt med henblik på opfyldelse af kravene til teoriundervisning i de generelle emner, der er fastsat i punkt FCL.120, litra a).

1.2. Indehavere af et PPL, CPL eller ATPL i en anden luftfartøjskategori skal i forbindelse med udstedelse af et LAPL eller et PPL godskrives fuldt med henblik på opfyldelse af kravene til teoriundervisning i de generelle emner, der er fastsat i punkt FCL.215, litra a). Denne godskrivning gælder også for ansøgere til et LAPL eller et PPL, som er indehaver af et BPL udstedt i henhold til bilag III (del-BFCL) til Kommissionens forordning (EU) 2018/395 eller et SPL udstedt i henhold til bilag III (del-SFCL) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976, bortset fra at emnet »navigation« ikke må godskrives.

▼M12 —————

▼M12

1.3. Indehavere af et LAPL i samme luftfartøjskategori skal i forbindelse med udstedelse af et PPL have dette godskrevet fuldt med henblik på opfyldelse af kravene til teoriundervisning og -prøve.

1.4. Uanset afsnit 1.2 skal indehaveren af et SPL, der er udstedt i henhold til bilag III (del-SFCL) til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 med beføjelser til at flyve TMG, demonstrere et tilstrækkeligt niveau af teoretisk viden om enmotorede landflyvemaskiner i henhold til punkt FCL.135.A, litra a), nr. 2).

▼B

2.    CPL

2.1. Ansøgere til et CPL, som har et CPL i en anden luftfartøjskategori, skal have fået overgangsteoriundervisning på et godkendt kursus i overensstemmelse med de forskelle, der er identificeret mellem CPL-pensaene for de forskellige luftfartøjskategorier.

2.2. Ansøgeren skal bestå teoriprøver som defineret i denne del for følgende emner i den relevante luftfartøjskategori:

021 — Generel viden om luftfartøjer: skrog og systemer, elektrisk udstyr, strømforsyning, nødudstyr
022 — Generel viden om luftfartøjer: instrumentering
032/034 — Præstation — flyvemaskiner eller helikoptere
070 — Operationelle procedurer og
080 — Flyveprincipper.

2.3. Ansøgere til et CPL, som har bestået de relevante teoriprøver for en IR i samme luftfartøjskategori, får dette godskrevet i forhold til kravene om teoretisk viden i følgende emner:

— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi.

3.    ATPL

3.1. Ansøgere til et ATPL, som har et ATPL i en anden luftfartøjskategori, skal have fået overgangsteoriundervisning hos en ATO i overensstemmelse med de forskelle, der er identificeret mellem ATPL-pensaene for de forskellige luftfartøjskategorier.

▼M3

3.2. Ansøgeren skal bestå teoriprøver som defineret i denne del i følgende emner i den relevante luftfartøjskategori:

021 — Generel viden om luftfartøjer: skrog og systemer, elektrisk udstyr, strømforsyning, nødudstyr

022 — Generel viden om luftfartøjer: instrumentering

032/034 — Præstation — flyvemaskiner eller helikoptere

070 — Operationelle procedurer og

080 — Flyveprincipper.

▼B

3.3. Ansøgere til et ATPL(A), som har bestået de relevante teoriprøver for et CPL(A), får dette godskrevet i forhold til kravene om teoretisk viden i emnet VFR-kommunikation.

3.4. Ansøgere til et ATPL(H), som har bestået de relevante teoriprøver for et CPL(H), får dette godskrevet i forhold til kravene om teoretisk viden i følgende emner:

— 
luftfartsret
— 
flyveprincipper (helikopter)
— 
VFR-kommunikation.

3.5. Ansøgere til et ATPL(A), som har bestået de relevante teoriprøver for en IR(A), får dette godskrevet i forhold til kravene om teoretisk viden i emnet IFR-kommunikation.

3.6. Ansøgere til et ATPL(H) med en IR(H), som har bestået de relevante teoriprøver for et CPL(H), får dette godskrevet i forhold til kravene om teoretisk viden i følgende emner:

— 
flyveprincipper (helikopter)
— 
VFR-kommunikation.

4.    IR

▼M3

4.1 En ansøger til en IR eller en EIR, som har bestået de relevante teoriprøver med henblik på et CPL i samme luftfartøjskategori, får dette godskrevet med henblik på opfyldelsen af kravene om teoretisk viden i følgende emner:

— 
menneskelig ydeevne
— 
meteorologi.

▼B

4.2. Ansøgere til en IR(H), som har bestået de relevante teoriprøver for et ATPL(H) VFR, skal bestå følgende prøveemner:

— 
luftfartsret
— 
planlægning og overvågning af flyvning
— 
radionavigation
— 
IFR-kommunikation.
Tillæg 2Bedømmelsesskala vedrørende sprogfærdigheder — ekspertniveau, udvidet niveau og operativt niveau

Niveau

Udtale

Struktur

Ordforråd

Udtryksevne

Forståelse

Interaktion

Ekspert

(niveau 6)

Udtale, tryk, rytme og intonation, der eventuelt kan være påvirket af modersmålet eller regional variation, hæmmer næsten aldrig forståelsen.

Behersker til stadighed både enkle og komplekse grammatiske strukturer og sætningsmønstre.

Ordforrådet er stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om en bred vifte af kendte og ukendte emner. Ordforrådet er idiomatisk, nuanceret og tilpasset kommunikationsniveauet.

Formår at tale længe på naturlig og ubesværet måde. Varierer talestrømmen af stilistiske årsager, f.eks. for at understrege noget.

Anvender spontant korrekte argumentative markører og konnektorer.

Forståelsen er til stadighed korrekt i næsten alle sammenhænge og indbefatter sproglige og kulturelle finesser.

Interagerer let i næsten alle situationer. Forstår sproglige og ikke-sproglige udtryk og reagerer korrekt på dem.

Udvidet

(niveau 5)

Udtale, tryk, rytme og intonation, der er påvirket af modersmålet eller regional variation, hæmmer sjældent forståelsen.

Behersker til stadighed enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre. Der gøres forsøg med komplekse strukturer, men undertiden med meningsforstyrrende fejl.

Ordforrådet er normalt stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner. Er god til at bruge omskrivninger. Ordforrådet er undertiden idiomatisk.

Formår at tale længe og relativt ubesværet om kendte emner, men varierer ikke nødvendigvis talestrømmen som et stilistisk hjælpemiddel. Kan anvende korrekte argumentative markører og konnektorer.

Forståelsen er korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og for det meste korrekt, når der er tale om sproglige vanskeligheder, komplikationer eller uventede begivenheder.

Kan forstå en række talevarianter (dialekt og/eller accent) eller stillejer.

Svarene er umiddelbare, korrekte og informative. Er god til at tale og lytte i samtalesituationer.

Operativt

(niveau 4)

Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes af modersmålet eller regional variation, men hæmmer kun af og til forståelsen.

Enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre anvendes kreativt og beherskes normalt. Der kan opstå fejl, især i usædvanlige eller uventede situationer, men de er sjældent meningsforstyrrende.

Ordforrådet er normalt stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner.

Er ofte i stand til at bruge omskrivninger, hvis ordforrådet ikke rækker i usædvanlige eller uventede situationer.

Taler sammenhængende i et passende tempo.

Taler undertiden mindre flydende ved overgang fra indøvede faste vendinger eller fagsprog til spontan interaktion, men dette er ikke til hinder for effektiv kommunikation. Kan anvende argumentative markører og konnektorer i begrænset omfang. Fyldord virker ikke distraherende.

Forståelsen er for det meste korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og accenten eller måden at tale på er tilstrækkeligt forståelig for et internationalt samfund af sprogbrugere.

Hvis der opstår sproglige vanskeligheder eller komplikationer eller indtræder uventede begivenheder, kan forståelsen være langsommere eller kræve afklarende spørgsmål.

Svarene er normalt umiddelbare, korrekte og informative.

Indleder og fører en samtale selv i uventede situationer. Reagerer korrekt, når der ser ud til at forekomme misforståelser, ved at kontrollere, bekræfte eller bede om afklarende oplysninger.

Note: Den oprindelige tekst i tillæg 2 er blevet overført til AMC, se også den forklarende bemærkning.
Tillæg 3

Træningskurser for udstedelse af et CPL og et ATPL

1. I dette tillæg beskrives kravene til de forskellige typer træningskurser med henblik på udstedelse af et CPL og et ATPL med og uden en IR.

2. Ansøgere, som ønsker at flytte til en anden ATO under et træningskursus, skal ansøge den kompetente myndighed om en formel vurdering af, hvor mange yderligere træningstimer der kræves.

A.    Integreret ATP-kursus — Flyvemaskiner

GENERELT

1. Formålet med det integrerede ATP(A)-kursus er at uddanne piloter til det færdighedsniveau, der er nødvendigt for, at de kan arbejde som andenpilot på flermotorede flyvemaskiner med flere piloter i erhvervsmæssig lufttransport samt få CPL(A)/IR.

2. Ansøgere, som ønsker at gennemgå et integreret ATP(A)-kursus, skal fuldføre alle instruktionstrin i ét sammenhængende forløb som planlagt af en ATO.

3. Ansøgere kan enten optages på kurser som begyndere eller som indehavere af et PPL(A) eller PPL(H) udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1. For PPL(A)- eller PPL(H)-ansøgere godskrives 50 % af de timer, der er fløjet før kurset, op til højst 40 timers flyveerfaring, eller 45 timer, hvis ansøgeren har en rettighed til natflyvning til flyvemaskiner, hvoraf op til 20 timer kan godskrives i forhold til kravet om instruktionsflyvetid med dobbeltstyring.

▼M8

4. Kurset skal omfatte:

a) 

teoriundervisning til ATPL(A)-niveau

b) 

visuel flyvetræning og instrumentflyvetræning

c) 

MCC-træning for flyvemaskiner med flere piloter. og

d) 

UPRT i overensstemmelse med FCL.745.A, medmindre ansøgerne allerede har fuldført dette træningskursus, før de påbegynder det integrerede ATP-kursus.

5. Ansøgere, som ikke består eller ikke kan fuldføre hele ATP(A)-kurset, kan ansøge den kompetente myndighed om teoriprøven og den praktiske prøve med henblik på et certifikat på et lavere niveau og en IR, hvis de gældende krav er opfyldt.

▼B

TEORETISK VIDEN

6. Et ATP(A)-teorikursus skal omfatte mindst 750 timers instruktion.

►M8  7.1. ◄  MCC-kurset skal omfatte mindst 25 timers teoriundervisning og øvelser.

▼M8

7.2. Teoriundervisningen i UPRT skal udføres i overensstemmelse med FCL.745.A.

▼B

TEORIPRØVE

8. Ansøgere skal demonstrere viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives til indehaveren af et ATPL(A).

FLYVETRÆNING

▼M8

9. Flyvetræningen, bortset fra typerrettighedstræning, skal omfatte i alt mindst 195 timer og herunder alle midtvejsprøver, hvoraf op til 55 timer på hele kurset kan være instrumenttid på jorden. Inden for de i alt 195 timer skal ansøgere mindst fuldføre:

a) 

95 timers dobbeltstyringsinstruktion, hvoraf 55 timer kan være instrumenttid på jorden

b) 

70 timer som luftfartøjschef, herunder VFR-flyvning og instrumentflyvetid som luftfartøjschefelev. Instrumentflyvetiden som luftfartøjschefelev medregnes kun som flyvetid som luftfartøjschef med op til højst 20 timer

c) 

50 timers rundflyvning som luftfartøjschef, herunder en VFR-rundflyvning på mindst 540 km (300 NM), hvor der skal foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen og

d) 

fem timers flyvetid om natten, herunder tre timers dobbeltstyringsinstruktion, som omfatter mindst:

1) 

1 times rundflyvningsinstruktion

2) 

fem solostarter og

3) 

fem sololandinger med fuldt stop

e) 

UPRT-flyveinstruktion i overensstemmelse med FCL.745.A

f) 

115 timers instrumenttid, som omfatter mindst:

1) 

20 timer som luftfartøjschefelev

2) 

15 timers MCC, hvor der kan anvendes en FFS eller FNPT II

3) 

50 timers instrumentflyveinstruktion, hvoraf op til:

i) 

25 timer kan være instrumenttid på jorden i en FNPT I eller

ii) 

40 timer kan være instrumenttid på jorden i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, hvoraf op til 10 timer kan fuldføres i en FNPT I.

Ansøgere, som har et kursusmodulbevis fra det grundlæggende instrumentflyvemodul, godskrives op til 10 timer i forhold til den krævede instrumentinstruktionstid. De timer, der er fuldført i en BITD, godskrives ikke og

g) 

5 timer i en flyvemaskine eller TMG, der:

1) 

er certificeret til befordring af mindst fire personer og

2) 

som har en propel med variabel pitch og optrækkeligt understel.

▼B

PRAKTISK PRØVE

10. Når ansøgeren har gennemført den relevante flyvetræning, skal denne tage den praktiske CPL(A)-prøve på enten en enmotoret eller en flermotoret flyvemaskine samt den praktiske IR-prøve på en flermotoret flyvemaskine.

B.    Modulopbygget ATP-kursus — Flyvemaskiner

1. Ansøgere til et ATPL(A), som gennemfører teoriundervisningen på et modulopbygget kursus, skal:

a) 

have mindst et PPL(A) udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1 og

fuldføre mindst følgende timers teoriundervisning:

1) 

for ansøgere med et PPL(A): 650 timer

2) 

for ansøgere med et CPL(A): 400 timer

3) 

for ansøgere med en IR(A): 500 timer

4) 

for ansøgere med et CPL(A) og en IR(A): 250 timer.

Teoriundervisningen skal være gennemført, før den praktiske prøve for ATPL(A) tages.

C.    Integreret CPL/IR-kursus — Flyvemaskiner

GENERELT

1. Formålet med det integrerede CPL(A)- og IR(A)-kursus er at uddanne piloter til det færdighedsniveau, der er nødvendigt for, at de er i stand til at flyve enmotorede eller flermotorede flyvemaskiner med én pilot i erhvervsmæssig lufttransport samt få CPL(A)/IR.

2. Ansøgere, som ønsker at gennemgå et integreret CPL(A)/IR-kursus, skal fuldføre alle instruktionstrin i ét sammenhængende forløb som planlagt af en ATO.

3. Ansøgere kan enten optages på kurser som begyndere eller som indehavere af et PPL(A) eller PPL(H) udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1. For PPL(A)- eller PPL(H)-ansøgere godskrives 50 % af de timer, der er fløjet før kurset, op til højst 40 timers flyveerfaring, eller 45 timer, hvis ansøgeren har en rettighed til natflyvning til flyvemaskiner, hvoraf op til 20 timer kan godskrives i forhold til kravet om instruktionsflyvetid med dobbeltstyring.

4. Kurset skal omfatte:

a) 

teoriundervisning, der svarer til niveauet for viden til CPL(A) og IR og

b) 

visuel flyvetræning og instrumentflyvetræning.

5. Ansøgere, som ikke består eller ikke kan gennemføre hele CPL/IR(A)-kurset, kan ansøge den kompetente myndighed om teoriprøven og den praktiske prøve med henblik på et certifikat på et lavere niveau og en IR, hvis de gældende krav er opfyldt.

TEORETISK VIDEN

6. Et CPL(A)/IR-teorikursus skal omfatte mindst 500 timers instruktion.

TEORIPRØVE

7. Ansøgere skal demonstrere viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives til indehaveren af et CPL(A) og en IR.

FLYVETRÆNING

8. Flyvetræningen, bortset fra typerrettighedstræning, skal omfatte i alt mindst 180 timer, som skal indbefatte alle midtvejsprøver, hvoraf op til 40 timer på hele kurset kan være instrumenttid på jorden. Inden for de i alt 180 timer skal ansøgere mindst fuldføre:

a) 

80 timers dobbeltstyringsinstruktion, hvoraf 40 timer kan være instrumenttid på jorden

▼M11

b) 

70 timer som luftfartøjschef, hvoraf op til 55 timer kan være som luftfartøjschefelev. Instrumentflyvetiden som luftfartøjschefelev medregnes kun som flyvetid som luftfartøjschef med op til højst 20 timer

▼B

c) 

50 timers rundflyvning som luftfartøjschef, herunder en VFR-rundflyvning på mindst 540 km (300 NM), hvor der skal foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen

d) 

fem timers flyvetid om natten, herunder tre timers dobbeltstyringsinstruktion, som skal omfatte mindst én times rundflyvningsnavigation og fem solostarter og fem sololandinger med fuldt stop og

e) 

100 timers instrumenttid, som omfatter mindst:

1) 

20 timer som luftfartøjschefelev og

2) 

50 timers instrumentflyveinstruktion, hvoraf op til:

i) 

25 timer kan være instrumenttid på jorden i en FNPT I eller

ii) 

40 timer kan være instrumenttid på jorden i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, hvoraf op til 10 timer kan fuldføres i en FNPT I.

En ansøger, som har et kursusbevis fra det grundlæggende instrumentflyvemodul, godskrives op til 10 timer i forhold til den krævede instrumentinstruktionstid. De timer, der er fuldført i en BITD, godskrives ikke.

f) 

fem timer, som skal udføres på en flyvemaskine, der er certificeret til befordring af mindst fire personer, og som har en propel med variabel pitch og optrækkeligt understel.

PRAKTISKE PRØVER

9. Når ansøgeren har gennemført den relevante flyvetræning, skal denne tage den praktiske CPL(A)-prøve samt den praktiske IR-prøve på enten en flermotoret eller en enmotoret flyvemaskine.

D.    Integreret CPL-kursus — Flyvemaskiner

GENERELT

1. Formålet med det integrerede CPL(A)-kursus er at uddanne piloter til det færdighedsniveau, der er nødvendigt for udstedelse af et CPL(A).

2. Ansøgere, som ønsker at gennemgå et integreret CPL(A)-kursus, skal fuldføre alle instruktionstrin i ét sammenhængende forløb som planlagt af en ATO.

3. Ansøgere kan enten optages på kurser som begyndere eller som indehavere af et PPL(A) eller PPL(H) udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1. For PPL(A)- eller PPL(H)-ansøgere godskrives 50 % af de timer, der er fløjet før kurset, op til højst 40 timers flyveerfaring, eller 45 timer, hvis ansøgeren har en rettighed til natflyvning til flyvemaskiner, hvoraf op til 20 timer kan godskrives i forhold til kravet om instruktionsflyvetid med dobbeltstyring.

4. Kurset skal omfatte:

a) 

teoriundervisning til CPL(A)-niveau og

b) 

visuel flyvetræning og instrumentflyvetræning.

5. Ansøgere, som ikke består eller ikke kan gennemføre hele CPL(A)-kurset, kan ansøge den kompetente myndighed om teoriprøven og den praktiske prøve med henblik på et certifikat på et lavere niveau, hvis de gældende krav er opfyldt.

TEORETISK VIDEN

6. Et CPL(A)-teorikursus skal omfatte mindst 350 timers instruktion.

TEORIPRØVE

7. Ansøgere skal demonstrere viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives til indehaveren af et CPL(A).

FLYVETRÆNING

8. Flyvetræningen, bortset fra typerrettighedstræning, skal omfatte i alt mindst 150 timer, som skal indbefatte alle midtvejsprøver, hvoraf op til 5 timer på hele kurset kan være instrumenttid på jorden. Inden for de i alt 150 timer skal ansøgere mindst fuldføre:

a) 

80 timers dobbeltstyringsinstruktion, hvoraf 5 timer kan være instrumenttid på jorden

▼M11

b) 

70 timer som luftfartøjschef, hvoraf op til 55 timer kan være som luftfartøjschefelev

▼B

c) 

20 timers rundflyvning som luftfartøjschef, herunder en VFR-rundflyvning på mindst 540 km (300 NM), hvor der skal foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen

d) 

fem timers flyvetid om natten, herunder tre timers dobbeltstyringsinstruktion, som skal omfatte mindst én times rundflyvningsnavigation og fem solostarter og fem sololandinger med fuldt stop

e) 

10 timers instrumentflyveinstruktion, hvoraf op til fem timer kan være instrumenttid på jorden i en FNPT I, FTD 2, FNPT II eller FFS. En ansøger, som har et kursusbevis fra det grundlæggende instrumentflyvemodul, godskrives op til 10 timer i forhold til den krævede instrumentinstruktionstid. De timer, der er fuldført i en BITD, godskrives ikke

f) 

fem timer, som skal udføres på en flyvemaskine, der er certificeret til befordring af mindst fire personer, og som har en propel med variabel pitch og optrækkeligt understel.

PRAKTISK PRØVE

9. Når ansøgeren har gennemført flyvetræningen, skal denne tage den praktiske CPL(A)-prøve på en enmotoret eller flermotoret flyvemaskine.

E.    Modulopbygget CPL-kursus — Flyvemaskiner

GENERELT

1. Formålet med det modulopbyggede CPL(A)-kursus er at uddanne PPL(A)-indehavere til det færdighedsniveau, der er nødvendigt for udstedelse af et CPL(A).

2. Før ansøgeren starter på et modulopbygget CPL(A)-kursus, skal denne have et PPL(A) udstedt i overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 1.

3. Før flyvetræningen påbegyndes, skal ansøgeren:

▼M12

a) 

have fuldført 150 timers flyvetid, heraf 50 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner, hvoraf 10 timer skal være på rundflyvning.

Bortset fra kravet om 50 timer som luftfartøjschef i flyvemaskiner kan timer som luftfartøjschef i andre luftfartøjskategorier medregnes i de 150 timers flyvemaskineflyvetid i følgende tilfælde:

1) 

20 timer i helikoptere, hvis ansøgere har et PPL(H)

2) 

50 timer i helikoptere, hvis ansøgere har et CPL(H)

3) 

10 timer i TMG eller svæveflyvemaskiner

4) 

20 timer på luftskibe, hvis ansøgere har et PPL(As)

5) 

50 timer på luftskibe, hvis ansøgere har et CPL(As)

▼B

b) 

have opfyldt forudsætningerne for udstedelse af en klasse- eller typerettighed til flermotorede flyvemaskiner i overensstemmelse med subpart H, hvis der skal anvendes en flermotoret flyvemaskine i den praktiske prøve.

4. Ansøgere, som ønsker at gennemgå et modulopbygget CPL(A)-kursus, skal fuldføre alle flyveinstruktionstrin i ét sammenhængende forløb som planlagt af en ATO. Teoriundervisningen kan gives hos en ATO, som kun udfører teoriundervisning.

5. Kurset skal omfatte:

a) 

teoriundervisning til CPL(A)-niveau og

b) 

visuel flyvetræning og instrumentflyvetræning.

TEORETISK VIDEN

6. Et godkendt CPL(A)-teorikursus skal omfatte mindst 250 timers instruktion.

TEORIPRØVE

7. Ansøgere skal demonstrere viden på et niveau, der svarer til de beføjelser, der gives til indehaveren af et CPL(A).

FLYVETRÆNING

8. Ansøgere uden en IR skal have mindst 25 timers flyveinstruktion med dobbeltstyring, herunder 10 timers instrumentinstruktion, hvoraf op til fem timer kan være instrumenttid på jorden i en BITD, FNPT I eller II, FTD 2 eller FFS.

9. Ansøgere med en gyldig IR(A) får dette godskrevet fuldt ud i forhold til instrumentinstruktionstiden med dobbeltstyring. Ansøgere med en gyldig IR(H) godskrives op til fem timer i forhold til instrumentinstruktionstiden med dobbeltstyring, hvoraf mindst fem timers instrumentinstruktionstid med dobbeltstyring skal være på en flyvemaskine. En ansøger, som har et kursusbevis fra det grundlæggende instrumentflyvemodul, godskrives op til 10 timer i forhold til den krævede instrumentinstruktionstid.

10.

 
a) 

Ansøgere med en gyldig IR skal have mindst 15 timers visuel flyveinstruktion med dobbeltstyring.

b) 

Ansøgere uden en rettighed til natflyvning til flyvemaskiner skal desuden have mindst fem timers natflyveinstruktion, herunder mindst tre timers dobbeltstyringsinstruktion, som skal omfatte mindst én times rundflyvningsnavigation og fem solostarter og fem sololandinger med fuldt stop.

11. Mindst fem timer af flyveinstruktionen skal udføres på en flyvemaskine, der er certificeret til befordring af mindst fire personer, og som har en propel med variabel pitch og optrækkeligt understel.

ERFARING

12. Ansøgere til et CPL(A) skal have fuldført mindst 200 timers flyvetid, herunder mindst:

a) 

100 timer som luftfartøjschef, heraf 20 timers rundflyvning som luftfartøjschef, som skal omfatte en VFR-rundflyvning på mindst 540 km (300 NM), hvor der skal foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen

b) 

fem timers flyvetid om natten, herunder tre timers dobbeltstyringsinstruktion, som skal omfatte mindst én times rundflyvningsnavigation og fem solostarter og fem sololandinger med fuldt stop og

c) 

10 timers instrumentflyveinstruktion, hvoraf op til fem timer kan være instrumenttid på jorden i en FNPT I, eller FNPT II eller FFS. En ansøger, som har et kursusbevis fra det grundlæggende instrumentflyvemodul, godskrives op til 10 timer i forhold til den krævede instrumentinstruktionstid. De timer, der er fuldført i en BITD, godskrives ikke

▼M3

d)