EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1026

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1026 af 21. juni 2019 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til EU-toldkodeksen

C/2019/4467

OJ L 167, 24.6.2019, p. 3–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1026/oj

24.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1026

af 21. juni 2019

om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til EU-toldkodeksen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 (»kodeksen«) kræves det, at al udveksling af oplysninger såsom angivelser, ansøgninger eller afgørelser mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger i henhold til toldlovgivningen foretages ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 (2) fastlægges arbejdsprogrammet for gennemførelsen af de elektroniske systemer, der kræves for anvendelse af kodeksen, og som skal udvikles gennem projekter opført i del II i bilaget til nævnte afgørelse.

(3)

Der bør fastsættes vigtige tekniske bestemmelser for funktionen af de elektroniske systemer, f.eks. bestemmelser for udvikling, afprøvning, indførelse og vedligeholdelse samt for de ændringer, der skal foretages af de elektroniske systemer. Der bør fastsættes yderligere bestemmelser vedrørende databeskyttelse, ajourføring af oplysninger, begrænsning af databehandling, systemejerskab og systemsikkerhed.

(4)

For at sikre Unionens, medlemsstaternes og de økonomiske operatørers rettigheder og interesser er det vigtigt at fastsætte procedurereglerne og gøre det muligt at gennemføre alternative løsninger, i tilfælde af at de elektroniske systemer midlertidigt er ude af drift.

(5)

Toldafgørelsessystemet, der er udviklet på baggrund af det kodeksprojekt om toldafgørelser, der henvises til i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, har til formål at harmonisere procedurerne for at ansøge om toldafgørelser samt for at træffe og forvalte afgørelser i hele Unionen udelukkende ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for det elektroniske system. Systemets anvendelsesområde bør fastlægges på grundlag af de toldafgørelser, der skal ansøges om, træffes og forvaltes ved hjælp af det pågældende system. Der bør fastsættes nærmere regler for systemets fælles komponenter (portalen for EU-virksomheder, det centrale system til forvaltning af toldafgørelser og kundereferencetjenesterne) og nationale komponenter (portalen for nationale virksomheder og det nationale system til forvaltning af toldafgørelser) ved at angive deres funktioner og indbyrdes forbindelser.

(6)

Der skal desuden fastsættes regler for de oplysninger, der vedrører bevillinger, som allerede er lagret i eksisterende elektroniske systemer, f.eks. systemet til fast rutefart, og nationale systemer, og som skal overføres til toldafgørelsessystemet.

(7)

Systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur, der er udviklet på baggrund af det projekt om direkte adgang for virksomheder til de europæiske informationssystemer (ensartet brugerforvaltning & digital signatur), der er nævnt i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, har til formål at forvalte processen for autentificering og adgangskontrol af økonomiske operatører og andre brugere. Der bør fastsættes nærmere regler vedrørende systemets anvendelsesområde og karakteristika ved at definere de forskellige komponenter i systemet (fælles og nationale komponenter) samt deres funktioner og indbyrdes forbindelser. Funktionen »digital signatur« er dog endnu ikke tilgængelig som en del af systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur. Der kunne derfor ikke fastsættes nogen nærmere regler vedrørende den pågældende funktion i denne forordning.

(8)

Systemet med europæiske bindende tariferingsoplysninger (»EBTI«), som er blevet opgraderet ved EU-toldkodeksprojektet vedrørende bindende tariferingsoplysninger (»BTO«) nævnt i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, har til formål at bringe procedurerne for at ansøge om, træffe og administrere BTO-afgørelser udelukkende ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker i overensstemmelse med kravene i kodeksen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for dette system. Der bør fastsættes nærmere regler for systemets fælles komponenter (portalen for EU-virksomheder, det centrale EBTI-system og overvågning af brug af BTO) og nationale komponenter (portalen for nationale virksomheder og det nationale BTO-system) ved at angive deres funktioner og indbyrdes forbindelse. Ydermere er formålet med projektet at fremme overvågning af den obligatoriske brug af BTO og overvågning og forvaltning af udvidet brug af BTO.

(9)

Systemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (»EORI«), som opgraderet ved kodekssystemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (EORI 2) omhandlet i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, har til formål at opgradere det eksisterende transeuropæiske EORI-system, som muliggør registrering og identificering af økonomiske operatører fra Unionen og tredjelande samt andre personer med henblik på anvendelse af Unionens toldlovgivning. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for systemet ved at specificere (det centrale EORI-system og de nationale EORI-systemer) EORI-systemets komponenter og anvendelse.

(10)

Systemet med autoriserede økonomiske operatører (»AEO«), som opgraderet gennem de autoriserede økonomiske operatørers (AEO) projekt inden for toldkodeksen som omhandlet i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, har til formål at forbedre forretningsprocesserne vedrørende AEO-ansøgninger og -bevillinger og deres forvaltning. Systemet har også til formål at implementere den elektroniske blanket, der skal anvendes i forbindelse med ansøgninger og afgørelser, og give økonomiske operatører adgang til en EU-harmoniseret grænseflade for handelsvirksomheder (e-AEO Direct Trader Access), som de økonomiske operatører kan benytte til elektronisk at indgive AEO-ansøgninger og modtage AEO-afgørelser. Der bør fastsættes nærmere regler for systemets fælles komponenter.

(11)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2089 (3) fastsættes den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til kodeksen. Denne gennemførelsesforordning vedrører på nuværende tidspunkt toldafgørelsessystemet og systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur, der blev operationelle i oktober 2017. Tre andre systemer (EBTI, EORI og AEO) vil snart blive operationelle, og der bør derfor også fastsættes tekniske ordninger for dem. I betragtning af det antal ændringer, der ville skulle foretages i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2089, og af hensyn til klarheden, bør nævnte forordning ophæves og erstattes.

(12)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til beskyttelse af personoplysninger. Såfremt det i forbindelse med anvendelsen af EU's toldlovgivning er nødvendigt at behandle personoplysninger i de elektroniske systemer, skal disse oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (4) og (EU) 2018/1725 (5). De personoplysninger om økonomiske operatører og andre personer, der behandles af de elektroniske systemer, er begrænset til det datasæt, som er defineret i afsnit I, kapitel 1, gruppe 3 — Parter i bilag A, og afsnit I, kapitel 2, gruppe 3 — Parter i bilag A, og i bilag 12-01 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (6).

(13)

Foranstaltningerne i denne gennemførelsesforordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på følgende elektroniske systemer som udviklet eller opgraderet gennem følgende projekter omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578:

a)

toldafgørelsessystemet som udviklet på baggrund af kodeksprojektet om toldafgørelser

b)

systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur som udviklet på baggrund af projektet om direkte adgang for virksomheder til de europæiske informationssystemer (ensartet brugerforvaltning & digital signatur)

c)

systemet med europæiske bindende tariferingsoplysninger (EBTI) som opgraderet ved EU-toldkodeksprojektet vedrørende bindende tariferingsoplysninger (BTO)

d)

systemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (EORI) som opgraderet i overensstemmelse med kravene i kodeksen gennem EORI 2-projektet

e)

systemet med autoriserede økonomiske operatører (AEO) som opgraderet i overensstemmelse med kravene i kodeksen gennem projektet autoriserede økonomiske operatører (AEO).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »fælles komponent«: en komponent af de elektroniske systemer, der er udviklet på EU-plan, og som er til rådighed for alle medlemsstater

2)   »national komponent«: en komponent af de elektroniske systemer, der er udviklet på nationalt plan, og som er til rådighed i den medlemsstat, der oprettede komponenten.

Artikel 3

Kontaktpunkter for de elektroniske systemer

Kommissionen og medlemsstaterne udpeger kontaktpunkter for hvert af de elektroniske systemer til udveksling af oplysninger med henblik på at sikre en koordineret udvikling, drift og vedligeholdelse af disse elektroniske systemer.

De meddeler hinanden de nærmere oplysninger om disse kontaktpunkter og underretter straks hinanden om eventuelle ændringer i disse oplysninger.

KAPITEL II

TOLDAFGØRELSESSYSTEMET

Artikel 4

Formål med og struktur for toldafgørelsessystemet

1.   Toldafgørelsessystemet muliggør kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, økonomiske operatører og andre personer med henblik på indgivelse og behandling af de ansøgninger og afgørelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende bevillingerne, dvs. ændringer, tilbagekaldelser, annulleringer og suspensioner.

2.   Toldafgørelsessystemet består af følgende fælles komponenter:

a)

en portal for EU-virksomheder

b)

et centralt system til forvaltning af toldafgørelser

c)

kundereferencetjenester.

3.   Medlemsstaterne kan oprette følgende nationale komponenter:

a)

en portal for nationale virksomheder

b)

et nationalt system til forvaltning af toldafgørelser.

Artikel 5

Anvendelse af toldafgørelsessystemet

1.   Toldafgørelsessystemet anvendes med henblik på indgivelse og behandling af ansøgninger om følgende bevillinger samt forvaltning af afgørelser vedrørende ansøgningerne eller bevillingerne:

a)

bevilling til at forenkle fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi, jf. kodeksens artikel 73

b)

bevilling af en samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulig reduktion eller fritagelse, jf. kodeksens artikel 95

c)

bevilling af henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke gives i forbindelse med en enkelt transaktion, jf. kodeksens artikel 110

d)

bevilling til at drive lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, jf. kodeksens artikel 148

e)

bevilling til fast rutefart, jf. artikel 120 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

f)

bevilling af status som autoriseret udsteder, jf. artikel 128 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

g)

bevilling til regelmæssig anvendelse af en forenklet angivelse, jf. kodeksens artikel 166, stk. 2

h)

bevilling til centraliseret toldbehandling, jf. kodeksens artikel 179

i)

bevilling til at indgive en toldangivelse via indskrivning i klarererens regnskaber, herunder vedrørende eksportproceduren, jf. kodeksens artikel 182

j)

bevilling til egen beregning, jf. kodeksens artikel 185

k)

bevilling af status som autoriseret vejer af bananer, jf. artikel 155 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

l)

bevilling til at benytte proceduren vedrørende aktiv forædling, jf. kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

m)

bevilling til at benytte proceduren vedrørende passiv forædling, jf. kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

n)

bevilling til at benytte proceduren vedrørende anvendelse til særligt formål, jf. kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

o)

bevilling til at benytte proceduren vedrørende midlertidig import, jf. kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

p)

bevilling til at drive lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på toldoplag, jf. kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b)

q)

bevilling af status som godkendt modtager i forbindelse med TIR-transport, jf. kodeksens artikel 230

r)

bevilling af status som godkendt afsender i forbindelse med EU-forsendelse, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra a)

s)

bevilling af status som godkendt modtager i forbindelse med EU-forsendelse, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra b)

t)

bevilling til at anvende en særlig type segl, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra c)

u)

bevilling til at anvende en forsendelsesangivelse med et reduceret datasæt, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra d)

v)

bevilling til at anvende et elektronisk transportdokument som toldangivelse, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e).

2.   De fælles komponenter i toldafgørelsessystemet anvendes i forbindelse med de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger, såfremt disse bevillinger eller afgørelser kan berøre mere end én medlemsstat.

3.   En medlemsstat kan beslutte, at de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet kan anvendes i forbindelse med de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger, såfremt disse bevillinger eller afgørelser kun berører den pågældende medlemsstat.

4.   Toldafgørelsessystemet må ikke anvendes i forbindelse med andre ansøgninger, bevillinger eller afgørelser end dem, der er opført i stk. 1.

Artikel 6

Autentificering og adgang til toldafgørelsessystemet

1.   Autentificering og adgangskontrol af økonomiske operatører og andre personer med henblik på adgang til de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur, jf. artikel 14.

For at toldrepræsentanter kan autentificeres og kan få adgang til de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet, skal deres beføjelse til at handle i denne egenskab være registreret i systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller i et identitets- og adgangsforvaltningssystem, der er oprettet i en medlemsstat, jf. artikel 18.

2.   Autentificering og adgangskontrol af medlemsstaternes embedsmænd med henblik på adgang til de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet finder sted via de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

3.   Autentificering og adgangskontrol af Kommissionens personale med henblik på adgang til de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

Artikel 7

Portalen for EU-virksomheder

1.   Portalen for EU-virksomheder tjener som en indgang til toldafgørelsessystemet for økonomiske operatører og andre personer.

2.   Portalen for EU-virksomheder fungerer sammen med det centrale system til forvaltning af toldafgørelser og det nationale system til forvaltning af toldafgørelser, såfremt et sådant er oprettet af den enkelte medlemsstat.

3.   Portalen for EU-virksomheder anvendes til de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger, såfremt disse bevillinger eller afgørelser kan berøre mere end én medlemsstat.

4.   En medlemsstat kan beslutte, at portalen for EU-virksomheder kan anvendes til de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger, såfremt disse bevillinger eller afgørelser kun berører den pågældende medlemsstat.

Såfremt en medlemsstat træffer en beslutning om at anvende portalen for EU-virksomheder til bevillinger eller afgørelser, der kun berører den pågældende medlemsstat, underretter den Kommissionen herom.

Artikel 8

Centralt system til forvaltning af toldafgørelser

1.   Det centrale system til forvaltning af toldafgørelser anvendes af toldmyndighederne til behandling af de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt til forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger med henblik på at kontrollere, om betingelserne for at antage en ansøgning og for at træffe en afgørelse er opfyldt.

2.   Det centrale system til forvaltning af toldafgørelser fungerer sammen med portalen for EU-virksomheder, kundereferencetjenesterne og det nationale system til forvaltning af toldafgørelser, såfremt det er oprettet af den enkelte medlemsstat.

Artikel 9

Høring mellem toldmyndighederne via toldafgørelsessystemet

En toldmyndighed i en medlemsstat anvender det centrale system til forvaltning af toldafgørelser, hvis den har behov for at høre en toldmyndighed i en anden medlemsstat, inden den træffer afgørelse om de ansøgninger eller bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1.

Artikel 10

Kundereferencetjenester

Kundereferencetjenesterne anvendes til central lagring af oplysninger vedrørende de bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt afgørelser vedrørende disse bevillinger og muliggør konsultation, kopiering og validering af disse bevillinger ved hjælp af andre elektroniske systemer, der er oprettet i henhold til kodeksens artikel 16.

Artikel 11

Portalen for nationale virksomheder

1.   Portalen for nationale virksomheder tjener, såfremt den er oprettet, som endnu en indgang til toldafgørelsessystemet for økonomiske operatører og andre personer.

2.   For så vidt angår de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger, såfremt disse bevillinger eller afgørelser kan berøre mere end én medlemsstat, kan økonomiske operatører og andre personer vælge at anvende portalen for nationale virksomheder, såfremt den er oprettet, eller portalen for EU-virksomheder.

3.   Portalen for nationale virksomheder fungerer sammen med det nationale system til forvaltning af toldafgørelser, såfremt det er oprettet.

4.   Såfremt en medlemsstat opretter en portal for nationale virksomheder, underretter den Kommissionen herom.

Artikel 12

Nationalt system til forvaltning af toldafgørelser

1.   Et nationalt system til forvaltning af toldafgørelser anvendes, såfremt det er oprettet, af toldmyndigheden i den medlemsstat, der oprettede det, til behandling af de ansøgninger og bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, samt forvaltning af afgørelser vedrørende disse ansøgninger og bevillinger med henblik på at kontrollere, om betingelserne for at antage en ansøgning og for at træffe en afgørelse er opfyldt.

2.   Det nationale system til forvaltning af toldafgørelser fungerer sammen med det centrale system til forvaltning af toldafgørelser med henblik på høring mellem toldmyndighederne, jf. artikel 9.

Artikel 13

Overførsel af oplysninger om bevillinger til toldafgørelsessystemet

1.   Oplysninger, som vedrører de bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, overføres og lagres i toldafgørelsessystemet, såfremt disse bevillinger blev udstedt fra den 1. maj 2016 eller givet i henhold til artikel 346 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (7), kan berøre mere end én medlemsstat og er gyldige på overførselsdatoen. Overførslen skal finde sted senest den 1. maj 2019.

En medlemsstat kan beslutte, at første afsnit også skal finde anvendelse på bevillinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og som kun berører den pågældende medlemsstat.

2.   Toldmyndighederne sikrer, at de oplysninger, der skal overføres i henhold til stk. 1, opfylder datakravene i bilag A til delegeret forordning (EU) 2015/2446 og bilag A til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Med henblik herpå kan de anmode indehaveren af bevillingen om de nødvendige oplysninger.

KAPITEL III

SYSTEMET TIL ENSARTET BRUGERFORVALTNING OG DIGITAL SIGNATUR

Artikel 14

Formål med og struktur for systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur

1.   Systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur muliggør kommunikation mellem Kommissionen og medlemsstaternes systemer til identitets- og adgangsforvaltning, jf. artikel 18, med henblik på at sikre autoriseret adgang til de elektroniske systemer for Kommissionens personale, økonomiske operatører og andre personer.

2.   Systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur består af følgende fælles komponenter:

a)

et system til adgangsforvaltning

b)

et system til administrativ forvaltning.

3.   En medlemsstat opretter et system til identitets- og adgangsforvaltning som en national komponent i systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur.

Artikel 15

Anvendelse af systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur

Systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur anvendes til at sikre autentificering og adgangskontrol af:

a)

økonomiske operatører og andre personer med henblik på adgang til de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet, EBTI-systemet og AEO-systemet.

b)

Kommissionens personale med henblik på adgang til de fælles komponenter i toldafgørelsessystemet, EBTI-systemet, EORI-systemet og AEO-systemet samt på vedligeholdelse og forvaltning af systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur.

Artikel 16

Systemet til adgangsforvaltning

Kommissionen opretter systemet til adgangsforvaltning, der har til formål at validere de anmodninger om adgang, der indgives i systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur af økonomiske operatører og andre personer, i samarbejde med medlemsstaternes systemer til identitets- og adgangsforvaltning, jf. artikel 18.

Artikel 17

Systemet til administrativ forvaltning

Kommissionen opretter systemet til administrativ forvaltning, der har til formål at forvalte autentificerings- og bevillingsreglerne for validering af identifikationsoplysningerne om økonomiske operatører og andre personer med henblik på adgang til de elektroniske systemer.

Artikel 18

Medlemsstaternes systemer til identitets- og adgangsforvaltning

Medlemsstaterne opretter et system til identitets- og adgangsforvaltning for at sikre:

a)

sikker registrering og lagring af identifikationsoplysninger om økonomiske operatører og andre personer

b)

sikker udveksling af undertegnede og krypterede identifikationsoplysninger om økonomiske operatører og andre personer.

KAPITEL IV

DEN EUROPÆISKE BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

Artikel 19

Formål med og struktur for EBTI-systemet

1.   I henhold til artikel 33 og 34 i kodekset skal EBTI-systemet muliggøre følgende:

a)

kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, økonomiske aktører og andre personer med henblik på indsendelse og behandling af BTO-ansøgninger og BTO-afgørelser

b)

forvaltningen af enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse

c)

overvågning af den obligatoriske anvendelse af BTO-afgørelser

d)

overvågning og forvaltning af en udvidet anvendelse af BTO-afgørelser

2.   EBTI-systemet består af følgende fælles komponenter:

a)

en portal for EU-virksomheder

b)

et centralt EBTI-system

c)

kapacitet til overvågning af anvendelsen af BTO-afgørelser

3.   Medlemsstaterne kan som en national komponent oprette en nationalt bindende tariferingsoplysning (»nationalt BTO-system«) sammen med en portal for nationale virksomheder.

Artikel 20

Anvendelse af EBTI-systemet

1.   EBTI-systemet anvendes til indgivelse, behandling, udveksling og lagring af oplysninger vedrørende ansøgninger og afgørelser i relation til BTO eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse, jf. artikel 21, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

2.   EBTI-systemet anvendes til at støtte toldmyndighedernes overvågning af overholdelsen af de forpligtelser, der følger af den pågældende BTO, jf. artikel 21, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

3.   EBTI-systemet anvendes af Kommissionen til at informere medlemsstaterne, jf. artikel 22, stk. 2, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, så snart antallet af de varer, der kan toldbehandles i en periode med forlænget anvendelse, er nået.

Artikel 21

Autentificering og adgang til EBTI-systemet

1.   Autentificering og adgangskontrol af økonomiske operatører og andre personer med henblik på adgang til de fælles komponenter i EBTI-systemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur, jf. artikel 14.

For at toldrepræsentanter kan autentificeres og kan få adgang til de fælles komponenter i EBTI-systemet, skal deres beføjelse til at handle i denne egenskab være registreret i systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller i et identitets- og adgangsforvaltningssystem, der er oprettet i en medlemsstat, jf. artikel 18.

2.   Autentificering og adgangskontrol af medlemsstaternes embedsmænd med henblik på adgang til de fælles komponenter i EBTI-systemet finder sted via de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

3.   Autentificering og adgangskontrol af Kommissionens personale med henblik på adgang til de fælles komponenter i EBTI-systemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

Artikel 22

Portalen for EU-virksomheder

1.   Portalen for EU-virksomheder tjener som en indgang til systemet med den europæiske bindende tariferingsoplysning for økonomiske operatører og andre personer.

2.   Portalen for EU-virksomheder fungerer sammen med det centrale EBTI-system og tilbyder omdirigering til de nationale BTO-systemer, når sådanne er blevet oprettet af medlemsstaterne.

3.   Portalen for EU-virksomheder anvendes til at indgive og udveksle oplysninger om ansøgninger og afgørelser i relation til BTO eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse.

Artikel 23

Det centrale EBTI-system

1.   Det centrale EBTI-system anvendes af toldmyndighederne til behandling, udveksling og lagring af oplysninger om ansøgninger og afgørelser i relation til BTO eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse med henblik på at kontrollere, om betingelserne for at antage en ansøgning og for at træffe en afgørelse er opfyldt.

2.   Det centrale EBTI-system anvendes af toldmyndighederne til de formål, der er omhandlet i artikel 16, stk. 4, artikel 17 og artikel 21, stk. 2, litra b), og artikel 21, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

3.   Det centrale EBTI-system fungerer sammen med portalen for EU-virksomheder og med de nationale BTO-systemer, når disse er oprettet.

Artikel 24

Høring mellem toldmyndighederne via det centrale EBTI-system

En toldmyndighed i en medlemsstat anvender det centrale EBTI-system med henblik på en høring af en toldmyndighed i en anden medlemsstat for at sikre overholdelse af artikel 16, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Artikel 25

Overvågning af anvendelsen af BTO-afgørelser

Kapaciteten til at overvåge brugen af BTO-afgørelser anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 21, stk. 3, og artikel 22, stk. 2, tredje afsnit i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Artikel 26

Portalen for nationale virksomheder

1.   Hvis en medlemsstat har oprettet et nationalt BTO-system i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, tjener portalen for nationale virksomheder som hovedindgangen til det nationale BTO-system for økonomiske operatører og andre personer.

2.   Økonomiske aktører og andre personer anvender portalen for nationale virksomheder, når en sådan er oprettet, hvad angår ansøgninger og afgørelser i relation til BTO eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse.

3.   Portalen for nationale virksomheder fungerer sammen med det nationale BTO-system, såfremt et sådant er oprettet.

4.   Portalen for nationale virksomheder muliggør procedurer, der svarer til dem, som muliggøres af portalen for EU-virksomheder.

5.   Såfremt en medlemsstat opretter en portal for nationale virksomheder, underretter den Kommissionen herom. Kommissionen sikrer, at portalen for nationale virksomheder kan tilgås direkte fra portalen for EU-virksomheder.

Artikel 27

Det nationale BTO-system

1.   Det nationale BTO-system anvendes, når et sådant er oprettet, af toldmyndighederne i medlemsstaten, der oprettede det, til behandling, udveksling og lagring af oplysninger om ansøgninger og afgørelser i relation til BTO eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse med henblik på at kontrollere, om betingelserne for at antage en ansøgning og for at træffe en afgørelse er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne i en medlemsstat anvender det nationale BTO-system til de formål, der er omhandlet i artikel 16, stk. 4, artikel 17 og artikel 21, stk. 2, litra b), og artikel 21, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, med mindre den anvender det centrale EBTI-system til disse formål.

3.   Det nationale BTO-system fungerer sammen med portalen for nationale virksomheder og med det centrale EBTI-system.

KAPITEL V

REGISTRERINGS- OG IDENTIFIKATIONSSYSTEM FOR ØKONOMISKE OPERATØRER

Artikel 28

Formål med og struktur for EORI-systemet

EORI-systemet skal muliggøre en entydig registrering og identificering af økonomiske operatører og andre personer på EU-plan.

EORI-systemet består af følgende fælles komponenter:

a)

et centralt EORI-system

b)

nationale EORI-systemer, når sådanne er oprettet af den enkelte medlemsstat.

Artikel 29

Anvendelse af EORI-systemet

1.   EORI-systemet anvendes med henblik på følgende:

a)

modtagelse af data fra medlemsstaterne med henblik på registrering af økonomiske operatører og andre personer, jf. bilag 12-01 til delegeret forordning (EU) 2015/2446 (»EORI-data«)

b)

central lagring af EORI-data om registrering og identificering af økonomiske operatører og andre personer

c)

tilgængeliggørelse af EORI-data for medlemsstaterne

2.   EORI-systemet giver toldmyndighederne mulighed for at tilgå centralt lagrede EORI-data online.

3.   EORI-systemet fungerer sammen med alle andre elektroniske systemer, hvor EORI-nummeret er anvendt.

Artikel 30

Autentificering og adgang til det centrale EORI-system

1.   Autentificering og adgangskontrol af medlemsstaternes embedsmænd med henblik på adgang til de fælles komponenter i EORI-systemet finder sted via de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

2.   Autentificering og adgangskontrol af Kommissionens personale med henblik på adgang til de fælles komponenter i EORI-systemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

Artikel 31

Det centrale EORI-system

1.   Det centrale EORI-system anvendes af toldmyndighederne til de formål, der er omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

2.   Det centrale EORI-system fungerer sammen med de nationale EORI-systemer, såfremt sådanne er oprettet.

Artikel 32

Det nationale EORI-system

1.   Det nationale EORI-system, når et sådant er oprettet, anvendes af toldmyndighederne i medlemsstaten, der har oprettet det, til at udveksle og lagre EORI-data.

2.   Det nationale EORI-system fungerer sammen med det centrale EORI-system.

KAPITEL VI

SYSTEMET VEDRØRENDE AUTORISEREDE ØKONOMISKE OPERATØRER

Artikel 33

Formål med og struktur for AEO-systemet

1.   AEO-systemet muliggør kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, økonomiske operatører og andre personer med henblik på indgivelse og behandling af AEO-ansøgninger og tildeling af AEO-bevillinger samt forvaltning af enhver efterfølgende begivenhed, som kan påvirke den oprindelige afgørelse, jf. artikel 30, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

2.   AEO-systemet består af følgende fælles komponenter:

a)

en portal for EU-virksomheder

b)

et centralt AEO-system

3.   Medlemsstaterne kan oprette følgende nationale komponenter:

a)

en portal for nationale virksomheder

b)

et nationalt system vedrørende autoriserede økonomiske operatører (»nationalt AEO-system«).

Artikel 34

Anvendelse af AEO-systemet

1.   AEO-systemet anvendes til indgivelse, behandling, udveksling og lagring af oplysninger vedrørende AEO-ansøgninger og -afgørelser eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige afgørelse, jf. artikel 30, stk. 1, og artikel 31, stk. 1 og 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

2.   Toldmyndighederne anvender AEO-systemet til at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 31, stk. 1 og 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 og til at føre register over de relevante høringer.

Artikel 35

Autentificering og adgang til det centrale AEO-system

1.   Autentificering og adgangskontrol af økonomiske operatører og andre personer med henblik på adgang til de fælles komponenter i AEO-systemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur, jf. artikel 14.

For at toldrepræsentanter kan autentificeres og kan få adgang til de fælles komponenter i AEO-systemet, skal deres beføjelse til at handle i denne egenskab være registreret i systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller i et identitets- og adgangsforvaltningssystem, der er oprettet i en medlemsstat, jf. artikel 18.

2.   Autentificering og adgangskontrol af medlemsstaternes embedsmænd med henblik på adgang til de fælles komponenter i AEO-systemet finder sted via de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

3.   Autentificering og adgangskontrol af Kommissionens personale med henblik på adgang til de fælles komponenter i AEO-systemet finder sted via systemet til ensartet brugerforvaltning og digital signatur eller de nettjenester, der stilles til rådighed af Kommissionen.

Artikel 36

Portalen for EU-virksomheder

1.   Portalen for EU-virksomheder tjener som en indgang til AEO-systemet for økonomiske operatører og andre personer.

2.   Portalen for EU-virksomheder fungerer sammen med det centrale AEO-system og tilbyder omdirigering til portalen for nationale virksomheder, når en sådan er oprettet.

3.   Portalen for EU-virksomheder anvendes til at indgive og udveksle oplysninger om AEO-ansøgninger og -afgørelser eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige afgørelse.

Artikel 37

Det centrale AEO-system

1.   Det centrale AEO-system anvendes af toldmyndighederne til udveksling og lagring af oplysninger om AEO-ansøgninger og -afgørelser eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige afgørelse.

2.   Det centrale AEO-system anvendes af toldmyndighederne til de formål, der er omhandlet i artikel 30 og 31, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

3.   Det centrale AEO-system fungerer sammen med portalen for EU-virksomheder og med de nationale AEO-systemer, når sådanne er oprettet.

Artikel 38

Portalen for nationale virksomheder

1.   Portalen for nationale virksomheder, når en sådan er oprettet, muliggør udveksling af oplysninger vedrørende AEO-ansøgninger og AEO-afgørelser.

2.   Økonomiske operatører anvender portalen for nationale virksomheder, når en sådan er oprettet, til udveksling af oplysning med toldmyndighederne vedrørende AEO-ansøgninger og AEO-afgørelser.

3.   Portalen for nationale virksomheder fungerer sammen med det nationale AEO-system.

Artikel 39

Det nationale AEO-system

1.   Det nationale AEO-system anvendes, når et sådant er oprettet, af toldmyndighederne i den medlemsstat, der oprettede det, til udveksling og lagring af oplysninger om AEO-ansøgninger og AEO-afgørelser eller enhver efterfølgende begivenhed, der kan påvirke den oprindelige afgørelse.

2.   Det nationale AEO-system fungerer sammen med portalen for nationale virksomheder, når en sådan er oprettet, og med det centrale AEO-system.

KAPITEL VII

DE ELEKTRONISKE SYSTEMERS FUNKTION OG UDDANNELSE I ANVENDELSEN HERAF

Artikel 40

Udvikling, afprøvning, indførelse og forvaltning af de elektroniske systemer

1.   De fælles komponenter udvikles, afprøves, indføres og forvaltes af Kommissionen. De nationale komponenter udvikles, afprøves, indføres og forvaltes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de nationale komponenter er kompatible med de fælles komponenter.

Artikel 41

Vedligeholdelse og ændring af de elektroniske systemer

1.   Kommissionen står for vedligeholdelsen af de fælles komponenter, og medlemsstaterne står for vedligeholdelsen af deres nationale komponenter.

2.   Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en uforstyrret drift af de elektroniske systemer.

3.   Kommissionen kan ændre de elektroniske systemers fælles komponenter for at afhjælpe funktionsfejl, tilføje nye funktioner eller ændre eksisterende funktioner.

4.   Kommissionen underretter medlemsstaterne om ændringer og opdateringer af de fælles komponenter.

5.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om ændringer og opdateringer af de nationale komponenter, der kan have indvirkning på de fælles komponenters funktion.

6.   Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at oplysningerne om ændringer og opdateringer af de elektroniske systemer, jf. stk. 4 og 5, er offentligt tilgængelige.

Artikel 42

Midlertidige driftsforstyrrelser i de elektroniske systemer

1.   I tilfælde af at de elektroniske systemer midlertidigt er ude af drift, jf. kodeksens artikel 6, stk. 3, litra b), skal økonomiske operatører og andre personer indgive de oplysninger, der kræves for at opfylde formaliteterne, på grundlag af bestemmelser, som fastsættes af medlemsstaterne, herunder andre bestemmelser end elektroniske databehandlingsteknikker.

2.   Toldmyndighederne skal sikre, at de oplysninger, der indgives i henhold til stk. 1, gøres tilgængelige i de respektive elektroniske systemer senest syv dage efter at de respektive elektroniske systemer bliver tilgængelige igen.

3.   Kommissionen og medlemsstaterne meddeler hinanden, når de elektroniske systemer ikke er tilgængelige som følge af en midlertidig driftsforstyrrelse.

Artikel 43

Støtte i anvendelsen og funktionen af de fælles komponenter

Kommissionen støtter medlemsstaterne i anvendelsen og funktionen af de elektroniske systemers fælles komponenter ved at stille relevant undervisningsmateriale til rådighed.

KAPITEL VIII

DATABESKYTTELSE OG -FORVALTNING SAMT EJERSKABET OVER OG SIKKERHEDEN AF DE ELEKTRONISKE SYSTEMER

Artikel 44

Beskyttelse af personoplysninger

1.   De personoplysninger, der er registreret i de elektroniske systemer, behandles med henblik på gennemførelse af toldlovgivningen i henhold til de specifikke mål for hvert af de elektroniske systemer, jf. henholdsvis artikel 4, stk. 1, artikel 14, stk. 1, artikel 19, stk. 1, artikel 28 og artikel 33, stk. 1.

2.   I overensstemmelse med artikel 62 i forordning (EU) 2018/1725 samarbejder de nationale tilsynsmyndigheder for beskyttelse af personoplysninger og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om at sikre koordineret tilsyn med behandlingen af de personoplysninger, der er registreret i de elektroniske systemer.

Artikel 45

Ajourføring af oplysninger i de elektroniske systemer

Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der er registreret på nationalt plan, svarer til de oplysninger, der er registreret i de fælles komponenter, og at de holdes ajour.

Artikel 46

Begrænsning af dataadgang og databehandling

1.   De oplysninger, der registreres i de elektroniske systemers fælles komponenter af en medlemsstat, kan tilgås eller behandles af den pågældende medlemsstat. De kan ligeledes tilgås og behandles af en anden medlemsstat, såfremt sidstnævnte er involveret i behandlingen af en ansøgning eller forvaltningen af en afgørelse, som oplysningerne vedrører.

2.   De oplysninger, der registreres i de elektroniske systemers fælles komponenter af en økonomisk operatør eller en anden person, kan tilgås eller behandles af den pågældende økonomiske operatør eller den pågældende person. De kan ligeledes tilgås og behandles af en medlemsstat, der er involveret i behandlingen af en ansøgning eller forvaltningen af en afgørelse, som oplysningerne vedrører.

3.   De oplysninger, der registreres i det centrale EBTI-system af en medlemsstat, kan behandles af den pågældende medlemsstat. De kan ligeledes behandles af en anden medlemsstat, der er involveret i behandlingen af en ansøgning, som oplysningerne vedrører, herunder via en høring, jf. artikel 24. De kan tilgås af alle medlemsstater i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2.

4.   De oplysninger, der registreres i det centrale EBTI-system af en økonomisk operatør eller en anden person, kan tilgås eller behandles af den pågældende økonomiske operatør eller den pågældende person. De kan tilgås af alle medlemsstater i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2.

Artikel 47

Systemejerskab

1.   Kommissionen tillægges systemejerskabet over de fælles komponenter.

2.   Medlemsstaterne tillægges systemejerskabet over de nationale komponenter.

Artikel 48

Systemsikkerhed

1.   Kommissionen sikrer beskyttelse af de fælles komponenter. Medlemsstaterne sikrer beskyttelse af de nationale komponenter.

Med henblik herpå træffer Kommissionen og medlemsstaterne som minimum de nødvendige foranstaltninger til at:

a)

forhindre, at uautoriserede personer får adgang til installationer, der benyttes til databehandlingen

b)

forhindre, at oplysninger indskrives, konsulteres, ændres eller slettes af uautoriserede personer

c)

afsløre ethvert tilfælde af de aktiviteter, der er omhandlet i litra a) og b).

2.   Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om enhver aktivitet, der kan føre til brud eller mistanke om brud på de elektroniske systemers sikkerhed.

KAPITEL IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 49

Vurdering af de elektroniske systemer

Kommissionen og medlemsstaterne foretager en vurdering af de komponenter, som de er ansvarlige for, idet de navnlig analyserer sikkerheden og integriteten af disse komponenter samt fortroligheden af de oplysninger, der behandles i komponenterne.

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om resultaterne af vurderingen.

Artikel 50

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2089 ophæves.

Artikel 51

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til EU-toldkodeksen (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 13).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


Top