EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0683

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 af 15. april 2020 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

C/2020/2138

OJ L 163, 26.5.2020, p. 1–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/683/oj

26.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/683

af 15. april 2020

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (1), særlig artikel 24, stk. 4, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 3, artikel 36, stk. 4, artikel 38, stk. 3, artikel 41, stk. 4, artikel 42, stk. 5, artikel 44, stk. 5, og artikel 45, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til klarhed, forudsigelighed og forenkling af de dokumenter, der anvendes til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, bør disse dokumenter standardiseres på grundlag af den eksisterende praksis for at mindske byrden for køretøjsfabrikanterne.

(2)

For at øge gennemsigtigheden og sikre, at de nødvendige typegodkendelsesoplysninger præsenteres konsekvent, bør der fastsættes modeller for typegodkendelsesattester.

(3)

For at sikre en ensartet præsentation af det dokument, som fabrikanterne udsteder for at attestere, at et fremstillet køretøj er i overensstemmelse med den godkendte type, bør der fastsættes modeller for typeattester. Af klarhedshensyn tilføjes køretøjets produktionsdato til typeattesten.

(4)

For at sikre en klar angivelse af de retsakter, der finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, bør der indføres et harmoniseret nummereringssystem for typegodkendelsesattester.

(5)

Præsentationen af de mest relevante oplysninger i prøvningsrapporterne bør harmoniseres. Der bør derfor fastsættes et minimumssæt af krav til prøvningsrapporternes format.

(6)

For bedre at kunne identificere resultaterne af de prøvninger, der er udført på den godkendte køretøjstype, bør der udarbejdes et harmoniseret bilag med prøvningsresultater med et minimum af oplysninger.

(7)

For at give fabrikanterne mulighed for at opnå typegodkendelse eller markedsføre nye køretøjer i overensstemmelse med artikel 91, tredje afsnit, i forordning (EU) 2018/858 bør nærværende forordning anvendes fra den 5. juli 2020.

(8)

Beføjelserne i artikel 24, stk. 4, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 3, artikel 36, stk. 4, artikel 38, stk. 3, artikel 41, stk. 4, artikel 42, stk. 5, artikel 44, stk. 5 og artikel 45, stk. 7, i forordning (EU) 2018/858 har til formål at indføre harmoniserede modeller og formater, som er nødvendige for godkendelsen af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer samt for markedsføring heraf. Da disse beføjelser emnemæssigt er tæt forbundet med hinanden, bør de samles i denne forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) [jf. artikel 83 i forordning (EU) 2018/858] —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Modeller for oplysningsskema

1.   Den model, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, anvendes til det oplysningsskema, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/858, med henblik på følgende EU-typegodkendelser:

a)

enkelttrinstypegodkendelse af helt køretøj

b)

blandet typegodkendelse af helt køretøj

c)

etapevis typegodkendelse af et helt køretøj

d)

typegodkendelse af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.

2.   Den model, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning, anvendes til det oplysningsskema, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/858, med henblik på trinvis EU-typegodkendelse af helt køretøj.

Artikel 2

Modeller for EU-typegodkendelsesattest, herunder EU-typegodkendelsesattest for køretøjer fremstillet i små serier og individuelle EU-godkendelsesattester for køretøjer

1.   Model A i bilag III til denne forordning anvendes til den typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, hvis den pågældende attest vedrører en EU-typegodkendelse af et helt køretøj, og til den typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) 2018/858.

2.   Model B i bilag III til denne forordning anvendes til den typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, hvis den pågældende attest vedrører en EU-typegodkendelse af et system.

3.   Model C i bilag III til denne forordning anvendes til den typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, hvis den pågældende attest vedrører en EU-typegodkendelse af en komponent eller af en separat teknisk enhed.

4.   Model D i bilag III til denne forordning anvendes til den individuelle EU-godkendelsesattest for køretøjer, der er omhandlet i artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) 2018/858.

Artikel 3

Modeller for national typegodkendelsesattest for køretøjer fremstillet i små serier og national individuel godkendelsesattest for køretøjer

1.   Model A i bilag III til denne forordning anvendes til den typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 42, stk. 4, i forordning (EU) 2018/858.

2.   Model E i bilag III til denne forordning anvendes til den nationale individuelle godkendelsesattest for køretøjer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/858.

Artikel 4

Nummereringssystem for godkendelsesattest

De godkendelsesattester, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 4, artikel 44, stk. 4 og artikel 45, stk. 6 i forordning (EU) 2018/858, nummereres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Model for EU-typegodkendelsesmærke til komponenter og separate tekniske enheder

Den model, der er fastsat bilag V til denne forordning, anvendes til det EU-typegodkendelsesmærke til komponenter og separate tekniske enheder, der er omhandlet i artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) 2018/858.

Artikel 6

Model for bilag med prøvningsresultater

Den model, der er fastsat i bilag VI til denne forordning, anvendes til det bilag med prøvningsresultater, som er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra b, i forordning (EU) 2018/858.

Artikel 7

Prøvningsrapportens format

Den prøvningsrapport, som er omhandlet i artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) 2018/858, skal fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne om formatet for prøvningsrapporter, jf. bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 8

Modeller og andre krav til typeattester

De modeller og krav, der er fastsat i bilag VIII til denne forordning, anvendes til den typeattest i papirformat, som er omhandlet i artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 5. juli 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1.


BILAG I

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

(1)

Kun for så vidt angår godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(2)

Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med tegnet »?« (f.eks. ABC??123??).

(3)

Angivelse i henhold til definitionerne i del A i bilag I til forordning (EU) 2018/858.

(4)

Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, hvis flere muligheder foreligger).

(5)

For aksler med hjul monteret som tvillinghjul, tælles antallet af hjul som fire hjul.

(6)

Betegnelse i henhold til EN 10027-1: 2016. Hvis denne ikke kan angives, skal der gives oplysninger om følgende:

beskrivelse af materialet

strækgrænse

trækbrudstyrke

elasticitet (i %)

Brinell-hårdhed.

(7)

»frembygget«: en konfiguration, hvor mere end halvdelen af motorens længde er placeret bag det mest fremskudte punkt af forrudens underkant, og hvor ratnavet er placeret i den forreste fjerdedel af køretøjets længde som defineret i den forklarende bemærkning (z) i tillæg 1 til DEL 1 i BILAG 1 til regulativ nr. 107 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer i klasse M2 eller M3 med hensyn til deres generelle konstruktion (EUT L 52 af 23.2.2018, s. 1)

(8)

Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1).

(9)

Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser dimensioner og masse.

(10)

ISO-standard 612:1978-Road vehicles-Dimensions of motor vehicles and towed vehicles-terms and definitions.

(11)

Ekstraudstyr, som påvirker køretøjets dimensioner skal angives.

(12)

I overensstemmelse med henholdsvis definition 25 (akselafstand) og 26 (akselafstand – hvis flerakslet) i forordning (EU) nr. 1230/2012. Bemærkning: Ved kærrer betragtes koblingsanordningens akse som forreste aksel.

(13)

Den samlede akselafstand er summen af hver akselafstand fra den forreste til den bageste aksel.

(14)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 353 af 21.12.2012, s. 31).

(15)

Term nr. 6.19.2.

(16)

Term nr. 6.20.

(17)

Term nr. 6.5.

(18)

Term nr. 6.1 og for køretøjer i andre klasser end M1: Tillæg 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012. Hvis der er tale om påhængskøretøjer, angives længden som anført i term nr. 6.1.2 i ISO-standard 612:1978.

(19)

Term nr. 6.17.

(20)

Term nr. 6.2 og for køretøjer i andre klasser end M1: Tillæg 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012.

(21)

Term nr. 6.3 og for køretøjer i andre klasser end M1: Tillæg 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012.

(22)

Hvis der er tale om et ukomplet køretøj.

(23)

Term nr. 6.6.

(24)

Term nr. 6.10.

(25)

Term nr. 6.7.

(26)

Term nr. 6.11.

(27)

Term nr. 6.18.1.

(28)

Term nr. 6.9.

(29)

Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).

(30)

Som defineret i forordning (EU) nr. 1230/2012.

Væskebeholdersystemerne (undtagen beholdere til spildevand, der skal forblive tomme, og til brændstof) fyldes til 100 % af den af fabrikanten specificerede kapacitet. Det er ikke nødvendigt at give de i punkt 2.6. b) og 2.6.1. b) nævnte oplysninger for køretøjer i klasse N2 N3, M2, M3, O3 og O4.

(31)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 353 af 21.12.2012, s. 31).

(32)

For påhængsvogne og sættevogne — og for køretøjer med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogne — hvor tilkoblingsanordningen belastes med en signifikant kraft i lodret retning, indgår denne belastning efter division med tyngdeaccelerationen i den teknisk tilladte totalmasse.

(33)

Angiv venligst højeste og laveste værdier for hver variant.

(34)

»Koblingsoverhæng« er den vandrette afstand mellem koblingen for kærrer og bagakslens (-akslernes) midterlinje.

(35)

Kun for så vidt angår definitionen af terrængående (off-road) køretøjer.

(36)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(37)

Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(38)

For køretøjer, som kan køre på enten benzin, diesel osv., eventuelt kombineret med andet brændstof, gentages punkterne. For ikkekonventionelle motorer og systemer skal fabrikanten give nærmere oplysninger svarende til dem, der er nævnt her.

(39)

Denne værdi skal afrundes til nærmeste tiendedel millimeter.

(40)

Denne værdi skal beregnes med π = 3,1416 og afrundes til nærmeste hele cm3.

(41)

Tolerance angives.

(42)

I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer eller -køretøjer.

(43)

Bestemt i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 eller forordning (EF) nr. 595/2009.

(44)

Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 167 af 25.6.2011, s. 1).

(45)

Køretøjerne kan være drevet af både benzin og gasformigt brændstof, men hvis benzinsystemet kun er monteret som nødhjælp ved start, og hvis benzintanken højst kan rumme 15 liter, vil sådanne køretøjer for så vidt angår prøvningen blive anset for køretøjer, der udelukkende kører på gasholdige brændstoffer.

(46)

Dokumenteres, hvis dette ikke allerede er sket i den i punkt 3.2.12.2.7.1 omhandlede dokumentation.

(47)

Dokumenteres, hvis der er tale om en enkelt OBD-motorfamilie, og hvis dette ikke allerede er sket i de(n) i punkt 3.2.12.2.7.0.4 omhandlede dokumentationspakke(r).

(48)

Dokumenteres, hvis dette ikke allerede er sket i den i punkt 3.2.12.2.7.0.5 omhandlede dokumentation.

(49)

Dokumenteres, hvis der er tale om en enkelt OBD-motorfamilie, og hvis dette ikke allerede er sket i de(n) i punkt 3.2.12.2.7.0.4 omhandlede dokumentationspakke(r).

(50)

FN-regulativ nr. 49 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding og motorer med styret tænding til anvendelse i køretøjer (EUT L 171 af 24.6.2013, s. 1).

(51)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 751 af 7.7.2017, s. 1).

(52)

FN-regulativ nr. 83 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår emissionen af forurenende stoffer i overensstemmelse med kravene til motorbrændstof (EUT L 42 af 15.2.2012, s. 1).

(53)

Regulativ nr. 67 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for I. Godkendelse af køretøjer i klasse M og N, som anvender LPG i fremdriftssystemet. II. Godkendelse af køretøjer i klasse M og N, som er monteret med særligt udstyr til anvendelse af LPG i fremdriftssystemet, hvad angår montering af sådant udstyr [2016/1829] (EUT L 285 af 20.10.2016, s. 1).

(54)

Regulativ nr. 110 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af: I. Specifikke komponenter i motordrevne køretøjer, i hvis fremdriftssystem der anvendes komprimeret naturgas (CNG) og/eller flydende naturgas (LNG) II. Køretøjer, hvad angår monteringen af specifikke komponenter af godkendt type til anvendelse af komprimeret naturgas (CNG) og/eller flydende naturgas (LNG) i fremdriftssystemet [2015/999] (EUT L 166 af 30.6.2015, s. 1).

(55)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32).

(56)

Bestemt i overensstemmelse med kravene i Regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af personbiler drevet udelukkende af en forbrændingsmotor eller af et hybridt elektrisk fremdriftssystem med hensyn til måling af emissionen af carbondioxid og brændstofforbrug og/eller måling af elektrisk energiforbrug og rækkevidde og af køretøjer i klasse M1 og N1 drevet udelukkende af et elektrisk fremdriftssystem med hensyn til måling af elektrisk energiforbrug og rækkevidde (EUT L 138 af 26.5.2012, s. 1).

(57)

Undtagen for dobbeltbrændstofmotorer eller -køretøjer.

(58)

For dobbeltbrændstofmotorer af type 1B, 2B og 3B.

(59)

Værdi for den kombinerede WHTC, inklusive kold- og varmstart, i overensstemmelse med bilag VIII til forordning (EU) nr. 582/2011.

(60)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

(61)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1).

(62)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(63)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57).

(64)

Skemaet udvides om nødvendigt med en ekstra række pr. miljøinnovation.

(65)

Nummer på Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(66)

Fastlagt i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(67)

Under forudsætning af den typegodkendende myndigheds godkendelse, hvis en modelleringsteknologi anvendes i stedet for type 1-prøvningcyklussen, er denne værdi den, der fremkommer ved modelleringsmetoden.

(68)

Summen af CO2-emissionsbesparelser for hver enkelt miljøinnovation.

(69)

repræsentativt køretøj, hvis prøvet for køremodstandsmatrixfamilie

(70)

Kommissionens forordning (EU) nr. 136/2014 af 11. februar 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) (EUT L 43 af 13.2.2014, s. 12).

(71)

Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 af 12. december 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L 349 af 29.12.2017, s. 1).

(72)

Som defineret i forordning (EU) 2017/2400.

(73)

Regulativ nr. 85 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af forbrændingsmotorer eller elektriske fremdriftssystemer beregnet til fremdrift af motorkøretøjer i klasse M og N for så vidt angår måling af nettoeffekt og maksimal effekt over 30 minutter for elektriske fremdriftssystemer (EUT L 323 af 7.11.2014, s. 52).

(74)

ESC-test.

(75)

Kun ETC-test.

(76)

Specificerede oplysninger skal gives for hver foreslået variant.

(77)

Hvad angår påhængskøretøjer, den maksimale hastighed som angivet af fabrikanten.

(78)

Regulativ nr. 39 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer med hensyn til speedometer- og kilometertællerudstyr, herunder montering (EUT L 302 af 28.11.2018, s. 106).

(79)

Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til gearskiftindikatorer (GSI) og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 28 af 31.1.2012, s. 24).

(80)

For dæk af kategori Z bestemt til montering på køretøjer med maksimalhastighed over 300 km/h gives tilsvarende oplysninger.

(81)

Regulativ nr. 21 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer med hensyn til indvendigt udstyr (EUT L 188 af 16.7.2018, s. 32).

(82)

FN-regulativ nr. 121 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer [2016/18] (EUT L 5 af 8.1.2016, s. 9).

(83)

Det anførte antal siddepladser skal gælde for køretøjer i bevægelse. Der kan anføres et interval, hvis der er tale om en modulopdelt indretning.

(84)

»R-punktet« eller »sædets referencepunkt« er et konstruktivt bestemt punkt, som defineres af køretøjsfabrikanten for hver siddeplads, og er fastlagt i forhold til det tredimensionale referencesystem som foreskrevet i bilag III til FN-regulativ nr. 17 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter (EUT L 230 af 31.8.2010, s. 81).

(85)

Regulativ nr. 26 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer med hensyn til udragende dele (EUT L 215 af 14.8.2010, s. 27).

(86)

Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(87)

FN-regulativ nr. 14 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer, Isofix-topstropforankringer og i-Size-siddepladser [2015/1406] (EUT L 218 af 19.8.2015, s. 27).

(88)

Se de foreskrevne symboler og mærkning i punkt 5.3.4 i FN-regulativ nr. 16 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af: I. Sikkerhedsseler, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger for personer i motorkøretøjer. II. Køretøjer udstyret med sikkerhedsseler, selealarmer, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger, Isofix-barnefastholdelsesanordninger og i-Size-barnefastholdelsesanordninger [2018/629] (EUT L 109 af 27.4.2018, s. 1). Hvis der er tale om seletype »S«, angives arten af typen/typerne.

(89)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 21).

(90)

Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN-nummer) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8 af 12.1.2011, s. 1).

(91)

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkendelse af visse klasser af køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår afskærmningssystemer (EUT L 34 af 9.2.2011, s. 2).

(92)

FN-regulativ nr. 48 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår montering af lygter og lyssignaler (EUT L 14 af 16.1.2019, s. 42).

(93)

Regulativ nr. 10 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer med hensyn elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 41 af 17.2.2017, s. 1).

(94)

FN-regulativ nr. 138 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af støjsvage køretøjer til vejtransport for så vidt angår deres begrænsede hørbarhed [2017/71] (EUT L 9 af 13.1.2017, s. 33).

(95)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014 af 16. april 2014 om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF (EØS-relevant tekst) (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 131).

(96)

Regulativ nr. 66 fra de Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkendelse af store køretøjer til personbefordring hvad angår overbygningens styrke (EUT L 84 af 30.3.2011, s. 1).

(97)

Regulativ nr. 105 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods, for så vidt angår deres særlige konstruktion (EUT L 230 af 31.8.2010, s. 253).

(98)

Disse termer er defineret i standard ISO 22628:2002 — Køretøjer — Genanvendelse og genvinding — Beregningsmetode.

(99)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(100)

Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(101)

Angivet på en sådan måde, at den faktiske værdi for hver af køretøjets tekniske konfigurationer klart fremgår.

(102)

Angives, hvis fabrikanten anvender artikel 28, stk. 6, i forordning (EU) 2018/858; i så fald angives den pågældende retsakt i anden kolonne.

(103)

Kontraherende part i den reviderede 1958-overenskomst.

(104)

Skal anføres, hvis oplysningen ikke fremgår af typegodkendelsesattesten.

(105)

Hvis denne oplysning ikke foreligger ved meddelelse af typegodkendelsen, skal den gives senest, når køretøjet bringes på markedet.

(106)

Udfyld »ikke relevant« i tilfælde af trinvis typegodkendelse, hvis den godkendende myndighed har indsamlet hele sættet af EU-typegodkendelsesattester eller FN-typegodkendelsesattester, og denne myndighed har ændret den endelige typegodkendelsesattest for et helt køretøj.

(107)

Jf. bilag II til forordning (EU) 2018/858.

(108)

Eller visuel fremstilling af en »avanceret elektronisk signatur« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF ( EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73 ), herunder data til verifikation.

(109)

Et i trekvartprofil forfra og et i trekvartprofil bagfra.

(110)

Et i trekvartprofil forfra og et i trekvartprofil bagfra

(111)

Dette punkt udfyldes kun, hvis køretøjet har to aksler.

(112)

I tilfælde af mere end én elmotor angives den samlede effekt for alle motorer.

(113)

Der anvendes de koder, som er angivet i del C i bilag I til forordning (EU) 2018/858.

(114)

Anfør kun basisfarverne: hvid, gul, orange, rød, lilla/violet, blå, grøn, grå, brun eller sort.

(115)

Bortset fra sæder, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille, samt antal kørestolspladser.

(116)

Tilføj Euronorm og, hvis det er relevant, tegnet svarende til de bestemmelser, der anvendes ved typegodkendelse.

(117)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EØS-relevant tekst) (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(118)

Ikke obligatorisk.

(119)

Udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del I i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400.

(120)

Udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del II i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400.

(121)

Finder kun anvendelse, hvis køretøjet er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009, og der er udarbejdet kundeoplysninger i overensstemmelse med modellen i del II i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400.

(122)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1008/2010 af 9. november 2010 om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 2).

(123)

Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN-nummer) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8 af 12.1.2011, s. 1).

(124)

Kommissionens forordning (EU) nr. 249/2012 af 21. marts 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 19/2011 for så vidt angår krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EUT L 82 af 22.3.2012, s. 1).

(125)

FN-Regulativ nr. 13-H fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af personbiler hvad angår bremsesystemet [2015/2364] (EUT L 335 af 22.12.2015, s. 1).

(126)

FN-regulativ nr. 46 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af motorkøretøjer for så vidt angår monteringen af sådanne anordninger (EUT L 237 af 8.8.2014, s. 24).

(127)

FN-regulativ nr. 28 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af lydsignalapparater og af motorkøretøjer hvad angår lydsignalapparater (EFT L 323 af 6.12.2011, s. 33).

(128)

Når der gælder begrænsninger for brændstoffet, angives disse (f.eks. naturgas, L-området eller H-området).

(129)

Køretøjerne kan være drevet af både benzin og gasformigt brændstof, men hvis benzinsystemet kun er monteret som nødhjælp ved start, og hvis benzintanken højst kan rumme 15 liter, vil sådanne køretøjer for så vidt angår prøvningen blive anset for køretøjer, der udelukkende kører på gasholdige brændstoffer.

(130)

For bi-brændstofkøretøjer gentages skemaet for begge brændstoffer.

(131)

For flex-brændstofkøretøjer, når prøvningen udføres på begge brændstoffer som krævet i figur I.2.4 i bilag I til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. For køretøjer, der kører på LPG eller NG/biomethan, enten som bi-brændstof eller mono-brændstof, gentages tabellen for de forskellige referencebrændstoffer anvendt ved prøvningen, og i en yderligere tabel vises (i givet fald) de værste opnåede resultater i overensstemmelse med punkt 3.1.4 i bilag 12 til FN-regulativ nr. 83 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår emissionen af forurenende stoffer i overensstemmelse med kravene til motorbrændstof (EUT L 42 af 15.2.2012, s. 1). Resultaterne i tabellen angives, hvis de er målt eller beregnet.

(132)

Hvis relevant.

(133)

I forbindelse med Euro VI forstås ESC som WHSC og ETC som WHTC.

(134)

I forbindelse med Euro VI gentages skemaet for hvert prøvet referencebrændstof, hvis CNG- og LPG-drevne motorer prøves med forskellige referencebrændstoffer.

(135)

Skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof.

(136)

Enheden »l/100 km« erstattes af »m3/100 km« for NG- og H2NG-drevne køretøjer og af »kg/100 km« for brintdrevne køretøjer.

(137)

Det format, der skal benyttes til identifikatoren for interpolationsfamilie, er fastsat i punkt 5.0 i bilag XXI Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(138)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).

(139)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).

(140)

Det format, der skal benyttes til identifikatoren for interpolationsfamilie, er fastsat i punkt 5.0 i bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.

(141)

Skemaet gentages for hver variant/version af køretøjet.

(142)

Skemaet udvides om nødvendigt med en ekstra række pr. miljøinnovation.

(143)

FN-regulativ nr. 83 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår emissionen af forurenende stoffer i overensstemmelse med kravene til motorbrændstof ( EUT L 42 af 15.2.2012, s. 1 ).

(144)

Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

(145)

Fastlagt i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(146)

Hvis en modelleringsteknologi anvendes i stedet for type 1-prøvningscyklussen, er denne værdi, den der fremkommer ved modelleringsmetoden.

(147)

= punkt 3.5.1.3 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning XX/XXX af...... om Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

(148)

Summen af resultaterne af de individuelle CO2-emissionsbesparelser for NEDC, beregnet i sidste kolonne i denne tabel i overensstemmelse med bilag XII til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.

(149)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(150)

Summen af resultaterne af de individuelle CO2-emissionsbesparelser for WLTP, beregnet i sidste kolonne i denne tabel i overensstemmelse med bilag XII til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.

(151)

Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode består af følgende elementer, der adskilles af et mellemrum:

Koden for den godkendende myndighed som fastsat i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning XX/XXX af XXXX om Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

Den individuelle kode for hver miljøinnovation, køretøjet er udstyret med, opført i kronologisk orden efter Kommissionens afgørelser om godkendelse.

(F.eks. er den generelle kode for tre miljøinnovationer, der er godkendt kronologisk som 10, 15 og 16 og monteret på et køretøj, der er certificeret af den tyske typegodkendelsesmyndighed: »e1 10 15 16«).

(152)

EN ISO/IEC 17025:2017 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence, dato for offentliggørelse: 2017-11.

(153)

Køretøjets identifikationsnummer angives

(154)

Angiv, om køretøjet er egnet til brug til enten højre- eller venstrekørsel eller til både højre- og venstrekørsel.

(155)

Angiv, om det monterede speedometer og den monterede kilometertæller anvender metriske eller både metriske og britiske enheder.

(156)

Erklæringen begrænser ikke medlemsstaternes ret til at kræve tekniske tilpasninger for at tillade, at et køretøj registreres i en anden medlemsstat, end den var bestemt til, og i hvilken der gælder en anden trafikretning.

(157)

Angivelse 4 og 4.1 udfyldes i overensstemmelse med henholdsvis definition 25 (akselafstand) og 26 (akselafstand — hvis flerakslet) i forordning (EU) nr. 1230/2012.

(158)

Masser afrundes til nærmeste hele tal

(159)

For hybride køretøjer angives begge effektoplysninger.

(160)

Ekstraudstyr og yderligere dæk-/hjulkombinationer under dette litra kan tilføjes under »Bemærkninger«. Hvis et køretøj er forsynet med et komplet sæt standardhjul og -dæk og et komplet sæt snedæk (mærket med symbolet 3 Peaked Mountain og Snowflake – 3PMS) med eller uden hjul, betragtes de eventuelle snedæk og deres hjule ikke som yderligere dæk-/hjulkombinationer, uanset hvilke hjul/dæk der rent faktisk er monteret på køretøjet.

(161)

Finder kun anvendelse på individuelle køretøjer i køremodstandsmatrixfamilien (RLMF).

(162)

Gentages for de forskellige brændstoffer, som kan anvendes. Køretøjer, som kan drives af både benzin og gasformigt brændstof, men hvis benzinsystem kun er monteret til anvendelse i nødstilfælde eller til start, og hvis benzintanke højst kan rumme 15 liter, vil blive anset for køretøjer, som udelukkende kan anvende gasformigt brændstof.

(163)

Gentages for Euro VI-dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer (dual fuel), hvis det er relevant.

(164)

Udelukkende emissioner vurderet i overensstemmelse med de(n) gældende retsakt(er) skal anføres.

(165)

Hvis køretøjet er udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr i overensstemmelse med Kommissionens beslutning af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15), anfører fabrikanten her: »Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr«.

(166)

Fabrikanten kan udfylde disse punkter enten for international trafik eller national trafik eller begge. For national trafik angives koden for det land, hvor køretøjet skal registreres. Koden skal være i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1:2013. For international trafik skal der henvises til direktivets nummer (f.eks. »96/53/EF« for Rådets direktiv 96/53/EF).

(167)

Bortset fra sæder, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille, samt antal kørestolspladser. For busser, der tilhører køretøjsklasse M3 medregnes antal sæder til personalemedlemmer i passagertallet.

(168)

For færdiggjorte komplette køretøjer i klasse N1, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 715/2007.

(169)

Finder kun anvendelse, hvis køretøjet er godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).

(170)

Finder kun anvendelse, hvis køretøjet er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009, og der er udarbejdet kundeoplysninger i overensstemmelse med modellen i del II i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400.

(171)

Som angivet i punkt 2.3 i kundeoplysningerne i overensstemmelse med modellen i del II i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400.

(172)

Som angivet i punkt 2.4 i kundeoplysningerne i overensstemmelse med modellen i del II i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400.

(173)

FN-regulativ nr. 105 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods, for så vidt angår deres særlige konstruktion. (EUT L 230 af 31.8.2010, s. 253).

(174)

For så vidt angår udtrykket koblingspunkt »0« henvises til forordning (EU) nr. 19/2011, bilag I, del A, punkt 3.1.2.

MODEL FOR OPLYSNINGSSKEMA TIL EU-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER, SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

De i forordning (EU) 2018/858 omhandlede oplysningsdokumenter vedrørende EU-typegodkendelse af et helt køretøj og for så vidt angår EU-typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed må kun bestå af uddrag af den følgende liste og dens nummereringssystem.

Sørg for, at tegninger eller billeder viser de fornødne detaljer tydeligt og synligt, hvis de udskrives i A4-format.

Hvis de i dette bilag omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.

Fabrikat (fabrikantens handelsbetegnelse): …

0.2.

Type: …

0.2.0.1.

Chassis: …

0.2.0.2.

Karrosseri/komplet køretøj: …

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.2.2.

For etapevis godkendte køretøjer, typegodkendelsesoplysninger om basiskøretøj/køretøjet på de forudgående etaper, der angives oplysninger for hver etape. (Dette kan gøres med et skema)

Type:

Variant(er):

Version(er):

Nummer på typegodkendelsesattest, herunder udvidelsesnummer

0.2.2.1.

Tilladte parameterværdier i forbindelse med etapevis typegodkendelse, dvs. tilladelse til anvendelse af basiskøretøjets emissionsværdier (angiv intervallet, hvis relevant) (1):

Køretøjets endelige masse i køreklar stand (i kg): …

Frontareal for det endelige køretøj (i cm2): …

Rullemodstand (kg/t): …

Kølergitterets luftgennemstrømningsareal (i cm2): …

0.2.3.

Identifikatorer (1):

0.2.3.1.

Identifikator for interpolationsfamilie: …

0.2.3.2.

Identifikator for ATCT-familie:: …

0.2.3.3.

Identifikator for PEMS-familie: …

0.2.3.4.

Identifikator for køremodstandsfamilie:

0.2.3.4.1.

Køremodstandsfamilie (VH): …

0.2.3.4.2.

Køremodstandsfamilie (VL): …

0.2.3.4.3.

Køremodstandsfamilier, der er anvendelige i interpolationsfamilien: …

0.2.3.5.

Identifikator for køremodstandsmatrixfamilie: …

0.2.3.6.

Identifikator for familien vedrørende periodisk regenerering: …

0.2.3.7.

Identifikator for familien vedrørende fordampningsprøvning: …

0.2.3.8.

Identifikator for OBD-familie: …

0.2.3.9.

Identifikator for anden familie: …

0.3.

Typeidentifikationsmærker, som er anført på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (1) (2): …

0.3.0.1.

Chassis: …

0.3.0.2.

Karrosseri/komplet køretøj: …

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted: …

0.3.1.1.

Chassis: …

0.3.1.2.

Karrosseri/komplet køretøj: …

0.4.

Køretøjets klasse (3): …

0.4.1.

Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af: …

0.5.

Navn og adresse på fabrikantens virksomhed: …

0.5.1.

For etapevis godkendte køretøjer, firmabetegnelse og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet/køretøjet på de(n) forudgående etape(r): …

0.6.

Anbringelsessted og -måde for lovpligtige fabrikationsplader og påskrifter, og anbringelsessted for køretøjets identifikationsnummer: …

0.6.1.

På chassiset: …

0.6.2.

På karrosseriet: …

0.7.

(Ikke fastsat)

0.8.

Navne og adresser på samlefabrikker: …

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens eventuelle repræsentant: …

1.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af repræsentativt køretøj/komponent/separat teknisk enhed (4): …

1.2.

Målskitse for hele køretøjet (korteste og længste hjulafstand, hvis relevant): …

1.3.

Antal aksler: … og hjul (5): …

1.3.1.

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: …

1.3.2.

Antal styrende aksler og deres placering: …

1.3.3.

Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): …

1.4.

Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning — korteste og længste hjulafstand, hvis relevant): …

1.5.

Længdedragermateriale (6): …

1.6.

Motorens placering og arrangement: …

1.7.

Førerrum: Frembygget (7)/normalt/sovekabine (4): …

1.8.

Styring: venstre/højre (4).

1.8.1.

Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel (4).

1.9.

Angiv, om det trækkende køretøj er beregnet til at trække sættevogne eller andre påhængskøretøjer, samt om påhængskøretøjet er en sættevogn, en påhængsvogn med trækstang, en kærre eller et påhængskøretøj med stiv trækstang: …

1.10.

Angiv om køretøjet er specielt konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods: …

1.11.

Angiv om køretøjet er ikke-automatiseret/automatiseret/fuldt automatiseret (4) (8)

2.   MASSE OG DIMENSIONER (9) (10) (11)

(i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last) (12):

2.1.1.

Køretøjer med to aksler: …

2.1.2.

Køretøjer med tre eller flere aksler

2.1.2.1.

Afstand mellem på hinanden følgende aksler, målt fra forreste til bageste aksel: …

2.1.2.2.

Samlet akselafstand (13): …

2.2.   Tilkoblingsanordnings

2.2.1.

For sættevogne

2.2.1.1.

Afstand mellem hovedboltens akse og sættevognens bageste punkt: …

2.2.1.2.

Største afstand mellem hovedboltens akse og ethvert punkt på forenden af sættevognen: …

2.2.1.3.

Sættevognens særlige akselafstand (som defineret i punkt 3.2 i del D i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 (14)

2.2.2.

For trækkende køretøjer til sættevogn

2.2.2.1.

Afstand mellem bagaksel og sættevognskoblingens akse (største og mindste; for et ukomplet køretøj anføres tilladte værdier) (15): …

2.2.2.2.

Den (standardiserede) sættevognskoblings største højde (16): …

2.3.   Sporvidde(r) og akselbredde(r)

2.3.1.

Hver styrende aksels sporvidde (17): …

2.3.2.

Andre akslers sporvidde (17): …

2.3.3.

Bredde af den bredeste bagaksel (målt ved dækkenes yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen): …

2.3.4.

Bredde af forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen) …

2.4.   Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål):

2.4.1.

For chassis uden karrosseri

2.4.1.1.

Længde (18): …

2.4.1.1.1.

Største tilladte længde: …

2.4.1.1.2.

Mindste tilladte længde: …

2.4.1.1.3.

For påhængskøretøjer, største tilladte længde af trækstangen (19): …

2.4.1.2.

Bredde (20): …

2.4.1.2.1.

Største tilladte bredde: …

2.4.1.2.2.

Mindste tilladte bredde: …

2.4.1.3.

Højde (i køreklar stand) (21) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.4.1.3.1.

Største tilladte højde (22): …

2.4.1.4.

Overhæng fortil (23): …

2.4.1.4.1.

Frigangsvinkel fortil (24): ….. grader.

2.4.1.5.

Overhæng bagtil (25): …

2.4.1.5.1.

Frigangsvinkel bagtil (26): ….. grader.

2.4.1.5.2.

Største tilladte overhæng for koblingspunktet (27): …

2.4.1.5.3.

Største tilladte overhæng bagtil (22): …

2.4.1.6.

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i del A i bilag I til forordning (EU) 2018/858)

2.4.1.6.1.

Mellem akslerne: …

2.4.1.6.2.

Under forakslen (-akslerne): …

2.4.1.6.3.

Under bagakslen (-akslerne): …

2.4.1.7.

Rampevinkel (28): ….. grader.

2.4.1.8.

Tilladt yderste placering af karrosseriets og/eller det indvendige udstyrs og/eller udstyrets og/eller lastens tyngdepunkt: …

2.4.2.

For chassis med karrosseri

2.4.2.1.

Længde (18): …

2.4.2.1.1.

Lastefladens længde: …

2.4.2.1.2.

For påhængskøretøjer, største tilladte længde af trækstangen (28): …

2.4.2.1.3.

Forlænget førerhus i overensstemmelse med artikel 9a i Rådets direktiv 96/53/EF (29): ja/nej (4)

2.4.2.2.

Bredde (20): …

2.4.2.2.1.

Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods): …

2.4.2.3.

Højde (i køreklar stand) (21) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.4.2.4.

Overhæng fortil (23): …

2.4.2.4.1.

Frigangsvinkel fortil (24): ….. grader.

2.4.2.5.

Overhæng bagtil (25): …

2.4.2.5.1.

Frigangsvinkel bagtil (26): ….. grader.

2.4.2.5.2.

Største tilladte overhæng for koblingspunktet (27): …

2.4.2.5.3.

Største tilladte overhæng bagtil: …

2.4.2.6.

Frihøjde (som defineret i punkt 4.1 og 4.2 i del A i bilag I til forordning (EU) 2018/858)

2.4.2.6.1.

Mellem akslerne: …

2.4.2.6.2.

Under forakslen (-akslerne): …

2.4.2.6.3.

Under bagakslen (-akslerne): …

2.4.2.7.

Rampevinkel (28): ….. grader.

2.4.2.8.

Tilladte yderpunkter for placeringen af lastens tyngdepunkt (ved uensartet last): …

2.4.2.9.

Beliggenheden af køretøjets tyngdepunkt (M2 og M3) ved maksimal teknisk tilladt totallast, bestemt i længde-, tvær- og lodret retning: …

2.4.3.

For karrosseri godkendt uden chassis (køretøjer af klasse M2 og M3)

2.4.3.1.

Længde (18): …

2.4.3.2.

Bredde (20): …

2.4.3.3.

Nominel højde (i køreklar stand) (21) på den eller de typer af chassiser, som det er beregnet til (ved ophæng med niveauregulering, angives normal køreposition): …

2.5.

Mindste akseltryk på den/de styrende aksel(-ler) for ukomplette køretøjer: …

2.6.   Massen i køreklar stand (30)

a)

Mindste og største for hver variant: …

b)

Masse for hver version (skema skal vedlægges): …

2.6.1.

Denne masses fordeling på akslerne og, for sættevogn, påhængskøretøj med stiv trækstang og kærre, belastningen på koblingspunktet:

a)

Mindste og største for hver variant: …

b)

Masse for hver version (skema skal vedlægges): …

2.6.2.

Ekstraudstyrets masse (se definition nr. 5 i artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012) (31): …

2.6.2.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet: …

2.6.3.

Roterende masse (1): 3 % af summen af køretøjets masse i køreklar stand og 25 kg eller værdien, pr. aksel (kg): …

2.6.4.

Yderligere masse til alternativ fremdrift: …kg

2.6.5.

Fortegnelse over udstyr til alternativ fremdrift (og angivelse af massen af delene):…

2.7.

Det færdiggjorte komplette køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten, såfremt der er tale om et ukomplet køretøj: …

2.7.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet: …

2.7.2.

Maksimal tilladt faktisk masse som oplyst af fabrikanten, såfremt der er tale om et ukomplet køretøj: …

2.8.

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (32) (33): …

2.8.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (33): …

2.9.

Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel: …

2.10.

Teknisk tilladt masse på hver akselgruppe: …

2.11.

Største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse for det trækkende køretøj

for så vidt angår:

2.11.1.

Påhængsvogn med trækstang: …

2.11.2.

Sættevogn: …

2.11.3.

Kærre: …

2.11.3.1.

Største forhold mellem koblingsoverhæng (34) og akselafstand: …

2.11.3.2.

Største V-værdi: …… kN.

2.11.4.

Påhængskøretøj med stiv trækstang: …

2.11.5.

Største teknisk tilladt totalmasse af vogntog (33): …

2.11.6.

Tilladt masse af påhængskøretøj uden bremser: …

2.12.

Største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet:

2.12.1.

For et trækkende køretøj: …

2.12.2.

For sættevogn, kærre eller påhængskøretøj med stiv trækstang: …

2.12.3.

Største tilladte masse af tilkoblingsanordningen (hvis den ikke monteres af fabrikanten): …

2.13.

Udsvingsradius bagtil (punkt 8 i del B/punkt 7 i del C i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012): …

2.14.

Forholdet motoreffekt/totalmasse: …… kW/kg.

2.14.1.

Forholdet motoreffekt/teknisk tilladt totalmasse af vogntoget (punkt 6 i del B i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012): …… kW/kg.

2.15.

Største stigning ved igangsætning (køretøj alene) (35): …… %.

2.16.

Største tilladte totalmasse ved registrering/ibrugtagning af køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4 (valgfrit)

2.16.1.

Største tilladte totalmasse ved registrering/ibrugtagning: …

2.16.2.

Største tilladte akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for sættevogn og kærre, påregnet tilladt belastning på koblingspunktet som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet: …

2.16.3.

Største tilladte masse på hver akselgruppe ved registrering/ibrugtagning: …

2.16.4.

Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration) (101): …

2.16.5.

Største tilladte totalmasse for vogntoget ved registrering/ibrugtagning: …

2.17.

Køretøj, der underkastes etapevis typegodkendelse (kun i tilfælde af ukomplette eller færdiggjorte komplette køretøjer i klasse N1, der falder inden for anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007) (36): ja/nej (4)

2.17.1.

Basiskøretøjets masse i køreklar stand: … kg

2.17.2.

Tilføjet standardmasse, beregnet i overensstemmelse med afsnit 5 i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (37): … kg

3.   FREMDRIFTSENERGIOMDANNER (38)

3.1.

Fabrikant af fremdriftsenergiomdanner(e): …

3.1.1.

Fabrikationskode (som markeret på fremdriftsenergiomdanneren eller andet identifikationsmærke): …

3.1.2.

Nummer på godkendelsesattest (hvis relevant), herunder brændstofidentifikationsmærke: …

(kun tunge køretøjer)

3.2.

Forbrændingsmotor

3.2.1.

Specifikke motoroplysninger

3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding/dobbeltbrændstof (4)

Arbejdsmåde: firtakts/totakts/rotation (4)

3.2.1.1.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (4) (42)

3.2.1.1.2.

Gas/energiforhold i den varme WHTC-prøvningscyklus: … %

3.2.1.2.

Antal og arrangement af cylindre: …

3.2.1.2.1.

Boring (39): …… mm

3.2.1.2.2.

Slaglængde (39): …… mm

3.2.1.2.3.

Tændingsrækkefølge: …

3.2.1.3.

Motorens slagvolumen: (40) …… cm3

3.2.1.4.

Volumetrisk kompressionsforhold (41): …

3.2.1.5.

Tegninger af forbrændingskammer, stempelkrone og, for motorer med styret tænding, stempelringe: …

3.2.1.6.

Normal tomgangshastighed (41): …… min-1

3.2.1.6.1.

Forhøjet tomgangshastighed (41): …… min-1

3.2.1.6.2.

Tomgang på diesel: ja/nej (4) (42)

3.2.1.7.

Carbonmonoxidindhold efter volumen i udstødningsgas med motor i tomgang (41): …… % som oplyst af fabrikanten (kun motorer med styret tænding)

3.2.1.8.

Maksimal nettoeffekt (43): … kW ved … min-1 (som oplyst af fabrikanten)

3.2.1.9.

Højeste tilladte motoromdrejningshastighed som foreskrevet af fabrikanten: … min-1

3.2.1.10.

Maksimalt nettodrejningsmoment: (43) … Nm ved … min-1 (opgivet af fabrikanten)

3.2.1.11.

Fabrikantens henvisninger i dokumentationspakken og den udvidede dokumentationspakke, som kræves i henhold til artikel 5, 7 og 9 i Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (44), eller artikel 3 og 5 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, og som gør det muligt for den godkendende myndighed at evaluere emissionsbegrænsningsstrategier og ‐systemer indbygget i motoren eller køretøjet for at sikre korrekt drift af emissionsbegrænsende foranstaltninger.

3.2.2.

Brændstof

3.2.2.1.

Diesel/benzin/LPG/NG eller biomethan/ethanol (E 85)/biodiesel/brint

(4) (45)

3.2.2.1.1.

Oktantal, blyfri: …

3.2.2.2.

Tunge køretøjer: Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ethanol (E85)/LNG/LNG20 (4) (45)

3.2.2.2.1.

(Kun Euro VI) Brændstoffer, som kan anvendes af motoren som oplyst af fabrikanten i henhold til punkt 1.1.2 i bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011 (i givet fald)

3.2.2.3.

Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (4)

3.2.2.4.

Køretøjets brændstoftype: Monobrændstof, bi-brændstof, flex-brændstof, dobbeltbrændstof type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (4)

3.2.2.5.

Maksimal mængde biobrændstof i brændstoffet (angivet af fabrikanten): … % af brændstoffet

3.2.3.

Brændstofbeholder(e)

3.2.3.1.

Hovedbrændstofbeholder(e)

3.2.3.1.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet: …

3.2.3.1.1.1.

Materiale: …

3.2.3.1.2.

Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

3.2.3.1.3.

Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens (-brændstofbeholdernes) placering i køretøjet: …

3.2.3.2.

Reservebeholder(e) til brændstof

3.2.3.2.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet: …

3.2.3.2.1.1.

Materiale: …

3.2.3.2.2.

Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

3.2.3.2.3.

Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens (-brændstofbeholdernes) placering i køretøjet: …

3.2.4.

Brændstoftilførsel

3.2.4.1.

Ved karburator(er): ja/nej (4)

3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding eller dobbeltbrændstof): ja/nej (4)

3.2.4.2.1.

Beskrivelse af systemet (common rail/enhedsindsprøjtning/distributionspumpe m.v.): …

3.2.4.2.2.

Arbejdsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer (4)

3.2.4.2.3.

Indsprøjtningspumpe/trykpumpe

3.2.4.2.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.3.2.

Type(r): …

3.2.4.2.3.3.

Maksimal brændstoftilførsel (4): (41) ... mm3/takt eller omdrejning ved en motorhastighed på: … min-1 eller alternativt et karakteristikdiagram: …

(Hvis der findes ladetrykregulering, angives den karakteristiske brændstoftilførsel og ladetryk sammenstillet med motorhastighed)

3.2.4.2.3.4.

Statisk indsprøjtningsindstilling (41): …

3.2.4.2.3.5.

Kurve over indsprøjtningsforstilling (41): …

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsmetode: prøvebænk/motor (4)

3.2.4.2.4.

Motorhastighed — begrænsning, kontrol

3.2.4.2.4.1.

Type: …

3.2.4.2.4.2.

Afskæringspunkt

3.2.4.2.4.2.1.

Afskæringspunkt ved last: …… min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Maksimal hastighed, ubelastet: …… min-1

3.2.4.2.4.2.3.

Tomgangshastighed: … min-1

3.2.4.2.5.

Indsprøjtningsrør (kun tunge køretøjer)

3.2.4.2.5.1.

Længde: …… mm

3.2.4.2.5.2.

Indre diameter: …… mm

3.2.4.2.5.3.

Common rail, fabrikat og type: …

3.2.4.2.6.

Indsprøjtningsdyse(r)

3.2.4.2.6.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.6.2.

Type(r): …

3.2.4.2.6.3.

Åbningstryk (41): … kPa eller karakteristikdiagram (41): …

3.2.4.2.7.

Koldstartsystem

3.2.4.2.7.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.7.2.

Type(r): …

3.2.4.2.7.3.

Beskrivelse: …

3.2.4.2.8.

Hjælpestartanordning

3.2.4.2.8.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.8.2.

Type(r): …

3.2.4.2.8.3.

Systembeskrivelse: …

3.2.4.2.9.

Elektronisk styret indsprøjtning: ja/nej (4)

3.2.4.2.9.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.9.2.

Type(r):

3.2.4.2.9.3.

Beskrivelse af systemet

3.2.4.2.9.3.1.

Styreenhedens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Styreenhedens software-identifikationsnummer: …

3.2.4.2.9.3.2.

Brændstofregulatorens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.3.

Luftflowfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.4.

Brændstoffordelerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.5.

Gasspjældhusets fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.6.

Vandtemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.7.

Lufttemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.8.

Lufttrykfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.

Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej (4)

3.2.4.3.1.

Arbejdsprincip: Indsugningsmanifold (enkelt/flerpunkts)/direkte indsprøjtning (4)/andet — angives): …

3.2.4.3.2.

Fabrikat(er): …

3.2.4.3.3.

Type(r): …

3.2.4.3.4.

Systembeskrivelse (for systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer): …

3.2.4.3.4.1.

Styreenhedens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.1.1.

Styreenhedens software-identifikationsnummer: …

3.2.4.3.4.2.

Brændstofregulatorens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.3.

Luftflowfølerens fabrikat og type eller arbejdsprincip: …

3.2.4.3.4.4.

Brændstoffordelerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.5.

Trykregulatorens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.6.

Mikroomskifterens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.7.

Tomgangsskruens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.8.

Gasspjældhusets fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.9.

Vandtemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.10.

Lufttemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.11.

Lufttrykfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.12.

Softwareidentifikationsnummer(-numre): …

3.2.4.3.5.

Indsprøjtningsdyser

3.2.4.3.5.1.

Fabrikat og type: …

3.2.4.3.6.

Indsprøjtningsndstilling: …

3.2.4.3.7.

Koldstartsystem

3.2.4.3.7.1.

Funktionsprincip(per): …

3.2.4.3.7.2.

Funktionsgrænser/indstillinger (4) (41): …

3.2.4.4.

Fødepumpe

3.2.4.4.1.

Tryk (41): … kPa eller karakteristikdiagram (41): …

3.2.4.4.2.

Fabrikat(er): ….

3.2.4.4.3.

Type(r): …

3.2.5.

Elektrisk system

3.2.5.1.

Nominel spænding: .... V, plus/minus til stel (41)

3.2.5.2.

Generator

3.2.5.2.1.

Fabrikat og type: …

3.2.5.2.2.

Nominel effekt: …… VA

3.2.6.

Tændingssystem (kun motorer med gnisttænding)

3.2.6.1.

Fabrikat(er): …

3.2.6.2.

Type(r): …

3.2.6.3.

Arbejdsprincip: …

3.2.6.4.

Fortændingskurve eller –diagram (41): …

3.2.6.5.

Statisk fortænding (41): …… grader før stemplets topstilling

3.2.6.6.

Tændrør:

3.2.6.6.1.

Mærke: …

3.2.6.6.2.

Type: …

3.2.6.6.3.

Gnistgab: ……mm

3.2.6.7.

Tændspole(r)

3.2.6.7.1.

Mærke: …

3.2.6.7.2.

Type: …

3.2.7.

Kølesystem: væske/luft (4)

3.2.7.1.

Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme: …

3.2.7.2.

Væske

3.2.7.2.1.

Væskens art: …

3.2.7.2.2.

Cirkulationspumpe(r): ja/nej (4)

3.2.7.2.3.

Karakteristik: .......... eller

3.2.7.2.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.7.2.3.2.

Type(r): …

3.2.7.2.4.

Udvekslingsforhold: …

3.2.7.2.5.

Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme: …

3.2.7.3.

Luft

3.2.7.3.1.

Blæser: ja/nej (4)

3.2.7.3.2.

Karakteristik: ……. eller

3.2.7.3.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.7.3.2.2.

Type(r): …

3.2.7.3.3.

Udvekslingsforhold: …

3.2.8.

Indsugningssystem

3.2.8.1.

Tryklader: ja/nej (4)

3.2.8.1.1.

Fabrikat(er): …

3.2.8.1.2.

Type(r): …

3.2.8.1.3.

Beskrivelse af systemet (f.eks. største ladetryk: …… kPa eventuel ladetrykventil): …

3.2.8.2.

Ladeluftkøler: ja/nej (4)

3.2.8.2.1.

Type: luft-luft/luft-vand (4)

3.2.8.3.

Indsugningsundertryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding)

3.2.8.3.1.

tilladt minimumsværdi: ………. kPa

3.2.8.3.2.

Højst tilladte: ……… kPa

3.2.8.3.3.

(Kun Euro VI) Faktisk indsugningsundertryk ved motorens mærkehastighed og ved 100 % belastning af køretøjet: kPa

3.2.8.4.

Beskrivelse og tegninger af luftindtagsrør og tilhørende dele (overtrykskammer, opvarmningsanordning, supplerende luftindtag osv.): …

3.2.8.4.1.

Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier): …

3.2.8.4.2.

Luftfilter, tegninger: …

3.2.8.4.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.8.4.2.2.

Type(r): …

3.2.8.4.3.

Indsugningslyddæmper, tegninger: …

3.2.8.4.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.8.4.3.2.

Type(r): …

3.2.9.

Udstødningssystem

3.2.9.1.

Beskrivelse og tegning af udstødningsmanifold: …

3.2.9.2.

Beskrivelse og tegninger af udstødningssystem: …

3.2.9.2.1.

(Kun Euro VI) Beskrivelse og/eller tegning af de elementer i udstødningssystemet, som er en del af motorsystemet

3.2.9.3.

Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding): …… kPa

3.2.9.3.1.

(Kun Euro VI) Faktisk udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning af køretøjet (kun motorer med kompressionstænding): … kPa

3.2.9.4.

Udstødningslyddæmper(ne)s fabrikat(er) og type(r): …

Hvis relevant for ekstern støj: støjdæmpende foranstaltninger i motorrum og på motor: …

3.2.9.5.

Placering af udstødningsrørets afgangsåbning: …

3.2.9.6.

Udstødningslyddæmper, der indeholder fibermaterialer: …

3.2.9.6.1.

Beskrivelse af de anvendte fibermaterialers placering og type: …

3.2.9.7.

Samlet volumen af udstødningssystemet: … dm3

3.2.9.7.1.

(Kun Euro VI) Accepteret volumen for udstødningssystemet: … dm3

3.2.9.7.2.

(Kun Euro VI) Volumen af udstødningssystemet, som er en del af motorsystemet: … dm3

3.2.10.

Mindste tværsnitsareal af tilgangs- og afgangsåbninger: …

3.2.11.

Ventilindstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.

Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler eller nærmere angivelse af indstilling for alternative distributionssystemer i forhold til dødpunkter. For systemer med variable ventiltider, minimal og maksimal tid: …

3.2.11.2.

Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

3.2.12.

Foranstaltninger mod luftforurening

3.2.12.0.

Typegodkendelsens emissionskarakter (1)

3.2.12.1.

Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser (beskrivelse og tegninger): …

3.2.12.1.1.

(Kun Euro VI) Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (41)

I givet fald, beskrivelse og tegninger:

I modsat fald kræves overensstemmelse med bilag V til forordning (EU) nr. 582/2011

3.2.12.2.

Forureningsbegrænsende anordninger (hvis ikke omfattet af en anden overskrift)

3.2.12.2.1.

Katalysator

3.2.12.2.1.1.

Antal katalysatorer og katalysatorelementer (anfør oplysninger for hver separat enhed): …

3.2.12.2.1.2.

Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen: …

3.2.12.2.1.3.

Katalytisk virkning: ... (oxidation, tre-vejs, NOx-filter til mager forbrænding, SCR, NOx-katalysator til mager forbrænding eller andet)

3.2.12.2.1.4.

Samlet mængde ædelmetaller: …

3.2.12.2.1.5.

Relativ koncentration: …

3.2.12.2.1.6.

Substrat (struktur og materiale): …

3.2.12.2.1.7.

Celletæthed: …

3.2.12.2.1.8.

Katalysatorbeholdertype(r): …

3.2.12.2.1.9.

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet): …

3.2.12.2.1.10.

Varmeskærm: ja/nej (4)

3.2.12.2.1.11.

Normalt driftstemperaturområde: … °C

3.2.12.2.1.12.

Katalysatorens fabrikat: …

3.2.12.2.1.13.

Identifikationsnummer: …

3.2.12.2.2.

Følere

3.2.12.2.2.1.

Lambdasonde: ja/nej (4)

3.2.12.2.2.1.1.

Fabrikat og type: …

3.2.12.2.2.1.2.

Placering: …

3.2.12.2.2.1.3.

Kontrolinterval: ….

3.2.12.2.2.1.4.

Type eller funktionsprincip: …

3.2.12.2.2.1.5.

Identifikationsnummer: …

3.2.12.2.2.2.

NOx-føler: ja/nej (4)

3.2.12.2.2.2.1.

Mærke: …

3.2.12.2.2.2.2.

Type: …

3.2.12.2.2.2.3.

Placering: …

3.2.12.2.2.3.

Partikelføler: ja/nej (4)

3.2.12.2.2.3.1.

Mærke: …

3.2.12.2.2.3.2.

Type: …

3.2.12.2.2.3.3.

Placering: …

3.2.12.2.3.

Luftindblæsning: ja/nej (4)

3.2.12.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe, o. lign.): …

3.2.12.2.4.

Udstødningsrecirkulation (EGR): ja/nej (4)

3.2.12.2.4.1.

Karakteristika (fabrikat, type, flowhastighed, højtryk/lavtryk/kombineret tryk osv.): …

3.2.12.2.4.2.

Vandkølet system (angives for hvert EGR-system, f.eks. lavtryk/højtryk/kombineret tryk: ja/nej (4)

3.2.12.2.5.

System til begrænsning af emission ved fordampning (kun benzin- og ethanolmotorer): ja/nej (4)

3.2.12.2.5.1.

Detaljeret beskrivelse af anordningerne: ….

3.2.12.2.5.2.

Tegning af systemet til begrænsning af fordampningsemissioner: …

3.2.12.2.5.3.

Tegning af adsorptionsbeholder: …

3.2.12.2.5.3.1.

Adsorptionsbeholderens fabrikat og type: …

3.2.12.2.5.4.

Masse af tørt aktivt kul: … g

3.2.12.2.5.4.1.

Type tørt aktivt kul: …

3.2.12.2.5.5.

Skematisk tegning af brændstofbeholderen (kun motorer med benzin og ethanol): …

3.2.12.2.5.5.1.

Brændstofbeholdersystemets kapacitet, materiale og konstruktion: …

3.2.12.2.5.5.2.

Beskrivelse af gasslangens materiale, brændstofledningens materiale og brændstofsystemets forbindelsesteknik: …

3.2.12.2.5.5.3.

Forseglet brændstofbeholdersystem: ja/nej (4)

3.2.12.2.5.5.4.

Beskrivelse af indstilling for brændstofbeholderens overtryksventil (luftindtag og -udløsning): …

3.2.12.2.5.5.5.

Beskrivelse af kontrolsystemet for udluftning: …

3.2.12.2.5.6.

Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …

3.2.12.2.5.7.

Gennemtrængelighedsfaktor: …

3.2.12.2.6.

Partikelfilter: ja/nej (4)

3.2.12.2.6.1.

Partikelfilterets dimensioner, form og kapacitet: …

3.2.12.2.6.2.

Partikelfilterets konstruktion: …

3.2.12.2.6.3.

Placering (referenceafstand i udstødningssystemet): …

3.2.12.2.6.4.

Partikelfilterets fabrikat: …

3.2.12.2.6.5.

Identifikationsnummer: …

3.2.12.2.6.7.

Normal driftstemperatur: … (K) og –tryk … (kPa)

(kun tunge køretøjer)

3.2.12.2.6.8.

Hvis der er tale om periodisk regenerering (kun for tunge køretøjer)

3.2.12.2.6.8.1.

Antal ETC-prøvningscyklusser mellem 2 regenereringer (n1): … (gælder ikke Euro VI)

3.2.12.2.6.8.1.1.

(Kun Euro VI) Antal WHTC-prøvecyklusser uden regenerering (n):

3.2.12.2.6.8.2.

Antal ETC-cyklusser under regenerering (n2): … (gælder ikke Euro VI)

3.2.12.2.6.8.2.1.

(Kun Euro VI) Antal WHTC-prøvecyklusser med regenerering (nR):

3.2.12.2.6.9.

Andre systemer: ja/nej (4)

3.2.12.2.6.9.1.

Beskrivelse og funktionsmåde

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem (OBD): ja/nej (4): …

3.2.12.2.7.0.1.

(Kun Euro VI) Antal OBD-motorfamilier inden for motorfamilien

3.2.12.2.7.0.2.

(Kun Euro VI) Liste over OBD-motorfamilierne (hvis relevant)

3.2.12.2.7.0.3.

(Kun Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under: …

3.2.12.2.7.0.4.

(Kun Euro VI) Fabrikantens henvisninger i den OBD-dokumentation, som kræves i artikel 5, stk. 4, litra c), og artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 582/2011, og som er specificeret i bilag X til nævnte forordning med henblik på godkendelse af OBD-systemet.

3.2.12.2.7.0.5.

(Kun Euro VI) Eventuelt fabrikantens henvisning i dokumentationen vedrørende montering af et OBD-udstyret motorsystem i et køretøj

3.2.12.2.7.0.6.

(Kun Euro VI) Eventuel fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af et OBD-system til en godkendt motor

3.2.12.2.7.0.7.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI) (46): …

3.2.12.2.7.0.8.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af grænsefladen til ekstern OBD-kommunikation (46)

3.2.12.2.7.1.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI): …

3.2.12.2.7.2.

Liste over og formål med alle komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

3.2.12.2.7.3.

Beskrivelse (virkningsprincip) for

3.2.12.2.7.3.1.

Motorer med styret tænding

3.2.12.2.7.3.1.1.

Overvågning af katalysator: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detektion af fejltænding: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Overvågning af lambdasonde: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Overvågning af partikelfilter: …

3.2.12.2.7.3.1.5.

Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

3.2.12.2.7.3.2.

Motorer med kompressionstænding: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Overvågning af katalysator: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Overvågning af partikelfilter: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Overvågning af elektronisk brændstofsystem: …

3.2.12.2.7.3.2.4.

Overvågning af DeNOx-system: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

3.2.12.2.7.4.

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren (MI) (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode): …

3.2.12.2.7.5.

Fortegnelse over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med forklaring af hver enkelt): …

3.2.12.2.7.6.

Køretøjsfabrikanten skal forelægge følgende supplerende oplysninger med henblik på at give mulighed for produktion af egendiagnosekompatible udskiftnings- eller servicekomponenter samt diagnoseværktøj og prøveudstyr.

3.2.12.2.7.6.1.

Beskrivelse af art og antal forbehandlingscyklusser, som er anvendt ved den oprindelige typegodkendelse af køretøjet.

3.2.12.2.7.6.2.

Beskrivelse af arten af den egendiagnosecyklus, som er anvendt ved den oprindelige typegodkendelse af køretøjet til den komponent, som overvåges af egendiagnosesystemet.

3.2.12.2.7.6.3.

Et fuldstændigt dokument, hvor alle overvågede komponenter er beskrevet med strategi for fejldetektion og aktivering af fejlkontrollampe (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode), med en liste over de relevante sekundære overvågede parametre for hver komponent, som overvåges af egendiagnosesystemet. Fortegnelse over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med forklaring af hver enkelt), som er knyttet til de enkelte emissionsrelaterede komponenter i drivaggregatet og til de enkelte ikke-emissionsrelaterede komponenter, når overvågning af komponenten er bestemmende for aktivering af fejlindikatoren, herunder navnlig en omfattende redegørelse for data, som afgives i service $05 Test-ID $21 til FF, og data, som afgives i service $06.

For køretøjer, der anvender et kommunikationslink i henhold til ISO 15765-4:2016 »Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: requirements for emissions-related systems« skal der fremlægges en omfattende redegørelse for data, som afgives i service $06 Test-ID $00 til FF for hver ID-supported OBD-monitor.

3.2.12.2.7.6.4.

De oplysninger, som foreskrives ovenfor, kan afgives ved at udfylde en tabel svarende til den nedenstående.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Lette køretøjer

Komponent

Fejlkode

Overvågningsstrategi

Kriterier for fejldetektion

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren

Sekundære parametre

Forbehandling

Demonstrationsprøve

Katalysator

P0420

Signaler fra lambdasonde 1 og 2

Forskel mellem signaler fra sonde 1 og sonde 2

Tredje cyklus

Motorhastighed, motorbelastning, A/F-arbejdsmåde, katalysatortemperatur

To type I-cyklusser

Type I

3.2.12.2.7.6.4.2.

Tunge køretøjer

Komponent

Fejlkode

Overvågningsstrategi

Kriterier for fejldetektion

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren

Sekundære parametre

Forbehandling

Demonstrationsprøve

SCR-katalysator

Pxxx

Signaler fra NOx-føler 1 og 2

Forskel mellem signaler fra sonde 1 og sonde 2

Tredje cyklus

Motorhastighed, motorbelastning, katalysatortemperatur, reagensaktivitet

Tre OBD-prøvecyklusser (3 korte ESC-cyklusser)

OBD-prøvecyklus (kort ESC-cyklus)

3.2.12.2.7.6.5.

(Kun Euro VI) Protokolstandard for OBD-kommunikationen: (47)

3.2.12.2.7.7.

(Kun Euro VI) Fabrikantens henvisning i de OBD-relaterede oplysninger, der kræves i artikel 5, stk. 4, litra d), og artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på overholdelse af bestemmelserne om adgang til køretøjets OBD-system og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller

3.2.12.2.7.7.1.

Som alternativ til en fabrikanthenvisning, jf. punkt 3.2.12.2.7.7, skal henvisninger til addendummet til oplysningsskemaet i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011 indeholde en tabel, der er i overensstemmelse med følgende eksempel:

Komponent — Fejlkode — Overvågningsstrategi — Kriterier for fejldetektion — Kriterier for aktivering af fejlindikatoren — Sekundære parametre — Forbehandling — Demonstrationsprøvning

Katalysator — P0420 — Signaler fra lambdasonde 1 og 2 — Forskel mellem signaler fra sonde 1 og sonde 2 — Tredje cyklus — Motoromdrejningstal, Motorbelastning, A/F-arbejdsmodus, katalysatortemperatur — To type 1-cyklusser — Type 1

3.2.12.2.7.8.

(Kun EURO VI) OBD-komponenter i køretøjet

3.2.12.2.7.8.0.

Alternativ godkendelse, jf. punkt 2.4.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (4)

3.2.12.2.7.8.1.

Liste over OBD-komponenter i køretøjet

3.2.12.2.7.8.2.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI) (48)

3.2.12.2.7.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af grænsefladen til ekstern OBD-kommunikation (48)

3.2.12.2.8.

Andre systemer: …

3.2.12.2.8.1.

(Kun Euro VI) Systemer til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte drift

3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem

3.2.12.2.8.2.1.

(Kun Euro VI) Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse af redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/858: ja/nej (4)

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivering af krybeindstilling

»deaktivering efter genstart«/»deaktivering efter brændstofpåfyldning«/ »deaktivering efter parkering« (4) (49)

3.2.12.2.8.2.3.

Type føreransporingssystem: ingen genstart af motor efter nedtælling/ingen motorstart efter påfyldning/brændstofpåfyldningsblokering/funktionsbegrænsning

3.2.12.2.8.2.4.

Beskrivelse af føreransporingssystem

3.2.12.2.8.2.5.

Tilsvarende gennemsnitlig køreautonomi for køretøjet med fuld brændstoftank: … km

3.2.12.2.8.3.

(Kun Euro VI) Antal OBD-motorfamilier inden for den pågældende familie ved sikring af, at NOx-begrænsningsforanstaltningerne fungerer korrekt

3.2.12.2.8.3.1.

(Kun Euro VI) Liste over de OBD-motorfamilier inden for den pågældende familie ved sikring af, at de NOx-begrænsende foranstaltninger fungerer korrekt (hvis relevant)

3.2.12.2.8.3.2.

(Kun Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under

3.2.12.2.8.4.

(Kun Euro VI) Liste over OBD-motorfamilierne (hvis relevant) …

3.2.12.2.8.5.

(Kun Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under

3.2.12.2.8.6.

(Kun Euro VI) Laveste koncentration af den aktive ingrediens, som forekommer i reagensen, som ikke udløser advarselssystemet (CDmin): % (vol.)

3.2.12.2.8.7.

(Kun Euro VI) Eventuel fabrikanthenvisning i dokumentationen vedrørende montering systemerne for at sikre korrekt drift af NOx-begrænsningsforanstaltninger i et køretøj

3.2.12.2.8.8.

(Kun Euro VI) Køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

3.2.12.2.8.8.1.

Liste over komponenter om bord på køretøjet til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

3.2.12.2.8.8.2.

Eventuel fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af system, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger på en godkendt motor

3.2.12.2.8.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af advarselssignalet (48)

3.2.12.2.8.8.4.

Alternativ godkendelse, jf. punkt 2.1 i bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (4)

3.2.12.2.8.8.5.

Opvarmet/ikke-opvarmet reagensbeholder og -doseringssystem (jf. punkt 2.4 i bilag 11 til FN-regulativ nr. 49 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (50)

3.2.12.2.9.

Momentbegrænser: ja/nej (4)

3.2.12.2.9.1.

Beskrivelse af aktiveringen af momentbegrænseren (kun for tunge køretøjer): …

3.2.12.2.9.2.

Beskrivelse af begrænsningen af den fulde belastningskurve (kun for tunge køretøjer): …

3.2.12.2.10.

Periodisk regenererende system: (følgende oplysninger angives neden for hver enhed)

3.2.12.2.10.1.

Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: ….

3.2.12.2.10.2.

Antallet af type 1-driftscyklusser eller ækvivalente motorprøvebænkscyklusser mellem to cyklusser, hvor regenererende faser forekommer under betingelser svarende til type 1-prøvningen (afstanden »D« i figur A6.App 1/1 i tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (51) eller figur A13/1 i bilag 13 til FN-regulativ nr. 83 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission (FN/ECE) (52)) (alt efter, hvad der er relevant)): …

3.2.12.2.10.2.1.

Anvendelse af type 1-cyklus (angiv den relevante procedure: forordning (EU) 2017/1151, bilag XXI, underbilag 4 eller FN-regulativ nr. 83): …

3.2.12.2.10.3.

Beskrivelse af metode anvendt til at bestemme antallet af cyklusser mellem to cyklusser, hvor regenererende faser forekommer: …

3.2.12.2.10.4.

Parametre til bestemmelse af belastningsniveauet, før regenerering forekommer (dvs. temperatur, tryk osv.): …

3.2.12.2.10.5.

Beskrivelse af metode anvendt til at belaste systemet ved prøvningsproceduren beskrevet i punkt 3.1 i bilag 13 til FN-regulativ nr. 83: ….

3.2.12.2.11.

Katalysatorsystemer baseret på selvnedbrydende reagenser (anfør oplysninger for hver separat enhed): ja/nej (4)

3.2.12.2.11.1.

Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig: …

3.2.12.2.11.2.

Reagensets normale driftstemperaturområde: …

3.2.12.2.11.3.

International standard: …

3.2.12.2.11.4.

Hyppigheden af reagensgenpåfyldning: løbende/ved service (i givet fald):

3.2.12.2.11.5.

Reagensindikator (beskrivelse og placering): …

3.2.12.2.11.6.

Reagensbeholder

3.2.12.2.11.6.1.

Kapacitet: …

3.2.12.2.11.6.2.

Opvarmningsanlæg: ja/nej (4)

3.2.12.2.11.6.2.1.

Beskrivelse eller tegning: …

3.2.12.2.11.7.

Reagenskontrolenhed: ja/nej (4)

3.2.12.2.11.7.1.

Mærke: …

3.2.12.2.11.7.2.

Type: …

3.2.12.2.11.8.

Reagensinjektor (mærke, type og placering): …

3.2.12.2.12.

Vandindsprøjtning: ja/nej (4)

3.2.13.

Røgtæthed

3.2.13.1.

Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun for motorer med kompressionstænding): …

3.2.13.2.

Kraft ved seks målepunkter (jf. tillæg 2 til bilag IV til forordning (EF) nr. 692/2008)

3.2.13.3.

Motoreffekt målt på prøvebænk/på køretøjet

3.2.13.3.1.

Angivne hastigheder og effekter

Målepunkter

Motorhastighed (min-1)

Effekt (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.

Nærmere oplysninger om eventuelle anordninger, der er beregnet til at påvirke brændstoføkonomien (hvis disse ikke er omfattet af andre rubrikker): …

3.2.15.

LPG-brændstofsystem: ja/nej (4)

3.2.15.1.

Nummeret på typegodkendelsesattesten, som er udstedt i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning eller FN-regulativ nr. 67 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (53): …

3.2.15.2.

Elektronisk motorstyreenhed for LPG-drift

3.2.15.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.15.2.2.

Type(r): …

3.2.15.2.3.

Emissionsrelaterede justeringsmuligheder: …

3.2.15.3.

Yderligere dokumentation

3.2.15.3.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og LPG: …

3.2.15.3.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.15.3.3.

Tegning af symbol: …

3.2.16.

NGG-brændstofsystem: ja/nej (4)

3.2.16.1.

Nummeret på typegodkendelsesattesten, som er udstedt i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning eller FN-regulativ nr. 110 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (54): …

3.2.16.2.

Elektronisk motorstyreenhed for NG-drift

3.2.16.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.16.2.2.

Type(r): …

3.2.16.2.3.

Emissionsrelaterede justeringsmuligheder: …

3.2.16.3.

Yderligere dokumentation

3.2.16.3.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem NG og LPG: …

3.2.16.3.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.16.3.3.

Tegning af symbol: …

3.2.17.

Specifikke oplysninger vedrørende gasdrevne motorer og dobbeltbrændstofmotorer til tunge køretøjer (for systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger) (hvis relevant)

3.2.17.1.

Brændstof: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (4)

3.2.17.2.

Trykregulator(er) eller fordamper/trykregulator(er) (4)

3.2.17.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.2.2.

Type(r): …

3.2.17.2.3.

Antal trykreduktionstrin: …

3.2.17.2.4.

Tryk i sluttrinnet, mindst: … kPa — maksimum: … kPa

3.2.17.2.5.

Antal hovedindstillingspunkter: …

3.2.17.2.6.

Antal tomgangsjusterpunkter: …

3.2.17.2.7.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.3.

Brændstofsystem: blandingsenhed/gasindsprøjtning/væskeindsprøjtning/direkte indsprøjtning (4)

3.2.17.3.1.

Regulering af blandingen: …

3.2.17.3.2.

Systembeskrivelser og/eller diagram og tegninger: …

3.2.17.3.3.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.4.

Blandeenhed

3.2.17.4.1.

Antal: …

3.2.17.4.2.

Fabrikat(er): …

3.2.17.4.3.

Type(r): …

3.2.17.4.4.

Placering: …

3.2.17.4.5.

Indstillingsmuligheder: …

3.2.17.4.6.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.5.

Tilførsel i indsugningsmanifold

3.2.17.5.1.

Injektion: singlepoint/multipoint (4)

3.2.17.5.2.

Injektion: kontinuert/tidsstyret simultan/tidsstyret sekventiel (4)

3.2.17.5.3.

Tilførselsudstyr

3.2.17.5.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.5.3.2.

Type(r): …

3.2.17.5.3.3.

Indstillingsmuligheder: …

3.2.17.5.3.4.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.5.4.

Eventuel fødepumpe

3.2.17.5.4.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.5.4.2.

Type(r): …

3.2.17.5.4.3.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.5.5.

Indsprøjtningsdyse(r) …

3.2.17.5.5.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.5.5.2.

Type(r): …

3.2.17.5.5.3.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.6.

Direkte tilførsel

3.2.17.6.1.

Tilførselspumpe/trykregulator (4)

3.2.17.6.1.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.6.1.2.

Type(r): …

3.2.17.6.1.3.

Indsprøjtningsndstilling: …

3.2.17.6.1.4.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.6.2.

Indsprøjtningsdyse(r) …

3.2.17.6.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.6.2.2.

Type(r): …

3.2.17.6.2.3.

Åbningstryk eller karakteristikdiagram (41): …

3.2.17.6.2.4.

Typegodkendelsesattestens nummer: …

3.2.17.7.

Elektronisk styreenhed

3.2.17.7.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.7.2.

Type(r): …

3.2.17.7.3.

Indstillingsmuligheder: …

3.2.17.7.4.

Softwarekalibreringsnummer (-numre): …

3.2.17.8.

NG-brændstofspecifikt udstyr

3.2.17.8.1.

Variant 1 (kun ved godkendelse af motorer til flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger)

3.2.17.8.1.0.1.

(Kun Euro VI) Selvtilpassende funktion? ja/nej (4)

3.2.17.8.1.0.2.

(Kun Euro VI) Kalibrering for en specifik gassammensætning NG-H/NG-L/NG-HL (4)

Transformation for en specifik gassammensætning NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (4)

3.2.17.8.1.1.

Brændstoffets sammensætning:

methan (CH4):

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

ethan (C2H6):

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

propan (C3H8):

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

butan (C4H10):

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

C5/C5+:

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

oxygen (O2):

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

inert (N2, He, mv.):

basis: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ..... % mol

3.2.17.8.1.2.

Indsprøjtningsdyse(r)

3.2.17.8.1.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.8.1.2.2.

Type(r): …

3.2.17.8.1.3.

Andre (i givet fald): …

3.2.17.8.2.

Variant 2 (kun ved godkendelse af flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger)

3.2.17.9.

I givet fald en fabrikantreference til dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af en dobbeltbrændstofmotor (42)

3.2.18.

Brintbrændstofsystem: ja/nej (4)

3.2.18.1.

Nummer på EU-typegodkendelsesattest udstedt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 (55): …

3.2.18.2.

Elektronisk motorstyreenhed for brintdrift

3.2.18.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.18.2.2.

Type(r): …

3.2.18.2.3.

Emissionsrelaterede justeringsmuligheder: …

3.2.18.3.

Yderligere dokumentation

3.2.18.3.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og brint: …

3.2.18.3.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.18.3.3.

Tegning af symbol: …

3.2.19.

H2NG-brændstofsystem: ja/nej (4)

3.2.19.1.

Procentdel af brint i brændstoffet (den maksimale, jf. fabrikantens specifikationer): …

3.2.19.2.

EU-typegodkendelsesattest udstedt i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 110: …

3.2.19.3.

Elektronisk motorstyreenhed for H2NG-drift

3.2.19.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.19.3.2.

Type(r): …

3.2.19.3.3.

Emissionsrelaterede justeringsmuligheder: …

3.2.19.4.

Yderligere dokumentation

3.2.19.4.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.19.4.3.

Tegning af symbol: …

3.2.20.

Varmelagring, oplysninger (1)

3.2.20.1.

Aktiv varmelagringsenhed: ja/nej (4)

3.2.20.1.1.

Entalpi: … (J)

3.2.20.2.

Isoleringsmaterialer: ja/nej (4)

3.2.20.2.1.

Isoleringsmateriale: …

3.2.20.2.2.

Isoleringsvolumen: …

3.2.20.2.3.

Isoleringens vægt: …

3.2.20.2.4.

Isoleringens placering: …

3.2.20.2.5.

Worstcase-tilgang ved nedkøling af køretøj: ja/nej (4)

3.2.20.2.5.1.

(ikke worstcase-tilgang) Mindste soak-tid, tsoak_ATCT (timer): …

3.2.20.2.5.2.

(ikke worstcase-tilgang) Placering af motorens temperaturmåling: …

3.2.20.2.6.

Enkelt interpolationsfamilie inden for ATCT-familietilgang: ja/nej (4)

3.3.   Elektriske maskiner

(separat beskrivelse for hver type elektrisk maskine)

3.3.1.

Type (vinding, magnetisering): …

3.3.1.1.1.

Maksimal nettoeffekt (43): … kW (opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.2.

Maksimal effekt over 30 minutter (43): … kW (opgivet af fabrikanten)

3.3.1.2.

Driftsspænding: … V

3.3.2.

REESS

3.3.2.1.

Antal celler: …

3.3.2.2.

Masse: …… kg

3.3.2.3.

Kapacitet: … Ah (amperetimer)

3.3.2.4.

Placering: …

3.4.   Kombinationer af fremdriftsenergiomdannere

3.4.1.

Hybridt elkøretøj: ja/nej (4)

3.4.2.

Kategori af hybridt elkøretøj: med ekstern opladning/ikke-ekstern opladning (4):

3.4.3.

Omskifter for funktionsmåde: med/uden (4)

3.4.3.1.

Valgbare indstillinger

3.4.3.1.1.

Udelukkende elektrisk drift: ja/nej (4)

3.4.3.1.2.

Udelukkende brændstofdrift: ja/nej (4)

3.4.3.1.3.

Hybridfunktionsmåder: ja/nej (4)

(i givet fald gives en kort beskrivelse): …

3.4.4.

Beskrivelse af anordningen til energilagring: (REESS, kondensator, svinghjul/generator)

3.4.4.1.

Fabrikat(er): …

3.4.4.2.

Type(r): …

3.4.4.3.

Identifikationsnr.: …

3.4.4.4.

Type elektrokemisk element: …

3.4.4.5.

Energi: ... (for REESS: spænding og kapacitet Ah i 2 t, ved kondensator: J, …)

3.4.4.6.

Oplader: indbygget/ekstern/ingen (4)

3.4.5.

Elektriske maskiner (separat beskrivelse for hver type elektrisk maskine)

3.4.5.1.

Mærke: …

3.4.5.2.

Type: …

3.4.5.3.

Primær anvendelse: drivmotor/generator (4)

3.4.5.3.1.

Ved anvendelse som drivmotor: enkeltmotor/flere motorer (antal) (4): …

3.4.5.4.

Maksimal effekt: …… kW

3.4.5.5.

Arbejdsprincip

3.4.5.5.5.1.

Jævnstrøm/vekselstrøm/antal faser: …

3.4.5.5.2.

Separat magnetisering/serie/sammensat (4)

3.4.5.5.3.

Synkron/asynkron (4)

3.4.6.

Styringsenhed

3.4.6.1.

Fabrikat(er): …

3.4.6.2.

Type(r): …

3.4.6.3.

Identifikationsnr.: …

3.4.7.

Effektregulator

3.4.7.1.

Mærke: …

3.4.7.2.

Type: …

3.4.7.3.

Identifikationsnr.: …

3.5.

Fabrikantens oplyste værdier til bestemmelse af CO2- emissioner/brændstofforbrug/elektrisk energiforbrug og elektrisk rækkevidde og nærmere oplysninger om miljøinnovationer (hvis relevant) (56)

3.5.1.

CO2-masseemission

3.5.1.1.

CO2-masseemissioner (bykørsel): … g/km

3.5.1.2.

CO2-masseemissioner (landevejskørsel): … g/km

3.5.1.3.

CO2-masseemission (blandet kørsel): … g/km

3.5.2.

Brændstofforbrug (oplysninger om hver enkelt type referencebrændstof, der er blevet afprøvet)

3.5.2.1.

Brændstofforbrug (bykørsel) (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100km (4)

3.5.2.2.

Brændstofforbrug (landevejskørsel) .... (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (4)

3.5.2.3.

Brændstofforbrug (blandet kørsel) .... (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (4)

3.5.3.

Elektrisk energiforbrug for elektriske køretøjer

3.5.3.1.

Elektrisk energiforbrug for rent elektriske køretøjer … Wh/km

3.5.3.2.

Elektrisk energiforbrug for hybride elkøretøjer med ekstern opladning

3.5.3.2.1.

Elektrisk energiforbrug (betingelse A, blandet) … Wh/km

3.5.3.2.2.

Elektrisk energiforbrug (betingelse B, blandet) … Wh/km

3.5.3.2.3.

Elektrisk energiforbrug (vægtet, blandet) … Wh/km

3.5.4.

CO2-emissioner for motorer til tunge køretøjer (kun Euro VI)

3.5.4.1.

WHSC-prøvning af CO2-masseemissioner (57): … g/kWh

3.5.4.2.

WHSC-prøvning af CO2-masseemissioner i dieseltilstand (58): … g/kWh

3.5.4.3.

WHSC-prøvning af CO2-masseemissioner i dobbeltbrændstoftilstand (42): … g/kWh

3.5.4.4.

WHTC-prøvning (57) af CO2-masseemissioner (59): … g/kWh

3.5.4.5.

WHTC-prøvning af CO2-masseemissioner i dieseltilstand (58) (59): … g/kWh

3.5.4.6.

WHTC-prøvning af CO2-masseemissioner i dobbeltbrændstoftilstand (42) (59): … g/kWh

3.5.5.

Brændstofforbrug for tunge erhvervskøretøjer (Kun Euro VI)

3.5.5.1.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning) (57): … g/kWh

3.5.5.2.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (58): … g/kWh

3.5.5.3.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (42): … g/kWh

3.5.5.4.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning) (57) (59): … g/kWh

3.5.5.5.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dieseltilstand) (58) (59): … g/kWh

3.5.5.6.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (42) (59): … g/kWh

3.5.6.

Køretøj udstyret med en miljøinnovation, jf. artikel 12 i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (60) for M1-køretøjer og artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (61) for N1-køretøjer: ja/nej (4)

3.5.6.1.

Type/variant/version af basiskøretøjet som omhandlet i artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (62) for så vidt angår køretøjer i M1 og artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 (63) for så vidt angår køretøjer i N1 (hvis relevant): …

3.5.6.2.

Interaktion mellem forskellige miljøinnovationer: ja/nej (4)

3.5.6.3.

Emissionsdata vedrørende anvendelsen af miljøinnovationer (skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof) (64)

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (65)

Miljøinnovationens kode (66)

1. Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2. Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3. Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningscyklus (67)

4. Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (= 3.5.1.3)

5. Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser

((1-2-(3-4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissionsbesparelser i alt (g/km) (68)

 

3.5.7.

Fabrikantens oplyste værdier

3.5.7.1.

Prøvningskøretøjets parametre (1)

Køretøj

Køretøjets »lav« (VL) hvis eksisterende

Køretøjets »høj« (VH)

VM hvis eksisterende

repræsentativ værdi V (kun for køremodstandsfamilie) (69)

Standardværdier

Køretøj (variant/version)

 

 

 

 

Anvendt køremodstandsmetode (måling eller beregning af køremodstand efter køremodstandsfamilie)

 

 

 

Køremodstandsoplysninger:

 

Dækkenes fabrikat og type, hvis er anvendes målemetode

 

 

 

 

Dækdimensioner (for/bag), hvis der anvendes målemetode

 

 

 

 

Dækkenes rullemodstand (for/bag) (kg/t)

 

 

 

 

 

Dæktryk(for/bag) (kPa), hvis der anvendes målemetode

 

 

 

 

 

Delta CD× A for køretøj L sammenlignet med køretøj H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD× A sammenlignet med køremodstandsfamilie L (IP_H/L minus RL_L), hvis beregnet efter køremodstandsfamilie

 

 

 

Køretøjets prøvningsmasse (kg)

 

 

 

 

 

Køremodstandskoefficienter

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Frontareal m2 (0,000 m2)

 

 

Cyklusenergikrav (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.

Brændstof, der anvendes til type 1-prøvningen, og som er udvalgt med henblik på måling af nettoeffekten i henhold til bilag XX til Kommissionens forordning (EU) nr. 136/2014 (70): …

3.5.7.2.

Blandet CO2-masseemission

3.5.7.2.1.

CO2-masseemission for rene ICE-køretøjer og NOVC-HEV'er

3.5.7.2.1.0.

Mindste og største CO2-værdier inden for interpolationsfamilien

3.5.7.2.1.1.

Køretøjets »høj«: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.

Køretøjets »høj« (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.

Køretøjets »lav« (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.

Køretøjets »lav« (hvis relevant) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.

Køretøjets M (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.

Køretøjets »M« (hvis relevant) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.2.

CO2-masseemission for OVC-HEV'er i ladningsbevarende tilstand

3.5.7.2.2.1.

Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets »høj«: g/km

3.5.7.2.2.1.0.

Blandet CO2-masseemission ved køretøjets »høj« (NEDC-betingelse B): g/km

3.5.7.2.2.2.

Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets »lav« (hvis relevant): g/km

3.5.7.2.2.2.0.

CO2-masseemission ved køretøjets »lav« (hvis relevant) (NEDC-betingelse B): g/km

3.5.7.2.2.3.

Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets M (hvis relevant): g/km

3.5.7.2.2.3.0.

CO2-masseemission ved køretøjets M (hvis relevant) (NEDC-betingelse B): g/km

3.5.7.2.3.

Ladningsforbrugende CO2-masseemission og vægtet CO2-masseemission for OVC-HEV'er

3.5.7.2.3.1.

Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets »høj«: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.

Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets »høj« (NEDC-betingelse A): … g/km

3.5.7.2.3.2.

Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets »lav« (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.

Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets »lav« (hvis relevant) (NEDC-betingelse A): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets M (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.

Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets M (hvis relevant) (NEDC-betingelse A): … g/km

3.5.7.2.3.4.

Mindste og største vægtede CO2-værdier inden for OVC-interpolationsfamilien: … g/km

3.5.7.3.

Elektrisk rækkevidde for elektriske køretøjer

3.5.7.3.1.

Rækkevidde ved rent elektrisk drift (PER) for rent elektriske køretøjer (PEV)

3.5.7.3.1.1.

Køretøjets »høj«: … km

3.5.7.3.1.2.

Køretøjets »lav« (hvis relevant): … km

3.5.7.3.2.

Rent elektrisk rækkevidde (AER) for OVC-HEV'er

3.5.7.3.2.1.

Køretøjets »høj«: … km

3.5.7.3.2.2.

Køretøjets »lav« (hvis relevant): … km

3.5.7.3.2.3.

Køretøjets M (hvis relevant): … km

3.5.7.4.

Brændstofforbrug i ladningsbevarende tilstand (FCCS) for brændselscelledrevne hybridkøretøjer (FCHV)

3.5.7.4.1.

Køretøjets »høj«: … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Køretøjets »lav« (hvis relevant): … kg/100 km

3.5.7.5.

Elektrisk energiforbrug for elektriske køretøjer

3.5.7.5.1.

Blandet elektrisk energiforbrug (ECWLTC) for rent elektriske køretøjer

3.5.7.5.1.1.

Køretøjets »høj«: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Køretøjets »lav« (hvis relevant): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Elektrisk energiforbrug i ladningsforbrugende tilstand (ECAC,CD — blandet), vægtet for nytteværdifaktor

3.5.7.5.2.1.

Køretøjets »høj«: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Køretøjets »lav« (hvis relevant): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Køretøjets M (hvis relevant): … Wh/km

3.5.8.

Køretøj udstyret med en miljøinnovation, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for så vidt angår køretøjer i klasse M1 og artikel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse N1: ja/nej (4)

3.5.8.1.

Type/variant/version af basiskøretøjet som omhandlet artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 for så vidt angår køretøjer i M1 og artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 for så vidt angår køretøjer i N1 (hvis relevant): …

3.5.8.2.

Interaktion mellem forskellige miljøinnovationer: ja/nej (4)

3.5.8.3.

Emissionsdata vedrørende anvendelsen af miljøinnovationer (skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof) (64)

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (65)

Miljøinnovationens kode (66)

1. Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2. Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3. Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningscyklus (67)

4. Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningscyklus

5. Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede CO2-emissionsbesparelser i NEDC (g/km) (68)

Samlede CO2-emissionsbesparelser i WLTP (g/km) (68)

3.5.9.

CO2-emissions- og brændstofforbrugscertificering (for tunge køretøjer som fastsat i artikel 6 i Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 (71)

3.5.9.1.

Licensnummer for simuleringsværktøj: …

3.5.9.2.

Tungt nulemissionskøretøj: ja/nej (4) (72) (169)

3.5.9.3.

Erhvervskøretøj: ja/nej (4) (72) (170)

3.5.10.

Oplyste maksimale RDE-værdier (hvis relevant)

Fuldstændig RDE-kørecyklus: NOx: … Partikler (antal): ...

Bymæssig RDE-kørecyklus: NOx: … Partikler (antal): ...

3.6.   De af fabrikanten tilladte temperaturer

3.6.1.

Kølesystem

3.6.1.1.

Væskekøling

Højeste temperatur ved fraløb: …… K

3.6.1.2.

Luftkøling

3.6.1.2.1.

Referencepunkt: …

3.6.1.2.2.

Højeste temperatur ved referencepunkt: …… K

3.6.2.

Højeste afgangstemperatur i ladeluft fra ladeluftkøler: …… K

3.6.3.

Højeste udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r) eller turboladeren: …… K

3.6.4.

Brændstoftemperatur

Minimum: … K — maksimum: …… K

For dieselmotorer ved indsprøjtningspumpens indgang, for NG-drevne gasmotorer ved trykregulatorens sluttrin

3.6.5.

Smøremiddeltemperatur

Minimum: …. … K — maksimum: …… K

3.6.6.

Brændstoftryk

Minimum: … kPa — maksimum: …… kPa

Kun for naturgasdrevne motorer, ved trykregulatorens sluttrin

3.7.   Motordrevet udstyr

Effekt optaget af det motorudstyr, som er nødvendigt for motorens funktion, således som dette er angivet i FN/ECE-regulativ nr. 85, bilag 5, punkt 2.3.1 (73)

Udstyr

Optagen effekt, i kW, ved forskellige motorhastigheder

Tomgang

Lav hastighed

Høj hastighed

Hastighed A (74)

Hastighed B (74)

Hastighed C (74)

Ref. hastighed (75)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpeudstyr, som er nødvendigt for motorens funktion (trækkes fra den målte motoreffekt)

 

 

 

 

 

 

 

3.8.   Smøresystem

3.8.1.

Beskrivelse af systemet

3.8.1.1.

Smøremiddelbeholderens placering: …

3.8.1.2.

Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (4)

3.8.2.

Smørepumpe

3.8.2.1.

Fabrikat(er): …

3.8.2.2.

Type(r): …

3.8.3.

Blanding med brændstof

3.8.3.1.

Procent: …

3.8.4.

Oliekøler: ja/nej (4)

3.8.4.1.

Tegning(er): …… eller

3.8.4.1.1.

Fabrikat(er): …

3.8.4.1.2.

Type(r): …

3.8.5.

Specifikation af smøremiddel: … W …

3.9.   Brint som drivmiddel

3.9.1.

Brintsystem, beregnet til anvendelse af flydende brint/brintsystem beregnet til anvendelse af komprimeret (gasformigt) brint (4)

3.9.1.1.

Beskrivelse og tegninger af brintsystem: …

3.9.1.2.

Navn og adresse på fabrikanten/fabrikanterne af det brintsystem, der anvendes til fremdrift af køretøjet: …

3.9.1.3.

Fabrikantens systemkode(r) (som markeret på systemet, eller anden identifikationsmåde): ...

3.9.1.4.

Automatisk(e) stopventil(er): ja/nej (4)

3.9.1.4.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.4.2.

Type(r): …

3.9.1.4.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): …MPa

3.9.1.4.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.4.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.4.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.4.7.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.4.8.

Materiale: …

3.9.1.4.9.

Driftsprincipper: …

3.9.1.4.10.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.5.

Kontraventil(er): ja/nej (4)

3.9.1.5.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.5.2.

Type(r): …

3.9.1.5.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.5.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.5.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.5.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.5.7.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.5.8.

Materiale: …

3.9.1.5.9.

Driftsprincipper: …

3.9.1.5.10.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.6.

Beholder(e) og beholderaggregat: ja/nej (4)

3.9.1.6.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.6.2.

Type(r): …

3.9.1.6.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.6.4.

Nominelt arbejdstryk (4) (41): … MPa

3.9.1.6.5.

Antal påfyldningscyklusser (4): …

3.9.1.6.6.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.6.7.

Kapacitet: … liter

(vand)

3.9.1.6.8.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.6.9.

Materiale: …

3.9.1.6.10.

Driftsprincipper: …

3.9.1.6.11.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.7.

Fittings ja/nej (4)

3.9.1.7.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.7.2.

Type(r): …

3.9.1.7.3.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk (41): … MPa

3.9.1.7.4.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: …

3.9.1.7.5.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.7.6.

Materiale: …

3.9.1.7.7.

Driftsprincipper: …

3.9.1.7.8.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.8.

Bøjelig(e) brændstofledning(er): ja/nej (4)

3.9.1.8.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.8.2.

Type(r): …

3.9.1.8.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.8.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.8.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.8.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.8.7.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.8.8.

Materiale: …

3.9.1.8.9.

Driftsprincipper: …

3.9.1.8.10.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.9.

Varmeveksler(e): ja/nej (4)

3.9.1.9.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.9.2.

Type(r): …

3.9.1.9.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.9.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.9.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.9.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.9.7.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.9.8.

Materiale: …

3.9.1.9.9.

Driftsprincipper: …

3.9.1.9.10.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.10.

Brintfilter/brintfiltre: ja/nej (4)

3.9.1.10.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.10.2.

Type(r): …

3.9.1.10.3.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.10.4.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.10.5.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.10.6.

Materiale: …

3.9.1.10.7.

Driftsprincipper: …

3.9.1.10.8.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.11.

Følere til detektion af brintlækage: …

3.9.1.11.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.11.2.

Type(r): …

3.9.1.11.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.11.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.11.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.11.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.11.7.

Angivne værdier: …

3.9.1.11.8.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.11.9.

Materiale: …

3.9.1.11.10.

Driftsprincipper: …

3.9.1.11.11.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.12.

Håndventil(er) eller automatisk(e) ventil(er): ja/nej (4)

3.9.1.12.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.12.2.

Type(r): …

3.9.1.12.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.12.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.12.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.12.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.12.7.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.12.8.

Materiale: …

3.9.1.12.9.

Driftsprincipper: …

3.9.1.12.10.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.13.

Tryk- og/eller temperatur- og/eller brint- og/eller gennemstrømningsføler(e) (4): ja/nej (4)

3.9.1.13.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.13.2.

Type(r): …

3.9.1.13.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.13.4.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.13.5.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.13.6.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.13.7.

Angivne værdier: …

3.9.1.13.8.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.13.9.

Materiale: …

3.9.1.13.10.

Driftsprincipper: …

3.9.1.13.11.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.14.

Trykregulator(er): ja/nej (4)

3.9.1.14.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.14.2.

Type(r): …

3.9.1.14.3.

Antal hovedindstillingspunkter: …

3.9.1.14.4.

Principbeskrivelse af justering i hovedjusterpunkter: …

3.9.1.14.5.

Antal tomgangsjusterpunkter: …

3.9.1.14.6.

Principbeskrivelse af justering i tomgangsjusterpunkter: …

3.9.1.14.7.

Andre justeringsmuligheder: specificeres i givet fald (beskrivelse og tegninger): …

3.9.1.14.8.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.14.9.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.14.10.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.14.11.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.14.12.

Indgangs- og udgangstryk: …

3.9.1.14.13.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.14.14.

Materiale: …

3.9.1.14.15.

Driftsprincipper: …

3.9.1.14.16.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.15.

Overtrykssikring: ja/nej (4)

3.9.1.15.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.15.2.

Type(r): …

3.9.1.15.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.15.4.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.15.5.

Indstillet tryk (4): …

3.9.1.15.6.

Indstillet temperatur (4): …

3.9.1.15.7.

Afblæsningskapacitet (4): …

3.9.1.15.8.

Normal maksimal driftstemperatur (4) (41): … °C

3.9.1.15.9.

Nominelt arbejdstryk (4) (41): … MPa

3.9.1.15.10.

Antal påfyldningscyklusser (kun klasse 0-komponenter) (4): …

3.9.1.15.11.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.15.12.

Materiale: …

3.9.1.15.13.

Driftsprincipper: …

3.9.1.15.14.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.16.

Overtryksventil: ja/nej (4)

3.9.1.16.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.16.2.

Type(r): …

3.9.1.16.3.

Nominelt arbejdstryk og ved placering nedstrøms for den første trykregulator, højeste tilladte arbejdstryk: (4) (41) … MPa

3.9.1.16.4.

Indstillet tryk (4): …

3.9.1.16.5.

Antal påfyldningscyklusser eller driftscyklusser: (4) …

3.9.1.16.6.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.16.7.

Materiale: …

3.9.1.16.8.

Driftsprincipper: …

3.9.1.16.9.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.17.

Brændstofpåfyldningsforbindelse eller -beholder: ja/nej (4)

3.9.1.17.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.17.2.

Type(r): …

3.9.1.17.3.

Højeste tilladte arbejdstryk (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.17.4.

Driftstemperatur: (4) …

3.9.1.17.5.

Nominelt arbejdstryk (4) (41): … MPa

3.9.1.17.6.

Antal påfyldningscyklusser (kun klasse 0-komponenter) (4): …

3.9.1.17.7.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.17.8.

Materiale: …

3.9.1.17.9.

Driftsprincipper: …

3.9.1.17.10.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.1.18.

Aftagelig konnektor til lagringssystem: ja/nej (4)

3.9.1.18.1.

Fabrikat(er): …

3.9.1.18.2.

Type(r): …

3.9.1.18.3.

Nominelt arbejdstryk og højeste tilladte arbejdstryk (41): … MPa

3.9.1.18.4.

Antal driftscyklusser: …

3.9.1.18.5.

Typegodkendelsesnumre: …

3.9.1.18.6.

Materiale: …

3.9.1.18.7.

Driftsprincipper: …

3.9.1.18.8.

Beskrivelse og tegning: …

3.9.2.

Yderligere dokumentation

3.9.2.1.

Procesdiagram (flowdiagram) over brintsystemet

3.9.2.2.

Systemlayout, herunder elektriske forbindelser og andet eksternt system (indgange og/eller udgange osv.)

3.9.2.3.

Forklaring af symboler anvendt i dokumentationsmaterialet

3.9.2.4.

Justeringsdata til trykbegrænsningsanordninger og trykregulatorer

3.9.2.5.

Layout for køle/varmesystem(er), herunder nominelt eller højeste tilladte arbejdstryk (NAWP eller MAWP) og driftstemperaturer:

3.9.2.6.

Tegninger over krav til installation og drift.

4.   TRANSMISSION (76)

4.1.

Tegning af transmissionssystemet: …

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): …

4.2.1.

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

4.3.

Inertimoment for motorsvinghjul: …

4.3.1.

Supplerende inertimoment, udkoblet: …

4.4.   Kobling(er): …

4.4.1.

Type: …

4.4.2.

Største momentomformning: …

4.5.   Gearkasse

4.5.1.

Type: Manuel/automatisk/CVT (trinløs variabel transmission)/fast udvekslingsforhold/automatiseret/andet/hjulnav (4)

4.5.1.4.

Mærkedrejningsmoment (for tunge køretøjer): …

4.5.1.5.

Antal koblinger: …

4.5.2.

Placering i forhold til motor: …