EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1170

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 af 16. juli 2020 om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 (EØS-relevant tekst)

OJ L 264, 12.8.2020, p. 1–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1170/oj

12.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1170

af 16. juli 2020

om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (1), særlig artikel 35, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har beføjelser til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr, som er omfattet anvendelsesområdet for direktiv 2014/90/EU, samt datoerne, fra hvilke prøvningsstandarderne skal finde anvendelse. Disse krav og standarder er fastsat i de internationale instrumenter, der er omhandlet i direktiv 2014/90/EU.

(2)

Med henblik på at tage hensyn til de seneste ændringer bør listen over de gældende internationale instrumenter ajourføres regelmæssigt. Med henblik på at udarbejde en omfattende liste, der indeholder alle produkter, som er omfattet af direktiv 2014/90/EU, bør Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 (2) ophæves.

(3)

Skibsudstyr, der for nylig er underlagt harmoniserede EU-krav i henhold til direktiv 2014/90/EU, bør udtrykkeligt anføres som nyt udstyr i kolonne 1 i bilaget til denne forordning.

(4)

Det er rimeligt og passende set i forhold til formålet med forordningen at tillade, at nyt udstyr, der er i overensstemmelse med de gældende nationale krav til typegodkendelse i en medlemsstat før ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib i en overgangsperiode af rimelig varighed.

(5)

For at fremme en harmoniseret, hurtig og enkel gennemførelse af direktiv 2014/90/EU bør gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til dette direktiv tage form af gennemførelsesforordninger.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De krav til design, konstruktion og ydeevne samt de prøvningsstandarder, der gælder i henhold til de internationale instrumenter, og som er omhandlet i direktiv 2014/90/EU, finder anvendelse for hver type skibsudstyr, jf. bilaget.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 ophæves.

Artikel 3

1.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/773« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 19. juni 2018 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 19. juni 2021.

2.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397« i kolonne 1 i bilaget og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 3. oktober 2019 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil 3. oktober 2022.

3.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning 2020/1170« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 1. september 2020 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 1. september 2023.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 af 6. august 2019 om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/773 (EUT L 237 af 13.9.2019, s. 1).


BILAG

Generel bemærkning: Hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen som ændret.

Forkortelsesliste

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr, jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ.: cirkulære

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO's underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IGC: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MED: skibsudstyrsdirektivet

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx: kvælstofoxider

O2/HC-systemer: oxygen-kulbrintesystemer

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx: svovloxider

Reg.: regel

Res.: resolution.

Bemærkninger, der gælder for hele dette bilag

a)

Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt omhandlet i dette bilag, skal typeafprøvningen (typegodkendelsen) opfylde de gældende krav i internationale konventioner og IMO's relevante resolutioner og cirkulærer. Opfyldelsen af disse krav er omhandlet i modulerne til overensstemmelsesvurdering i direktiv 2014/90/EU.

b)

Kolonne 3: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (f.eks. komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

c)

Kolonne 6: For at medregne tidsfristerne for skibsbygning finder følgende betydninger af »anbringelse om bord«, alt efter det specifikke skibsudstyrs kendetegn (anført i parentes efter datoerne), anvendelse:

I

:

udstyrets første installation i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

II

:

første installation af udstyret i dets funktionsposition eller fastgørelse i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

III

:

levering af udstyret til skibsværftet, hvis denne finder sted inden for 30 måneder før den første installation af udstyret i dets funktionsposition.

d)

Er der to rækker til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/3.12), indeholder den anden (lavere) række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til de dem, der er anført i den første (øverste) række.

e)

I de situationer, der er omhandlet i litra d), og såfremt der ikke er angivet en dato i kolonne 5 og 6, viser dette, at der ikke er sket ændringer i prøvningsstandarderne, og at det pågældende skibsudstyr skal overholde kravene i den (anden) lavere række.

f)

Er der mere end to rækker til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/3.51a), indeholder den laveste række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til dem, der er anført i de øverste rækker.

1.   Redningsudstyr

Kolonne 2: IMO MSC/Circ.980 finder anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 2.

Nr. og udstyrets betegnelse

SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Redningskranse

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsbåde og mand over bord-både.

Række 1 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsbåde og mand over bord-både.

Række 2 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsbåde og mand over bord-både.

Række 3 af 3

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningskranse.

Række 1 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningskranse.

Række 2 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningskranse.

Række 3 af 3

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsveste.

Række 1 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsveste.

Række 2 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsveste.

Række 3 af 3

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Redningsveste

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest:

redningsdragt uden indbygget isolering.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest:

redningsdragt med indbygget isolering.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest:

beskyttelsesdragter.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest:

redningsdragt uden indbygget isolering.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest:

redningsdragt med indbygget isolering.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest:

beskyttelsesdragter.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Termiske beskyttelsesmidler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Linekastningsapparater

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.11

Linekastningsapparater

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Oppustelige redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Faste redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14a

Automatisk selvoprettende redningsflåder:

oppustelige.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.14b

Automatisk selvoprettende redningsflåder:

faste.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Redningsbåde

David-udsatte redningsbåde:

delvis lukkede

helt lukkede.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Redningsbåde

»Frit fald«-redningsbåde.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Faste mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Hurtiggående mand over bord-både:

oppustede.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Hurtiggående mand over bord-både:

faste.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Hurtiggående mand over bord-både:

faste-oppustede.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.22, »Flyde frit op«-udsætningsanordninger til redningsbåde — Flyttet til MED/9/1.3.

MED/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Udløsningsanordninger til:

redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald).

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Udløsningsanordninger til:

redningsflåder (der udsættes ved wirefald).

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Udløsningsanordninger til:

»fritfalds«-redningsbåde.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Redningsmidler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Indskibningslejdere

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Retroreflektive materialer

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.31, Tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer — flyttet til MED/5.17 og MED/5.18.

MED/1.32, Radartransponder SART (9 GHz) — flyttet til MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor til redningsbåde og mand over bord-både

(passiv)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.34, Magnetisk kompas, klasse B, til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/4.23.

MED/1.35, Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/3.38.

MED/1.36

Motor til redningsbåd / mand over bord-båd

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Motor til mand over bord-båd — påhængsmotor

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.40, Mekanisk lodshejs — flyttet til MED/4.48.

MED/1.41a

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

david-udsatte redningsbåde.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

»frit fald«-redningsbåde.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

redningsflåder.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

mand over bord-både.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

hurtige mand over bord-både.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.42, Lodslejder — flyttet til MED/4.49.

MED/1.43

Faste/oppustelige mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Forebyggelse af havforurening

Nr. og udstyrets betegnelse

Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49), som ændret,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Oliemåler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49), som ændret,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.4, Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie-/vandbehandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) — Bevidst udeladt.

MED/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31.

MED/2.6

Spildevandsanlæg

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

MED/2.6

Spildevandsanlæg

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64), som ændret.

a)

inkl. punkt 4.2 (til brug for passagerskibe i alle områder, herunder et særligt havområde ifølge MARPOL, bilag IV)

b)

bortset fra punkt 4.2 (til brug for andre skibe end passagerskibe i alle områder og for passagerskibe uden for særlige havområder ifølge MARPOL, bilag IV).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

MED/2.7 Forbrændingsanlæg om bord

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

IMO Res.MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

(Forbrændingsanlæg med en kapacitet på op til 4 000  kW)

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

MED/2.8

NOx-analysatorer permanent installeret om bord og til brug om bord iht. tekniske kode 2008 for NOx

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) — (Teknisk kode for NOx, 2008), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) — (Teknisk kode for 2008 NOx),

IMO Res.MEPC.198(62).

MED/2.9, Udstyr, der benytter teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner — Flyttet til MED/9/2.4.

MED/2.10

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).

MED/2.10

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4),

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

Skema A

B+F

G

Skema B

G

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).

3.   Brandsikringsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse

SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Primær dæksbelægning

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Transportable ildslukningsapparater

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 inkl. A1:2007,

EN 3-8:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-9:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3a

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden):

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3b

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden):

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd: reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3c

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden):

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd: beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 15538:2001.

Bemærkning: Niveau 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

Bemærkning: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

(Se 7.1)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (brandslukning — kun til maritimt brug).

Maske af type 1 må ikke anvendes i forbindelse med hverken MED/3.7 eller MED/7.1.

Bemærkning: Den tilhørende brandsikre livline, som kræves i henhold til ISO 23269 § 4.28, skal være MED-certificeret som art MED/3.44, skal anvendes sammen med indåndingsapparatet og skal ved hjælp af en karabinhage kunne fastgøres til indåndingsapparatets bæresele eller til et særskilt bælte, så indåndingsapparatet ikke rives af, når der trækkes i livlinen.

På modul B-indåndingsapparater skal angives, at den MED-certificerede brandsikre livline er en obligatorisk kombineret komponent.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC.1/Circ.1499,

IMO MSC.1/Circ.1555.

MED/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Bemærkning: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).

EN 14593-1:2005.

Eller:

EN 14594:2005 inkl. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Bemærkning: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).

EN 14593-1:2018.

Eller:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr).

Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum

Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger:

klasse »A«-inddelinger.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger:

klasse »B«-inddelinger.

Bemærkning: Omfatter ikke klasse-»B«-inddelinger/-døre, for hvilke der gælder begrænsninger.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1581.

MED/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Tryk-/vakuumventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Flammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2010.

c)

Detonationsflammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret.

EN ISO 16852:2010.

d)

Højhastighedsudluftningsventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

For andet udstyr end ventiler:

B+D

B+E

B+F

For ventiler:

B+F

 

23.5.2019

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Tryk-/vakuumventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

b)

Flammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016.

c)

Detonationsflammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016.

d)

Højhastighedsudluftningsventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

For andet udstyr end ventiler:

B+D

B+E

B+F

For ventiler:

B+F

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Ubrændbare materialer

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.14, Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger — Medtaget under MED/3.26 og MED/3.27.

MED/3.15a

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør:

rør og fittings af plast.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.753(18), som ændret,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør:

ventiler.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør:

fleksible rørsamlinger og kompensatorer.

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Fleksible rørsamlinger:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør:

fleksible rørsamlinger og kompensatorer.

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør:

metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger.

Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,