EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0199

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen

COM/2020/199 final

Bruxelles, den 8.5.2020

COM(2020) 199 final

2020/0083(NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisenBEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Den 21. november 2019 vedtog Rådet gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 1 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 2 , for så vidt angår levering af varer eller ydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer.

Anvendelsesdatoen for størstedelen af lovgivningspakken om modernisering af momsreglerne i forbindelse med e-handel mellem virksomheder og forbrugere (B2C) på tværs af grænserne ("pakken om moms på e-handel"), herunder gennemførelsesbestemmelserne, var fastsat til den 1. januar 2021.

Kommissionen gjorde status over medlemsstaternes parathed den 14. februar 2020. I den forbindelse bekræftede de fleste medlemsstater, at de ville være i stand til at anvende reglerne senest ved fristen. To medlemsstater gav udtryk for bekymring og anmodede om udsættelse af reglernes anvendelse med et år eller mere. Kommissionen tilbød de medlemsstater, som havde vanskeligheder, hjælp til at overvinde forhindringerne og var stadig overbevist om, at medlemsstaterne ville være parat senest den 1. januar 2021.

På grund af det uforudsete udbrud af covid-19-krisen og den virkning, den har haft, har medlemsstaterne været nødt til at ændre deres prioriteter og omfordele ressourcer fra gennemførelsen af pakken om moms på e-handel til bekæmpelsen af pandemien. Andre medlemsstater kan derfor ikke længere garantere, at de er i stand til at afslutte det forberedende arbejde til gennemførelsen af de nye regler senest den 1. januar 2021. Det IT-system, der er nødvendigt på nationalt plan for at gennemføre pakken om moms på e-handel er i alvorlig risiko at blive forsinket og bringer således adskillige medlemsstater i fare for ikke at være parat til at anvende de nye regler fra den 1. januar 2021. Vigtige økonomiske aktører har givet udtryk for lignende bekymringer, særlig post- og kurervirksomheder, som indtrængende har opfordret Kommissionen til at udsætte anvendelsesdatoen for pakken om moms på e-handel med seks måneder på grund af covid-19-krisen.

Kommissionen holdt den 24. april 2020 et møde med medlemsstaterne for at vurdere, om de var parat til at anvende de nye regler fra den 1. januar 2021. Flertallet af medlemsstaterne bekræftede stadig, at de var parat til at anvende dem til tiden, men understregede, at bestemmelserne om pakken om moms på e-handels funktion er baseret på princippet om, at alle medlemsstater bør være i stand til at anvende dem korrekt, og de var derfor rede til at støtte en udsættelse, som ikke overstiger seks måneder.

Formålet med dette forslag er at udsætte anvendelsesdatoerne for gennemførelsesbestemmelserne for pakken om moms på e-handel, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, og som var fastsat til den 1. januar 2021, med seks måneder. Den nye anvendelsesdato skal således være den 1. juli 2021. Der foreslås en udsættelse på seks måneder, fordi forsinkelsen bør holdes så kort som muligt for at minimere yderligere budgetmæssige tab for medlemsstaterne.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Det overordnede mål med forslaget er at sikre et velfungerende indre marked, EU-virksomheders konkurrenceevne og effektiv beskatning af den digitale økonomi. Pakken om moms på e-handel er forenelig med den fremtidige anvendelse af bestemmelsesprincippet for moms, som er fastlagt i den nylige momshandlingsplan, som støttes af Rådet 3 .

Sammen med momshandlingsplanen er pakken om moms på e-handel blevet udpeget som et centralt initiativ i strategien for et digitalt indre marked 4 , strategien for det indre marked 5 og handlingsplanen for e-forvaltning 6 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 397 i direktiv 2006/112/EF 7 om det fælles merværdiafgiftssystem ("momsdirektivet") . Ifølge denne artikel træffer Rådet med enstemmighed på forslag fra Kommissionen de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre momsdirektivet. 

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Dette forslag ændrer anvendelsesdatoen for gennemførelsesbestemmelserne for pakken om moms på e-handel, som Rådet vedtog i november 2019, og hvori datoen var fastsat til den 1. januar 2021. Dette stemmer overens med forslaget om at udsætte anvendelsesdatoen for pakken om moms på e-handel, herunder alle de berørte retsakter. Forslaget fremsættes som følge af og reaktion på udbruddet af covid-19-krisen, som stiller medlemsstaterne over for udfordringer på nationalt plan med at håndtere den aktuelle nødsituation, og som volder visse medlemsstater problemer med at garantere, at de er i stand til at afslutte det forberedende arbejde og anvende de nye regler fra den 1. januar 2021. Bestemmelserne om pakken om moms på e-handels funktion er baseret på princippet om, at alle medlemsstater bør være i stand til at anvende dem korrekt.

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre momsdirektivet, træffes af Rådet med enstemmighed på forslag fra Kommissionen. En ændring af anvendelsesdatoen for de allerede vedtagne gennemførelsesforanstaltninger kræver derfor et forslag fra Kommissionen og kan ikke gennemføres ved ensidige handlinger på nationalt plan.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet det ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne, navnlig med henblik på et velfungerende indre marked. På samme måde som i forbindelse med nærhedsprincippet er det ikke muligt for medlemsstaterne at tage spørgsmålene op uden et forslag om ændring af anvendelsesdatoen for Rådets gennemførelsesforordning.

Valg af retsakt

Ved dette forslag ændres Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026. Den eneste ændring, som foretages, er udsættelsen af anvendelsesdatoen.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Dette forslag afspejler de store bekymringer, som visse medlemsstater og post- og kurervirksomheder har givet udtryk for og meddelt Kommissionen, om, at de ikke er i stand til at afslutte det forberedende arbejde til pakken om moms på e-handel på nationalt plan og anvende de nye regler senest den 1. januar 2021 på grund af den aktuelle covid-19-krise.

Kommissionen holdt den 24. april 2020 et møde med medlemsstaterne for at vurdere, om de var parat til at anvende de nye regler fra den 1. januar 2021. Flertallet af medlemsstaterne bekræftede stadig, at de var parat til at anvende dem til tiden, men understregede, at bestemmelserne om pakken om moms på e-handels funktion er baseret på princippet om, at alle medlemsstater bør være i stand til at anvende dem korrekt, og de var derfor rede til at støtte en udsættelse, som ikke overstiger seks måneder.

Konsekvensanalyse

Der blev foretaget en konsekvensanalyse af forslaget, som førte til vedtagelsen af direktivet om moms på e-handel 8 , som ligger til grund for de gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026. Forslaget ændrer kun anvendelsesdatoen for ændringerne på grund af covid-19-krisen.

Målrettet regulering og forenkling

Hovedformålet med forslaget er at udsætte anvendelsesdatoen for pakken om moms på e-handel med seks måneder på grund af udbruddet af covid-19-krisen.

Forslaget ændrer ikke indholdet af gennemførelsesbestemmelserne, men udsætter blot datoen for deres anvendelse.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget udgør en del af projektet til udsættelse af anvendelsesdatoen for pakken om moms på e-handel.

Der er redegjort udførligt for den allerede vedtagne samlede pakke om moms på e-handels virkninger for budgettet i begrundelsen til forslaget til Rådets direktiv 2017/2455, dokument COM(2016) 757 final 9 .

Medlemsstaternes budgetmæssige tab er blevet vurderet til ca. 5-7 mia. EUR om året, hvis pakken om moms på e-handel ikke gennemføres på korrekt vis. En forsinkelse på seks måneder vil derfor forårsage tab på ca. 2,5-3,5 mia. EUR. Hvis medlemsstaterne og virksomhederne imidlertid ikke er parat til at anvende de nye regler for moms på e-handel, kan risikoen for, at systemet ikke fungerer ordentligt, medføre næsten de samme tab.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Gennemførelsen overvåges af Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde (SCAC) støttet af dettes it-underudvalg, Det Stående Udvalg Vedrørende Informationsteknologi (SCIT).

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Dette forslag vedrører kun anvendelsesdatoen for de allerede vedtagne gennemførelsesbestemmelser for pakken om moms på e-handel, som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026. Datoen for anvendelse af disse nye regler, som oprindeligt var fastsat til den 1. januar 2021, udsættes med seks måneder. Det betyder, at bestemmelserne finder anvendelse fra den 1. juli 2021 i stedet for den 1. januar 2021. Registreringen af en afgiftspligtig person til anvendelse af en af de nye ordninger er mulig tre måneder før anvendelsesdatoen, dvs. fra den 1. april 2021. Den nuværende mekanisme for korrektioner af momsangivelser finder fortsat anvendelse for momsangivelser til og med andet kvartal af 2021.

Baggrunden for dette forslag er udbruddet af covid-19-krisen, som lægger pres på medlemsstaterne og kræver, at de reagerer øjeblikkeligt og hurtigt træffer foranstaltninger på nationalt plan for at afbøde konsekvenserne af krisen for virksomheder og befolkningen i almindelighed. På grund af disse hidtil usete ekstraordinære omstændigheder kan adskillige medlemsstater ikke garantere, at de vil være i stand til at afslutte det forberedende arbejde til at anvende de nye regler i pakken om moms på e-handel fra den 1. januar 2021.

2020/0083 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen


RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 10 , særlig artikel 397,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 11 fastsættes nærmere bestemmelser for særordninger for afgiftspligtige personer, som leverer visse ydelser til ikkeafgiftspligtige personer.

(2)Ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 12 ændres disse bestemmelser i overensstemmelse med udvidelsen af anvendelsesområdet for de gældende særordninger og indførelsen af en ny ordning inden for rammerne af lovgivningspakken om modernisering af momsreglerne i forbindelse med e-handel mellem virksomheder og forbrugere (B2C) på tværs af grænserne. Disse ændringer anvendes fra den 1. januar 2021.

(3)Den 30. januar 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) covid-19-udbruddet for en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning. Den 11. marts 2020 erklærede WHO covid-19-udbruddet for en pandemi. Covid-19-infektioner har spredt sig til alle medlemsstaterne. På grund af den alarmerende stigning i antallet af tilfælde og manglen på effektive og umiddelbart tilgængelige ressourcer til at håndtere covid-19-udbruddet har adskillige medlemsstater erklæret national undtagelsestilstand.

(4)Udbruddet af covid-19-krisen udgør en uventet og hidtil uset nødsituation, som påvirker alle medlemsstater dybt og forpligter dem til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger på nationalt plan for at håndtere den aktuelle krise som en prioritering ved at omfordele ressourcer til andre områder. På grund af krisen har adskillige medlemsstater vanskeligheder med at afslutte udviklingen af de IT-systemer, der er nødvendige for at anvende de regler, som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, og med at anvende dem fra den 1. januar 2021. Adskillige medlemsstater post- og kurervirksomheder har derfor anmodet om udsættelse af datoerne for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

(5)I betragtning af de udfordringer, som medlemsstaterne står over for i forbindelse med at håndtere covid-19-krisen, og den kendsgerning, at de nye bestemmelser er baseret på princippet om, at alle medlemsstater skal opdatere deres IT-systemer for at være i stand til at anvende bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 og således sikre indsamlingen og fremsendelsen af oplysninger og indbetalinger i henhold til de ændrede ordninger, er det nødvendigt at udsætte datoen for anvendelse af denne forordning med seks måneder. En udsættelse på seks måneder er hensigtsmæssig, fordi forsinkelsen bør holdes så kort som muligt for at minimere yderligere budgetmæssige tab for medlemsstaterne.

(6)Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 foretages følgende ændringer:

(1)I artikel 1, nr. 5), som erstatter afdeling 2 i kapitel XI I gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, affattes artikel 61, stk. 1, således:

"

1.Ændringer af tallene i en momsangivelse vedrørende perioder til og med den anden angivelsesperiode i 2021, foretages efter indsendelsen af denne momsangivelse kun gennem ændringer i denne angivelse og ikke ved tilpasninger i en efterfølgende angivelse.

Ændringer af tallene i en momsangivelse vedrørende perioder fra den tredje angivelsesperiode i 2021 foretages efter indsendelsen af denne momsangivelse kun gennem tilpasninger i en efterfølgende angivelse."

(2)Artikel 2, stk. 2 og 3, affattes således:

"Den anvendes fra den 1. juli 2021.

Medlemsstaterne giver imidlertid afgiftspligtige personer og formidlere, der handler på deres vegne, ret til at indgive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 360, 369c eller 369o i direktiv 2006/112/EF, med henblik på registrering under særordningerne fra den 1. april 2021."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 af 21. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller ydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (EUT L 313 af 4.12.2019, s. 14).
(2)    Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 1).
(3)     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
(4)    COM(2015) 192 final.
(5)    COM(2015) 550 final.
(6)    COM(2016) 179 final.
(7)    EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(8)    COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposals for a Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border B2C e-Commerce, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN
(9)    Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varerCOM/2016/0757 final - 2016/0370 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757
(10)    EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(11)    Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 1).
(12)    Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 af 21. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller ydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (EUT L 313 af 4.12.2019, s. 14).
Top