EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0884

2011/884/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF EØS-relevant tekst

EUT L 343 af 23.12.2011, p. 140–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/884/oj

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/140


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. december 2011

om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF

(EØS-relevant tekst)

(2011/884/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (2) må genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ikke markedsføres på EU-markedet, medmindre de er omfattet af en tilladelse meddelt i overensstemmelse med forordningen. I henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 16, stk. 3, i samme forordning gives der ikke tilladelse til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, medmindre det på behørig vis og fyldestgørende dokumenteres, at de ikke har negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, at de ikke vildleder forbrugeren eller brugeren, og at de ikke afviger fra de fødevarer eller foderstoffer, som de er bestemt til at erstatte, i et sådant omfang, at de ved normal indtagelse vil være ernæringsmæssigt ufordelagtige for mennesker eller dyr.

(2)

I september 2006 blev der i Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland fundet risprodukter med oprindelse i Kina eller afsendt fra Kina, som var kontamineret med den ikke tilladte genetisk modificerede Bt 63-ris, hvilket blev indberettet til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF). Til trods for de af de kinesiske myndigheder anmeldte foranstaltninger til kontrol med tilstedeværelsen af den ikke tilladte genetisk modificerede organisme (GMO) blev der efterfølgende indberettet en række yderligere varslinger vedrørende tilstedeværelsen af den ikke tilladte genetisk modificerede Bt 63-ris.

(3)

I betragtning af de fortsatte varslinger og manglen på tilstrækkelige garantier fra de kinesiske kompetente myndigheder for, at produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina ikke indeholder den ikke tilladte genetisk modificerede Bt 63-ris, blev Kommissionens beslutning 2008/289/EF (3) vedtaget, hvorved der blev indført beredskabsforanstaltninger vedrørende den ikke tilladte GMO Bt 63 i risprodukter. Ifølge den beslutning bør virksomhedsledere forud for markedsføring forelægge en analyserapport for de kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat, hvoraf det fremgår, at sendinger af risprodukter ikke er kontamineret med genetisk modificeret Bt 63-ris. I henhold til nævnte beslutning træffer medlemsstaterne desuden passende foranstaltninger, herunder stikprøveudtagning og analyse efter en metode beskrevet deri, vedrørende produkter, som frembydes til import eller allerede findes på markedet.

(4)

I marts 2010 meddelte Tyskland RASFF, at der i nye rissorter forekom ikke tilladte genetiske elementer, der koder for insektresistens, med egenskaber svarende til GMO'en Kefeng 6. Efterfølgende blev flere lignende varslinger meddelt, som ud over Kefeng 6, også omfattede tilstedeværelsen af en anden insektresistent rissort, som indeholdt genetiske elementer svarende til GMO'en Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 og KMD1 er hverken tilladt i EU eller Kina.

(5)

Alle RASFF-meddelelser blev meddelt de relevante kinesiske myndigheder, og desuden skrev Kommissionen til myndighederne både i juni 2010 og februar 2011 og anmodede om foranstaltninger til at imødegå det stigende antal varslinger.

(6)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret gennemførte en inspektion i Kina i oktober 2008 med det formål at evaluere gennemførelsen af beslutning 2008/289/EF, som efterfølgende blev fulgt op af et besøg i marts 2011. Konklusionerne fra besøget i 2008 og de første resultater af besøget i 2011 viste usikkerhed med hensyn til omfanget, arten og antallet af genetisk modificerede rissorter, som kan have kontamineret risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina, og at der derfor forelå en høj risiko for indførsel af yderligere ikke tilladte GMO'er i sådanne risprodukter.

(7)

I lyset af resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg i 2008 og 2011 og de talrige RASFF-meddelelser vedrørende tilfælde med ikke tilladt genmodificeret ris bør foranstaltningerne i beslutning 2008/289/EF øges for at forhindre, at kontaminerede produkter markedsføres på EU-markedet. Derfor bør beslutning 2008/289/EF afløses af denne afgørelse.

(8)

Under hensyntagen til, at ingen genetisk modificerede risprodukter er tilladt i Unionen, er det hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for foranstaltninger fastsat i beslutning 2008/289/EF, der er begrænset til genetisk modificeret Bt 63-ris, og at lade det omfatte alle genetisk modificerede organismer fundet i risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina. Forpligtelsen til at forelægge en analyserapport om prøveudtagning og analyse, der dokumenterer, at tilfælde med genetisk modificeret ris ikke forekommer, og som blev indført ved beslutning 2008/289/EF, bør opretholdes. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at styrke medlemsstaternes kontrol gennem hyppigere prøveudtagninger og analyser, der bør fastsættes til 100 % af alle sendinger af risprodukter med oprindelse i Kina, og at indføre en forpligtelse for fødevare- og foderstofvirksomheder til at give forhåndsmeddelelse om forventet dato, tidspunkt og sted for sendingens fysiske ankomst.

(9)

Prøveudtagningsmetoderne er af afgørende betydning for repræsentative og sammenlignelige resultater; der bør af samme grund fastlægges en fælles protokol for prøveudtagning og analyse til kontrol af, at den genetisk modificerede ris ikke forekommer i import med oprindelse i Kina. Principperne for pålidelige prøveudtagningsprocedurer for landbrugsbulkprodukter er fastsat i Kommissionens henstilling 2004/787/EF af 4. oktober 2004 om tekniske retningslinjer for prøvetagning og detektion af genetisk modificerede organismer og materiale fremstillet af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1830/2003 (4) og for færdigpakkede fødevarer i CEN/TS 15568 eller tilsvarende. For så vidt angår foderstoffer, finder principperne i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (5) anvendelse.

(10)

I betragtning af antallet af tilfælde med potentielt genmodificeret ris, mangelen på validerede påvisningsmetoder og kontrolprøver af tilstrækkelig kvalitet og kvantitet og for at lette kontrollen er det hensigtsmæssigt at erstatte den metode til prøveudtagning og analyse, der er fastsat i beslutning 2008/289/EF, med de analytiske screeningsmetoder, der er fastsat i bilag II.

(11)

De foreslåede nye screeningsmetoder til analyse bør være baseret på henstilling 2004/787/EF. Den tager især hensyn til, at de tilgængelige metoder er kvalitative og bør vedrøre påvisning af en ikke tilladt GMO, som der ikke er fastsat nogen tolerancetærskel for, for så vidt angår prøveudtagning og analyse.

(12)

Det europæiske referencelaboratorium for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EU-RL GMFF) under Det Fælles Forskningscenter (FFC) efterprøvede og bekræftede egnetheden af de foreslåede screeningsmetoder til påvisning af genetisk modificeret ris.

(13)

Til de prøveudtagnings- og påvisningsaktiviteter, der er nødvendige for at undgå, at produkter, der indeholder ikke tilladt ris, markedsføres, er det nødvendigt, at både erhvervsdrivende og officielle tjenester følger de metoder til prøveudtagning og analyse, der er fastsat i bilag II. Det er navnlig nødvendigt, at der tages hensyn til retningslinjerne fra EU-RL GMFF vedrørende anvendelsen af disse metoder.

(14)

Risprodukter, som er opført i bilag I, med oprindelse i eller afsendt fra Kina, bør kun overgå til fri omsætning, hvis de er ledsaget af en analyserapport og et sundhedscertifikat udstedt af Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China (AQSIQ) i overensstemmelse med modellerne i bilag III og IV til denne afgørelse.

(15)

For at kunne foretage en løbende vurdering af kontrolforanstaltningerne er det hensigtsmæssigt at indføre en forpligtelse for medlemsstaterne til jævnligt at aflægge rapport til Kommissionen vedrørende offentlig kontrol af sendinger af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse skal stå i rimeligt forhold til problemets omfang og må ikke hindre handelen mere end nødvendigt og bør derfor kun omfatte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som anses for sandsynligvis at være kontamineret med ikke tilladt genetisk modificeret ris. I betragtning af den vifte af produkter, der kan være kontamineret med den ikke tilladte genetisk modificerede ris, forekommer det hensigtsmæssigt at tage sigte på alle fødevarer og foderstoffer, hvori ris indgår som en ingrediens. Det er imidlertid ikke nødvendigvis alle produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af ris. Virksomhedsledere bør derfor have mulighed for at udstede en erklæring om, at et produkt ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris, og dermed undgå den obligatoriske analyse og certificering.

(17)

Situationen vedrørende den mulige kontaminering af risprodukter med den ikke tilladte genetisk modificerede ris bør tages op til fornyet vurdering om senest seks måneder for at vurdere, om foranstaltningerne i denne afgørelse fortsat er nødvendige.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse på risprodukter, der er opført i bilag I, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne afgørelse finder definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (6) og artikel 3, litra b) og c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (7) om øget kontrol med importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse anvendelse.

2.   Herudover finder følgende definitioner anvendelse:

a)   »parti«: en afgrænset, nærmere angivet mængde materiale

b)   »enkeltprøve«: lille produktmængde af en given størrelse udtaget fra hvert enkelt prøvetagningspunkt i partiet i hele dettes dybde (statisk prøvetagning) eller udtaget fra produktstrømmen i et nærmere angivet tidsrum (prøvetagning af fritflydende produkter)

c)   »samleprøve«: produktmængde fremstillet ved sammensætning og blanding af enkeltprøver udtaget fra et givet parti

d)   »laboratorieprøve«: produktmængde taget fra samleprøven med henblik på laboratoriekontrol og -analyse

e)   »analyseprøve«: homogeniseret laboratorieprøve, der enten består af hele laboratorieprøven eller en repræsentativ del heraf.

Artikel 3

Forudgående meddelelse

Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingens art. Virksomhedsledere skal også angive i varebetegnelsen, om det er fødevarer eller foder.

Artikel 4

Importbetingelser

1.   Den enkelte sending af produkter, der er omhandlet i artikel 1, skal ledsages af en analyserapport for hvert parti og af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellerne i bilag III og IV, som er udfyldt, underskrevet og kontrolleret af en bemyndiget repræsentant for »Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China« (AQSIQ).

2.   Hvis et af de i bilag I omhandlede produkter ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris, kan analyserapporten og sundhedscertifikatet erstattes af en erklæring fra den virksomhedsleder, der er ansvarlig for sendingen, hvori det anføres, at fødevaren eller foderstoffet ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris.

3.   Prøveudtagning og analyse i forbindelse med den analyserapport, der er omhandlet i stk. 1, gennemføres i overensstemmelse med bilag II.

4.   Hver sending identificeres ved hjælp af kodenummeret på sundhedscertifikatet. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen identificeres ved hjælp af denne kode.

Artikel 5

Offentlig kontrol

1.   En medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at alle de i artikel 1 omhandlede produkter underkastes dokumentkontrol for at sikre, at importbetingelserne i artikel 4 overholdes.

2.   Hvis en sending af andre produkter end dem, der er beskrevet i artikel 4, stk. 2, ikke ledsages af et sundhedscertifikat og den analyserapport, der er omhandlet i artikel 4, tilbagesendes sendingen til oprindelseslandet eller destrueres.

3.   Hvis en sending ledsages af det sundhedscertifikat og den analyserapport, der er omhandlet i artikel 4, skal den kompetente myndighed udtage en prøve til analyse, jf. bilag II, for forekomst af ikke tilladte GMO'er med en hyppighed på 100 %. Hvis sendingen består af flere partier, underkastes hvert parti prøveudtagning og analyse.

4.   Den kompetente myndighed kan, i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol, give tilladelse til videre transport af sendingen. I så fald forbliver sendingen under de kompetente myndigheders løbende kontrol i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol.

5.   Forsendelsers overgang til fri omsætning tillades kun, når alle den pågældende sendings partier efter prøveudtagning og analyser, jf. bilag II, anses for at være i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 6

Rapportering til Kommissionen

1.   Medlemsstaterne udarbejder hver tredje måned en rapport, som indeholder en redegørelse for alle de analytiske test, der i de seneste tre måneder er foretaget på sendinger af de i artikel 1 omhandlede produkter.

Rapporterne indgives til Kommissionen i måneden efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

2.   Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver til analyse

b)

resultaterne af den i artikel 5 omhandlede kontrol

c)

antal sendinger, der er blevet afvist som følge af manglende sundhedscertifikat eller analyserapport.

Artikel 7

Opdeling af en sending

Sendinger må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol ledsager en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten de enkelte dele af den opdelte sending.

Artikel 8

Omkostninger

Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder prøveudtagning, analyse og opbevaring og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af foderstof- og fødevarevirksomhedslederne.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

Uanset artikel 4, stk. 1, tillader medlemsstaterne import af sendinger af produkter omhandlet i artikel 1, der forlod Kina før den 1. februar 2012, forudsat at prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med artikel 4.

Artikel 10

Gennemgang af foranstaltningerne

Foranstaltningerne i denne afgørelse tages op til revision senest seks måneder efter vedtagelsen.

Artikel 11

Ophævelse

Beslutning 2008/289/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 96 af 9.4.2008, s. 29.

(4)  EUT L 348 af 24.11.2004, s. 18.

(5)  EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1.

(6)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG I

FORTEGNELSE OVER PRODUKTER

Produkt

KN-kode

Uafskallet ris

1006 10

Afskallet ris (hinderis)

1006 20

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

1006 30

Brudris

1006 40 00

Rismel

1102 90 50

Gryn og groft mel af ris

1103 19 50

Pellets af ris

1103 20 50

Flager af ris

1104 19 91

Korn, valset eller i flager (undtagen korn af havre, hvede, rug, majs og byg samt flager af ris)

1104 19 99

Risstivelse

1108 19 10

Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg

1901 10 00

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg

1902 11 00

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, uden indhold af æg

1902 19

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt

1902 20

Andre pastaprodukter (andre end pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt og andre end pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt)

1902 30

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter — varer af ris

1904 10 30

Blandinger af »mysli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager

1904 20 10

Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede kornflager eller ekspanderet korn — varer af ris (undtagen blandinger af »mysli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager)

1904 20 95

Ris, forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet (undtagen mel, gryn eller groft mel, tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning eller af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn)

1904 90 10

Rispapir

ex 1905 90 20

Kiks, biskuitter og småkager

1905 90 45

Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

1905 90 55

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder

2302 40 02

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris i andre tilfælde end med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder

2302 40 08

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med kromsalt

3504 00 00


BILAG II

Prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol vedrørende ikke tilladte genetisk modificerede organismer i risprodukter med oprindelse i Kina

1.   Almindelige bestemmelser

Prøver til offentlig kontrol af, at risprodukter ikke indeholder genetisk modificeret ris, udtages i overensstemmelse med de i dette bilag beskrevne metoder. Samleprøverne betragtes som repræsentative for de partier, de er udtaget fra.

2.   Stikprøveudtagning

2.1.   Prøveudtagning fra partier af bulkprodukter og forberedelse af analyseprøver

Antallet af enkeltprøver, der udgør samleprøven, og forberedelsen af analyseprøverne fastsættes/foretages i overensstemmelse med henstilling 2004/787/EF og forordning (EF) nr. 152/2009 for foder. Laboratorieprøven skal være på 2,5 kg, men kan nedsættes til 500 g for forarbejdede fødevarer eller foder. Med henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004 sammensættes en supplerende laboratorieprøve ud fra samleprøven.

2.2.   Prøveudtagning af færdigpakkede fødevarer og foderstoffer

Antallet af enkeltprøver, der bruges til fremstilling af samleprøven, og forberedelsen af analyseprøverne fastsættes/foretages i overensstemmelse med CEN/ISO 15568 eller tilsvarende. Laboratorieprøven skal være på 2,5 kg, men kan nedsættes til 500 g for forarbejdede fødevarer eller foder. Med henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004 sammensættes en supplerende laboratorieprøve ud fra samleprøven.

3.   Analyse af laboratorieprøven

Laboratorieanalysen på oprindelsesstedet foretages i et udpeget AQSIQ-laboratorium og inden overgangen til fri omsætning i EU i et udpeget officielt kontrollaboratorium i en medlemsstat. Realtids-PCR-screeningtest udføres i henhold til den metode, der er offentliggjort af EU-RL GMFF (1) for mindst følgende genetiske elementer: 35S-promotor fra CaMV (blomkålsmosaikvirus), nopalin-syntase-terminator fra Agrobacterium tumefaciens og modificeret CryIAb, CryIAc og/eller CryIAb/CryIAc fra Bacillus thuringiensis.

I tilfælde af riskornsprøver udtager det udpegede kontrollaboratorium fire analyseprøver på 240 g fra den homogeniserede laboratorieprøve (svarende til 10 000 riskorn). For forarbejdede produkter såsom mel, pasta eller stivelse kan analyseprøverne begrænses til 125 g. De fire analyseprøver findeles og underkastes yderligere analyse hver for sig. Der foretages to ekstraktioner fra hver analyseprøve. En PCR-test for hvert genetisk modificeret genetisk element skal foretages for hver ekstraktion i overensstemmelse med screeningsmetoderne i punkt 4 nedenfor. Forsendelsen anses ikke for at opfylde kravene, hvis mindst et genetisk modificeret genetisk element er påviseligt i mindst en analyseprøve af sendingen i henhold til retningslinjerne i EU-RL-rapporten.

4.   Der benyttes følgende analysemetoder:

a)

Til screening for 35S-promotor fra CaMV (blomkålsmosaikvirus) og nopalin-syntase-terminator fra Agrobacterium tumefaciens.

ISO 21570: 2005 Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Quantitative nucleic based methods. Annex B1.

H.-U. Waiblinger et al., (2008) »Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products« Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221-1228.

E. Barbau-Piednoir et al., (2010) »SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of »35S promoter« and »NOS terminator« elements in food and feed products« Eur. Food Res. and Technol Volume 230, 383-393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116–121.

b)

Til screening for modificeret CryIAb, CryIAc og/eller CryIAb/CryIAc fra Bacillus thuringiensis.

E. Barbau-Piednoir et al., (in press) »Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products« Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7;

Efter EU-RL GMFF's undersøgelse af metodernes specificitet på en bred vifte af prøver af kinesisk ris betragtes denne metode som passende til disse screeningsformål.

5.   Ved anvendelsen af ovennævnte screeningsmetoder skal der tages hensyn til de retningslinjer, som EU-RL GMFF har offentliggjort.


(1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu


BILAG III

MODEL TIL SUNDHEDSCERTIFIKAT

Image


BILAG IV

MODEL TIL ANALYSERAPPORT

Bemærk: udfyld venligst et bilag for hver undersøgt prøve

Parameter, der skal indberettes

Fremsendte oplysninger

Testlaboratoriets navn og adresse (1)

 

Testrapportens identifikationskode (1)

<<000>>

Laboratorieprøvens identifikationskode (1)

<<000>>

Laboratorieprøvens størrelse (1)

X kg

I tilfælde af opdeling af prøve:

Antal og størrelse af analyseprøver

X analyseprøver af Y g

Antal og størrelse af analyserede testprøver (1)

X testprøver af Y mg

Samlet analyseret dna-mængde (1)

X ng/PCR

Dna-sekvens(er) testet for (1):

For hver af følgende henvises til den anvendte metode og den gennemsnitlige Ct-værdi

 

Rismarkør:

 

35S-promoter:

 

Nopalin-syntase-terminator:

 

CryIAb/CryIAc:

Anden/Andre sekvens(er) testet for:

Valideringsstatus: (f.eks. sammenlignende validering med deltagelse af flere laboratorier, valideret internt [angiv ifølge hvilken standard, retningslinje])

Beskrivelse af påviste dna-sekvenser (reference + målgener):

Metodens specificitet (screening, konstruktionsspecifik eller begivenhedsspecifik):

Absolut detektionsgrænse (antal kopier):

Praktisk detektionsgrænse (detektionsgrænse vedrørende den analyserede prøve), hvis den er fastsat:

Beskrivelse af positive kontroller for mål-dna og referencematerialer (1)

Kilden til og arten af den positive kontrol og referencematerialerne (f.eks. plasmid, genomisk dna, CRM …)

Oplysninger om den positive kontrol (1)

Anfør mængden (i ng dna) for den analyserede positive kontrol og den gennemsnitlige Ct-værdi

Bemærkninger

 


(1)  Obligatoriske felter


Top