EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61978CJ0120

Domstolens Dom af 20. februar 1979.
Rewe-Zentral AG mod Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hessisches Finanzgericht - Tyskland.
Foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner.
Sag 120/78.

Samling af Afgørelser 1979 -00649

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:42

61978J0120

DOMSTOLENS DOM AF 20 FEBRUAR 1979. - REWE - ZENTRAL AG MOD BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER BRANNTWEIN. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF HESSISCHES FINANZGERICHT. - " FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER. - SAG 120/78.

Samling af Afgørelser 1979 side 00649
græsk specialudgave side 00321
portugisisk specialudgave side 00327
svensk specialudgave side 00377
finsk specialudgave side 00403
spansk specialudgave side 00351


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . STATSLIGE HANDELSMONOPOLER - SAERBESTEMMELSE I TRAKTATEN - ANVENDELSESOMRAADE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 37 )

2 . KVANTITATIVE RESTRIKTIONER - FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING - AFSAETNING AF ET PRODUKT - FORSKELLE I DE NATIONALE LOVGIVNINGER - HINDRINGER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET - TILLADELIGHED - BETINGELSER OG GRAENSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 30 OG 36 )

3 . KVANTITATIVE RESTRIKTIONER - FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING - BEGREB - AFSAETNING OF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER - FASTSAETTELSE AF ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 30 )

Sammendrag


1 . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 37 , DER ER EN SAERBESTEMMELSE OM STATSLIGE HANDELSMONOPOLER , GAELDER IKKE FOR NATIONALE RETSFORSKRIFTER , SOM IKKE VEDROERER ET OFFENTLIGT MONOPOLS SAERLIGE FUNKTION - NEMLIG UDOEVELSE AF ENERET - MEN GENERELT OMFATTER FREMSTILLING OG AFSAETNING AF BESTEMTE PRODUKTER UDEN HENSYN TIL , OM DISSE ER OMFATTET AF DET PAAGAELDENDE MONOPOL .

2 . DA DER IKKE FINDES EN FAELLES ORDNING , MAA HINDRINGER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , DER BEROR PAA FORSKELLE I DE NATIONALE LOVGIVNINGER VEDROERENDE AFSAETNINGEN AF ET PRODUKT , ACCEPTERES I DET OMFANG , DISSE BESTEMMELSER ER UOMGAENGELIGT NOEDVENDIGE AF HENSYN TIL ISAER EN EFFEKTIV SKATTEKONTROL , BESKYTTELSE AF DEN OFFENTLIGE SUNDHED , GOD HANDELSSKIK OG FORBRUGERBESKYTTELSE .

3 . BEGREBET ' FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER ' I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT FORBUDET I DENNE BESTEMMELSE OGSAA OMFATTER FASTSAETTELSE AF ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , NAAR DET DREJER SIG OM INDFOERSEL AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , DER ER LOVLIGT FREMSTILLET OG BRAGT I OMSAETNING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT .

Dommens præmisser


1VED KENDELSE AF 28 . APRIL 1978 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 22 . MAJ 1978 , HAR HESSISCHES FINANZGERICHT I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT DOMSTOLEN TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 37 MED HENBLIK PAA AT KUNNE AFGOERE , OM EN BESTEMMELSE I DE TYSKE REGLER FOR SALG AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , DER FASTSAETTER ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL FOR BESTEMTE SPIRITUOSA , ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN .

2DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESKENDELSEN , AT SAGSOEGERNE I HOVEDSAGEN VIL IMPORTERE ET PARTI ' CASSIS DE DIJON ' MED OPRINDELSE I FRANKRIG OG BRINGE DET I OMSAETNING I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ;

SAGSOEGERNE HAR ANSOEGT BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUR BRANNTWEIN OM TILLADELSE TIL AT IMPORTERE DETTE PRODUKT , HVILKET MYNDIGHEDEN AFSLOG UNDER HENVISNING TIL , AT PRODUKTET PAA GRUND AF FOR LAV ALKOHOLPROCENT IKKE KUNNE BRINGES I OMSAETNING I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ;

3DENNE AFGOERELSE STOETTEDE BUNDESMONOPOLVERWALTUNG PAA PAR 100 I BRANNTWEINMONOPOLGESETZ OG DE AF MONOPOLVERWALTUNG HERTIL UDSTEDTE GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER , HVOREFTER BESTEMTE LIKOERER OG ANDRE ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER SKAL INDEHOLDE EN VIS MINDSTEPROCENT ALKOHOL ( VERORDNUNG UBER DEN MINDESTWEINGEISTGEHALT VON TRINKBRANNTWEIN AF 28 . 2 . 1958 , BUNDESANZEIGER NR . 48 AF 11 . 3 . 1958 );

IFOELGE DE NAEVNTE BESTEMMELSER KAN FRUGTLIKOERER SOM CASSIS DE DIJON KUN BRINGES I OMSAETNING , DERSOM DE INDEHOLDER OVER 25 RUMFANGSPROCENT ALKOHOL , MENS DETTE PRODUKT , DER FRIT KAN SAELGES I FRANKRIG , INDEHOLDER MELLEM 15 OG 20 RUMFANGSPROCENT ALKOHOL ;

4SAGSOEGERNE I HOVEDSAGEN HAR ANFOERT , AT KRAVET OM ET VIST MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I DE TYSKE REGLER MEDFOERER , AT KENDTE SPIRITUSPRODUKTER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER I FAELLESSKABET IKKE KAN BRINGES I OMSAETNING I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , OG AT DETTE KRAV DERFOR UDGOER EN RESTRIKTION FOR DE FRIE VAREBEVAEGELSER MELLEM MEDLEMSSTATERNE , SOM OVERSKRIDER RAMMERNE FOR DE HANDELSORDNINGER , DER ER FORBEHOLDT MEDLEMSSTATERNES KOMPETENCE ;

IFOELGE SAGSOEGERNE DREJER DET SIG OM EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV INDFOERSELSRESTRIKTION , SOM ER I STRID MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 ;

DA DET DESUDEN DREJER SIG OM EN FORANSTALTNING , TRUFFET INDEN FOR RAMMERNE AF FORVALTNINGEN AF DET TYSKE SPIRITUSMONOPOL , MENER SAGSOEGERNE , AT DER OGSAA FORELIGGER EN OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 37 , HVOREFTER MEDLEMSSTATERNE GRADVIS TILPASSER DE STATSLIGE HANDELSMONOPOLER , SAALEDES AT ENHVER FORSKELSBEHANDLING AF MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE MED HENSYN TIL FORSYNINGS- OG AFSAETNINGSVILKAAR ER UDELUKKET FRA OVERGANGSPERIODENS UDLOEB ;

5HESSISCHES FINANZGERICHT HAR MED HENBLIK PAA AFGOERELSEN AF SAGEN FORELAGT FOELGENDE TO SPOERGSMAAL :

A ) SKAL BEGREBET FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 FORTOLKES SAALEDES , AT DET OGSAA OMFATTER KRAVET I DEN TYSKE LOV OM SPIRITUSMONOPOL OM , AT SPIRITUS TIL DRIKKEBRUG SKAL INDEHOLDE OVER EN VIS PROCENT ALKOHOL , HVILKET MEDFOERER , AT GAENGSE VARER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER MED ET ALKOHOLINDHOLD UNDER DEN FASTSATTE PROCENT , IKKE KAN BRINGES I OMSAETNING I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND?

B)KAN FASTSAETTELSEN AF ET SAADANT MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL FALDE IND UNDER BEGREBET FORSKELSBEHANDLING AF MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE MED HENSYN TIL FORSYNINGS- OG AFSAETNINGSVILKAAR I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 37?

6DEN NATIONALE RET OENSKER ALTSAA AT BLIVE FORSYNET MED FORTOLKNINGSELEMENTER , DER SAETTER DEN I STAND TIL AT AFGOERE , OM KRAVET OM ET BESTEMT MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL STRIDER MOD FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 30 MOD ALLE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER I SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE , ELLER MOD FORBUDET I ARTIKEL 37 MOD ENHVER FORSKELSBEHANDLING AF MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE MED HENSYN TIL FORSYNINGS- OG AFSAETNINGSVILKAAR ;

7DET SKAL I DENNE HENSEENDE BEMAERKES , AT ARTIKEL 37 ER EN SAERBESTEMMELSE OM STATSLIGE HANDELSMONOPOLER ;

DENNE BESTEMMELSE GAELDER DERFOR IKKE FOR NATIONALE RETSFORSKRIFTER , SOM IKKE VEDROERER ET OFFENTLIGT MONOPOLS SAERLIGE FUNKTION - NEMLIG UDOEVELSE AF ENERET - MEN GENERELT OMFATTER FREMSTILLING OG AFSAETNING AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER UDEN HENSYN TIL , OM DISSE ER OMFATTET AF DET PAAGAELDENDE MONOPOL ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER SKAL VIRKNINGEN AF DEN AF DEN NATIONALE RETSINSTANS NAEVNTE FORANSTALTNING PAA SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET UDELUKKENDE UNDERSOEGES UD FRA DE KRAV , DER FOELGER AF ARTIKEL 30 , SOM FOERSTE SPOERGSMAAL OMHANDLER .

8DA DER IKKE FINDES EN FAELLES ORDNING VEDROERENDE FREMSTILLING OG SALG AF ALKOHOL - RAADET HAR ENDNU IKKE TRUFFET AFGOERELSE VEDROERENDE ET FORSLAG TIL FORORDNING , SOM KOMMISSIONEN HAR FORELAGT DEN 7 . DECEMBER 1976 ( EFT C 309 , S . 2 ) - TILKOMMER DET MEDLEMSSTATERNE AT ANORDNE ALLE DE REGLER , DER PAA DERES OMRAADE SKAL GAELDE FOR FREMSTILLING OG AFSAETNING AF ALKOHOL OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER ;

HINDRINGER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , DER BEROR PAA FORSKELLE I DE NATIONALE LOVGIVNINGER VEDROERENDE AFSAETNINGEN AF DE PAAGAELDENDE PRODUKTER , MAA ACCEPTERES I DET OMFANG , DISSE BESTEMMELSER ER UOMGAENGELIGT NOEDVENDIGE AF HENSYN TIL ISAER EN EFFEKTIV SKATTEKONTROL , BESKYTTELSE AF DEN OFFENTLIGE SUNDHED , GOD HANDELSSKIK OG FORBRUGERBESKYTTELSE .

9REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , DER HAR INDGIVET INDLAEG I SAGEN , HAR FREMFOERT FLERE ARGUMENTER TIL STOETTE FOR ANVENDELSEN AF BESTEMMELSERNE OM ET BESTEMT MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , IDET DEN DELS HAR HENVIST TIL BESKYTTELSEN AF DEN OFFENTLIGE SUNDHED , DELS TIL BESKYTTELSEN AF FORBRUGERNE MOD ILLOYAL KONKURRENCE .

10VEDROERENDE BESKYTTELSEN AF DEN OFFENTLIGE SUNDHED HAR DEN TYSKE REGERING ANFOERT , AT FASTSAETTELSEN AF ET BESTEMT MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I DEN NATIONALE LOVGIVNING SKAL FORHINDRE , AT DET NATIONALE MARKED OVERSVOEMMES AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , ISAER DRIKKEVARER MED LAVT ALKOHOLINDHOLD , IDET SAADANNE PRODUKTER LETTERE KAN FOERE TIL TILVAENNING END DRIKKEVARER MED HOEJERE ALKOHOLINDHOLD .

11SAADANNE BETRAGTNINGER KAN IKKE ANSES FOR AFGOERENDE , DA FORBRUGEREN PAA MARKEDET TILBYDES ET YDERST OMFANGSRIGT UDVALG AF FORSKELLIGE PRODUKTER MED RINGE ELLER MODERAT ALKOHOLINDHOLD , OG DA EN BETYDELIG DEL AF DE PAA DET TYSKE MARKED FRIT FORHANDLEDE DRIKKEVARER MED ET HOEJT ALKOHOLINDHOLD DESUDEN SAEDVANLIGVIS NYDES FORTYNDET .

12DEN TYSKE REGERING HAR DESUDEN GJORT GAELDENDE , AT KRAVET OM , AT BESTEMTE LIKOERER SKAL INDEHOLDE OVER EN VIS PROCENT ALKOHOL , SKAL BESKYTTE FORBRUGERNE MOD ILLOYAL KONKURRENCE FRA PRODUCENTER ELLER FORHANDLERE AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER ;

DETTE ARGUMENT STOETTES PAA , AT EN NEDSAETTELSE AF ALKOHOLINDHOLDET I BESTEMTE DRIKKEVARER GIVER DISSE EN KONKURRENCEFORDEL I FORHOLD TIL DRIKKEVARER MED ET HOEJERE ALKOHOLINDHOLD , IDET ALKOHOL SOM FOELGE AF DEN BETYDELIGE AFGIFT , DET ER PAALAGT , ER LANGT DEN DYRESTE BESTANDDEL I DRIKKEVARERNE ;

DEN TYSKE REGERING HAR ENDVIDERE ANFOERT , AT SAAFREMT ALKOHOLHOLDIGE PRODUKTER FRIT KUNNE BRUGES I OMSAETNING , NAAR BLOT DE - HVAD ANGAAR DERES ALKOHOLINDHOLD - OPFYLDTE BESTEMMELSERNE I FREMSTILLINGSLANDET , VILLE DETTE MEDFOERE , AT DEN FAELLES STANDARD I FAELLESSKABET VILLE BLIVE DET I NOGEN MEDLEMSSTAT LAVEST TILLADTE ALKOHOLINDHOLD , HVORVED ALLE REGLER HERFOR VILLE BLIVE UDEN VIRKNING , DA DER I FLERE MEDLEMSSTATER OVERHOVEDET IKKE FINDES NOGET KRAV OM ET VIST MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL .

13SOM KOMMISSIONEN MED RETTE HAR ANFOERT , KAN FASTSAETTELSEN AF GRAENSEVAERDIER FOR DRIKKEVARERS ALKOHOLINDHOLD TJENE TIL AT STANDARDISERE FORHANDLEDE PRODUKTER OG DERES MAERKNING , HVILKET INDEBAERER EN STOERRE GENNEMSIGTIGHED I HANDELEN OG I UDBUDET TIL FORBRUGERNE ;

PAA DEN ANDEN SIDE ER DET FOR VIDTGAAENDE AT ANTAGE , AT EN OBLIGATORISK FASTSAETTELSE AF ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL PAA DETTE OMRAADE ER EN VAESENTLIG GARANTI FOR GOD HANDELSSKIK , IDET FORBRUGEREN LET KAN SIKRES EN RIMELIG OPLYSNING VED ET KRAV OM , AT PRODUKTETS EMBALLAGE SKAL ANGIVE OPRINDELSE OG ALKOHOLINDHOLD .

14DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT BESTEMMELSERNE OM ET BESTEMT MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER IKKE FORFOELGER ET SAADANT MAAL I ALMENHEDENS INTERESSE , SOM GAAR FORUD FOR HENSYNET TIL FRIE VAREBEVAEGELSER , SOM ER ET AF FAELLESSKABETS GRUNDLAEGGENDE PRINCIPER ;

I PRAKSIS GIVER SAADANNE BESTEMMELSER ISAER ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER MED HOEJT ALKOHOLINDHOLD EN FORDEL , IDET DE UDELUKKER PRODUKTER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , SOM IKKE OPFYLDER DENNE BETINGELSE , FRA DET NATIONALE MARKED ;

DET UDGOER DERFOR EN HINDRING FOR SAMHANDELEN , SOM ER UFORENELIG MED TRAKTATENS ARTIKEL 30 , NAAR EN MEDLEMSSTAT VED RETSFORSKRIFTER ENSIDIGT FASTSAETTER ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL SOM BETINGELSE FOR AFSAETNING AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER ;

DER FORELIGGER SAALEDES INGEN GYLDIG GRUND TIL AT FORHINDRE , AT ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , DER ER LOVLIGT FREMSTILLET OG BRAGT I OMSAETNING I EN MEDLEMSSTAT , INDFOERES TIL DE ANDRE MEDLEMSSTATER , OG DER KAN IKKE MOD DISSES PRODUKTERS AFSAETNING GOERES ET LOVFORBUD GAELDENDE , HVOREFTER DET ER ULOVLIGT AT SAELGE DRIKKEVARER MED ET LAVERE ALKOHOLINDHOLD END FORESKREVET I NATIONAL RET ;

15DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT BEGREBET FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER I TRAKTATENS ARTIKEL 30 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT FORBUDET I DENNE BESTEMMELSE OGSAA OMFATTER FASTSAETTELSE AF ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , NAAR DET DREJER SIG OM INDFOERSEL AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , DER ER LOVLIGT FREMSTILLET OG BRAGT I OMSAETNING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

16DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR KONGERIGET DANMARK , REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , DER HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR HESSISCHES FINANZGERICHT , TILKOMMER DET DENNE RET AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF HESSISCHES FINANZGERICHT VED KENDELSE AF 28 . APRIL 1978 , FOR RET :

BEGREBET FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT FORBUDET I DENNE BESTEMMELSE OGSAA OMFATTER FASTSAETTELSE AF ET MINDSTEINDHOLD AF ALKOHOL I ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , NAAR DET DREJER SIG OM INDFOERSEL AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , DER ER LOVLIGT FREMSTILLET OG BRAGT I OMSAETNING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT .

Top