EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

COM/2020/172 final

Bruxelles, den 2.4.2020

COM(2020) 172 final

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

I henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 1 (FFR-forordningen) findes der en margen til uforudsete udgifter i EU-28 på op til 0,03 % af BNI, der kan anvendes som sidste udvej til at reagere på uforudsete omstændigheder. I forbindelse med den tekniske justering af den finansielle ramme for 2020 2 , som blev foretaget i henhold til artikel 6 i FFR-forordningen, er det absolutte beløb under margenen til uforudsete udgifter i 2020 fastsat til 5 096,8 mio. EUR.

Kommissionen fremlægger i dag forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 2/2020 3 . Forslaget omfatter en forøgelse af forpligtelsesbevillingerne til udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) på i alt 3 000,0 mio. EUR til dækning af reaktiveringen af nødhjælpsinstrumentet (ESI) i Unionen med henblik på at støtte medlemsstaternes håndtering af konsekvenserne af covid-19-udbruddet og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU for at lette en større opbygning af lagre og samordning af fordelingen af vigtige ressourcer i hele Europa. Med denne forøgelse suppleres andre forhøjelser for det samme udgiftsområde med et samlet beløb på 423,3 mio. EUR, som Kommissionen allerede havde foreslået i FÆB nr. 1/2020 4 .

Da der ikke er spillerum til omfordelinger under udgiftsområde 3, foreslår Kommissionen i overensstemmelse med det ligeledes i dag fremsatte forslag om at ændre FFR-forordningen for at ophæve begrænsningerne i anvendelsesområdet for dette instrument 5 i FÆB nr. 2/2020, at den samlede margen for forpligtelser anvendes for det fulde beløb på 2 042,4 mio. EUR, der er til rådighed under dette særlige instrument 6 .

Derudover ledsages FÆB nr. 2/2020 af et forslag 7 om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i 2020 8 . Dette forslag, der øger det beløb, som foreslås anvendt, med 316,3 mio. EUR, medfører en samlet anvendelse på 1 094,4 mio. EUR i 2020 og en fuld udnyttelse af det beløb, der er til rådighed inden for rammerne af dette særlige instrument.

Endelig foreslår Kommissionen som sidste udvej at anvende 714,6 mio. EUR fra margenen til uforudsete udgifter for 2020 for at sikre en fuld finansiering af forpligtelsesbevillingerne i forbindelse med udgifter under udgiftsområde 3 i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 ud over forpligtelsesloftet.

2.BERETTIGELSEN AF ANVENDELSEN

2.1.INDLEDNING

Der kan ydes nødhjælp i henhold til forordning (EU) 2016/369 i tilfælde af en igangværende eller potentiel naturkatastrofe eller menneskeskabt katastrofe, hvis katastrofens ekstraordinære omfang og virkninger er sådan, at de har alvorlige og vidtspændende humanitære konsekvenser i en eller flere medlemsstater, og kun under ekstraordinære omstændigheder, hvor intet andet instrument, der er til rådighed for medlemsstaterne og Unionen, er tilstrækkeligt.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (sars-CoV-2) og den dermed forbundne sygdom (covid-19) blev af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) først kategoriseret som en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning 9 og dernæst som en global pandemi 10 . De folkesundhedsmæssige konsekvenser af udbruddet er allerede alvorlige og vidtrækkende i de værst ramte medlemsstater og forværres yderligere i takt med, at flere og flere medlemsstater rammes hårdt.

EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU 11 er blevet styrket med både FÆB nr. 1/2020 og FÆB nr. 2/2020, investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset er iværksat med henblik på at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde 12  , og andre EU-instrumenter bidrager delvist til at håndtere den folkesundhedsmæssige nødsituation. I betragtning af størrelsen og omfanget af denne udfordring skal de folkesundhedsmæssige humanitære følger af udbruddet i Unionen imidlertid håndteres på effektiv vis.

I lyset af ovenstående foreslår Kommissionen som følge af covid-19-udbruddet at genaktivere og ændre nødhjælpsinstrumentet (ESI) i henhold til Rådets forordning (EU) 2016/369 13 .

2.2.MARGENEN TIL UFORUDSETE UDGIFTER SOM SIDSTE UDVEJ

I artikel 13, stk. 1, i FFR-forordningen fastsættes der en margen til uforudsete udgifter, der kan anvendes som sidste udvej i tilfælde af uforudsete omstændigheder. I overensstemmelse med punkt 14 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning 14 har Kommissionen foretaget en analyse af muligheden for at omfordele betydelige beløb inden for det eksisterende budget. I budgettet for 2020 havde Kommissionen allerede foreslået fuldt ud at anvende den uudnyttede margen, som står til rådighed under forpligtelsesloftet for udgiftsområde 3. I det vedtagne budget anvendes der desuden 778,1 mio. EUR via fleksibilitetsinstrumentet. Der er derfor ikke margen til yderligere omfordeling inden for dette udgiftsområde.

I FÆB nr. 1/2020 og FÆB nr. 2/2020 foreslås det at anvende det resterende beløb af fleksibilitetsinstrumentet med henblik på at nå op på et samlet beløb på 1 094,4 mio. EUR. Den samlede margen for forpligtelser kan kun anvendes til områderne vækst og beskæftigelse samt migration og sikkerhed og kan ikke anvendes til foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet. Derfor foreslår Kommissionen i dag at ændre FFR-forordningen for at ophæve begrænsningen i anvendelsesområdet for den samlede margen for forpligtelser 15 og straks anvende det fulde beløb, der er til rådighed, til nødhjælpsinstrumentet og en yderligere styrkelse af rescEU gennem FÆB nr. 2/2020. Da det totale beløb for den samlede margen for forpligtelser og fleksibilitetsinstrumentet ikke er tilstrækkeligt til at finansiere den foreslåede forøgelse af forpligtelsesbevillingerne, er anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i 2020 det eneste tilgængelige instrument og dermed den sidste udvej til finansiering af de resterende yderligere udgifter ud over loftet for udgiftsområde 3.

2.3.BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER AF DE UFORUDSETE OMSTÆNDIGHEDER I 2020

Kommissionen foreslår at mobilisere 714,6 mio. EUR gennem margenen til uforudsete udgifter for at dække de yderligere behov i forbindelse med reaktiveringen af ESI.

De tilsvarende betalingsbevillinger vil blive afholdt inden for loftet for betalinger i 2020 (og efterfølgende år). Der er derfor ikke behov for at anvende margenen til uforudsete udgifter med henblik på betalingsbevillinger.

3.UDLIGNING AF MARGENERNE TIL UFORUDSETE UDGIFTER I FORHOLD TIL LOFTERNE I DEN FINANSIELLE RAMME

I artikel 13, stk. 3, i FFR-forordningen kræves det, at beløb, der tilvejebringes ved anvendelse af margenen til uforudsete udgifter, i fuldt omfang skal udlignes i forhold til margenerne for det aktuelle regnskabsår eller for kommende regnskabsår.

I henhold til artikel 13, stk. 4, i FFR-forordningen må de udlignede beløb ikke anvendes yderligere i forbindelse med den finansielle ramme, dvs. at de samlede lofter for forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er fastsat i den finansielle ramme for det aktuelle eller for kommende regnskabsår, ikke må overskrides. Derfor skal anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter til dækning af behovet for forpligtelsesbevillinger i 2020 under udgiftsområde 3 og den efterfølgende udligning foregå under overholdelse af det samlede forpligtelsesloft for 2020, det sidste år i den indeværende FFR-periode.

Kommissionen foreslår at udligne den foreslåede forhøjelse af udgifterne under udgiftsområde 3 i forhold til den uudnyttede margen, der er til rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 (Administration).

Efter udligningen vil der stadig være i alt 633,7 mio. EUR i resterende margener under udgiftsloftet for følgende udgiftsområder:

·514,0 mio. EUR under udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer)

·103,4 mio. EUR under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa)

·16,2 mio. EUR under udgiftsområde 5 (Administration).

Under de øvrige udgiftslofter vil der ikke være nogen resterende margen.

Det samlede forpligtelsesloft for den samlede finansielle ramme vil forblive uændret.

4.SUPPLERENDE ELEMENTER

Europa-Parlamentet og Rådet mindes om, at offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende ikke må finde sted senere end offentliggørelsen af ændringsbudget nr. 2/2020 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, sidste punktum, i FFR-forordningen.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 16 , særlig punkt 14,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 17 er der fastsat en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst.

(2) Kommissionen beregnede i henhold til artikel 6 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 det absolutte beløb for denne margen til uforudsete udgifter for 2020 i sin meddelelse af 15. maj 2019 om teknisk justering af den finansielle ramme for 2020 på grundlag af udviklingen i BNI 18 .

(3) Kommissionen har undersøgt alle andre finansielle muligheder for at reagere på uforudsete omstændigheder inden for det i den flerårige finansielle ramme fastsatte udgiftsloft for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) i 2020. Kommissionen har for udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme i 2020 foreslået at anvende den samlede margen for forpligtelser med et samlet beløb på 2 392 402 163 EUR og at anvende i alt 1 094 414 188 EUR under fleksibilitetsinstrumentet. Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter er imidlertid nødvendig for at dække behovene i forbindelse med covid-19-udbruddet, idet forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020 forhøjes over loftet for dette udgiftsområde, som det foreslås i forslaget til ændringsbudget nr. 2/2020 19 .

(4) I betragtning af denne meget specielle situation er betingelsen vedrørende en sidste udvej, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, opfyldt.

(5) Denne afgørelse bør træde i kraft samme dag som ændringen af budgettet for 2020, da margenen til uforudsete udgifter muliggør finansiering af visse foranstaltninger ud over det loft, der fastsat for budgettet for 2020 i den flerårige finansielle ramme —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 tages margenen til uforudsete udgifter i anvendelse for at afsætte et beløb på 714 558 138 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) i den flerårige finansielle ramme.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte beløb på 714 558 138 EUR udlignes i forhold til margenen for udgiftsområde 5 (Administration) for regnskabsåret 2020.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2)    COM(2019) 310 af 15.5.2019.
(3)    COM(2020) 170 af 2.4.2020.
(4)    COM(2020) 145 af 27.3.2020.
(5)    COM(2020) 174 af 2.4.2020.
(6)    I dette beløb er der taget hensyn til den resterende margen fra 2019 (1 316,9 mio. EUR), der blev stillet til rådighed for 2020 gennem "Teknisk justering for så vidt angår særlige instrumenter", som Kommissionen vedtog i dag (COM(2020) 173 af 2.4.2020).
(7)    Et første forslag til ændring af denne afgørelse blev fremsat sammen med FÆB nr. 1/2020, men er blevet erstattet af dette andet forslag.
(8)    COM(2020) 171 af 2.4.2020.
(9)    Den 30. januar 2020.
(10)    Den 11. marts 2020.
(11)    Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).
(12)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] (COM(2020) 113 final af 13.3.2020).
(13)    COM(2020) 175 af 2.4.2020.
(14)    EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(15)    COM(2020) 174 af 2.4.2020.
(16)    EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(17)    Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(18)    Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 15. maj 2019 om teknisk justering af den finansielle ramme for 2020 på grundlag af udviklingen i BNI (COM(2019) 310).
(19)    COM(2020) 170 af 2.4.2020.
Top