EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0035

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

COM/2020/35 final

Bruxelles, den 3.2.2020

COM(2020) 35 final

Henstilling med henblik på

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Med denne henstilling opfordrer Europa-Kommissionen Rådet for Den Europæiske Union til at give bemyndigelse til, at der indledes forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, at udpege Kommissionen som Unionens forhandler og at give forhandleren direktiver og udpege et særligt udvalg, som der skal føres samråd med under forhandlingerne.

2.KONTEKST

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom).

De nærmere bestemmelser for udtrædelsen er fastlagt i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen") 1 .

Udtrædelsesaftalen trådte kraft den 1. februar 2020 og indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, hvor EU-retten finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med samme aftale. Denne periode udløber den 31. december 2020, medmindre det blandede udvalg, der er nedsat ved udtrædelsesaftalen, inden den 1. juli 2020 vedtager en enkelt afgørelse om forlængelse af overgangsperioden med op til et eller to år.

I retningslinjerne af 23. marts 2018 gentog Det Europæiske Råd, at Unionen er fast besluttet på at have et så tæt partnerskab som muligt med Det Forenede Kongerige i fremtiden. Ifølge disse retningslinjer bør et sådant partnerskab omfatte handel og økonomisk samarbejde samt andre områder, navnlig bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet samt sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. Det Europæiske Råd fastsatte disse retningslinjer med henblik på den overordnede forståelse af rammen for de fremtidige forbindelser, som skulle uddybes i en politisk erklæring, der skulle ledsage og være henvist til i udtrædelsesaftalen.

Den politiske erklæring, der ledsagede udtrædelsesaftalen, fastlægger rammerne for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige ("politisk erklæring") 2 . Den fastsætter parametrene for "et ambitiøst, bredt, vidtgående og fleksibelt partnerskab om handel og økonomisk samarbejde med en omfattende og afbalanceret frihandelsaftale i centrum, retshåndhævelse og strafferet, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar og bredere samarbejdsområder".

Udtrædelsesaftalens artikel 184 fastsætter følgende: "Unionen og Det Forenede Kongerige bestræber sig på i god tro og med fuld respekt af deres respektive retsordener at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle de aftaler, der regulerer deres i den politiske erklæring af 17. oktober 2019 omhandlede fremtidige forbindelser på plads og gennemføre de relevante procedurer for ratifikation eller indgåelse af disse aftaler med henblik på at sikre, at disse aftaler så vidt muligt finder anvendelse fra overgangsperiodens udløb."

I sine konklusioner af 13. december 2019 bekræftede Det Europæiske Råd på ny sit ønske om at have så nære fremtidige forbindelser som muligt med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med den politiske erklæring og under overholdelse af de af Det Europæiske Råd tidligere vedtagne retningslinjer såvel som erklæringer, navnlig dem fra den 25. november 2018. Det Europæiske Råd gentog navnlig, at de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige skal være baseret på en balance mellem rettigheder og forpligtelser og sikre lige vilkår. Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til at forelægge Rådet "et udkast til et omfattende mandat for de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige umiddelbart efter dets udtræden".

3.DET NYE PARTNERSKAB

Det ambitiøse og omfattende nye partnerskab, der er omhandlet i denne henstilling, afspejler Det Europæiske Råds konklusioner og retningslinjer og bygger på den politiske erklæring.

Det påtænkte partnerskab består af en samlet pakke, der omfatter tre hovedkomponenter:

generelle ordninger (herunder bestemmelser om grundlæggende værdier og principper og om forvaltning),

økonomiske ordninger (herunder bestemmelser om handel og sikring af lige vilkår) og

sikkerhedsordninger (herunder bestemmelser om retshåndhævelsessamarbejde og retligt samarbejde i straffesager og om udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar).

Det påtænkte partnerskab er baseret på anerkendelsen af, at velstand og sikkerhed styrkes gennem den regelbaserede verdensorden, forsvaret for individuelle rettigheder og retsstatsprincippet, høje standarder for beskyttelse af arbejdstager- og forbrugerrettigheder og miljø samt bekæmpelse af klimaændringer og fri og fair handel.

Det partnerskab, der påtænkes i denne henstilling, er omfattende, hvilket er i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner af 13. december 2019. Det dækker alle de interesseområder, der er beskrevet i den politiske erklæring: handel og økonomisk samarbejde, retshåndhævelsessamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar, deltagelse i EU-programmer samt tematiske samarbejdsområder. Kommissionen er parat til at nå så meget som muligt af dette i overgangsperioden og videreføre forhandlingerne om eventuelle resterende spørgsmål efter overgangsperiodens udløb.

Det påtænkte partnerskab vil respektere Unionens beslutningsautonomi og retsorden, det indre markeds og toldunionens integritet og de fire friheders udelelighed. Det bør sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og afspejle Det Forenede Kongeriges status som et tredjeland uden for Schengenområdet, der ikke kan have de samme rettigheder og de samme fordele som et medlem. Det påtænkte partnerskab bør baseres på en overordnet forvaltningsramme, der dækker alle samarbejdsområder.

Med hensyn til det påtænkte partnerskabs territoriale anvendelsesområde skal det erindres, at følgende erklæring fra Det Europæiske Råd og Kommissionen indgår i de erklæringer, der er optaget i protokollen for Det Europæiske Råds møde den 25. november 2018: "Efter Det Forenede Kongerige forlader Unionen, vil Gibraltar ikke indgå i det territoriale anvendelsesområde for de aftaler, som indgås mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Imidlertid udelukker dette ikke muligheden for at have særskilte aftaler mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om Gibraltar. Uden at det berører Unionens kompetencer og med fuld respekt for dens medlemsstaters territoriale integritet som garanteret ved artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, vil disse særskilte aftaler kræve en forudgående aftale med Kongeriget Spanien."

4.FORHANDLINGERNE

Kommissionen vil føre forhandlingerne i overensstemmelse med forhandlingsdirektiverne i bilaget til afgørelsen og i samråd med et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Kommissionen vil føre forhandlingerne i løbende samråd med Rådet og dets forberedende organer, vil rettidigt høre og aflægge rapport til Rådets forberedende organer og vil rettidigt fremlægge alle nødvendige oplysninger og dokumenter vedrørende forhandlingerne.

Kommissionen vil rettidigt holde Europa-Parlamentet fuldt underrettet om forhandlingerne.

Kommissionen vil føre forhandlingerne i samarbejde med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og efter aftale med vedkommende om spørgsmål, der vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

5.RETSGRUNDLAG

Det proceduremæssige retsgrundlag for en afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger og give forhandleren direktiver er artikel 218, stk. 3 og 4, i TEUF. På grund af det påtænkte partnerskabs omfattende rækkevidde og de ambitiøse og langsigtede forbindelser, som det har til formål at etablere, er det passende materielle retsgrundlag for afgørelsen om bemyndigelse til at indlede forhandlinger og give forhandleren direktiver på dette stadium artikel 217 i TEUF. For så vidt som bilaget til afgørelsen indeholder forhandlingsdirektiver vedrørende spørgsmål, der henhører under Euratomtraktaten, bør retsgrundlaget for afgørelsen også omfatte Euratomtraktatens artikel 101. Retsgrundlaget for den anbefalede afgørelse bør derfor være artikel 218, stk. 3 og 4, i TEUF og Euratomtraktatens artikel 101. Det materielle retsgrundlag for undertegnelsen og indgåelsen af det nye partnerskab kan først fastlægges ved afslutningen af forhandlingerne.

Henstilling med henblik på

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 3 og 4,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") af Den Europæiske Union.

(2)De nærmere bestemmelser for udtrædelsen er fastlagt i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen"), som er blevet forhandlet og indgået i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union 3 .

(3)Udtrædelsesaftalen trådte kraft den 1. februar 2020 og indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, hvor EU-retten finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med samme aftale. Denne periode udløber den 31. december 2020, medmindre det blandede udvalg, der er nedsat ved udtrædelsesaftalen, inden den 1. juli 2020 vedtager en enkelt afgørelse om forlængelse af overgangsperioden med op til et eller to år.

(4)I retningslinjerne af 23. marts 2018 gentog Det Europæiske Råd, at Unionen er fast besluttet på at have et så tæt partnerskab som muligt med Det Forenede Kongerige i fremtiden. Ifølge disse retningslinjer bør et sådant partnerskab omfatte handel og økonomisk samarbejde samt andre områder, navnlig bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet samt sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. Det Europæiske Råd fastsatte disse retningslinjer med henblik på den overordnede forståelse af rammen for de fremtidige forbindelser, som skulle uddybes i en politisk erklæring, der skulle ledsage og være henvist til i udtrædelsesaftalen.

(5)Den politiske erklæring, der ledsagede udtrædelsesaftalen, fastlægger rammerne for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige ("politisk erklæring") 4 . Den fastsætter parametrene for et ambitiøst, bredt, vidtgående og fleksibelt partnerskab om handel og økonomisk samarbejde med en omfattende og afbalanceret frihandelsaftale i centrum, retshåndhævelse og strafferet, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar og bredere samarbejdsområder.

(6)I udtrædelsesaftalens artikel 184 fastsættes det, at Unionen og Det Forenede Kongerige bestræber sig på i god tro og med fuld respekt af deres respektive retsordener at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle de aftaler, der regulerer deres i den politiske erklæring omhandlede fremtidige forbindelser på plads og gennemføre de relevante procedurer for ratifikation eller indgåelse af disse aftaler med henblik på at sikre, at disse aftaler så vidt muligt finder anvendelse fra overgangsperiodens udløb.

(7)I sine konklusioner af 13. december 2019 bekræftede Det Europæiske Råd på ny sit ønske om at have så nære fremtidige forbindelser som muligt med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med den politiske erklæring og under overholdelse af de af Det Europæiske Råd tidligere vedtagne retningslinjer såvel som erklæringer, navnlig dem fra den 25. november 2018. Det Europæiske Råd gentog navnlig, at de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige skal være baseret på en balance mellem rettigheder og forpligtelser og sikre lige vilkår. Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til at forelægge Rådet "et udkast til et omfattende mandat for de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige umiddelbart efter dets udtræden". Det Europæiske Råd erklærede, at det vil følge forhandlingerne nøje og om nødvendigt vedtage yderligere generelle politiske retningslinjer.

(8)Derfor bør der indledes forhandlinger med henblik på at etablere et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Kommissionen bør udpeges som Unionens forhandler. Med hensyn til spørgsmål, der vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, bør Kommissionen føre forhandlinger i samråd med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen bemyndiges herved til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Artikel 2

Kommissionen udpeges herved som Unionens forhandler.

Artikel 3

Kommissionen fører forhandlingerne i samråd med [navnet på det særlige udvalg] og på grundlag af direktiverne i bilaget.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7.
(2)    EUT C 34 af 31.1.2020, s. 1.
(3)    EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7.
(4)    EUT C 34 af 31.1.2020, s. 1.
Top

Bruxelles, den 3.2.2020

COM(2020) 35 final

BILAG

til

Henstilling med henblik på

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
BILAG

Direktiver til forhandling om ET NYT PARTNERSKAB med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

I.Generel baggrund 

1.Efter Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (herefter "Det Forenede Kongerige") meddelelse om, at det har til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union (herefter "Unionen") og Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter "Euratom"), har Unionen forhandlet og indgået en aftale med Det Forenede Kongerige om de nærmere bestemmelser for dets udtræden (herefter "udtrædelsesaftalen") i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

2.I retningslinjerne af 23. marts 2018 gentog Det Europæiske Råd, at Unionen er fast besluttet på at have et så nært partnerskab som muligt med Det Forenede Kongerige i fremtiden. Ifølge disse retningslinjer bør et sådant partnerskab omfatte handel og økonomisk samarbejde samt andre områder, navnlig bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet samt sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. Det Europæiske Råd fastsatte disse retningslinjer med henblik på den overordnede forståelse af rammen for det påtænkte partnerskab, som skulle udarbejdes i en politisk erklæring, der skulle knyttes til og henvises til i udtrædelsesaftalen.

3.Under forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU blev der konstateret en overordnet forståelse af rammen for det påtænkte partnerskab med Det Forenede Kongerige, som blev fastholdt i den politiske erklæring, der fastlægger rammen for det påtænkte partnerskab mellem Unionen og Det Forenede Kongerige (herefter "den politiske erklæring"), som Det Europæiske Råd godkendte den 17. oktober 2019 (artikel 50). Den politiske erklæring blev knyttet til den udtrædelsesaftale, som Unionen og Det Forenede Kongerige indgik.

4.Udtrædelsesaftalen fastsætter en overgangsperiode, hvor EU-retten finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020, medmindre Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved udtrædelsesaftalen, inden den 1. juli 2020 vedtager en enkelt afgørelse om forlængelse af overgangsperioden med op til et eller to år. I overensstemmelse med udtrædelsesaftalen bestræber Unionen og Det Forenede Kongerige sig på at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle de aftaler, der regulerer deres påtænkte partnerskab, på plads med henblik på at sikre, at disse aftaler så vidt muligt finder anvendelse fra overgangsperiodens udløb. I overensstemmelse med den politiske erklæring bestræber Unionen og Det Forenede Kongerige sig på at indgå og ratificere deres nye fiskeriaftale senest den 1. juli 2020.

5.Forhandlingerne om det påtænkte partnerskab bør baseres på en effektiv gennemførelse af udtrædelsesaftalen og af dens tre protokoller. I denne forbindelse bør det påtænkte partnerskab fortsat beskytte Langfredagsaftalen eller Belfastaftalen, der blev indgået den 10. april 1998 af Det Forenede Kongeriges regering, den irske regering og de øvrige deltagere i flerpartsforhandlingerne, i alle dens dele, i erkendelse af, at fredsprocessen i Nordirland fortsat vil være af afgørende betydning for fred, stabilitet og forsoning på øen Irland.

II.DET PÅTÆNKTE PARTNERSKABS FORMÅL OG RÆKKEVIDDE

6.I sine konklusioner af 13. december 2019 gentog Det Europæiske Råd (artikel 50), at Unionen er fast besluttet på i fremtiden at have et så nært partnerskab som muligt med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med den politiske erklæring, der fastlægger nøgleparametrene for det påtænkte partnerskab mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Unionens tilgang vil fortsat være defineret af de generelle holdninger og principper, der er fastsat i Det Europæiske Råds relevante retningslinjer og konklusioner, navnlig dem af 23. marts 2018 og 25. november 2018.

7.Formålet med forhandlingerne er at etablere et nyt partnerskab mellem Unionen, og, hvis det er relevant, Euratom, og Det Forenede Kongerige, som er omfattende og dækker de interesseområder, der er beskrevet i den politiske erklæring: handel og økonomisk samarbejde, retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar samt tematiske samarbejdsområder. Det påtænkte partnerskab bør danne en sammenhængende struktur og indgå i en overordnet forvaltningsramme.

8.Den politiske erklæring lægger også op til, at det påtænkte partnerskab kan omfatte samarbejdsområder ud over dem, der er beskrevet i deri, hvis parterne under forhandlingerne finder, at det er i deres gensidige interesse. Den anerkender også, at det påtænkte partnerskab kan udvikle sig med tiden.

9.Kommissionen bør tilstræbe at nå så meget som muligt i den korte overgangsperiode og være parat til at fortsætte forhandlingerne om eventuelle resterende spørgsmål efter overgangsperiodens udløb.

III.INDHOLDET AF DET PÅTÆNKTE PARTNERSKAB

GENERELLE PRINCIPPER

10.Det påtænkte partnerskab mellem Unionen og Det Forenede Kongerige bør baseres på og henvise til bl.a. følgende grundlæggende principper og centrale mål:

-anerkende, at velstand og sikkerhed styrkes gennem den regelbaserede verdensorden, forsvaret for individuelle rettigheder og retsstatsprincippet, høje standarder for beskyttelse af arbejdstager- og forbrugerrettigheder og miljø samt bekæmpelse af klimaændringer og fri og fair handel

-på ny bekræfte parternes vilje til at arbejde sammen for at sikre disse generelle principper og bekæmpe interne og eksterne trusler mod deres værdier og interesser

-sikre en balance mellem rettigheder og forpligtelser og lige konkurrencevilkår. Denne balance skal sikre Unionens beslutningsautonomi, autonomien af dennes retsorden og beskyttelsen af dennes finansielle interesser og være i overensstemmelse med Unionens øvrige principper som fastsat i Det Europæiske Råds relevante retningslinjer, navnlig for så vidt angår det indre markeds og toldunionens integritet og de fire friheders udelelighed

-afspejle Det Forenede Kongeriges status som tredjeland uden for Schengenområdet, og at et ikke-EU-land, der ikke er underlagt samme forpligtelser som et medlem, ikke kan have de samme rettigheder og nyde de samme fordele som et medlem.

DEL I: INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. GRUNDLAGET FOR SAMARBEJDE

A. Centrale værdier og rettigheder

11.Det påtænkte partnerskab bør baseres på fælles værdier og forpligtelser, som bør udtrykkes i de fem bindende politiske bestemmelser (som ligger til grund for alle de omfattende forbindelser mellem Unionen og tredjelande) vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstaten, ikkespredning af masseødelæggelsesvåben, bekæmpelse af terrorisme, retsforfølgning af personer, der er anklaget for de mest alvorlige forbrydelser, der berører det internationale samfund, samt håndvåben og lette våben. Respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiske principper, retsstaten og støtte til ikkespredning bør udgøre væsentlige elementer i det samarbejde, der lægges op til i partnerskabet. Bekæmpelsen af klimaændringer som beskrevet i UNFCCC-processen og navnlig i Parisaftalen bør også udgøre et væsentligt element i det påtænkte partnerskab. Det påtænkte partnerskab bør på ny bekræfte parternes tilsagn om at fremme effektiv og regelbaseret multilateralisme.

B. Databeskyttelse

12.Med henblik på betydningen af datastrømme bør det påtænkte partnerskab bekræfte parternes vilje til at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og fuldt ud respektere Unionens regler om beskyttelse af personoplysninger, herunder Unionens beslutningsproces med hensyn til afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Unionens vedtagelse af afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet bør, hvis de gældende betingelser er opfyldt, være en befordrende faktor for samarbejde og udveksling af oplysninger, navnlig inden for retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager.

2. OMRÅDER AF FÆLLES INTERESSE

A. Deltagelse i EU- og Euratomprogrammer

13.Det påtænkte partnerskab bør fastlægge generelle principper, vilkår og betingelser for Det Forenede Kongeriges deltagelse i og bidrag til EU- og Euratomprogrammer med forbehold af de betingelser, der er fastsat i de tilsvarende instrumenter, på områder som videnskab og innovation, ungdom, kultur og uddannelse, udviklingsbistand og internationalt samarbejde, forsvarskapaciteter, civilbeskyttelse, rummet og andre relevante områder, hvis det er i Unionens interesse. Dette vil omfatte de generelle regler for finansiering og kontrol og revision af gennemførelsen af programmerne og en passende konsultation af Det Forenede Kongerige.

14.Det påtænkte partnerskab bør sikre et fælles tilsagn om at gennemføre et fremtidigt Peace Plus-program, idet de nuværende finansieringsandele bevares i det fremtidige program.

B. Dialoger

15.Det påtænkte partnerskab bør, hvor det er relevant, omfatte dialog og udvekslinger på områder af fælles interesse med henblik på at identificere muligheder for at samarbejde, dele bedste praksis og ekspertise og handle i fællesskab, herunder på områder som kultur, uddannelse, videnskab og innovation, turisme og statistik. På disse områder bør det påtænkte partnerskab anerkende betydningen af mobilitet og midlertidig bevægelse af genstande og udstyr for fremme af samarbejdet og også lette det løbende samarbejde mellem kultur- og uddannelsesrelaterede grupper.

DEL II: ØKONOMISK DEL

1. MÅL OG PRINCIPPER

16.Det påtænkte partnerskab bør omfatte et ambitiøst, vidtrækkende og afbalanceret økonomisk partnerskab. Dette partnerskab bør være omfattende og indbefatte en frihandelsaftale samt et bredere sektorsamarbejde, hvor det er i Unionens interesse. Det bør være i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO) gældende regler, navnlig artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), og sikre, at alle myndighedsniveauer overholder dens bestemmelser effektivt. Det bør omfatte bestemmelser om fiskeri, jf. navnlig nr. 85 i denne dels afsnit 12, og være understøttet af solide forpligtelser, der sikrer lige vilkår for åben og fair konkurrence, jf. denne dels afsnit 15, samt af en effektiv forvaltning og et effektivt tilsyn samt ordninger for tvistbilæggelse og håndhævelse, herunder passende retsmidler. Det bør, i det omfang det er muligt, lette handel og investeringer mellem parterne og samtidig respektere integriteten af Unionens indre marked og toldunionen.

17.Det påtænkte partnerskab bør anerkende, at sikring af bæredygtig udvikling er et overordnet mål for parterne. Det økonomiske partnerskab bør sikre, at parterne bevarer deres autonomi og evnen til at regulere økonomisk aktivitet i overensstemmelse med de beskyttelsesniveauer, som de hver især finder hensigtsmæssige for at nå legitime mål for den offentlige orden som f.eks. folkesundheden, dyre- og plantesundhed og -velfærd, sociale tjenester, uddannelse i offentligt regi, sikkerhed, miljøet, herunder bekæmpelse af klimaændringer, den offentlige sædelighed, social beskyttelse eller forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse samt fremme og beskyttelse af kulturel mangfoldighed og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

2. VARER

A. Mål og principper

18.Det påtænkte partnerskab bør indeholde omfattende ordninger, herunder et frihandelsområde, med told- og reguleringssamarbejde i overensstemmelse med dette afsnits punkt B, C og D, understøttet af solide forpligtelser, der sikrer lige vilkår for åben og fair konkurrence, af en effektiv forvaltning og et effektivt tilsyn samt ordninger for tvistbilæggelse og håndhævelse, herunder passende retsmidler.

B. Frihandelsområde

19.Det påtænkte partnerskab bør sigte mod at etablere et frihandelsområde, der sikrer, at der ikke indføres tariffer, gebyrer, afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner i nogen sektor, forudsat at der sikres lige konkurrencevilkår gennem robuste forpligtelser, jf. denne dels afsnit 15. Al told og alle afgifter på eksport eller foranstaltninger med tilsvarende virkning bør forbydes, og der bør ikke indføres ny told eller nye afgifter. Det påtænkte partnerskab bør også forbyde enhver form for forbud mod eller begrænsning af handel mellem parterne, herunder kvantitative restriktioner eller godkendelseskrav, som ikke kan begrundes med de specifikke regler og undtagelser, der er fastsat i det økonomiske partnerskab, og bør omfatte skærpede discipliner i forbindelse med udstedelse af import- og eksportlicenser, import- og eksportmonopoler, reparerede varer, omladning, genfremstillede produkter og oprindelsesmærkning.

20.Det påtænkte partnerskab bør omfatte passende oprindelsesregler baseret på Unionens generelle præferenceoprindelsesregler, idet der tages hensyn til Unionens interesser.

21.Det påtænkte partnerskab bør også omfatte bestemmelser med henblik på i fællesskab at undersøge passende foranstaltninger i tilfælde af fejl begået af de kompetente myndigheder, navnlig i forbindelse med anvendelsen af præferenceoprindelsesreglerne. Det bør også fastsætte, hvilke procedurer der skal følges, og hvilke passende foranstaltninger parterne kan træffe, såfremt der ikke er etableret et administrativt samarbejde vedrørende toldanliggender, uregelmæssigheder eller svig, og med hensyn til inddrivelse af ubetalt told i tilfælde af toldsvig.

22.Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser om antidumping-, udlignings- og beskyttelsesforanstaltninger, der fastsætter, at hver part om nødvendigt kan træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med WTO-aftalerne om anvendelsen af artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994, WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger, forpligtelserne i henhold til artikel XIX i GATT 1994, WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og artikel 5 i aftalen om landbrug.

C. Toldsamarbejde og handelslettelser

23.Inden for rammerne af EU-toldkodeksen bør det påtænkte partnerskab sigte mod at optimere toldprocedurer, tilsyn og kontrol og lette lovlig handel ved at gøre brug af de fremmende ordninger og teknologier, der er til rådighed, samtidig med at det sikres, at toldmyndighederne kan træffe effektive foranstaltninger ved grænsen for at håndhæve legitime offentlige politikker og beskytte finansielle interesser, herunder toldmyndighedernes effektive håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for si vidt angår alle varer under toldkontrol.

24.Med henblik herpå bør det påtænkte partnerskab bygge på og gå videre end WTO-aftalen om handelslettelser. Det bør indeholde et omfattende sæt af toldrelaterede bestemmelser om gennemsigtighed, effektivitet og den ikkediskriminerende karakter af toldprocedurer og -praksis.

25.Det påtænkte partnerskab bør også omfatte administrativt samarbejde og gensidig bistand i anliggender med tilknytning til told- og merværdiafgift (moms), herunder udveksling af oplysninger til bekæmpelse af told- og momssvig og andre ulovlige aktiviteter og gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter.

26.Desuden bør det planlagte partnerskab omfatte ordninger til lettelse af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport samt ordninger vedrørende toldsikkerhedsforanstaltninger, herunder i form af gensidig anerkendelse af programmer for autoriserede økonomiske operatører (AEO), hvis det er i Unionens interesse og de nødvendige betingelser med hensyn til sikkerheden i forbindelse med handel med varer er opfyldt.

D. Reguleringsmæssige aspekter

27.Samtidig med at den reguleringsmæssige autonomi bevares, bør det påtænkte partnerskab indføre bestemmelser til fremme af reguleringsmæssige tilgange, der er gennemsigtige, effektive og så vidt muligt forenelige, og som bidrager til at undgå unødvendige hindringer for handel med varer. Discipliner for tekniske handelshindringer (TBT) og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS) bør bygge på og gå ud over de respektive WTO-aftaler.

28.Specifikt bør TBT-disciplinerne fastsætte principper inden for standardisering, tekniske forskrifter, overensstemmelsesvurdering, akkreditering, markedsovervågning, metrologi og mærkning. TBT-bestemmelserne bør omfatte en definition af internationale standarder baseret på de to parters fælles nuværende praksis og sigte mod at fremme anvendelsen af relevante internationale standarder som grundlag for tekniske forskrifter samt af strømlinede prøvnings- og certificeringskrav, f.eks. gennem anvendelsen af en risikobaseret tilgang til overensstemmelsesvurdering (herunder anvendelse af selvcertificering i sektorer, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt). Det påtænkte partnerskab bør også oprette en mekanisme til hastebehandling af specifikke handelsmæssige problemer i forbindelse med TBT-foranstaltninger og omfatte bestemmelser, der har til formål at sikre rettidig formidling af oplysninger om gældende TBT-foranstaltninger til importører og eksportører i begge parter.

29.Inden for SPS bør det påtænkte partnerskab bygge på og gå videre end WTO-aftalen om SPS-foranstaltninger med det formål at lette adgangen til parternes respektive markeder og samtidig beskytte menneskers og dyrs sundhed samt plantesundheden. SPS-bestemmelserne bør videreføre anvendelsen af en EU-dækkende procedure for opnåelse af udførselstilladelse (fælles enhed) og bør anerkende regionalisering i tilfælde af udbrud af sygdomme eller skadegørere på grundlag af relevante epidemiologiske oplysninger fra den eksporterende part. SPS-bestemmelserne bør tage hensyn til de respektive internationale standarder, retningslinjer og henstillinger fra den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og Codex Alimentarius. SPS-bestemmelserne bør omfatte gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling, undgåelse af unødige forsinkelser, harmonisering, anerkendelse af parternes status for sundhed og skadegørere, kontrol, inspektions- og godkendelsesprocedurer, revision, certificering, importkontrol, hasteforanstaltninger, virksomhedsgodkendelse uden forudgående inspektion, reguleringsmæssigt samarbejde, samarbejde om antimikrobiel resistens, samarbejde i multilaterale fora med relevans for SPS-spørgsmål, samarbejde om bæredygtige fødevaresystemer og oprettelse af en mekanisme til hastebehandling af specifikke handelsmæssige problemer i forbindelse med SPS-foranstaltninger eller andre relevante spørgsmål. Det påtænkte partnerskab bør fremme fortsat samarbejde og udvekslinger vedrørende dyrevelfærd. Det påtænkte partnerskab bør opretholde anvendelsen af forsigtighedsprincippet i Unionen som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

30.Det påtænkte partnerskab bør fastlægge en ramme for frivilligt reguleringssamarbejde på områder af interesse for Unionen, herunder informationsudveksling og udveksling af bedste praksis.

31.Det påtænkte partnerskab bør omfatte tværfaglig ekspertise om god reguleringspraksis og gennemsigtighed i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af effektive, omkostningseffektive bestemmelser om varer, herunder tidlige offentlige høringer om væsentlige nye bestemmelser eller omfattende revision af eksisterende foranstaltninger.

3. TJENESTEYDELSER OG INVESTERINGER

A. Mål og principper

32.Det påtænkte partnerskab bør omfatte ambitiøse, omfattende og afbalancerede bestemmelser om handel med tjenesteydelser og investeringer i servicesektoren og andre sektorer, idet hver parts ret til at regulere respekteres. Disse bestemmelser bør sigte mod et liberaliseringsniveau i handelen med tjenesteydelser, der går ud over parternes forpligtelser i Verdenshandelsorganisationen, og som tager hensyn til Unionens eksisterende frihandelsaftaler.

33.I overensstemmelse med artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) bør det påtænkte partnerskab tilstræbe en betydelig sektordækning, der omfatter alle leveringsmåder og stiller som betingelse, at al forskelsbehandling praktisk talt er fraværende i de omfattede sektorer. Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser om undtagelser og begrænsninger, hvor det er relevant, herunder udelukkelse af aktiviteter, der udføres under udøvelse af offentlig myndighed. Audiovisuelle tjenesteydelser bør undtages fra bestemmelserne om liberalisering. De offentlige tjenester i Unionen bør bibeholde deres høje kvalitet i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og navnlig protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse og under hensyntagen til Unionens forbehold på dette område, herunder i GATS. Bestemmelserne om tjenesteydelser og investeringer bør omfatte sektorer som liberale tjenesteydelser og erhvervstjenester, telekommunikationstjenester, post- og kurertjenester, distributionstjenester, miljøtjenester, finansielle tjenesteydelser og transporttjenester 1 .

B. Markedsadgang og ikkeforskelsbehandling

34.Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser om markedsadgang og national behandling i henhold til værtsstatens regler for parternes tjenesteudbydere og investorer og tage højde for præstationskrav, der pålægges investorer.

35.Det bør omfatte bestemmelser, som ville give fysiske personer mulighed for indrejse og midlertidigt ophold i forretningsøjemed i bestemte områder. Intet i det påtænkte partnerskab bør dog være til hinder for, at parterne anvender deres nationale love, forskrifter og krav vedrørende indrejse og ophold, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at de fordele, der opnås i medfør af det påtænkte partnerskab, udlignes eller forringes. De gældende love, forskrifter og krav i Unionen vedrørende arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder bør fortsat finde anvendelse.

C. Reguleringsmæssige aspekter

36.Samtidig med at parternes reguleringsmæssige autonomi bevares, bør det påtænkte partnerskab indeholde bestemmelser til fremme af reguleringsmæssige tilgange, der er gennemsigtige, effektive og så vidt muligt forenelige, og som bidrager til at undgå unødvendige reguleringsmæssige krav.

37.I denne forbindelse bør det påtænkte partnerskab omfatte discipliner for national regulering. Disse bør i overensstemmelse med Unionens praksis i frihandelsaftaler omfatte horisontale bestemmelser, f.eks. om licensprocedurer, og reguleringsmæssige bestemmelser i overensstemmelse med Unionens gældende frihandelsaftaler inden for specifikke sektorer såsom telekommunikationsydelser, finansielle tjenesteydelser, leveringstjenester og internationale søtransporttjenester.

38.Det påtænkte partnerskab bør på ny bekræfte parternes forpligtelse til gennem sektorspecifikke bestemmelser for telekommunikationstjenester at sørge for retfærdig og lige adgang til offentlige telekommunikationsnet og -tjenester for hinandens serviceudbydere og sætte ind over for konkurrencebegrænsende praksis.

39.Det påtænkte partnerskab bør fastlægge en ramme for frivilligt reguleringssamarbejde på områder af interesse for Unionen, herunder informationsudveksling og udveksling af bedste praksis.

40.Det påtænkte partnerskab bør omfatte tværfaglig ekspertise om god reguleringspraksis og gennemsigtighed i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af effektive, omkostningseffektive bestemmelser om tjenesteydelser og investeringer, herunder tidlige offentlige høringer om væsentlige nye bestemmelser eller omfattende revision af eksisterende foranstaltninger.

41.Det påtænkte partnerskab bør også omfatte en ramme for forhandlinger om betingelserne for de kompetente nationale myndigheders anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er nødvendige for udøvelsen af bestemte lovregulerede erhverv, hvis dette er i Unionens interesse.

4. SAMARBEJDE OM FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

42.Det påtænkte partnerskab bør på ny bekræfte parternes forpligtelse til at bevare finansiel stabilitet, markedsintegritet, investor- og forbrugerbeskyttelse og fair konkurrence, samtidig med at parternes reguleringsmæssige autonomi og beslutningsautonomi og deres mulighed for at træffe afgørelser om ækvivalens i deres egen interesse respekteres. Dette berører ikke parternes mulighed for at vedtage eller opretholde enhver foranstaltning af forsigtighedshensyn. Det centrale instrument, parterne vil anvende til at regulere samspillet mellem deres finansielle systemer, vil være deres respektive ensidige ækvivalensrammer.

43.Samarbejdet om finansielle tjenesteydelser bør sikre et tæt og hensigtsmæssigt struktureret frivilligt samarbejde om regulerings- og tilsynsforhold, herunder i internationale organer. Samarbejdet bør bevare Unionens regulerings- og tilsynsmæssige autonomi. Det bør give mulighed for uformel udveksling af oplysninger og bilaterale drøftelser om reguleringsmæssige tiltag og andre spørgsmål af interesse, f.eks. ækvivalens. Der bør så vidt muligt sikres en passende gennemsigtighed og stabilitet i samarbejdet.

5. DIGITAL HANDEL

44.I forbindelse med den stigende digitalisering af handel, som omfatter både tjenesteydelser og varer, bør det påtænkte partnerskab omfatte bestemmelser, der har til formål at fremme elektronisk handel, sætte ind over for uberettigede hindringer for elektronisk handel og sikre et åbent, sikkert og pålideligt onlinemiljø for virksomheder og forbrugere, f.eks. om elektroniske tillids- og autentificeringstjenester eller om, at der ikke kræves forhåndsgodkendelse, alene fordi tjenesten leveres elektronisk. De bør også omfatte forbrugerbeskyttelse i onlinemiljøet og uanmodet markedsføringskommunikation. Bestemmelserne bør omhandle datastrømme, uden samtidig at berøre EU's regler for beskyttelse af personoplysninger.

45.Det påtænkte partnerskab bør sikre samarbejde i multilaterale fora og multiinteressentfora på områder af gensidig interesse og etablere en dialog for at udveksle oplysninger, erfaringer og bedste praksis vedrørende fremspirende teknologier.

6. KAPITALBEVÆGELSER OG BETALINGER

46.Det påtænkte partnerskab bør medtage bestemmelser, der muliggør bevægelighed for kapital og betalinger vedrørende transaktioner, der er liberaliseret under det påtænkte partnerskab. Det bør indeholde beskyttelses- og undtagelsesbestemmelser (f.eks. vedrørende Unionens Økonomiske og Monetære Union og betalingsbalancen), som bør være i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om kapitalens frie bevægelighed.

7.INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

47.Det påtænkte partnerskab bør omfatte beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for at fremme innovation, kreativitet og økonomisk aktivitet, der går ud over standarderne i WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) og konventionerne fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), hvor det er relevant.

48.Det påtænkte partnerskab bør opretholde parternes nuværende høje niveau for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder såsom ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, ikkeregistrerede og registrerede designrettigheder, geografiske betegnelser, patenter, fortrolige oplysninger og sortsbeskyttelse. Det påtænkte partnerskab bør bekræfte beskyttelsen af eksisterende geografiske betegnelser som fastsat i udtrædelsesaftalen og fastlægge en mekanisme for beskyttelse af fremtidige geografiske betegnelser, som sikrer det samme beskyttelsesniveau som det, der er fastsat i udtrædelsesaftalen.

49.Det påtænkte partnerskab bør desuden sikre en effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, også i det digitale miljø og ved grænsen.

50.Det påtænkte partnerskab bør omfatte etablering af en passende mekanisme til samarbejde og informationsudveksling mellem parterne om spørgsmål vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder af gensidig interesse såsom deres respektive tilgange og processer vedrørende varemærker, design og patenter.

8. OFFENTLIGE UDBUD

51.I lyset af Det Forenede Kongeriges planlagte tiltrædelse af WTO's aftale om offentlige udbud (GPA) bør det påtænkte partnerskab sørge for gensidige muligheder på parternes respektive markeder for offentlige udbud på grundlag af Det Forenede Kongeriges tilbud om tiltrædelse af GPA og ud over deres forpligtelser i henhold til GPA'en på specifikke områder, uden at det berører parternes nationale regler til beskyttelse af deres væsentlige sikkerhedsinteresser. Disse områder bør omfatte relevante udbud, der ikke er omfattet af GPA'en, som f.eks. de udbud i forsyningssektorerne, der ikke er omhandlet i GPA'en. National behandling bør sikre en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes lokalt etablerede leverandører eller tjenesteydere.

52.Det påtænkte partnerskab bør forpligte parterne til at opretholde standarder, der er baseret på og går videre end GPA'ens standarder, der sikrer gennemsigtighed i forhold til mulighederne på markedet samt regler, procedurer og praksis for offentlige udbud. Baseret på disse standarder bør det påtænkte partnerskab tage sigte på at afbøde risikoen for vilkårlighed ved tildeling af kontrakter og stille effektive og tilgængelige retsmidler og klageprocedurer til rådighed, herunder ved judicielle myndigheder.

9. Mobilitet

53.Det påtænkte partnerskabs mobilitetsordninger, herunder ordningen vedrørende visumfri indrejse med henblik på kortvarigt ophold, bør baseres på ikke‑forskelsbehandling mellem EU-medlemsstaterne og fuld gensidighed.

54.Det påtænkte partnerskab bør tage sigte på at fastsætte betingelser for indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, uddannelse og ungdomsudveksling.

55.Det påtænkte partnerskab bør omfatte koordinering af den sociale sikring under behørig hensyntagen til personers fremtidige bevægelighed.

56.Eventuelle bestemmelser bør ikke berøre ordningerne for det fælles rejseområde, således som de finder anvendelse mellem Det Forenede Kongerige og Irland, jf. udtrædelsesaftalens artikel 38, stk. 2, og artikel 3 i protokollen om Irland/Nordirland.

10. TRANSPORT

A. Luftfart

a) Lufttransport

57.Det påtænkte partnerskab bør behandle samtlige spørgsmål vedrørende luftfartsrelationerne med Det Forenede Kongerige. Det bør på grundlag af kommercielle principper og rimelige og lige muligheder for at konkurrere sikre en gensidig, bæredygtig og afbalanceret åbning af markedet, samtidig med at det indre marked for lufttransportydelser bevares. Visse elementer i det påtænkte partnerskab kan gennemføres trinvist.

58.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at alle EU-luftfartsselskaber behandles lige og uden forskelsbehandling uanset nationalitet i alle spørgsmål, der er omfattet af aftalen.

59.Det bør inkludere bestemmelser om luftfartsselskabers ansøgning om driftstilladelse, der er baseret på procedurer med kortest mulig behandlingstid.

60.Det påtænkte partnerskab bør på gensidigt grundlag omfatte visse trafikrettigheder for at sikre fortsatte forbindelser. Når Det Forenede Kongerige ikke er medlem af Unionen, kan det dog ikke nyde godt af de samme rettigheder og fordele som et medlem. Visse elementer omfattet af den femte frihedsrettighed kan komme i betragtning, hvis de under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges tætte geografiske nærhed afbalanceres med tilsvarende forpligtelser og er i Unionens interesse.

61.Det påtænkte partnerskab bør indeholde passende kontrolmekanismer og mekanismer til udveksling af oplysninger med henblik på at sikre gensidig tillid til gennemførelsen heraf. Det bør indeholde bestemmelser om sikkerhed og sikring på luftfartsområdet, der er så strenge som muligt. Det bør omfatte fleksibilitetsbestemmelser på det driftsmæssige og kommercielle område med særlig vægt på at løse forretningsmæssige spørgsmål.

62.I tillæg til de krav om lige vilkår, der er fastsat i denne dels afsnit 15, bør der fastsættes bestemmelser om åben og fair konkurrence gældende specifikt for luftfartssektoren.

63.Det påtænkte partnerskab bør ikke forhindre beskatning på et ikkediskriminerende grundlag af flybrændstof, der leveres til luftfartøjer. Aftalen bør ikke have indvirkning på momsområdet.

b) Flyvesikkerhed

64.Det påtænkte partnerskab bør lette handel med og investeringer i luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur ved hjælp af et samarbejde på områder som certificering og overvågning, produktionstilsyn samt miljømæssig godkendelse og afprøvning. Forhandlingerne bør baseres på begge parters tilfredshed med den anden parts krav, reguleringsmæssige procedurer og kapacitet til at gennemføre dem.

65.Intet i det påtænkte partnerskab bør medføre parternes gensidige accept af hinandens standarder og tekniske forskrifter. Det bør i stedet begrænse dobbeltarbejde i forbindelse med vurderinger til betydningsfulde lovgivningsmæssige forskelle og i det omfang, det kan lade sig gøre, gøre det muligt for parterne at forlade sig på hinandens certificeringssystem. Det kan også f.eks. på grundlag af parternes erfaring og viden fastsætte de nærmere bestemmelser for, i hvilken grad de respektive myndigheder skal inddrages. For at fremme realiseringen af ovenstående målsætning kan det påtænkte partnerskab også omfatte et reguleringssamarbejde.

66.En part må først acceptere den anden parts resultater eller certifikater, når den kan konstatere, og så længe den kan opretholde tillid til, at den anden part er i stand til at opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse det påtænkte partnerskab. Det påtænkte partnerskab bør omfatte passende samarbejdsmekanismer, således at det på et gensidigt grundlag kan verificeres, at de kontrolorganer, der står for gennemførelsen, stadig er kvalificerede og kompetente.

B. Vejtransport

67.Det påtænkte partnerskab bør skabe åben markedsadgang for begge parters vejgodstransport, herunder kørsel uden last, der foretages i forbindelse med disse transporter:

-af EU-vejgodstransportvirksomheder fra Unionens område til og fra Det Forenede Kongeriges område

-af britiske vejgodstransportvirksomheder til og fra Unionens område.

68.Det påtænkte partnerskab bør også indeholde passende transitordninger.

69.Britiske vejgodstransportvirksomheder bør som tredjelandsoperatører ikke indrømmes de samme rettigheder og fordele som dem, der indrømmes EU-vejgodstransportvirksomheder for så vidt angår vejgodstransport fra en EU-medlemsstat til en anden ("grand cabotage") og vejgodstransport inden for en EU-medlemsstats område ("cabotage").

70.Ud over de krav vedrørende lige vilkår, der er fastsat i denne dels afsnit 15, bør specifikke bestemmelser sikre, at det fælles niveau for beskyttelse af operatører og chauffører (herunder de sociale bestemmelser) inden for vejgodstransporterhvervet ikke bliver lavere end det niveau, der er fastsat i de fælles standarder, der gælder i Unionen og i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb.

71.Det påtænkte partnerskab bør behandle kravene om takografteknologi.

72.Hvad angår personbefordring med bus (lejlighedsvis og regelmæssig) bør det påtænkte partnerskab tage hensyn til den multilaterale Interbusaftale og protokollen til nævnte aftale vedrørende international rutekørsel og speciel rutekørsel, som i øjeblikket er ved at blive undertegnet eller ratificeret af parterne i nævnte aftale og protokol.

C. Jernbanetransport

73.Det påtænkte partnerskab bør om nødvendigt behandle spørgsmålet om den særlige situation, der gør sig gældende for Kanaltunnelen.

11. ENERGI OG RÅSTOFFER

A. Horisontale bestemmelser om energi og råstoffer

74.Det påtænkte partnerskab bør omfatte horisontale bestemmelser om de handels- og investeringsrelaterede aspekter af energi og råstoffer. Det påtænkte partnerskab bør have som mål at sikre et åbent, gennemsigtigt, ikkediskriminerende og forudsigeligt erhvervsmiljø og løse spørgsmålet om dobbelt prisfastsættelse på dette område. Det bør have som mål at fastsætte gennemsigtige og ikkediskriminerende regler for efterforskning og produktion, særlige regler for markedsadgang og bestemmelser om vedvarende energi. Det påtænkte partnerskab bør også omfatte regler til støtte for og fremme af handel og investeringer i sektoren for vedvarende energi.

75.Det påtænkte partnerskab bør også styrke samarbejdet på ovennævnte områder. Det påtænkte partnerskab bør have som mål at fremme udviklingen af en bæredygtig og sikker lavemissionsøkonomi, f.eks. ved hjælp af investeringer i vedvarende energi og energieffektive løsninger.

B. Elektricitet og gas

76.Det påtænkte partnerskab bør omfatte et samarbejde om at støtte levering af omkostningseffektive, rene og sikre forsyninger af elektricitet og gas baseret på konkurrenceprægede markeder og ikkediskriminerende adgang til net. Et sådant samarbejde kræver solide forpligtelser til at sikre lige vilkår, herunder effektiv prissætning af CO2 som omhandlet i denne dels afsnit 15, og integrering af vedvarende energi i energisystemet. Konkurrenceprægede markeder og ikkediskriminerende adgang til nettene forudsætter effektiv adskillelse af netoperatører, uafhængig regulering og foranstaltninger, der hindrer urimelig praksis, der påvirker engrosenergimarkederne.

77.Det påtænkte partnerskab bør omfatte etablering af en ramme med henblik på at lette det tekniske samarbejde mellem el- og gasnetoperatører og -organisationer. Under hensyntagen til at Det Forenede Kongerige forlader det indre energimarked, bør rammen også omfatte mekanismer til i så vid udstrækning som muligt at sikre forsyningssikkerhed og effektiv handel via samkøringslinjer på forskellige tidspunkter.

C. Det civile nukleare

78.I erkendelse af vigtigheden af nuklear sikkerhed og ikkespredning bør det påtænkte partnerskab omfatte bestemmelser om et vidtrækkende samarbejde mellem Euratom og Det Forenede Kongerige om fredelig anvendelse af kerneenergi.

79.Bestemmelserne om nukleart samarbejde bør baseres på overholdelsen af internationale konventioner og traktater. Bestemmelserne om nukleart samarbejde bør understøttes af forpligtelser til at opretholde de høje standarder for nuklear sikkerhed, der finder anvendelse ved overgangsperiodens udløb, og Euratoms og Det Forenede Kongeriges tilsagn om fortsat at forbedre gennemførelsen af principperne i konventionen om nuklear sikkerhed.

80.Bestemmelserne om nukleart samarbejde bør lette handelen med nukleart materiale og udstyr og overførsel af nuklear teknologi og muliggøre samarbejde og udveksling af oplysninger mellem Euratom og Det Forenede Kongerige og dettes nationale myndigheder, herunder i forbindelse med udveksling af oplysninger om nuklear sikkerhedskontrol, nuklear sikkerhed, mængden af radioaktivitet i miljøet og forsyning med medicinske radioisotoper.

12. FISKERI

81.Det påtænkte partnerskabs økonomiske del bør omfatte bestemmelser om fiskeri med rammebestemmelser for forvaltningen af fælles fiskebestande samt betingelserne for adgang til farvande og ressourcer. Det bør garantere et fortsat ansvarligt fiskeri, der sikrer langsigtet bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer i overensstemmelse med de relevante principper i folkeretten og EU-retten, navnlig dem, der danner grundlaget for den fælles fiskeripolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013. Bestemmelserne om fiskeri bør understøttes af en effektiv forvaltning og et effektivt tilsyn tillige med ordninger for tvistbilæggelse og håndhævelse, herunder passende retsmidler.

82.Bestemmelserne om fiskeri bør omfatte et samarbejde om udarbejdelse af foranstaltninger, der tager sigte på bæredygtig udnyttelse og bevarelse af ressourcerne, herunder undgåelse af det ressourcespild, der er forbundet med udsmid. Sådanne foranstaltninger bør være ikkediskriminerende og følge en videnskabeligt baseret tilgang, som er i overensstemmelse med målet om opnåelse af det maksimale bæredygtige udbytte for de berørte bestande. Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser om et samarbejde om dataindsamling og forskning.

83.Foruden samarbejdet om bevarelse, forvaltning og regulering bør målet med bestemmelserne om fiskeri være at opretholde Unionens fiskeriaktiviteter. Det bør navnlig have til formål at hindre, at der opstår økonomisk forvridning for EU-fiskere, der traditionelt har fisket i Det Forenede Kongeriges farvande.

84.Med dette mål for øje bør bestemmelserne om fiskeri bygge på de gældende adgangsbetingelser, kvoteandele og EU-flådens traditionelle aktiviteter og følgelig:

-sikre EU-fartøjer og fartøjer fra Det Forenede Kongerige fortsat gensidig adgang til fiskeri efter alle de relevante arter i henholdsvis Unionens og Det Forenede Kongeriges farvande

-fastsætte stabile kvoteandele, som kun kan tilpasses med begge parters samtykke

-omfatte regler for overførsel og udveksling af kvoter og for fastsættelse af de årlige og flerårige samlede tilladte fangstmængder (eller indsatsbegrænsninger) på grundlag af langsigtede forvaltningsstrategier

-fastlægge de nærmere regler vedrørende opnåelse af fiskeritilladelser og bestemmelser, der sikrer ligebehandling og overholdelse, herunder fælles kontrol- og inspektionsaktiviteter.

85.Vilkårene for adgang til farvande og kvoteandele skal være retningsgivende for de betingelser, der fastsættes for andre aspekter af den økonomiske del af det påtænkte partnerskab, navnlig adgangsbetingelserne inden for rammerne af det frihandelsområde, der omhandlet i denne dels afsnit 2, punkt B.

86.Bestemmelserne om fiskeri bør være fastsat senest den 1. juli 2020, således at de er på plads tids nok til, at de kan bruges til at fastsætte fiskerimulighederne for det første år efter overgangsperioden.

13. SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

87.Det påtænkte partnerskab bør omfatte et særligt kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som skal hjælpe SMV'erne med at drage fuld nytte af det påtænkte partnerskab ved bl.a. at skabe større bevidsthed blandt SMV'erne og øge deres adgang til nyttige oplysninger om regler, forskrifter og procedurer om det at drive forretning, herunder offentlige udbud.

14.GLOBALT SAMARBEJDE

88.Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser, der tager sigte på anerkendelse af betydningen af et globalt samarbejde om behandlingen af spørgsmål af fælles økonomisk, miljømæssig og social interesse. Samtidig med at parterne bevarer deres beslutningsautonomi, bør det påtænkte partnerskab således omfatte et samarbejde i internationale fora, som f.eks. G7 og G20, hvis det er i parternes gensidige interesse, bl.a. på områderne klimaændringer, bæredygtig udvikling, grænseoverskridende forurening, miljøbeskyttelse, folkesundhed og forbrugerbeskyttelse, finansiel stabilitet og bekæmpelse af handelsprotektionisme.

15. LIGE VILKÅR OG BÆREDYGTIGHED

A. Generelt

89.I betragtning af Unionens og Det Forenede Kongeriges geografiske nærhed og indbyrdes økonomiske afhængighed skal det påtænkte partnerskab sikre åben og fair konkurrence med solide forpligtelser til at sikre lige vilkår. Disse forpligtelser bør stå i et rimeligt forhold til rækkevidden og dybden af det overordnede påtænkte partnerskab og parternes økonomiske forbundethed. Disse forpligtelser bør forhindre handelsforvridninger og uretfærdige konkurrencefordele. Med henblik herpå bør den påtænkte aftale opretholde de fælles høje standarder på områderne statsstøtte, konkurrence, statsejede virksomheder, sociale og beskæftigelsesmæssige standarder, miljøstandarder, klimaændringer og relevante spørgsmål på skatteområdet. I den forbindelse bør aftalen bygge på hensigtsmæssige og relevante EU-standarder og internationale standarder. Den bør omfatte tilstrækkelige mekanismer til at sikre en effektiv gennemførelse på nationalt plan samt håndhævelse og tvistbilæggelse, herunder passende retsmidler. Unionen bør også have mulighed for at træffe selvstændige midlertidige foranstaltninger med henblik på at reagere hurtigt på forstyrrelser af de lige konkurrencevilkår på relevante områder.

90.Det påtænkte partnerskab bør forpligte parterne til fortsat at forbedre deres respektive beskyttelsesniveau med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau på de områder, der er omhandlet i nr. 89 . Den offentlige myndighed bør tillægges beføjelser til at ændre forpligtelserne vedrørende lige vilkår for at inkludere yderligere områder eller med tiden fastsætte højere standarder.

B. Konkurrence

91.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at Unionens statsstøtteregler anvendes på og i Det Forenede Kongerige. Hvad angår støtte, der er ydet af Det Forenede Kongerige, og som har indvirkning på samhandelen mellem Storbritannien og Unionen, bør Det Forenede Kongerige etablere en uafhængig håndhævelsesmyndighed, der har tilstrækkelige ressourcer og effektive beføjelser til at håndhæve de gældende regler, og som bør arbejde tæt sammen med Kommissionen. Tvister vedrørende anvendelsen af statsstøttereglerne i Det Forenede Kongerige bør gøres til genstand for tvistbilæggelse.

92.Det påtænke partnerskab bør omfatte forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling og fusioner, der risikerer at fordreje konkurrencen, for så vidt som de påvirker samhandelen mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, medmindre der træffes foranstaltninger, der afbøder virkningerne heraf. Parterne bør også forpligte sig til at foretage en effektiv håndhævelse ved hjælp af konkurrencelovgivning og nationale administrative og retlige procedurer, der gør det muligt på effektiv vis at gribe rettidigt ind over for overtrædelser af konkurrencereglerne, ligesom de bør forpligte sig til at indføre effektive retsmidler.

C. Statsejede virksomheder

93.Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser om statsejede virksomheder, udpegede monopoler og virksomheder med særlige rettigheder eller privilegier for at sikre, at de ikke forvrider konkurrencen eller skaber hindringer for handel og investeringer.

D. Beskatning

94.Det påtænkte partnerskab bør medføre parternes anerkendelse af og forpligtelse til at gennemføre principperne om god forvaltningsskik på beskatningsområdet, herunder de internationale standarder vedrørende gennemsigtighed og udveksling af oplysninger, fair beskatning og OECD's standarder vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS). Det bør sikre, at Det Forenede Kongerige anvender de fælles standarder, der gælder i Unionen og Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, som minimum på følgende områder: udveksling af oplysninger om indtægter, finansielle konti, afgørelser i skattesager, land for land-rapportering, reelt ejerskab og potentielle grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger. Det bør tillige sikre, at Det Forenede Kongerige anvender de fælles standarder, der gælder i Unionen og Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, på bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse og kreditinstitutters og investeringsselskabers offentlige land for land-rapportering.

95.Det påtænkte partnerskab bør på ny bekræfte parternes tilsagn om at begrænse skadelige skatteforanstaltninger, idet de tager hensyn til BEPS-handlingsplanen fra G20-OECD. De bør sikre, at Det Forenede Kongerige på ny bekræfter sin tilslutning til adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning.

E. Arbejdstagerrettigheder og social beskyttelse

96.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at det niveau for beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og social beskyttelse, der er fastsat ved love, forskrifter eller praksis, ikke bliver lavere end det niveau, der er fastsat ved de fælles standarder, der gælder i Unionen og Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, som minimum på følgende områder: grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder forsigtighedsprincippet, retfærdige arbejdsforhold og beskæftigelsesstandarder, ret til information og høring i virksomheden og ved omstrukturering. Det bør også beskytte og fremme dialogen om arbejdsmarkedsforhold mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og deres respektive organisationer og regeringer.

97.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at Det Forenede Kongerige sørger for en effektiv håndhævelse af sine forpligtelser såvel som de love, forskrifter og praksis, der afspejler disse forpligtelser, ved hjælp af nationale myndigheder med tilstrækkelige ressourcer, en effektiv ordning for arbejdstilsyn og effektive administrative og retlige procedurer.

F. Miljø

98.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at det fælles miljøbeskyttelsesniveau, der er fastsat ved love, forskrifter eller praksis, ikke bliver lavere end det niveau, der er fastsat ved de fælles standarder, der gælder i Unionen og Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, som minimum på følgende områder: adgang til miljøoplysninger, offentlig deltagelse og domstolsprøvelse i miljøanliggender, miljøkonsekvensvurdering og strategisk miljøvurdering, industrielle emissioner, luftemissioner og luftkvalitetsmål og lofter, bevaring af natur og biodiversitet, affaldshåndtering, beskyttelse og bevarelse af vandmiljøet, beskyttelse og bevarelse af havmiljøet, forebyggelse, nedbringelse og fjernelse af risici for menneskers sundhed eller for miljøet, som skyldes fremstilling, anvendelse, udslip og bortskaffelse af kemiske stoffer, samt klimaændringer. Der bør i denne forbindelse tages hensyn til den kendsgerning, at Unionen og Det Forenede Kongerige deler biosfære med hensyn til grænseoverskridende forurening. Det påtænkte partnerskab bør føre til fastsættelsen af minimumsforpligtelser, der afspejler de standarder og mål, der gælder ved overgangsperiodens udløb for disse områder, hvis det er relevant. Det påtænkte partnerskab bør sikre, at parterne efterlever forsigtighedsprincippet og principperne om, at der skal gøres en forebyggende indsats, at miljøskader fortrinsvis bør afhjælpes ved kilden, og at forureneren bør betale.

99.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at Det Forenede Kongerige indfører et gennemsigtigt system, som sætter et uafhængigt organ/uafhængige organer med tilstrækkelige ressourcer i stand til at udføre effektiv national overvågning, rapportering, tilsyn og håndhævelse af Det Forenede Kongeriges forpligtelser.

G. Bekæmpelse af klimaændringer

100.Det påtænkte partnerskab bør på ny bekræfte parternes forpligtelse til på effektiv vis at gennemføre internationale aftaler om bekæmpelse af klimaændringer, herunder dem, der er indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonventioner om klimaændringer (UNFCCC), f.eks. Parisaftalen.

101.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at Det Forenede Kongerige opretholder en ordning for fastsættelse af kulstofpriser, der er mindst lige så effektiv og har samme omfang som den, der er fastsat ved de fælles standarder og mål, der er vedtages i Unionen inden overgangsperiodens udløb, og som gælder for perioden derefter. Parterne bør overveje at sammenkæde Det Forenede Kongeriges nationale drivhusgasemissionshandelssystem med Unionens emissionshandelssystem (ETS). En sådan sammenkædning af systemerne bør være baseret på de betingelser, der er fastsat i Unionen, sikre integriteten i Unionens emissionshandelssystem og lige vilkår og give mulighed for med tiden at hæve ambitionsniveauet.

102.Det påtænkte partnerskab bør også sikre, at Det Forenede Kongerige på områder, der ikke er omfattet af en ordning med fastsættelse af kulstofpriser, ikke reducerer beskyttelsesniveauet til under det niveau, der er fastsat ved de fælles standarder og mål, der er fastsat i Unionen ved overgangsperiodens udløb, og som gælder for perioden derefter.

103.Det påtænkte partnerskab bør sikre, at Det Forenede Kongerige indfører et gennemsigtigt system, som sætter et uafhængigt organ/uafhængige organer med tilstrækkelige ressourcer i stand til at udføre effektiv national overvågning, rapportering, tilsyn og håndhævelse af Det Forenede Kongeriges forpligtelser.

H. Andre instrumenter for bæredygtig udvikling

104.I tråd med parternes mål om at sikre en bæredygtig udvikling bør det påtænkte partnerskab fremme gennemførelsen af De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Det påtænkte partnerskab bør omfatte bestemmelser om overholdelse og effektiv gennemførelse af relevante internationalt vedtagne principper og regler. Dette bør omfatte Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konventioner og bestemmelserne i Europarådets europæiske socialpagt. Det påtænkte partnerskab bør også omfatte multilaterale miljøaftaler, herunder dem, der vedrører klimaændringer, navnlig Parisaftalen, og multilaterale initiativer vedrørende modvirkning af klimaændringer såsom i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO).

105.Hvis parterne forbedrer deres miljø-, social-, arbejdstager- og klimabeskyttelsesniveau ud over forpligtelserne i nr. 96 , 98 og 100 - 102 , bør det påtænkte partnerskab desuden omfatte bestemmelser, der forhindrer parterne i at forringe denne yderligere beskyttelse med det formål at fremme handel og investeringer.

106.Det påtænkte partnerskab bør med henblik herpå fremme det bidrag, som handel og investeringer yder til bæredygtig udvikling, bl.a. ved gennem bilateralt samarbejde og i internationale fora og med andre midler at tage fat på områder såsom lettelse af handel med miljø- og klimavenlige varer og tjenesteydelser og fremme af frivillige garantiordninger for bæredygtighed og af virksomheders sociale ansvar. Det bør navnlig omfatte samarbejde i internationale fora, som f.eks. UNFCCC, G7 og G20, også bilateralt, med henblik på at hæve ambitionsniveauet med hensyn til bæredygtig udvikling og bekæmpelse af klimaændringer. Det bør også fremme handel, der giver prioritet til en klimarobust udvikling med lav emission. Det påtænkte partnerskab bør desuden fremme handel med lovligt erhvervede bæredygtige naturressourcer, navnlig for så vidt angår biodiversitet, dyr og planter, akvatiske økosystemer og skovbrugsprodukter, og omfatte relevante internationale instrumenter og metoder.

107.Det påtænkte partnerskab bør omfatte inddragelse af og dialog med civilsamfundet.

108.Det påtænkte partnerskab bør omfatte overvågning af forpligtelsernes gennemførelse og af det påtænkte partnerskabs sociale og miljømæssige virkninger, bl.a. ved hjælp af en offentlig evalueringsprocedure, offentlig kontrol og tvistbilæggelsesmekanismer samt tilskyndelsesinstrumenter og handelsrelaterede samarbejdsaktiviteter, også i relevante internationale fora.

16. ALMINDEL IGE UNDTAGELSER

109.Det påtænkte partnerskab bør omfatte almindelige undtagelser, der gælder for de relevante dele af det påtænkte partnerskab, herunder i forbindelse med sikkerhed, betalingsbalancespørgsmål, tilsynsvirksomhed og beskatning, og som er baseret på de relevante artikler i WTO-aftalen.

DEL III: SIKKERHEDSPOLITIK

1. MÅLSÆTNINGER OG PRINCIPPER

110.Med henblik på Unionens og dens borgeres sikkerhed bør parterne indlede et bredt, omfattende og afbalanceret sikkerhedspartnerskab. Partnerskabet vil tage hensyn til den geografiske nærhed og et skiftende trusselsbillede, herunder grov international kriminalitet, organiseret kriminalitet, terrorisme, cyberangreb, disinformationskampagner, hybride trusler, udhulingen af den regelbaserede verdensorden og de statsbaserede truslers genopblussen.

111.Det påtænkte partnerskab bør bekræfte parternes engagement i at fremme global sikkerhed, velstand og effektiv multilateralisme, understøttet af deres fælles principper, værdier og interesser. Sikkerhedspartnerskabet bør omfatte retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar samt tematisk samarbejde på områder af fælles interesse.

2. RETSHÅNDHÆVELSESSAMARBEJDE OG RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER

112.Sikkerhedspartnerskabet bør sikre et tæt retshåndhævelsessamarbejde og retligt samarbejde med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger, idet der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges fremtidige status som tredjeland uden for Schengenområdet uden bestemmelser om fri bevægelighed for personer. Sikkerhedspartnerskabet bør sikre gensidighed, beskytte Unionens beslutningsautonomi og respektere integriteten af Unionens retsorden og tage hensyn til det forhold, at et tredjeland ikke kan nyde de samme rettigheder og fordele som en medlemsstat.

113.Det påtænkte partnerskab bør understøttes af forpligtelser til at respektere de grundlæggende rettigheder, herunder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, hvilket er en forudsætning for samarbejdet. I den henseende bør det påtænkte partnerskab omfatte automatisk ophør af retshåndhævelsessamarbejdet og det retlige samarbejde inden for straffesager, hvis Det Forenede Kongerige skulle opsige den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK). Det bør også omfatte automatisk suspension, i tilfælde af at Det Forenede Kongerige ophæver de nationale bestemmelser, der gennemfører EMRK, hvilket i givet fald vil forhindre personer i at påkalde sig rettighederne i henhold til EMRK ved Det Forenede Kongeriges domstole. Ambitionsniveauet for det påtænkte retshåndhævelsessamarbejde og retlige samarbejde inden for rammerne af sikkerhedspartnerskabet vil være afhængigt af det niveau, hvormed Det Forenede Kongerige sikrer beskyttelsen af personoplysninger. Kommissionen vil arbejde for, at der vedtages en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med henblik på at fremme dette samarbejde, forudsat at betingelserne er opfyldt. Det påtænkte partnerskab bør indeholde bestemmelser om, at retshåndhævelsessamarbejdet og det retlige samarbejde som fastlagt i sikkerhedspartnerskabet, suspenderes, hvis Kommissionen ophæver eller suspenderer denne afgørelse, eller hvis Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) erklærer afgørelsen ugyldig. Sikkerhedspartnerskabet bør også indeholde retsgarantier for en retfærdig rettergang, herunder bestemmelser om processuelle rettigheder, bl.a. effektiv adgang til advokatbistand. Det bør desuden fastlægge passende grunde til afslag på en anmodning om samarbejde, herunder når en sådan anmodning vedrører personer, der er blevet endelig dømt eller frikendt på grundlag af de samme forhold i en medlemsstat eller Det Forenede Kongerige.

A. Dataudveksling

114.Det påtænkte partnerskab bør fastlægge ordninger for rettidig, effektiv, rationel og gensidig udveksling mellem passageroplysningsenhederne af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) og resultaterne af behandlingen af sådanne oplysninger lagret i de respektive nationale PNR-behandlingssystemer. Det bør også danne grundlag for luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysninger til Det Forenede Kongerige i forbindelse med flyvninger mellem Det Forenede Kongerige og en medlemsstat. Sådanne ordninger bør være i overensstemmelse med de relevante krav, herunder EU-Domstolens udtalelse 1/15.

115.Det påtænkte partnerskab bør omfatte ordninger mellem parterne, som sikrer gensidig adgang til DNA- og fingeraftryksoplysninger, der rådes over på nationalt plan, vedrørende mistænkte og dømte personer samt oplysninger fra køretøjsregistre (Prüm).

116.Uden at dette berører udvekslingen af retshåndhævelsesoplysninger gennem Interpol, Europol, bilaterale eller international aftaler, bør det påtænkte partnerskab muliggøre forenklet udveksling af eksisterende oplysninger og efterretninger mellem de retshåndhævende myndigheder i Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne med henblik på at levere kapaciteter, der, så vidt det er teknisk og juridisk muligt og betragtes som nødvendigt og i Unionens interesse, tilnærmes dem, der udspringer af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA. Dette omfatter oplysninger om eftersøgte eller forsvundne personer og genstande.

B. Operationelt samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder og retligt samarbejde i straffesager

117.Det påtænkte partnerskab bør omfatte samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og Europol og Eurojust i overensstemmelse med de ordninger for samarbejde med tredjelande, der er fastsat i den relevante EU-lovgivning.

118.Det påtænkte partnerskab bør fastlægge effektive ordninger på grundlag af strømlinede procedurer, der er underlagt domstolskontrol, og frister, der gør det muligt for Det Forenede Kongerige og EU-medlemsstaterne at overgive mistænkte og dømte personer effektivt og hurtigt, med mulighed for at fravige kravet om dobbelt strafbarhed i forbindelse med visse lovovertrædelser, og at fastsætte, i hvilket omfang disse ordninger gælder for egne statsborgere og for politiske lovovertrædelser.

119.For at sikre et effektivt og velfungerende praktisk samarbejde mellem retshåndhævende og judicielle myndigheder i straffesager bør det påtænkte partnerskab facilitere og supplere, når det er nødvendigt, anvendelsen af relevante konventioner under Europarådet, bl.a. ved at indføre frister og standardformularer. Det bør også omfatte nødvendige supplerende former for gensidig retshjælp og ordninger, der passer til Det Forenede Kongeriges fremtidige status, herunder fælles efterforskningshold og de seneste teknologiske fremskridt, med henblik på at levere kapaciteter, der, så vidt det er teknisk og juridisk muligt og betragtes som nødvendigt og i Unionens interesse, tilnærmes dem, der udspringer af EU-instrumenter.

120.Det påtænkte partnerskab bør supplere og facilitere anvendelsen af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager og dens tillægsprotokoller og bør indføre ordninger om udveksling af oplysninger om strafferegistre, der passer til Det Forenede Kongeriges fremtidige status, med henblik på at levere kapaciteter, der, så vidt det er teknisk og juridisk muligt og betragtes som nødvendigt og i Unionens interesse, tilnærmer sig dem, der udspringer af EU-instrumentet.

C. Bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af terrorisme

121.Det påtænkte partnerskab bør indeholde forpligtelser til at støtte de internationale bestræbelser på at forebygge og bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, navnlig gennem overholdelse af Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) standarder. Bestemmelserne i det påtænkte partnerskab bør gå længere end FATF-standarderne om oplysninger om reelt ejerskab, bl.a. ved at sikre, at der findes offentlige registre med oplysninger om reelt ejerskab af selskaber og halvoffentlige registre med oplysninger om reelt ejerskab af truster og andre juridiske arrangementer.

3. UDENRIGSPOLITIK, SIKKERHED OG FORSVAR

122.Det påtænkte partnerskab bør omfatte et ambitiøst, tæt og varigt samarbejde om foranstaltninger udadtil med henblik på at beskytte borgerne mod ydre trusler, forebygge konflikter, styrke international fred og sikkerhed og håndtere de grundlæggende årsager til globale udfordringer.

123.Det påtænkte partnerskab bør beskytte Unionens beslutningsautonomi, herunder til at forme sin udenrigspolitik og sin sikkerheds- og forsvarspolitik. Det påtænkte partnerskab bør respektere Unionens retsorden såvel som dens strategiske og sikkerhedsmæssige interesser.

124.Når og hvor Det Forenede Kongerige har fælles interesser med Unionen, bør det påtænkte partnerskab gøre det muligt for Det Forenede Kongerige som tredjeland at samarbejde med Unionen.

125.Partnerskabet bør til fulde udnytte de eksisterende rammer for samarbejde med tredjelande, inklusive gennem De Forenede Nationer og NATO, og det bør muliggøre passende dialog, konsultation, udveksling af oplysninger og samarbejdsmekanismer, som er fleksible, skalerbare og står i et rimeligt forhold til Det Forenede Kongeriges engagement sideløbende med Unionen.

A. Konsultation og samarbejde

126.Det påtænkte partnerskab bør muliggøre strukturerede konsultationer mellem Unionen og Det Forenede Kongerige gennem den politiske dialog om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSSP) såvel som sektordialoger. Parterne kan vælge at indføre sådanne strukturerede konsultationer, hvor det er relevant, inden overgangsperiodens udløb.

127.Det påtænkte partnerskab bør muliggøre samarbejde mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i tredjelande, herunder om konsulær beskyttelse, samt i internationale organisationer, navnlig inden for rammerne af De Forenede Nationer, med henblik på at forene indsatsen i foranstaltningerne udadtil og håndteringen af globale udfordringer.

B. Sanktioner

128.For at gøre det muligt for Det Forenede Kongerige at afstemme sin sanktionspolitik med Unionens, når og hvor de har fælles udenrigspolitiske målsætninger, bør det påtænkte partnerskab fremme dialog og gensidig udveksling af oplysninger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige på passende stadier i deres respektive sanktionsordningers politikcyklus.

C. Operationer og missioner

129.Det påtænkte partnerskab bør fastlægge en ramme i overensstemmelse med de gældende regler, der gør det muligt for Det Forenede Kongerige efter en konkret og individuel vurdering og på Unionens opfordring at deltage i FSFP-missioner og -operationer, som er åbne for tredjelande.

130.Det påtænkte partnerskab bør inden for denne ramme og i forbindelse med en FSFP-mission eller -operation, som Det Forenede Kongerige deltager i, give mulighed for at interagere og udveksle oplysninger med Det Forenede Kongerige på et niveau, der står i rimeligt forhold til Det Forenede Kongeriges bidrag.

D. Udvikling af forsvarskapaciteter

131.Det påtænkte partnerskab bør beskytte Unionens strategiske autonomi og handlefrihed, som understøttes af dens forsvarsindustrielle base. Hvor det er i Unionens industrielle og teknologiske interesse for at lette interoperabiliteten mellem de respektive væbnede styrker kan sikkerhedspartnerskabet, hvis og i det omfang EU-rettens betingelser tillader det, give mulighed for:

a)Det Forenede Kongeriges samarbejde i udviklingen af forsknings- og kapacitetsprojekter inden for rammerne af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) gennem en administrativ ordning

b)deltagelse af berettigede enheder fra Det Forenede Kongerige i samarbejdsbaserede forsvarsprojekter, der samler EU-enheder, og som støttes af Den Europæiske Forsvarsfond

c)Det Forenede Kongeriges undtagelsesvise deltagelse i projekter inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO), hvis det opfordres hertil af Unionen.

132.Det påtænkte partnerskab bør fastsætte, at enhver deltagelse fra Det Forenede Kongeriges side i EDA's eller EU-Satellitcentrets (EUSC's) aktiviteter vedrørende Unionens politikker i bredere forstand, bør være i overensstemmelse med reglerne for deltagelse som fastsat i EU-retten.

E. Udveksling af efterretninger

133.Det påtænkte partnerskab bør give mulighed for udveksling af efterretninger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige på grundlag af gensidig rettidighed og frivillighed, hvor det er relevant, samtidig med at Unionens selvstændige skabelse af efterretningsresultater bevares. En sådan udveksling af efterretninger bør bidrage til en fælles forståelse af Europas sikkerhedsmiljø og fremme samarbejde mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

134.Det påtænkte partnerskab bør muliggøre udveksling af efterretninger og følsomme oplysninger mellem de relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer og Det Forenede Kongeriges myndigheder. Det påtænkte partnerskab bør omfatte samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og EUSC i overensstemmelse med Rådets afgørelse om oprettelse af EUSC på området for rumbaserede billeder.

F. Rummet

135.Det påtænkte partnerskab bør give Det Forenede Kongerige mulighed for at få adgang til Galileos statsregulerede tjeneste (PRS) gennem bestemmelser herom i overensstemmelse med EU-retten. Sådanne PRS-bestemmelser bør sikre Det Forenede Kongerige mulighed for at få adgang til Galileos mest robuste tjeneste til følsomme applikationer inden for rammerne af Unionens operationer eller ad hoc-operationer, der involverer medlemsstaterne.

136.Eftersom der ikke kan gives adgang til udviklingen af teknologier, bør adgangen til Galileos PRS være betinget af:

a)at det kan sikres, at Det Forenede Kongeriges anvendelse af PRS ikke er i strid med Unionens og medlemsstaterne væsentlige sikkerhedsinteresser, og

b)at Det Forenede Kongerige deltager i ikkesikkerhedsrelaterede aktiviteter inden for Unionens rumprogram, jf. del I, afsnit 2, punkt A, om deltagelse i EU-programmer, medmindre og indtil Det Forenede Kongerige giver Unionen adgang til sit planlagte globale satellitnavigationssystem.

G. Udviklingssamarbejde

137.Det påtænkte partnerskab bør give Det Forenede Kongerige mulighed for at bidrage til Unionens instrumenter og mekanismer med fuld respekt for Unionens autonomi med hensyn til programmeringen af udviklingsprioriteterne. Det påtænkte partnerskab bør fremme bæredygtig udvikling og udryddelsen af fattigdom. I den henseende bør partnerskabet sikre, at partnerne fortsat støtter gennemførelsen af De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling og den europæiske konsensus om udvikling.

4. TEMATISK SAMARBEJDE

A. Cybersikkerhed

138.Det påtænkte partnerskab bør muliggøre en dialog mellem Unionen og Det Forenede Kongerige inden for cybersikkerhed, herunder et samarbejde om fremme af en effektiv global praksis inden for cybersikkerhed i relevante internationale organer.

139.Det påtænkte partnerskab bør muliggøre rettidig og gensidig udveksling af oplysninger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om cybersikkerhed, herunder om hændelser og tendenser.

140.I den henseende bør det påtænkte partnerskab muliggøre et samarbejde baseret på gensidighed mellem Det Forenede Kongerige og IT-Beredskabsenheden — Den Europæiske Union (CERT-EU). Det bør give Det Forenede Kongerige mulighed for at deltage i relevante aktiviteter, som udføres af samarbejdsgruppen, der er oprettet i henhold til Unionen direktiv om net- og informationssystemer, og af Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

B. Irregulær migration

141.Det påtænkte partnerskab bør omfatte samarbejde om at tackle irregulær migration, herunder drivkræfterne bag og dens følger, og samtidig anerkende såvel behovet for at beskytte de mest udsatte som Det Forenede Kongeriges fremtidige status som tredjeland uden for Schengenområdet uden bestemmelser om fri bevægelighed for personer. Dette samarbejde bør omfatte:

a)samarbejde med Europol om at bekæmpe organiseret kriminalitet i forbindelse med indvandring i overensstemmelse med de ordninger for samarbejde med tredjelande, der er fastsat i den relevante EU-lovgivning

b)en dialog om fælles mål og om samarbejde, herunder i tredjelande og internationale fora, med henblik på at tackle irregulær migration på et tidligt stadie.

DEL IV: INSTITUTIONELLE OG ANDRE HORISONTALE ORDNINGER

1. STRUKTUR

142.Det påtænkte partnerskab bør være forankret i en overordnet forvaltningsramme, der dækker alle aspekter af økonomisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde, og, efter omstændighederne, aftaler og ordninger, som supplerer det påtænkte partnerskab.

143.Det påtænkte partnerskab bør give mulighed for periodisk revision heraf.

2. FORVALTNING

144.For at sikre, at det påtænkte partnerskab fungerer korrekt, bør det på ny bekræfte forpligtelsen til at indgå i en regelmæssig dialog og indføre robuste, velfungerende og effektive ordninger for forvaltning, tilsyn, gennemførelse, revision og løbende udvikling heraf og for bilæggelse af tvister og håndhævelse, under fuld overholdelse af de respektive retsordeners autonomi.

145.Det påtænkte partnerskab bør fastsætte mulighed for helt eller delvis at træffe selvstændige foranstaltninger, herunder at suspendere anvendelsen af partnerskabet, såvel som alle supplerende aftaler, i tilfælde af en overtrædelse af væsentlige elementer deraf.

A. Strategisk retning og dialog

146.Det påtænkte partnerskab bør omfatte dialog på passende plan med henblik på at udstikke den strategiske retning og drøfte muligheder for samarbejde på områder af gensidig interesse.

147.Der bør også være specifikke tematiske dialoger på passende plan, som bør finde sted så ofte, det er nødvendigt, for at det påtænkte partnerskab kan fungere effektivt.

148.Det påtænkte partnerskab bør etablere en dialog mellem Europa-Parlamentet og Det Forenede Kongeriges parlament, når det findes hensigtsmæssigt, så de lovgivende forsamlinger kan udveksle synspunkter og ekspertise om spørgsmål vedrørende det påtænkte partnerskab.

149.Det påtænkte partnerskab bør tilskynde til civilsamfundsdialog.

B. Forvaltning, administration og tilsyn

150.Det påtænkte partnerskab bør nedsætte et styringsorgan med ansvar for at forvalte og føre tilsyn med gennemførelsen og virkemåden af det påtænkte partnerskab, som vil lette bilæggelsen af tvister som anført nedenfor. Det bør træffe beslutninger og fremsætte henstillinger vedrørende udviklingen af partnerskabet.

151.Styringsorganet bør bestå af parternes repræsentanter på et passende niveau, træffe afgørelser efter fælles overenskomst og holde møde så ofte som nødvendigt, for at det kan udføre sine opgaver. Om nødvendigt kan styringsorganet også nedsætte specialunderudvalg til at bistå sig med udførelsen af opgaverne.

C. Fortolkning

152.Under fuld overholdelse af parternes retsordeners autonomi bør det påtænkte partnerskab fortolkes og anvendes på en ensartet måde.

D. Tvistbilæggelse

153.Det påtænkte partnerskab bør omfatte passende ordninger for tvistbilæggelse og håndhævelse, herunder bestemmelser om hurtig problemløsning. Med henblik herpå bør det omfatte bestemmelser, som tilskynder parterne til at udfolde enhver bestræbelse på at løse ethvert spørgsmål vedrørende det påtænkte partnerskabs virkemåde gennem drøftelse og konsultation, herunder inden for rammerne af styringsorganet for formel løsning.

154.Styringsorganet kan, hvor det er relevant, beslutte at indbringe tvisten for et uafhængigt voldgiftspanel til enhver tid, og begge parter bør kunne gøre dette, hvis styringsorganet ikke er nået frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning inden for et nærmere fastsat tidsrum. Det uafhængige voldgiftspanels afgørelser bør være bindende for parterne.

155.Hvis en tvist rejser et spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten, hvilket også kan tilkendegives af hver af parterne, bør voldgiftspanelet henvise spørgsmålet til EU-Domstolen, som alene har kompetence til at afgøre spørgsmål vedrørende EU-retten, for at få en bindende afgørelse. Voldgiftspanelet bør afgøre tvisten i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse.

156.Hvis en part ikke træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme den bindende bilæggelse af tvisten inden for en rimelig frist, vil den anden part være berettiget til at anmode om økonomisk kompensation eller træffe forholdsmæssige og midlertidige foranstaltninger, herunder suspension af sine forpligtelser inden for rammerne af det påtænkte partnerskab. Det påtænkte partnerskab bør fastsætte de betingelser, hvorpå en part, hvis den anden part fortsat ikke har efterkommet en afgørelse truffet af voldgiftspanelet, jf. artikel 173 i udtrædelsesaftalen, kan suspendere forpligtelser, der følger af enhver del af det påtænkte partnerskab såvel som af supplerende aftaler, jf. udtrædelsesaftalens artikel 178, stk. 2.

3. KLASSIFICEREDE OG FØLSOMME IKKEKLASSIFICEREDE INFORMATIONER

157.Det påtænkte partnerskab bør omfatte gensidige garantier for håndtering og beskyttelse af parternes klassificerede informationer.

158.Om nødvendigt bør parterne fastsætte vilkårene for beskyttelse af følsomme ikkeklassificerede informationer, der videregives og udveksles mellem dem.

4. UNDTAGELSER OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

159.Det påtænkte partnerskab bør indeholde passende undtagelser. Disse bør omfatte videregivelse af oplysninger vedrørende parternes sikkerhedsinteresser.

160.Det påtænkte partnerskab bør tage højde for muligheden for, at en part aktiverer midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, som ellers ville udgøre en manglende overholdelse af dens forpligtelser, i situationer med betydelige økonomiske, samfundsmæssige eller miljømæssige vanskeligheder. Dette bør være underlagt strenge betingelser og omfatte den anden parts ret til udlignende foranstaltninger. De trufne foranstaltninger bør være underlagt uafhængig voldgift.

IV. TERRITORIALT ANVENDELSESOMRÅDE

161.Enhver aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, som forhandles på grundlag af disse forhandlingsdirektiver, bør ikke berøre protokollen om Irland/Nordirland og protokollen om de baseområder i Cypern, hovrover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed.

162.Enhver aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, som forhandles på grundlag af disse forhandlingsdirektiver, vil ikke omfatte Gibraltar.

V.AUTENTISKE SPROG

163.Det påtænkte partnerskab, som bør have samme gyldighed på alle Unionens officielle sprog, bør indeholde en sprogbestemmelse herom.

VI. PROCEDUREMÆSSIGE ORDNINGER FOR FORHANDLINGERNE

164.Kommissionen bør føre forhandlingerne i løbende samråd og dialog med Rådet og dets forberedende organer. I den henseende bør Rådet og Coreper med bistand fra [navnet på det særlige udvalg] rådgive Kommissionen.

165.Kommissionen bør rettidigt høre og rapportere til Rådets forberedende organer. Med henblik herpå bør Rådet før og efter hvert forhandlingsmøde afholde et møde i [navnet på det særlige udvalg]. Kommissionen bør rettidigt forelægge alle nødvendige oplysninger og dokumenter vedrørende forhandlingerne.

166.Kommissionen bør rettidigt holde Europa-Parlamentet fuldt underrettet om forhandlingerne.

167.Kommissionen bør føre forhandlingerne sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og efter aftale med denne om FUSP-spørgsmål.

(1) For så vidt angår visse transporttjenester, se også afsnit 10 nedenfor.
Top