EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

EUT L 319 af 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2072

af 28. november 2019

om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (1), særlig artikel 5, stk. 2, artikel 32, stk. 2, artikel 37, stk. 2 og 4, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2 artikel 53, stk. 2, artikel 54, stk. 2 artikel 72, stk. 1, artikel 73, artikel 79, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2016/2031 finder anvendelse fra den 14. december 2019. For at forordningens bestemmelser kan få fuld virkning, skal der vedtages gennemførelsesbestemmelser, der regulerer skadegørere, planter, planteprodukter og andre objekter, samt krav, som er nødvendige for at beskytte Unionens område mod plantesundhedsmæssige risici.

(2)

I den forbindelse bør der fastsættes specifikke regler for at listeopføre EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere samt foranstaltninger til at forhindre deres forekomst i de respektive områder i Unionen eller på planter til plantning.

(3)

Skadegørerne i del A i bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF (2) og del A, kapitel I, i bilag II til samme direktiv er blevet revurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«) med henblik på at opstille listen over EU-karantæneskadegørere i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/2031. Revurderingen var nødvendig for at opdatere de pågældende skadegøreres plantesundhedsmæssige status i overensstemmelse med den seneste tekniske og videnskabelige udvikling og for at vurdere, om de opfylder kriterierne i nævnte forordnings artikel 3 med hensyn til Unionens område og afsnit 1 i bilag I til nævnte forordning.

(4)

Som følge af revurderingen bør nogle af de i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF opførte skadegørere ikke være opført på listen over EU-karantæneskadegørere, da de ikke opfylder betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) 2016/2031 med hensyn til Unionens område.

(5)

For visse andre skadegørere, hvoraf nogle er opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF, er det konstateret, at de opfylder betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) 2016/2031 med hensyn til Unionens område, og de bør derfor opføres på listen over EU-karantæneskadegørere.

(6)

Som følge af revurderingen bør nogle af de skadegørere, der er opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF som skadegørere, der ikke vides at forekomme i Unionens område, opføres på listen over EU-karantæneskadegørere som skadegørere, der vides at forekomme i Unionens område, da det er konstateret, at de forekommer i visse dele af Unionens område.

(7)

Navnene på visse skadegørere bør opdateres for at afspejle den seneste udvikling i den internationale nomenklatur. Disse skadegørere skal listeopføres sammen med de respektive koder, der tildeles af Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (»EPPO«). Det er nødvendigt for at sikre identificering af de pågældende skadegørere, selv i tilfælde af eventuelle fremtidige navneændringer.

(8)

De beskyttede zoner, der er anerkendt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 (3), og de respektive skadegørere, der er opført i del B i bilag I og del B i bilag II til direktiv 2000/29/EF, er blevet revurderet af Kommissionen. Formålet med revurderingen var at afgøre, om de respektive skadegørere svarer til beskrivelsen af beskyttet zone-skadegørere i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031.

(9)

Revurderingen er baseret på de respektive ansøgninger fra medlemsstaterne om anerkendelse, ændring eller ophævelse af beskyttede zoner, regelmæssige undersøgelsesrapporter fra medlemsstaterne, Kommissionens inspektioner og en række andre videnskabelige og tekniske data.

(10)

For visse skadegørere, hvoraf nogle er opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF, er det konstateret, at de opfylder betingelserne i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, og de bør derfor opføres på listen over beskyttet zone-karantæneskadegørere. De pågældende skadegørere bør opføres sammen med de respektive koder, der tildeles af EPPO, for at sikre identificering af de pågældende skadegørere, selv i tilfælde af eventuelle fremtidige navneændringer.

(11)

Forordning (EF) nr. 690/2008 bør ophæves for at undgå overlapning med listen over beskyttede zoner i nærværende forordning.

(12)

EPPO har foretaget en revurdering af de skadegørere, der er opført i del A, kapitel II, i bilag II til direktiv 2000/29/EF, bestandene i punkt 3 og skadegørerne i punkt 6 i bilag I til direktiv 66/401/EØF (4) og skadegørerne i punkt 3 i bilag II til Rådets direktiv 66/402/EØF (5), bilag I til Rådets direktiv 68/193/EØF (6) og de skadegørere, der er opført i de retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 5, i Rådets direktiv 98/56/EF (7), bilag II til Rådets direktiv 2002/55/EF (8), bilag I og punkt B i bilag II til Rådets direktiv 2002/56/EF (9) og de retsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte direktivs artikel 18, litra c), punkt 4 i bilag I og del I, punkt 5, i bilag II til Rådets direktiv 2002/57/EF (10), de retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 4 i Rådets direktiv 2008/72/EF (11), og de retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 4 i Rådets direktiv 2008/90/EF (12).

(13)

Revurderingen var nødvendig for at opdatere de pågældende skadegøreres plantesundhedsmæssige status i overensstemmelse med den seneste tekniske og videnskabelige udvikling og for at vurdere, om de opfylder de respektive kriterier i artikel 36 i forordning (EU) 2016/2031 med hensyn til Unionens område og afsnit 4 i bilag I til nævnte forordning.

(14)

For visse skadegørere, hvoraf nogle er opført i nævnte direktiver, er det konstateret, at de opfylder betingelserne i artikel 36 i forordning (EU) 2016/2031 med hensyn til Unionens område, og de bør derfor opføres på listen over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere. I overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 37, stk. 7, skal listen fastsætte bestemmelser for specifikke kategorier af relevante planter til plantning, som er omhandlet i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF.

(15)

I visse tilfælde bør de respektive planter til plantning ikke indføres i eller flyttes inden for Unionens område, hvis forekomsten af de regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af de regulerede ikke-karantæneskadegørere ligger over en bestemt tærskelværdi, jf. artikel 37, stk. 8, i forordning (EU) 2016/2031. Som yderligere fastsat i samme artikel skal tærskelværdien kun fastsættes, hvis det er muligt for professionelle operatører at sikre, at incidensen af den pågældende regulerede ikke-karantæneskadegører på de pågældende planter til plantning ikke overstiger den pågældende tærskelværdi, og det er muligt at verificere, om tærskelværdien overskrides i partier af de pågældende planter til plantning.

(16)

I henhold til artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) 2016/2031 skal foranstaltninger til at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på planterne til plantning finde anvendelse, uden at det berører foranstaltningerne vedtaget i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 98/56/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF. Nærværende forordning bør derfor ikke berøre de foranstaltninger, der er indført i overensstemmelse med nævnte direktiver, vedrørende inspektioner, prøveudtagning og testning af berørte planter til plantning eller berørte planter til plantning, som hidrører fra områder eller anlæg, der er frie for eller fysisk beskyttet mod de pågældende regulerede ikke-karantæneskadegørere, behandling af de pågældende planter til plantning eller de planter, som de hidrører fra, eller produktion af de pågældende planter til plantning.

(17)

Endvidere bør nærværende forordnings bestemmelser vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke berøre de undtagelser for planter til plantning, der er vedtaget i overensstemmelse med direktiverne, fra krav vedrørende afsætning, som er fastsat i nævnte direktiver med hensyn til levering af frø til officielle testnings- og inspektionsorganer, levering af planter til udbydere af visse tjenesteydelser, flytning af planter, der er bestemt til videnskabelige formål, fremavlsarbejde, andre test- eller forsøgsformål, ikke endeligt certificeret frø, frø omfattet af undtagelserne fra bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/478 (13) og planter, som bevisligt er bestemt til eksport.

(18)

Indførsel til Unionen af planter, planteprodukter og andre objekter fra alle eller visse tredjelande, som opført i del A i bilag III til direktiv 2000/29/EF, er forbudt.

(19)

De pågældende planter, planteprodukter og andre objekter er blevet vurderet på grundlag af eventuel ny dokumentation, den skadegørerrisiko, de udgør for Unionens område, og opdateringen af listen over EU-karantæneskadegørere.

(20)

På grundlag af vurderingen skal visse af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter listeopføres i henhold til artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, sammen med de tredjelande, grupper af tredjelande eller specifikke områder af tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på. Et sådant forbud er nødvendigt, fordi plantesundhedsbeskyttelse af Unionen ikke kan garanteres ved anvendelse af mindre stringente foranstaltninger i denne henseende.

(21)

I lyset af revurderingen af EU-karantæneskadegørere bør der i henhold til artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031 vedtages nye bestemmelser for indførsel til Unionen af visse planter, planteprodukter og andre objekter og de respektive særlige krav, samt bestemmelser for flytning i Unionen af visse planter, planteprodukter og andre objekter og de respektive særlige krav.

(22)

Det bør ikke være obligatorisk at angive KN-koder i forbindelse med listeopførelsen af de planter, planteprodukter og andre objekter, der er omfattet af særlige krav vedrørende flytning inden for Unionens område. Dette er en forholdsmæssig tilgang, da KN-koderne kun er nødvendige med henblik på identificering af de pågældende planter, planteprodukter eller andre objekter, når de indføres i Unionen fra et tredjeland. En sådan tilgang er også i overensstemmelse med artikel 80 i forordning (EU) 2016/2031, i henhold til hvilken sådanne koder ikke oplyses for listeopførelsen af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke et plantepas er påkrævet.

(23)

Indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter er forbudt i deres respektive beskyttede zoner og, hvor det er relevant, med hensyn til deres oprindelsestredjeland, som listeopført i del B i bilag III til direktiv 2000/29/EF. Derudover må de planter, planteprodukter og andre objekter, som opført i del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, kun indføres i de respektive beskyttede zoner, hvis de opfylder de respektive særlige krav.

(24)

De pågældende planter, planteprodukter og andre objekter er blevet vurderet på grundlag af eventuel ny dokumentation, den skadegørerrisiko, de udgør for de respektive beskyttede zoner, og opdateringen af listen over beskyttet zone-karantæneskadegørerne og de beskyttede zoner.

(25)

På grundlag af vurderingen skal visse af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter og de respektive zoner listeopføres i nærværende forordning, som fastsat i artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, sammen med de tredjelande og grupper af tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på.

(26)

Endvidere bør visse af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter samt de respektive beskyttede zoner og særlige krav opføres i nærværende forordning, som fastsat i artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031.

(27)

I henhold til artikel 72, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 skal der opstilles en liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke et plantesundhedscertifikat kræves ved indførsel til Unionens område, og de respektive oprindelses- eller afsendelsestredjelande.

(28)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 kræves der et plantesundhedscertifikat for indførsel til Unionen af planter, undtagen planter opført på listen omhandlet i artikel 72, stk. 1, i henhold til artikel 73, første afsnit, i forordning (EU) 2016/2031. For visse frugter er det dog konstateret, at de opfylder kriterierne i bilag VI til forordning (EU) 2016/2031, og de identificeres som planter, for hvilke der ikke kræves et plantesundhedscertifikat. Der bør derfor ikke stilles krav om et plantesundhedscertifikat ved indførsel til Unionen af de frugter, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019.

(29)

Af hensyn til klarheden bør artikel 2 i og bilag II i nævnte forordning udgå for at undgå overlapning med nærværende forordning.

(30)

I henhold til artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 skal der opstilles en liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat ved indførsel til de respektive beskyttede zoner og de respektive oprindelses- eller afsendelsestredjelande. En sådan liste vil medvirke til at sikre klarhed for de professionelle operatører, kompetente myndigheder og alle andre brugere af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter.

(31)

I henhold til artikel 79, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 skal der opstilles en liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke et plantepas kræves ved flytning inden for Unionens område. En sådan liste vil medvirke til at sikre klarhed for de professionelle operatører, kompetente myndigheder og alle andre brugere af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter.

(32)

For at undgå at pålægge de professionelle operatører krav bør der ikke kræves plantepas ved flytning af frø, som er omfattet af undtagelser fra kravene i de respektive direktiver om afsætning af frø. Dette er hensigtsmæssigt, da denne forordning finder anvendelse, uden at det berører de foranstaltninger, der er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende direktiver, og ikke bør pålægge de professionelle operatører yderligere certificeringskrav ud over de i de pågældende direktiver fastsatte krav.

(33)

I henhold til artikel 80, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 skal der opstilles en liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke et plantepas kræves ved indførsel til eller flytning inden for Unionens område. Disse plantepas bør forsynes med angivelsen »Plantepas — beskyttet zone«, så de kan skelnes fra de plantepas, der kræves ved flytning inden for hele Unionens område. En sådan liste vil medvirke til at sikre klarhed for de professionelle operatører, kompetente myndigheder og alle andre brugere af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter.

(34)

For at undgå forstyrrelser i handelen på grund af ændringerne i kravene vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere bør der fastsættes en begrænset overgangsperiode for frø og andre planter til plantning, som allerede er blevet produceret i Unionen, indført i Unionen eller flyttet inden for Unionen i overensstemmelse med de krav vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere, som var gældende før den 14. december 2019, denne forordnings anvendelsesdato. De pågældende frø og andre planter til plantning kan fortsat indføres i eller flyttes inden for Unionen i overensstemmelse med de pågældende krav i et begrænset tidsrum. Det vil også være forholdsmæssigt at kræve, at plantepas kun attesterer, at de pågældende frø og planter til plantning overholder de relevante krav for EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/2031. En sådan tilgang vil være nødvendig i betragtning af de store mængder frø og andre planter til plantning, som befinder sig i produktionsfasen eller er produceret før den 14. december 2019 efter bestemmelserne i de direktiver om afsætning af frø og andet formeringsmateriale, som var gældende før den dato, hvor der ikke krævedes plantepas vedrørende forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere. Disse planter til plantning er allerede blevet certificeret, og det ville være uforholdsmæssigt at kræve yderligere certificering efter de nye bestemmelser. Det vil derfor være nødvendigt med en overgangsperiode på et år for at sikre gnidningsløs udbredelse på markedet af de pågældende planter til plantning og for at gøre det lettere for de kompetente myndigheder og professionelle operatører at tilpasse sig de nye bestemmelser.

(35)

Denne forordning bør træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at give de kompetente myndigheder og professionelle operatører så lang tid som muligt til at forberede sig på dets anvendelse.

(36)

Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den samme dato som forordning (EU) 2016/2031, den 14. december 2019.

(37)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved nærværende forordning gennemføres forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår listeopførelsen af EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere samt foranstaltningerne vedrørende planter, planteprodukter og andre objekter for at mindske den risiko, disse skadegørere udgør, til et acceptabelt niveau.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning gælder definitionerne i bilag I.

2.   Desuden forstås ved:

a)

»praktisk taget fri for skadegørere«: omfanget af forekomsten af skadegørere, bortset fra EU-karantæneskadegørere eller beskyttet zone-karantæneskadegørere, på planter til plantning eller frugtplanter, som er tilstrækkelig lav til at sikre, at planterne af en acceptabel kvalitet og anvendelighed

b)

»officiel erklæring«: et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, et plantepas, jf. samme forordnings artikel 78, mærkning af træemballage, træ og andre objekter, jf. samme forordnings artikel 96, eller de officielle attesteringer, jf. samme forordnings artikel 99

c)

»systematisk tilgang«: integrering af forskellige risikostyringsforanstaltninger, hvoraf mindst to fungerer uafhængigt, og som, når de anvendes sammen, opnår det passende beskyttelsesniveau mod EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og skadegørere, som er omfattet af de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/2031.

Artikel 3

Liste over EU-karantæneskadegørere

Listen over EU-karantæneskadegørere, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag II til nærværende forordning.

Listen over EU-karantæneskadegørere, der ikke vides at forekomme i Unionens område, findes i del A i bilag II, og listen over EU-karantæneskadegørere, der vides at forekomme i Unionens område, findes i del B i bilag II.

Artikel 4

Liste over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere

Listen over de beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere, som omhandlet i artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 5

Liste over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning med kategorier og tærskelværdier

Listen over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning med kategorier og tærskelværdier, som omhandlet i artikel 37, stk. 2, forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag IV til nærværende forordning. Disse planter til plantning må ikke indføres i eller flyttes inden for Unionen, hvis forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere ligger over tærskelværdierne.

Forbuddet mod indførsel og flytning som fastsat i stk. 1 gælder kun for de kategorier af planter til plantning, der er omhandlet i bilag IV.

Artikel 6

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på specifikke planter til plantning

1.   Foranstaltningerne for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende flytning inden for og indførsel til Unionen af specifikke planter til plantning, jf. artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag V til nærværende forordning.

2.   Listen i bilag IV til nærværende forordning og bilag V berører ikke foranstaltningerne vedtaget i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF og 98/56/EF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF vedrørende:

a)

inspektioner, prøveudtagning og testning af de pågældende planter til plantning eller de planter, de hidrører fra

b)

oprindelsen af de respektive planter til plantning fra de områder eller anlæg, som er frie for eller fysisk beskyttet mod de pågældende regulerede ikke-karantæneskadegørere

c)

behandlinger af de pågældende planter til plantning eller de planter, de hidrører fra

d)

produktionen af planterne til plantning.

3.   Endvidere berører listen i bilag IV til nærværende forordning og bilag V ikke undtagelserne for planter til plantning vedtaget i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF fra kravene vedrørende afsætning, som er fastsat i nævnte direktiver, herunder:

a)

undtagelser vedrørende levering af planter til plantning til officielle testnings- og inspektionsorganer

b)

undtagelser vedrørende levering af uforarbejdede planter til plantning til tjenesteydere med henblik på forarbejdning eller emballering, forudsat at tjenesteyderen ikke får ejendomsret til de leverede planter, og at planternes identitet er garanteret

c)

undtagelser vedrørende levering af planter til plantning på visse betingelser til tjenesteydere med henblik på produktion af visse landbrugsråvarer til industriel produktion eller frøformering

d)

undtagelser for planter til plantning bestemt til videnskabelige formål, fremavlsarbejde, andre test- eller forsøgsformål

e)

undtagelser fra krav vedrørende afsætning for ikke endeligt certificerede planter til plantning

f)

undtagelser fra krav vedrørende afsætning som fastsat i bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/478

g)

undtagelser fra krav vedrørende afsætning for planter til plantning, der bevisligt er bestemt til eksport til tredjelande.

Artikel 7

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionen fra visse tredjelande er forbudt

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionens område er forbudt, sammen med de tredjelande, grupper af tredjelande eller specifikke områder i tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på, jf. artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 8

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande eller i Unionens område og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til eller flytning inden for Unionens område

1.   Listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til Unionens område, jf. artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag VII til nærværende forordning.

2.   Listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i Unionens område og de tilsvarende særlige krav vedrørende flytning inden for Unionens område, jf. artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 9

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til visse beskyttede zoner er forbudt

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande eller i Unionens område, som ikke må indføres i visse beskyttede zoner, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 10

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, der skal indføres i eller flyttes inden for beskyttede zoner, og tilsvarende særlige krav vedrørende beskyttede zoner

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, de respektive beskyttede zoner og de tilsvarende særlige krav vedrørende beskyttede zoner, jf. artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 11

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter samt de respektive oprindelses- eller afsendelseslande, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat

1.   Listen over planter, planteprodukter og andre objekter samt de respektive oprindelses- eller afsendelsestredjelande, for hvis indførsel til Unionens område der kræves et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 72, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i del A i bilag XI til nærværende forordning.

2.   Listen over planter, der er omfattet af undtagelsen fra et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 73, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i del C i bilag XI til nærværende forordning.

3.   Alle planter, bortset fra de stk. 1 og 2 omhandlede planter, må kun indføres i Unionen, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat i overensstemmelse med artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031. De tilgængelige KN-koder for disse planter er opført i del B i bilag XI til nærværende forordning.

Artikel 12

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat ved indførsel til en beskyttet zone fra visse oprindelses- eller afsendelsestredjelande

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat ved indførsel til visse beskyttede zoner fra visse oprindelses- eller afsendelsestredjelande, jf. artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag XII til nærværende forordning.

Artikel 13

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves plantepas ved flytning inden for Unionens område

1.   Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves plantepas ved flytning inden for Unionens område, jf. artikel 79, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag XIII til nærværende forordning.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 kræves der ikke et plantepas ved flytning inden for Unionen af frø, der opfylder begge følgende betingelser:

a)

De er omfattet af de i artikel 6, stk. 3, omhandlede undtagelser, og

b)

de er ikke omfattet af de særlige krav i bilag VIII og X.

Artikel 14

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantepas med angivelsen »Plantepas — beskyttet zone« ved indførsel til og flytning inden for visse beskyttede zoner

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves plantepas ved indførsel til eller flytning inden for visse beskyttede zoner, jf. artikel 80, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag XIV til nærværende forordning.

Plantepas som omhandlet i stk. 1 skal være forsynet med angivelsen »Plantepas — beskyttet zone«.

Artikel 15

Ophævelse af forordning (EF) nr. 690/2008

Forordning (EF) nr. 690/2008 ophæves.

Artikel 16

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 udgår.

2)

Bilag II udgår.

Artikel 17

Overgangsforanstaltninger

Frø og andre planter til plantning, der indføres i Unionens område, flyttes inden for Unionens område eller produceres før den 14. december 2019 i overensstemmelse med de relevante krav i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere inden den dato, kan, indtil den 14. december 2020, indføres i eller flyttes inden for Unionens område, hvis de opfylder de pågældende krav. Pr. 14. december 2020. Artikel 5 og 6 finder anvendelse på alle planter, der er omfattet af denne forordning.

For plantepas, som kræves i overensstemmelse med denne forordning ved flytning af frø og planter til plantning inden for Unionens område, som er omfattet af overgangsperioden i denne artikel stk. 1, kræves der indtil den 14. december 2020 kun attestering af, at de overholder bestemmelserne vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere eller foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/2031.

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 af 4. juli 2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet (EUT L 193 af 22.7.2008, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298).

(5)  Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309).

(6)  Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15).

(7)  Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16).

(8)  Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

(9)  Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60).

(10)  Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).

(11)  Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28).

(12)  Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8).

(13)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/478 af 16. marts 2017 om fritagelse af en række medlemsstater for forpligtelsen til for visse arters vedkommende at anvende Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF om henholdsvis handel med frø af foderplanter, handel med sædekorn, handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, markedsføring af forstligt formeringsmateriale, handel med bederoefrø, handel med grøntsagsfrø og handel med frø af olie- og spindplanter og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/680/EU (EUT L 73 af 18.3.2017, s. 29).


BILAG I

Definitioner, jf. artikel 2, stk. 1

I forbindelse med denne forordning har betegnelserne i del A, når de anvendes i bilagene til denne forordning, samme betydning som i de respektive direktiver, der er opført i del B, anden kolonne.

DEL A

Liste over betegnelser

Præ-basisfrø

Basisfrø, basissæd

Certificeret frø, certificeret sædekorn

Standardfrø

Vin

Udgangsformeringsmateriale

Basisformeringsmateriale

Kerneplanter

Basismateriale

Certificeret materiale

Standardformeringsmateriale

Prydplanteformeringsmateriale

Forstligt formeringsmateriale

Formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Kandidat-kernemoderplante

Kernemoderplante

Basismoderplante

Certificeret moderplante

Conformitas Agraria Communitatis (CAC)-materiale

Frø af foderplanter

Sædekorn

Grøntsagsfrø

Læggekartofler

Frø af olie- og spindplanter

DEL B

Liste over direktiver og bilag

1.

BILAG TIL DENNE FORORDNING

2.

DIREKTIVER

BILAG IV, del A

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af foderplanter)

BILAG V, del A

(Foranstaltninger vedrørende frø af foderplanter)

Direktiv 66/401/EØF

BILAG IV, del B

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende sædekorn)

BILAG V, del B

(Foranstaltninger vedrørende sædekorn)

Direktiv 66/402/EØF

BILAG IV, del C

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende vinformeringsmateriale)

Direktiv 68/193/EØF

BILAG IV, del D

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende prydplanteformeringsmateriale)

BILAG V, del C

(Foranstaltninger vedrørende prydplanter)

Direktiv 98/56/EF

BILAG IV, del E

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø)

BILAG V, del D

(Foranstaltninger vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø)

Direktiv 1999/105/EF

BILAG IV, del F

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende grøntsagsfrø)

BILAG V, del E

(Foranstaltninger vedrørende grøntsagsfrø)

Direktiv 2002/55/EF

BILAG IV, del G

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende læggekartofler)

BILAG V, del F

(Foranstaltninger vedrørende læggekartofler)

Direktiv 2002/56/EF

BILAG IV, del H

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af olie- og spindplanter)

BILAG V, del G

(Foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter)

Direktiv 2002/57/EF

BILAG IV, del I

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

BILAG V, del H

(Foranstaltninger vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter)

Direktiv 2008/72/EF

BILAG IV, del J

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion)

Direktiv 2008/90/EF

BILAG XIII, punkt 4

Sædekorn

Direktiv 66/402/EØF

BILAG XIII, punkt 5

Grøntsagsfrø

Direktiv 2002/55/EF

BILAG XIII, punkt 6

Frø af olie- og spindplanter

Direktiv 2002/57/EF


BILAG II

Liste over EU-karantæneskadegørere og deres respektive koder

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del A: Skadegørere, der ikke vides at forekomme i Unionens område

A.

Bakterier

B.

Svampe og ægsporesvampe

C.

Insekter og mider

D.

Nematoder

E.

Snylteplanter

F.

Virus, viroider og fytoplasmaer

Del B: Skadegørere, der vides at forekomme i Unionens område

A.

Bakterier

B.

Svampe og ægsporesvampe

C.

Insekter og mider

D.

Bløddyr

E.

Nematoder

F.

Virus, viroider og fytoplasmaer

DEL A

SKADEGØRERE, DER IKKE VIDES AT FOREKOMME I UNIONENS OMRÅDE

 

Karantæneskadegørere og deres EPPO-tildelte koder

A. Bakterier

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Svampe og ægsporesvampe

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], undtagen Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] og Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], undtagen:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (non-EU isolates) Werres, De Cock & Man in »t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insekter og mider

1.

Acleris spp. (ikke-europæisk) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) kendt som vektor for virus [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (ikke-europæisk) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (ikke-europæisk) [1CICDF] kendt som vektor for Xylella fastidiosa, f.eks.:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, ikke-europæiske arter [1MARGG], f.eks.:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI]

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (ikke-europæiske populationer) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (ikke-europæisk) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (ikke-europæisk) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (ikke-europæisk) [1TEPHF], f.eks.:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR]

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB]

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU]

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR]

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS]

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI]

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA]

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY]

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU]

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO]

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA]

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA]

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN]

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME]

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI]

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU]

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematoder

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], undtagen:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (non-EU populations) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Snylteplanter

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], undtagen:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl og Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Bedetopkrøllesygevirus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Krysantemumstilknekrosevirus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater) [CTV000]

6.

Citrus leprosis virus [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0]

b)

CiLV-C2 [CILVC2]

c)

HGSV-2 [HGSV20]

d)

Citrus strain of OFV [OFV00] (citrusstamme)

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Kartoffelvirus, -viroider og -fytoplasmaer, f.eks.:

a)

Latent andeskartoffelvirus [APLV00]

b)

Andeskartoffelmosaikvirus [APMOV0]

c)

Arracachavirus B, oca-stamme [AVBO00]

d)

Sodet kartoffelringpletvirus [PBRSV0]

e)

Kartoffelvirus T [PVT000]

f)

Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og kartoffelbladrullesygevirus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (herunder Yo, PVYN00, PVYC00)] og [PLRV00].

9.

Satsumadværgsygevirus [SDV000]

10.

Tobakringpletvirus [TRSV00]

11.

Tomatringpletvirus [TORSV0]

12.

Virus, viroider og fytoplasmaer af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.:

a)

Blåbærbladpletvirus [BLMOV0]

b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00]

c)

Ferskenmosaikvirus [PCMV00]

d)

Ferskenrosettemosaikvirus [PRMV00]

e)

American plum line pattern virus [APLPV0]

f)

Hindbærbladrullevirus [RLCV00]

g)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00]

h)

Ikke-europæiske virus, viroider og fytoplasmaer af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.

13.

Begomovirus undtagen:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

DEL B

SKADEGØRERE, DER VIDES AT FOREKOMME I UNIONENS OMRÅDE

 

Karantæneskadegørere og deres EPPO-tildelte koder

A. Bakterier

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Svampe og ægsporesvampe

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insekter og mider

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Bløddyr

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematoder

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


BILAG III

Liste over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere og deres respektive koder

De beskyttede zoner i kolonne 3 i nedenstående tabel dækker en af følgende:

a)

hele den opførte medlemsstats område

b)

den opførte medlemsstats område med de parentes anførte undtagelser

c)

kun den del af medlemsstatens område, der er anført i parentes.

Beskyttet zone-karantæneskadegørere

EPPO-kode

Beskyttede zoner

a)   Bakterier

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estland

b)

Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (den selvstyrende region Catalonien) og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L’Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante (Comunidad Valenciana))

c)

Frankrig (Korsika)

d)

Italien (Abruzzo, Basilicata, Calabrien, Campanien, Lazio, Ligurien, Marche, Molise, Piemonte (undtagen kommunerne Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalleto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò (provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provinsen Catania) og Centuripe, Regalbuto og Troina (provinsen Enna)), Toscana, Umbrien, Valle d’Aosta)

e)

Letland

f)

Finland

g)

United Kingdom (Isle of Man, Kanaløerne)

h)

indtil den 30. april 2020: Irland (undtagen byen Galway)

i)

indtil 30. april 2020: Italien (Puglia, Lombardiet (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området syd for motorvej A4 i provinsen Verona))

j)

indtil den 30. april 2020: Litauen (undtagen kommunerne Babtai og Kėdainiai (regionen Kaunas))

k)

indtil den 30. april 2020: Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Lendava og Renče-Vogrsko (syd for motorvej H4) og Velika Polana og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)

l)

indtil den 30. april 2020: Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany (Levice), Dvory nad Žitavou (distriktet Nové Zámky), Málinec (distriktet Poltár), Hrhov (distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (distriktet Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

indtil den 30. april 2020: Det Forenede Kongerige

b)   Svampe og ægsporesvampe

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grækenland

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Tjekkiet

b)

Irland

c)

Sverige

d)

Det Forenede Kongerige.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irland

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in »t Veld (EU-isolater)

PHYTRA

indtil den 30. april 2023: Frankrig (undtagen departementet Finistère (Bretagne))

c)   Insekter og mider

1.

Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

BEMITA

a)

Irland

b)

Sverige

c)

Det Forenede Kongerige.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grækenland

b)

Portugal (Azorerne).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irland

b)

Cypern

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irland

b)

Spanien (Ibiza og Menorca)

c)

Cypern

d)

Malta

e)

Portugal (Azorerne og Madeira)

f)

Finland (distrikterne Åland, Tavastland, Kymi, Birkaland, Satakunta, Åbo, Nyland)

g)

Sverige (lenene Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar og Skåne)

h)

Det Forenede Kongerige.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

indtil den 30. april 2020: Irland

b)

indtil den 30. april 2020: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

indtil den 30. april 2020: Irland

b)

indtil den 30. april 2020: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irland

b)

Malta

c)

Det Forenede Kongerige.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irland

b)

Portugal (Azorerne)

c)

Det Forenede Kongerige.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spanien (Granada og Malaga)

b)

Portugal (Alentejo, Algarve og Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Det Forenede Kongerige

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irland

b)

indtil den 30. april 2020: Det Forenede Kongerige (undtagen de lokale administrative områder Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham og Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypern

d)   Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Beet necrotic yellow vein-virus

BNYVV0

a)

Irland

b)

Frankrig (Bretagne)

c)

Portugal (Azorerne)

d)

Finland

e)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Det Forenede Kongerige

3.

Citrus tristeza virus (EU-isolater)

CTV000

Malta


BILAG IV

Liste over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning, med kategorier og tærskelværdier, jf. artikel 5

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del A:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af foderplanter

Del B:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende sædekorn

Del C:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende vinformeringsmateriale

Del D:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Del E:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

Del F:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende grøntsagsfrø

Del G:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende læggekartofler

Del H:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af olie- og spindplanter

Del I:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Del J:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Del K:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af Solanum tuberosum

Del L:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende planter til plantning af Humulus lupulus, bortset fra frø

DEL A

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af foderplanter

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for præ-basisfrø

Tærskelværdier for basisfrø

Tærskelværdier for certificeret frø

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DEL B

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende sædekorn

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for præ-basissæd

Tærskelværdier for basissæd

Tærskelværdier for certificeret sædekorn

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Svampe

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

DEL C

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende vinformeringsmateriale

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø (slægt eller art)

Tærskelværdi for udgangsformeringsmateriale, basisformeringsmateriale, certificeret materiale

Tærskelværdi for standardformeringsmateriale

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø (slægt eller art)

Tærskelværdi for udgangsformeringsmateriale, basisformeringsmateriale, certificeret materiale

Tærskelværdi for standardformeringsmateriale

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Non-grafted Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., bortset fra ikkepodet Vitis vinifera L.

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø (slægt eller art)

Tærskelværdi for udgangsformeringsmateriale, basisformeringsmateriale, certificeret materiale

Tærskelværdi for standardformeringsmateriale

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Grundstammer af Vitis spp. og hybrider deraf, undtagen Vitis vinifera L.

0 % for udgangsformeringsmateriale

Ikke relevant for basisformeringsmateriale og certificeret formeringsmateriale

Ikke relevant

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DEL D

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Planter til plantning, bortset fra frø

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Frø

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Planter til plantning, bortset fra frø

Chrysanthemum L.

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Planter til plantning, bortset fra frø

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Palmae for så vidt angår følgende slægter og arter: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Planter til plantning, bortset fra frø

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemumdværgsygeviroid [CSVD00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolater)

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. New Guinea-hybrider

0 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Blommepoxvirus [PPV000]

Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, bortset fra frø:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., andre arter af Prunus L., som er modtagelige for blommepoxvirus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea-hybrider, Pelargonium L.

0 %

DEL E

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende forstlige formeringsmateriale

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

DEL F

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende grøntsagsfrø

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL G

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende læggekartofler

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for den direkte avl af præ-basislæggekartofler

Tærskelværdi for den direkte avl af basislæggekartofler

Tærskelværdi for den direkte avl af certificerede læggekartofler

PBTC

PB

Symptomer på virusinfektion

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for planten til plantning af præ-basislæggekartofler

Tærskelværdi for planten til plantning af basislæggekartofler

Tærskelværdi for planten til plantning af certificerede læggekartofler

PBTC

PB

Sortbensyge (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rodfiltsvamp fremkaldt af Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

på mere end 10 % af overfladen

5,0 %

på mere end 10 % af overfladen

5,0 %

på mere end 10 % af overfladen

Kartoffelpulverskurv fremkaldt af Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

på mere end 10 % af overfladen

3,0 %

på mere end 10 % af overfladen

3,0 %

på mere end 10 % af overfladen

Symptomer på mosaiksyge fremkaldt af virus

og

symptomer fremkaldt af bladrullevirus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL H

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af olie- og spindplanter

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for præ-basisfrø

Tærskelværdier for basisfrø

Tærskelværdier for certificeret frø

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — spindhør

1 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

1 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

1 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — oliehør

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % for infektion med Phomopsis-komplekset

15 % for infektion med Phomopsis-komplekset

15 % for infektion med Phomopsis-komplekset

Fusarium (anamorf slægt) Link [1FUSAG], bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium (anamorf slægt) Link, bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium (anamorf slægt) Link, bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium (anamorf slægt) Link, bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

DEL I

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Fusarium Link (anamorf slægt) [1FUSAG], bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL J

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Planter til plantning, bortset fra frø

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, og Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Æblemosaikvirus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. and Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Æblerillevedvirus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent og Blackcurrant yellows agent i kombination

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Virus, der forårsager solbærribbesvind [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Kirsebærgrønspætningsvirus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kirsebærbladrullevirus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus, der forårsager kirsebærrustnekrose [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citruspsorosevirus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolater)

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

På frugter: chat fruit [APCF00], bukkelæble [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjernerevne, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Stikkelsbærnervebåndsklorosevirus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 og 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Blommepoxvirus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

For Prunus-hybrider, hvor materiale podes på grundstammer, andre arter af Prunus L.-grundstammer, som er modtagelige for blommepoxvirus.

0 %

Virus, der forårsager Prunus-dværgsyge [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Virus, der forårsager hindbærdværgsyge [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Hindbærringpletpletvirus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DEL K

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af Solanum tuberosum L.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Tærskelværdi for frøene

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DEL L

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende planter til plantning af Humulus lupulus, bortset fra frø

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for planten til plantning

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


BILAG V

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på specifikke planter til plantning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del A:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af foderplanter

1.

Inspektion af bestanden

2.

Prøveudtagning og testning af frø af foderplanter

3.

Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

Del B:

Foranstaltninger vedrørende sædekorn

1.

Inspektion af bestanden

2.

Prøveudtagning og testning af sædekorn

3.

Yderligere foranstaltninger for frø af Oryza sativa L.

Del C:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale og planter til plantning til dekorative formål

Del D:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

1.

Visuelle inspektioner

2.

Foranstaltninger pr. slægt eller art og kategori

Del E:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på grøntsagsfrø

Del F:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på læggekartofler

Del G:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af olie- og spindplanter

1.

Inspektion af bestanden

2.

Prøveudtagning og testning af frø af olie- og spindplanter

3.

Yderligere foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter

Del H:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Del I:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af Solanum tuberosum

Del J:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på Humulus lupulus„ bortset fra frø

DEL A

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af foderplanter

1.   Inspektion af bestanden

1)

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra frøet af foderplanter stammer, vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere i bestanden for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i denne tabel:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø

Tærskelværdier for produktion af basisfrø

Tærskelværdier for produktion af certificeret frø

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end de professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2)

Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion. Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3)

Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

2.   Prøveudtagning og testning af frø af foderplanter

1)

Den kompetente myndighed skal:

a)

officielt udtage prøver af partier af frø af foderplanter

b)

tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under dens officielle tilsyn

c)

sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn, som omhandlet i litra b)

d)

føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i nr. 2).

2)

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn skal underkaste frøet af foderplanter prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til officiel certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3)

Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn.

Ved undersøgelsen af frø med henblik på certificering udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen i bilag III til direktiv 66/401/EØF.

3.   Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

De kompetente myndigheder eller de professionelle operatører under de kompetente myndigheders officielle tilsyn skal foretage følgende yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for visse plantearter på:

1)

præ-basisfrø, basisfrø og certficeret frø af Medicago sativa L. for at forhindre forekomst af Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus og for at fastslå følgende:

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, eller

b)

bestanden er blevet dyrket på jord, hvor der ikke har været nogen bestand af Medicago sativa L. i de sidste tre år før såning, og der er ikke observeret symptomer på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ved markinspektioner i produktionsanlægget, eller der er ikke observeret symptomer på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus på bestande af Medicago sativa L., der støder op til den, under tidligere dyrkning, eller

c)

bestanden tilhører en sort, der anerkendes som meget resistent mod Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, og indholdet af affald må ikke overstige 0,1 vægtprocent.

2)

præ-basisfrø, basisfrø og certficeret frø af Medicago sativa L. for at forhindre forekomst af Ditylenchus dipsaci og for at fastslå følgende:

a)

Der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci i produktionsanlægget under tidligere dyrkning, og de væsentligste værtsbestande er ikke blevet dyrket i de foregående to år i produktionsanlægget, og der er truffet passende hygiejneforanstaltninger for at forebygge angreb på produktionsstedet, eller

b)

der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci i produktionsanlægget under tidligere dyrkning, og der er ikke konstateret Ditylenchus dipsaci ved laboratorietest af en repræsentativ prøve, eller

c)

frøene er blevet underkastet passende fysisk eller kemisk behandling mod Ditylenchus dipsaci og er fundet frie for denne skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

DEL B

Foranstaltninger vedrørende sædekorn

1.   Inspektion af bestanden

1)

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra sædekornet stammer, for at bekræfte, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i denne tabel:

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basissæd

Tærskelværdier for produktion af basissæd

Tærskelværdier for produktion af certificeret sædekorn

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Højst 2 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Højst 2 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Certificeret sædekorn af første generation (C1):

Højst 4 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Certificeret sædekorn af anden generation (C2):

Højst 8 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basissæd

Tærskelværdier for produktion af basissæd

Tærskelværdier for produktion af certificeret sædekorn

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2)

Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion.

Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3)

Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden, der er bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

2.   Prøveudtagning og testning af sædekorn

1)

Den kompetente myndighed skal:

a)

officielt udtage prøver af partier af sædekorn

b)

tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under officielt tilsyn

c)

sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn, som omhandlet i litra b)

d)

føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i nr. 2).

2)

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn skal underkaste sædekornet prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til officiel certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3)

Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn.

Ved undersøgelsen af frø med henblik på certificering udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen i bilag III til direktiv 66/402/EØF.

3.   Yderligere foranstaltninger for frø af Oryza sativa L.

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage følgende yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at frø af Oryza sativa L. opfylder et af følgende krav.

a)

Det har oprindelse i områder, der vides at være frie for Aphelenchoides besseyi.

b)

Det er blevet underkastet officiel testning hos de kompetente myndigheder ved passende nematodetestning på en repræsentativ prøve fra hvert parti og er fundet frit for Aphelenchoides besseyi.

c)

Det er blevet underkastet passende varmtvandsbehandling eller anden passende behandling mod Aphelenchoides besseyi.

DEL C

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Følgende foranstaltninger skal træffes vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planterne til plantning:

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i følgende tabel er opfyldt.

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Planter til plantning, bortset fra frø

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

Planterne er blevet dyrket i områder, der vides at være frie for Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

eller

b)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og planter, der udviser symptomer på den pågældende skadegører, og omkringstående værtsplanter er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

eller

b)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

c)

højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Spiroplasma citri Saglio

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren og er fundet frie for Spiroplasma citri Saglio, og

a)

planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Spiroplasma citri Saglio, eller

b)

produktionsanlægget er fundet frit for Spiroplasma citri Saglio i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion af planterne på det mest passende tidspunkt til påvisning af skadegøreren i den seneste hele vækstsæson, eller

c)

højst 2 % af planterne har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og alle angrebne planter er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

a)

Planterne er produceret i et område, der vides at være frit for Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., eller

b)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed samt omkringstående planter er omgående blevet bortryddet og destrueret, medmindre de var blevet testet på grundlag af en repræsentativ prøve af planter med symptomer, og testningen har vist, at symptomerne ikke er fremkaldt af Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., eller

c)

højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, de pågældende planter med symptomer i produktionsanlægget og den umiddelbare nærhed og de omkringstående planter er omgående blevet bortryddet og destrueret, medmindre de er blevet underkastet testning på grundlag af en repræsentativ prøve af planter med symptomer, og testningen har vist, at symptomerne ikke er fremkaldt af Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., eller

d)

i tilfælde af stedsegrønne arter er planterne blevet visuelt inspiceret før flytning og fundet frie for symptomer på Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

For så vidt angår frø:

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)

For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)

Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)

ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

For så vidt angår frø:

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)

Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)

ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

For så vidt angår frø:

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas perforans Jones et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas perforans Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

Frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas perforans Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)

Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)

ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

For så vidt angår frø:

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)

Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)

ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø

Foranstaltninger

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr i produktionsanlægget siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

c)

planter, der udviser symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, er blevet bortryddet, og de resterende planter er blevet inspiceret ugentligt, og der er ikke observeret symptomer i produktionsanlægget i mindst tre uger før flytning.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

Planterne har oprindelse i områder, der vides at være frie for Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet og Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow i produktionsanlægget eller dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

c)

der er foretaget passende behandlinger mod nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, og planterne er blevet inspiceret før flytning og fundet frie for symptomer på.nålepletsyge.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Frø af Helianthus annuus L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni i frøproduktionsanlægget ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen,

eller

c)

i)

frøproduktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen,

og

ii)

højst 5 % af planterne har udvist symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ved disse inspektioner, og alle planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion,

og

iii)

ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

eller

d)

i)

frøproduktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen,

og

ii)

alle planter, der udviser symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion,

og

iii)

ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, og en repræsentativ prøve fra hvert parti er blevet testet og fundet fri for Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

eller

e)

frøene er blevet underkastet en passende behandling, som er dokumenteret effektiv mod alle kendte stammer af Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

a)

Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys,

eller

b)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley i den seneste hele vækstsæson ved mindst to visuelle inspektioner på passende tidspunkter i løbet af den pågældende vækstsæson, og alle planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

c)

højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og andre planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

Planterne hidrører fra moderplanter, der er blevet inspiceret mindst en gang om måneden i de foregående tre måneder, uden at der er observeret symptomer i produktionsanlægget,

eller

b)

moderplanter, der udviser symptomer, er blevet fjernet og destrueret sammen med planter i en radius på 1 m, og der er anvendt en passende fysisk eller kemisk behandling på planterne, som er blevet inspiceret før flytning og fundet frie for symptomer.

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Aculops fuchsiae Keifer

Planter til plantning, bortset fra frø

Fuchsia L.

a)

Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Aculops fuchsiae Keifer,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på planterne eller på de moderplanter, som de hidrører fra, ved visuelle inspektioner i produktionsanlægget i den foregående vækstsæson på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren,

eller

c)

der er anvendt en passende kemisk eller fysisk behandling på planterne før flytning, efter hvilken planterne er blevet inspiceret, uden at der er fundet symptomer på skadegøreren.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Opogona sacchari Bojer,

eller

b)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, hvor der ikke er observeret symptomer eller tegn på Opogona sacchari Bojer ved visuelle inspektioner, der foretaget mindst hver tredje måned i en periode på mindst seks måneder før flytning,

eller

c)

der anvendes en ordning i produktionsanlægget, der har til formål at overvågne og bekæmpe populationen af Opogona sacchari Bojer og at fjerne angrebne planter, og hvert parti er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren før flytning og fundet frit for symptomer på Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Planter af Palmae, bortset fra frugt og frø, men diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter og arter:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i et område, der er blevet konstateret frit for Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) af det ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

b)

Planterne er i de seneste to år før flytning blevet dyrket i et anlæg i Unionen med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) eller på et sted i Unionen, hvor der er blevet gennemført relevant forebyggende behandling med hensyn til den pågældende skadegører.

c)

Planterne er blevet underkastet visuelle inspektioner, der gennemføres mindst én gang hver fjerde måned, og som bekræfter, at det pågældende materiale er frit for Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

Planterne eller frøplanterne er blevet inspiceret, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på partiet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, eller

b)

løgene er fundet frie for symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundlag af visuelle inspektioner, der er foretaget på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, og pakket til salg til den endelige forbruger.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Planter til plantning, bortset fra frø

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

Planterne er blevet inspiceret, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på partiet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, eller

b)

løgene er fundet frie for symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundlag af visuelle inspektioner, der er foretaget på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, og pakket til salg til den endelige forbruger.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Planter til plantning, bortset fra frø

Malus Mill.

a)

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, og

b)

i)

planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

eller

ii)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

iii)

højst 2 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet frie for Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

a)

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

og

b)

i)

planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

eller

ii)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

iii)

højst 1 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet frie for Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Planter til plantning, bortset fra frø

Pyrus L.

a)

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, og

b)

i)

planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, eller

ii)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for skadegøreren i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret, eller

c)

højst 2 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Planter til plantning, bortset fra frø

Lavandula L.

a)

Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der vides at være frit for Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ved visuelle inspektioner af partierne i den seneste hele vækstperiode,

eller

c)

planter, der udviser symptomer på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., er blevet bortryddet og destrueret, og partiet er blevet testet på grundlag af en repræsentativ prøve af de resterende planter og fundet frit for skadegøreren.

Chrysanthemumdværgsygeviroid

Planter til plantning, bortset fra frø

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Planterne hidrører inden for tre generationer af formering fra bestande, der ved testning er fundet frie for chrysanthemumdværgsygeviroid.

Citrus exocortis viroid

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L.

a)

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på citrus exocortis viroid,

og

b)

Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for skadegøreren i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren.

Citrus tristeza virus (EU-isolater)

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

a)

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet testet inden for de seneste tre år og fundet frie for symptomer på Citrus tristeza virus,

og

b)

i)

planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Citrus tristeza virus,

eller

ii)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Citrus tristeza virus i den seneste hele vækstsæson ved testning af en repræsentativ prøve af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren,

eller

iii)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, som er fysisk beskyttet mod vektorer, og som er fundet frit for Citrus tristeza virus i den seneste hele vækstsæson ved testning af en repræsentativ prøve af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren,

eller

iv)

i tilfælde af et positivt testresultat for forekomst af Citrus tristeza virus i et parti, er alle planter blevet testet enkeltvis, og højst 2 % af planterne blev fundet positive, og de planter, der blev testet og fundet angrebne af skadegøreren, omgående blevet bortryddet og destrueret.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. New Guinea-hybrider

a)

planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet overvågning for relevante thrips-vektorer (Frankliniella occidentalis Pergande), og som ved påvisning deraf er blevet underkastet passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationer deraf,

og

b)

i)

der er ikke observeret symptomer på Impatiens necrotic spot tospovirus på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode, eller

ii)

planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på Impatiens necrotic spot tospovirus i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for Impatiens necrotic spot tospovirus.

Kartoffeltenknoldviroid

Capiscum annuum L.

a)

Der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

b)

planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne test fundet frie for den pågældende skadegører.

Blommepoxvirus

Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, bortset fra frø:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L., som er modtagelige for blommepoxvirus

a)

Vegetativt formerede grundstammer af Prunus, som hidrører fra moderplanter, som er blevet underkastet prøveudtagning og testning inden for de seneste 5 år og fundet frie for blommepoxvirus, og

b)

i)

formeringsmaterialet er blevet produceret i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

ii)

der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson på det mest passende tidspunkt af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og blommepoxvirus' biologi, og planter med symptomer i den umiddelbare nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

iii)

der er observeret symptomer på blommepoxvirus på højst 1 % af planterne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson på det mest passende tidspunkt af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og blommepoxvirus' biologi, og planter med symptomer i den umiddelbare nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for skadegøreren. En repræsentativ andel af planter, der ikke udviser symptomer på blommepoxvirus, kan underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med den pågældende skadegører.

Tomato spotted wilt tospovirus

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea-hybrider, Pelargonium L.

a)

Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet overvågning for relevante thrips-vektorer (Frankliniella occidentalis og Thrips tabaci), og som ved påvisning deraf er blevet underkastet passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationer deraf,

og

b)

der er ikke observeret symptomer på Tomato spotted wilt tospovirus på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode, eller

c)

planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på Tomato spotted wilt tospovirus i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for Tomato spotted wilt tospovirus.

DEL D

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

1.   Visuelle inspektioner

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt.

a)

Forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø af Castanea sativa Mill., er fundet frit for Cryphonectria parasitica ved visuel inspektion i produktionsanlægget eller på produktionsstedet.

b)

Forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø af Pinus spp., er fundet frit for Dothistroma pini, Dothistroma septosporum og Lecanosticta acicola ved visuel inspektion i produktionsanlægget eller på produktionsstedet.

De visuelle inspektioner skal finde sted en gang om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de pågældende skadegørere under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og de respektive skadegøreres biologi.

2.   Krav pr. slægt eller art og kategori

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger vedrørende følgende slægter eller arter, for at sikre følgende:

Castanea sativa Mill.

a)

Det forstlige formeringsmateriale har oprindelse i områder, der vides at være frie for Cryphonectria parasitica, eller

b)

der er ikke observeret symptomer på Cryphonectria parasitica på produktionsstedet eller i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, eller

c)

forstligt formeringsmateriale, der udviser symptomer på Cryphonectria parasitica, på produktionsstedet eller i produktionsanlægget er blevet bortryddet, det resterende materiale er blevet inspiceret ugentligt, og der er ikke observeret symptomer på den pågældende skadegører på produktionsstedet eller i produktionsanlægget i mindst tre uger før flytning af det pågældende materiale.

Pinus spp.

a)

Det forstlige formeringsmateriale har oprindelse i områder, der vides at være frie for Dothistroma pini, Dothistroma septosporum og Lecanosticta acicola, eller

b)

der er ikke observeret symptomer på nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola på produktionsstedet eller i produktionsanlægget eller i den umiddelbare nærhed i den seneste hele vækstsæson, eller

c)

der er foretaget passende behandlinger på produktionsstedet eller i produktionsanlægget mod nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola, og det forstlige formeringsmateriale er blevet visuelt inspiceret før flytning og fundet frit for symptomer på Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola.

DEL E

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på grøntsagsfrø

Følgende foranstaltninger skal træffes vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning: Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i tredje kolonne i følgende tabel er opfyldt.

Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktionsmetode eller en tilsvarende metode,

og

b)

i)

frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

eller

ii)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

iii)

planterne er blevet underkastet officiel testning for Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved den pågældende testning fundet frie for skadegøreren.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

eller

b)

den bestand, hvorfra frøet er høstet, blev visuelt inspiceret på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen og fundet fri for Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

eller

c)

en repræsentativ frøprøve er blevet testet og ved den pågældende testning fundet fri for Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

eller

b)

den bestand, hvorfra frøet er høstet, blev visuelt inspiceret på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen og fundet fri for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

eller

c)

en repræsentativ frøprøve er blevet testet og ved den pågældende testning fundet fri for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)

frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

eller

c)

i)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)

frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

eller

c)

i)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas perforans Jones et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas perforans Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas perforans Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)

frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas perforans Jones et al.,

eller

c)

i)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas perforans Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas perforans Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

eller

b)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)

frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

eller

c)

i)

der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

En repræsentativ prøve af frøet er blevet underkastet visuel inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, hvilket kan være efter en passende behandling, og

b)

frøet er fundet frit for Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

En repræsentativ prøve af frøet er blevet underkastet visuel inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, hvilket kan være efter en passende behandling, og

b)

frøet er fundet frit for Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)

En repræsentativ prøve af frøet er blevet underkastet visuel inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, hvilket kan være efter en passende behandling, og

b)

frøet er fundet frit for Bruchus rufimanus L.

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

Bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

eller

b)

de høstede frø er fundet frie for Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev efter laboratorietest på en repræsentativ prøve,

eller

c)

plantematerialet er blevet underkastet passende kemisk eller fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, og frøene er fundet frie for denne skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)

Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktionsmetode eller en tilsvarende metode, og:

b)

i)

frøene har oprindelse i områder, hvor Pepino mosaic virus vides ikke at forekomme, eller

ii)

der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af Pepino mosaic virus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

iii)

frøene er blevet underkastet officiel testning for Pepino mosaic virus på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne testning fundet frie for skadegøreren.

Kartoffeltenknoldviroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

Frøene har oprindelse i områder, hvor kartoffeltenknoldviroid ikke vides at forekomme, eller

ii)

der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

iii)

frøene er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne testning fundet frie for skadegøreren.

DEL F

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på læggekartofler

Den kompetente myndighed eller, hvis det kræves, den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i følgende tabel er opfyldt.

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Sortbensyge (Dickeya Samson et al. spp., Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

For så vidt angår præ-basislæggekartofler:

Officielle inspektioner viser, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for Dickeya Samson et al. spp. og Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

For så vidt angår samtlige kategorier:

Planterne er blevet underkastet officiel markinspektion foretaget af kompetente myndigheder.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

For så vidt angår præ-basislæggekartofler:

Officielle inspektioner viser, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)

For så vidt angår samtlige kategorier:

i)

Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., idet der tages hensyn til den mulige forekomst af vektorerne,

eller

ii)