EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1597

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/1597 af 3. maj 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt angår en fælles metode og kvalitetsmæssige minimumskrav for at muliggøre en ensartet måling af omfanget af madaffald (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3211

OJ L 248, 27.9.2019, p. 77–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj

27.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 248/77


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) 2019/1597

af 3. maj 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt angår en fælles metode og kvalitetsmæssige minimumskrav for at muliggøre en ensartet måling af omfanget af madaffald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (1), særlig artikel 9, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2008/98/EF er medlemsstaterne forpligtet til at medtage forebyggelse af madaffald i deres affaldsforebyggelsesprogrammer og at kontrollere og evaluere gennemførelsen af deres foranstaltninger til forebyggelse af madaffald ved at måle omfanget af madaffald på grundlag af en fælles metode. Kommissionen skal fastlægge denne fælles metode og fastsætte minimumskvalitetskrav for at muliggøre en ensartet måling af omfanget af madaffald på grundlag af resultaterne af arbejdet i EU's platform om fødevaretab og madspild.

(2)

Definitionen af »fødevarer« i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (2) omfatter fødevarer som helhed i hele fødevareforsyningskæden fra produktion til forbrug. Fødevarer indeholder også ikke-spiselige dele, hvor sådanne dele ikke er adskilt fra de spiselige dele på tidspunktet, hvor fødevaren blev fremstillet, f.eks. knogler med kød bestemt til konsum. Derfor kan madaffald indeholde dele af fødevarer, der er bestemt til indtagelse, og dele af fødevarer, der ikke er bestemt til indtagelse.

(3)

Madaffald omfatter ikke tab i led af fødevareforsyningskæden, hvor visse produkter endnu ikke er blevet til fødevarer, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, f.eks. spiselige planter, der endnu ikke er blevet høstet. Det omfatter heller ikke biprodukter fra produktion af fødevarer, der opfylder kriterierne i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, da sådanne biprodukter ikke er affald.

(4)

Madaffald skal forebygges og reduceres i hele fødevareforsyningskæden. Da typerne af madaffald og faktorerne, der bidrager til frembringelsen af madaffald, varierer meget i de forskellige led i fødevareforsyningskæden, bør madaffald måles separat i hvert led.

(5)

Allokeringen af madaffald til de forskellige led i fødevareforsyningskæden bør foretages i overensstemmelse med den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EU som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (3) som »NACE revision 2«. I mangel af en relevant nomenklatur i NACE rev. 2 bør allokeringen til »husholdninger« udføres med henvisning til afdeling 8, punkt 1.2, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (4).

(6)

Selv om Kommissionens afgørelse 2000/532/EF (5), hvorved der oprettes en europæisk liste over affald, ikke altid giver mulighed for en præcis identifikation af madaffald, kan den give vejledning til de nationale myndigheder i forbindelse med måling af madaffald.

(7)

Materialer fra landbrug som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2008/98/EF og animalske biprodukter som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/98/EF er undtaget fra anvendelsesområdet for nævnte direktiv og bør derfor ikke måles som madaffald.

(8)

For at metoden skal være praktisk anvendelig, og for at byrden som følge af forpligtelserne til at overvåge madaffald kan stå i rimeligt forhold til målet og er rimelig, bør visse affaldsstrømme, som ikke forventes at omfatte madaffald eller at omfatte madaffald i ubetydelige mængder, ikke måles som madaffald.

(9)

For at forbedre nøjagtigheden af målingen af madaffald bør nonfood-materialer, der er blandet sammen med madaffald (f.eks. jord eller emballage) udelukkes fra madaffaldets masse i det omfang, det er muligt.

(10)

Adskillige typer fødevarer kasseres som eller med spildevand, f.eks. drikkevand eller mineralvand på flaske, drikkevarer eller andre væsker. Der findes i øjeblikket ingen metoder til måling af denne type affald, som kan sikre, at de indberettede data er tilstrækkeligt pålidelige og sammenlignelige. Derfor bør sådanne typer fødevarer ikke måles som madaffald. Dog bør medlemsstaterne have mulighed for at indberette oplysninger om disse fødevaretyper på frivillig basis.

(11)

Selv om stoffer, der er bestemt til at blive anvendt som fodermidler, jf. artikel 2, stk. 2, litra e), i direktiv 2008/98/EF, er undtaget fra anvendelsesområdet for direktivet og derfor ikke bør måles som madaffald, er oplysninger om fødevarer, der oprindeligt er bestemt til konsum og derefter anvendes til foder (herunder tidligere fødevarer som defineret i del A, punkt 3, i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (6), vigtige for forståelsen af materialestrømme i forbindelse med fødevarer og kan være nyttige ved planlægningen af en målrettet politik til forebyggelse af madaffald. Af denne årsag bør medlemsstaterne have mulighed for at indberette disse oplysninger på en ensartet måde på frivillig basis.

(12)

For at muliggøre en præcis angivelse af omfanget af madaffald, der produceres i hvert led i fødevareforsyningskæden, bør medlemsstaterne foretage en detaljeret måling af mængden af madaffald. En sådan detaljeret måling børe foretages regelmæssigt i hvert led i fødevareforsyningskæden og mindst én gang hvert fjerde år.

(13)

I henhold til artikel 37, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF skal medlemsstaterne årligt indberette mængder af madaffald. For at sikre proportionalitet og reducere den administrative byrde bør medlemsstaterne have adgang til en række metoder til måling af madaffald med henblik på udarbejdelse af disse årlige rapporter, herunder den eksisterende analyse af produktion af madaffald, nye undersøgelser om madaffald samt data indsamlet i forbindelse med affaldsstatistik eller rapporteringsforpligtelser vedrørende affald og andre samfundsøkonomiske data eller en kombination af disse. Der bør så vidt muligt anvendes etablerede datakilder som f.eks. det europæiske statistiske system.

(14)

For at sikre en ensartet overvågning af materialestrømme i fødevareforsyningskæden i forbindelse med en målrettet politik til forebyggelse af madaffald bør det sikres, at medlemsstater, der vælger at måle madaffald mere detaljeret eller udvide dækningen af målingerne til forbundne materialestrømme, kan gøre dette på en ensartet måde.

(15)

For at muliggøre kontrol af de indberettede data og forbedring af målemetoderne og for at muliggøre sammenligning af disse metoder bør medlemsstaterne give yderligere oplysninger om målemetoderne og kvaliteten af de indsamlede data —–

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde for måling af madaffald

1.   Mængden af madaffald måles separat i følgende led i fødevareforsyningskæden:

a)

primærproduktion

b)

forarbejdnings- og fremstillingssektoren

c)

detailhandelen og anden fødevaredistribution

d)

restaurationsbranchen og restaurationstjenester

e)

husholdninger.

2.   Madaffald allokeres til et af leddene i fødevareforsyningskæden nævnt under stk. 1, i overensstemmelse med bilag I.

3.   Målingerne omfatter madaffald, der er klassificeret i henhold til affaldskoderne i bilag II eller i henhold til enhver anden affaldskode for affald, som omfatter madaffald.

4.   Målingen af madaffald omfatter ikke følgende:

a)

materialer til landbrug som nævnt i artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2008/98/EF

b)

animalske biprodukter som nævnt i artikel 2, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/98/EF

c)

restmængder af madaffald, som indsamles med emballageaffald klassificeret under affaldskode »15 01 — Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)« i den europæiske liste over madaffald som fastsat i afgørelse 2000/532/EF

d)

restmængder af madaffald, som indsamles med affald klassificeret under affaldskode: »20 03 03 — Affald fra gadefejning« i den europæiske liste over madaffald som fastsat i afgørelse 2000/532/EF

e)

non-food-materialer, der er blandet med madaffald, når det indsamles, i det omfang det er muligt.

5.   Målingen af madaffald omfatter ikke følgende elementer, jf. dog de frivillige målinger i artikel 3:

a)

madaffald, der bortskaffes som eller med spildevand

b)

stoffer, der er bestemt til anvendelse som fodermidler, jf. artikel 2, stk. 2, litra e), i direktiv 2008/98/EF.

Artikel 2

Metode til måling af madaffald

1.   Medlemsstaterne måler hvert år mængden af produceret madaffald i løbet af et helt kalenderår.

2.   Medlemsstaterne måler mindst én gang hvert fjerde år mængden af madaffald i et bestemt led af fødevareforsyningskæden ved anvendelse af metoden i bilag III.

3.   Når metoden i bilag III ikke anvendes, måler medlemsstaterne mængden af madaffald i et givet led i fødevareforsyningskæden ved anvendelse af metoden i bilag IV.

4.   For den første rapporteringsperiode, jf. artikel 37, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2008/98/EF måler medlemsstaterne mængden af madaffald i alle led af fødevareforsyningskæden ved anvendelse af metoden i bilag III. For denne periode kan medlemsstaterne anvende oplysninger, der allerede er indsamlet under eksisterende ordninger for 2017 eller senere.

5.   Mængden af madaffald måles i metriske ton frisk masse.

Artikel 3

Frivillige målinger

Medlemsstaterne kan måle og forsyne Kommissionen med yderligere oplysninger om omfanget af madaffald samt data vedrørende forebyggelse af madaffald. Sådanne data kan omfatte:

a)

mængden af madaffald sammensat af dele af fødevarer, der er bestemt til at skulle indtages af mennesker

b)

mængden af madaffald, der bortskaffes som eller med spildevand

c)

mængden af fødevarer, der er blevet omfordelt til konsum, jf. artikel 9, stk. 1, litra h), i direktiv 2008/98/EF

d)

mængden af fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum og bragt i omsætning med henblik på omdannelse til foder af en leder af en foderstofvirksomhed, som defineret i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 178/2002

e)

tidligere fødevarer som defineret i punkt 3 i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 68/2013.

Artikel 4

Kvalitetsmæssige minimumskrav

1.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af målinger af madaffald. Medlemsstaterne skal især sikre, at:

a)

målingerne foretaget i overensstemmelse med metoden i bilag III er baseret på et repræsentativt udsnit af den population, som resultaterne anvendes på, og afspejler på passende vis variationer i data vedrørende de mængder madaffald, der skal måles

b)

målingerne foretaget i overensstemmelse med metoden i bilag IV er baseret på de bedst mulige tilgængelige oplysninger.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysninger om de metoder, der er anvendt til måling af madaffald for hvert led i fødevareforsyningskæden, og om væsentlige ændringer i de anvendte metoder i forhold til de metoder, der er anvendt ved en tidligere måling.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1.)


BILAG I

Allokering af madaffald til de forskellige led i fødevareforsyningskæden

 

 

Aktivitet, som genererer affald

Led i fødevareforsyningskæden

Relevant position i affaldsstatistikken (1), som omfatter det pågældende led i fødevareforsyningskæden

NACE rev. 2 kode

Beskrivelse

Primær produktion

Del af positionsnr. 1

Hovedafdeling A

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

 

Hovedgruppe 01

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

 

Hovedgruppe 03

Fiskeri og akvakultur

Forarbejdning og fremstilling

Del af positionsnr. 3

Hovedafdeling C

Fremstillingsvirksomhed

 

Hovedgruppe 10

Fremstilling af fødevarer

 

Hovedgruppe 11

Fremstilling af drikkevarer

Detailhandelen og anden fødevaredistribution

Del af positionsnr. 17

Hovedafdeling G

Engroshandel og detailhandel reparation af motorkøretøjer og motorcykler

 

Hovedgruppe 46

Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

 

Hovedgruppe 47

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

Del af positionsnr. 17

Hovedafdeling I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

 

Hovedgruppe 55

Indkvartering

 

Hovedgruppe 56

Restaurationsvirksomhed

Hovedafdeling N, O, P, Q, R, S

 

 

Hovedgrupper vedrørende aktiviteter, som involverer servering af mad (f.eks. personalecatering, sundhedsvæsen, undervisning, rejseforplejning).

 

Husholdninger

Positionsnr. 19

»Husholdninger«, jf. afdeling 8, punkt 1.2, i bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik

Husholdningsaffald


(1)  Afdeling 8, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002.


BILAG II

Affaldskoder på den europæiske liste over affald for affaldstyper, der typisk omfatter madaffald

 

Primær produktion

02 01 02

Animalske vævsdele

02 01 03

Vegetabilske vævsdele

 

Forarbejdning og fremstilling

02 02

Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse

02 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te og tobak konserves fremstilling af gær og gærekstrakt og produktion og fermentering af melasse

02 04

Affald fra sukkerfremstilling

02 05

Affald fra fremstilling af mejeriprodukter

02 06

Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker

02 07

Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

 

Detailhandelen og anden fødevaredistribution

20 01 08

Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald

20 01 25

Spiselig olie og fedt

20 03 01

Blandet kommunalt affald

20 03 02

Affald fra markedspladser

16 03 06

Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05

 

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

20 01 08

Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald

20 01 25

Spiselig olie og fedt

20 03 01

Blandet kommunalt affald

 

Husholdninger

20 01 08

Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald

20 01 25

Spiselig olie og fedt

20 03 01

Blandet kommunalt affald


BILAG III

Metode til detaljeret måling af madaffald

Mængden af madaffald fra et bestemt led i fødevareforsyningskæden bestemmes ved at måle den mængde madaffald, der genereres af et udsnit af fødevarevirksomheder eller husholdninger ved en af de følgende metoder eller en kombination af disse, eller andre metoder, der er ækvivalente med hensyn til relevans, repræsentativitet og pålidelighed.

Led i fødevareforsyningskæden

Målemetoder

Primær produktion

Direkte måling

Massebalance

 

Spørgeskemaer og interview

Koefficienter og produktionsstatistikker

Analyse af affaldets sammensætning

Forarbejdning og fremstilling

Detailhandel og anden fødevaredistribution

Analyse af affaldets sammensætning

Optælling/scanning

 

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

 

Journaler

Husholdninger

 

Beskrivelse af metoderne

Metoder baseret på direkte adgang til madaffald/direkte målinger

Følgende metoder skal anvendes af en enhed med direkte (fysisk) adgang til madaffald med henblik på at måle madaffald eller foretage en tilnærmelse:

Direkte måling (vejning eller volumetrisk evaluering)

Anvendelsen af et måleapparat med det formål at bestemme massen af prøver af madaffald eller fraktioner af den samlede mængde affald, enten direkte eller bestemt på grundlag af volumen. Det omfatter målinger af separat indsamlet madaffald.

Scanning/Optælling

Evaluering af det antal elementer, som madaffaldet er sammensat af, og anvendelse af resultatet til at bestemme massen.

Analyse af affaldets sammensætning

Fysisk adskillelse af madaffald fra andre fraktioner med henblik på at bestemme massen af fraktionerne.

Journaler

En person eller en gruppe af personer fører regelmæssigt en fortegnelse eller en logbog over oplysninger om madaffald.

Andre metoder

Følgende metoder skal anvendes, når der ikke er nogen direkte (fysisk) adgang til madaffald, eller når en direkte måling ikke er mulig:

Massebalance

Beregning af mængden af madaffald på grundlag af massen af input og output af fødevarer til og fra det målte system, og forarbejdning og forbrug af fødevarer i systemet.

Koefficienter

Anvendelse af tidligere fastsatte koefficienter for madaffald eller procentsatser, der er repræsentative for en fødevareindustridelsektor eller for en enkelt fødevarevirksomhed. Sådanne koefficienter eller procentsatser fastlægges på grundlag af stikprøver, oplysninger fra fødevarevirksomheder eller andre metoder.


BILAG IV

Metode for måling af madaffald, når en detaljeret måling ikke anvendes, jf. metoden i bilag III

Når der ikke anvendes detaljerede målinger, jf. artikel 2, måles mængden af produceret madaffald i et bestemt led i fødevareforsyningskæden ved anvendelse af en af følgende metoder eller en kombination af disse:

a)

Beregning af mængden af madaffald på grundlag af de senest tilgængelige oplysninger om andelen af madaffald i et bestemt led af fødevareforsyningskæden (fastsat i overensstemmelse bilag III) og den samlede affaldsproduktion i det pågældende led. Den samlede affaldsproduktion på et givet led i fødevareforsyningskæden etableres på grundlag af de indberettede data i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 2150/2002 for hvert led i fødevareforsyningskæden som omhandlet i bilag I. I tilfælde af, at sådanne data ikke foreligger for et givet år, anvendes data for det foregående år.

b)

Beregning af mængden af madaffald på grundlag af socioøkonomiske data, der er relevante for det pågældende led i fødevareforsyningskæden. Beregningen af madaffald baseres på de seneste data for mængden af produceret madaffald i et led i fødevareforsyningskæden og stigningen eller faldet, i perioden fra året for den seneste måling af disse data til den igangværende rapporteringsperiode, i niveauet for en eller flere af følgende socioøkonomiske indikatorer:

Led i fødevareforsyningskæden

Indikator

Primær produktion

Fødevareproduktion inden for landbrug, fiskeri og jagt

Forarbejdning og fremstilling

Fremstilling af forarbejdede fødevarer — baseret på PRODCOM-data (1)

Detailhandel og anden fødevaredistribution

Omsætning af fødevarer

Population

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

Omsætning

Beskæftigelse (i fuldtidsækvivalenter)

Husholdninger

Population

Disponibel indkomst i husholdninger (2)

Medlemsstaterne kan benytte andre indikatorer, hvis de er bedre korreleret med produktion af madaffald på et givet led i fødevareforsyningskæden.


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 912/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 71).

(2)  Data fra Eurostat.


Top