EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0473

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EØS-relevant tekst)

OJ L 84, 23.3.2006, p. 8–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 154 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 154 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 72 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/473/oj

23.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006

af 22. marts 2006

om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kapitel II i grundforordningen indeholder procedurer for ajourføring af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og procedurer, som under visse omstændigheder gør det muligt for medlemsstaterne at vedtage undtagelsesbestemmelser, hvorved der nedlægges driftsforbud på deres område.

(2)

Der bør vedtages visse gennemførelsesbestemmelser med henblik på at sikre detaljerede regler vedrørende disse procedurer.

(3)

Navnlig bør det specificeres, hvilke oplysninger medlemsstaterne bør afgive, når de anmoder Kommissionen om at træffe en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen med henblik på at ajourføre fællesskabslisten ved at nedlægge et nyt driftsforbud, ophæve et eksisterende forbud eller ændre betingelserne i forbindelse dermed.

(4)

Der bør fastsættes betingelser for udøvelsen af den ret, som luftfartsselskaber, der er omfattet af Kommissionens afgørelser om ajourføring af fællesskabslisten, har til forsvar.

(5)

I forbindelse med ajourføringen af listen er det i grundforordningen fastsat, at Kommissionen tager behørigt hensyn til nødvendigheden af, at der træffes hurtige afgørelser, og om nødvendigt fastlægger en hasteprocedure.

(6)

Kommissionen bør i tilstrækkeligt omfang underrettes om alle driftsforbud, som medlemsstaterne nedlægger som undtagelsesbestemmelser i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, i grundforordningen.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder detaljerede regler vedrørende de procedurer, der er omhandlet i kapitel II i grundforordningen.

Artikel 2

Anmodninger fra medlemsstater om ajourføring af fællesskabslisten

1.   En medlemsstat, som anmoder Kommissionen om at ajourføre fællesskabslisten i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen, afgiver de oplysninger, der er angivet i bilag A til denne forordning, til Kommissionen.

2.   De anmodninger, der er omhandlet i stk. 1, sendes skriftligt til Kommissionens Generalsekretariat. Samtidig sendes de oplysninger, der er omhandlet i bilag A, elektronisk til de ansvarlige tjenester i Kommissionens generaldirektorat for energi og transport. Hvis der ikke findes nogen egnet elektronisk procedure, sendes de samme oplysninger ad den hurtigste alternative vej.

3.   Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater via deres repræsentanter i Udvalget for Luftfartssikkerhed efter de procedurer, der er fastsat i udvalgets forretningsorden, og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Artikel 3

Fælles samråd med de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det pågældende luftfartsselskab

1.   En medlemsstat, som overvejer at indgive en anmodning til Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen, opfordrer Kommissionen og de øvrige medlemsstater til at deltage i alle samråd med de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det pågældende luftfartsselskab.

2.   Før de i artikel 4, stk. 2, og artikel 5 i grundforordningen omhandlede afgørelser træffes, føres der, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, samråd med de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det pågældende luftfartsselskab. Hvor det er muligt, føres samrådet af Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab.

3.   I hastesager kan det være nødvendigt, at der først føres fælles samråd efter, at de i stk. 2 omhandlede afgørelser er truffet. I så fald underrettes den pågældende myndighed om, at der snart vil blive truffet en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, eller artikel 5, stk. 1.

4.   Der kan føres fælles samråd ved brevveksling og i forbindelse med besøg på stedet for om fornødent at gøre det muligt at indsamle dokumentation.

Artikel 4

Udøvelse af luftfartsselskabernes ret til forsvar

1.   Når Kommissionen overvejer, om den skal træffe en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, eller artikel 5 i grundforordningen, underretter den det pågældende luftfartsselskab om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke en sådan afgørelse træffes. Der gives det pågældende luftfartsselskab en frist på 10 arbejdsdage efter underretningen til at fremsætte skriftlige bemærkninger til Kommissionen.

2.   Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater via deres repræsentanter i Udvalget for Luftfartssikkerhed efter de procedurer, der er fastsat i udvalgets forretningsorden. Hvis luftfartsselskabet anmoder derom, skal det gøres muligt for det at redegøre for sin holdning mundtligt, før en afgørelse træffes. Hvor det er hensigtsmæssigt, afgives den mundtlige redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed. Under høringen kan luftfartsselskabet bistås af de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det, hvis det anmoder derom.

3.   I hastesager skal Kommissionen ikke overholde bestemmelserne i stk. 1, før den træffer en foreløbig foranstaltning i henhold til artikel 5, stk. 1, i grundforordningen.

4.   Når Kommissionen træffer en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, eller artikel 5 i grundforordningen, underretter den omgående luftfartsselskabet og de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det, derom.

Artikel 5

Håndhævelse

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af de afgørelser, som Kommissionen træffer i henhold til artikel 4, stk. 2, eller artikel 5 i grundforordningen.

Artikel 6

Undtagelsesbestemmelser vedtaget af en medlemsstat

1.   Når en medlemsstat har nedlagt et øjeblikkeligt driftsforbud for et luftfartsselskab på sit område i medfør af artikel 6, stk. 1, i grundforordningen, underretter den omgående Kommissionen herom og afgiver de oplysninger, der er omhandlet i bilag B.

2.   Når en medlemsstat har opretholdt eller nedlagt et driftsforbud for et luftfartsselskab på sit område i medfør af artikel 6, stk. 2, i grundforordningen, underretter den omgående Kommissionen herom og afgiver de oplysninger, der er omhandlet i bilag C.

3.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, afgives skriftligt til Kommissionens Generalsekretariat. Samtidig sendes de oplysninger, der er omhandlet i bilag B og C, elektronisk til de ansvarlige tjenester i Kommissionens generaldirektorat for energi og transport. Hvis der ikke findes nogen egnet elektronisk procedure, sendes de samme oplysninger ad den hurtigste alternative vej.

4.   Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater via deres repræsentanter i Udvalget for Luftfartssikkerhed efter de procedurer, der er fastsat i udvalgets forretningsorden.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nedsat ved artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).


BILAG A

Oplysninger, der skal afgives af en medlemsstat, som fremsætter en anmodning i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen

En medlemsstat, der anmoder om en ajourføring af fællesskabslisten i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen, skal afgive følgende oplysninger til Kommissionen:

 

Medlemsstat, der afgiver anmodningen

Den officielle kontakts navn og stilling

Den officielle kontakts emailadresse eller telefonnummer.

 

Luftfartsselskab(er) og luftfartøjer

Berørt(e) luftfartsselskab(er), herunder den juridiske enheds navn (anført på AOC eller lignende), firmanavn (hvis anderledes), AOC-nummer (hvis det foreligger), luftfartsselskabets ICAO-kode (hvis denne er kendt) og fyldestgørende oplysninger om kontakter

Navn(e) på og fyldestgørende oplysninger om kontakter hos den eller de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende luftfartsselskaber

Detaljerede oplysninger om luftfartøjstype(r), registreringsstat(er), registreringsnummer eller -numre og de pågældende luftfartøjers serienumre, hvis disse foreligger.

 

Afgørelse, som der anmodes om

Type afgørelse, som der anmodes om: nedlæggelse af driftsforbud, ophævelse af et driftsforbud eller ændring af betingelserne i forbindelse med et driftsforbud

Anvendelsesområdet for den afgørelse, som der anmodes om (bestemt(e) luftfartsselskab(er) eller alle luftfartsselskaber, der henhører under en bestemt tilsynsmyndighed, et bestemt luftfartøj, en bestemt type eller bestemte typer luftfartøjer).

 

Anmodning om nedlæggelse af driftsforbud

Detaljeret beskrivelse af de sikkerhedsmæssige forhold (f.eks. resultater af inspektion), som har ført til anmodningen om helt eller delvist driftsforbud (med tilknytning — i rækkefølge — til hvert af de relevante fælles kriterier i bilaget til grundforordningen)

Generel beskrivelse af det eller de anbefalede betingelser, der skal være opfyldt, for at det foreslåede driftsforbud kan annulleres/fraviges med henblik på brug som grundlag for udarbejdelsen af en plan for afhjælpende foranstaltninger i samråd med den eller de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende luftfartsselskaber.

 

Anmodning om ophævelse af et driftsforbud eller en ændring af betingelserne i forbindelse dermed

Dato for og detaljerede oplysninger om den aftalte plan for afhjælpende foranstaltninger, hvis det er relevant

Oplysninger om efterfølgende efterlevelse af den aftalte plan for afhjælpende foranstaltninger, hvis det er relevant

Udtrykkelig skriftlig bekræftelse fra den eller de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende luftfartsselskaber, af, at planen for afhjælpende foranstaltninger er gennemført.

 

Offentliggørelse

Oplysning om, hvorvidt medlemsstaten har offentliggjort sin anmodning.


BILAG B

Meddelelse fra en medlemsstat om undtagelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 1, i grundforordningen med henblik på at nedlægge et driftsforbud på dens område

En medlemsstat, der oplyser, at der er nedlagt driftsforbud for et luftfartsselskab på dens område i henhold til artikel 6, stk. 1, i grundforordningen, skal afgive følgende oplysninger til Kommissionen:

 

Medlemsstat, der afgiver oplysningen

Den officielle kontakts navn og stilling

Den officielle kontakts emailadresse eller telefonnummer.

 

Luftfartsselskab(er) og luftfartøjer

Berørt(e) luftfartsselskab(er), herunder den juridiske enheds navn (anført på AOC eller lignende), firmanavn (hvis anderledes), AOC-nummer (hvis det foreligger), luftfartsselskabets ICAO-kode (hvis denne er kendt) og fyldestgørende oplysninger om kontakter

Navn(e) på og fyldestgørende oplysninger om kontakter hos den eller de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende luftfartsselskaber

Detaljerede oplysninger om luftfartøjstype(r), registreringsstat(er), registreringsnummer eller -numre og det eller de pågældende luftfartøjers serienumre, hvis disse foreligger.

 

Afgørelse

Afgørelsens dato, klokkeslæt og gyldighedsperiode

Beskrivelse af afgørelsen om at nægte, suspendere, tilbagekalde eller begrænse en driftstilladelse eller en teknisk godkendelse

Afgørelsens anvendelsesområde (bestemt(e) luftfartsselskab(er) eller alle luftfartsselskaber, der henhører under en bestemt tilsynsmyndighed, et bestemt luftfartøj, en bestemt type eller bestemte typer luftfartøjer)

Beskrivelse af den eller de betingelser, der skal være opfyldt, for at nægtelsen, suspensionen, tilbagekaldelsen eller begrænsningerne af den driftstilladelse eller tekniske godkendelse, der er udstedt af medlemsstaten, kan ophæves/fraviges

 

Sikkerhedsmæssige forhold

Detaljeret beskrivelse af de sikkerhedsmæssige forhold (f.eks. resultater af inspektion), som har ført til anmodningen om helt eller delvist driftsforbud (med tilknytning — i rækkefølge — til hvert af de fælles kriterier i bilaget til grundforordningen)

 

Offentliggørelse

Oplysning om, hvorvidt medlemsstaten har offentliggjort sit driftsforbud.


BILAG C

Meddelelse fra en medlemsstat om undtagelsesbestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 6, stk. 2, i grundforordningen med henblik på at opretholde eller nedlægge et driftsforbud på dens område, når Kommissionen har besluttet ikke at optage tilsvarende bestemmelser på fællesskabslisten

En medlemsstat, der oplyser, at der er opretholdt eller nedlagt et driftsforbud for et luftfartsselskab på dens område i medfør af artikel 6, stk. 2, i grundforordningen, skal afgive følgende oplysninger til Kommissionen:

 

Medlemsstat, der afgiver oplysningen

Den officielle kontakts navn og stilling

Den officielle kontakts emailadresse eller telefonnummer.

 

Luftfartsselskab(er) og luftfartøjer

Berørt(e) luftfartsselskab(er), herunder den juridiske enheds navn (anført på AOC eller lignende), firmanavn (hvis anderledes), AOC-nummer (hvis det foreligger) og luftfartsselskabets ICAO-kode (hvis denne er kendt).

 

Henvisning til Kommissionens afgørelse

Dato for og henvisning til relevante dokumenter fra Kommissionen

Datoen for Kommissionens/Udvalget for Luftfartssikkerheds afgørelse.

 

Sikkerhedsmæssigt problem, som især berører den pågældende medlemsstat


Top