EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1992

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1992 af 14. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 for så vidt angår indberetning af data som omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 med hensyn til hydrofluorcarboner markedsført i Det Forenede Kongerige og i Unionen med 27 medlemsstater

C/2018/8575

OJ L 320, 17.12.2018, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1992/oj

17.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1992

af 14. december 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 for så vidt angår indberetning af data som omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 med hensyn til hydrofluorcarboner markedsført i Det Forenede Kongerige og i Unionen med 27 medlemsstater

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 19, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 (2) fastsættes formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014.

(2)

I forordning (EU) nr. 517/2014 fastsættes det, at producenters eller importørers markedsføring i Unionen af hydrofluorcarboner er underlagt en årlig kvote for gradvist at blive reduceret. Disse kvoter for producenter og importører beregnes ud fra referenceværdier fastsat af Kommissionen på grundlag af det årlige gennemsnit af de mængder hydrofluorcarboner, der af producenter eller importører er blevet indberettet i medfør af artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 fra den 1. januar 2015 og fremefter i overensstemmelse med bilag V til nævnte forordning.

(3)

Eftersom Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, ophører traktaterne med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige beslutter at forlænge denne frist. Medmindre andet fastsættes i bestemmelserne i udtrædelsesaftalen, finder forordning (EU) nr. 517/2014 derfor kun anvendelse, indtil Det Forenede Kongerige ophører med at være en medlemsstat

(4)

I lyset af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union er det vigtigt at sikre, at der findes nøjagtige data vedrørende markedsføring af hydrofluorcarboner i Unionen efter Det Forende Kongeriges udtræden med henblik på den genberegning af referenceværdierne, jf. artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014, der efter planen skal foretages i 2020.

(5)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 bør derfor ændres for at gøre det muligt at adskille de mængder hydrofluorcarboner, som markedsføres i henholdsvis Det Forenede Kongerige og Unionen med 27 medlemsstater.

(6)

Der er dog kun behov for at adskille de indberettede data for så vidt angår markedsførte hydrofluorcarboner i Det Forenede Kongerige og Unionen med 27 medlemsstater til det tidspunkt, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Derfor er ændringen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 kun påkrævet for indberetning af data for kalenderåret 2018 og til og med det år, hvor Det Forenede Kongerige forlader Unionen, og EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

(7)

For at adskillelsen i indberetningen skal finde anvendelse på de indberettede data for kalenderåret 2018, for hvilke dataene skal indberettes senest den 31. marts 2019, bør ændringen af indberetningskravet træde i kraft og anvendes forud for denne dato. I alle efterfølgende år bør datoen for indberetning af data være den 31. marts.

(8)

De mængder hydrofluorcarboner, der i overensstemmelse med bilaget til denne gennemførelsesretsakt skal indberettes som markedsført i Det Forenede Kongerige, bør henvise til de mængder, der er markedsført i Det Forenede Kongerige for første gang.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser (EUT L 318 af 5.11.2014, s. 5).


BILAG

Følgende afsnit 13a indsættes i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014:

»Afsnit 13a: Udfyldes af producenter og importører af gasser — artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra a)-d), punkt 2, litra a), b) og d), og punkt 3, litra a) og b), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014.

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2018 (senest 31. marts 2019) og til og med det år, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Mængder indberettes i tons med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014, eller blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i importerede polyolblandinger.

 

Automatisk beregnede mængder

Bemærkninger

13aA

Mængde af hydrofluorcarboner, der er markedsført, eksklusiv undtagne anvendelser

13aA = 4M – sum af undtagne anvendelser i afsnit 5 (5A – 5F)

 

Oplysninger, der skal indberettes

13aB

Heraf: mængde, der er markedsført i Det Forenede Kongerige for første gang

Mængder, der er markedsført i Det Forenede Kongerige, men efterfølgende leveret til Unionen (uden Det Forenede Kongerige) i bulk, skal ikke medtages.

Mængder, der er leveret til Det Forenede Kongerige i bulk, og som tidligere har været markedsført i Unionen (uden Det Forenede Kongerige), skal medtages.

 

Automatisk beregnede mængder

13aC

Heraf: mængde, der er markedsført i Unionen, eksklusiv Det Forenede Kongerige

13aC = 13aA – 13aB«


Top