EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0177

2009/177/EF: Kommissionens beslutning af 31. oktober 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår overvågnings- og udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for medlemsstater, zoner og segmenter (meddelt under nummer K(2008) 6264) (EØS-relevant tekst)

OJ L 63, 7.3.2009, p. 15–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 283 - 307

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/177/oj

7.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2008

om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår overvågnings- og udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for medlemsstater, zoner og segmenter

(meddelt under nummer K(2008) 6264)

(EØS-relevant tekst)

(2009/177/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 44, stk. 1, første afsnit, artikel 44, stk. 2, første afsnit, artikel 44, stk. 3, artikel 49, stk. 1, artikel 50, stk. 2, litra a), artikel 50, stk. 3, artikel 51, stk. 2, artikel 59, stk. 2, artikel 61, stk. 3, og artikel 64, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2006/88/EF er der fastsat forebyggende minimumsforanstaltninger, der tager sigte på at øge opmærksomheden og beredskabet angående vanddyrssygdomme hos de kompetente myndigheder, lederne af akvakulturvirksomheder og andre med relation til branchen, samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved mistanke om eller udbrud af visse vanddyrssygdomme. Direktivet ophæver og afløser, med virkning fra den 1. august 2008, Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (2).

(2)

Artikel 44, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF foreskriver, at hvis en medlemsstat, der ikke vides at være inficeret, men som ikke er erklæret fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til samme direktiv, udarbejder et overvågningsprogram med henblik på at opnå status som fri for en eller flere af de pågældende sygdomme, skal den forelægge programmet til godkendelse efter forskriftsproceduren.

(3)

I artikel 44, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF er det desuden fastsat, at hvis overvågningsprogrammet skal omfatte individuelle segmenter eller zoner, som dækker under 75 % af medlemsstatens område, og zonen eller segmentet består af et afvandingsområde, der ikke deles med en anden medlemsstat eller et tredjeland, skal der anvendes en anden procedure, som omfatter de standarddokumenter, der skal fremlægges for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (i det følgende benævnt »komitéen«), som omhandlet i artikel 50, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF.

(4)

I henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF skal en medlemsstat, der vides at være inficeret med en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til samme direktiv, og som udarbejder et udryddelsesprogram for en eller flere af de pågældende sygdomme, forelægge programmet til godkendelse efter forskriftsproceduren.

(5)

En medlemsstat, der ønsker at opnå status som fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, for hele landets område i henhold til artikel 49, stk. 1, i samme direktiv, skal fremlægge den nødvendige dokumentation for at blive erklæret sygdomsfri efter forskriftsproceduren.

(6)

I henhold til artikel 50, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF kan en medlemsstat erklære, at en zone eller et segment på medlemsstatens område er sygdomsfri(t) med hensyn til en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til samme direktiv, såfremt visse betingelser er opfyldt. Medlemsstater, der afgiver en sådan erklæring, skal forelægge denne for komitéen efter proceduren i stk. 2 i samme artikel.

(7)

Det er desuden i artikel 50, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF fastsat, at hvis den pågældende zone eller det pågældende segment omfatter over 75 % af medlemsstatens område eller består af et afvandingsområde, der deles med en anden medlemsstat eller et tredjeland, anvendes forskriftsproceduren i stedet for proceduren i direktivets artikel 50, stk. 2.

(8)

Det er nødvendigt at fastsætte detaljerede bestemmelser for at præcisere, hvornår overvågningsprogrammer og erklæringer om status som sygdomsfri skal godkendes efter forskriftsproceduren.

(9)

Der bør udarbejdes lister over medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af overvågnings- eller udryddelsesprogrammer godkendt efter forskriftsproceduren, eller hvis status som sygdomsfri er blevet godkendt.

(10)

Der bør fastlægges blanketter til brug ved forelæggelse af overvågningsprogrammer til godkendelse og til erklæringer vedrørende sådanne programmer. Der bør ligeledes udarbejdes en blanket til medlemsstaternes rapportering om, hvordan gennemførelsen af visse udryddelsesprogrammer og visse overvågningsprogrammer forløber. Derudover bør der fastlægges en blanket til indgivelse af ansøgninger om status som sygdomsfri til godkendelse samt erklæringer om denne status.

(11)

Bilag V til Kommissionens beslutning 2008/425/EF af 25. april 2008 om standardbestemmelser for medlemsstaternes forelæggelse af nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser med henblik på EF-tilskud (3) omfatter specificering af udgifterne til de programmer, som medlemsstater ønsker tilskud til. Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør blanketten til forelæggelse af udryddelsesprogrammer til godkendelse i henhold til direktiv 2006/88/EF være i overensstemmelse med modellen i samme bilag.

(12)

Der er behov for, at medlemsstaterne hvert år fremlægger oplysninger, der gør det muligt at vurdere, hvordan gennemførelsen af godkendte overvågningsprogrammer og af godkendte udryddelsesprogrammer, som der ikke ydes EF-tilskud til, forløber. En rapport med disse oplysninger bør derfor hvert år sendes til Kommissionen. Eftersom udryddelsesprogrammer, hvortil der ydes EF-tilskud, er omfattet af Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (4), skal medlemsstaterne fremlægge tekniske og økonomiske rapporter om de pågældende rapporter i henhold til samme beslutning.

(13)

Erklæringer vedrørende overvågningsprogrammer samt erklæringer om status som sygdomsfri, som medlemsstaterne forelægger for komitéen, bør være tilgængelige for Kommissionen og de øvrige medlemsstater i elektronisk form. En internetbaseret informationsside er teknisk set den mest hensigtsmæssige løsning, da den sikrer nem adgang til sådanne erklæringer.

(14)

Ved følgende beslutninger godkendtes i overensstemmelse med direktiv 91/67/EØF sygdomsfrie zoner, akvakulturbrug og programmer med henblik på indrømmelse af status som sygdomsfri: Kommissionens beslutning 2002/308/EF af 22. april 2002 om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (5), Kommissionens beslutning 2002/300/EF af 18. april 2002 om listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens  (6), Kommissionens beslutning 2003/634/EF af 28. august 2003 om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (7), og Kommissionens beslutning 94/722/EF af 25. oktober 1994 om godkendelse af programmet for bonamiose og marteiliose, som Frankrig har forelagt (8).

(15)

Kriterierne i direktiv 2006/88/EF for indrømmelse af status som sygdomsfri svarer til dem, der er fastsat i direktiv 91/67/EØF, for så vidt angår godkendelse af hele medlemsstater, indlandszoner og akvakulturbrug i ikke-godkendte zoner.

(16)

Indlandszoner og -brug, der er godkendt i henhold til direktiv 91/67/EØF, bør derfor ikke være omfattet af kravet i direktiv 2006/88/EF om forelæggelse af en erklæring for komitéen. De bør desuden være opført på listen over zoner og segmenter, som vil være tilgængelig på de internetsider, der oprettes ved denne beslutning.

(17)

Direktiv 2006/88/EF omhandler imidlertid ikke specifikke bestemmelser om begrebet kystzone. Medlemsstaterne bør derfor revurdere områder, der er godkendt som sygdomsfrie kystzoner i henhold til direktiv 91/67/EØF, og indgive en ny ansøgning, eller eventuelt en ny erklæring, i overensstemmelse med direktiv 2006/88/EF.

(18)

Beslutning 2002/300/EF og 2002/308/EF bør derfor ophæves med virkning fra den 1. august 2009, således at medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at indgive nye erklæringer eller ansøgninger vedrørende disse kystzoner.

(19)

Der sondres i direktiv 91/67/EØF ikke mellem overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer. Eftersom kravene til sådanne programmer er indbyrdes overensstemmende, bør programmer godkendt i henhold til beslutning 2003/634/EF og 94/722/EF imidlertid anses for at være i overensstemmelse med direktiv 2006/88/EF. For at gøre det muligt at afgøre, hvilke programmer der skal betragtes som henholdsvis overvågnings- og udryddelsesprogrammer og opføres på de relevante lister, der opstilles ved denne beslutning, bør medlemsstaterne fremlægge oplysninger om de pågældende programmer for Kommissionen senest den 30. april 2009.

(20)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

AFDELING 1

FORELÆGGELSE AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER OG ERKLÆRINGER OM STATUS SOM SYGDOMSFRI TIL GODKENDELSE

Artikel 1

Betingelser vedrørende forelæggelse af overvågningsprogrammer til godkendelse

1.   Overvågningsprogrammer forelægges kun til godkendelse i henhold til artikel 44, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF, hvis de omfatter:

a)

hele en medlemsstats område

b)

segmenter eller grupper af segmenter, der udgør over 75 % af den pågældende medlemsstats kystområder, for så vidt angår sygdomme, der kun angriber saltvandsarter

c)

zoner og segmenter eller grupper af segmenter, der udgør over 75 % af den pågældende medlemsstats indlandsområder, for så vidt angår sygdomme, der kun angriber ferskvandsarter

d)

zoner og segmenter eller grupper af segmenter, der udgør over 75 % af den pågældende medlemsstats indlands- og kystområder, for så vidt angår sygdomme, der angriber både ferskvands- og saltvandsarter, eller

e)

zoner og segmenter, der består af afvandingsområder, som deles med en anden medlemsstat eller et tredjeland.

2.   Ved anvendelsen af denne beslutning anses et segment eller en gruppe af segmenter i et kystområde for at dække over 75 % af en medlemsstats kystområde, hvis segmentet/gruppen af segmenter dækker over 75 % af kyststrækningen målt langs kystens basislinje.

Artikel 2

Betingelser vedrørende forelæggelse af erklæringer om status som sygdomsfri til godkendelse

Erklæringer om status som sygdomsfri forelægges kun til godkendelse i henhold til artikel 50, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF, hvis erklæringen opfylder en af betingelserne i artikel 1, stk. 1, i denne beslutning.

AFDELING 2

LISTER OVER MEDLEMSSTATER, ZONER OG SEGMENTER, DER ER OMFATTET AF GODKENDTE OVERVÅGNINGS- OG UDRYDDELSESPROGRAMMER, OG SYGDOMSFRIE OMRÅDER

Artikel 3

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af godkendte overvågningsprogrammer

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af et overvågningsprogram godkendt i henhold til artikel 44, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2006/88/EF, er opført i anden og fjerde kolonne i tabellen i del A i bilag I til denne beslutning for så vidt angår de i samme tabel angivne sygdomme.

Artikel 4

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af godkendte udryddelsesprogrammer

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af et udryddelsesprogram godkendt i henhold til artikel 44, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2006/88/EF, er opført i anden og fjerde kolonne i tabellen i del B i bilag I til denne beslutning for så vidt angår de i samme tabel angivne sygdomme.

Artikel 5

Sygdomsfrie medlemsstater, zoner og segmenter

Medlemsstater, der er erklæret sygdomsfri i henhold til artikel 49, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF, samt zoner og segmenter, der er erklæret sygdomsfri i henhold til artikel 50, stk. 3, i samme direktiv, er opført i anden og fjerde kolonne i tabellen i del C i bilag I til denne beslutning for så vidt angår de i samme tabel angivne sygdomme.

AFDELING 3

BLANKETTER TIL INDGIVELSE AF ERKLÆRINGER OG ANSØGNINGER

Artikel 6

Blanketter til overvågningsprogrammer

1.   Forlæggelse af overvågningsprogrammer til godkendelse i henhold til artikel 44, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF sker i overensstemmelse med blanketterne i bilag II og III til denne beslutning.

2.   Forelæggelse af erklæringer vedrørende overvågningsprogrammer i henhold til artikel 44, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF sker i overensstemmelse med blanketten i bilag II til denne beslutning.

Artikel 7

Blanket til udryddelsesprogrammer

Forelæggelse af udryddelsesprogrammer til godkendelse i henhold til artikel 44, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2006/88/EF sker i overensstemmelse med blanketten i bilag V til beslutning 2008/425/EF.

Artikel 8

Blanketter vedrørende status som sygdomsfri

1.   Forelæggelse af dokumentation med henblik på godkendelse af status som sygdomsfri i henhold til artikel 49, stk. 1, og artikel 50, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF sker i overensstemmelse med blanketterne i bilag IV og V til denne beslutning.

2.   Forelæggelse af erklæringer om status som sygdomsfri for zoner eller segmenter i henhold til artikel 50, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF sker i overensstemmelse med blanketterne i bilag IV og V til denne beslutning.

3.   Uanset stk. 1 og 2 er medlemsstaterne ikke forpligtet til at indsende blanketterne i bilag V til denne beslutning, såfremt der ansøges om status som sygdomsfri i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a) eller b), i direktiv 2006/88/EF eller punkt 1 i del I i bilag V til samme direktiv.

AFDELING 4

FORPLIGTELSER VEDRØRENDE RAPPORTERING OG INTERNETBASERET INFORMATION

Artikel 9

Rapportering

Medlemsstaterne forelægger senest den 30. april hvert år en rapport for Kommissionen om:

a)

overvågningsprogrammer godkendt i henhold til artikel 44, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2006/88/EF

b)

udryddelsesprogrammer, som der ikke ydes EF-tilskud til, og som er godkendt i henhold til artikel 44, stk. 2, første afsnit, i samme direktiv.

Rapporten skal være udformet i overensstemmelse med blanketten i bilag VI til denne beslutning.

Artikel 10

Internetbaserede informationssider

1.   Medlemsstaterne opretter internetbaserede informationssider og holder disse ajour med henblik på at gøre:

a)

erklæringer om overvågningsprogrammer forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (i det følgende benævnt »komitéen«) i henhold til artikel 44, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 50, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF tilgængelige for Kommissionen og de øvrige medlemsstater

b)

erklæringer om status som sygdomsfri forelagt for komitéen i henhold til artikel 50, stk. 2, i samme direktiv tilgængelige for Kommissionen og de øvrige medlemsstater

c)

listen over zoner og segmenter, der er erklæret omfattet af et godkendt overvågningsprogram eller sygdomsfri i henhold til artikel 50, stk. 2, i samme direktiv, offentligt tilgængelig.

2.   Når medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede erklæringer på de internetbaserede informationssider, underretter de omgående Kommissionen herom.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadresserne på de i stk. 1 omhandlede internetbaserede informationssider.

AFDELING 5

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 11

Overgangsbestemmelser vedrørende sygdomsfrie områder

1.   Indlandszoner, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) ved beslutning 2002/308/EF og er opført i bilag I til samme beslutning, betragtes som zoner, der opfylder betingelserne for sygdomsfrie zoner i bilag V til direktiv 2006/88/EF.

2.   Akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til VHS og IHN ved beslutning 2002/308/EF og er opført i bilag II til samme beslutning, betragtes som segmenter, der opfylder betingelserne for sygdomsfrie segmenter i bilag V til direktiv 2006/88/EF.

3.   Indlandsbrug og akvakulturbrug som omhandlet i stk. 1 og 2 opføres på den liste over zoner og segmenter, der opstilles i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c).

4.   Uanset artikel 50, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF er medlemsstaterne ikke forpligtet til at forelægge erklæringer for komitéen for så vidt angår indlandszoner og akvakulturbrug som omhandlet i stk. 1 og 2 i nærværende artikel.

Artikel 12

Overgangsbestemmelser vedrørende godkendte programmer

1.   Uanset artikel 44 i direktiv 2006/88/EF er medlemsstaterne ikke forpligtet til at forelægge overvågnings- og udryddelsesprogrammer, der er blevet godkendt med henblik på indrømmelse af status som godkendte zoner med hensyn til:

a)

VHS og IHN ved beslutning 2003/634/EF

b)

bonamiose og marteiliose ved beslutning 94/722/EF.

2.   Senest den 30. april 2009 forelægger de pågældende medlemsstater en rapport for Kommissionen om de i stk. 1 omhandlede programmer, der som et minimum skal indeholde:

a)

oplysninger om programmernes geografiske afgrænsning

b)

de i henhold til bilag VI obligatoriske oplysninger vedrørende programmernes gennemførelse for de foregående fire år.

AFDELING 6

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Ophævelse

Beslutning 2002/300/EF og 2002/308/EF ophæves med virkning fra den 1. august 2009.

Artikel 14

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. november 2008.

Artikel 15

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.

(3)  EUT L 159 af 18.6.2008, s. 1.

(4)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(5)  EFT L 106 af 23.4.2002, s. 28.

(6)  EFT L 103 af 19.4.2002, s. 24.

(7)  EUT L 220 af 3.9.2003, s. 8.

(8)  EFT L 288 af 9.11.1994, s. 47.


BILAG I

DEL A

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af godkendte overvågningsprogrammer

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Områdets geografiske afgrænsning under et overvågningsprogram (medlemsstat, zoner eller segmenter)

Egtvedsyge (VHS)

 

 

 

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

 

 

 

Koi-herpesvirussygdom (KHV)

 

 

 

Infektiøs lakseanæmi (ISA)

 

 

 

Infektion med Marteilia refringens

 

 

 

Infektion med Bonamia ostreae

 

 

 

Fiskedræber

 

 

 


DEL B

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af godkendte udryddelsesprogrammer

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Områdets geografiske afgrænsning under et udryddelsesprogram (medlemsstat, zoner eller segmenter)

Egtvedsyge (VHS)

 

 

 

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

 

 

 

Koi-herpesvirussygdom (KHV)

 

 

 

Infektiøs lakseanæmi (ISA)

 

 

 

Infektion med Marteilia refringens

 

 

 

Infektion med Bonamia ostreae

 

 

 

Fiskedræber

 

 

 


DEL C

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er erklæret sygdomsfri

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Det sygdomsfrie områdes geografiske afgrænsning (medlemsstat, zoner eller segmenter)

Egtvedsyge (VHS)

Danmark

DK

Afvandingsområderne og kystområderne for:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irland

IE

Alle indlands- og kystområder i Irland undtagen:

1.

Cape Clear Island

Cypern

CY

Alle indlandsområder i Cypern

Finland

FI

Alle indlands- og kystområder i Finland undtagen:

1.

Åland len

2.

kommunerne Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Alle indlands- og kystområder i Det Forenede Kongerige undtagen:

1.

afvandingsområderne for floden Ouse fra dens udspring til dens normale tidevandsgrænse ved Naburn Lock og Weir og

2.

en »stødpudezone« bestående af Humbers udmunding i havet fra de normale tidevandsgrænser ved Barmby Barrage, Naburn Lock og Weir, jernbanebroen ved Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir og Long Sandall Lock til en linje lige nordpå fra molen i Whitgift

Alle indlands- og kystområder i Nordirland samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Danmark

DK

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Cypern

CY

Alle indlandsområder i Cypern

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Alle indlands- og kystområder i Storbritannien og Nordirland samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey

Koi-herpesvirussygdom (KHV)

 

 

 

Infektiøs lakseanæmi (ISA)

Belgien

BE

Hele landet

Bulgarien

BG

Hele landet

Tjekkiet

CZ

Hele landet

Danmark

DK

Hele landet

Tyskland

DE

Hele landet

Estland

EE

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Grækenland

EL

Hele landet

Spanien

ES

Hele landet

Frankrig

FR

Hele landet

Italien

IT

Hele landet

Cypern

CY

Hele landet

Letland

LV

Hele landet

Litauen

LT

Hele landet

Luxembourg

LU

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Malta

MT

Hele landet

Nederlandene

NL

Hele landet

Østrig

AT

Hele landet

Polen

PL

Hele landet

Portugal

PT

Hele landet

Rumænien

RO

Hele landet

Slovenien

SI

Hele landet

Slovakiet

SK

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Hele landet

Infektion med Marteilia refringens

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Hele Storbritanniens, Nordirlands, Guernseys, Herms og Isle of Mans kystlinje

Hele Nordirlands kystlinje

Hele Guernseys og Herms kystlinje

Jerseys kystområde: Området består af tidevandszonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Området ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside

Hele Isle of Mans kystlinje

Infektion med Bonamia ostreae

Irland

IE

Hele Irlands kystlinje undtagen:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

Det Forenede Kongerige

UK

Hele Storbritanniens kystlinje undtagen:

1.

Cornwalls sydkyst fra Lizard til Start Point

2.

Kysten ved Dorset, Hampshire og Sussex fra Portland Bill til Selsey Bill

3.

Området langs North Kents og Essex’ kyst fra North Foreland til Felixstowe

4.

Området langs Sydvestwales’ kyst fra Wooltack Point til St. Govan’s Head, inkl. Milford Haven og Eastern og Western Cleddaus tidevandsområder

5.

Området, hvori Loch Sunart ligger, øst for en linje trukket sydsydøst fra Maclean’s Noses nordligste punkt til Auliston Point

6.

Området, der omfatter West Loch Tarbert nordøst for en linje trukket østsydøst ved Ardpatrick Point (NR 734 578) til North Dunskeig Bay ved NR 752 568

Hele Nordirlands kystlinje undtagen:

1.

Lough Foyle

Hele Guernseys, Herms og Isle of Mans kystlinje

Jerseys kystområde: Området består af tidevandszonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Området ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside

Fiskedræber

 

 

 


BILAG II

Blanket til forelæggelse af overvågningsprogrammer til godkendelse og til erklæringer vedrørende overvågningsprogrammer

Image

Image

Image

Image


BILAG III

DEL A

Blanket til oplysninger om sygdommens epidemiologiske situation/udvikling i de seneste fire år, som skal fremlægges i forbindelse med forelæggelse af overvågningsprogrammer til godkendelse (et skema pr. gennemførelsesår)

1.   Data om undersøgelse af dyrene

Medlemsstat, zone eller segment (1)

 

Sygdom:

 

År:


Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr (2)

Antal prøveudtagninger

Antal kliniske inspektioner

Vandtemperatur ved prøveudtagningen/inspektionen

Arter på prøveudtagningsstedet

Arter, der er udtaget prøver af

Antal dyr, der er udtaget prøver af (i alt og pr. art)

Antal test

Positive resultater af laboratorieundersøgelse

Positive resultater af kliniske inspektioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

I alt


2.   Data om undersøgelser af akvakulturbrug eller opdrætsområder

 

Sygdom:

 

År:


Medlemsstat, zone eller segment (3)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (4)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr omfattet af programmet

Antal kontrollerede akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (5)

Antal positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (6)

Antal nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (7)

Antal tømte akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, som er blevet tømt (%)

Fjernede og bortskaffede dyr(f) (8)

Målindikatorer

Dækningsprocent af akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Periodeprævalens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Incidens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Blanket til oplysninger om fastsatte mål, som skal fremlægges i forbindelse med forelæggelse af overvågningsprogrammer til godkendelse (et skema pr. gennemførelsesår)

1.   Mål for undersøgelser af dyr

Medlemsstat, zone eller segment (9)

 

Sygdom:

 

År:


Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr (10)

Antal prøveudtagninger

Antal kliniske inspektioner

Vandtemperatur ved prøveudtagningen/inspektionen

Arter på prøveudtagningsstedet

Arter, der er udtaget prøver af

Antal dyr, der er udtaget prøver af (i alt og pr. art)

Antal test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 


2.   Mål for undersøgelser af akvakulturbrug eller opdrætsområder

 

Sygdom:

 

År:


Medlemsstat, zone eller segment (11)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (12)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr omfattet af programmet

Antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, der forventes kontrolleret (13)

Forventet antal positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (14)

Forventet antal nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (15)

Forventet antal tømte akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Forventet andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, som er blevet tømt (%)

Målindikatorer

Forventet dækningsprocent af akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Forventet periodeprævalens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Forventet incidens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(2)  Findes der kun få eller slet ingen akvakulturbrug/områder med opdræt af bløddyr i hele eller dele af den medlemsstat, den zone eller det segment, de fremlagte oplysninger vedrører, og prøveudtagningen derfor udføres i vildtlevende populationer, oplyses den geografiske beliggenhed af det sted, hvor prøverne er udtaget.

(3)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(4)  Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr i medlemsstaten, zonen eller segmentet, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(5)  Ved kontrol forstås udførelse af en undersøgelse af akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr i henhold til programmet for en sygdom med henblik på forbedring af sundhedsstatus for akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr. I denne kolonne må et akvakulturbrug/område med opdræt af bløddyr ikke medregnes to gange, selv om det er blevet kontrolleret mere end én gang.

(6)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr med mindst ét positivt dyr i perioden, uanset hvor mange gange akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr er blevet kontrolleret.

(7)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor sundhedsstatus i den foregående rapporteringsperiode var i kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV, jf. del A i bilag III til direktiv 2006/88/EF, men hvor mindst ét dyr er testet positivt for den pågældende sygdom i denne referenceperiode.

Hvad angår programmer, der er forelagt før den 1. august 2008: Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor der ikke var positive fund i den foregående periode, og hvor der i den pågældende periode har været mindst ét positivt dyr.

(8)  Antal dyr × 1 000 eller samlet vægt af de fjernede og bortskaffede dyr.

(9)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(10)  Findes der kun få eller slet ingen akvakulturbrug/områder med opdræt af bløddyr i hele eller dele af den medlemsstat, den zone eller det segment, de fremlagte oplysninger vedrører, og prøveudtagningen derfor udføres i vildtlevende populationer, oplyses den geografiske beliggenhed af det sted, hvor prøverne er udtaget.

(11)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(12)  Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr i medlemsstaten, zonen eller segmentet, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(13)  Ved kontrol forstås udførelse af en undersøgelse af akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr i henhold til programmet for en sygdom med henblik på forbedring af sundhedsstatus for akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr. I denne kolonne må et akvakulturbrug/område med opdræt af bløddyr ikke medregnes to gange, selv om det er blevet kontrolleret mere end én gang.

(14)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr med mindst ét positivt dyr i perioden, uanset hvor mange gange akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr er blevet kontrolleret.

(15)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor sundhedsstatus i den foregående rapporteringsperiode var i kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV, jf. del A i bilag III til direktiv 2006/88/EF, men hvor mindst ét dyr er testet positivt for den pågældende sygdom i denne referenceperiode.


BILAG IV

Blanket til indgivelse af ansøgninger og erklæringer om status som sygdomsfri

Image

Image

Image

Image


BILAG V

Blanket til oplysninger, som skal fremlægges i forbindelse med forelæggelse af ansøgninger og erklæringer om status som sygdomsfri (et skema pr. gennemførelsesår)

1.   Data om undersøgelse af dyrene

Medlemsstat, zone eller segment (1)

 

Sygdom:

 

År:


Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr (2)

Antal prøveudtagninger

Antal kliniske inspektioner

Vandtemperatur ved prøveudtagningen/inspektionen

Arter på prøveudtagningsstedet

Arter, der er udtaget prøver af

Antal dyr, der er udtaget prøver af (i alt og pr. art)

Antal test

Positive resultater af laboratorieundersøgelse

Positive resultater af kliniske inspektioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

I alt


2.   Data om undersøgelser af akvakulturbrug eller opdrætsområder

 

Sygdom:

 

År:


Medlemsstat, zone eller segment (3)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (4)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr omfattet af programmet

Antal kontrollerede akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (5)

Antal positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (6)

Antal nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (7)

Antal tømte akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, som er blevet tømt (%)

Fjernede og bortskaffede dyr (8)

Målindikatorer

Dækningsprocent af akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Periodeprævalens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Incidens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 7 i bilag IV.

(2)  Findes der kun få eller slet ingen akvakulturbrug/områder med opdræt af bløddyr i hele eller dele af den medlemsstat, den zone eller det segment, ansøgningen eller erklæringen vedrører, og prøveudtagningen derfor udføres i vildtlevende populationer, oplyses den geografiske beliggenhed af det sted, hvor prøverne er udtaget.

(3)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 7 i bilag IV.

(4)  Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr i medlemsstaten, zonen eller segmentet som defineret i punkt 7 i bilag IV.

(5)  Ved kontrol forstås udførelse af en undersøgelse af akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr i henhold til programmet til opnåelse af status som sygdomsfri for en sygdom med henblik på forbedring af sundhedsstatus for akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr. I denne kolonne må et akvakulturbrug/område med opdræt af bløddyr ikke medregnes to gange, selv om det er blevet kontrolleret mere end én gang.

(6)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr med mindst ét positivt dyr i perioden, uanset hvor mange gange akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr er blevet kontrolleret.

(7)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor sundhedsstatus i den foregående rapporteringsperiode var i kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV, jf. del A i bilag III til direktiv 2006/88/EF, men hvor mindst ét dyr er testet positivt for den pågældende sygdom i denne referenceperiode.

Hvad angår programmer, der er forelagt før den 1. august 2008: Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor der ikke var positive fund i den foregående periode, og hvor der i den pågældende periode har været mindst ét positivt dyr.

(8)  Antal dyr × 1 000 eller samlet vægt af de fjernede og bortskaffede dyr.


BILAG VI

STANDARDRAPPORT

1.   Rapport om undersøgelser af dyr

Medlemsstat, zone eller segment (1)

 

Sygdom:

 

År:


Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr (2)

Antal prøveudtagninger

Antal kliniske inspektioner

Vandtemperatur ved prøveudtagningen/inspektionen

Arter på prøveudtagningsstedet

Arter, der er udtaget prøver af

Antal dyr, der er udtaget prøver af (i alt og pr. art)

Antal test

Positive resultater af laboratorieundersøgelse

Positive resultater af kliniske inspektioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

I alt


2.   Rapport om undersøgelser af akvakulturbrug eller opdrætsområder

 

Sygdom:

 

År:


Medlemsstat, zone eller segment (3)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (4)

Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr omfattet af programmet

Antal kontrollerede akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (5)

Antal positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (6)

Antal nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (7)

Antal tømte akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, som er blevet tømt

Fjernede og bortskaffede dyr (8)

Målindikatorer

Dækningsprocent af akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Periodeprævalens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

Andel af nye positive akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr (%)

Incidens i akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(2)  Findes der kun få eller slet ingen akvakulturbrug/opdrætsområder i hele eller dele af den medlemsstat, den zone eller det segment, ansøgningen vedrører, og prøveudtagningen derfor udføres i vildtlevende populationer, oplyses den geografiske beliggenhed af det sted, hvor prøverne er udtaget.

(3)  Medlemsstat, zone eller segment, som defineret i punkt 6 i bilag II.

(4)  Samlet antal akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr i medlemsstaten, zonen eller segmentet som defineret i punkt 6 i bilag II.

(5)  Ved kontrol forstås udførelse af en undersøgelse af akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr i henhold til programmet for en sygdom med henblik på forbedring af sundhedsstatus for akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr. I denne kolonne må et akvakulturbrug/område med opdræt af bløddyr ikke medregnes to gange, selv om det er blevet kontrolleret mere end én gang.

(6)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr med mindst ét positivt dyr i perioden, uanset hvor mange gange akvakulturbruget/området med opdræt af bløddyr er blevet kontrolleret.

(7)  Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor sundhedsstatus i den foregående rapporteringsperiode var i kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV, jf. del A i bilag III til direktiv 2006/88/EF, men hvor mindst ét dyr er testet positivt for den pågældende sygdom i denne referenceperiode.

Hvad angår programmer, der er forelagt før den 1. august 2008: Akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr, hvor der ikke var positive fund i den foregående periode, og hvor der i den pågældende periode har været mindst ét positivt dyr.

(8)  Antal dyr × 1 000 eller samlet vægt af de fjernede og bortskaffede dyr.


Top