Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0119

Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin

OJ L 62, 15.3.1993, p. 69–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 213 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 213 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 71 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 152 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 152 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 152 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/119/oj

31992L0119

Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin

EF-Tidende nr. L 062 af 15/03/1993 s. 0069 - 0085
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0213
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0213


RAADETS DIREKTIV 92/119/EOEF af 17. december 1992 om generelle faellesskabsforanstaltninger til bekaempelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedroerende blaereudslaet hos svin

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Levende dyr er opfoert i Traktatens bilag II; afsaetningen af levende dyr er en vigtig indtaegtskilde for landbrugsbefolkningen;

det er noedvendigt, at der paa faellesskabsplan indfoeres foranstaltninger til sygdomsbekaempelse, som skal ivaerksaettes, hvis der udbryder en sygdom, for saaledes at sikre en rational udvikling af landbrugssektoren og oege dyresundhedsbeskyttelsen i Faellesskabet;

en smittekilde kan hurtigt udvikle sig og antage epizootisk karakter med en saadan doedelighed og saadanne forstyrrelser til foelge, at husdyrbrugets rentabilitet bringes i alvorlig fare;

der boer traeffes foranstaltninger til sygdomsbekaempelse, saa snart det formodes, at en sygdom er brudt ud, for at sygdommen straks kan bekaempes effektivt, saa snart udbruddet er bekraeftet;

de foranstaltninger, der skal traeffes, maa vaere egnet til at forebygge, at sygdommen spredes, hvorfor flytning af dyr og produkter, der kan udbrede smitten, omhyggeligt skal kontrolleres;

forebyggelsen af sygdomme i Faellesskabet skal normalt baseres paa, at der ikke vaccineres; det er imidlertid noedvendigt at fastsaette bestemmelser om vaccination, hvis en alvorlig situation kraever det;

for at sikre, at alle vaccinerede dyr kan spores, er det vigtigt, at de identificeres; for at skabe de noedvendige garantier maa den anvendte vaccine vaere aktivitetsgodkendt af et referencelaboratorium, som Faellesskabet har udpeget;

en grundig epidemiologisk undersoegelse er helt noedvendig for at hindre udbredelse af sygdomme; medlemsstaterne boer oprette specialgrupper til dette formaal;

for at sikre en effektiv kontrol maa diagnosticeringen af sygdommene harmoniseres og foretages af dertil udpegede laboratorier, hvis arbejde kan koordineres af et referencelaboratorium, som er udpeget af Faellesskabet;

artikel 3 i Raadets beslutning 90/424/EOEF af 26. juni 1990 om visse udgifter paa veterinaeromraadet (4) finder anvendelse ved udbrud af en af de i bilag I naevnte sygdomme;

faelles foranstaltninger til bekaempelse af disse sygdomme udgoer grundlaget for, at en ensartet dyresundhedsstatus kan opretholdes;

endelig boer der fastsaettes specifikke bestemmelser for hver enkelt sygdom, i foerste omgang for blaereudslaet hos svin -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved dette direktiv fastsaettes Faellesskabets generelle bekaempelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes ved udbrud af en af de i bilag I naevnte sygdomme.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

1) bedrift: virksomhed (landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed), som er beliggende paa en medlemsstats omraade, og hvor der holdes eller avles dyr

2) dyr: husdyr af en art, der direkte kan angribes af den paagaeldende sygdom, eller ethvert vildtlevende hvirveldyr, der kan indgaa i sygdommens epidemiologi ved at optraede som smittebaerer eller smittereservoir

3) vektor: ethvert hvirveldyr eller ethvert hvirvelloest dyr, der ad mekanisk eller biologisk vej kan overfoere og sprede den paagaeldende sygdom

4) ejer eller den, der paa hans vegne foerer tilsyn med besaetningen: fysisk eller juridisk person, der ejer dyrene, eller har faaet overdraget dyreholdet mod eller uden vederlag

5) inkubationstid: den tid, der formodes at hengaa, fra dyret smittes med den paagaeldende sygdom, til de kliniske symptomer indtraeder; inkubationstidens laengde er den, der i bilag I er fastsat for hver af de paagaeldende sygdomme

6) bekraeftelse af smitte: myndighedernes erklaering om forekomst af en af de i bilag I naevnte sygdomme baseret paa resultater af laboratorieundersoegelser; i de tilfaelde af epidemi kan myndighederne imidlertid ligeledes bekraefte forekomsten af en sygdom paa grundlag af kliniske og/eller epidemiologiske fund

7) myndigheder: den overordnede myndighed i en medlemsstat, som er bemyndiget til at foretage veterinaerkontrol, eller enhver veterinaermyndighed, til hvem den overordnede myndighed har delegeret denne bemyndigelse

8) embedsdyrlaege: den dyrlaege, der er udpeget af myndighederne.

Artikel 3

Medlemsstaterne paaser, at der er pligt til, at formodet forekomst af en af de i bilag I naevnte sygdomme straks indberettes til myndighederne.

Artikel 4

1. Hvis der paa en bedrift findes dyr, der formodes at vaere smittet med en af de i bilag I naevnte sygdomme, paaser medlemsstaterne, at embedsdyrlaegen straks ivaerksaetter en undersoegelse for at faa forekomsten af sygdommen bekraeftet eller afkraeftet; han skal navnlig udtage eller lade udtage de fornoedne proever til laboratorieundersoegelser. Med henblik herpaa kan transporten til laboratoriet af dyr, der formodes at vaere smittet, ske under myndighedernes kontrol; disse traeffer passende bestemmelser til at forhindre, at sygdommen spredes.

2. Saa snart formodet forekomst af en sygdom indberettes, lader myndighederne bedriften stille under officielt tilsyn og foreskriver isaer:

a) at der skal foretages en taelling af alle kategorier af dyr af modtagelige arter, og at det for hver kategori bliver registreret, hvor mange dyr der allerede er doede, smittet, eller maa formodes at vaere smittet; taellingen ajourfoeres med tallene for dyr, der foedes eller doer i den periode, hvor der foreligger en saadan formodning; oplysningerne fra denne taelling skal ajourfoeres og fremvises paa forlangende og kan kontrolleres ved hvert besoeg

b) at alle dyr af modtagelige arter paa bedriften skal holdes isoleret i deres stalde eller et andet sted, hvor de kan isoleres, idet der i givet fald tages hensyn til den rolle, vektorer eventuelt kan spille

c) at al flytning af dyr af modtagelige arter fra og til bedriften er forbudt

d) at de myndigheder, der bestemmer, hvordan enhver risiko for spredning af sygdommen skal undgaas, skal traeffe afgoerelse om

- hvorvidt personer, dyr af andre arter, der ikke er modtagelige for sygdommen, og koeretoejer maa forlade eller komme ind paa bedriften

- hvorvidt husdyrkoed eller -kroppe, foder, materiel, affald, husdyrgoedning, brugt stroeelse og alt andet, der kan taenkes at overfoere den paagaeldende sygdom, maa fjernes fra bedriften

e) at der skal anvendes passende desinfektionsmidler ved ind- og udgangene til de bygninger, lokaler og andre steder, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter, samt ved bedriftens ind- og udgange

f) at der skal foretages en epidemiologisk undersoegelse i henhold til artikel 8.

3. Indtil de officielle foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, er ivaerksat, skal ejeren eller den, som paa hans vegne foerer tilsyn med husdyr, som formodes at vaere ramt af sygdommen, traeffe alle egnede forholdsregler for at overholde stk. 2, med undtagelse af litra f).

4. Myndighederne kan lade enhver af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 2, omfatte andre bedrifter, hvis det ud fra deres placering, geografiske beliggenhed eller kontakterne med den bedrift, hvor der er formodning om sygdommen, maa formodes, at der kan ske overfoersel af smitte.

5. De i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger ophaeves foerst, naar embedsdyrlaegen har afkraeftet formodningen om forekomst af den paagaeldende sygdom.

Artikel 5

1. Saa snart det officielt er konstateret, at en af de i bilag I naevnte sygdomme er brudt ud paa en bedrift, paaser medlemsstaterne, at myndighederne ud over de i artikel 4, stk. 2, omhandlede foranstaltninger kraever foelgende foranstaltninger ivaerksat:

a) alle dyr af modtagelige arter paa bedriften aflives straks paa stedet. Selvdoede dyr og dyr, der er aflivet, braendes eller nedgraves, om muligt paa bedriften eller destrueres paa en destruktionsanstalt. Disse foranstaltninger skal gennemfoeres paa saadan maade, at der er mindst mulig risiko for, at sygdommen spredes

b) alle materialer og alt affald, saasom foder, stroeelse, goedning og gylle, som kan vaere inficeret, destrueres eller behandles paa passende maade. Behandlingen, der skal foretages efter embedsdyrlaegens instrukser, skal sikre, at alt smittestof eller alle vektorer tilintetgoeres

c) efter gennemfoerelsen af foranstaltningerne i litra a) og b) foretages der i overensstemmelse med artikel 16 rengoering og desinfektion i og omkring de bygninger, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter, samt af transportkoeretoejer og alt materiel, der kan taenkes at vaere inficeret

d) der skal foretages en epidemiologisk undersoegelse i henhold til artikel 8.

2. Hvis der anvendes nedgravning, skal den foretages i tilstraekkelig stor dybde til, at koedaedende dyr ikke kan grave de dyrekroppe eller det affald op, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), og nedgravningen skal foregaa i egnet jord for at undgaa kontamination af grundvandet eller enhver anden miljoegene.

3. Myndighederne kan lade de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, omfatte andre naerliggende bedrifter, hvis disses placering, ejendommenes geografiske beliggenhed eller kontakterne med den bedrift, hvor sygdomsudbruddet er blevet bekraeftet, giver anledning til formodning om eventuel overfoersel af smitte.

4. Myndighederne giver foerst tilladelse til genindsaettelse af ny besaetning paa bedriften, naar embedsdyrlaegen med et for ham tilfredsstillende udfald har foretaget kontrol af den rengoering og desinfektion, som er udfoert i henhold til artikel 16.

Artikel 6

Hvis vildtlevende dyr formodes at vaere smittet eller er blevet smittet, soerger medlemsstaterne for, at der traeffes passende foranstaltninger. Medlemsstaterne underretter gennem Den Staaende Veterinaerkomité, nedsat ved Raadets afgoerelse 68/361/EOEF (5) Kommissionen og de oevrige medlemsstater om de foranstaltninger, de har truffet.

Artikel 7

1. Hvis en bedrift har to eller flere adskilte produktionsenheder, kan myndighederne dispensere fra kravene i artikel 5, stk. 1, litra a), for saa vidt angaar sunde produktionsenheder paa en smitteramt bedrift, saafremt embedsdyrlaegen har bekraeftet, at disse enheders struktur og stoerrelse og den aktivitet, der foregaar, er saaledes, at de er fuldstaendigt adskilt hvad angaar opstaldning, pasning, personale, materiel og fodring, saaledes at smitten ikke kan spredes fra den ene enhed til den anden.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 finder bestemmelserne i Kommissionens beslutning 88/397/EOEF (6) tilsvarende anvendelse. Disse bestemmelser kan efter fremgangsmaaden i artikel 25 aendres for den paagaeldende sygdoms vedkommende for at tage hensyn til dennes saerlige karakter.

Artikel 8

1. Den epidemiologiske undersoegelse skal omfatte:

a) det tidsrum, hvori sygdommen kan have forekommet paa bedriften, foer sygdomsudbruddet blev indberettet, eller foer dens forekomst blev formodet

b) sygdommens mulige oprindelse paa bedriften og identifikation af andre bedrifter, hvor der findes dyr af modtagelige arter, som kan vaere blevet smittet eller inficeret

c) personer, dyr, dyrekroppe, koeretoejer og alt materiel eller alle andre materialer, som kan taenkes at have overfoert smitte til eller fra de paagaeldende bedrifter

d) den eventuelle tilstedevaerelse af vektorer og disses udbredelse.

2. Der nedsaettes en krisegruppe med henblik paa koordinering af alle de foranstaltninger, der er noedvendige for at sikre, at sygdommen udryddes saa hurtigt som muligt, og paa gennemfoerelsen af den epidemiologiske undersoegelse.

De almindelige bestemmelser for medlemsstaternes krisegrupper og Faellesskabets krisegruppe fastsaettes af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen.

Artikel 9

1. Hvis embedsdyrlaegen konstaterer eller paa grundlag af bekraeftede oplysninger mener, at en sygdom kan vaere overfoert fra andre bedrifter til den i artikel 4 omhandlede bedrift eller fra sidstnaevnte bedrift til andre bedrifter via personer, dyr eller koeretoejer eller paa anden maade, stilles disse andre bedrifter under officielt tilsyn efter artikel 4, og dette tilsyn ophoerer foerst, naar formodningen om sygdommens tilstedevaerelse paa bedriften er blevet officielt afkraeftet.

2. Hvis embedsdyrlaegen konstaterer eller paa grundlag af bekraeftede oplysninger mener, at en sygdom kan vaere overfoert fra andre bedrifter til den i artikel 5 omhandlede bedrift eller fra sidstnaevnte bedrift til andre bedrifter som foelge af personers, dyrs eller koeretoejer faerden eller paa anden maade, stilles disse andre bedrifter under officielt tilsyn efter artikel 4, og dette tilsyn ophoerer foerst, naar formodningen om sygdommens tilstedevaerelse paa bedriften er blevet officielt afkraeftet.

3. Naar en bedrift er blevet underkastet bestemmelserne i stk. 2, haandhaever myndighederne bestemmelserne i artikel 4 paa bedriften i en periode, som mindst svarer til den for hver sygdom specifikke maksimumsinkubationstid efter det sandsynlige tidspunkt for smitteoverfoerslen som fastslaaet ved den epidemiologiske undersoegelse, der er foretaget i henhold til artikel 8.

4. Naar myndighederne finder, at forholdene tillader det, kan de begraense de foranstaltninger, der omhandles i stk. 1 og 2, til en del af bedriften og til de dyr, som befinder sig i denne del, saafremt bedriften kan opfylde betingelserne i artikel 7, eller til kun at omfatte dyr af modtagelige arter.

Artikel 10

1. Saa snart diagnosticeringen af en af de paagaeldende sygdomme er officielt bekraeftet, paaser medlemsstaterne, at myndighederne afgraenser et beskyttelsesdistrikt omkring den smitteramte bedrift med en radius paa mindst 3 km inden for et iagttagelsesdistrikt med en radius paa mindst 10 km. Ved afgraensningen af distrikterne skal der tages hensyn til geografiske, administrative, oekologiske og epizootiologiske faktorer, der er relevante for den paagaeldende sygdom, samt til kontrolfaciliteterne.

2. Hvis disse distrikter ligger paa flere medlemsstaters omraade, samarbejder myndighederne i de beroerte medlemsstater om at afgraense de i stk. 1 omhandlede distrikter. Om noedvendigt afgraenses beskyttelsesdistriktet og iagttagelsesdistriktet dog efter fremgangsmaaden i artikel 26.

3. Der kan efter behoerigt begrundet anmodning fra en medlemsstat eller paa Kommissionens initiativ efter fremgangsmaaden i artikel 26 traeffes afgoerelse om aendring (i form af begraensning eller udvidelse alt efter forholdene) af afgraensningen af de i stk. 1 definerede distrikter og af restriktionernes varighed, idet der tages hensyn til:

- den geografiske beliggenhed og de oekologiske faktorer

- vejrforholdene

- tilstedevaerelsen og fordelingen af vektorer samt vektortype

- resultaterne af den epidemiologiske undersoegelse, der er foretaget i henhold til artikel 8

- resultaterne af laboratorieundersoegelserne

- de faktisk ivaerksatte bekaempelsesforanstaltninger.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne paaser, at der i beskyttelsesdistriktet gennemfoeres foelgende foranstaltninger:

a) identifikation af alle bedrifter i distriktet, der holder dyr af modtagelige arter

b) regelmaessige besoeg paa bedrifter, der holder dyr af modtagelige arter, og klinisk undersoegelse af disse dyr, herunder om noedvendigt udtagning af proever til laboratorieundersoegelse, idet der skal foeres en fortegnelse over besoeg og iagttagelser; besoegshyppigheden skal afpasses efter, hvor alvorlig epizootien er paa de bedrifter, der udgoer den stoerste risiko

c) forbud mod flytning og transport af dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje; mydighederne kan dog fravige dette forbud for saa vidt angaar transittransport af dyr ad vej eller med jernbane uden aflaesning eller ophold undervejs

d) dyr af modtagelige arter maa ikke fjernes fra den bedrift, hvor de befinder sig, medmindre de under officielt tilsyn transporteres direkte til et slagteri i det paagaeldende distrikt for at blive noedslagtet, eller, hvis der ikke findes noget slagteri under dyrlaegetilsyn i det paagaeldende distrikt, til et slagteri i iagttagelsesdistriktet, som myndighederne har udpeget. Myndighederne giver foerst tilladelse til saadanne transporter, naar embedsdyrlaegen har foretaget en undersoegelse af alle dyr af modtagelige arter paa bedriften, som godtgoer, at ingen af dyrene maa formodes at vaere smittet. Den myndighed, der er ansvarlig for slagteriet, skal underrettes om, at dyrene sendes til slagteriet.

2. De foranstaltninger, der gennemfoeres i beskyttelsesdistriktet, skal haandhaeves i mindst en for den paagaeldende sygdom specifik maksimalinkubationstid, efter at dyrene fra den smitteramte bedrift er fjernede i overensstemmelse med artikel 5, og efter at der er foretaget rengoering og desinfektion som fastsat i artikel 16. Hvis vektoren er et insekt, kan myndighederne dog fastsaette foranstaltningernes varighed og bestemmelserne for en eventuel indsaettelse af kontroldyr. Medlemsstaterne meddeler straks gennem Den Staaende Veterinaerkomité Kommissionen og de oevrige medlemsstater, hvilke foranstaltninger de har truffet.

Efter inkubationstidens udloeb finder de for iagttagelsesdistriktet gaeldende bestemmelser ogsaa anvendelse i beskyttelsesdistriktet.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne paaser, at der i iaggtagelsesdistriktet gennemfoeres foelgende foranstaltninger:

a) identifikation af alle bedrifter, der holder dyr af modtagelige arter

b) forbud mod flytning af dyr af modtagelige arter ad offentlig vej, medmindre de skal foeres til graesning eller opstaldning; myndighederne kan dog fravige dette forbud ved transittransport af dyr ad vej eller jernbane uden aflaesning eller ophold

c) transport af dyr af modtagelige arter i iaggtagelsesdistriktet maa kun finde sted med myndighedernes tilladelse

d) dyr af modtagelige arter maa ikke fjernes fra iaggtagelsesdistriktet i en periode, der mindst svarer til en maksimumsinkubationstid efter det seneste udbrud. Derefter kan dyr fjernes fra omraadet for under officielt tilsyn at blive transporteret direkte til omgaaende slagtning paa et slagteri, som myndighederne udpeger. Myndighederne giver foerst tilladelse til saadanne transporter, naar embedsdyrlaegen har foretaget en undersoegelse af alle dyr af modtagelige arter paa bedriften, og det godtgoeres, at ingen af dyrene maa formodes at vaere smittet. Den myndighed, der er ansvarlig for slagteriet, skal underrettes om, at dyrene sendes til slagteriet.

2. Foranstaltningerne i iagttagelsesdistriktet skal haandhaeves i mindst en maksimumsinkubationstid, efter at alle de i artikel 5 omhandlede dyr er fjernet fra bedriften, og efter at der er foretaget rengoering og desinfektion som fastsat i artikel 16. Hvis vektoren er et insekt, kan myndighederne dog fastsaette foranstaltningernes varighed og bestemmelserne for en eventuel indsaettelse af kontroldyr. Medlemsstaterne meddeler straks gennem Den Staaende Veterinaerkomité Kommissionen og de oevrige medlemsstater, hvilke foranstaltninger de har truffet.

Artikel 13

Hvis de i artikel 11, stk. 1, litra d), og i artikel 12, stk. 1, litra d), omhandlede forbud opretholdes i mere end 30 dage som foelge af forekomst af yderligere sygdomstilfaelde, og der derved opstaar problemer med at holde dyrene, kan myndighederne efter begrundet anmodning fra ejeren tillade flytning af dyr fra en bedrift inden for henholdsvis beskyttelsesdistriktet eller iagttagelsesdistriktet, for saa vidt

a) embedsdyrlaegen har kontrolleret de faktiske forhold

b) der er foretaget kontrol af samtlige dyr paa bedriften

c) der med negativt resultat er foretaget en klinisk undersoegelse af de dyr, der skal flyttes

d) hvert dyr er oeremaerket eller identificeret paa anden godkendt maade

e) bestemmelsesbedriften ligger i beskyttelsesdistriktet eller inden for iaggtagelsesdistriktet

For at undgaa risiko for spredning af smitte i forbindelse med transporten skal der traeffes alle noedvendige forholdsregler, isaer rengoering og desinfektion af lastvogne efter transporten.

Artikel 14

1. Medlemsstaterne paaser, at myndighederne traeffer alle fornoedne foranstaltninger for at underrette i hvert fald alle i henholdsvis beskyttelsesdistriktet og iagttagelsesdistriktet om de gaeldende restriktioner og traeffer alle de dispositioner, der er noedvendige for at sikre, at de paagaeldende foranstaltninger ivaerksaettes.

2. Hvis en epizooti i et bestemt omraade er saerlig alvorlig, vedtages alle de supplerende foranstaltninger, som de beroerte medlemsstater skal traeffe, efter fremgangsmaaden i artikel 26.

Artikel 15

Som en undtagelse fra dette direktivs generelle bestemmelser gaelder, at de specifikke bestemmelser vedroerende foranstaltningerne til bekaempelse og udryddelse af de enkelte sygdomme:

- for saa vidt angaar blaereudslaet hos svin i bilag II,

- for saa vidt angaar de oevrige sygdomme, der er naevnt i bilag I, vil blive fastsat af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen.

Artikel 16

1. Medlemsstaterne paaser:

a) at anvendte desinfektionsmidler og koncentrationer heraf er officielt godkendt af myndighederne

b) at rengoeringen og desinfektionen foretages under officiel kontrol:

- i overensstemmelse med embedsdyrlaegens instrukser

- paa en saadan maade, at der ikke er risiko for, at smitten spredes, eller at smitstoffet ikke oedelaegges

c) efter afslutningen af de i litra b) naevnte foranstaltninger skal embedsdyrlaegen paase, at de er blevet gennemfoert paa rette vis, og at der er hengaaet en passende periode, som mindst skal vaere paa 21 dage, saaledes at det sikres, at sygdommen er totalt udryddet, inden dyr af modtagelige arter genindsaettes.

2. Fremgangsmaaderne for rengoering og desinfektion af en smitteramt bedrift

- er for saa vidt angaar blaereudslaet hos svin angivet i bilag II,

- vil i forbindelse med udarbejdelsen af de specifikke foranstaltninger for hver enkelt sygdom, blive fastlagt efter fremgangsmaaden i artikel 15, andet led.

Artikel 17

1. Medlemsstaterne paaser, at der i alle medlemsstaterne udpeges:

a) et nationalt laboratorium, der har faciliteter og specialuddannet personale til, at det til enhver tid og isaer ved nyudbrud af den paagaeldende sygdom kan foretage bestemmelse af virustype, -undertype, eller -variant og bekraefte de resultater, som regionale diagnoselaboratorier er naaet frem til

b) et nationalt laboratorium, der skal teste de reagenser, som de regionale diagnoselaboratorier anvender.

2. De nationale laboratorier, der er udpeget for hver enkelt sygdom, er ansvarlige for at koordinere normer og diagnosemetoder samt anvendelse af reagenser.

3. De nationale laboratorier, der er udpeget for hver enkelt sygdom, er ansvarlige for at koordinere de normer og diagnosemetoder, der er fastsat paa hvert af de laboratorier, der diagnosticerer den paagaeldende sygdom i den paagaeldende medlemsstat. Med henblik herpaa:

a) kan de levere diagnosereagenser til de regionale laboratorier

b) skal de kontrollere kvaliteten af alle diagnosereagenser, der anvendes i medlemsstaten

c) skal de med regelmaessige mellemrum foranstalte sammenlignende undersoegelser

d) skal de opbevare isolater af den paagaeldende sygdomsvirus fra tilfaelde, der er bekraeftet i medlemsstaten

e) skal de tage stilling til, om positive resultater, som de regionale diagnoselaboratorier er naaet frem til, kan bekraeftes.

4. Dog kan som en undtagelse fra stk. 1 medlemsstater, der ikke har et nationalt laboratorium med kompetence for saa vidt angaar en given sygdom, anvende et kompetent laboratorium i en anden medlemsstat.

5. Listen over de nationale laboratorier for saa vidt angaar blaereudslaet hos svin findes i bilag II

6. De nationale laboratorier, der er udpeget for hver enkelt sygdom, samarbejder med Faellesskabets referencelaboratorier, der er omhandlet i artikel 18.

7. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 25.

Artikel 18

1. Faellesskabets referencelaboratorium for blaereudslaet hos svin er anfoert i bilag II.

2. Faellesskabets referencelaboratorium for hver enkelt af de sygdomme, der er naevnt i bilag I, udpeges efter fremgangsmaaden i artikel 15, andet led, i forbindelse med udarbejdelsen af de specifikke foranstaltninger for hver sygdom.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede laboratoriers befoejelser og opgaver er anfoert i bilag III, jf. dog beslutning 90/424/EOEF, isaer artikel 28 deri.

Artikel 19

1. Vaccination imod de i bilag I naevnte sygdomme maa kun finde sted som supplement til bekaempelsesforanstaltninger, der traeffes ved den paagaeldende sygdoms udbrud, og kun i overensstemmelse med foelgende bestemmelser:

a) afgoerelsen om at foretage vaccination som supplement til bekaempelsesforanstaltningerne traeffes af Kommissionen i samarbejde med den paagaeldende medlemsstat efter fremgangsmaaden i artikel 26

b) denne afgoerelse skal navnlig baseres paa foelgende kriterier:

- koncentrationen af dyr af de beroerte arter inden for det sydomsramte distrikt

- hver enkelt vaccines egenskaber og sammensaetning

- reglerne for kontrol med distribution, opbevaring og anvendelse af vacciner

- arterne af og alder paa dyr, der kan eller skal vaccineres

- de distrikter, hvor der kan eller skal vaccineres

- vaccinationskampagnens varighed.

2. I det i stk. 1 omhandlede tilfaelde:

a) er det forbudt at vaccinere eller revaccinere dyr af modtagelige arter paa de i artikel 4 omhandlede bedrifter

b) er hyperimmun serumbehandling forbudt.

3. Hvis der foretages vaccination, gaelder foelgende bestemmelser:

a) alle vaccinerede dyr skal identificeres ved hjaelp af et tydeligt og let laeseligt maerke ifoelge en metode, der er godkendt efter fremgangsmaaden i artikel 25

b) alle vaccinerede dyr skal forblive inden for vaccinationsdistriktet, medmindre de sendes til et af myndighederne udpeget slagteri til omgaaende slagtning, i hvilket tilfaelde der foerst maa gives tilladelse til transporten af dyr, naar embedsdyrlaegen har foretaget en undersoegelse af alle dyr af modtagelige arter paa bedriften, og det godtgoeres, at ingen af dyrene maa formodes at vaere smittet.

4. Naar vaccinationerne er afsluttet, kan der ifoelge fremgangsmaaden i artikel 26 og efter udloebet af frister, der fastsaettes efter samme fremgangsmaade, gives tilladelse til flytning af dyr af modtagelige arter fra vaccinationsomraadet.

5. Medlemsstaterne underretter regelmaessigt gennem Den Staaende Veterinaerkomité Kommissionen om forloebet af vaccinationsforanstaltningerne.

6. Uanset stk. 1 kan den paagaeldende medlemsstat efter meddelelse herom til Kommissionen dog traeffe beslutning om at foretage noedvaccination, hvis dette ikke skader Faellesskabets grundlaeggende interesser. Denne beslutning, hvorved der navnlig skal tages hensyn til antallet af dyr i visse regioner, behovet for at beskytte bestemte racer samt det geografiske omraade, hvori vaccinationen foretages, tages straks op til fornyet behandling i Den Staaende Veterinaerkomité efter fremgangsmaaden i artikel 26, idet komitéen kan beslutte at opretholde, aendre eller udvide foranstaltningerne eller at bringe dem til ophoer.

Artikel 20

1. Hver medlemsstat udarbejder en beredskabsplan for alle de i bilag I naevnte sygdomme med angivelse af de nationale foranstaltninger, der skal traeffes ved udbrud af en af disse sygdomme.

Beredskabsplanen skal indeholde bestemmelser om adgang til faciliteter, udstyr, personnel og alle former for materiel, som er noedvendig for hurtigt og effektivt at kunne udrydde smittekilden.

2. De generelle kriterier for udarbejdelse af beredskabsplaner findes i bilag IV, nr. 1 til 5 samt nr. 10, mens nr. 6 til 9 indeholder de kriterier, der skal tilpasses efter den paagaeldende sygdom. Medlemsstaterne kan dog noejes med at anvende kriterierne i nr. 6 til 9, hvis kriterierne i nr. 1 til 5 samt i nr. 10 allerede er anvendt ved forelaeggelsen af beredskabsplaner for anvendelse af foranstaltninger til bekaempelse af anden sygdom.

3. Kommissionen skal forelaegges beredskabsplanerne, der udarbejdes efter kriterierne i bilag IV

i) senest seks maaneder efter dette direktivs ivaerksaettelse for saa vidt angaar blaereudslaet hos svin

ii) senest seks maaneder efter ivaerksaettelsen af de specifikke foranstaltninger for hver af de andre sygdomme i bilag I.

4. Kommissionen gennemgaar beredskabsplanerne for at afgoere, om de goer det muligt at naa det oenskede maal, og foreslaar den paagaeldende medlemsstat eventuelt noedvendige aendringer med saerlig henblik paa at sikre, at dens beredskabsplaner er forenelige med de oevrige medlemsstaters.

Kommissionen godkender beredskabsplanerne, eventuelt efter at de er aendret, efter fremgangsmaaden i artikel 25.

Beredskabsplanerne kan siden aendres eller suppleres efter samme fremgangsmaade for at tage hensyn til udviklingen i situationen og til den paagaeldende sygdoms specifikke karakter.

Artikel 21

Uanset betingelserne i artikel 19 og 20 og under hensyntagen til de saerlige naturlige og geografiske forhold, der goer sig gaeldende for de oversoeiske territorier, Acorerne og Madeira, samt disse omraaders fjerne beliggenhed i forhold til Faellesskabets hovedomraade, kan vedkommende medlemsstat for saa vidt angaar de noedforanstaltninger, som medlemsstaterne skal traeffe, anvende saerlige specifikke bestemmelser ved bekaempelsen af hver enkelt af sygdommene i dette direktivs bilag I.

Vedkommende medlemsstat underretter gennem Det Staaende Veterinaerudvalg Kommissionen og de oevrige medlemsstater om de foranstaltninger, som den traeffer, og navnlig om de kontrolforanstaltninger, der ivaerksaettes for at undgaa, at dyr fra de naevnte omraader og produkter af disse dyr bliver sendt til de oevrige egne af Faellesskabet.

Ud over den ovenfor naevnte underretning finder artikel 20 tilsvarende anvendelse.

Artikel 22

Kommissionens sagkyndige kan, for saa vidt det er noedvendigt for en ensartet gennemfoerelse af dette direktiv, i samarbejde med myndighederne foretage kontrol paa stedet. De kan med henblik herpaa ved kontrol af en repraesentativ procentdel af bedrifterne undersoege, om myndighederne foerer tilsyn med, om bedrifterne overholder dette direktiv. Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet af kontrollen.

Den medlemsstat, paa hvis omraade der foretages kontrol, yder de sagkyndige al noedvendig stoette ved udfoerelsen af deres arbejde.

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 25.

Artikel 23

1. De naermere betingelser for Faellesskabets finansielle deltagelse i foranstaltninger i forbindelse med ivaerksaettelsen af dette direktiv er fastlagt i beslutning 90/424/EOEF.

2. Artikel 3 i beslutning 90/424/EOEF aendres saaledes:

a) paa listen over sygdomme i stk. 1 tilfoejes foelgende sygdom:

»epizootisk haemorragi hos hjorte«

b) foelgende nye stk. 2a tilfoejes:

»Den paagaeldende medlemsstat faar ligeledes finansielt tilskud fra Faellesskabet, naar to eller flere medlemsstater ved udbrud af en af sygdommene i stk. 1 arbejder snaevert sammen for at opnaa kontrol med den paagaeldende epidemi, navnlig ved ivaerksaettelse af en epidemiologisk undersoegelse og foranstaltninger til overvaagning af sygdommen. Den specifikke finansielle deltagelse fra Faellesskabets side afgoeres efter fremgangsmaaden i artikel 41 med forbehold af de foranstaltninger, der er fastsat som led i de paagaeldende faelles markedsordninger.«

Artikel 24

1. Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal, aendrer om noedvendigt bilag I, III og IV paa forslag af Kommissionen, navnlig for at tage hensyn til udviklingen inden for forsikring og diagnosemetoder.

2. Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 25 aendre bilag II, navnlig for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling samt udviklingen inden for diagnosemetoder.

Artikel 25

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

b) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har truffet nogen afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 26

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2. I komitéen tillaegges medlemsstaternes stemmer den vaegt, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden to dage. Komitéen udtaler sig med et flertal paa 54 stemmer.

4. a) Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

b) Er de ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til, hvilke foranstaltninger der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har vedtaget foranstaltningerne inden udloebet af en frist paa 15 dage fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig i mod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 27

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. oktober 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal disse indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Fastsaettelsen af fristen for direktivets gennemfoerelse til den 1. oktober 1993 beroerer ikke afskaffelsen af veterinaerkontrollen ved graenserne i henhold til direktiv 90/425/EOEF.

Artikel 28

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. december 1992.

Paa Raadets vegne

J. GUMMER

Formand

(1) EFT nr. C 148 af 7. 6. 1991, s. 12.(2) EFT nr. C 280 af 28. 10. 1991, s. 124.(3) EFT nr. C 339 af 31. 12. 1991, s. 12.(4) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 19. Beslutningen er aendret ved beslutning 91/133/EOEF (EFT nr. L 66 af 13. 3. 1991, s. 18).(5) EFT nr. L 255 af 18. 10. 1968, s. 23.(6) Kommissionens beslutning 88/397/EOEF af 12. juli 1988 om samordning af de bestemmelser, der fastsaettes af medlemsstaterne i henhold til artikel 6 i Raadets direktiv 85/511/EOEF (EFT nr. L 189 af 20. 7. 1988, s. 25).

BILAG I

LISTE OVER ANMELDELSESPLIGTIGE SYGDOMME

"" ID="1">Kvaegpest > ID="2">21 dage "> ID="1">Faare- og gedepest > ID="2">21 dage "> ID="1">Smitsomt blaereudslaet hos svin > ID="2">28 dage "> ID="1">Bluetongue hos faar > ID="2">40 dage "> ID="1">Epizootisk haemorragi hos hjorte > ID="2">40 dage "> ID="1">Faare- og gedekopper (Capripox) > ID="2">21 dage "> ID="1">Vesikulaer stomatitis > ID="2">21 dage "> ID="1">Teschener syge > ID="2">40 dage "> ID="1">Lumpy skin disease > ID="2">28 dage "> ID="1">Rift Valley fever > ID="2">30 dage ">

BILAG II

SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER TIL BEKAEMPELSE OG UDRYDDELSE AF VISSE SYGDOMME

Foruden de generelle bestemmelser i dette direktiv gaelder foelgende specifikke bestemmelser for saa vidt angaar blaereudslaet hos svin.

1. Beskrivelse af sygdommen

Svinesygdom, der klinisk er umulig at skelne fra mund- og klovesyge. Den foraarsager blaerer paa laeber og tunge og ved kanterne af klovene. Sygdommen kan variere meget i styrke, og den kan smitte en svinebesaetning uden at vise sig ved kliniske laesioner. Virusen er i stand til at overleve i lange perioder uden for kroppen, selv i fersk koed, og er yderst resistent over for normale desinficerende midler; den er persistent, or, holder sig i en pH-zone mellem 2,5 og 12, hvilket noedvendiggoer en meget omfattende rengoering og desinfektion.

2. Inkubationstid

I dette direktiv regnes der med en maksimumsinkubationstid paa 28 dage.

3. Diagnosemetoder til bekraeftelse af differentialdiagnosen af blaereudslaet hos svin

Enkelthederne vedroerende metoderne for indsamling af diagnosemateriale, diagnoseproever paa laboratorium, paavisning af antistoffer og vurdering af laboratorieresultaterne fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 25, inden dette direktiv traeder i kraft.

4. Bekraeftelse af forekomst af blaereudslaet hos svin

Uanset artikel 2, nr. 6, i dette direktiv er sygdommens forekomst bekraeftet:

a) paa bedrifter, hvor blaereudslaetvirus er isoleret enten hos svin eller i miljoeet

b) paa bedrifter, hvor der holdes svin, som er seropositive for blaereudslaet hos svin, saafremt disse svin eller andre svin paa bedriften udviser laesioner, der er karakteristiske for sygdommen

c) paa bedrifter, hvor der holdes svin, som udviser kliniske tegn eller er seropositive, saafremt der er en direkte epidemiologisk forbindelse med en bekraeftet smittekilde

d) i andre besaetninger, hvor seropositive svin er paavist. I dette tilfaelde foretager myndighederne supplerende undersoegelser, navnlig nye tests ved proeveudtagning med mindst 28 dages mellemrum, inden forekomst af sygdommen er bekraeftet. Bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, indtil de supplerende undersoegelser er afsluttet. Hvis de senere undersoegelser ikke viser tegn paa sygdommen, og svinene stadig er seropositive, paaser myndighederne, at de testede svin aflives og destrueres under myndighedernes kontrol eller slagtes under myndighedernes kontrol paa et af myndighederne udpeget nationalt slagteri.

Myndighederne paaser, at svinene umiddelbart fra ankomsten til slagteriet holdes adskilt og slagtes adskilt fra andre svin, og at koedet fra dem udelukkende forbeholdes det indenlandske marked.

5. Diagnoselaboratorier

Tyskland:Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere Paul-Ehrlich-Strasse, 7400 Tuebingen

Belgien:Institut national de recherches vétérinaires Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles

Danmark:Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm

Spanien:Laboratorio de Alta Seguridad Biológica (INIA) 28130 Madrid

Frankrig:Laboratoire central de recherche vétérinaire Maisons-Alfort

Graekenland:Institoyto Loimodon kai Parasitikon Nosimaton,

Neapoleos 21,

Agia Paraskevi

Irland:Institute for Animal Health Pirbright, Woking, Surrey

Italien:Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna Brescia

Luxembourg:Institut national de recherches vétérinaires Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles

Nederlandene:Centraal Diergeneeskundig Institut Lelystad

Portugal:Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária Lissabon

Det Forenede Kongerige:Institute for Animal Health Pirbright, Woking, Surrey.

6. EF-referencelaboratoriet

AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24ONF Det Forenede Kongerige.

7. Beskyttelsesdistriktet

1. Beskyttelsesdistriktets dimensioner er anfoert i artikel 10 i dette direktiv.

2. Ved forekomst af blaereudslaet hos svin traeder foelgende foranstaltninger i stedet for de i artikel 11 i dette direktiv naevnte:

a) alle bedrifter, som holder dyr af modtagelige arter, identificeres

b) der foretages regelmaessige dyrlaegebesoeg paa bedrifter, hvor der holdes modtagelige dyrearter, idet en klinisk undersoegelse af dyrene i givet fald skal omfatte udtagning af proever til laboratorieundersoegelse, ligesom der skal foeres en fortegnelse over besoegene og de stedfundne observationer, og besoegshyppigheden skal afpasses efter, hvor alvorlig epizootien er paa de bedrifter, der udgoer den stoerste risiko

c) der indfoeres forbud mod flytning og transport af dyr af modtagelige arter paa offentlig eller privat vej bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje. Myndighederne kan dog fravige dette forbud for saa vidt angaar transittransport af dyr ad vej eller med jernbane uden aflaesning eller ophold undervejs

d) efter fremgangsmaaden i artikel 25 kan der dog goeres undtagelse for slagtesvin, som bringes ind i beskyttelsesdistriktet udefra for at blive foert til et slagteri i distriktet

e) lastvogne samt andre koeretoejer og udstyr, som er anvendt inden for distriktet til transport af svin, andre husdyr eller eventuelt forurenet materiale, isaer foder, goedning og gylle, maa ikke foeres bort fra:

i) en bedrift, der ligger i beskyttelsesdistriktet

ii) beskyttelsesdistriktet

iii) et slagteri

medmindre de foerst er rengjort og desinficeret efter de fremgangsmaader, som myndighederne har fastsat. Saaledes maa lastvogne og koeretoejer, der har vaeret benyttet til transport af svin, ikke forlade distriktet uden foerst at have vaeret inspiceret af myndighederne

f) svin maa i 21 dage efter afslutning af den indledende rengoering og desinfektion af den angrebne bedrift som fastsat i artikel 16 ikke flyttes fra den bedrift, hvor de holdes; efter 21 dage kan der gives tilladelse til flytning af dyr fra den paagaeldende bedrift:

i) direkte til et slagteri, der er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge inden for beskyttelsesdistriktet eller iagttagelsesdistriktet, saafremt

- alle svin paa bedriften er blevet kontrolleret

- der er foretaget en klinisk undersoegelse af de svin, der skal foeres til slagtning

- hvert enkelt svin for sig er oeremaerket eller identificeret paa anden godkendt maade

- svinene transporteres i koeretoejer, der er forseglet af myndighederne.

Den myndighed, der er ansvarlig for slagteriet, skal underrettes om, at der vil blive sendt svin til det.

Ved ankomsten til slagteriet skal svinene holdes adskilt og slagtes adskilt fra andre svin. Transportmidler og materiel, der har vaeret benyttet til svinetransporten, skal rengoeres og desinficeres, foer de forlader slagteriet.

Ved undersoegelserne foer og efter slagtningen paa det udpegede slagteri skal myndighederne vaere opmaerksom paa eventuelle symptomer paa forekomsten af blaereudslaet hos svin.

Slagtes svin efter disse bestemmelser, foretages der statistiske proeveudtagninger af blod. Bekraefter et positivt resultat, at der foreligger et tilfaelde af blaereudslaet hos svin, finder foranstaltningerne i nr. 9, underpunkt 3, anvendelse

ii) under saerlige omstaendigheder direkte til et andet sted inden for beskyttelsesdistriktet, saafremt

- alle svin paa bedriften er blevet undersoegt

- der er foretaget en klinisk undersoegelse af de svin, der skal flyttes, og resultatet af undersoegelsen er negativ

- hvert enkelt svin er oeremaerket eller identificeret paa anden godkendt maade

g) fersk koed af svin som omhandlet i litra f), nr. i), skal maerkes som anfoert i bilaget til Raadets direktiv 72/461/EOEF af 12. december 1972 om sundhedsmaessige problemer vedroerende handelen med fersk koed inden for Faellesskabet (1) og derefter behandles ifoelge artikel 4, stk. 1, i Raadets direktiv 80/215/EOEF af 20. januar 1980 om veterinaermaessige problemer i forbindelse med samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet (2). Dette skal foregaa paa en virksomhed, der er udpeget af myndighederne.

Koedet sendes til denne virksomhed, idet forsendelsen skal vaere forseglet inden afsendelse og under hele transporten.

Imidlertid kan der paa anmodning fra en medlemsstat med passende dokumentation og efter fremgangsmaaden i artikel 25 i dette direktiv vaelges specifikke loesninger, navnlig for saa vidt angaar maerkning af koedet og dets senere anvendelse samt bestemmelsesstedet for de produkter, der fremkommer efter behandlingen.

3. Foranstaltningerne i iagttagelsesdistriktet opretholdes mindst indtil:

a) alle foranstaltningerne i artikel 16 i dette direktiv er gennemfoert

b) samtlige bedrifter i distriktet har vaeret underkastet:

i) en klinisk undersoegelse af svinene, som godtgoer, at de er fundet fri for symptomer paa blaereudslaet hos svin, og

ii) en serologisk undersoegelse af en statistisk proeveudtagning, hvorved der ikke er paavist forekomst af antistoffer mod virus af blaereudslaet hos svin. Programmet for den seriologiske paavisning tager hensyn til, hvordan overfoersel af blaereudslaet hos svin finder sted, og til, hvordan svinene er anbragt. Programmet fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 25 i dette direktiv inden datoen for direktivets ikrafttraeden.

De i nr. i) og ii) ovenfor omhandlede undersoegelser og proeveudtagninger maa foerst finde sted 28 dage efter afslutning af den indledende rengoering og desinfektion af den angrebne bedrift.

4. Efter udloebet af det i nummer 3 omhandlede tidsrum finder bestemmelserne for iagttagelsesdistriktet ligeledes anvendelse for beskyttelsesdistriktet.

8. Iagttagelsesdistriktet

1. Iagttagelsesdistriktets dimensioner er som anfoert i artikel 10.

2. Ved forekomst af blaereudslaet hos svin traeder foelgende foranstaltninger i stedet for de i artikel 12 i dette direktiv naevnte:

a) der foretages identifikation af alle bedrifter, der holder dyr af modtagelige arter

b) anden transport af svin end transport direkte til slagteri fra en bedrift i overvaagningsomraadet er tilladt, hvis ingen svin er tilgaaet bedriften inden for de seneste 21 dage; skriftlig registrering af al flytning af svinene skal opbevares af svinenes ejer eller af den person, der har faaet overdraget svineholdet

c) myndighederne kan tillade, at svin fjernes fra iagttagelsesdistriktet, hvis

- alle svin paa bedriften er blevet undersoegt inden for de seneste 48 timer forud for transporten

- der inden for de seneste 48 timer forud for transporten er foretaget en klinisk undersoegelse med negativt udfald af de svin, der skal transporteres

- der inden for de seneste 14 dage forud for transporten er foretaget en serologisk undersoegelse af en statistisk proeveudtagning for de svin, der skal transporteres, hvorved der ikke er paavist forekomst af antistoffer mod virus af blaereudslaet hos svin. For saa vidt angaar slagtesvin kan den serologiske undersoegelse dog foretages paa grundlag af blodproever, der tages paa det af myndighederne udpegede nationale bestemmelsesslagteri. Hvis positive resultater bekraefter tilstedevaerelsen af blaereudslaet hos svin, anvendes foranstaltningerne i nr. 9, underpunkt 3

- hvert enkelt svin for sig er oeremaerket eller identificeret paa anden godkendt maade

- lastvogne, andre koeretoejer og andet udstyr, som er anvendt til transport af svinene, rengoeres og desinficeres efter hver transport

d) lastvogne, andre koeretoejer og andet udstyr, som er anvendt til transport af svin eller andre dyr eller genstande, som kan vaere kontamineret, og som anvendes inden for overvaagningsomraadet, maa ikke bringes ud af dette uden at vaere blevet rengjort og desinficeret i overensstemmelse med de fremgangsmaader, som er foreskrevet af myndighederne.

3. a) Iagttagelsesdistriktets dimensioner kan aendres i henhold til bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, i dette direktiv

b) foranstaltningerne i iagttagelsesdistriktet finder anvendelse mindst indtil

i) alle de i artikel 16 omhandlede foranstaltninger er gennemfoert

ii) alle de i beskyttelsesdistriktet kraevede foranstaltninger er gennemfoert.

9. Faelles generelle foranstaltninger

Foruden forannaevnte foranstaltninger finder foelgende faelles bestemmelser anvendelse:

1. Hvis der officielt er konstateret forekomst af blaereudslaet hos svin, skal medlemsstaterne, ud over anvendelse af foranstaltningerne i artikel 4, stk. 2, og artikel 5, i dette direktiv foranledige, at koed af svin, der er slagtet i perioden mellem den formodede smitte af bedriften og gennemfoerelsen af de offentlige foranstaltninger, i videst muligt omfang opspores og destrueres under offentligt tilsyn paa en saadan maade, at enhver mulighed for spredning af virus af blaereudslaet hos svin undgaas.

2. Hvis embedsdyrlaegen har begrundet formodning om, at svin paa en bedrift er blevet kontamineret som foelge af personers, dyrs eller koeretoejers faerden eller paa nogen anden maade, gaelder de i artikel 9 i dette direktiv fastsatte begraensninger i bevaegelserne fortsat for svinene paa bedriften mindst indtil, at der paa bedriften er blevet foretaget:

a) en klinisk undersoegelse af svinene med negativt resultat

b) en serologisk undersoegelse af en statistisk proeveudtagning blandt svinene, hvorved der ikke er paavist forekomst af antistoffer mod virus af blaereudslaet hos svin, jf. nr. 7, underpunkt 3, litra b), nr. ii).

De i litra a) og b) omhandlede undersoegelser maa ikke finde sted i de foerste 28 dage efter en eventuel kontakt mellem de kontaminerede lokaler og personer, dyr, koeretoejer eller andet som ovenfor anfoert.

3. Konstateres der forekomst af blaereudslaet hos svin paa et slagteri, foranlediger myndighederne:

a) at alle svin paa slagteriet straks nedslagtes

b) at slagtekroppe af svin samt slagteaffald, som er inficeret og kontamineret, destrueres under offentligt tilsyn paa en saadan maade, at risiko for spredning af virus af blaereudslaet hos svin undgaas

c) at rensning og desinfektion af bygninger og udstyr, herunder koeretoejer, foretages under kontrol af embedsdyrlaegen efter myndighedernes anvisninger

d) at der foretages en epidemiologisk undersoegelse i overensstemmelse med artikel 8 i dette direktiv

e) at genindsaettelse paa bedriften af svin til slagtning tidligst finder sted 24 timer efter, at rensning og desinfektion om anfoert i litra c) er foretaget.

10. Rensning og desinfektion af angrebne bedrifter

Ud over bestemmelserne i artikel 16 i dette direktiv finder foelgende foranstaltninger anvendelse:

1. Fremgangsmaaden for foreloebig rensning og for desinfektion

a) Saa snart svinekroppene er foert til destruktion, skal de dele af bygningerne, som har vaeret brugt til svin, og alle andre dele af bygningerne, som er blevet kontamineret under slagtningen, sproejtes med et i henhold til artikel 16 godkendt desinfektionsmiddel i den koncentration, som blaereudslaet hos svin noedvendiggoer. Det anvendte desinfektionsmiddel skal forblive paa sproejtefladerne i mindst 24 timer.

b) Alt vaev og alt udgydt blod i forbindelse med nedslagtningen skal indsamles omhyggeligt og destrueres sammen med slagtekroppene (nedslagtningen skal altid finde sted paa et taet underlag).

2. Fremgangsmaaden for midlertidig rensning og desinfektion

a) Al goedning og stroeelse samt alt kontamineret foder skal fjernes fra bygningerne, anbringes i dynge og sproejtes med et godkendt desinfektionsmiddel. Gylle skal behandles efter en metode, som er egnet til at draebe virusen.

b) Alle loese accessoriske genstande skal fjernes fra lokalerne og renses og desinficeres saerskilt.

c) Fedt og andet smuds skal fjernes fra alle flader ved hjaelp af affedtningsmidler, og fladerne skal derefter afvaskes med vand under tryk.

d) Efterfoelgende skal alle flader paa ny sproejtes med desinfektionsmidler.

e) Lukkede rum skal desinficeres ved gennemrygning.

f) Reparation af gulve, vaegge og andre beskadigede dele skal foretages efter naermere aftale paa grundlag af embedsdyrlaegens inspektion, og skal udfoeres straks.

g) Naar reparationerne er udfoert, skal de synes til sikring af, at de er foretaget paa tilfredsstillende maade.

h) Alle dele af bygningerne, hvor der med sikkerhed ikke opbevares braendbart materiale, kan varmebehandles med ild.

i) Alle flader skal pulverbehandles med et alkalisk desinfektionsmiddel med en pH paa mere end 12,5 eller med et andet godkendt desinfektionsmiddel. Desinfektionsmidlet skal fjernes med vand 48 timer senere.

3. Fremgangsmaade for endelig rensning og desinfektion

Behandlingen med ild eller alkalisk desinfektionsmiddel (jf. punkt 2, litra h) og i)) skal gentages 14 dage senere.

11. Genindsaettelse af svin paa en angrebet bedrift

Ud over de i artikel 5, stk. 4, i dette direktiv naevnte foranstaltninger finder foelgende bestemmelser anvendelse:

1. Genindsaettelse af svin maa tidligst ske fire uger efter, at den indledende fuldstaendige desinfektion af bygningerne har fundet sted, dvs. fire uger efter fase 3 i fremgangsmaaden for rensning og desinfektion.

2. Der skal ved genindsaettelse af en svinebesaetning tages hensyn til, hvilken slags opdraet der anvendes i den paagaeldende bedrift, og en af nedennaevnte fremgangsmaader skal foelges:

a) naar det drejer sig om bedrifter under aaben himmel, skal genindsaettelsen af en svinebesaetning indledes med indsaettelse af et begraenset antal kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedevaerelse af antistoffer mod virus af blaereudslaet hos svin med negativt resultat. Kontrolsvinene anbringes efter myndighedernes krav rundt om paa den angrebne bedrift og undersoeges klinisk 28 dage efter indsaettelsen paa bedriften, hvor de underkastes en serologisk undersoegelse baseret paa proeveudtagninger.

Hvis ingen af svinene har vist kliniske tegn paa angreb af blaereudslaet hos svin eller udviklet antistoffer mod sygdommen, kan der genindsaettes en hel besaetning

b) for alle andre opdraetsformer skal genindsaettelsen af en svinebesaetning ske som anfoert i litra a) eller ved genindsaettelse af en helt ny bestand under forudsaetning af:

- at alle svinene ankommer inden for en periode paa otte dage, stammer fra bedrifter uden for omraader, der er underlagt begraensninger som foelge af blaereudslaet hos svin, og er seronegative

- at intet svin flyttes fra bedriften i en periode paa 60 dage, efter at de sidste svin er ankommet

- at den ny besaetning skal underkastes en klinisk og serologisk undersoegelse i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelse. Undersoegelsen maa tidligst foretages 28 dage senere.

12. Kommissionen forelaegger senest den 1. oktober 1997 Raadet en rapport paa grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité om udviklingen inden for forskning og diagnosticering samt den tekniske og videnskabelige udvikling for saa vidt angaar blaereudslaet hos svin, ledsaget af eventuelle forslag for at tage hensyn til rapportens konklusioner. Raadet traeffer med kvalificeret flertal afgoerelse om disse forslag senest seks maaneder efter forelaeggelsen heraf.

(1) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 24. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/687/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 16).(2) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 4. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/687/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 16).

BILAG III

FAELLESSKABETS REFERENCELABORATORIER FOR DE RELEVANTE SYGDOMME

Faellesskabets referencelaboratorier for de relevante sygdomme har foelgende befoejelser og opgaver:

1) I samraad med Kommissionen at koordinere metoderne til diagnosticering af de relevante sygdomme i medlemsstaterne, isaer ved:

a) bestemmelse, opbevaring og udlevering af stammer af det relevante sygdomsvirus med henblik paa serologiske proever og fremstilling af antiserum

b) udlevering af referencesera og andre referenceagenser til de nationale referencelaboratorier med henblik paa standardisering af de proever og reagenser, der anvendes i de enkelte medlemsstater

c) oprettelse og opbevaring af en samling stammer og isolater af det relevante sygdomsvirus

d) foranstaltning med regelmaessige mellemrum af sammenlignende undersoegelser paa faellesskabsplan af fremgangsmaader ved diagnosticering

e) indsamling og sammenholdelse af data og oplysninger vedroerende de diagnosemetoder, der anvendes, og resultaterne af de proever, der udfoeres i Faellesskabet

f) karakterisering af isolater af det relevante sygdomsvirus ved hjaelp af de mest avancerede metoder for at opnaa stoerre viden om sygdommens epizootiologi

g) tilsyn med situationens udvikling i hele verden for saa vidt angaar overvaagning, epizootiologi og forebyggelse af sygdommen

h) opretholdelse af en ekspertise vedroerende det relevante sygdomsvirus og eventuelle andre vira, saa der kan foretages en hurtig differentialdiagnosticering

i) opbygning af et indgaaende kendskab til fremstilling og anvendelse af immunologiske veterinaerlaegemidler, som anvendes til at udrydde og bekaempe sygdommen

2) at yde aktiv stoette til identificering af udbrudssteder for sygdommen i medlemsstaterne ved hjaelp af undersoegelse af de virusisolater, der fremsendes til bekraeftelse af diagnosen, karakterisering og epizootiologiske undersoegelser

3) at lette uddannelse eller omskoling af eksperter i laboratoriediagnoser med henblik paa harmonisering af diagnoseteknikkerne i hele Faellesskabet.

BILAG IV

MINIMUMSKRITERIER FOR BEREDSKABSPLANER

Beredskabsplaner skal mindst omfatte foelgende:

1. Oprettelse af en krisegruppe paa landsplan, som skal koordinere alle bekaempelsesforanstaltninger i den paagaeldende medlemsstat.

2. En fortegnelse over lokale sygdomsbekaempelsescentre med tilstraekkelige faciliteter til at koordinere sygdomsbekaempelsesforanstaltninger paa lokalt plan.

3. Detaljerede oplysninger om det personale, der medvirker i bekaempelsesforanstaltningerne, samt dets kvalifikationer og ansvar.

4. Alle lokale sygdomsbekaempelsescentre skal vaere i stand til hurtigt at komme i kontakt med personer eller organisationer, der direkte eller indirekte er involveret i et udbrud.

5. Der skal forefindes udstyr og materiale, saa sygdomsbekaempelsesforanstaltninger kan gennemfoeres paa rette vis.

6. Der skal foreligge detaljerede instrukser om, hvilke forholdsregler, herunder destruktion af doede dyr, der skal traeffes i tilfaelde af mistanke om eller bekraeftelse af smitte eller infektion.

7. Der skal udarbejdes uddannelsesprogrammer for vedligeholdelse og udvikling af faerdigheder i det praktiske arbejde og i administrative fremgangsmaader.

8. Diagnoselaboratorier skal have faciliteter til obduktioner og noedvendig kapacitet til serologi, histologi osv. og skal vedligeholde faerdighederne i hurtigdiagnosticering (med henblik herpaa skal der traeffes arrangementer for hurtig forsendelse af proever).

9. Der skal foreligge detaljer om den maengde vaccine mod den relevante sygdom, der skoennes paakraevet, hvis der anvendes noedvaccination.

10. Der skal vedtages bestemmelser for at sikre det noedvendige retsgrundlag for beredskabsplanernes gennemfoerelse.

Top