EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0089

Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EØS-relevant tekst)

OJ L 316, 1.12.2001, p. 5–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 234 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/89/oj

32001L0089

Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 316 af 01/12/2001 s. 0005 - 0035


Rådets direktiv 2001/89/EF

af 23. oktober 2001

om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og(4),

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest(5) har undergået hyppige og omfattende ændringer. Nu, hvor direktivet skal ændres yderligere, bør det af hensyn til klarheden og overskueligheden nyaffattes i form af én enkelt tekst.

(2) Eftersom levende dyr er opført i traktatens bilag I, er en af Fællesskabets opgaver på veterinærområdet at forbedre svinebestandens sundhedsstatus og dermed lette handelen med svin og produkter heraf for at sikre udviklingen af denne sektor.

(3) Med henblik på udbrud af klassisk svinepest bør der på EF-plan fastsættes bekæmpelsesforanstaltninger til udryddelse af sygdommen for at sikre udviklingen af svinesektoren og bidrage til beskyttelsen af dyresundheden i Fællesskabet.

(4) Et udbrud af klassisk svinepest kan hurtigt udvikle sig til en epizooti, som forvolder så stor dødelighed og så store forstyrrelser, at rentabiliteten af svineproduktionen som helhed kan blive forringet.

(5) Så snart der opstår mistanke om et sygdomsudbrud, bør der træffes forholdsregler, således at der kan indledes en øjeblikkelig og effektiv bekæmpelse, så snart mistanken er bekræftet, herunder sanering af den angrebne bedrift.

(6) Ved forekomst af et udbrud må yderligere spredning af sygdommen også forhindres ved nøje overvågning af flytninger af dyr og af anvendelsen af eventuelt kontaminerede produkter, rengøring og desinfektion af de inficerede lokaliteter, oprettelse af overvågningszoner og beskyttelseszoner omkring udbruddet og om nødvendigt ved vaccination.

(7) I tilfælde af infektion kan vaccinerede svin blive tilsyneladende sunde virusbærere og yderligere sprede sygdommen. Anvendelse af vacciner kan derfor kun tillades i nødsituationer.

(8) I overensstemmelse med udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité kan markørvacciner, der kan fremkalde en beskyttende immunitet, som kan skelnes fra den immunrespons, som fremkaldes ved naturlig infektion med vildtypeviruset ved hjælp af passende laboratorieprøver, blive et nyttigt supplerende instrument i forbindelse med kontrol med klassisk svinepest i områder med stor svinebelægningsgrad, således at der undgås massiv slagtning af dyr. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en fællesskabsprocedure til godkendelse af sådanne afprøvninger, der gør det muligt at skelne, når de begrænsninger der stadig er i forbindelse med sådanne afprøvninger er overvundet, og til godkendelse af, at medlemsstaterne påbegynder anvendelsen af markørvacciner, når det er hensigtsmæssigt i nødsituationer.

(9) Der bør anvendes særlige udryddelsesforanstaltninger, hvis der opstår sygdom hos vildtlevende svin.

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, som sikrer, at der anvendes harmoniserede procedurer og metoder til diagnosticering af klassisk svinepest, herunder oprettelse af et EF-referencelaboratorium og af referencelaboratorier i medlemsstaterne.

(11) Der bør fastsættes bestemmelser, som sikrer det nødvendige beredskab til, at der effektivt kan sættes ind i nødsituationer i forbindelse med et eller flere udbrud af klassisk svinepest, navnlig ved udarbejdelse af bekæmpelsesplaner og indførelse af bekæmpelsescentre og nedsættelse af ekspertgrupper.

(12) Nogle af de foranstaltninger, som hidtil er blevet vedtaget i Fællesskabet med henblik på udbrud af klassisk svinepest i henhold til direktiv 80/217/EØF, bør ændres for at tage hensyn til de videnskabelige fremskridt, udviklingen af nye diagnostiske redskaber og vacciner og erfaringerne fra de nylige udbrud af klassisk svinepest i Fællesskabet.

(13) Erfaringen viser, at fodring af svin med køkkenaffald kan udgøre en fare for spredning af klassisk svinepest, navnlig som følge af manglende effektivitet i kontrollen med behandlingen af affaldet. I afventning af EF-foranstaltninger med henblik på behandling af sådant affald bør anvendelsen heraf i foder til svin derfor forbydes. Desuden bør pligten til destruktion af køkkenaffald fra internationale transportmidler fastholdes på grund af dette affalds særlige farlighed.

(14) For at sikre kontinuiteten i koordineringen af det diagnostiske arbejde, der udføres i de kompetente nationale laboratoriers regi, bør "Institut für Virologie, der Tierärztlichen Hochschule, Hannover", der er udpeget ved beslutning 81/859/EØF(6), bekræftes som EF-reference-laboratorium. Af hensyn til den retlige klarhed bør nævnte beslutning ophæves.

(15) Der bør åbnes mulighed for ved hurtige procedurer at tilpasse dette direktiv og de tilhørende bilag til udviklingen af den videnskabelige og tekniske viden.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7).

(17) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret af de direktiver, der er nævnt i del B i bilag VII -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

I dette direktiv fastsættes der EF-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "svin": alle dyr af familien Suidae, herunder vildtlevende svin

b) "vildtlevende svin": svin, der ikke holdes eller opdrættes på en bedrift

c) "bedrift": en landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed på en medlemsstats område, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes svin, bortset fra slagterier, transportmidler og indhegnede områder, hvor vildtlevende svin holdes og kan jages; disse indhegnede områder skal have en sådan størrelse og struktur, at foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, ikke finder anvendelse

d) "diagnostisk manual": den manual i klassisk svinepest, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3

e) "svin, der er mistænkt for at være inficeret med klassisk svinepestvirus": svin eller svinekroppe, der udviser kliniske symptomer eller post mortem-læsioner eller reaktioner på laboratorieprøver udført i henhold til den diagnostiske manual, som viser, at der muligvis er tale om klassisk svinepest

f) "tilfælde af klassisk svinepest" eller "svin, der er inficeret med klassisk svinepest": svin eller svinekroppe:

- hos hvilke der officielt er bekræftet kliniske symptomer på klassisk svinepest eller post mortem-læsioner som følge heraf, eller

- hos hvilke sygdommen er blevet officielt bekræftet efter en laboratorie-undersøgelse udført i henhold til den diagnostiske manual

g) "udbrud af klassisk svinepest": bedrift, hvor et eller flere tilfælde af klassisk svinepest er blevet påvist

h) "primærudbrud": udbrud efter artikel 2, litra d), i Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet(8)

i) "inficeret område": område i en medlemsstat, hvor der efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin er indført udryddelsesforanstaltninger i henhold til artikel 15 eller 16

j) "primærtilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin": tilfælde af klassisk svinepest, der påvises hos vildtlevende svin i et område inden for hvilket, der ikke er truffet foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 15 eller 16

k) "metapopulation af vildtlevende svin": gruppe eller delpopulation af vildtlevende svin med begrænset kontakt med andre grupper eller delpopulationer

l) "modtagelig population af vildtlevende svin": den del af en population af vildtlevende svin, der ikke har udviklet immunitet mod klassisk svinepestvirus

m) "ejer": juridisk eller fysisk person, der ejer svinene eller har til opgave at holde disse dyr mod eller uden vederlag

n) "myndigheder": myndigheder efter artikel 2, nr. 6, i Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(9)

o) "embedsdyrlæge": dyrlæge udpeget af medlemsstatens myndigheder

p) "forarbejdning": en af de behandlinger af højrisikostoffer, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 90/667/EØF(10), udført på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af klassisk svinepestvirus undgås

q) "køkkenaffald": alt levnedsmiddelaffald fra restauranter, cateringvirksomheder eller køkkener, herunder industrikøkkener, landbrugerens private køkken eller de personers køkken, der passer svin

r) "markørvaccine": vaccine, der kan fremkalde en beskyttende immunitet, som kan skelnes fra den immunrespons, som fremkaldes ved naturlig infektion med vildtypeviruset, ved hjælp af laboratorieprøver udført i overensstemmelse med den diagnostiske manual

s) "aflivning": aflivning af svin efter artikel 2, nr. 6, i Rådets direktiv 93/119/EØF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet(11)

t) "slagtning": slagtning af svin efter artikel 2, nr. 7, i direktiv 93/119/EØF

u) "område med stor svinebelægningsgrad": geografisk område med en radius på 10 km omkring en bedrift med svin, som mistænkes for eller vides at være inficeret med klassisk svinepestvirus, hvor svinebelægningsgraden er på over 800 svin pr. km2; den pågældende bedrift skal enten ligge i en region som defineret i artikel 2, stk. 2, litra p), i direktiv 64/432/EØF(12), hvor belægningsgraden af svin, der holdes på bedrifter, er på over 300 svin pr. km2, eller inden for en afstand på under 20 km fra en sådan region

v) "kontaktbedrift": bedrift, hvor klassisk svinepest kan være ført ind som følge af beliggenheden eller via personer, svin, køretøjer eller andet.

Artikel 3

Anmeldelse af klassisk svinepest

1. Medlemsstaterne sørger for, at tilstedeværelse af og mistanke om klassisk svinepest straks anmeldes til myndighederne.

2. Uden at dette berører de eksisterende EF-bestemmelser om anmeldelse af udbrud af dyresygdomme, skal den medlemsstat, på hvis område der bekræftes klassisk svinepest:

a) anmelde sygdommen og i henhold til bilag I informere Kommissionen og de øvrige medlemsstater om:

- udbrud af klassisk svinepest, der er bekræftet på bedrifter

- tilfælde af klassisk svinepest, der er bekræftet på et slagteri eller et transportmiddel

- primærtilfælde af klassisk svinepest, der er bekræftet hos vildtlevende svin

- resultaterne af den epidemiologiske undersøgelse, der er foretaget i henhold til artikel 8

b) give Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om yderligere tilfælde, der bekræftes hos vildtlevende svin i et område, som er inficeret med klassisk svinepest, i henhold til artikel 16, stk. 3, litra a), og stk. 4.

3. Bilag I kan suppleres eller ændres efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 4

Foranstaltninger ved mistanke om klassisk svinepest hos svin på en bedrift

1. Hvis et eller flere svin på en bedrift mistænkes for at være inficeret med klassisk svinepestvirus, sørger medlemsstaterne for, at myndighederne straks iværksætter officielle undersøgelser for at bekræfte eller afkræfte tilstedeværelsen af denne sygdom efter procedurerne i den diagnostiske manual.

Når en embedsdyrlæge aflægger besøg på bedriften, skal der også foretages kontrol af registret og af de mærker til identifikation af svin, som er omhandlet i artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 om identifikation og registrering af dyr(13).

2. Når myndighederne finder, at mistanken om klassisk svinepest på en bedrift ikke kan udelukkes, sørger de for, at bedriften sættes under officielt tilsyn, og navnlig:

a) at der foretages en optælling af alle kategorier af svin på bedriften og opstilles en liste over antallet af svin i hver kategori, der allerede er syge, døde eller mistænkes for at være inficeret; listen skal ajourføres for at tage hensyn til svin, der er født, og svin, der er døde, i den periode, hvor der foreligger mistanke; listen skal fremlægges efter anmodning herom og kan kontrolleres ved hvert besøg

b) at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de kan isoleres

c) at flytning af svin til og fra bedriften forbydes. Myndighederne kan om nødvendigt udvide forbuddet mod flytning af svin fra bedriften til også at omfatte andre dyrearter og kræve anvendelse af relevante foranstaltninger til udryddelse af gnavere og insekter

d) at flytning af svinekroppe fra bedriften forbydes, medmindre der foreligger tilladelse fra myndighederne

e) at flytning fra bedriften af kød, svinekødsprodukter, sæd, æg og embryoner fra svin, foder, redskaber, materialer eller affald, der kan overføre klassisk svinepest, forbydes, medmindre der foreligger tilladelse fra myndighederne; kød, svinekødsprodukter, sæd, æg og embryoner må ikke flyttes fra bedriften med henblik på samhandel inden for Fællesskabet

f) at personer kun kan få adgang til eller forlade bedriften med skriftlig tilladelse fra myndighederne

g) at køretøjer kun kan køre til eller fra bedriften med skriftlig tilladelse fra myndighederne

h) at der anvendes passende desinfektionsmidler ved indgange til og udgange fra svinestaldene og bedriften; personer, der skal ind på eller forlader svinebedrifter, skal træffe de relevante hygiejneforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske risikoen for spredning af klassisk svinepestvirus. I øvrigt skal alle transportmidler desinficeres omhyggeligt, inden de forlader bedriften

i) at der foretages en epidemiologisk undersøgelse i henhold til artikel 8.

3. Hvis den epidemiologiske situation gør det påkrævet, og navnlig, hvis bedriften med svin, der giver anledning til mistanke, ligger i et område med stor svinebelægningsgrad, kan myndighederne:

a) anvende foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, på den i stk. 2 i nærværende artikel omhandlede bedrift; myndighederne kan dog, hvis de mener, at forholdene tillader det, begrænse anvendelsen af disse foranstaltninger til de svin, der mistænkes for at være inficeret eller kontamineret med klassisk svinepestvirus, og til den del af bedriften, hvor de holdes, hvis disse svin er blevet opstaldet, holdt og fodret fuldstændig særskilt fra de andre svin på bedriften. Under alle omstændigheder skal der tages et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, når de aflives, således at tilstedeværelsen af klassisk svinepestvirus kan bekræftes eller udelukkes i henhold til den diagnostiske manual

b) oprette en midlertidig kontrolzone omkring den i stk. 2 omhandlede bedrift; nogle af eller alle de i stk. 1 eller 2 nævnte foranstaltninger skal anvendes på svinebedrifterne i dette distrikt.

4. De i stk. 2 fastsatte foranstaltninger ophæves først, når mistanken om klassisk svinepest er officielt afkræftet.

Artikel 5

Foranstaltninger ved bekræftelse af klassisk svinepest hos svin på en bedrift

1. I tilfælde, hvor der officielt bekræftes klassisk svinepest på en bedrift, sørger medlemsstaterne for, at myndighederne ud over de i artikel 4, stk. 2, nævnte foranstaltninger foreskriver:

a) at alle svin på bedriften omgående aflives under officielt tilsyn og på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af klassisk svinepestvirus under transport eller aflivning undgås

b) at der i henhold til den diagnostiske manual tages et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, når de aflives, således at det kan fastslås, hvordan klassisk svinepestvirus er ført ind på bedriften, og hvor længe dette virus kan være forekommet på bedriften, inden sygdommen blev anmeldt

c) at kroppene af døde eller aflivede svin forarbejdes under officielt tilsyn

d) at kød fra svin, der er slagtet fra det tidspunkt, hvor sygdommen sandsynligvis er kommet ind på bedriften, til det tidspunkt, hvor der iværksættes officielle foranstaltninger, så vidt muligt spores og forarbejdes under officielt tilsyn

e) at sæd, æg og embryoner fra svin, som er indsamlet på bedriften fra det tidspunkt, hvor sygdommen sandsynligvis er kommet ind på bedriften, til det tidspunkt, hvor der iværksættes officielle foranstaltninger, spores og destrueres under officielt tilsyn på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af klassisk svinepestvirus undgås

f) at alle stoffer og alt affald, som kan være kontamineret, såsom foder, underkastes en behandling, som sikrer, at klassisk svinepestvirus uskadeliggøres; alt engangsmateriale, der kan være kontamineret, navnlig materiale, der anvendes ved slagtning, destrueres; disse bestemmelser anvendes i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser

g) at svinestaldene, de køretøjer, der har været anvendt til transport af svinene eller svinekroppene, og udstyr, strøelse, gødning og gylle, som kan være kontamineret, henholdsvis rengøres og desinficeres eller behandles i henhold til artikel 12, efter at svinene er fjernet

h) at den laboratorieprocedure, der er fastsat i den diagnostiske manual til identifikation af gentypen, anvendes på isolatet af klassisk svinepestvirus, hvis der forekommer et primærudbrud af sygdommen

i) at der foretages en epidemiologisk undersøgelse i henhold til artikel 8.

2. I tilfælde, hvor et udbrud er blevet bekræftet i et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes svin til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller bevarelse af sjældne racer, kan den pågældende medlemsstat beslutte at fravige stk. 1, litra a) og e), hvis dette ikke bringer Fællesskabets grundlæggende interesser i fare.

Kommissionen underrettes omgående om denne beslutning.

Kommissionen tager i alle tilfælde snarest muligt situationen op til undersøgelse sammen med den pågældende medlemsstat og i Den Stående Veterinærkomité. Om nødvendigt vedtages der foranstaltninger til at forhindre sygdommens spredning efter proceduren i artikel 27, stk. 2, herunder eventuel nødvaccination efter proceduren i artikel 19.

Artikel 6

Foranstaltninger ved bekræftelse af klassisk svinepest på bedrifter, der består af forskellige produktionsenheder

1. Når klassisk svinepest bekræftes på bedrifter, der består af to eller flere adskilte produktionsenheder, og for at opfedningen af svinene kan afsluttes, kan myndighederne beslutte at fravige kravene i artikel 5, stk. 1, litra a), for så vidt angår sunde svineproduktionsenheder på en inficeret bedrift, såfremt der foreligger en bekræftelse fra embedsdyrlægen af, at disse produktionsenheders struktur, størrelse og indbyrdes afstand, og den virksomhed, der foregår der, er af en sådan art, at produktionsenhederne med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at viruset ikke kan spredes fra den ene produktionsenhed til den anden.

2. Hvis der gøres brug af undtagelsen i stk. 1, fastsætter medlemsstaterne de nærmere bestemmelser for gennemførelsen heraf på baggrund af de dyresundhedsmæssige garantier, der kan gives.

3. Medlemsstater, som gør brug af denne undtagelse, underretter straks Kommissionen herom. Kommissionen tager i alle tilfælde situationen op til undersøgelse sammen med den pågældende medlemsstat og snarest muligt i Den Stående Veterinærkomité. Om nødvendigt vedtages der foranstaltninger til at forhindre sygdommens spredning efter proceduren i artikel 27, stk. 2.

Artikel 7

Foranstaltninger på kontaktbedrifter

1. Bedrifter anerkendes som kontaktbedrifter, hvis embedsdyrlægen finder eller på grundlag af den epidemiologiske undersøgelse i henhold til artikel 8 mener, at klassisk svinepest kan være overført fra andre bedrifter til den i artikel 4 eller 5 nævnte bedrift eller fra den i artikel 4 eller 5 nævnte bedrift til andre bedrifter.

Bestemmelserne i artikel 4 anvendes på disse bedrifter, indtil mistanken om klassisk svinepest er officielt afkræftet.

2. Myndighederne anvender foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, på de i stk. 1 i nærværende artikel nævnte kontaktbedrifter, hvis den epidemiologiske situation gør det påkrævet.

Der tages i henhold til den diagnostiske manual et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, når de aflives, således at tilstedeværelsen af klassisk svinepestvirus på disse bedrifter kan bekræftes eller udelukkes.

3. Hovedkriterierne samt de risikofaktorer, der skal tages i betragtning for anvendelsen af foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, litra a), på kontaktbedrifter er anført i bilag V. Disse kriterier og risikofaktorer kan senere ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 26, stk. 2, for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og erfaringerne.

Artikel 8

Epidemiologisk undersøgelse

Medlemsstaterne sørger for, at den epidemiologiske undersøgelse i forbindelse med tilfælde af mistanke om eller udbrud af klassisk svinepest gennemføres på grundlag af spørgeskemaer, der er opstillet som led i de i artikel 22 nævnte beredskabsplaner.

Denne undersøgelse skal mindst vedrøre:

a) den periode, hvori der kan være forekommet klassisk svinepestvirus på bedriften, inden der blev foretaget anmeldelse af eller forelå mistanke om sygdommen

b) den mulige kilde til klassisk svinepest på bedriften og identifikation af andre bedrifter med svin, som kan være blevet inficeret eller kontamineret fra samme kilde

c) personer, køretøjer, svin, svinekroppe, sæd, kød eller materiale, som kan have overført viruset til eller fra de pågældende bedrifter.

Hvis resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at klassisk svinepest kan have bredt sig fra eller til bedrifter i andre medlemsstater, skal Kommissionen og de pågældende medlemsstater omgående underrettes.

Artikel 9

Oprettelse af beskyttelseszoner og overvågningszoner

1. Så snart diagnosen klassisk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin på en bedrift, opretter myndighederne en beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km omkring udbruddet, som indgår i et overvågningszone med en radius på mindst 10 km.

De i artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes i de berørte områder.

2. Ved oprettelsen af områder skal myndighederne tage hensyn til:

a) resultaterne af den epidemiologiske undersøgelse i henhold til artikel 8

b) de geografiske forhold, navnlig naturlige eller kunstige grænser

c) bedrifternes beliggenhed og deres indbyrdes afstand

d) flytning af og handel med svin og adgangen til slagterier

e) de faciliteter og det personale, der er til rådighed til at kontrollere eventuelle flytninger af svin inden for områderne, navnlig hvis de svin, der skal aflives, skal flyttes fra oprindelsesbedriften.

3. Hvis et område omfatter dele af flere medlemsstaters område, samarbejder de pågældende medlemsstaters myndigheder om at oprette området.

4. Myndighederne træffer alle de nødvendige forholdsregler, herunder opsætning af iøjnefaldende skilte og advarsler og benyttelse af medierne, såsom presse og fjernsyn, for at sikre, at alle i beskyttelseszoner og overvågningszoner er fuldt ud opmærksomme på de gældende restriktioner i henhold til artikel 10 og 11, og træffer de nødvendige foranstaltninger til håndhævelse af disse forholdsregler.

Artikel 10

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

1. Medlemsstaterne sørger for, at følgende foranstaltninger anvendes i beskyttelseszonen:

a) der foretages snarest muligt en tælling af alle bedrifter; senest syv dage efter oprettelsen af beskyttelseszonen skal en embedsdyrlæge aflægge besøg på disse bedrifter for at foretage en klinisk undersøgelse af svinene og kontrollere registret og de mærker til identifikation af svin, der er nævnt i artikel 4 og 5 i direktiv 92/102/EØF

b) flytning og transport af svin ad offentlig eller privat vej, eventuelt bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, forbydes, medmindre myndighederne giver tilladelse hertil for at muliggøre de i litra f) nævnte flytninger. Forbuddet omfatter ikke nødvendigvis svin i transit ad landevej eller pr. jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs. Efter den i artikel 27, stk. 2 nævnte procedure, kan der dog gøres undtagelse for slagtesvin, som bringes ind i beskyttelseszonen udefra for at blive ført til et slagteri i distriktet til omgående slagtning

c) lastvogne og andre køretøjer og udstyr, der anvendes til transport af svin eller andre husdyr, eller materiale, som kan være kontamineret (fx kroppe, foder, gødning og gylle), skal rengøres, desinficeres og behandles snarest muligt efter kontamination i henhold til bestemmelserne og procedurerne i artikel 12. Lastvogne eller andre køretøjer, der har været benyttet til transport af svin, må ikke forlade distriktet, før de er blevet rengjort og desinficeret og derefter inspiceret og godkendt af myndighederne

d) ingen andre husdyrarter må føres ind på eller flyttes fra en bedrift uden myndighedernes tilladelse

e) alle døde eller syge svin på en bedrift skal straks anmeldes til myndighederne, som foretager de relevante undersøgelser efter procedurerne i den diagnostiske manual

f) svin må tidligst flyttes fra den bedrift, hvor de holdes, 30 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift. Efter 30 dage kan myndighederne, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, tillade, at svin fjernes fra bedriften for at blive transporteret direkte til:

- et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

- et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn, eller

- under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen. De medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen i Den Stående Veterinærkomité

g) sæd, æg og embryoner fra svin må ikke flyttes fra bedrifterne i beskyttelseszonen

h) personer, der skal ind på eller forlader svinebedrifter, skal træffe de relevante hygiejneforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske risikoen for spredning af klassisk svinepestvirus.

2. Hvis forbuddene efter stk. 1 opretholdes i mere end 30 dage på grund af yderligere sygdomsudbrud, og der derved opstår dyrevelfærdsproblemer eller andre problemer med at holde svinene, kan myndighederne, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, efter begrundet anmodning herom fra ejeren tillade, at svin flyttes fra en bedrift i beskyttelseszonen for at blive transporteret direkte til:

a) et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

b) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn, eller

c) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen. De medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen i Den Stående Veterinærkomité.

3. Når der henvises til dette stykke, kan myndighederne tillade fjernelse af svin fra den pågældende bedrift på betingelse af:

a) at en embedsdyrlæge har foretaget en klinisk undersøgelse af svinene på bedriften, navnlig dem, der skal flyttes, herunder måling af kropstemperaturen på en del af svinene, og en kontrol af registret og de mærker til identifikation af svin, der er nævnt i artikel 4 og 5 i direktiv 92/102/EØF

b) at der ved de ovennævnte kontroller og undersøgelser ikke er fundet nogen tegn på klassisk svinepest, og at bestemmelserne i direktiv 92/102/EØF er overholdt

c) at svinene transporteres i køretøjer, der er plomberet af myndighederne

d) at køretøjet og det udstyr, der er blevet anvendt ved transporten af svinene, straks rengøres og desinficeres efter transporten i henhold til de i artikel 12 nævnte bestemmelser

e) at der i henhold til den diagnostiske manual, hvis svinene skal slagtes eller aflives, tages et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, således at tilstedeværelsen af klassisk svinepestvirus på disse bedrifter kan bekræftes eller udelukkes

f) hvis svinene skal transporteres til et slagteri:

- skal de myndigheder, der er ansvarlig for slagteriet, underrettes om, at der vil blive sendt dyr til slagteriet, samt at disse myndigheder underretter myndighederne på afsendelsesstedet om deres ankomst

- skal disse svin ved ankomsten til slagteriet holdes og slagtes adskilt fra andre svin

- skal myndighederne ved undersøgelsen før og efter slagtning på det udpegede slagteri tage eventuelle tegn på tilstedeværelse af klassisk svinepestvirus i betragtning

- skal det ferske kød fra disse svin enten forarbejdes eller mærkes med det særlige stempel, der er nævnt i artikel 5a i direktiv 72/461/EØF(14), og derefter behandles i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 80/215/EØF(15). Dette skal foregå i en virksomhed, der er udpeget af myndighederne. For at kødet kan sendes til den nævnte virksomhed, skal sendingen plomberes inden afsendelsen og være plomberet under hele transporten.

4. Foranstaltningerne i beskyttelseszonen opretholdes mindst indtil:

a) de inficerede bedrifter er rengjort og desinficeret

b) svinene på samtlige bedrifter har undergået klinisk undersøgelse og laboratorieundersøgelse i henhold til den diagnostiske manual til påvisning af eventuel tilstedeværelse af klassisk svinepestvirus.

De i litra b) nævnte undersøgelser må først finde sted 30 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion på de inficerede bedrifter.

Artikel 11

Foranstaltninger i overvågningszonen

1. Medlemsstaterne sørger for, at følgende foranstaltninger anvendes i overvågningszonen:

a) der foretages en tælling af alle svinebedrifter

b) flytning og transport af svin ad offentlig eller privat vej, eventuelt bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, forbydes, medmindre myndighederne giver tilladelse hertil. Forbuddet omfatter ikke svin i transit ad landevej eller pr. jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs og slagtesvin, der kommer fra et sted uden for overvågningszonen, og som er på vej til et slagteri i det nævnte område til omgående slagtning

c) lastvogne og andre køretøjer og udstyr, der anvendes til transport af svin eller andre husdyr, eller materiale, som kan være kontamineret (fx kroppe, foder, gødning og gylle), skal rengøres, desinficeres og behandles snarest muligt efter kontamination i henhold til bestemmelserne og procedurerne i artikel 12. Lastvogne eller andre køretøjer, der er blevet anvendt til transport af svin, må ikke forlade området uden at være blevet rengjort og desinficeret

d) ingen andre husdyrarter må føres ind på eller flyttes fra en bedrift i de første syv dage efter overvågningszonens oprettelse uden myndighedernes tilladelse

e) alle døde eller syge svin på en bedrift skal straks anmeldes til myndighederne, som foretager de relevante undersøgelser efter procedurerne i den diagnostiske manual

f) svin må tidligst flyttes fra den bedrift, hvor de holdes, 21 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift. Efter 21 dage kan myndighederne, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 3, er opfyldt, tillade, at svin fjernes fra bedriften for at blive transporteret direkte til:

- et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

- et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn, eller

- under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen eller overvågningszonen. De medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen i Den Stående Veterinærkomité.

Hvis svinene skal transporteres til et slagteri, kan der dog efter begrundet anmodning fra en medlemsstat tillades undtagelser fra artikel 10, stk. 3, litra e) og litra f), fjerde led, efter proceduren i artikel 27, stk. 2, navnlig med hensyn til mærkningen af kød fra disse svin og kødets efterfølgende anvendelse og de behandlede produkters destination

g) sæd, æg og embryoner fra svin må ikke flyttes fra bedrifterne i overvågningszonen

h) personer, der skal ind på eller forlader svinebedrifter, skal træffe de relevante hygiejneforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske risikoen for spredning af klassisk svinepestvirus.

2. Hvis forbuddene efter stk. 1 opretholdes i mere end 30 dage på grund af yderligere udbrud af sygdommen, og der derved opstår dyrevelfærdsproblemer eller andre problemer med at holde svinene, kan myndighederne, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 3, er opfyldt, efter begrundet anmodning herom fra ejeren tillade, at svin flyttes fra en bedrift i overvågningszonen for at blive transporteret direkte til:

a) et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

b) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn, eller

c) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen eller overvågningszonen. De medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen i Den Stående Veterinærkomité.

3. Foranstaltningerne i overvågningszonen skal mindst opretholdes, indtil:

a) den inficerede bedrift er rengjort og desinficeret

b) svinene på samtlige bedrifter har undergået klinisk undersøgelse og om nødvendigt laboratorieundersøgelse i henhold til den diagnostiske manual til påvisning af eventuel tilstedeværelse af klassisk svinepestvirus.

De i litra b) nævnte undersøgelser må først finde sted 20 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion på de inficerede bedrifter.

Artikel 12

Rengørelse og desinfektion

1. Medlemsstaterne sørger for:

a) at de anvendte desinfektionsmidler og koncentrationer heraf er officielt godkendt af myndighederne

b) at rengøringen og desinfektionen foretages under officielt tilsyn i overensstemmelse med:

- embedsdyrlægens instrukser, og

- principperne og procedurerne for rengøring, desinfektion og behandling i bilag II.

2. Principperne og procedurerne for rengøring og desinfektion i bilag II kan senere ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 26, stk. 2, for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og erfaringerne.

Artikel 13

Genindsættelse af svinebesætninger efter sygdomsudbrud

1. Genindsættelse af svin på den i artikel 5 nævnte bedrift må tidligst finde sted 30 dage efter, at rengøring og desinfektion i henhold til artikel 12 er afsluttet.

2. Der skal ved genindsættelse af svin tages hensyn til produktionstypen på den pågældende bedrift, og genindsættelsen skal finde sted i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

a) når det gælder frilandsbedrifter skal genindsættelsen af svin indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod klassisk svinepestvirus med negativt resultat, eller kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for klassisk svinepest. Kontrolsvinene anbringes rundt omkring på den inficerede bedrift i overensstemmelse med myndighedernes krav og kontrolleres for tilstedeværelse af antistoffer i henhold til den diagnostiske manual 40 dage efter indsættelsen på bedriften.

Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod klassisk svinepestvirus, kan der genindsættes en hel besætning. Ingen svin må flyttes fra bedriften, før de negative resultater af den serologiske undersøgelse foreligger

b) for alle andre opdrætsformer skal genindsættelsen af svin enten finde sted i henhold til litra a) eller ved genindsættelse af en helt ny besætning under forudsætning af:

- at alle svinene ankommer inden for en periode på tyve dage og kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for klassisk svinepest

- at der foretages en serologisk undersøgelse af svinene i den genopbyggede besætning i henhold til den diagnostiske manual. Prøvetagning med henblik på denne undersøgelse må tidligst finde sted 40 dage efter, at de sidste svin er ankommet

- at ingen svin flyttes fra bedriften, før de negative resultater af den serologiske undersøgelse foreligger.

3. Hvis det imidlertid er over 6 måneder siden rengørelsen og desinfektionen på bedriften blev afsluttet, kan myndighederne tillade, at der gøres undtagelse fra bestemmelserne i stk. 2, under hensyn til den epidemiologiske situation.

Artikel 14

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om og bekræftelse af klassisk svinepest hos svin på et slagteri eller et transportmiddel

1. Hvis der er mistanke om klassisk svinepest i et slagteri eller transportmiddel, sørger medlemsstaterne for, at myndighederne straks iværksætter officielle undersøgelser for at bekræfte eller afkræfte tilstedeværelsen af denne sygdom efter procedurerne i den diagnostiske manual.

2. Hvis der konstateres et tilfælde af klassisk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, sørger myndighederne for:

a) at alle modtagelige dyr på slagteriet eller transportmidlet straks aflives

b) at kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes under officielt tilsyn

c) at bygninger og udstyr, herunder transportmidler, rengøres og desinficeres under embedsdyrlægens tilsyn i henhold til artikel 12

d) at der foretages en epidemiologisk undersøgelse som omhandlet i artikel 8

e) at den laboratorieprocedure, der er fastsat i den diagnostiske manual, anvendes på isolatet af klassisk svinepestvirus til identifikation af gentypen

f) at foranstaltningerne i henhold til artikel 7 anvendes på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra, og på de andre kontaktbedrifter. Med mindre andet er bestemt på baggrund af den epidemiologiske undersøgelse, finder foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, anvendelse på den bedrift, de inficerede svin eller kroppe kommer fra

g) at ingen dyr går til slagtning eller transporteres på ny, før der mindst er gået 24 timer, siden rengøringen og desinfektionen i henhold til artikel 12 blev afsluttet.

Artikel 15

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om og bekræftelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin

1. Så snart myndighederne i en medlemsstat har fået oplysning om, at vildtlevende svin er mistænkt for at være inficeret, træffer de alle relevante foranstaltninger til at bekræfte eller udelukke sygdommens tilstedeværelse ved at underrette ejerne af svin og jægerne og ved bl.a. gennem laboratorieprøver at undersøge alle vildtlevende svin, der er nedskudt eller fundet døde.

2. Så snart et primærtilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin er blevet bekræftet, skal myndighederne i en medlemsstat for at mindske sygdommens udbredelse omgående:

a) oprette en ekspertgruppe bestående af dyrlæger, jægere, biologer med speciale i vildtlevende dyr og epidemiologer. Ekspertgruppen skal bistå myndighederne med:

- at undersøge den epidemiologiske situation og afgrænse det inficerede område i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, litra b)

- at fastsætte passende foranstaltninger, der skal anvendes i det inficerede område ud over foranstaltningerne i litra b) og c); disse foranstaltninger kan omfatte suspension af jagt og forbud mod fodring af vildtlevende svin

- at opstille den udryddelsesplan, som skal forelægges for Kommissionen i henhold til artikel 16

- at foretage revisioner for at kontrollere effektiviteten af de foranstaltninger, der er vedtaget til udryddelse af klassisk svinepest i det inficerede område

b) sætte svinebedrifterne i det afgrænsede inficerede område under officielt tilsyn og navnlig give instruks om:

- at der skal foretages en officiel tælling af alle kategorier af svin på samtlige bedrifter; tællingen skal holdes ajour af ejeren. Oplysningerne ifølge tællingen skal fremlægges efter anmodning herom og kan kontrolleres ved hvert besøg. Hvad angår frilandsbedrifter, kan den første tælling dog foretages på grundlag af et skøn

- at alle svin på bedriften skal holdes i deres stalde eller på et andet sted, hvor de kan isoleres fra vildtlevende svin. Vildtlevende svin må ikke have adgang til materiale, der siden kan komme i kontakt med bedriftens svin

- at svin ikke må føres ind på eller flyttes fra bedrifterne, medmindre myndighederne giver tilladelse hertil under hensyntagen til den epidemiologiske situation

- at der skal anvendes passende desinfektionsmidler ved svinestaldenes og selve bedriftens ind- og udgange

- at alle personer, der kommer i kontakt med vildtlevende svin, skal træffe passende hygiejneforanstaltninger for at mindske risikoen for spredning af klassisk svinepestvirus, som kan omfatte et midlertidigt forbud mod adgang til en svinebedrift for personer, som har været i kontakt med vildtlevende svin

- at alle døde eller syge svin på bedriften med symptomer på klassisk svinepest skal undersøges for klassisk svinepest

- at der ikke må bringes nogen dele af vildtlevende svin, nedskudte eller fundet døde, eller materiale eller udstyr, som kan være kontamineret med klassisk svinepestvirus, ind på en svinebedrift

- at svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke må flyttes fra det inficerede området med henblik på handelen inden for Fællesskabet

c) sørge for, at alle vildtlevende svin, der er nedskudt eller fundet døde i det afgrænsede inficerede område, inspiceres af en embedsdyrlæge og undersøges for klassisk svinepest i henhold til den diagnostiske manual. Kroppene af alle dyr, der er fundet positive, skal forarbejdes under officielt tilsyn. Når testningen for klassisk svinepest giver negative resultater, anvender medlemsstaterne foranstaltningerne i artikel 11, stk. 2, i Rådets direktiv 92/45/EØF(16). Dele, der ikke er bestemt til konsum, forarbejdes under officielt tilsyn

d) sørge for, at den laboratorieprocedure, der er fastsat i den diagnostiske manual, anvendes på isolatet af klassisk svinepestvirus til identifikation af virusets gentype.

3. Hvis der er forekommet et tilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i et område i en medlemsstat, som ligger tæt på en anden medlemsstats område, samarbejder de pågældende medlemsstater om at indføre foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen.

Artikel 16

Planer for udryddelse af klassisk svinepest i en population af vildtlevende svin

1. Uden at dette berører foranstaltningerne i artikel 15, forelægger medlemsstaterne senest 90 dage efter bekræftelsen af et primærudbrud af klassisk svinepest hos vildtlevende svin Kommissionen en skriftlig plan over de foranstaltninger, som er truffet for at udrydde sygdommen i det område, der er afgrænset som inficeret, og de foranstaltninger, der anvendes på bedrifterne i dette område.

Kommissionen gennemgår planen for at fastslå, om den gør det muligt at opfylde det tilstræbte mål. Planen, om nødvendigt med ændringer, godkendes efter proceduren i artikel 27, stk. 2.

Planen kan senere ændres eller suppleres for at tage hensyn til situationens udvikling.

Hvis disse ændringer vedrører afgrænsningen af det inficerede område, sørger medlemsstaterne for, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks underrettes om disse ændringer.

Hvis ændringerne vedrører andre bestemmelser i planen, tilsender medlemsstaterne Kommissionen den ændrede plan til gennemgang og godkendelse efter proceduren i artikel 27, stk. 2.

2. Når foranstaltningerne i den i stk. 1 nævnte plan er blevet godkendt, afløser de indledende foranstaltninger i henhold til artikel 15 på en dato, som fastsættes ved godkendelsen.

3. Den i stk. 1 nævnte plan skal indeholde oplysninger om:

a) resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser og kontrol i henhold til artikel 15 og sygdommens geografiske udbredelse

b) det inficerede område, der er afgrænset på den pågældende medlemsstats område. Ved afgrænsningen af det inficerede område tager myndighederne følgende i betragtning:

- resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser og sygdommens geografiske udbredelse

- populationen af vildtlevende svin i området

- eventuelle væsentlige naturlige eller kunstige hindringer for vildtlevende svins færden

c) etableringen af et nært samarbejde mellem biologer, jægere, jagtorganisationer, vildtforvaltninger og veterinærtjenester (dyresundhed og folkesundhed)

d) den oplysningskampagne, der skal informere jægerne om de foranstaltninger, de skal træffe som led i udryddelsesplanen

e) den særlige indsats, der er gjort for at bestemme antallet af og tilholdsstedet for metapopulationer af vildtlevende svin i og omkring det inficerede område

f) det omtrentlige antal metapopulationer af vildtlevende svin og disse populationers størrelse i og omkring det inficerede område

g) den særlige indsats, der er gjort for at bestemme infektionens omfang i populationen af vildtlevende svin, ved undersøgelse af vildtlevende svin, som er nedskudt af jægere eller fundet døde, og ved laboratorieprøver, herunder aldersstratificerede epidemiologiske undersøgelser

h) de foranstaltninger, der er truffet for at mindske sygdommens spredning som følge af vildtlevende svins færden og/eller kontakt mellem meta-populationer af vildtlevende svin; disse foranstaltninger kan omfatte forbud mod jagt

i) de foranstaltninger, der er truffet for at reducere den modtagelige population af vildtlevende svin, navnlig smågrise

j) de krav, som jægerne skal opfylde for at undgå, at sygdommen breder sig

k) den metode, der anvendes til at fjerne vildtlevende svin, som er fundet døde eller er nedskudt, og som skal være baseret på:

- forarbejdning under officielt tilsyn, eller

- inspektion foretaget af en embedsdyrlæge og laboratorieprøver i henhold til den diagnostiske manual. Kroppene af alle dyr, der er fundet positive, skal forarbejdes under officielt tilsyn. Hvis testningen for klassisk svinepest giver negative resultater, anvender medlemsstaterne foranstaltningerne i artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/45/EØF. Dele, der ikke er bestemt til konsum, forarbejdes under officielt tilsyn

l) den epidemiologiske undersøgelse, der udføres på alle vildtlevende svin, som er nedskudt eller fundet døde. I forbindelse med denne undersøgelse skal der udfyldes et spørgeskema med oplysninger om:

- det geografiske område, hvor dyret er fundet dødt eller er nedskudt

- den dato, hvor dyret blev fundet dødt eller blev nedskudt

- den person, der har fundet eller skudt dyret

- svinets køn og alder

- symptomer inden nedskydningen, hvis dyret er blevet skudt

- kroppens tilstand, hvis dyret er fundet dødt

- laboratorieresultaterne

m) overvågningsprogrammer og forebyggende foranstaltninger, der gælder for bedrifter, som ligger i det afgrænsede inficerede område, og om nødvendigt i de omliggende områder, herunder transport og flytning af dyr inden for og til og fra området; disse foranstaltninger skal mindst omfatte forbud mod flytning af svin og sæd, embryoner eller æg fra svin fra det inficerede område med henblik på handelen inden for Fællesskabet

n) andre kriterier, der gælder for ophævelse af de foranstaltninger, der er truffet til udryddelse af sygdommen i det afgrænsede område, og de foranstaltninger, der anvendes på bedrifterne i området

o) den myndighed, der har til opgave at overvåge og samordne de afdelinger, der er ansvarlige for planens gennemførelse

p) det system, der er indført, for at den ekspertgruppe, der er oprettet i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), regelmæssigt kan gennemgå resultaterne af udryddelsesplanen

q) de foranstaltninger til overvågning af sygdommen, som skal indføres efter udløbet af en periode på mindst tolv måneder efter det sidste bekræftede tilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det afgrænsede inficerede område; disse overvågningsforanstaltninger skal opretholdes i mindst tolv måneder og skal mindst omfatte de allerede indførte foranstaltninger i henhold til litra g), k) og l).

4. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal hver sjette måned have tilsendt en rapport om den epidemiologiske situation i det afgrænsede område og resultaterne af udryddelsesplanen.

Der kan efter proceduren i artikel 26, stk. 2, vedtages nærmere bestemmelser om de oplysninger, som medlemsstaterne skal give om dette emne.

Artikel 17

Diagnostiske procedurer og krav til biosikkerhed

1. Medlemsstaterne sørger for:

a) at diagnostiske procedurer, prøvetagning og laboratorieprøver til påvisning af tilstedeværelsen af klassisk svinepest gennemføres i henhold til den diagnostiske manual

b) at samordningen af normer og diagnosticeringsmetoder varetages af et nationalt laboratorium i overensstemmelse med bilag III.

2. De nationale laboratorier, der er nævnt i stk. 1, litra b), samarbejder med EF-referencelaboratoriet, der omhandles i bilag IV. Uden at dette berører bestemmelserne i beslutning 90/424/EØF, navnlig artikel 28, er laboratoriets beføjelser og opgaver dem, der er anført i nævnte bilag.

3. For at sikre ensartede procedurer for diagnosticering af klassisk svinepest godkendes senest to måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse efter proceduren i artikel 26, stk. 2, en diagnostisk manual for klassisk svinepest, hvori mindst følgende fastsættes:

a) minimumskrav til biosikkerhed og kvalitetsnormer, som skal overholdes af laboratorier, der diagnosticerer klassisk svinepest, og ved transport af prøver

b) kriterier og procedurer, der skal følges ved udførelse af kliniske undersøgelse eller undersøgelse efter slagtning for at bekræfte eller udelukke tilstedeværelse af klassisk svinepest

c) kriterier og procedurer, der skal følges ved indsamling af prøver fra levende svin eller svinekroppe til bekræftelse eller udelukkelse af klassisk svinepest ved laboratorieundersøgelser, herunder metoder til udtagning af prøver til serologisk eller virologisk undersøgelse som led i anvendelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv

d) laboratorieprøver, der skal anvendes til diagnosticering af klassisk svinepest, herunder:

- prøver til differentialdiagnosticering mellem klassisk svinepestvirus og andre pestvirus, og

- prøver til at skelne det antistofmønster, der frembringes af en markørvaccine, fra det, der frembringes af klassisk svinepestvirus af vildtype, hvis sådanne prøver findes og er egnede

- kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieprøverne

e) laboratoriemetoder til gentypebestemmelse af isolater af klassisk svinepestvirus.

4. For at sikre de rette biosikkerhedsmæssige betingelser for beskyttelse af dyresundheden må klassisk svinepestvirus, dets genom og antigener og vacciner som led i forskning, diagnosticering eller fremstilling kun manipuleres eller anvendes på steder, i virksomheder eller laboratorier, der er godkendt af myndighederne.

Listen over godkendte steder, virksomheder eller laboratorier fremsendes til Kommissionen inden den 1. januar 2003 og holdes ajour.

5. Bilag III og IV og den diagnostiske manual kan suppleres eller ændres efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 18

Anvendelse, fremstilling og salg af vacciner mod klassisk svinepest

1. Medlemsstaterne sørger for:

a) at brug af klassisk svinepestvaccine er forbudt

b) at manipulering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution og salg af klassisk svinepestvaccine på Fællesskabets område foregår under officiel kontrol.

2. Om nødvendigt kan der vedtages bestemmelser vedrørende fremstilling, emballering, distribution og lagre af vacciner mod klassisk svinepest i Fællesskabet efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 19

Nødvaccination på svinebedrifter

1. Uanset artikel 18, stk. 1, litra a), kan der, når der er bekræftet klassisk svinepest på svinebedrifter, og de foreliggende epidemiologiske data tyder på, at der er risiko for, at sygdommen breder sig, foretages nødvaccination på svinebedrifter efter procedurerne og bestemmelserne i stk. 2 til 9 i nærværende artikel.

2. Med forbehold af artikel 5, stk. 2, er de hovedkriterier og risikofaktorer, der skal lægges til grund for anvendelsen af nødvaccination fastsat i bilag VI. Disse kriterier og risikofaktorer kan senere ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 26, stk. 2, for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og erfaringerne.

3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at indføre vaccination, forelægger den Kommissionen en nødvaccinationsplan, der mindst skal indeholde oplysninger om:

a) den sygdomssituation, der har givet anledning til begæringen om nødvaccination

b) udstrækningen af det geografiske område, hvor der skal gennemføres nødvaccination, og antallet af svinebedrifter i området

c) de svinekategorier og det omtrentlige antal svin, der skal vaccineres

d) den vaccine, der skal benyttes

e) vaccinationskampagnens varighed

f) identifikation og registrering af de vaccinerede dyr

g) foranstaltninger for flytning af svin og produkter heraf

h) de kriterier, der vil blive taget i betragtning ved afgørelsen af, om vaccination eller de i artikel 7, stk. 2, nævnte foranstaltninger skal anvendes på kontaktbedrifter

i) andre forhold, der er relevante for nødsituationen, herunder de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der skal foretages af prøver, som er taget på de vaccinerede bedrifter og på de andre bedrifter i vaccinationsområdet, navnlig hvis der skal anvendes en markørvaccine.

Kommissionen gennemgår straks planen i samarbejde med den pågældende medlemsstat. Efter proceduren i artikel 27, stk. 2, kan nødvaccinationsplanen godkendes, eller den kan kræves ændret eller suppleret, inden den godkendes.

Planen kan senere ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 27, stk. 2, for at tage hensyn til situationens udvikling.

4. Med forbehold af artikel 10 og 11, sørger en medlemsstat, der gennemfører nødvaccination, for, at følgende bestemmelser overholdes i vaccinationsperioden:

a) levende svin må ikke flyttes fra vaccinationsområdet, medmindre de skal transporteres til et slagteri, som er udpeget af myndighederne og ligger i eller i nærheden af vaccinationsområdet, til omgående slagtning eller til en destruktionsanstalt eller et egnet sted, hvor de straks aflives, og hvor kroppene forarbejdes under officielt tilsyn

b) alt fersk kød fra svin, som er vaccineret under nødvaccinationen, skal enten forarbejdes eller mærkes og behandles i henhold til artikel 10, stk. 3, litra f), fjerde led

c) sæd, æg og embryoner, der indsamles fra de svin, som skal vaccineres, i løbet af de sidste tredive dage forud for vaccinationen, skal spores og destrueres under officielt tilsyn.

5. Bestemmelserne i stk. 4 gælder i mindst seks måneder efter gennemførelsen af vaccinationen i det pågældende område.

6. Efter proceduren i artikel 27, stk. 2, og inden afslutningen af den i stk. 5 nævnte periode på seks måneder skal der træffes foranstaltninger til at forbyde:

a) at seropositive svin flyttes fra den bedrift, hvor de holdes, medmindre det sker med henblik på omgående slagtning

b) at der indsamles sæd, embryoner og æg fra seropositive svin

c) at smågrise, der er afkom af seropositive søer, flyttes fra oprindelsesbedriften, medmindre de skal transporteres til:

- et slagteri til omgående slagtning

- en af myndighederne udpeget bedrift, hvorfra de skal transporteres direkte til slagteriet

- en bedrift, efter at en serologisk undersøgelse har givet negative resultater for antistoffer mod klassisk svinepestvirus.

7. Uanset stk. 3 kan en medlemsstat dog træffe beslutning om at indføre nødvaccination på betingelse af, at Fællesskabets interesser ikke trues, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) rammerne for en nødvaccinationsplan skal udarbejdes i overensstemmelse med artikel 22. Den specifikke plan og beslutningen om indførelse af nødvaccination meddeles Kommissionen, inden vaccinationen påbegyndes

b) ud over oplysningerne i henhold til stk. 3 skal det i planen være fastsat, at alle svin på de bedrifter, hvor der skal foretages vaccination, skal slagtes eller aflives hurtigst muligt efter vaccinationens gennemførelse i henhold til stk. 4, litra a), samt at det ferske kød fra disse svin enten skal forarbejdes eller mærkes og behandles i henhold til artikel 10, stk. 3, litra f), fjerde led.

Når denne beslutning er truffet, gennemgås vaccinationsplanen omgående i Den Stående Veterinærkomité. Efter proceduren i artikel 27, stk. 2, kan planen godkendes, eller den kan kræves ændret eller suppleret, inden den godkendes.

8. Uanset stk. 5 og 6 kan foranstaltningerne i stk. 4 ophæves, efter at:

a) alle svin på de bedrifter, hvor der er foretaget vaccination, er blevet slagtet eller aflivet i henhold til stk. 4, litra a), og det ferske kød fra disse svin enten er blevet forarbejdet eller mærket og behandlet i henhold til artikel 10, stk. 3, litra f), fjerde led

b) alle de bedrifter, hvor der har været holdt vaccinerede svin, er blevet rengjort og desinficeret i henhold til artikel 12.

Hvis foranstaltningerne i stk. 4 ophæves, sørger medlemsstaterne også for:

a) at genindsætning af svin på de ovennævnte bedrifter tidligst finder sted 10 dage efter, at rengøring og desinfektion er afsluttet, og efter, at alle svin på de bedrifter, hvor der er foretaget vaccination, er blevet slagtet eller aflivet

b) at svinene på alle bedrifter i vaccinationsområdet efter genindsætning undergår en klinisk undersøgelse og en laboratorieundersøgelse i henhold til den diagnostiske manual til påvisning af eventuel tilstedeværelse af klassisk svinepestvirus. Når det gælder svin, som genindsættes på bedrifter, hvor der er foretaget vaccination, må disse undersøgelser tidligst finde sted 40 dage efter genindsætningen, og ingen svin må flyttes fra bedrifterne i denne periode.

9. I de tilfælde, hvor der er anvendt en markørvaccine under vaccinationskampagnen, kan der efter proceduren i artikel 27, stk. 2, tillades undtagelser fra stk. 4, 5 og 6, navnlig med hensyn til mærkningen af kød fra de vaccinerede svin og kødets efterfølgende anvendelse og de behandlede produkters destination. Disse undtagelser er betinget af:

a) at vaccinationsplanen er blevet godkendt inden vaccinationens påbegyndelse i henhold til stk. 3

b) at den pågældende medlemsstat har forelagt Kommissionen en særlig anmodning ledsaget af en omfattende rapport om gennemførelsen af vaccinationskampagnen, resultaterne heraf og den generelle epidemiologiske situation, og

c) at der er foretaget en kontrol på stedet af vaccinationskampagnens gennemførelse efter procedurerne i artikel 21.

Vedtagelsen af undtagelser fra stk. 4, 5 og 6 baseres på risikoen for spredning af klassisk svinepestvirus som følge af flytninger af eller handel med de vaccinerede svin, deres afkom eller produkter, der er fremstillet af disse svin.

Artikel 20

Nødvaccination af vildtlevende svin

1. Uanset artikel 18, stk. 1, litra a), kan der, når der er bekræftet klassisk svinepest hos vildtlevende svin, og de foreliggende epidemiologiske data tyder på, at der er risiko for, at sygdommen breder sig, indføres nødvaccination af vildtlevende svin efter procedurerne og bestemmelserne i stk. 2 og 3 i nærværende artikel.

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at indføre vaccination, forelægger den Kommissionen en nødvaccinationsplan, der mindst skal indeholde oplysninger om:

a) den sygdomssituation, der har givet anledning til begæringen om nødvaccination

b) udstrækningen af det geografiske område, hvor der skal gennemføres nødvaccination. Under alle omstændigheder skal dette område være en del af det inficerede område, der er afgrænset i henhold til artikel 16, stk. 3, litra b)

c) den type vaccine, der skal anvendes, og vaccinationsproceduren

d) den særlige indsats, der vil blive gjort for at vaccinere unge dyr

e) vaccinationskampagnens forventede varighed

f) det omtrentlige antal vildtlevende svin, der skal vaccineres

g) de foranstaltninger, der er truffet for at undgå stor dødelighed i populationen af vildtlevende svin

h) de foranstaltninger, der er truffet for at undgå spredning af vaccinevirus til svin på bedrifter, hvis det er relevant

i) de forventede resultater af vaccinationskampagnen og de parametre, der vil blive taget i betragtning ved kontrollen af dens effektivitet

j) den myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med og koordinere de afdelinger, der er ansvarlige for planens gennemførelse

k) det system, der er indført, for at den ekspertgruppe, som er udnævnt i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), regelmæssigt kan gennemgå resultaterne af vaccinationskampagnen

l) andre forhold, der er relevante for nødsituationen.

Kommissionen gennemgår straks planen i samarbejde med den pågældende medlemsstat, navnlig for at sikre, at den stemmer overens med de foranstaltninger, der anvendes i henhold til den i artikel 16, stk. 1, nævnte udryddelsesplan.

Hvis vaccinationsområdet ligger i nærheden af en anden medlemsstats område, hvor der også er indført foranstaltninger til udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem vaccinationsplanen og de foranstaltninger, der anvendes i den anden medlemsstat.

Efter proceduren i artikel 27, stk. 2, kan nødvaccinationsplanen godkendes, eller den kan kræves ændret eller suppleret, inden den godkendes.

Planen kan senere ændres eller suppleres efter samme procedure for at tage hensyn til situationens udvikling.

3. Den pågældende medlemsstat tilsender hver sjette måned Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport om resultaterne af vaccinationskampagnen sammen med den i artikel 16, stk. 4, nævnte rapport.

Artikel 21

Fællesskabskontrol

Eksperter fra Kommissionen kan, for så vidt det er nødvendigt for den ensartede anvendelse af dette direktiv, i samarbejde med myndighederne i medlemsstaterne foretage kontrol på stedet. Den medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, yder eksperterne al den bistand, de behøver for at kunne udføre deres opgaver. Kommissionen underretter myndighederne om resultaterne af denne kontrol.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, særlig om samarbejde med de nationale myndigheder, fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 22

Beredskabsplaner

1. Hver medlemsstat opstiller en beredskabsplan med angivelse af, hvilke nationale foranstaltninger der skal iværksættes ved udbrud af klassisk svinepest.

Denne plan skal indeholde bestemmelser om adgang til faciliteter, udstyr, mandskab og materiel, der er påkrævet for hurtigt og effektivt at kunne udrydde sygdommen. Den skal indeholde en præcis angivelse af:

a) hvor megen vaccine den pågældende medlemsstat mener at have brug for ved en eventuel nødvaccination

b) regioner i de enkelte medlemsstater, hvor der er områder med stor svinebelægningsgrad, således at der i disse regioner kan skabes større bevidsthed om sygdommen og forøget beredskab.

2. De kriterier og krav, som gælder for opstilling af beredskabsplanen, er de samme som dem, der er fastsat i bilag VII.

Disse kriterier og krav kan ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 26, stk. 2, under hensyntagen til klassisk svinepests særlige karakter og de fremskridt, der er gjort med udviklingen af foranstaltninger til sygdomsbekæmpelse.

3. Kommissionen gennemgår planerne for at afgøre, om de gør det muligt at nå det tilstræbte mål, og foreslår den pågældende medlemsstat eventuelle nødvendige ændringer, navnlig for at sikre, at planerne er forenelige med de øvrige medlemsstaters planer.

Planerne godkendes, om nødvendigt med ændringer, efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Planerne kan senere ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 26, stk. 2, for at tage hensyn til situationens udvikling. Under alle omstændigheder ajourfører hver enkelt medlemsstat planen hvert femte år og forelægger den for Kommissionen til godkendelse efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 23

Centre for sygdomsbekæmpelse og ekspertgrupper

1. Medlemsstaterne sørger for, at der i tilfælde af udbrud af klassisk svinepest omgående kan oprettes et funktionsdygtigt nationalt center for sygdomsbekæmpelse.

2. Det nationale center for sygdomsbekæmpelse skal lede og overvåge de opgaver, der udføres af de lokale centre for sygdomsbekæmpelse, der er omhandlet i stk. 3. Det skal navnlig være ansvarlig for

a) fastlæggelsen af de nødvendige kontrolforanstaltninger

b) at de lokale centre for sygdomsbekæmpelse gennemfører de ovenfor nævnte foranstaltninger omgående og effektivt

c) at de lokale centre for sygdomsbekæmpelse får personale og midler

d) at Kommissionen, andre medlemsstater, nationale veterinærorganisationer, nationale myndigheder og landbrugs- og handelsorganer får oplysninger

e) om nødvendigt at organisere en nødvaccination og fastlægge vaccinationsområder

f) samarbejdet med diagnoselaboratorier

g) samarbejdet med pressen og andre medier

h) samarbejdet med politiet for at sikre overholdelsen af særlige retlige bestemmelser.

3. Medlemsstaterne sørger for, at der i tilfælde af udbrud af klassisk svinepest omgående kan oprettes funktionsdygtige lokale centre for sygdomsbekæmpelse.

4. Nogle af de nationale sygdomsbekæmpelsescentres opgaver kan imidlertid overføres til de lokale centre for sygdomsbekæmpelse, der fungerer på det administrative niveau, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra p), i direktiv 64/432/EØF, eller et højere niveau, for så vidt dette ikke bringer de nationale sygdomsbekæmpelsescentres målsætninger i fare.

5. Medlemsstaterne nedsætter en permanent operativ ekspertgruppe, for at opretholde det ekspertiseniveau, der er nødvendig for at myndighederne altid kan være beredt i tilfælde af sygdom.

I tilfælde af sygdomsudbrud skal ekspertgruppen i det mindste bistå myndighederne med

a) den epidemiologiske undersøgelse

b) prøvetagning, prøver og fortolkning af laboratorieprøver

c) fastsættelse af foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen.

6. Medlemsstaterne sørger for at de nationale og lokale centre for sygdomsbekæmpelse og ekspertgruppen har personale, faciliteter og udstyr, herunder de nødvendige kommunikationssystemer, samt en klar og effektiv kommandokæde og forvaltning for at sikre hurtig gennemførelse af de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen, der er fastsat i dette direktiv.

De nærmere bestemmelser vedrørende de nationale og lokale sygdomsforebyggelsescentres og ekspertgruppers personale, faciliteter, udstyr, kommandokæde og forvaltning fastsættes i den beredskabsplan, der er nævnt i artikel 22.

7. Andre kriterier og krav med hensyn til disse nationale og lokale sygdomsbekæmpelsescentres og ekspertgruppers funktion og opgaver fastlægges efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 24

Anvendelse af køkkenaffald

1. Medlemsstaterne sørger for

a) at anvendelse af køkkenaffald til fodring af svin forbydes

b) at køkkenaffald fra internationale transportmidler, f.eks. skibe, vejkøretøjer og fly, indsamles og destrueres under officiel kontrol

c) at oplysninger om anvendelsen af bestemmelserne i litra a) og b), samt om den relevante kontrol, der udøves af medlemsstaterne, meddeles Kommissionen senest den 31. oktober hvert år og første gang i 2003. Kommissionen forelægger disse oplysninger for Den Stående Veterinærkomité, der er nedsat ved afgørelse 68/361/EØF(17).

2. De nærmere bestemmelser vedrørende de kontrolforanstaltninger, som medlemsstaterne skal anvende, og de oplysninger, de skal indgive i den forbindelse, navnlig for så vidt angår bestemmelserne i stk. 1, litra c), kan vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder indtil anvendelsesdatoen for fællesskabslovgivningen om anvendelse af køkkenaffald til fodring af svin inden for rammerne af bestemmelserne om animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum, eller om husdyrs ernæring.

Artikel 25

Procedurerne for ændring af dette direktiv og bilagene hertil og for vedtagelsen af yderligere gennemførelsesbestemmelser til direktivet

1. Direktivet kan om nødvendigt tilpasses til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

2. Bilagene til dette direktiv ændres dog efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til direktivet kan vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 26

Normal forskriftsprocedure

1. Kommissionen bistås af Den Stående Veterinærkomité, der er nedsat ved afgørelse 68/361/EØF.

2. Når der henvises til dette stykke anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 27

Fremskyndet forskriftsprocedure

1. Kommissionen bistås af Den Stående Veterinærkomité, der er nedsat ved afgørelse 68/361/EØF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

Artikel 28

Ophævelse af retsakter

1. Direktiv 80/217/EØF, som ændret ved de retsakter, der er anført i bilag VII, del A, ophæves fra den 1. juli 2002 med forbehold af overgangsbestemmelserne i artikel 29, og uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VII, del B, anførte gennemførelsesfrister.

Henvisninger til det ophævede direktiv 80/217/EØF betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VIII.

2. Beslutning 81/859/EØF ophæves.

Artikel 29

Overgangsbestemmelser

1. Uanset artikel 28, stk. 1, første afsnit, er bilag I og IV til direktiv 80/217/EØF fortsat gældende ved anvendelsen af nærværende direktiv, indtil beslutningen om godkendelse af den diagnostiske manual, der er nævnt i artikel 17, stk. 3, i nærværende direktiv, træder i kraft.

2. Planer for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin, der er godkendt i henhold til artikel 6a i direktiv 80/217/EØF, og som er vedtaget på datoen for nærværende direktivs ikrafttrædelse, er fortsat gældende ved anvendelsen af nærværende direktiv.

Medlemsstaterne skal dog senest den 1. oktober 2002 forelægge Kommissionen ændringer af disse planer, der tager hensyn til bestemmelserne i artikel 16, stk. 3.

De i fornødent omfang ændrede planer godkendes efter proceduren i artikel 27, stk. 2.

3. Beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest, der er godkendt i henhold til artikel 14b i direktiv 80/217/EØF, og som er vedtaget på datoen for nærværende direktivs ikrafttrædelse, er fortsat gældende ved anvendelsen af nærværende direktiv.

Medlemsstaterne skal dog inden den 1. januar 2003 forelægge Kommissionen ændringer af disse planer, der tager hensyn til bestemmelserne i artikel 22.

De i fornødent omfang ændrede planer godkendes efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

4. Indtil direktivets ikrafttræden kan yderligere overgangsforanstaltninger vedrørende bekæmpelse af klassisk svinepest vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 30

Gennemførelse i national ret og anvendelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. oktober 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. november 2002.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 31

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 32

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 2001.

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 199.

(2) Udtalelse afgivet den 14.6.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 123 af 25.4.2001, s. 69.

(4) EFT C 148 af 18.5.2001, s. 21.

(5) EFT L 47 af 21.2.1980, s. 11. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(6) EFT L 319 af 7.11.1981, s. 20. Senest ændret ved afgørelse 87/65/EØF (EFT L 34 af 5.2.1987, s. 54).

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2000/556/EF (EFT L 235 af 19.9.2000, s. 27).

(9) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).

(10) Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk (EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51). Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(11) EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21

(12) Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64). Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/298/EF (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63).

(13) EFT L 355 af 5.12.1992, s. 32. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(14) Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet (EFT L 302 af 31.12.1972, s. 24). Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(15) Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet (EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4). Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(16) Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35). Senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af 31.1.1998, s. 31).

(17) EFT L 255 af 18.10.1968, s. 23.

BILAG I

Anmeldelse af sygdom og yderligere epidemiologiske oplysninger, som den medlemsstat, hvor der er bekræftet klassisk svinepest, skal afgive

1. Senest 24 timer efter bekræftelsen af et primærudbrud, primærtilfælde hos vildtlevende svin eller tilfælde på et slagteri eller transportmiddel meddeler den pågældende medlemsstat ved hjælp af systemet for anmeldelse af dyresygdomme, der er oprettet i henhold til artikel 5 i Rådets direktiv 82/894/EØF:

a) datoen for afsendelse

b) tidspunktet for afsendelse

c) medlemsstatens navn

d) sygdommens navn

e) udbruddets eller tilfældets nummer

f) den dato, hvor der opstod mistanke om klassisk svinepest

g) bekræftelsesdatoen

h) de metoder, der blev anvendt til bekræftelse

i) om sygdommen er bekræftet hos vildtlevende svin eller hos svin på en bedrift, et slagteri eller et transportmiddel

j) det sted, hvor udbruddet eller tilfældet af klassisk svinepest er blevet bekræftet

k) de foranstaltninger, der anvendes til bekæmpelse af sygdommen.

2. Når det gælder primærudbrud eller tilfælde på slagterier eller transportmidler, fremsender den pågældende medlemsstat foruden oplysningerne i punkt 1 også følgende oplysninger:

a) antallet af modtagelige svin på udbrudsstedet, slagteriet eller transportmidlet

b) antallet af døde svin af hver kategori på bedriften, slagteriet eller transportmidlet

c) inden for hver kategori det antal svin, hos hvilke der er bekræftet klassisk svinepest, og sygdommens morbiditet

d) antallet af svin, der er aflivet på udbrudsstedet, slagteriet eller transportmidlet

e) antallet af forarbejdede kroppe

f) når der er tale om et udbrud, udbruddets afstand til den nærmeste svinebedrift

g) hvis der er bekræftet klassisk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, det sted, hvor de inficerede svins eller svinekroppes oprindelsesbedrift er beliggende.

3. Når det gælder sekundærudbrud, skal oplysningerne i henhold til punkt 1 og 2 fremsendes inden for den frist, der er fastsat i artikel 4 i Rådets direktiv 82/894/EØF.

4. Den pågældende medlemsstat sørger for, at oplysningerne om udbrud eller tilfælde af klassisk svinepest på en bedrift, et slagteri eller et transportmiddel i henhold til punkt 1, 2 og 3, snarest muligt følges op af en skriftlig rapport til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der mindst omfatter følgende:

a) den dato, hvor svinene på bedriften, slagteriet eller transportmidlet blev aflivet og kroppene forarbejdet

b) resultaterne af undersøgelserne af de prøver, der blev taget, da svinene blev aflivet

c) hvis undtagelsesbestemmelsen i artikel 6, stk. 1, er blevet anvendt, antallet af svin, der er aflivet og forarbejdet, og antallet af svin, der senere skal slagtes, og den frist, der er sat for slagtningen

d) oplysninger om sygdommens eventuelle oprindelse eller dens faktiske oprindelse, hvis den har kunnet konstateres

e) når der er tale om et primærudbrud eller et tilfælde af klassisk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, gentypen af det virus, der har forårsaget udbruddet eller tilfældet

f) hvis svin er blevet aflivet på kontaktbedrifter eller bedrifter med svin, der mistænkes for at være inficeret med klassisk svinepestvirus, oplysninger om:

- datoen for aflivningen og antallet af svin i hver kategori, der er aflivet på hver bedrift

- den epidemiologiske forbindelse mellem udbruddet eller tilfældet af klassisk svinepest og hver enkelt kontaktbedrift eller de forhold, der har givet anledning til mistanke om klassisk svinepest på hver enkelt mistænkt bedrift

- resultaterne af de laboratorieundersøgelser, der er foretaget af de prøver, som er taget fra svinene på bedrifterne og på aflivningstidspunktet.

Hvis der ikke er aflivet svin på kontaktbedrifter, skal grundene til denne beslutning oplyses.

BILAG II

Principper og procedurer for rengøring og desinfektion

1. Generelle principper og procedurer:

a) rengøring og desinfektion samt om nødvendigt udryddelse af gnavere og insekter foregår under officielt tilsyn efter embedsdyrlægens instrukser

b) desinfektionsmidlerne og koncentrationerne heraf skal godkendes officielt af myndighederne for at sikre, at klassisk svinepestvirus tilintetgøres

c) desinfektionsmidlernes aktivitet bør kontrolleres inden brug, da visse desinfektionsmidlers aktivitet mindskes ved længere tids opbevaring

d) valget af desinfektionsmidler og desinfektionsprocedurer bør træffes under hensyntagen til arten af de lokaler, køretøjer og genstande, der skal behandles

e) affedtningsmidler og desinfektionsmidler skal anvendes under forhold, der sikrer, at midlernes effektivitet ikke forringes. Navnlig skal tekniske parametre, som fabrikanten har angivet, såsom tryk, minimumstemperatur og påkrævet kontakttid, overholdes

f) uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, gælder følgende generelle regler:

- strøelse og ekskrementer gennemvædes med desinfektionsmidlet

- gulve, ramper og vægge vaskes og rengøres ved omhyggelig skrubning, efter at udstyr eller installationer, der ellers ville gøre rengøring og desinfektion mindre effektiv, om muligt er fjernet eller afmonteret

- derpå anvendes desinfektionsmidlet på ny under overholdelse af den minimumskontakttid, som fabrikanten har angivet

- det vand, der er anvendt til rengøringen, bortskaffes således, at enhver form for spredning af virus undgås, og i overensstemmelse med embedsdyrlægens anvisninger

g) når vaskningen foregår med væsker under tryk, må rekontamination af de allerede rengjorte dele undgås

h) der bør også foretages vaskning, desinfektion eller destruktion af udstyr, installationer, genstande eller aflukker, som kan være kontamineret

i) efter desinfektionen må rekontamination undgås

j) rengøring og desinfektion i henhold til dette direktiv skal dokumenteres i bedriftsregistret eller kørselsbogen og, når der kræves officiel godkendelse, godkendes af den tilsynsførende embedsdyrlæge.

2. Særlige bestemmelser om rengøring og desinfektion af inficerede bedrifter:

a) foreløbig rengøring og desinfektion

- under aflivningen af dyrene skal der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til at undgå eller mest muligt mindske spredningen af klassisk svinepestvirus. Dette indebærer bl.a. installering af midlertidigt desinfektionsudstyr, anvendelse af beskyttelsesdragter og brusebade, dekontaminering af udstyr, instrumenter og faciliteter og afbrydelse af strømmen, der driver ventilationen

- aflivede dyrs kroppe skal sprøjtes med desinfektionsmiddel

- hvis kroppene skal fjernes fra bedriften med henblik på forarbejdning, skal det ske i lukkede, tætte beholdere

- så snart svinekroppene er blevet fjernet med henblik på forarbejdning, sprøjtes de dele af bedriften, hvor disse dyr har været opstaldet, og de dele af andre bygninger, gårdspladser m.v., som er blevet kontamineret under aflivning, slagtning eller undersøgelse efter slagtning, med desinfektionsmidler, der er godkendt i henhold til artikel 12

- væv eller blod fra slagtning eller undersøgelse efter slagtning eller alvorlig kontamination af bygninger, gårdspladser, redskaber m.v. indsamles omhyggeligt og forarbejdes sammen med svinekroppene

- det anvendte desinfektionsmiddel skal forblive på den behandlede overflade i mindst 24 timer.

b) endelig rengøring og desinfektion

- gødning og strøelse fjernes og behandles jf. punkt 3, litra a)

- fedt og snavs fjernes fra alle overflader med et affedtningsmiddel, og overfladerne vaskes med vand

- efter afvaskning med vand sprøjtes der igen med et desinfektionsmiddel

- efter syv dages forløb behandles lokalerne med et affedtningsmiddel, og der skylles med koldt vand, sprøjtes med et desinfektionsmiddel og skylles igen med vand.

3. Desinfektion af kontamineret strøelse, gødning og gylle:

a) gødning og strøelse opstakkes så den opvarmes, sprøjtes med et desinfektionsmiddel og henstår i mindst 42 dage eller brændes eller nedgraves

b) gylle oplagres i mindst 42 dage efter sidste tilsætning af inficeret materiale, medmindre myndighederne giver tilladelse til en kortere oplagringsperiode for gylle, som er blevet behandlet effektivt i overensstemmelse med embedsdyrlægens anvisninger, så det sikres, at viruset tilintetgøres.

4. Myndighederne kan dog som undtagelse fra punkt 1 og 2 i tilfælde af frilandsbedrifter fastsætte særlige procedurer for rengøring og desinficering, der tager hensyn til bedriftstypen og de klimatiske forhold.

BILAG III

Liste over de nationale laboratorier for klassisk svinepest og deres opgaver

1. De nationale laboratorier for klassisk svinepest er følgende:

Belgien

Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danmark

Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave

Tyskland

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems

Grækenland

Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Spanien

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

Frankrig

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Cotes d'Armor, 22440 Ploufragan

Irland

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italien

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Luxemburg

Laboratoire de Médicine Vétérinaire de l'Etat, 1020 Luxembourg

Nederlandene

Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad

Østrig

Bundesanstalt für Vet. Med. Untersuchungen in Modling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Modling

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

Finland

Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

Sverige

Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

Det Forenede Kongerige

Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge Surrey KT15 3NB

2. De nationale laboratorier for klassisk svinepest er ansvarlige for at sikre, at laboratorieprøverne i hver enkelt medlemsstat til påvisning af klassisk svinepest og identifikationen af virusisolaters gentype udføres i henhold til den diagnostiske manual. Med henblik herpå kan de træffe særlige aftaler med EF-referencelaboratoriet eller med andre nationale laboratorier.

3. Det nationale laboratorium for klassisk svinepest i hver enkelt medlemsstat er ansvarlig for koordineringen af normer og diagnostiske metoder på de enkelte laboratorier for diagnosticering af klassisk svinepest i medlemsstaten. Med henblik herpå:

a) kan de levere diagnostiske reagenser til de enkelte laboratorier

b) skal de kontrollere kvaliteten af alle diagnostiske reagenser, der anvendes i medlemsstaten

c) skal de med regelmæssige mellemrum tilrettelægge sammenlignende undersøgelser

d) skal de opbevare isolater af klassisk svinepestvirus fra bekræftede tilfælde og udbrud i medlemsstaten.

BILAG IV

EF-referencelaboratoriet for klassisk svinepest

1. EF-referencelaboratoriet for klassisk svinepest er: Institut für Virologie, der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, 30559 Hannover, Tyskland.

2. EF-referencelaboratoriet for klassisk svinepest har følgende opgaver og funktioner:

a) i samråd med Kommissionen at koordinere metoderne til diagnosticering af klassisk svinepest i medlemsstaterne, især ved:

- at opbevare og udlevere cellekulturer til anvendelse ved diagnosticering

- at typebestemme, opbevare og udlevere stammer af klassisk svinepestvirus med henblik på serologiske prøver og fremstilling af antiserum

- at udlevere referencesera, konjugerede sera og andre referencereagenser til de nationale laboratorier med henblik på standardisering af de prøver og reagenser, der anvendes i medlemsstaterne

- at etablere og vedligeholde en samling klassisk svinepestvirus

- med mellemrum at tilrettelægge sammenlignende undersøgelser af diagnosticeringsprocedurer på EF-plan

- at indsamle og sammenligne data og oplysninger om de anvendte diagnosticeringsmetoder og resultaterne af de udførte prøver

- at karakterisere virusisolater ved hjælp af de mest avancerede metoder for at opnå større viden om klassisk svinepests epizootiologi

- at holde sig løbende underrettet om udviklingen i hele verden, hvad angår overvågning og forebyggelse af klassisk svinepest og sygdommens epizootiologi

- at opretholde en ekspertise i klassisk svinepestvirus og andre relevante viruser, så der kan foretages en hurtig differentialdiagnosticering

- at erhverve et indgående kendskab til fremstilling og anvendelse af immunologiske veterinærlægemidler, som anvendes til at udrydde og bekæmpe klassisk svinepest

b) at træffe de nødvendige foranstaltninger til at efteruddanne eller omskole eksperter i laboratoriediagnostik med henblik på harmonisering af diagnosticeringsmetoderne

c) at have uddannet personale klar til nødsituationer inden for EF

d) at drive forskning og så vidt muligt koordinere forskning, der tager sigte på at forbedre bekæmpelsen af klassisk svinepest.

BILAG V

Hovedkriterier og risikofaktorer, der skal lægges til grund for beslutningen om af aflive svin på kontaktbedrifter

>TABELPOSITION>

BILAG VI

Hovedkriterier og risikofaktorer, der skal lægges til grund for beslutningen om nødvaccination på svinebedrifter

>TABELPOSITION>

BILAG VII

Kriterier og krav vedrørende beredskabsplaner

Medlemsstaterne sørger for, at beredskabsplanerne mindst opfylder følgende kriterier og krav:

a) Der fastsættes bestemmelser for at sikre, at de retlige beføjelser, som er nødvendige for iværksættelsen af beredskabsplanerne, findes, og for at gøre det muligt at gennemføre en hurtig og effektiv udryddelseskampagne.

b) Der fastsættes bestemmelser for at sikre adgangen til nødfonden, budgetmidlerne og de finansielle ressourcer for at dække alle aspekter af bekæmpelsen af klassisk svinepest.

c) Der indføres en kommandovej for at sikre, at beslutningsprocessen er hurtig og effektiv i forbindelse med et sygdomsudbrud. Kommandovejen underlægges om nødvendigt en central beslutningsenhed, som har til opgave at lede samtlige sygdomsbekæmpelsesstrategier. Chefen for veterinærtjenesterne er medlem af denne enhed og sikrer forbindelsen mellem den centrale beslutningsenhed og det nationale center for sygdomsbekæmpelse, der er omhandlet i artikel 23.

d) Der træffes foranstaltninger til at stille passende ressourcer til rådighed for at sikre en hurtig og effektiv kampagne, herunder personale, udstyr og laboratorieinsfrastrukturer.

e) Der stilles en ajourført håndbog med instrukser til rådighed. Den beskriver i detaljer og på fuldstændig og praktisk vis alle procedurer, instrukser og sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af klassisk svinepest.

f) Hvis det skønnes nødvendigt, stilles der detaljerede nødvaccinationsplaner til rådighed.

g) Personalet deltager regelmæssigt i

i) uddannelsesaktioner vedrørende kliniske symptomer, den epidemiologiske undersøgelse og bekæmpelsen af klassisk svinepest

ii) øvelser, som afholdes mindst to gange om året

iii) uddannelsesaktioner vedrørende kommunikationsteknikker med henblik på afholdelse af bevidstgørelseskampagner om den pågældende sygdom bestemt for myndigheder, landmænd og dyrlæger.

BILAG VIII

DEL A

Direktiv 80/217/EØF og ændringer heraf

(jf. artikel 28)

>TABELPOSITION>

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret

>TABELPOSITION>

BILAG IX

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top