EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1143

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1143 af 14. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi

C/2019/1979

OJ L 181, 5.7.2019, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1143/oj

5.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1143

af 14. marts 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 7, litra a), og artikel 160, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 952/2013 (»kodeksen«) kan toldangivelser i specifikke tilfælde indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (2) fastsætter, at varer, hvis samlede egenværdi ikke overstiger 22 EUR, midlertidigt kan angives ved simpel frembydelse for toldmyndighederne i stedet for at indgive en toldangivelse. En af grundene hertil er, at de fleste varer af en værdi, der ikke overstiger 22 EUR, kan indrømmes momsfritagelse af medlemsstaterne i henhold til artikel 23 i Rådets direktiv 2009/132/EF (3). Disse varer kan også være omfattet af en toldfritagelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 (4).

(3)

I øjeblikket er muligheden for at angive varer af en værdi, der ikke overstiger 22 EUR, ved at frembyde dem for toldmyndighederne begrænset til perioden, inden medlemsstaterne opgraderer deres nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 (5). Desuden ophæver Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (6) momsfritagelsen for varer af en værdi, der ikke overstiger 22 EUR, med virkning fra den 1. januar 2021. Det betyder, at i de medlemsstater, der inden den 1. januar 2021 opgraderer deres nationale importsystemer, ville muligheden for at angive disse varer ved at frembyde dem for toldmyndighederne blive fjernet, og en toldangivelse ville være påkrævet, selv om der ikke er nogen forpligtelse til at opkræve moms af disse varer, og de er omfattet af en fritagelse for told. Delegeret forordning (EU) 2015/2446 bør derfor ændres for at sikre, at det fortsat er muligt at angive varer af en reel værdi, der ikke overstiger 22 EUR, ved at frembyde dem for toldmyndighederne, indtil tærsklen på 22 EUR afskaffes med hensyn til moms.

(4)

I bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446 fastsættes datakravene til toldangivelser. Stigningen i e-handelstransaktioner har vist, at disse datakrav ikke er egnede til at angive varer, der importeres i sendinger af en reel værdi, som ikke overstiger 150 EUR, eller sendinger, der ikke er af kommerciel art, og som sendes af en privatperson til en anden privatperson (sendinger af lav værdi). For det første er en del af de data, der kræves i bilag B, ikke nødvendige i denne forbindelse, fordi de fleste varer, der importeres i sendinger af lav værdi, i henhold til artikel 23 og 25 i forordning (EF) nr. 1186/2009 er fritaget for told. For det andet vil toldangivelsen af disse varer for det meste være nødvendig med henblik på at overholde reglerne for moms på varer, der importeres i sendinger af en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, som blev indført ved direktiv (EU) 2017/2455, navnlig for så vidt angår de momsregler, der vedrører særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande eller tredjelandsområder som fastsat i afsnit XII, kapitel 6, afdeling 4, i Rådets direktiv 2006/112/EF (7) eller for så vidt angår opkrævning af moms i henhold til de særlige ordninger for angivelse og betaling af moms i kapitel 7 i afsnit XII i samme direktiv. For det tredje gør det store antal sendinger af lav værdi det nødvendigt at tilpasse det datasæt, der kræves til toldformål, så meget som muligt i forhold til de elektroniske oplysninger, der sendes af operatøren på varernes afsendelsessted (dvs. i et tredjeland).

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre delegeret forordning (EU) 2015/2446 for at indføre muligheden for at angive sendinger af lav værdi til toldformål ved hjælp af et andet datasæt, dvs. et sæt, der indeholder færre elementer end en standardtoldangivelse. Denne mulighed bør være tilgængelig fra datoen for anvendelsen af foranstaltningerne til opkrævning af moms på varer, der importeres i sendinger af en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, som fastsat i direktiv (EU) 2017/2455.

(6)

Muligheden for at anvende det reducerede datasæt til at angive sendinger af lav værdi bør imidlertid ikke benyttes for varer, der er genstand for forbud eller restriktioner. Disse varer bør fortsat angives ved hjælp af en standardtoldangivelse med alle relevante oplysninger. Det reducerede datasæt bør heller ikke anvendes til at angive varer, der er fritaget for moms ved import i henhold til artikel 143, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112/EF (toldprocedurekode 42 og 63). Det reducerede datasæt er udformet med henblik på de tilfælde, hvor der allerede er anmeldt moms i henhold til særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande eller tredjelandsområder i overensstemmelse med afsnit XII, kapitel 6, afdeling 4, i direktiv 2006/112/EF, og der er derfor ikke behov for at opkræve moms ved import; det reducerede datasæt er også udformet med henblik på de tilfælde, hvor importmedlemsstaten også er forbrugsmedlemsstaten i momshenseende, og dermed den medlemsstat, der opkræver moms. Til gengæld importeres de varer, der importeres i henhold til toldprocedurekode 42 og 63, til en anden medlemsstat end den, der vil opkræve moms, og i sådanne tilfælde vil det reducerede datasæt ikke indeholde tilstrækkelige oplysninger til at kunne opfylde alle de momsrelaterede krav, der finder anvendelse i disse tilfælde.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2015/2446 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 141, stk. 5, affattes således:

»5.   Indtil dagen før den dato, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, fjerde afsnit, i Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (*1), anses varer, hvis samlede egenværdi ikke overstiger 22 EUR, for at være angivet til overgang til fri omsætning ved deres frembydelse for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 139, forudsat at de krævede oplysninger godtages af toldmyndighederne.

(*1)  Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).«"

2)

Følgende indsættes som artikel 143a:

»Artikel 143a

Toldangivelse af sendinger af lav værdi

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

1.   En person kan fra den dato, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, fjerde afsnit, i direktiv (EU) 2017/2455, indgive en toldangivelse om overgang til fri omsætning indeholdende det specifikke datasæt, jf. bilag B, for en sending, som er omfattet af en fritagelse for importafgift i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1186/2009, forudsat at varerne i den pågældende sending ikke er genstand for forbud og restriktioner.

2.   Uanset stk. 1 må det specifikke datasæt for sendinger af lav værdi ikke anvendes til følgende:

a)

overgang til fri omsætning af varer, hvis import er fritaget for moms i henhold til artikel 143, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112/EF og, hvor det er relevant, som flyttes under en punktafgiftssuspension i henhold til artikel 17 i direktiv 2008/118/EF

b)

reimport med overgang til fri omsætning af varer, hvis import er fritaget for moms i henhold til artikel 143, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112/EF og, hvor det er relevant, som flyttes under en punktafgiftssuspension i henhold til artikel 17 i direktiv 2008/118/EF.«

3)

Bilag B ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 5).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6).

(6)  Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).

(7)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit I ændres som følger:

a)

I kapitel 2, afdeling 1, indsættes følgende række efter rækken vedrørende kolonne H6:

»H7

Toldangivelse om overgang til fri omsætning i forbindelse med en sending, der er omfattet af fritagelse for importafgift i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1186/2009

Kodeksens artikel 5, nr. 12, artikel 162 og 201«

b)

Kapitel 3, afdeling 1, ændres som følger:

1)

I gruppe 1 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1:

 

 

»H

D.E.-nr.

D.E.-navn

7

1/1

Angivelsestype

 

1/2

Type supplerende angivelse

 

1/3

Type forsendelsesangivelse/bevis for toldmæssig status

 

1/4

Formularer

 

1/5

Ladelister

 

1/6

Varepostnummer

A

X

1/7

Indikator for specifik omstændighed

 

1/8

Underskrift/attestering

 

1/9

Samlet antal vareposter

 

1/10

Procedure

 

1/11

Supplerende procedure

A

2)

I gruppe 2 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1:

 

 

»H

D.E.-nr.

D.E.-navn

7

2/1

Forenklet angivelse/forudgående dokumenter

A

[7]

XY

2/2

Supplerende oplysninger

C

XY

2/3

Vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger, yderligere referencer

A

[7]

X

2/4

Referencenummer/UCR

C

XY

2/5

LRN (lokalt referencenummer)

 

2/6

Betalingshenstand

B

[53]

Y

2/7

Identificering af oplag«

 

3)

I gruppe 3 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1:

 

 

»H

D.E.-nr.

D.E.-navn

7

3/1

Eksportør

A

XY

3/2

Eksportøridentifikationsnummer

 

3/3

Afsender — hovedtransportkontrakt

 

3/4

Afsenderidentifikationsnummer — hovedtransportkontrakt

 

3/5

Afsender — speditørtransportkontrakt

 

3/6

Afsenderidentifikationsnummer — speditørtransportkontrakt

 

3/7

Afsender

 

3/8

Afsenderidentifikationsnummer

 

3/9

Modtager

 

3/10

Modtageridentifikationsnummer

 

3/11

Modtager — hovedtransportkontrakt

 

3/12

Modtageridentifikationsnummer — hovedtransportkontrakt

 

3/13

Modtager — speditørtransportkontrakt

 

3/14

Modtageridentifikationsnummer — speditørtransportkontrakt

 

3/15

Importør

A

[12]

Y

3/16

Importøridentifikationsnummer

A

[14]

Y

3/17

Klarerer

A

[12]

Y

3/18

Klarereridentifikationsnummer

A

Y

3/19

Repræsentant

A

[12]

Y

3/20

Repræsentantidentifikationsnummer

A

Y

3/21

Kode for repræsentantstatus

A

Y

3/22

Den ansvarlige for forsendelsesproceduren

 

3/23

Identifikationsnummer for den ansvarlige for forsendelsesproceduren

 

3/24

Sælger

 

3/25

Sælgeridentifikationsnummer

 

3/26

Køber

 

3/27

Køberidentifikationsnummer

 

3/28

Identifikationsnummer for den person, der meddeler ankomsten

 

3/29

Identifikationsnummer for den person, der meddeler omdirigeringen

 

3/30

Identifikationsnummer for den person, der frembyder varerne til toldmyndighederne

 

3/31

Transportør

 

3/32

Transportøridentifikationsnummer

 

3/33

Part, der skal underrettes — hovedtransportkontrakt

 

3/34

Identifikationsnummer for part, der skal underrettes — hovedtransportkontrakt

 

3/35

Part, der skal underrettes — speditørtransportkontrakt

 

3/36

Identifikationsnummer for part, der skal underrettes — speditørtransportkontrakt

 

3/37

Identifikationsnummer for yderligere aktører i forsyningskæden

 

3/38

Identifikationsnummer for den person, som indgiver de supplerende ENS-oplysninger

 

3/39

Identifikationsnummer for bevillingshaveren

 

3/40

Identifikationsnummer for supplerende skattereferencer

A

[54]

XY

3/41

Identifikationsnummer for den person, der frembyder varerne til toldmyndighederne i tilfælde af indskrivning i klarererens regnskaber eller forudgående toldangivelser

 

3/42

Identifikationsnummer for den person, der indgiver toldvaremanifestet

 

3/43

Identifikationsnummer for den person, der anmoder om et bevis for den toldmæssige status som EU-varer

 

3/44

Identifikationsnummer for den person, der meddeler varers ankomst efter bevægelse under midlertidig opbevaring

 

3/45

Identifikationsnummer for den person, der stiller sikkerhed

 

3/46

Identifikationsnummer for den person, der betaler tolden«

 

4)

I gruppe 3 i rækken vedrørende dataelement 3/1 i kolonne H1, H3, H4, H5, H6 og I1: I stedet for »B« læses »A[12]«.

5)

I gruppe 3 i rækken vedrørende dataelement 3/2 i kolonne H1, H3, H4, H5, H6 og I1: I stedet for »B« læses »A[14]«.

6)

I gruppe 4 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1:

 

 

»H

D.E.-nr.

D.E.-navn

7

4/1

Leveringsbetingelser

 

4/2

Betalingsmåde for transportudgifter

 

4/3

Beregning af afgifter — afgiftstype

 

4/4

Beregning af afgifter — beregningsgrundlag

 

4/5

Beregning af afgifter — afgiftssats

 

4/6

Beregning af afgifter — skyldig afgift

 

4/7

Beregning af afgifter — i alt

 

4/8

Beregning af afgifter — betalingsmåde

B

[53]

X

4/9

Tillæg og fradrag

 

4/10

Faktureringsvaluta

 

4/11

Samlet fakturabeløb

 

4/12

Intern valutaenhed

 

4/13

Værdiansættelsesindikatorer

 

4/14

Varepostens pris/beløb

 

4/15

Valutakurs

 

4/16

Værdiansættelsesmetode

 

4/17

Præference

 

4/18

Værdi

A

X

4/19

Transportudgifter til det endelige bestemmelsessted

A

XY«

7)

I gruppe 4, rækken vedrørende dataelement 4/18, i kolonnen »D.E.-navn«: I stedet for »Postværdi« læses »Værdi«.

8)

I gruppe 4, rækken vedrørende dataelement 4/19, i kolonnen »D.E.-navn«: I stedet for »Porto« læses »Transportudgifter til det endelige bestemmelsessted«.

9)

I gruppe 6 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1:

 

 

»H

Bruttomasse (kg)

D.E.-navn

7

6/1

Nettomasse (kg)

 

6/2

Supplerende enheder

A

[55]

X

6/3

Bruttomasse (kg) — hovedtransportkontrakt

 

6/4

Bruttomasse (kg) — speditørtransportkontrakt

 

6/5

Bruttomasse (kg)

A

XY

6/6

Varebeskrivelse — hovedtransportkontrakt

 

6/7

Varebeskrivelse — speditørtransportkontrakt

 

6/8

Varebeskrivelse

A

X

6/9

Kollienes art

 

6/10

Antal kolli

A

[52]

X

6/11

Forsendelsesmærker

 

6/12

FN-kode for farlige varer

 

6/13

CUS-kode

 

6/14

Varekode — KN-kode

A

X

6/15

Varekode – Taric-kode

 

6/16

Varekode — Taric-tillægskode(r)

 

6/17

Varekode — nationale tillægskode(r)

 

6/18

Kolli i alt

 

6/19

Varetype«

 

c)

I kapitel 3, afdeling 2, tilføjes følgende bemærkninger:

Bemærkningsnummer

Beskrivelse af bemærkning

»[52]

Disse oplysninger er ikke nødvendige for postforsendelser.

[53]

Disse oplysninger er ikke nødvendige:

a)

når varerne angives til overgang til fri omsætning under særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i direktiv 2006/112/EF, eller

b)

når varerne er uden erhvervsmæssig karakter og er sendt fra et tredjeland af privatpersoner til andre privatpersoner i en medlemsstat og fritaget for moms i henhold til artikel 1 i Rådets direktiv 2006/79/EF (*1).

[54]

Denne oplysning er kun nødvendig, når varerne angives til overgang til fri omsætning under særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i direktiv 2006/112/EF.

[55]

Denne oplysning er kun nødvendig, hvis angivelsen vedrører varer, der er omhandlet i artikel 27 i forordning (EF) nr. 1186/2009.

2)

Afsnit II ændres som følger:

a)

I bemærkningerne til dataelement 1/6 (»Varepostnummer«): I stedet for »Datakravtabellens kolonne A1 til A3, B1 til B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a til F1d, F2a til F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 til H6 og I1:« læses »Datakravtabellens kolonne A1 til A3, B1 til B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a til F1d, F2a til F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 til H7 og I1:«.

b)

I bemærkningerne til dataelement 2/1 (»Forenklet angivelse/forudgående dokument«) tilføjes følgende tekst:

»Datakravstabellens kolonne H7:

Hvis den summariske indpassageangivelse og toldangivelsen indgives separat ved hjælp af den relevante EU-kode, anføres MRN for den summariske indpassageangivelse eller et andet forudgående dokument.«

c)

I bemærkningerne til dataelement 2/2 (»Supplerende oplysninger«) tilføjes følgende tekst:

»Datakravstabellens kolonne H7:

Enhver oplysning, som klarereren har fremlagt, og som kan være nyttige for overgang til fri omsætning af den pågældende vare.«

d)

I bemærkningerne til dataelement 2/4 (»Referencenummer/UCR«) tilføjes følgende tekst:

»Datakravstabellens kolonne H7:

Denne oplysning kan anvendes til angivelse af transaktionsidentifikator, hvis varerne angives til overgang til fri omsætning under særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i direktiv 2006/112/EF.«

e)

Bemærkningerne til dataelement 3/1 (»Eksportør«) ændres som følger:

1)

I stedet for »Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen:« læses »Datakravstabellens kolonne B1 til B4, C1 og E1:«.

2)

Følgende tekst tilføjes:

»Datakravstabellens kolonne H6 og H7:

Angiv det fulde navn og adressen på den person, der afsender varerne som fastsat i transportkontrakten af den part, der bestiller transporten.«

f)

I bemærkningerne til dataelement 3/17 (»Klarerer«): I stedet for »Datakravstabellens kolonne H1 til H6 og I1« læses »Datakravstabellens kolonne H1 til H7 og I1:«.

g)

I bemærkningerne til dataelement 3/18 (»Klarereridentifikationsnummer«): I stedet for »Datakravstabellens kolonne B1 til B4 C1, G4, H1 til H5 og I1:« læses »Datakravstabellens kolonne B1 til B4, C1, G4, H1 til H7 og I1:«.

h)

I bemærkningerne til dataelement 3/40 (»Identifikationsnummer for supplerende fiskale referencer«) tilføjes følgende tekst:

»Når varerne angives til overgang til fri omsætning under særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i direktiv 2006/112/EF, oplyses det særlige momsnummer, der tildeles for brug af denne ordning.«

i)

Bemærkningerne til dataelement 4/18 (»Postværdi«) ændres som følger:

1)

I stedet for »Postværdi« læses »Værdi«.

2)

I stedet for »Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen:« læses »Datakravstabellens kolonne H6:«.

3)

Følgende tekst tilføjes:

»Datakravstabellens kolonne H7:

Varernes samlede egenværdi pr. genstand i fakturaens valuta.«

j)

Bemærkningerne til dataelement 4/19 (»Porto«) ændres som følger:

1)

I stedet for »Porto« læses »Transportudgifter til det endelige bestemmelsessted«.

2)

I stedet for »Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen:« læses »Datakravstabellens kolonne H6:«.

3)

Følgende tekst tilføjes:

»Datakravstabellens kolonne H7:

Transportudgifter frem til det endelige bestemmelsessted i faktureringsvalutaen.«

k)

I bemærkningerne til dataelement 6/8 (»Varebeskrivelse«): I stedet for »Datakravstabellens kolonne D3, G4, G5 og H6:« læses »Datakravstabellens kolonne D3, G4, G5, H6 og H7:«.

l)

I bemærkningerne til dataelement 6/14 (»Varekode — KN-kode«) tilføjes følgende tekst:

»Datakravstabellens kolonne H7:

Anfør den sekscifrede nomenklaturkode fra det harmoniserede system for de varer, der angives.«


(*1)  Rådets direktiv 2006/79/EF af 5. oktober 2006 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (EUT L 286 af 17.10.2006, s. 15-18).«


Top