Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

OJ L 256, 7.9.1987, p. 1–675 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 3 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj

31987R2658

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

EF-Tidende nr. L 256 af 07/09/1987 s. 0001 - 0675
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 13 s. 0022
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 13 s. 0022


I (Retsakter hvis offentliggoerelse er obligatorisk) RAADETS FORORDNING (EOEF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 28, 43, 113 og 235, under henvisning til Akten vedroerende Spaniens og Portugals Tiltraedelse, under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger: Grundlaget for Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab er en toldunion, som indebaerer anvendelse af en faelles toldtarif; indsamling og udveksling af oplysninger vedroerende statistik over Faellesskabets udenrigshandel kan bedst ske paa grundlag af en kombineret nomenklatur, som erstatter nomenklaturerne i den nuvaerende faelles toldtarif og NIMEXE, for samtidig at imoedekomme baade de toldmaessige og de statistiske behov; Faellesskabet har undertegnet Den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, benaevnt »det harmoniserede system«, som skal erstatte konventionen af 15. december 1950 om nomenklatur til klassifikation al varer i toldtariffer; den naevnte kombinerede nomenklatur boer derfor udarbejdes paa grundlag af det harmoniserede system; medlemsstaterne boer have adgang til at indfoere nationale statistiske underopdelinger; visse saerlige faellesskabsforanstaltninger kan ikke tilgodeses inden for rammerne af den kombinerede nomenklatur; det er derfor noedvendigt at udarbejde supplerende faellesskabsunderopdelinger, og at optage disse i en Integreret Tarif for De Europaeiske Faellesskaber (Taric); en effektiv forvaltning af Taric forudsaetter et system med omgaaende ajourfoering; der er derfor noedvendigt, at Kommissionen bemyndiges til at forvalte Taric; Spanien og Portugal kan ikke anvende Taric paa samme maade som de andre medlemsstater som foelge af de toldmaessige overgangsforanstaltninger i tiltraedelsesakten; disse to lande boer derfor bemyndiges til ikke at anvende Taric, saa laenge disse overgangsforanstaltninger finder anvendelse; der boer fastsaettes, at medlemsstaterne kan indfoeje yderligere underopdelinger efter Taric-underopdelingerne for at opfylde nationale behov; saadanne underopdelinger skal angives med passende kodenumre i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2793/86 af 22. juli 1986 om fastlaeggelse af koder til anvendelse i forbindelse med de formularer, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 678/85, (EOEF) nr. 1900/85 og (EOEF) nr. 222/77 (X); der er noedvendigt, at den kombinerede nomenklatur og enhver anden nomenklatur, hvori denne indgaar, enten helt eller delvis eller med tilfoejelse af underopdelinger, anvendes ensartet af alle medlemsstater; der boer med henblik herpaa kunne vedtages bestemmelser paa faellesskabsplan; i oevrigt finder faellesskabsbestemmelserne om ensartet anvendelse af Den Faelles Toldtarifs nomenklatur anvendelse for saa vidt angaar varer henhoerende under Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab i henhold til afgoerelse 86/98/EKSF (1); udarbejdelsen og anvendelsen af disse bestemmelser kraever et naert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen; disse bestemmelser boer gennemfoeres hurtigt i betragtning af de alvorlige oekonomiske foelger, som enhver forsinkelse vil kunne medfoere; for at sikre ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur er det noedvendigt at Kommissionen bistaas af et udvalg, der er ansvarligt for alle spoergsmaal vedroerende naevnte nomenklatur, Taric og enhver anden nomenklatur, som er baseret paa den kombinerede nomenklatur; dette udvalg skal traede i funktion snarest muligt og inden den dato, fra hvilken den kombinerede nomenklatur finder anvendelse; med henblik paa at fastlaegge raekkevidden af den kombinerede nomenklatur boer der udarbejdes noedvendige indledende bestemmelser, supplerende bestemmelser til afsnit og kapitler samt fodnoter; Den Faelles Toldtarif bestaar ikke alene af de autonome og bundne toldsatser og andre opkraevningselementer, som er fastsat i bilag I til denne forordning paa grundlag af den kombinerede nomenklatur, men ogsaa af de toldmaessige foranstaltninger, der findes i Taric og i andre faellesskabsbestemmelser; ved fastsaettelsen af de bundne toldsatser, tages der hensyn til forhandlingerne i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT); overgangen fra den hidtidige nomenklatur til den kombinerede nomenklatur kan indebaere, at der opstaar problemer i forbindelse med anvendelsen af de oprindelsesregler, der gaelder for visse praeferenceordninger, isaer i de tilfaelde, hvor et tredjeland ikke har tilsluttet sig det harmoniserede system; der boer i disse tilfaelde fastsaettes passende foranstaltninger for at undgaa disse vanskeligheder; selv om den nomenklatur of de toldsatser, der er gaeldende for varer omfattet af Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, ikke udgoer en del af den faelles toldtarif, er det ikke desto mindre hensigtsmaessigt, til orientering at anfoere de bundne toldsatser for disse varer i naervaerende forordning; som foelge af indfoerelsen af den kombinerede nomenklatur boer der foretages en tilpasning af adskillige faellesskabsretsakter, isaer vedroerende den faelles landbrugspolitik, for at tage hensyn til anvendelsen af denne nomenklatur; som hovedregel medfoerer disse tilpasninger ikke indholdsmaessige aendringer; med henblik paa en forenkling boer det fastsaettes, at Kommissionen selv kan vedtage de noedvendige tekniske aendringer i de naevnte retsakter; ikrafttraedelsen af naervaerende forordning indebaerer ophaevelse af Raadets forordning (EOEF) nr. 950/68 af 28. juni 1968 om Den Faelles Toldtarif (2) og Raadets forordning (EOEF) nr. 97/69 af 16. januar 1969 om de noedvendige foranstaltninger for ensartet anvendelse af Den Faelles Toldtarifs nomenklatur (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2055/84 (X) -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING: Artikel 1 1. Der indfoeres en varenomenklatur, i det foelgende benaevnt »den kombinerede nomenklatur« eller forkortet »KN«, som opfylder behovene saavel i forbindelse med Den Faelles Toldtarif som i forbindelse med Statistikken over Faellesskabets Udenrigshandel. 2. Den kombinerede nomenklatur omfatter: a) det harmoniserede systems nomenklatur, b)faellesskabsunderopdelinger af denne nomenklatur, benaevnt »KN-underpositioner« i de tilfaelde, hvor der er fastsat saerlige toldsatser for disse, c)indledende bestemmelser, supplerende bestemmelser til afsnit og kapitler, samt fodnoter til de i litra b) omhandlede KN-underpositioner. 3. Den kombinerede nomenklatur er gengivet i bilag I. I dette bilag anfoeres de autonome og bundne toldsatser i Den Faelles Toldtarif, de supplerende statistiske enheder samt andre noedvendige elementer. Artikel 2 Komissionen udarbejder paa grundlag af den kombinerede nomenklatur en integreret tarif for De Europaeiske Faellesskaber, i det foelgende benaevnt »Taric«, der indeholder: a) de supplerende faellesskabsunderopdelinger - benaevnt »Taric-underpositioner« - som er noedvendige for beskrivelsen af de varer, der er omfattet af de i bilag II naevnte saerlige faellesskabsforanstaltninger, b)de gaeldende toldsatser og andre opkraevningselementer, c)de i artikel 3, stk. 3 og 4, omhandlede kodenumre, samt d)ethvert andet element, der er noedvendigt for anvendelse og forvaltning af de paagaeldende faellesskabsforanstaltninger. Artikel 3 1. Hver KN-underposition forsynes med et ottecifret kodenummer, hvoraf a) de foerste seks cifre er kodenumrene for positionerne og underpositionerne i det harmoniserede systems nomenklatur, b)det syvende og ottende ciffer angiver KN-underpositionerne. Findes der ikke en faellesskabsunderopdeling af en position eller en underposition i det harmoniserede system, angives som syvende og ottende ciffer »00«. 2. Det niende ciffer er forbeholdt medlemsstaterne til nationale statistiske underopdelinger, der indfoejes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3. 3. Taric-underpositionerne angives med det tiende og ellevte ciffer, som sammen med de i stk. 1 omhandlede kodenumre danner Taric-kodenumrene. Findes saadanne faellesskabsunderopdelinger ikke, angives som tiende og ellevte ciffer »00«. 4. Undtagelsesvis kan en firecifret Taric-tillaegskode benyttes med henblik paa anvendelsen af saerlige faellesskabsregler, der ikke er kodet eller ikke er fuldstaendig kodet i det tiende og ellevte ciffer. Artikel 4 1. Sammen med toldsatserne og andre opkraevningselementer, samt de tarifmaessige foranstaltninger, der er medtaget i Taric, eller i andre faellesskabsregler, udgoer den kombinerede nomenklatur den i traktatens artikel 9 omhandlede faelles toldtarif, der anvendes ved indfoersel af varer til Faellesskabet. 2. Den kombinerede nomenklatur, herunder de dertil hoerende kodenumre og i givet fald de deri naevnte supplerende statistiske enheder, anvendes af Faellesskabet og medlemsstaterne i forbindelse med statistikken over Faellesskabets udenrigshandel. Artikel 5 1. Taric benyttes af Kommissionen og medlemsstaterne ved anvendelsen af faellesskabsforanstaltninger vedroerende indfoersel og, om noedvendigt, ved udfoersel samt i samhandelen mellem medlemsstaterne. 2. Taric-kodenumrene anvendes ved enhver indfoersel af varer, der er omfattet af de tilsvarende underpositioner. De kan, om noedvendigt, anvendes ved udfoersel samt i samhandelen mellem medlemsstaterne. 3. Medlemsstaterne kan indfoeje yderligere underopdelinger efter KN-underpositionerne med henblik paa nationale statistiske behov og efter Taric-underpositionerne med henblik paa andre nationale behov. Underopdelingerne forsynes med kodenumre med henblik paa identifikation i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2793/86. 4. Medlemsstater, som anvender yderligere underopdelinger med henblik paa andre nationale behov end de statistiske, kan, saafremt Kommissionen modtager meddelelse herom, udskyde anvendelsen af Taric-underopdelingerne og det dertil svarende tiende eller ellevte ciffer indtil senest den 31. december 1989. Artikel 6 Kommissionen forvalter og offentliggoer Taric. Den traeffer herunder de noedvendige bestemmelser med henblik paa: a) at integrere de i bilag II naevnte faellesskabsforanstaltninger i Taric; b)at tildele Taric-kodenummeret; c) at ajourfoere Taric; d)straks at meddele medlemsstaterne aendringer af Taric-underpositionerne samt kodenumrene. Artikel 7 1. Kommissionen bistaas af et udvalg for told- og statistiknomenklaturen, benaevnt »Nomenklaturudvalget« og i det foelgende »udvalget«, bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand. 2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden. Artikel 8 Udvalget kan behandle ethvert spoergsmaal, som forelaegges det af formanden paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant vedroerende: a) den kombinerede nomenklatur; b)Taric-nomenklaturen og enhver anden nomenklatur, hvori den kombinerede nomenklatur indgaar, enten helt eller delvis eller eventuelt med tilfoejelse af yderligere underopdelinger, og som er opstillet i henhold til saerlige faellesskabsbestemmelser med henblik paa anvendelse af toldmaessige eller andre foranstaltninger i forbindelse med vareudvekslingen. Artikel 9 1. Foranstaltninger vedroerende nedenstaaende spoergsmaal vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 10: a) anvendelse af den kombinerede nomenklatur og Taric, isaer for saa vidt angaar: - tarifering af varer i de i artikel 8 naevnte nomenklaturer, -de forklarende bemaerkninger; b)aendringer af den kombinerede nomenklatur for at tage hensyn til aendringer i de statistiske eller handelspolitiske behov; c)aendringer af bilag II; d)aendringer af den kombinerede nomenklatur og tilpasning af toldsatser i overensstemmelse med beslutninger vedtaget af Raadet eller Kommissionen; e)aendringer af den kombinerede nomenklatur med henblik paa dennes tilpasning til den teknologiske eller kommercielle udvikling eller med henblik paa at harmonisere eller tydeliggoere teksterne; f)aendringer af den kombinerede nomenklatur som foelge af aendringer i nomenklaturen for det harmoniserede system; g)spoergsmaal vedroerende anvendelse, funktion og forvaltning af det harmoniserede system, som skal droeftes i Toldsamarbejdsraadet. 2. Forskrifter vedtaget i medfoer af stk. 1 kan ikke aendre: - toldsatser; -landbrugsafgifter, restitutioner eller andre afgifter, der anvendes inden for rammerne af den faelles landbrugspolitik eller i medfoer af saerlige ordninger, der gaelder for visse varer frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter; -kvantitative restriktioner, der er fastsat i henhold til faellesskabsbestemmelser; -nomenklaturer, der er vedtaget inden for rammerne af den faelles landbrugspolitik. 3. AEndringer af KN-underpositionerne skal om noedvendigt straks optages som Taric-underpositioner. De optages kun i den kombinerede nomenklatur paa de i artikel 12 fastsatte betingelser. Artikel 10 1. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal vedtages. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til de paagaeldende spoergsmaals hastende karakter. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af afgoerelser, som Raadet skal traeffe efter forslag fra Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen. 2. Kommissionen vedtager foranstaltningerne, der straks finder anvendelse. Saafremt disse foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underretter Kommissionen straks Raadet herom. I saa fald udsaetter Kommissionen gennemfoerelsen af de vedtagne foranstaltninger med hoejst tre maaneder regnet fra datoen for denne underretning. 3. Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for den i stk. 2 naevnte frist. Artikel 11 1. I de tilfaelde, hvor der ved faellesskabsbestemmelser foreskrives betingelser for, at en vare faar adgang til toldlempelse ved indfoersel som foelge af varens art eller beskaffenhed eller saerlige anvendelsesformaal, kan saadanne betingelser fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 10. 2. Ved toldlempelse, som omhandlet i stk. 1, forstaas enhver nedsaettelse eller suspension, ogsaa inden for rammerne af et toldkontingent, af saavel told eller afgifter med tilsvarende virkning som af landbrugsafgifter eller andre importafgifter, der er fastsat som led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerlige ordninger, der gaelder for visse varer frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter. Artikel 12 Kommissionen vedtager hvert aar en forordning indeholdende en fuldstaendig udgave af den kombinerede nomenklatur sammen med de tilhoerende autonome og bundne toldsatser, saaledes som den foelger af de foranstaltninger, som er vedtaget af Raadet eller Kommissionnen. Denne forordning offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende senest den 31. oktober og den anvendes fra den 1. januar det foelgende aar. Artikel 13 Kongeriget Spanien og Republikken Portugal bemyndiges til ikke at anvende Taric indtil udgangen af de i tiltraedelsesakten fastsatte perioder, hvor toldmaessige overgangsforanstaltninger finder anvendelse. Artikel 14 Saafremt en toldpraeference indroemmes efter oprindelsesregler baseret paa Toldsamarbejdsraadets nomenklatur i kraft den 31. december 1987, anvendes disse regler fortsat i overensstemmelse med de faellesskabsretsakter, der er i kraft paa denne dato. Artikel 15 1. De koder og varebeskrivelser, der er fastlagt paa grundlag af den kombinerede nomenklatur, traeder i stedet for de koder og varebeskrivelser, som er fastlagt paa grundlag af nomenklaturerne i Den Faelles Toldtarif og i NIMEXE, dog med forbehold af de internationale aftaler, indgaaet af Faellesskabet inden denne forordnings ikrafttraeden, samt gennemfoerelsesretsakterne hertil, der refererer sig til naevnte nomenklaturer. Faellesskabsretsakter, der indeholder den toldmaessige eller statistiske nomenklatur, aendres i overensstemmelse hermed af Kommissionen. 2. Henvisninger til NIMEXE i de forskellige faellesskabsretsakter, der er i kraft, skal anses for at henvise til den kombinerede nomenklatur. Artikel 16 Forordning (EOEF) nr. 950/68 og (EOEF) nr. 97/69 ophaeves. Artikel 17 Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Artikel 1 til 5 og 12 til 16 finder foerst anvendelse fra den 1. januar 1988.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. juli 1987. Paa Raadets vegne K. E. TYGESEN Formand

(1) EFT nr. C 154 af 12. 6. 1987, s. 6.

(2) EFT nr. C 190 af 20. 7. 1987.

(3) Udtalelse afgivet den 1. juli 1987 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(X) EFT nr. L 263 af 15. 9. 1986, s. 74.

(1) EFT nr. L 81 af 26. 3. 1986, s. 29.

(2) EFT nr. L 172 af 22. 7. 1968, s. 1.

(3) EFT nr. L 14 af 21. 1. 1969, s. 1.

(X) EFT nr. L 191 af 19. 7. 1984, s. 1.

Top