EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0692

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF EØS-relevant tekst

OJ L 192, 22.7.2011, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 272 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/oj

22.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/17


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2011

af 6. juli 2011

om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd understregede i formandskabets konklusioner af 14. december 2007 den afgørende rolle, som turismen spiller ved at skabe vækst og beskæftigelse i Unionen, og opfordrede Kommissionen, medlemsstaterne, erhvervslivet og andre aktører til at samarbejde om en rettidig gennemførelse af agendaen for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme.

(2)

Unionens turismeindustri indtager en vigtig plads i medlemsstaternes økonomi, hvor turistaktiviteter udgør en stor potentiel kilde til beskæftigelse. For at kunne vurdere dens konkurrenceevne er det nødvendigt at have god viden om turismens omfang og dens kendetegn, om turisternes profil og udgiftsmønster samt fordelene for medlemsstaternes økonomier.

(3)

Det er nødvendigt med månedlige data for at kunne måle virkningerne af den sæsonbetingede efterspørgsel på turistindlogeringsvirksomhedernes kapacitet og dermed bistå de offentlige myndigheder og erhvervslivet med at udvikle mere hensigtsmæssige strategier og politikker, som kan forbedre den sæsonmæssige spredning af ferierne og turismeaktiviteterne.

(4)

Hovedparten af de europæiske virksomheder inden for turismeindustrien er små eller mellemstore virksomheder, og de små og mellemstore virksomheders betydning inden for europæisk turisme er ikke begrænset til deres økonomiske værdi og deres betydelige potentiale med hensyn til jobskabelse. De er også med til at skabe stabilitet og fremgang i lokalsamfundene og til at sikre gæstfriheden og den lokale identitet, som er et særkende ved turismen i Europas regioner. På grund af de små og mellemstore virksomheders størrelse bør der tages hensyn til den potentielle administrative byrde, og der bør indføres et system af tærskler, således at brugernes behov kan blive opfyldt, samtidig med at respondentbyrden for de parter, der er ansvarlige for at levere data, særlig de små og mellemstore virksomheder, begrænses.

(5)

Turismens ændrede karakter siden ikrafttrædelsen af Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme (2), hvor korte rejser og endagsture har fået større betydning og i mange regioner og lande i høj grad bidrager til indtægterne fra turisme, og hvor ikke-lejet indlogering eller indlogering i mindre turistvirksomheder har fået en mere fremtrædende stilling, samtidig med at internettet har fået større indflydelse på turisternes reservationsadfærd og på turismeindustrien, betyder, at udarbejdelsen af statistikker om turisme bør tilpasses.

(6)

For at muliggøre en vurdering af den makroøkonomiske betydning af turismen i medlemsstaternes økonomier på grundlag af de internationalt anerkendte rammer, som udgøres af satellitregnskaberne for turisme, der viser turismens virkninger på økonomien og beskæftigelsen, er der behov for at gøre de grundlæggende statistikker om turisme mere tilgængelige, fuldstændige og fyldestgørende som inputgrundlag ved udarbejdelsen af sådanne regnskaber og, hvis Kommissionen finder det nødvendigt, med henblik på forberedelse af et forslag til retsakt vedrørende fremsendelse af harmoniserede tabeller til satellitregnskaber for turisme. Dette kræver en ajourføring af de retlige krav, der på nuværende tidspunkt er fastsat i direktiv 95/57/EF.

(7)

For at kunne undersøge vigtige økonomiske og samfundsmæssige spørgsmål i turismesektoren, særlig nye spørgsmål, der kræver specielle undersøgelser, har Kommissionen brug for mikrodata. Turismen i Unionen har hovedsagelig en intraeuropæisk dimension, hvilket betyder, at mikrodata fra harmoniserede europæiske statistikker om efterspørgslen efter udadgående turisme allerede uden at udgøre en yderligere byrde udgør en kilde til statistikker om efterspørgslen efter indadgående turisme for bestemmelsesmedlemsstaten, hvorved dobbeltobservation af turismestrømmene undgås.

(8)

Social turisme giver flest mulige mennesker mulighed for at deltage i turisme og kan endvidere bidrage til at bekæmpe sæsonafhængighed, styrke begrebet europæisk medborgerskab og fremme regional udvikling ud over at lette udviklingen af specifikke lokale økonomier. For at vurdere forskellige sociodemografiske gruppers deltagelse i turisme og overvåge EU-programmerne på området social turisme har Kommissionen brug for regelmæssige data om deltagelse i turisme og om disse gruppers adfærd i forbindelse med turisme.

(9)

En anerkendt ramme på EU-plan kan bidrage til at sikre pålidelige, detaljerede og sammenlignelige data, som vil betyde, at strukturen af og udviklingen i turismeudbuddet og -efterspørgslen kan overvåges korrekt. Tilstrækkelig sammenlignelighed på EU-plan er af afgørende betydning for så vidt angår metodologi, definitioner og programmet for de statistiske data og metadata.

(10)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (3), der er referencerammen for denne forordning, skal statistikker indsamles under iagttagelse af høje standarder for upartiskhed, gennemsigtighed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og statistisk fortrolighed.

(11)

I forbindelse med udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker i henhold til denne forordning bør medlemsstaternes og Unionens statistikmyndigheder tage hensyn til principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, der blev vedtaget af Udvalget for det Statistiske Program den 24. februar 2005, og som er vedlagt Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

(12)

For at tage hensyn til den økonomiske, sociale og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning af fristerne for fremsendelse af data og tilpasning af bilagene, med undtagelse af de krævede datas frivillige karakter og begrænsningen af dataindsamlingen som defineret i bilagene. Kommissionen bør også tillægges beføjelse til at tilpasse definitionerne til ændringer af internationale definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(13)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (4).

(14)

Formålet med denne forordning, nemlig at skabe en fælles ramme for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om turisme, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af manglende fælles statistiske kendetegn og kvalitetskrav samt manglende metodologisk gennemsigtighed, men kan ved anvendelse af en fælles statistisk ramme bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)

På grund af de ændringer, der er sket inden for turismeindustrien, og de ændrede behov for data hos Kommissionen og andre brugere af europæiske statistikker om turisme er bestemmelserne i direktiv 95/57/EF ikke længere relevante. Da der er behov for at ajourføre lovgivningen på dette område, bør direktiv 95/57/EF ophæves.

(16)

En forordning er det bedst egnede middel til at sikre, at der anvendes fælles standarder og udarbejdes sammenlignelige statistikker.

(17)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der fælles rammer for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om turisme.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne indsamle, sammenstille, behandle og fremsende harmoniserede statistikker om udbud og efterspørgsel på turismeområdet.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)   »referenceperiode«: en periode, som dataene vedrører

b)   »referenceår«: en referenceperiode på et kalenderår

c)   »NACE rev. 2«: den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Unionen som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (5)

d)   »NUTS«: den fælles nomenklatur for regionale enheder i Unionen som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (6)

e)   »sædvanligt opholdssted«: det geografiske, men ikke nødvendigvis sammenhængende område, inden for hvilket en person udfører sine hverdagsrutiner, og som bestemmes på grundlag af følgende kriterier: krydsning af administrative grænser eller afstanden fra den sædvanlige bopæl, varigheden af rejsen, rejsehyppigheden, formålet med rejsen

f)   »turisme«: den aktivitet, at rejsende rejser til en hoveddestination uden for deres sædvanlige opholdssted i under et år med et hvilket som helst formål, herunder forretning, fritid eller andet personligt formål, bortset fra det formål at lade sig beskæftige af en enhed hjemmehørende på destinationen

g)   »indenlandsk turisme«: rejser inden for en medlemsstat foretaget af rejsende, som er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat

h)   »indadgående turisme«: rejser til en medlemsstat foretaget af rejsende, som ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat

i)   »udadgående turisme«: rejser, som hjemmehørende i en medlemsstat, foretager uden for den pågældende medlemsstat

j)   »national turisme«: indenlandsk og udadgående turisme

k)   »intern turisme«: indenlandsk og indadgående turisme

l)   »turistindlogeringsvirksomhed«: lokal faglig enhed som defineret i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (7), der mod betaling — idet prisen dog kan være delvis eller helt subsidieret — stiller indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold til rådighed, jf. gruppe 55.1 (hoteller og lignende overnatningsfaciliteter), 55.2 (ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold) og 55.3 (campingpladser) i NACE rev. 2.

m)   »ikke-lejet indlogering«: bl.a. vederlagsfri indlogering hos familie eller venner og indlogering i egen feriebolig, herunder timeshareboliger

n)   »endagsture«: ture uden overnatning foretaget af hjemmehørende uden for deres sædvanlige opholdssted og med udgangspunkt fra den sædvanlige bopæl.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende ændringer til definitionerne i denne artikels stk. 1 med henblik på at tilpasse disse definitioner til ændringer i internationale definitioner.

Artikel 3

Omfattede områder og de krævede datas kendetegn

1.   Med henblik på denne forordning, vedrører de data, medlemsstaterne skal fremsende i henhold til artikel 9 i denne forordning:

a)

intern turisme for så vidt angår turistindlogeringsvirksomheders kapacitet og belægning for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 1, 2 og 3 i bilag I

b)

intern turisme for så vidt angår turistovernatninger i ikke-lejet indlogering for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 4 i bilag I

c)

national turisme for så vidt angår turismeefterspørgslen, dvs. deltagelse i turisme, turistrejsers og rejsendes kendetegn for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 1 og 2 i bilag II

d)

national turisme for så vidt angår turismeefterspørgslen, dvs. kendetegnene for endagsture for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 3 i bilag II.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende tilpasning af bilagene, med undtagelse af de krævede datas frivillige karakter og begrænsningen af dataindsamlingen som defineret i bilagene, med henblik på at tage hensyn til den økonomiske, sociale eller tekniske udvikling. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af sine beføjelser i henhold til denne bestemmelse, at enhver delegeret retsakt, der vedtages, ikke pålægger medlemsstaterne og deltagerne væsentlige yderligere administrative byrder.

Artikel 4

Observationsområde

Observationsområdet for de krav, der er fastlagt i:

a)

artikel 3, stk. 1, litra a), er alle turistindlogeringsvirksomheder som defineret i artikel 2, stk. 1, litra l), medmindre andet fremgår af bilag I

b)

artikel 3, stk. 1, litra b), er alle turistovernatninger af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i ikke-lejet indlogering

c)

artikel 3, stk. 1, litra c), hvad angår data om deltagelsen i turisme, er alle privatpersoner, der er hjemmehørende på medlemsstatens område, medmindre andet fremgår af afsnit 1 i bilag II

d)

artikel 3, stk. 1, litra c), hvad angår data om turistrejsers og rejsendes kendetegn, er alle turistrejser med mindst en overnatning uden for det sædvanlige opholdssted, der er foretaget af den hjemmehørende population, og som afsluttedes i løbet af referenceperioden, medmindre andet fremgår af afsnit 2 i bilag II

e)

artikel 3, stk. 1, litra d), hvad angår kendetegnene for endagsture, er alle endagsture som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), medmindre andet fremgår af afsnit 3 i bilag II.

Artikel 5

Pilotundersøgelser

1.   Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, som kan gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis for at forberede udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af harmoniserede tabeller til satellitregnskaber for turisme og vurdere fordelene i forhold til omkostningerne ved udarbejdelsen.

2.   Kommissionen udarbejder også et program for pilotundersøgelser, som kan gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis for at udvikle et system til udarbejdelse af data, der viser turismens virkninger på miljøet.

Artikel 6

Kvalitetskriterier og rapporter

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte data.

2.   Ved anvendelsen af denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

3.   Medlemsstaterne indsender hvert år en rapport til Kommissionen (Eurostat) om kvaliteten af data vedrørende referenceperioderne i referenceåret og om eventuelle metodologiske ændringer, de har foretaget. Rapporten indsendes inden ni måneder efter udgangen af referenceåret.

4.   Ved anvendelsen af de kvalitetskriterier, der er omhandlet i stk. 2, på de data, der er omfattet af denne forordning, fastlægges ordningerne og strukturen for kvalitetsrapporterne af Kommissionen i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

Artikel 7

Evalueringsrapport

Kommissionen forelægger senest den 12. august 2016 og derefter hvert femte år Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, og navnlig om deres relevans og byrden for erhvervslivet.

Artikel 8

Datakilder

Med hensyn til grundlaget for indsamlingen af data træffer medlemsstaterne alle foranstaltninger, de finder nødvendige for at opretholde kvaliteten af resultaterne. Medlemsstaterne kan producere de nødvendige statistiske data under anvendelse af en kombination af følgende forskellige kilder:

a)

undersøgelser, hvor de indberettende enheder anmodes om at give aktuelle, præcise og fuldstændige data

b)

andre egnede kilder, herunder administrative data, hvis disse er egnede hvad angår aktualitet og relevans.

c)

egnede procedurer for statistisk beregning.

Artikel 9

Fremsendelse af data

1.   Medlemsstaterne fremsender data, herunder fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EF) nr. 223/2009.

2.   Medlemsstaterne fremsender de data, der er anført i bilag I og i afsnit 1 og 3 i bilag II, i form af aggregerede tabeller i henhold til en dataudvekslingsstandard, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Dataene fremsendes eller uploades elektronisk til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal. De nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data vedtages af Kommissionen i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

3.   Medlemsstaterne fremsender de data, der er anført i afsnit 2 i bilag II i form af mikrodatafiler — hvor hver observeret rejse er en individuel post i det indberettede datasæt — som skal være fuldstændig kontrolleret, redigeret og om nødvendigt imputeret, i henhold til en dataudvekslingsstandard, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Dataene fremsendes eller uploades elektronisk til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal. De nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data vedtages af Kommissionen i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne fremsender:

a)

de årlige data, der er omhandlet i afsnit 1 og 2 i bilag I, senest seks måneder efter udgangen af referenceperioden, medmindre andet er fastsat i bilag I

b)

de månedlige data, der er omhandlet i afsnit 2 i bilag I, senest tre måneder efter udgangen af referenceperioden

c)

de hurtige nøgleindikatorer for overnatninger af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder, jf. afsnit 2 i bilag I, senest otte uger efter udgangen af referenceperioden

d)

de data, der er omhandlet i afsnit 4 i bilag I, senest ni måneder efter udgangen af referenceperioden, hvis den pågældende medlemsstat har valgt at indberette disse

e)

de data, der er omhandlet i bilag II senest seks måneder efter udgangen af referenceperioden.

5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende ændringer af fremsendelsesfristerne i denne artikels stk. 4, for at tage hensyn til den økonomiske, sociale eller tekniske udvikling. Sådanne ændringer skal tage hensyn til de eksisterende praksisser for dataindsamling i medlemsstaterne.

6.   For alle data, der kræves i henhold til denne forordning, begynder første referenceperiode den 1. januar 2012, med mindre andet fremgår.

Artikel 10

Metodehåndbog

Kommissionen (Eurostat) udarbejder og ajourfører regelmæssigt i snævert samarbejde med medlemsstaterne en metodehåndbog med retningslinjer vedrørende de statistikker, der udarbejdes i henhold til denne forordning, herunder definitioner for kendetegnene for de krævede data og fælles standarder, der har til formål at sikre kvaliteten af de pågældende data.

Artikel 11

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 11. august 2011. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 12

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, som er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 13

Ophævelse

Direktiv 95/57/EF ophæves.

Medlemsstaterne indberetter resultater i henhold til direktiv 95/57/EF for alle referenceperioder i 2011.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. juli 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 6.4.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.6.2011.

(2)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32.

(3)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(4)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.

(7)  EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1.


BILAG I

INTERN TURISME

Afsnit 1

TURISTINDLOGERINGSVIRKSOMHEDERS KAPACITET

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes

1)   På regionalt NUTS-niveau 2 og på nationalt niveau, der skal indberettes på årsbasis

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Antal værelser

Type lokalitet a) og b)

NACE 55.2

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Type lokalitet a) og b)

NACE 55.3

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Type lokalitet a) og b)


2)   [frivilligt] På nationalt niveau, der skal indberettes på årsbasis

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Antal værelser

Størrelsesklasse


3)   På nationalt niveau, der skal indberettes hvert tredje år

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal virksomheder, der har et eller flere værelser, der er tilgængelige for bevægelseshæmmede personer, herunder kørestolsbrugere

 

B.   Begrænsning af dataindsamlingen

1)

For »hoteller og lignende overnatningsfaciliteter« og for »ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 sengepladser eller derover.

2)

For »campingpladser« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 pladser eller derover.

3)

Medlemsstater, der tegner sig for under 1 % af det samlede årlige antal overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder i EU, kan yderligere begrænse observationsområdet, så det dækker mindst alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 20 sengepladser eller derover (20 pladser eller derover).

C.   Hyppighed

Det første referenceår for de variabler, der skal indberettes hvert tredje år, og som er anført under punkt A, nr. 3), er 2015.

Afsnit 2

TURISTINDLOGERINGSVIRKSOMHEDERS BELÆGNING (INDENLANDSK OG INDADGÅENDE)

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes på årsbasis

1)   På regionalt NUTS-niveau 2 og på nationalt niveau

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

I alt (alle typer turistindlogeringsvirksomheder)

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

NACE 55.1

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

Nettobelægning af sengepladser

Nettobelægning af værelser

 

NACE 55.2

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

NACE 55.3

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 


2)   På nationalt niveau

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

[frivilligt] Størrelsesklasser

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

Nettobelægning af sengepladser

Nettobelægning af værelser

[frivilligt] Størrelsesklasser

NACE 55.2

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

NACE 55.3

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

B.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes for månedlige oplysninger på nationalt niveau

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

Nettobelægning af sengepladser

Nettobelægning af værelser

 

NACE 55.2

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

NACE 55.3

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

C.   Begrænsning af dataindsamlingen

1)

For »hoteller og lignende overnatningsfaciliteter« og for »ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 sengepladser eller derover.

2)

For »campingpladser« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 pladser eller derover.

3)

Medlemsstater, der tegner sig for under 1 % af det samlede årlige antal overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder i EU, kan yderligere begrænse observationsområdet, så det dækker mindst alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 20 sengepladser eller derover (20 pladser eller derover).

4)

Hvis der anvendes en begrænsning af dataindsamlingen som beskrevet under nr. 1), 2) eller 3), skal der årligt fremsendes et skøn over det samlede antal overnatninger af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder, der ikke er omfattet af observationsområdet.

5)

For det første referenceår, for hvilket der kræves data i henhold til denne forordning, skal skønnet som beskrevet under nr. 4) fremsendes senest 12 måneder efter udløbet af referenceperioden.

6)

Medlemsstaterne kan yderligere begrænse observationsområdet for nettobelægningen af værelser i hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, så det dækker mindst alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 25 værelser eller derover.

D.   Hurtige nøgleindikatorer

De hurtige nøgleindikatorer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra c), i denne forordning, er de variabler, der vedrører antal overnatninger som anført under punkt B i dette afsnit.

Afsnit 3

KLASSIFIKATIONER, DER SKAL ANVENDES MED HENBLIK PÅ AFSNIT 1 OG 2

A.   Type indlogering

De tre kategorier, der skal anvendes i forbindelse med type indlogering, jf. NACE-gruppe 55.1, 55.2 og 55.3, er:

hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

campingpladser.

B.   Type lokalitet a)

De tre kategorier, der skal anvendes i forbindelse med type lokalitet a), og som udtrykker urbaniseringsgraden af den kommune (eller tilsvarende administrative enhed), hvor turistindlogeringsvirksomhederne ligger, er:

tætbefolket område

område med gennemsnitlig befolkningstæthed

tyndtbefolket område.

C.   Type lokalitet b)

De to kategorier, der skal anvendes i forbindelse med type lokalitet b), og som udtrykker, hvor tæt den kommune (eller tilsvarende administrative enhed), hvor turistindlogeringsvirksomhederne ligger, er på havet, er:

kystzone

ikke kystzone.

D.   Størrelsesklasse

De tre kategorier, der skal anvendes i forbindelse med størrelsesklasse, og som udtrykker antallet af værelser i turistindlogeringsvirksomhederne, er:

små virksomheder: under 25 værelser

mellemstore virksomheder: mellem 25 og 99 værelser

store virksomheder: 100 værelser eller derover; angives særskilt på frivillig basis: »mellem 100 og 249 værelser« og »250 værelser eller derover«.

E.   Lande og geografiske områder

De kategorier, der skal anvendes i forbindelse med bopælsland eller bopælsområde for de turister, der bor i turistindlogeringsvirksomheder, er:

Den Europæiske Union (Unionen); angives særskilt: hver medlemsstat

Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA); angives særskilt: Island, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein)

andre europæiske lande (ud over Unionen eller EFTA; undtagen Rusland, Tyrkiet, Ukraine)

Rusland

Tyrkiet

Ukraine

Afrika; angives særskilt: Sydafrika

Nordamerika; angives særskilt: USA, Canada

Syd- og Mellemamerika; angives særskilt: Brasilien

Asien; angives særskilt: Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Korea

Australien, Oceanien og øvrige områder; angives særskilt: Australien.

Afsnit 4

INTERN TURISME I IKKE-LEJET INDLOGERING

A.   Variabler, der skal indberettes på årsbasis

[frivilligt] Antal turistovernatninger i ikke-lejet indlogering i referenceåret.

B.   Opdeling

[frivilligt] Variablen under punkt A skal opdeles efter turisternes bopælsland hvad angår hjemmehørende i Unionen, mens turister hjemmehørende uden for Unionen skal opdeles i en særskilt supplerende kategori.


BILAG II

NATIONAL TURISME

Afsnit 1

DELTAGELSE I TURISME I PERSONLIGT ØJEMED

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes på årsbasis

Variabler

Opdelinger efter varighed af og destination for turistrejser i personligt øjemed

Sociodemografiske opdelinger

1.

Antal hjemmehørende på 15 år eller derover, som deltager i turisme i personligt øjemed i referenceåret

2.

Antal hjemmehørende på 15 år eller derover, som ikke deltager i turisme i personligt øjemed i referenceåret

a)

Enhver form for rejse (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 rejse med mindst 1 overnatning)

b)

Kun indenlandske rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med mindst 1 overnatning, men ingen udadgående rejser)

c)

Kun udadgående rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 udadgående rejse med mindst 1 overnatning, men ingen indenlandske rejser)

d)

Indenlandske og udadgående rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med mindst 1 overnatning og mindst 1 udadgående rejse med mindst 1 overnatning)

e)

Korte rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 rejse med fra 1 til 3 overnatninger)

f)

Lange rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 rejse med 4 overnatninger eller derover)

g)

Lange rejser, kun indenlandske (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med 4 overnatninger eller derover, men ingen udadgående rejser med 4 overnatninger eller derover)

h)

Lange rejser, kun udadgående (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 udadgående rejse med 4 overnatninger eller derover, men ingen indenlandske rejser med 4 overnatninger eller derover)

i)

Lange rejser, indenlandske og udadgående (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med 4 overnatninger eller derover, og mindst 1 udadgående rejse med 4 overnatninger eller derover)

1.

Køn

2.

Aldersgruppe

3.

[frivilligt] Uddannelsesniveau

4.

[frivilligt] Beskæftigelsessituation

5.

[frivilligt] Husstandsindkomst

Opdelinger efter varighed af og destination for turistrejser i personligt øjemed skal kombineres med de sociodemografiske opdelinger.

B.   Variabler og opdelinger for oplysninger, der skal indberettes hvert tredje år

Variabler

Opdelinger efter hovedårsagerne til manglende deltagelse i turisme i personligt øjemed i referenceåret (der kan anføres flere svarmuligheder for respondenterne)

Sociodemografiske opdelinger

1.

Antal hjemmehørende på 15 år og derover, der ikke har deltaget i turisme i personligt øjemed i referenceåret (dvs. som ikke har foretaget en rejse med mindst 1 overnatning i personligt øjemed i referenceåret)

a)

Økonomiske årsager (ingen penge til ferierejser, har ikke råd til at tage på ferie)

b)

Manglende tid på grund af familiære forpligtelser

c)

Manglende tid på grund af arbejde eller uddannelse

d)

Helbredsgrunde eller nedsat mobilitet

e)

Foretrækker at blive hjemme, har ingen motivation for at rejse

f)

Sikkerhed

g)

Andre grunde

1.

Køn

2.

Aldersgruppe

3.

[frivilligt] Uddannelsesniveau

4.

[frivilligt] Beskæftigelsessituation

5.

[frivilligt] Husstandsindkomst

Opdelingerne efter hovedårsagerne til manglende deltagelse i turisme i personligt øjemed i referenceåret skal kombineres med de socioøkonomiske opdelinger.

Det første referenceår for variabler, for hvilke der skal fremsendes data hvert tredje år, er 2013.

C.   Klassifikationer, der skal anvendes ved sociodemografiske opdelinger

1)   Køn: mand, kvinde.

2)   Aldersgruppe: under 15 [frivilligt], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 eller derover, med subtotaler for 25-44 og 45-64.

3)   Uddannelsesniveau: lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2), mellemniveau (ISCED 3 eller 4), højt niveau (ISCED 5 eller 6).

4)   Beskæftigelsessituation: erhvervsaktiv (ansat eller selvstændig), ikke erhvervsaktiv, studerende (eller elev), andet uden for arbejdsstyrken.

5)   Husstandsindkomst: i kvartiler.

Afsnit 2

TURISTREJSER OG TURISTER, DER FORETAGER REJSERNE

A.   Variabler, der skal indberettes

 

Variabler

Kategorier, der skal indberettes

Hyppighed

1.

Afrejsemåned

 

Årligt

2.

Rejsens varighed (antal overnatninger)

 

Årligt

3.

[Kun for udadgående rejser] Rejsens varighed: antal overnatninger på det indenlandske område

 

Hvert tredje år

4.

Hoveddestinationsland

i henhold til landelisten i den metodehåndbog, der er udarbejdet i henhold til denne forordnings artikel 10

Årligt

5.

Hovedformålet med rejsen

a)

Personligt: ferie og fritid

b)

Personligt: besøg hos familie og venner

c)

Personligt: andet (f.eks. pilgrimsrejse, sundhedsbehandling)

d)

Erhvervsmæssigt/forretningsmæssigt

Årligt

6.

[Kun for rejser i personligt øjemed] Type destination (flere svar mulige)

a)

By

b)

Ved havet

c)

På landet (herunder ved sø, flod osv.)

d)

Krydstogtskib

e)

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde, osv.)

f)

Andet

Hvert tredje år

7.

[Kun for rejser i personligt øjemed] Deltagelse af børn i rejseselskabet

a)

Ja

b)

Nej

Hvert tredje år

8.

Hovedtransportmiddel

a)

Fly (rutefly, charterfly eller andre luftfartstjenester)

b)

Transportmiddel til vands (passagerskibe og -færger, krydstogtskibe, lystfartøj, lejet fartøj osv.)

c)

Jernbane

d)

Bus, rutebil (med eller uden fast køreplan)

e)

Motorkøretøj (privat eller lejet)

f)

Andet (f.eks. cykel)

Årligt

9.

Hovedindlogering

a)

Lejet indlogering: hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

b)

Lejet indlogering: campingpladser (ikke til fast beboelse)

c)

Lejet indlogering: anden lejet indlogering (sundhedsinstitutioner, vandrerhjem, marinaer osv.)

d)

Ikke-lejet indlogering: egen feriebolig

e)

Ikke-lejet indlogering: indlogering uden vederlag hos familie eller venner

f)

Ikke-lejet indlogering: anden ikke-lejet indlogering

Årligt

10.

Bestilling af rejsen: anvendelse af turarrangør eller rejsebureau til bestilling af hovedtransportmidlerne

a)

Ja

b)

Nej

c)

Ved ikke

Hvert tredje år

11.

Bestilling af rejsen: anvendelse af turarrangør eller rejsebureau til bestilling af hovedindlogeringen

a)

Ja

b)

Nej

c)

Ved ikke

Hvert tredje år

12.

[Kun for rejser, hvor der ikke har været anvendt turarrangør eller rejsebureau til at bestille hovedtransportmidlet eller hovedindlogeringen] Bestilling af rejsen (på egen hånd)

a)

Ydelserne blev bestilt direkte hos udbyderen

b)

Det var ikke nødvendigt at bestille

Hvert tredje år

13.

Bestilling af rejsen: pakkerejse

a)

Ja

b)

Nej

Hvert tredje år

14.

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedtransportmidlet

a)

Ja

b)

Nej

c)

Ved ikke

Hvert tredje år

15.

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedindlogeringen

a)

Ja

b)

Nej

c)

Ved ikke

Hvert tredje år

16.

Transportudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

17.

Indlogeringsudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

18.

[frivilligt] Udgifter til mad og drikke i caféer og restauranter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

19.

Andre udgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen; (19a) angives særskilt: varige forbrugsgoder og værdifulde varer

 

Årligt

20.

Turistens profil: køn efter følgende kategorier

a)

Mand

b)

Kvinde

Årligt

21.

Turistens profil: alder (fyldte år)

 

Årligt

22.

Turistens profil: bopælsland

 

Årligt

23.

[frivilligt] Turistens profil: uddannelsesniveau

a)

Lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2)

b)

Mellemniveau (ISCED 3 eller 4)

c)

Højt niveau (ISCED 5 eller 6)

Årligt

24.

[frivilligt] Turistens profil: beskæftigelsessituation

a)

Erhvervsaktiv (ansat eller selvstændig)

b)

Ikke erhvervsaktiv

c)

Studerende (eller elev)

d)

Andet uden for arbejdsstyrken

Årligt

25.

[frivilligt] Turistens profil: husstandsindkomst i kvartiler

 

Årligt

B.   Begrænsning af dataindsamlingen

Observationsområdet er alle turistrejser med mindst 1 overnatning uden for det sædvanlige opholdssted, der er foretaget af den hjemmehørende population på 15 år og derover, og som afsluttedes i referenceperioden. Data vedrørende populationen under 15 år kan indberettes særskilt på frivillig basis.

C.   Hyppighed

1)

Det første referenceår for de variabler og kategorier, for hvilke der skal fremsendes data hvert tredje år, og som er anført under punkt A, nr. 3), 6) og 7), er 2013.

2)

Det første referenceår for de variabler og kategorier, for hvilke der skal fremsendes data hvert tredje år, og som er anført under punkt A, nr. 10) til 15), er 2014.

Afsnit 3

ENDAGSTURE

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes på årsbasis (udadgående endagsture)

Variabler

[frivilligt]

Opdelinger

[frivilligt]

Sociodemografiske opdelinger

1)

Antal udadgående endagsture i personligt øjemed

2)

Antal udadgående endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

a)

efter bestemmelsesland

1

Køn

2.

Aldersgruppe

3.

Uddannelsesniveau

4.

Beskæftigelsessituation

5.

Husstandsindkomst

3)

Udgifter til udadgående endagsture i personligt øjemed

4)

Udgifter til udadgående endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

a)

efter bestemmelsesland

b)

efter udgiftskategori: transport, indkøb, restaurant-/cafébesøg, andet.

B.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes hvert tredje år (indenlandske endagsture)

Variabler

[frivilligt]

Opdelinger

[frivilligt]

Sociodemografiske opdelinger

1)

Antal indenlandske endagsture i personligt øjemed

2)

Antal indenlandske endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

 

1.

Køn

2.

Aldersgruppe

3.

Uddannelsesniveau

4.

Beskæftigelsessituation

5.

Husstandsindkomst

3)

Udgifter til indenlandske endagsture i personligt øjemed

4)

Udgifter til indenlandske endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

a)

efter udgiftskategori: transport, indkøb, restaurant-/cafébesøg, andet.

C.   Klassifikationer, der skal anvendes ved sociodemografiske opdelinger

De klassifikationer, der skal anvendes for sociodemografiske opdelinger, er dem, der er anført under punkt C i afsnit 1 i dette bilag.

D.   Begrænsning af dataindsamlingen

Observationsområdet er alle endagsture uden for det sædvanlige opholdssted, der er foretaget af den hjemmehørende population på 15 år og derover. Data vedrørende populationen under 15 år kan indberettes særskilt på frivillig basis.

E.   Hyppighed og første referenceperioder

1)

De kendetegn for endagsture, der er anført under punkt A, indberettes årligt, idet hvert af de fire kvartaler i det foregående kalenderår anføres særskilt. Første referenceperiode begynder den 1. januar 2014.

2)

De kendetegn for endagsture, der er anført under punkt B, indberettes hvert tredje år, idet hvert af de fire kvartaler i det foregående kalenderår anføres særskilt. Første referenceperiode begynder den 1. januar 2015. Indberetningen er kun frivillig for den første referenceperiode.


Top