EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0319

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 EØS-relevant tekst

OJ L 93, 28.3.2014, p. 58–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; ophævet ved 32019R2153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/319/oj

28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/58


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 319/2014

af 27. marts 2014

om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 64, stk. 1,

efter høring af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs bestyrelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indtægterne til Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (herefter benævnt »agenturet«) består af et bidrag fra Unionen og fra eventuelle europæiske tredjelande, der har indgået aftaler som omhandlet i artikel 66 i forordning (EF) nr. 216/2008, af gebyrer, der betales af ansøgere til certifikater og godkendelser, som agenturet udsteder, opretholder eller ændrer, samt af afgifter for offentliggørelse, behandling af klagesager, uddannelse og andre ydelser, som agenturet leverer.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2007 (2) fastlagde gebyrer og afgifter for agenturet. Taksterne bør imidlertid tilpasses for at sikre balancen mellem de omkostninger, som agenturet afholder i forbindelse med certificeringsopgaver og levering af tjenesteydelser, og de indtægter, der skal dække disse omkostninger.

(3)

Gebyrer og afgifter skal opstilles på en gennemskuelig, rimelig og ensartet måde.

(4)

Agenturets gebyrer bør ikke skade de berørte europæiske erhvervsgrenes konkurrenceevne. De bør desuden fastsættes efter kriterier, der tager hensyn til de små virksomheders betalingsevne.

(5)

Den civile luftfarts sikkerhed er agenturets primære opgave, men agenturet skal ikke desto mindre tage fuld højde for omkostningseffektiviteten under udførelsen af sine opgaver.

(6)

Den geografiske placering af virksomhederne i medlemsstaterne må ikke være en faktor, der giver anledning til diskrimination. Derfor skal rejseomkostningerne i forbindelse med certificeringsopgaver, der udføres på vegne af sådanne virksomheder, lægges sammen og deles mellem ansøgerne.

(7)

Denne forordning giver mulighed for, at agenturet kan kræve gebyrer for certificeringsopgaver, der ikke er omhandlet i bilaget til denne forordning, men som hører ind under forordning (EF) nr. 216/2008.

(8)

Ansøgeren bør kunne anmode om et overslag over det skønnede skyldige beløb for certificeringsopgaven eller tjenesteydelsen. Kriterierne for fastlæggelsen af beløbet bør være klare, ensartede og offentligt tilgængelige. Er det ikke muligt på forhånd at fastlægge dette beløb præcist, bør agenturet fastlægge gennemskuelige principper om beregningen af det beløb, der skal betales, efterhånden som certificeringsopgaven udføres eller tjenesteydelsen leveres.

(9)

Der bør fastlægges frister for betaling af gebyrer og afgifter, som opkræves i medfør af denne forordning.

(10)

Der bør fastsættes passende retsmidler til brug i tilfælde af manglende betaling, f.eks. afsluttes de tilhørende ansøgningsprocedurer, godkendelser gøres ugyldige, yderligere udførelse af certificeringsopgaver for og levering af tjenesteydelser til samme ansøger forhindres, og udestående beløb inddrives gennem tilgængelige midler.

(11)

Branchen bør sikres et klart billede af de økonomiske forhold, så den kan forudse, hvor store gebyrer og afgifter, den skal betale. Samtidig er det nødvendigt at sikre, at agenturets samlede udgifter til certificeringsopgaver og tjenesteydelser balancerer med dets samlede indtægter fra gebyrer og afgifter. I overensstemmelse med bestemmelserne i rammefinansforordningen (3) skal gebyrerne og afgifterne have et niveau, som hverken genererer et underskud eller et betydeligt overskud. Hvis der periodisk tilbagevendende genereres et underskud eller et betydeligt overskud, bør gebyr- og afgiftssatserne således revideres på grundlag af agenturets økonomiske resultater og prognoser.

(12)

De berørte parter bør konsulteres forud for ændring af gebyrer. Desuden bør agenturet regelmæssigt underrette de berørte parter om, hvordan og på hvilket grundlag gebyrerne beregnes. Sådanne oplysninger bør give berørte parter indsigt i agenturets omkostninger og produktivitet.

(13)

De takster, der er anført i denne forordning, bør bygge på agenturets prognoser for arbejdsbyrden og de dertilhørende omkostninger. Revision af taksterne skal følge en procedure, der gør det muligt uden unødig forsinkelse at foretage ændringer på baggrund af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, løbende overvågning af ressourcer og arbejdsmetoder og dertil knyttede effektivitetsgevinster samt en løbende vurdering af finansieringsbehovet. I denne kontekst skal det bemærkes, at agenturet senest fra januar 2016 er forpligtet til at skal dække bidrag til pensionsordninger over agenturets indtægter fra gebyrer og afgifter for så vidt angår personale, der finansieres over agenturets gebyrer og afgifter. Gebyrer og afgifter skal således tilpasses finansieringsbehovet.

(14)

Omkostninger relateret til de tjenesteydelser, som agenturet leverer inden for lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS) skal være berettiget til omkostningsdækning via brugerafgifter på luftfartstjenester i henhold til artikel 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (4).

(15)

Det er rimeligt, at den betaling af afgifter til dækning af klager over agenturets afgørelser, er betalt fuldt ud, inden klagen antages til behandling.

(16)

Aftaler som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 bør danne grundlag for vurderingen af den faktiske arbejdsbyrde i forbindelse med certificeringen af tredjelandes produkter. I princippet er proceduren for agenturets validering af certifikater udstedt af et tredjeland, med hvilket Unionen har en relevant aftale, beskrevet i disse aftaler og bør resultere i en anden arbejdsbyrde end den procedure, der kræves i forbindelse med agenturets certificeringsaktiviteter.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(18)

Forordning (EF) nr. 593/2007 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger i hvilke tilfælde, der skal betales gebyrer og afgifter, gebyrernes og afgifternes størrelse samt betalingsbetingelserne.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »gebyrer«: beløb, som agenturet opkræver, og som ansøgerne skal betale for certificeringsopgaver

b)   »afgifter«: beløb, som agenturet opkræver, og som skal betales af ansøgere, der modtager andre af agenturets tjenesteydelser end certificeringsopgaver, eller, hvor det drejer sig om en klage, af den fysiske eller juridiske person, der indgiver klagen

c)   »certificeringsopgave«: enhver arbejdsindsats, som agenturet direkte eller indirekte udfører med henblik på udstedelse, opretholdelse eller ændring af certifikater i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser

d)   »tjenesteydelser«: enhver aktivitet, som agenturet udfører andre end certificeringsopgaver, herunder levering af varer

e)   »ansøger«: enhver fysisk eller juridisk person, der anmoder agenturet om en certificeringsopgave eller en tjenesteydelse

Artikel 3

Fastsættelse af gebyrer og afgifter

1.   I overensstemmelse med denne forordning er det kun agenturet, der opkræver de omhandlede gebyrer og afgifter.

2.   Medlemsstaterne opkræver ikke gebyrer for certificeringsopgaver, heller ikke når de udfører sådanne opgaver på vegne af agenturet. Agenturet refunderer medlemsstaternes udgifter til arbejde med certificeringsopgaver, som de udfører på agenturets vegne.

3.   Gebyrer og afgifter angives og betales i euro.

4.   De beløb, der er omhandlet i del I og II i bilaget indeksreguleres årligt efter inflationsraten i overensstemmelse med den metode, der er anført i bilagets del IV.

5.   Som en undtagelse fra de gebyrer, der er omhandlet i bilaget, kan gebyrer for certificeringsopgaver, der udføres i henhold til en bilateral aftale mellem Unionen og et tredjeland, være underlagt særlige bestemmelser fastsat i den pågældende bilaterale aftale.

Artikel 4

Betaling af gebyrer og afgifter

1.   Agenturet fastlægger betalingsbetingelserne for gebyrer og afgifter og angiver under hvilke omstændigheder, agenturet tager betaling for certificeringsopgaver og tjenesteydelser. Agenturet offentliggør betalingsbetingelserne på agenturets websted.

2.   Ansøgeren betaler det fulde skyldige beløb, inkl. eventuelle bankgebyrer, i forbindelse med betalingen, senest 30 kalenderdage fra den dag, hvor ansøgeren underrettes om fakturaen.

3.   Hvis der ikke modtages betaling for en faktura inden for den frist, der er fastsat i stk. 2, kan agenturet opkræve renter for hver kalenderdag, betalingen er forsinket.

4.   Rentesatsen er den sats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank til dennes primære markedsoperationer, og som er offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende og gældende den første kalenderdag i forfaldsmåneden, forhøjet med otte procentpoint.

5.   Hvis agenturet har dokumentation for, at ansøgerens finansielle formåen frembyder en risiko, kan det afvise en ansøgning, medmindre ansøgeren forelægger en bankgaranti eller sikker deponering.

6.   Agenturet kan afvise en ansøgning, hvis ansøgeren ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser som følge af certificeringsopgaver eller tjenesteydelser, som agenturet har udført, medmindre ansøgeren betaler det udestående skyldige beløb for disse certificeringsopgaver eller leverede tjenesteydelser.

Artikel 5

Rejseudgifter

1.   Udføres en certificeringsopgave eller leveres en tjenesteydelse som omhandlet i bilagets del I eller del II, punkt 1, helt eller delvis uden for medlemsstaternes territorier, betaler ansøgeren rejseudgifterne i henhold til følgende formel:

Formula

2.   For de tjenesteydelser, der er omhandlet i del II, punkt 2, betaler ansøgeren, uanset den geografiske placering for tjenesteydelsens levering, rejseudgifterne i henhold til følgende formel:

Formula

3.   For de i stk. 1 og 2 omhandlede formler gælder, at:

d

=

skyldige rejseudgifter

v

=

transportomkostninger

a

=

Kommissionens officielle standardsatser for diæter til dækning af indkvartering, måltider, udgifter til lokal transport i forbindelse med rejsen og diverse andre udgifter (5)

h1

=

rejsetid (antal timer, som eksperterne har brugt, svarende til den omhandlede rejseaktivitet) til den timesats, der er fastsat i bilagets del II, punkt 1

h2

=

rejsetid (antal timer, som eksperterne har brugt, svarende til den omhandlede rejseaktivitet) til den timesats, der er fastsat i bilagets del II, punkt 2

e

=

gennemsnitlige rejseomkostninger inden for medlemsstaternes territorier, herunder de gennemsnitlige transportomkostninger og den gennemsnitlige rejsetid inden for medlemsstaternes territorier, ganget med den timesats, der er anført i bilagets del II, punkt 1. Denne værdi (e) revideres og indeksreguleres årligt.

Artikel 6

Overslag

1.   Ansøgeren kan anmode om et overslag over det skønnede skyldige beløb.

2.   Hvis ansøgeren anmoder om et overslag eller en ny beregning af overslaget, suspenderes aktiviteterne, indtil agenturet har fremlagt det pågældende overslag, og ansøgeren har godkendt det.

3.   Agenturet ændrer overslaget, hvis opgaven viser sig at være enklere og kan udføres hurtigere end oprindelig forventet, eller omvendt viser sig at være mere kompliceret og langvarig at gennemføre, end agenturet med rimelighed kunne forudse.

KAPITEL II

GEBYRER

Artikel 7

Generelle bestemmelser vedrørende betaling af gebyrer

1.   Certificeringsopgaver er betinget af forudgående betaling af hele det skyldige gebyr, medmindre agenturet træffer anden afgørelse efter at have taget behørigt hensyn til de finansielle risici. Agenturet kan fakturere gebyret på én gang efter at have modtaget ansøgningen eller ved begyndelsen af den årlige periode eller overvågningsperioden.

2.   Det gebyr, ansøgeren betaler for en given certificeringsopgave, består af:

a)

et fast gebyr, der er fastsat i del I i bilaget, eller

b)

et variabelt gebyr.

3.   Det variable gebyr omhandlet i stk. 2, litra b), fastsættes ved at gange det faktiske antal arbejdstimer med timesatsen i bilagets del II, punkt 1.

4.   Ved anvendelsen af fremtidige forskrifter om de certificeringsopgaver, som agenturet skal udføre i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008, kan agenturet opkræve gebyrer i henhold til bilagets del II, punkt 1, for andre certificeringsopgaver end dem, der er anført i bilaget, indtil specifikke bestemmelser om de pågældende gebyrer, som agenturet skal opkræve, kan indsættes i nærværende forordning.

Artikel 8

Betalingsperioder

1.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 1 til 4, opkræves pr. ansøgning og pr. periode på 12 måneder. Efter den første periode på 12 måneder, udgør gebyret 1/365 af det relevante årsgebyr pr. dag ud.

2.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 5, opkræves pr. ansøgning.

3.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 6, opkræves pr. periode på 12 måneder.

4.   De organisationsrelaterede gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 7 til 11, opkræves som følger:

a)

godkendelsesgebyrer opkræves pr. ansøgning

b)

tilsynsgebyrer opkræves pr. periode på 12 måneder

c)

organisationsændringer, der påvirker godkendelsen, fører til en genberegning af det skyldige tilsynsgebyr fra den næstfølgende 12-måneders periode.

Artikel 9

Afslutning af ansøgningen

1.   Ansøgningen kan afvises, hvis de skyldige gebyrer for en certificeringsopgave ikke er modtaget ved udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, og efter at agenturet har hørt ansøgeren.

2.   Det skyldige beløb beregnes på timebasis for den igangværende periode på 12 måneder, men uden at det overstiger det gældende faste gebyr, og forfalder til betaling, i det øjeblik agenturet ophører med at arbejde på certificeringsopgaven sammen med eventuelle rejseudgifter og andre skyldige beløb i følgende tilfælde:

a)

hvis agenturet afviser en ansøgning, eller

b)

hvis agenturet er nødt til at afslutte en certificeringsopgave, fordi ansøgeren:

i)

ikke råder over tilstrækkelige midler

ii)

ikke opfylder sine forpligtelser, eller

iii)

beslutter at annullere sin ansøgning eller udsætte sit projekt.

3.   Når agenturet på ansøgerens anmodning genoptager en tidligere afbrudt certificeringsopgave, opkræver agenturet et nyt gebyr, uanset tidligere betalte gebyrer for den afbrudte opgave.

Artikel 10

Suspension eller tilbagekaldelse af et certifikat

1.   Hvis de skyldige gebyrer ikke er modtaget ved udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, kan agenturet suspendere eller tilbagekalde det pågældende certifikat efter at have hørt ansøgeren.

2.   Suspenderer agenturet certifikatet som følge af manglende betaling af det årlige gebyr eller tilsynsgebyret, eller fordi ansøgeren ikke opfylder sine forpligtelser, videreføres den pågældende gebyrperiode, og ansøgeren betaler for suspensionsperioden.

3.   Tilbagekalder agenturet certifikatet, beregnes det indtil da skyldige gebyrbeløb på timebasis for den igangværende periode på 12 måneder, men uden at det overstiger det gældende faste gebyr, og forfalder til betaling sammen med eventuelle andre skyldige beløb på dette tidspunkt.

Artikel 11

Afkald på og overførsel af certifikater

Giver certifikatindehaveren afkald på eller overfører det pågældende certifikat, beregnes det indtil da skyldige gebyrbeløb på timebasis for den igangværende periode på 12 måneder, men uden at det overstiger det gældende faste gebyr, og forfalder til betaling, på den dato afkaldet eller overførslen træder i kraft sammen med eventuelle rejseudgifter og andre skyldige beløb på dette tidspunkt.

Artikel 12

Certificeringsopgaver på særlig anmodning

Der lægges et særligt tillæg til det pålagte gebyr for at dække alle de omkostninger, agenturet pådrager sig ved at opfylde den særlige anmodning, hvis en certificeringsopgave i undtagelsestilfælde udføres som følger:

a)

ved at tildele personalekategorier til opgaven, som agenturet normalt ikke ville tildele til opgaven i henhold til sine standardprocedurer og/eller

b)

ved at tildele et antal medarbejdere til opgaven, så opgaven udføres hurtigere end i henhold til agenturets standardprocedurer.

KAPITEL III

AFGIFTER

Artikel 13

Afgifter

1.   Størrelsen på de afgifter, som agenturet opkræver for de tjenesteydelser, der er omhandlet i bilagets del II, punkt 1, svarer til de faktiske omkostninger ved den leverede ydelse. I den forbindelse faktureres den tid, agenturet har brugt på at levere ydelsen, til den timesats, der er anført under samme punkt.

2.   Størrelsen på de afgifter, som agenturet opkræver for tjenesteydelser andre end dem, der er omhandlet i bilagets del II, punkt 1, svarer til de faktiske omkostninger ved den leverede ydelse. I den forbindelse faktureres den tid, agenturet har brugt på at levere ydelsen, til den timesats, der er anført i bilagets del II, punkt 2.

3.   De omkostninger, som agenturet måtte have ved leveringen af særlige tjenesteydelser, som ikke kan fastsættes på en tilfredsstillende måde og opkræves ved anvendelse af timesatsen, opkræves i overensstemmelse med de interne administrative procedurer.

Artikel 14

Tidspunkt for opkrævning af afgifterne

Medmindre agenturet træffer anden afgørelse efter at have taget behørigt hensyn til de finansielle risici, opkræves afgifterne forud for levering af ydelsen.

KAPITEL IV

KLAGER

Artikel 15

Behandling af klager

1.   Der opkræves afgifter for at behandle en klage, som indgives i medfør af artikel 44 i forordning (EF) nr. 216/2008. Afgifternes størrelse beregnes i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilagets del III. Klagen antages kun til behandling, hvis klageafgiften er betalt inden for den frist, der er omhandlet i stk. 3.

2.   Hvis klageren er en juridisk person, skal denne forelægge agenturet en underskrevet erklæring fra en befuldmægtiget medarbejder med en angivelse af ansøgerens omsætning. Denne erklæring forelægges sammen med klagen.

3.   Afgifterne til dækning af klagen skal betales inden for 60 kalenderdage fra den dag, hvor klagen blev registreret hos agenturet ifølge den gældende procedure, som fastlægges af agenturet.

4.   Afgøres klagen til fordel for ansøgeren, tilbagebetaler agenturet de indbetalte afgifter vedrørende klagen.

KAPITEL V

AGENTURETS PROCEDURER

Artikel 16

Generelle bestemmelser

1.   Agenturet skal holde de indtægter og udgifter, der kan henføres til certificeringsopgaver, adskilt fra de øvrige.

Med henblik på at adskille indtægterne og udgifterne i henhold til første afsnit:

a)

indsættes gebyrer og afgifter, som agenturet opkræver, på en særlig konto, og der føres særskilt regnskab med dem

b)

fører agenturet driftsregnskab med angivelse af indtægter og udgifter.

2.   Ved begyndelsen af hver regnskabsperiode udarbejdes der et foreløbigt samlet overslag over gebyrer og afgifter. Overslaget udarbejdes på grundlag af agenturets tidligere regnskabsresultater, dets overslag over indtægter og udgifter og dets foreløbige arbejdsplan.

3.   Overstiger den samlede indtægt fra gebyrer, der udgør en formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 64, stk. 5, i forordning (EF) nr. 216/2008, ved et regnskabsårs afslutning de samlede udgifter til certificeringsopgaver, anvendes det overskydende beløb til at finansiere certificeringsopgaver i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), i agenturets finansforordning.

Artikel 17

Evaluering og revision

1.   Agenturet underretter årligt Kommissionen, bestyrelsen og det rådgivende organ bestående af berørte parter, der er etableret i henhold til artikel 33, stk. 4, i forordning (EF) nr. 216/2008, om hvilke komponenter, der ligger til grund for fastlæggelsen af gebyrernes størrelse. Disse oplysninger skal navnlig specificere omkostninger vedrørende foregående og efterfølgende år.

2.   Bilaget til denne forordning skal regelmæssigt tages op til revision af agenturet for at sikre, at vigtige oplysninger vedrørende de bagvedliggende antagelser om agenturets forventede indtægter og udgifter afspejles behørigt i størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som agenturet opkræver.

Denne forordning kan om nødvendigt revideres, dog senest fem år efter ikrafttrædelsen. Hvis det er nødvendigt, ændres forordningen, navnlig under hensyntagen til agenturets indtægter og omkostninger.

3.   Agenturet hører det rådgivende organ af berørte parter, der er omhandlet i stk. 1, før det afgiver udtalelse om eventuelle foreslåede ændringer af de beløb, der er omhandlet i bilaget. Under denne høring begrunder agenturet eventuelle forslag om ændringer.

KAPITEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 593/2007 ophæves.

Artikel 19

Overgangsforanstaltninger

1.   Denne forordning anvendes på følgende måde:

a)

ansøgningsgebyrerne i bilagets del I og II gælder for alle ansøgninger, der er indsendt efter denne forordnings ikrafttrædelse

b)

de årlige gebyrer og tilsynsgebyrer, der er fastsat i bilagets del I, tabel 1 til 4 og tabel 6 til 12, gælder for alle igangværende certificeringsopgaver fra den næste årsrate, der forfalder efter denne forordnings ikrafttrædelse

c)

de timesatser, der er fastsat i bilagets del II gælder for alle igangværende opgaver, der faktureres på timebasis, fra denne forordnings ikrafttrædelse

d)

den i artikel 3, stk. 4, omhandlede indeksregulering finder sted den 1. januar hvert år efter denne forordnings ikrafttrædelse, første gang i januar 2015.

2.   Uanset artikel 18, gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2005 (6) og forordning (EF) nr. 593/2007 fortsat med hensyn til eventuelle gebyrer og afgifter, der ifølge artikel 20 ligger uden for denne forordnings anvendelsesområde.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på den første dag i måneden efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2007 af 31. maj 2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 3).

(3)  Udkast til Kommissionens delegerede forordning om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2014.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31).

(5)  Se de gældende diætsatser under »Current per diems rates« på Kommissionens EuropeAid websted (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm), senest opdateret den 5. juli 2013.

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2005 af 21. marts 2005 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 7).


BILAG

INDHOLD:

Del I:

Opgaver, der faktureres med et fast gebyr

Del II:

Opgaver, der faktureres på timebasis

Del III:

Afgifter for klager

Del IV:

Årlig inflationsrate

Del V:

Forklarende notat

DEL I

Opgaver, der faktureres med et fast gebyr

Tabel 1

Typecertifikater og begrænsede typecertifikater

(anført i subpart B og subpart O i afdeling A i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (1)

 

Fast gebyr (EUR)

Fastvingede fly

Over 150 000 kg

1 785 000

Over 50 000 kg op til 150 000 kg

1 530 000

Over 22 000 kg op til 50 000 kg

510 000

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inkl. højtydende flyvemaskiner)

382 500

Over 2 000 kg op til 5 700 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

263 800

Op til 2 000 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

13 940

Meget lette luftfartøjer, motorsvævefly, svævefly

6 970

Lette sportsfly

5 230

Rotorluftfartøjer

Store

464 000

Mellemstore

185 600

Små

23 240

Meget lette rotorluftfartøjer

23 240

Andre

Balloner

6 970

Store luftskibe

38 630

Mellemstore luftskibe

15 450

Små luftskibe

7 730

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

395 000

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

263 300

Motorer uden turbine

34 860

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

17 430

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

11 910

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

3 400

CS-22J Class Propeller

1 700

Dele og apparatur

Værdi over 20 000 EUR

8 780

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

5 020

Værdi under 2 000 EUR

2 910

Hjælpemotoranordning (APU)

208 800


Tabel 2

Afledninger af typecertifikater eller begrænsede typecertifikater

 

Fast gebyr (2) (EUR)

Fastvingede fly

Over 150 000 kg

614 100

Over 50 000 kg op til 150 000 kg

368 500

Over 22 000 kg op til 50 000 kg

245 600

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inkl. højtydende flyvemaskiner)

196 500

Over 2 000 kg op til 5 700 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

93 000

Op til 2 000 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

3 250

Meget lette luftfartøjer, motorsvævefly, svævefly

2 790

Lette sportsfly

2 090

Rotorluftfartøjer

Store

185 600

Mellemstore

116 000

Små

11 600

Meget lette rotorluftfartøjer

6 970

Andre

Balloner

2 790

Store luftskibe

23 200

Mellemstore luftskibe

9 280

Små luftskibe

4 640

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

80 800

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

69 600

Motorer uden turbine

11 620

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

5 810

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

2 910

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

890

CS-22J Class Propeller

450

Dele og apparatur

Værdi over 20 000 EUR

 

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

 

Værdi under 2 000 EUR

 

Hjælpemotoranordning (APU)

53 900


Tabel 3

Supplerende typecertifikater

(anført i subpart E i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (3) (EUR)

 

Kompleks

Standard

Enkel

Fastvingede fly

Over 150 000 kg

60 200

12 850

3 660

Over 50 000 kg op til 150 000 kg

36 130

10 280

2 880

Over 22 000 kg op til 50 000 kg

24 090

7 710

2 620

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inkl. højtydende flyvemaskiner)

14 450

5 140

2 620

Over 2 000 kg op til 5 700 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

4 420

2 030

1 020

Op til 2 000 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

1 860

1 160

580

Meget lette luftfartøjer, motorsvævefly, svævefly

290

290

290

Lette sportsfly

220

220

220

Rotorluftfartøjer

Store

46 400

6 960

2 320

Mellemstore

23 200

4 640

1 860

Små

9 280

3 480

1 160

Meget lette rotorluftfartøjer

1 050

460

290

Andre

Balloner

990

460

290

Store luftskibe

11 600

9 280

4 640

Mellemstore luftskibe

4 640

3 710

1 860

Små luftskibe

2 320

1 860

930

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

11 600

6 960

4 640

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

6 960

5 460

3 640

Motorer uden turbine

3 250

1 450

730

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

1 630

730

350

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

2 320

1 160

580

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

1 740

870

440

CS-22J Class Propeller

870

440

220

Dele og apparatur

Værdi over 20 000 EUR

 

 

 

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

 

 

 

Værdi under 2 000 EUR

 

 

 

Hjælpemotoranordning (APU)

6 960

4 640

2 320


Tabel 4

Større ændringer og større reparationer

(anført i subpart D og M i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (4) (EUR)

 

Kompleks

Standard

Enkel

Fastvingede fly

Over 150 000 kg

50 800

9 330

3 330

Over 50 000 kg op til 150 000 kg

25 420

7 000

2 140

Over 22 000 kg op til 50 000 kg

20 340

4 670

1 670

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inkl. højtydende flyvemaskiner)

12 710

2 330

1 670

Over 2 000 kg op til 5 700 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

3 490

1 630

810

Op til 2 000 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

1 280

580

290

Meget lette luftfartøjer, motorsvævefly, svævefly

290

290

290

Lette sportsfly

220

220

220

Rotorluftfartøjer

Store

34 800

6 960

2 320

Mellemstore

18 560

4 640

1 620

Små

7 430

3 480

930

Meget lette rotorluftfartøjer

990

460

290

Andre

Balloner

990

460

290

Store luftskibe

9 280

6 960

4 640

Mellemstore luftskibe

3 710

2 780

1 860

Små luftskibe

1 860

1 390

930

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

6 410

2 360

1 420

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

3 480

1 180

710

Motorer uden turbine

1 510

700

350

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

700

350

290

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

1 250

290

290

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

940

290

290

CS-22J Class Propeller

470

150

150

Dele og apparatur

Værdi over 20 000 EUR

 

 

 

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

 

 

 

Værdi under 2 000 EUR

 

 

 

Hjælpemotoranordning (APU)

3 480

1 160

700


Tabel 5

Mindre ændringer og mindre reparationer

(anført i subpart D og M i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (5) (EUR)

Fastvingede fly

Over 150 000 kg

890

Over 50 000 kg op til 150 000 kg

890

Over 22 000 kg op til 50 000 kg

890

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inkl. højtydende flyvemaskiner)

890

Over 2 000 kg op til 5 700 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

290

Op til 2 000 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

290

Meget lette luftfartøjer, motorsvævefly, svævefly

290

Lette sportsfly

220

Rotorluftfartøjer

Store

460

Mellemstore

460

Små

460

Meget lette rotorluftfartøjer

290

Andre

Balloner

290

Store luftskibe

810

Mellemstore luftskibe

460

Små luftskibe

460

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

600

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

600

Motorer uden turbine

290

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

290

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

290

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

290

CS-22J Class Propeller

150

Dele og apparatur

Værdi over 20 000 EUR

 

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

 

Værdi under 2 000 EUR

 

Hjælpemotoranordning (APU)

460


Tabel 6

Årligt gebyr for indehavere af EASA typecertifikater og begrænsede typecertifikater og andre typecertifikater, der anses for accepteret i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008

(anført i subpart B og subpart O i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (6)  (7)  (8) (EUR)

 

EU-design

Ikke EU-design

Fastvingede fly

Over 150 000 kg

1 078 000

385 400

Over 50 000 kg op til 150 000 kg

852 900

252 600

Over 22 000 kg op til 50 000 kg

257 000

96 300

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inkl. højtydende flyvemaskiner)

42 010

14 270

Over 2 000 kg op til 5 700 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

4 650

1 630

Op til 2 000 kg (ekskl. højtydende flyvemaskiner)

2 320

780

Meget lette luftfartøjer, motorsvævefly, svævefly

1 050

350

Lette sportsfly

780

260

Rotorluftfartøjer

Store

105 600

33 780

Mellemstore

52 800

18 610

Små

20 880

7 710

Meget lette rotorluftfartøjer

3 490

1 160

Andre

Balloner

1 050

350

Store luftskibe

3 480

1 160

Mellemstore luftskibe

2 320

770

Små luftskibe

1 860

620

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

107 100

31 870

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

53 550

26 650

Motorer uden turbine

1 160

410

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

580

290

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

870

290

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

440

150

CS-22J Class Propeller

220

70

Dele og apparatur

Værdi over 20 000 EUR

4 500

1 500

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

2 250

750

Værdi under 2 000 EUR

1 130

540

Hjælpemotoranordning (APU)

85 000

26 000


Tabel 7 A

Godkendelse af konstruktionsorganisation

(anført i subpart J i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

(EUR)

Godkendelsesgebyr

 

DOA 1A

DOA 1B

DOA 2A

DOA 1C

DOA 2B

DOA 3A

DOA 2C

DOA 3B

DOA 3C

Berørt personale: under 10

13 600

10 700

8 000

5 400

4 180

10 til 49

38 250

27 320

16 390

10 930

 

50 til 399

109 300

82 000

54 600

41 830

 

400 til 999

218 600

163 900

136 600

115 000

 

1 000 til 2 499

437 200

 

 

 

 

2 500 til 5 000

655 700

 

 

 

 

Over 5 000

3 643 000

 

 

 

 

Tilsynsgebyr

Berørt personale: under 10

6 800

5 350

4 000

2 700

2 090

10 til 49

19 130

13 660

8 200

5 460

 

50 til 399

54 600

40 980

27 320

21 860

 

400 til 999

109 300

82 000

68 300

60 100

 

1 000 til 2 499

218 600

 

 

 

 

2 500 til 5 000

327 900

 

 

 

 

Over 5 000

1 822 000

 

 

 

 


Tabel 7 B

Alternative procedurer for godkendelse af konstruktionsorganisation

(anført i subpart J i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

(EUR)

Kategori

Beskrivelse

Alternativ procedure for godkendelse af konstruktionsorganisation

1A

Typecertificering

7 500

1B

Typecertificering — kun vedvarende luftdygtighed

3 000

2A

Supplerende typecertifikater (STC) og/eller større reparationer

6 000

2B

STC og/eller større reparationer — kun vedvarende luftdygtighed

2 500

3A

ETSOA

6 000

3B

ETSOA — kun vedvarende luftdygtighed

3 000


Tabel 8

Godkendelse af produktionsorganisation

(anført i subpart G i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012)

(EUR)

 

Godkendelsesgebyr

Tilsynsgebyr

Omsætning (9): under 1 mio. EUR

10 460

7 550

Mellem 1 000 000 og 4 999 999

58 000

36 790

Mellem 5 000 000 og 9 999 999

206 400

49 050

Mellem 10 000 000 og 49 999 999

309 600

73 600

Mellem 50 000 000 og 99 999 999

358 000

174 000

Mellem 100 000 000 og 499 999 999

417 600

232 000

Mellem 500 000 000 og 999 999 999

732 100

464 000

Over 999 999 999

2 784 000

2 207 000


Tabel 9

Godkendelse af vedligeholdelsesorganisation

(anført i bilag I, subpart F og bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 (10))

(EUR)

 

Godkendelsesgebyr (11)

Tilsynsgebyr (11)

Berørt personale: under 5

3 490

2 670

Mellem 5 og 9

5 810

4 650

Mellem 10 og 49

15 000

12 000

Mellem 50 og 99

24 000

24 000

Mellem 100 og 499

32 080

32 080

Mellem 500 og 999

44 300

44 300

Over 999

62 200

62 200

Tekniske vurderinger

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering (12)

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering (12)

A 1

12 780

12 780

A 2

2 910

2 910

A 3

5 810

5 810

A 4

580

580

B 1

5 810

5 810

B 2

2 910

2 910

B 3

580

580

C

580

580


Tabel 10

Godkendelse af organisation til uddannelse til vedligeholdelse

(anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 2042/2003)

 

Godkendelsesgebyr (EUR)

Tilsynsgebyr (EUR)

Berørt personale: under 5

3 490

2 670

Mellem 5 og 9

9 880

7 670

Mellem 10 og 49

21 260

19 660

Mellem 50 og 99

41 310

32 730

Over 99

54 400

50 000

 

Gebyr for anden og efterfølgende supplerende facilitet

3 330

2 500

Gebyr for anden og efterfølgende uddannelses

3 330

 

Gebyr for godkendelse af uddannelse

 

3 330

Tabel 11

Godkendelse af organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed

(anført i del M subpart G i bilag I til forordning (EF) nr. 2042/2003)

 

Fast gebyr (13) (EUR)

Godkendelsesgebyr

50 000

Tilsynsgebyr

50 000


Tekniske vurderinger

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering (14) (EUR) — Oprindelig godkendelse

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering (14) (EUR) — Tilsyn

A1 = flyvemaskine over 5,7 ton

12 500

12 500

A2 = flyvemaskine under 5,7 ton

6 250

6 250

A3 = helikoptere

6 250

6 250

A4: alle andre

6 250

6 250

Tabel 12

Accept af godkendelser svarende til »del 145«- og »del 147«-godkendelser i henhold til gældende bilaterale aftaler

(EUR)

Nye godkendelser, pr. ansøgning og pr. første periode på 12 måneder

1 700

Forlængelse af eksisterende godkendelser, pr. periode på 12 måneder

850

DEL II

Certificeringsopgaver og tjenesteydelser, der faktureres på timebasis

1.   Timesats

Timesats, der skal anvendes (EUR/t)

233 (15)


Timebasis i henhold til de pågældende opgaver (16):

Produktion uden godkendelse

Faktisk antal timer

Alternative metoder til efterlevelse af luftdygtighedsdirektiver (AD)

Faktisk antal timer

Valideringssupport (accept af EASA-certificering fra udenlandske myndigheders side)

Faktisk antal timer

EASA's accept af vedligeholdelseseftersynsrådets rapporter

Faktisk antal timer

Overførsel af certifikater

Faktisk antal timer

Bevis til godkendte uddannelsesorganisationer

Faktisk antal timer

Bevis til flyvemedicinske centre (AeMC)

Faktisk antal timer

Bevis til ATM-ANS-organisationer

Faktisk antal timer

Certifikat til organisationer, der uddanner flyveledere

Faktisk antal timer

Operative data i relation til typecertifikat, ændringer af typecertifikat og supplerende typecertifikat

Faktisk antal timer

EASA's accept af det operationelle evalueringsforums rapporter

Faktisk antal timer

Kvalifikationsbevis til flyvesimulatortræningsanordning

Faktisk antal timer

Godkendelse af flyvebetingelser for flyvetilladelse

3 timer

Administrativ genudstedelse af dokument

1 time

Eksportluftdygtighedsbevis (E-CoA) for CS 25-fly

6 timer

Eksportluftdygtighedsbevis (E-CoA) for andre fly

2 timer

2.   Timesats for tjenesteydelser andre end dem, der er fastsat i punkt 1

Timesats, der skal anvendes (EUR/t)

221 (17)

DEL III

Afgifter for klager

Afgifter for klager beregnes således: den faste afgift ganges med den anførte koefficient for den afgiftskategori, som den pågældende person eller organisation henhører under.

Fast afgift

10 000 EUR


Afgiftskategori for fysiske personer

Koefficient

 

0,1


Afgiftskategori for juridiske personer, efter klagerens økonomiske omsætning i euro

Koefficient

under 100 001

0,25

mellem 100 001 og 1 200 000

0,5

mellem 1 200 001 og 2 500 000

0,75

mellem 2 500 001 og 5 000 000

1

mellem 5 000 001 og 50 000 000

2,5

mellem 50 000 001 og 500 000 000

5

mellem 500 000 001 og 1 000 000 000

7,5

over 1 000 000 000

10

DEL IV

Årlig inflationsrate

Årlig inflationsrate, der skal anvendes:

EUROSTAT HICP (Alle emner) — EU 27 (2005 = 100)

Procentvis ændring/12 måneders gennemsnit

Værdi af den rate, der skal tages højde for:

Værdi af raten 3 måneder forud for gennemførelsen af indeksreguleringen

DEL V

Forklarende notat

1)

Certificeringsspecifikationer (CS), der er anført i dette bilag, er de specifikationer, der vedtages i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008, artikel 19, stk. 2, og offentliggøres i agenturets officielle publikation i henhold til EASA-afgørelse 2003/8 af 30. oktober 2003 (www.easa.europa.eu)

2)

»Store rotorluftfartøjer« henviser til CS 29 og CS 27 kat. A; »små rotorluftfartøjer« henviser til CS 27 med maksimal tilladt startvægt (MTOW) under 3 175 kg og begrænset til fire sæder inklusive piloten; »mellemstore rotorluftfartøjer« henviser til andre CS 27.

3)

I del I, tabel 1, 2 og 6, henviser værdierne af »dele og apparatur« til den relevante producents listepriser.

4)

MTOW for det oprindelige typecertifikat og efterfølgende for størstedelen (mere end 50 %) af de relaterede modeller, der er dækket af dette typecertifikat, bestemmer hvilken MTOW-kategori, der skal anvendes.

5)

Højtydende flyvemaskiner i vægtkategorien op til 5 700 kg (12 500 lbs) er de flyvemaskiner, der har en Mmo på mere end 0,6 og/eller en maksimal flyvehøjde over 25 000 fod. De opkræves betaling under kategorien »over 5 700 kg (12 500 lbs) op til 22 000 kg«.

6)

»Afledt model« betyder et ændret typecertifikat som defineret og anvendt af typecertifikatindehaveren.

7)

I del I, tabel 3 og 4, henviser »enkel«, »standard« og »kompleks« til følgende:

 

Enkel

Standard

Kompleks

EASA supplerende typecertifikat (STC)

EASA større konstruktionsændringer

EASA større reparationer

Supplerende typecertifikat, større konstruktionsændring eller reparation, der kun omfatter aktuelle og gennemprøvede begrundelsesmetoder, for hvilke et komplet sæt data (beskrivelse, tjekliste for efterlevelse og efterlevelsesdokumenter) kan sendes på ansøgningstidspunktet, og for hvilke ansøgeren har påvist erfaring, og som kan vurderes af projektcertificeringslederen alene eller med begrænset deltagelse af en enkelt faglig specialist

Alle andre supplerende typecertifikater, større konstruktionsændringer eller reparationer

Betydeligt (18) supplerende typecertifikat eller større konstruktionsændring

Valideret supplerende typecertifikat i henhold til en bilateral aftale

Grundlæggende (19)

Ikke-grundlæggende (19)

Ikke-grundlæggende supplerende typecertifikat (19), når certificeringsmyndigheden (19) har klassificeret ændringen som »betydelig« (18)

Valideret større konstruktionsændring i henhold til en bilateral aftale

Større konstruktionsændringer, når disse ikke accepteres automatisk (19) på niveau 2 (20)

Niveau 1 (19)

Større konstruktionsændring, når certificeringsmyndigheden (19) har klassificeret ændringen som »betydelig« (19) på niveau 1 (18)

Valideret større reparation i henhold til en bilateral aftale

Ikke relevant

(automatisk accept)

Reparationer på kritisk komponent (19)

Ikke relevant

8)

I del I, tabel 7 A, kategoriseres konstruktionsorganisationer som følger:

Konstruktionsorganisationer, aftaleområde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

DOA 1

Type certifikatindehavere

Meget komplekse/store

Komplekse/små-mellemstore

Mindre komplekse/meget små

DOA 2

STC/ændringer/reparationer

Ubegrænset

Begrænset

(tekniske områder)

Begrænset

(flystørrelse)

DOA 3

Mindre ændringer/reparationer

9)

I del I, tabel 7, 9 og 10, henviser antallet af ansatte til det personale, der beskæftiges ved aktiviteter under aftalens område.

10)

Certificering af produkter i henhold til de specifikke luftdygtighedsspecifikationer, de relaterede ændringer, reparationer og deres fortsatte luftdygtighed faktureres i overensstemmelse med tabel 1 til 6.

11)

Engangsrevisioner og/eller ændringer i flys flyvehåndbog faktureres som en ændring i det tilsvarende produkt.

12)

»Små luftskibe« henviser til

alle varmluftsluftskib uanset deres størrelse

gasluftskibe op til en volumen på 2 000 m3

»Mellemstore luftskibe« henviser til gasluftskibe med en volumen på mere end 2 000 m3 op til 15 000 m3

»Store luftskibe« henviser til gasluftskibe med en volumen på mere end 15 000 m3.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(2)  For afledninger, herunder betydelig(e) ændring(er) af typekonstruktionen, som beskrevet i subpart B i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, gælder gebyr for det respektive typecertifikat eller begrænsede typecertifikat som defineret i tabel 1.

(3)  For supplerende typecertifikater vedrørende betydelig(e) ændring(er), som beskrevet i subpart B i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, gælder gebyr for det respektive typecertifikat eller begrænsede typecertifikat som defineret i tabel 1.

(4)  For betydelige større ændringer, der vedrører betydelig(e) ændring(er) som defineret i subpart B i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, gælder gebyr for det respektive typecertifikat eller begrænsede typecertifikat som defineret i tabel 1.

(5)  De gebyrer, der er anført i denne tabel, gælder ikke for mindre ændringer og reparationer, der udføres af konstruktionsorganisationer i henhold til del 21A.263(c)(2) af subpart J i afdeling A i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012.

(6)  For fragtversioner af et fly med eget typecertifikat anvendes en koefficient på 0,85 for gebyret for den tilsvarende passagerudgave.

(7)  For indehavere af flere typecertifikater og/eller flere begrænsede typecertifikater anvendes en reduktion af det årlige gebyr på det andet og efterfølgende typecertifikater eller begrænsede typecertifikater i samme produktkategori som defineret ved MTOW eller ved værdien af dele og apparatur som vist i følgende tabel:

Produkt i samme kategori

Rabat på fast gebyr

1.

0 %

2.

10 %

3.

20 %

4.

30 %

5.

40 %

6.

50 %

7.

60 %

8.

70 %

9.

80 %

10.

90 %

11. og efterfølgende produkter

100 %

(8)  For fly, hvoraf der er registreret under 50 eksemplarer på verdensplan, faktureres aktiviteter vedrørende vedvarende luftdygtighed på timebasis med den timesats, der er anført i bilagets del II, punkt 1, op til niveauet for gebyret for den relevante kategori som defineret ved MTOW eller ved værdien af dele og apparatur. Det faste årlige gebyr gælder medmindre certifikatindehaveren fremlægger dokumentation for, at der er registreret under 50 eksemplarer på verdensplan. For produkter, dele og apparatur, der ikke er fly, vedrører begrænsningen det antal fly, på hvilke det pågældende produkt, den pågældende del eller det pågældende apparatur er installeret.

(9)  Den omsætning, der tages i betragtning, vedrører aktiviteter under aftalens område.

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1).

(11)  Det gebyr, der skal betales, skal sammensættes af det faste gebyr på basis af antal berørte ansatte plus det/de faste gebyr(er) på basis af teknisk vurdering.

(12)  For organisationer med flere A- og/eller B-vurderinger faktureres kun det højeste gebyr. For organisationer, der har en eller flere C- og/eller D-vurderinger faktureres alle vurderinger som gebyr for C-vurdering.

(13)  Det gebyr, der skal betales, skal sammensættes af det faste gebyr på basis af teknisk vurdering.

(14)  For organisationer med flere A-vurderinger faktureres kun det højeste gebyr.

(15)  Inklusive rejseomkostninger inden for medlemsstaterne

(16)  Listen over kategorier er ikke udtømmende. Listen over opgaver i denne del revideres periodisk. Det, at en opgave ikke er nævnt i denne del, bør ikke automatisk opfattes således, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ikke kan udføre opgaven.

(17)  Eksklusive rejseomkostninger

(18)  »Betydelig« defineres i afsnit 21A.101(b) i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 (og tilsvarende i FAA 14CFR 21.101 (b)).

(19)  »Grundlæggende«, »ikke-grundlæggende«, »niveau 1«, »niveau 2«, »kritisk komponent« og »certificeringsmyndighed« er defineret i den gældende bilaterale aftale, i henhold til hvilken valideringen finder sted.

(20)  Automatiske acceptkriterier hos EASA for niveau 2 større ændringer er defineret i den gældende bilaterale aftale, i henhold til hvilken valideringen finder sted.


Top