EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0115

Rådets direktiv 76/115/EØF af 18. december 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer

OJ L 24, 30.1.1976, p. 6–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 149 - 163
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 189 - 203
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 189 - 203
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 180 - 192
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 180 - 192
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 146 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 146 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 35 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; ophævet ved 32009R0661 . Latest consolidated version: 20/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/115/oj

31976L0115

Rådets direktiv 76/115/EØF af 18. december 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer

EF-Tidende nr. L 024 af 30/01/1976 s. 0006 - 0020
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0180
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 3 s. 0149
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0180
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0189
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0189


++++

RAADETS DIREKTIV

af 18 . december 1975

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne koeretoejer

( 76/115/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

De tekniske forskrifter , som motordrevne koeretoejer skal opfylde i henhold til de enkelte staters lovgivning , vedroerer bl.a . sikkerhedsselernes forankring ;

disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; det er noedvendigt , at alle medlemsstater - enten ved siden af eller i stedet for deres nuvaerende forskrifter - gennemfoerer ensartede bestemmelser navnlig med henblik paa , at EOEF-standardtypegodkendelse i overensstemmelse med Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil ( 3 ) kan anvendes for enhver type af koeretoejer ;

faelles forskrifter vedroerende kabinens indre , betjeningsorganernes udformning , taget , ryglaenene og bagsiden af saederne er fastsat i direktiv 74/60/EOEF ( 4 ) ; faelles forskrifter vedroerende den indvendige indretning med henblik paa styreapparatets opfoersel ved sammenstoed er fastsat i direktiv 74/297/EOEF ( 5 ) ; faelles forskrifter vedroerende saedernes modstandsdygtighed og forankring er fastsat i direktiv 74/408/EOEF ( 6 ) ; de oevrige forskrifter angaaende den indvendige indretning vil senere blive udstedt isaer for saa vidt angaar sikkerhedsseler , nakkestoetter og identifikation af betjeningsorganerne ;

tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende motordrevne koeretoejer omfatter en anerkendelse medlemsstaterne imellem af den kontrol , der udfoeres i hver af dem , paa grundlag af faelles forskrifter ; for at et saadant system skal kunne fungere tilfredsstillende , maa disse forskrifter anvendes af alle medlemsstater fra samme dato -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse paa forankring i motordrevne koeretoejer af sikkerhedsseler til fremadrettede saeder bestemt for voksne personer .

Artikel 2

Ved koeretoej forstaas i dette direktiv alle motordrevne koeretoejer af kategori M 1 ( defineret i bilag I til direktiv 70/156/EOEF ) , der er bestemt til faerdsel paa vej , og som har mindst 4 hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed paa mere end 25 km/t .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke naegte EOEF-standardtypegodkendelse eller national typegodkendelse af koeretoejer paa grund af sikkerhedsselernes forankring , saafremt forankringen svarer til forskrifterne i bilag I , III og IV .

Artikel 4

Medlemsstaterne kan ikke naegte eller forbyde salg , registrering , ibrugtagning eller anvendelse af koeretoejer paa grund af sikkerhedsselernes forankring , saafremt forankringen er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I , III og IV .

Artikel 5

Den medlemsstat , som har meddelt typegodkendelse , traeffer de noedvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om enhver aendring i en bestanddel eller et karakteristikum , der omhandles i bilag I , punkt 1.1 . De kompetente myndigheder i denne medlemsstat afgoer , om den aendrede koeretoejstype skal underkastes nye proever og en ny proeverapport udarbejdes . Fremgaar det af proeverne , at dette direktivs forskrifter ikke er overholdt , kan aendringen ikke godkendes .

Artikel 6

De aendringer , som er noedvendige for at tilpasse bilagenes forskrifter til de tekniske fremskridt , vedtages i overensstemmelse med den procedure , der er fastlagt i artikel 13 i direktiv 70/156/EOEF .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer inden den 1 . oktober 1976 de noedvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom .

De anvender disse bestemmelser fra og med den 1 . januar 1977 .

2 . Efter meddelelsen af dette direktiv underretter medlemsstaterne desuden Kommissionen om alle udkast til administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de paataenker at udstede paa det af dette direktiv omfattede omraade , i saa god tid , at Kommissionen kan fremsaette sine bemaerkninger hertil .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . december 1975 .

Paa Raadets vegne

M . TOROS

Formand

( 1 ) EFT nr . C 5 af 8 . 1 . 1975 , s . 41 .

( 2 ) EFT nr . C 47 af 27 . 2 . 1975 , s . 45 .

( 3 ) EFT nr . L 42 af 23 . 2 . 1970 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 38 af 11 . 2 . 1974 , s . 2 .

( 5 ) EFT nr . L 165 af 20 . 6 . 1974 , s . 16 .

( 6 ) EFT nr . L 221 af 12 . 8 . 1974 , s . 1 .

BILAG I

DEFINITIONER , BEGAERING OM EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE , EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE , SPECIFIKATIONER , AFPROEVNINGER , PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE , INSTRUKTIONER

1 . DEFINITIONER

I dette direktiv forstaas ved :

1.1 . " Koeretoejstype " med hensyn til sikkerhedsselernes forankring , koeretoejer , som ikke er vaesentligt forskellige , navnlig med hensyn til :

Dimensioner , former og materialer af de dele af koeretoejets stel eller saedets opbygning eller enhver anden del af koeretoejet , hvortil forankringerne faestnes .

1.2 . " Forankringer " , de dele af koeretoejets stel eller saedets opbygning eller enhver anden del af koeretoejet , hvortil sikkerhedsselerne fastgoeres .

1.3 . " Sikkerhedssele " eller " sele " , et arrangement af gjorde med lukkebeslag , justeringsanordning og befaestigelsesbeslag , der kan fastgoeres i et koeretoej , og udformet saaledes at det reducerer risikoen for kvaestelser for brugeren i tilfaelde af kollision eller pludselig reduktion af koeretoejets hastighed , idet det begraenser kroppens bevaegelsesmuligheder . Dette arrangement betegnes under et som et " saet " , idet denne betegnelse ogsaa daekker enhver anordning paa selen , der virker energiabsorberende , og retractorer .

1.4 . " Selestyr " , anordning , der aendrer gjordens stilling i overensstemmelse med baererens stilling .

1.5 . " Effektiv forankring " , det sted , der tjener til , for hver dels vedkommende , at bestemme sikkerhedsselens vinkel i forhold til baereren , som fastsat i punkt 4.4 ; det vil sige det sted , hvortil en sele skulle vaere faestnet for at give samme stilling som sikkerhedsselen har under brug - uanset om det er den faktiske forankring - afhaengigt af sikkerhedsselens form og den maade , hvorpaa den er fastgjort til forankringen .

For eksempel :

1.5.1 . Hvis der paa sikkerhedsselen er et fast stykke , der er faestnet til den nedre forankring , og som enten sidder fast eller kan dreje frit , er den effektive forankring , uanset saedets indstilling , det punkt , hvor gjorden er fastgjort til det fast stykke .

1.5.2 . Hvis der bruges et selestyr paa selve koeretoejet eller paa saedet , anses den effektive forankring for at vaere midtpunktet af selestyret dér , hvor gjorden gaar fra mod baereren , gjorden skal foelge en ret linje mellem den effektive forankring og baereren .

1.5.3 . Hvis selen gaar direkte fra baereren til en retractor , der er fastgjort til koeretoejet eller saedet uden et selestyr som mellemled , anses den effektive forankring for at vaere skaeringspunktet mellem oprulningsrullens akse og gjordens midterplan paa rullen .

1.6 . " Saede " , en anordning med sin montering , uanset om den indgaar som del af koeretoejets opbygning eller ej , der udgoer en sidderplads til en voksen person , idet betegnelsen daekker saavel et enkelt saede som den del af et udelt saede , der svarer til én siddeplads .

1.7 . " Udelt saede " , en anordning , komplet med beslag , der tjener som siddeplads for mindst to voksne personer .

1.8 . " Sammenhaengende saeder " , enten et saede af den udelte type eller adskilte saeder , der er monteret side om side ( det vil sige fastgjort paa en saadan maade , at et af saedernes forreste forankringer flugter med et andet saedes forreste eller bageste forankringer eller befinder sig mellem dettes forankringer ) , og som frembyder siddeplads til en eller flere voksne personer .

1.9 . " Klapsaede " , et hjaelpe-saede , beregnet til lejlighedsvis anvendelse og som normalt er slaaet op .

1.10 . " Saedetype " , en kategori af saeder , der ikke udviser vaesentlige indbyrdes forskelle paa foelgende punkter :

1.10.1 . Saedernes opbygning , udformning , maal og materiale .

1.10.2 . Indstillingssystemernes og alle laasesystemernes type og maal .

1.10.3 . Type og dimensioner for selernes forankring paa saeder og de beroerte dele af koeretoejets stel .

1.11 . " Saedets forankring " , det system , hvormed hele saedet er fastgjort til koeretoejets stel , herunder de beroerte dele af koeretoejets stel .

1.12 . " Indstillingsanordning " , den anordning , der goer det muligt at indstille saedet eller dets bestanddele , saaledes at det passer til den sidende legemsform . Denne indstillingsanordning kan navnlig muliggoere :

1.12.1 . En laengdeindstilling .

1.12.2 . En hoejdeindstilling .

1.12.3 . En vinkelindstilling .

1.13 . " Forskydningsanordning " , en anordning , der goer det muligt at foretage en vinkel - eller laengdeforskydning af saedet eller dets bestanddele , uden nogen fast mellemstilling , for at lette passagerernes adgang til koeretoejet .

1.14 . " Spaerreanordning " , en anordning , der sikrer fastholdelse af saedet og dele deraf i enhver brugsstilling , og som omfatter mekanismer til laasning a * ryglaenet i forhold til saedet og af saedet i forhold til koeretoejet .

2 . ANSOEGNING OM EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

2.1 . Ansoegning om EOEF-standardtypegodkendelse af en koeretoejstype med hensyn til sikkerhedsselernes forankring indgives af koeretoejets fabrikant eller hans repraesentant .

2.2 . Den skal ledsages af de nedenfor naevnte dokumenter i 3 eksemplarer og med foelgende angivelse :

2.2.1 . Tegninger over hele koeretoejets stel i en passende maalestok , der angiver forankringernes placering , og detailtegninger over forankringerne og den steldel , de er fastgjort til .

2.2.2 . Angivelse af arten af materialer , der kan have indflydelse paa forankringernes modstandsdygtighed .

2.2.3 . Teknisk beskrivelse af forankringerne .

2.2.4 . For forankringer , der er fastgjort til saedeopbygningen , vedlaegges en detaljeret beskrivelse af koeretoejstypen for saa vidt angaar saedernes konstruktion , deres forankring og deres indstillings - og spaerreanordninger .

2.2.5 . Tegninger af saederne , af deres forankring til koeretoejet og af deres indstillings - og spaerreanordninger , i passende maalestok og tilstraekkeligt detaljerede .

2.3 . Fabrikanten skal til raadighed for proeveanstalten stille enten et koeretoej , der er repraesentativt for den type , der skal godkendes , eller de dele af koeretoejet , der af den proeveanstalt , der foretager godkendelsesafproevningerne , betragtes som vaesentlige for afproevning af forankringerne .

3 . EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

3.1 . Et skema i overensstemmelse med den i bilag II anfoerte model vedlaegges EOEF-standardtypegodkendelsen .

4 . SPECIFIKATIONER

4.1 . Betegnelser ( se bilag III )

4.1.1 . H-punktet er et referencepunkt bestemt efter den i bilag IV til direktiv 74/60/EOEF anfoerte fremgangsmaade .

4.1.2 . Referencelinjen er en ret linje , der gaar gennem midtpunktet af forbindelseslinjen mellem hofteleddene og nakkeleddet paa den proevedukke , der er gengivet i bilag IV til direktiv 74/60/EOEF , og som svarer til en voksen mand af middelstoerrelse .

4.1.3 . Punkterne L1 og L2 er de nedre effektive forankringer .

4.1.4 . Punkt C er et punkt paa den lodrette linje gennem H og 450 mm over dette punkt .

4.1.5 . Vinklerne a1 og a2 er de vinkler , der dannes af et vandret plan gennem H og planer gennem H og henholdsvis L1 og L2 vinkelret paa det lodrette midterplan i koeretoejets laengderetning .

4.1.6 . S er afstanden i mm mellem den oevre effektive forankring og et referenceplan P parallelt med koeretoejets lodrette midterplan i laengderetningen og defineret paa foelgende maade :

4.1.6.1 . Hvis siddepositionen er tilstraekkelig defineret ved saedets form , er planet P lig saedets lodrette midterplan .

4.1.6.2 . I mangel af en tilstraekkelig definition af siddepositionen :

4.1.6.2.1 . Foererens referenceplan P er parallelt med koeretoejets lodrette midterplan og gaar lodret gennem rattets centrum , idet rattet , hvis det kan indstilles , er i midterstillingen .

4.1.6.2.2 . Forsaedepassagerens referenceplan P er symmetrisk med foererens .

4.1.6.2.3 . Referenceplanet P foer en af de bageste yderpladser er det af fabrikanten opgivne paa betingelse af , at foelgende graenser for afstanden A mellem koeretoejets midterplan og referenceplanet overholdes :

A * 200 mm hvis bagsaedet fra fabrikantens side kun er beregnet til 2 passagerer ,

A * 300 mm hvis bagsaedet er beregnet til 2 eller 3 passagerer .

4.2 . Almindelige specifikationer

4.2.1 . Forankringere boer vaere udformet , konstrueret og anbragt paa en saadan maade , at de :

4.2.1.1 . Tillader anbringelse af en egnet sikkerhedssele , idet forankringerne til de forreste pladser i siderne boer tillade anbringelse af sikkerhedsseler med retractor og en forbindelsesgjord til sidestolpen under saerligt hensyn til karakteristika for forankringernes modstandsdygtighed , med mindre fabrikanten leverer koeretoejet udstyret med andre typer sikkerhedsseler med retractorer . Hvis forankringerne kun passer til visse typer sikkerhedsseler , boer disses udformning angives paa det i punkt 3.1 naevnte skema .

4.2.1.2 . Reducerer risikoen for , at selen glider , naar den baeres korrekt , til et minimum .

4.2.1.3 . Reducerer risikoen for beskadigelse af gjorden ved kontakt med de fremspringende dele af koeretoejets stel eller saedets opbygning til et minimum .

4.2.2 . Naar det drejer sig om forankringsbeslag , der kan have én position for at tillade passagerer at stige ind i koeretoejet og en anden for at fastholde dem , skal disse specifikationer anvendes paa forankringsbeslag i fastholdelsespositionen .

4.3 . Fastsat mindste antal forankringer

4.3.1 . Ved de forreste pladser skal forefindes to nedre forankringer og en oevre .

4.3.1.1 . Ved de forreste pladser i midten anses to nedre forankringer som tilstraekkeligt , hvis vindspejlet ligger uden for den i bilag II til direktiv 74/60/EOEF definerede referencezone . For saa vidt angaar forankringerne , betragtes vindspejlet som del af referencezonen , hvis den kan komme i statisk kontakt med afproevningsanordningen efter den i samme bilag beskrevne metode .

4.3.1.2 . Indtil den 1 . januar 1979 kan hver plads i midten uanset punkt 4.3.1 og 4.3.1.1 . vaere forsynet med kun to nedre forankringer .

4.3.2 . Ved de bageste pladser ved siderne skal forefindes to nedre forankringer og en oevre ; hvis der ikke kan anbringes en oevre forankring , f.eks . i visse koeretoejer af cabriolettype eller med oplukkeligt tag , tillades dog to nedre forankringer .

4.3.3 . Ved alle de oevrige pladser med undtagelse af klapsaeder skal der vaere to nedre forankringer .

4.3.4 . For klapsaeder foreskrives der ikke forankringer . Hvis imidlertid koeretoejet har forankringer til saadanne saeder , skal de paagaeldende beslag vaere i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser .

4.4 . Anbringelse af sikkerhedsselernes forankringer

4.4.1 . Anbringelsen af den i punkt 4.3 fastsatte forankring skal opfylde foelgende krav :

4.4.2 . Almindeligt

4.4.2.1 . Forankringerne til en og samme sele kan enten alle monteres paa koeretoejets stel eller saedets opbygning , paa enhver anden del af koeretoejet , eller monteres fordelt paa disse anbringelsesmuligheder .

4.4.2.2 . To naboseler kan fastgoeres til samme forankring , saafremt proeveforskrifterne er opfyldt .

4.4.2.3 . Ved udelte saeder med forankringer til mindst to siddepladser skal de nedre forankringer enten indgaa i selve saedet eller monteres paa koeretoejets stel . Samme forskrifter gaelder for de oevre forankringer .

4.4.3 . De nedre effektive forankringers placering

4.4.3.1 . Vinklerne a1 og a2 skal vaere mellem 30 * og 80 * ved alle saedets normale koerestillinger . Hvis der for forsaedernes vedkommende ikke findes nogen saedeindstilling , eller hvis forankringerne er anbragt paa selve saedet , skal vinklerne a1 og a2 vaere 60 * mere eller mindre 10 * .

4.4.3.2 . For bagsaedernes vedkommende kan vinklerne a1 og a2 vaere mindre end det i punkt 4.4.3.1 angivne minimum , dog ikke mindre end 20 * .

4.4.3.3 . Afstanden mellem de to lodrette planer , der er parallelle med koeretoejets midterplan i laengderetningen , og som gaar gennem hver af de to nedre effektive forankringer L1 og L2 , maa for samme sele ikke vaere mindre end 350 mm .

Punkterne L1 og L2 skal befinde sig paa hver sin side af saedets midterplan i laengderetningen og i en afstand af mindst 120 mm fra dette .

4.4.4 . De oevre effektive forankringers placering

4.4.4.1 . Saafremt der er anvendt et selestyr eller en lignende anordning , og denne beroerer den oevre effektive forankrings position , bestemmes denne udfra forankringens stilling , naar gjordens midterlinje i laengderetningen gaar gennem punket J , som er defineret af punktet H og foelgende tre linjeafsnit :

HZ : Afsnit af referencelinjen , der opad fra punktet H maaler 530 mm ;

ZX : Afsnit af vinkelret linje paa koeretoejets lodrette midterplan , og som fra punktet Z i retning af forankringen maaler 120 mm ;

XJ : Afsnit af en fremadrettet linje vinkelret paa det af HZ og ZX definerede plan , og som fra punktet X maaler 60 mm .

4.4.4.2 . Hvis den oevre effektive forankring er anbragt bagved et plan gennem referencelinjen , der staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen , skal den befinde sig under et plan , FN , der staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen , og som danner en vinkel paa 65 * med referencelinjen . For bagsaedernes vedkommende kan denne vinkel vaere paa 60 * . Planet FN er anbragt saaledes , at det skaerer referencelinjen i et punkt D , saaledes at DH = 315 mm + 1,6 S .

Hvis den oevre effektive forankring er anbragt i eller foran et plan gennem referencelinjen , der staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen , skal den befinde sig under planet F1N1 , der staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen og danner en vinkel paa 65 * med referencelinjen . For bagsaedernes vedkommende kan denne vinkel vaere paa 60 * . Planet F1N1 er anbragt saaledes , at det skaerer referencelinjen i et punkt D' , saaledes at D'H = 315 mm + 1,8 S .

4.4.4.3 . Hvis den oevre effektive forankring er anbragt bagved et plan gennem referencelinjen , som staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen , skal den befinde sig bagved et plan FK , der staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen , og som skaerer referencelinjen i punktet B i en vinkel paa 120 * , saaledes at BH = 260 mm + 1,2 S .

Hvis den oevre effektive forankring er anbragt foran eller i et plan gennem referencelinjen , som staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen , skal den befinde sig bagved et plan F1K1 , der staar vinkelret paa saedets midterplan i laengderetningen og skaerer referencelinjen i en vinkel paa 120 * i punktet B' , saaledes at B'H = 260 mm + S .

4.4.4.4 . S maa ikke vaere mindre end 140 mm .

4.4.4.5 . Den oevre effektive forankring skal anbringes bag et lodret plan vinkelret paa koeretoejets * terplan i laengderetningen , og som gaar gennem punktet H som angivet i bilag III .

4.4.4.6 . Den oevre effektive forankring skal anbringes oven over et vandret plan gennem punktet C .

4.4.4.7 . Indtil den 1 . januar 1979 kan den oevre effektive forankring , uanset forskrifterne i punkt 4.4.4.6 , monteres inden for et omraade begraenset af det vandrette plan CY og planet CM , der staar vinkelret paa koeretoejets midterplan i laengderetningen og danner en vinkel paa 20 * med planet CY , saafremt koeretoejets form ikke tillader naevnte forankrings anbringelse oven over planet CY . Ryglaenet maa ikke vaere lavere end afstanden til det vandrette plan gennem C , og der skal monteres en holdeanordning , der kan hindre gjorden i at glide ned fra skulderen . Hvis afproevningen udfoeres efter forskrifterne i punkt 5 , skal gjordens stoettepunkt paa ryglaenet ligge over planet CM .

4.5 . Dimensioner af forankringsbeslagenes boltehuller

4.5.1 . Forankringsbeslagene skal have et gevindskaaret boltehul paa 11,11 mm ( 7/16 tomme ) 20 UNF 2 B .

5 . AFPROEVNING

5.1 . Almindeligt

5.1.1 . Forudsat at forskrifterne fra punkt 5.2 er opfyldt og i henhold til fabrikantens anmodning :

5.1.1.1 . kan afproevningerne foretages enten paa et koeretoejs rammekonstruktion eller paa et fuldt faerdigt koeretoej ,

5.1.1.2 . uanset om vinduer og doere et monterede , lukkede eller aabne ,

5.1.1.3 . ethvert element , der hoerer til koeretoejstypen , og som kan virke afstivende paa koeretoejets stel , kan vaere monteret .

5.1.2 . Saederne skal vaere monteret og anbragt i den koesels - eller brugsstilling , der af den proeveanstalt , som foretager godkendelsesafproevningerne , anses for at vaere den ugunstigste med hensyn til modstandsdygtighed . Saedernes stilling skal angives i proeverapporten . Ryglaenets vinkel i forhold til saedet , hvis det er indstilleligt , skal bestemmes som specificeret i punkt 2.2 i bilag IV til direktiv 74/60/EOEF .

5.2 . Fastgoerelse af koeretoejet

5.2.1 . Den metode , der anvendes til fastgoerelse af koeretoejet under afproevningen , maa ikke bevirke , at forankringerne eller forankringsomraaderne forstaerkes , eller at stellets normale deformering formindskes .

5.2.2 . En fastgoerelsesanordning anses for tilfredsstillende , naar den ikke paavirker en zone , der straekker sig over hele stellets bredde og , hvis stellet eller koeretoejet er blokeret eller fastgjort foran , i en afstand af mindst 500 mm fra den forankring , der afproeves , og hvis det er fastgjort bagtil , mindst 300 mm fra forankringen .

5.2.3 . Det tilraades at lade stellet hvile paa stoetter , som er anbragt tilnaermelsesvis lodret under hjulakslerne , eller hvis dette ikke er muligt , under ophaengningspunkterne .

5.3 . Afproevningsmetoder , almindeligt

5.3.1 . Alle forankringer for samme gruppe saeder boer afproeves samtidig .

5.3.2 . Traekkraften skal vaere fremadrettet i en vinkel af 10 * + 5 * over vandret i et plan parallelt med koeretoejets midterplan i laengderetningen .

5.3.3 . Belastningen skal ske i et saa kort tidsrum som muligt . Forankringerne skal modstaa den specificerede belastning i mindst 0,2 sek .

5.3.4 . De traekanordninger , der skal anvendes ved de under punkt 5.4 beskrevne afproevninger , er beskrevet i bilag IV .

5.3.5 . Forankringerne til pladser , der har oevre forankringer , skal underkastes afproevninger under foelgende forhold :

5.3.5.1 . Forreste pladser i siderne :

Forankringerne skal underkastes de i punkt 5.4.1 naevnte afproevninger , under hvilke de paavirkes ved hjaelp af en anordning , der har samme geometri som en trepunktsikkerhedssele omfattende retracter og forbindelsesgjord eller selestyr ved den oevre forankring , saavel som den i punkt 5.4.3 foreskrevne afproevning , efter hvilken belastningerne overfoeres til de to nedre forankringer ved hjaelp af en anordning , der har samme geometri som en hoftesele . De to afproevninger kan paa konstruktoerens begaering udfoeres paa to forskellige stel .

5.3.5.1.1 . Hvis retractoren ikke er faestnet til den ydre nedre forankring , eller hvis retractoren er faestnet til den oevre seleforankring , skal den nedre seleforankring ogsaa underkastes den i punkt 5.4.3 foreskrevne afproevning .

5.3.5.1.2 . I de i punkt 5.3.5.1.1 naevnte tilfaelde kan de i punkt 5.4.1 og 5.4.3 foreskrevne afproevninger paa konstruktoerens begaering udfoeres paa to forskellige stel .

5.3.5.2 . Bageste pladser i siderne og alle midterpladser :

Forankringerne underkastes de under punkt 5.4.2 naevnte afproevninger , under hvilke disse forankringer paavirkes ved hjaelp af en anordning , der har samme geometri som en trepunktsele uden retractor , og den under punkt 5.4.3 naevnte afproevning , under hvilke de nedre forankringer paavirkes ved hjaelp af en anordning , der har samme geometri som en hoftesele . De to afproevninger kan paa fabrikantens begaering udfoeres paa to forskellige konstruktioner .

5.3.5.3 . Naar en fabrikant leverer sit koeretoej monteret med sikkerhedsseler med retractorer , skal de tilsvarende forankringer uanset forskrifterne i punkt 5.3.5.1 og 5.3.5.2 underkastes en afproevning , under hvilken de paavirkes ved hjaelp af en anordning med samme geometri som de sikkerhedsseler , forankringerne skal godkendes til .

5.3.6 . Naar de bageste pladser ved siderne og midterpladserne ikke er forsynet med oevre forankringer , skal de nedre forankringer underkastes den i punkt 5.4.3 naevnte afproevning , under hvilken de paavirkes af en anordning med samme geometri som en hoftesele .

5.3.7 . Hvis koeretoejet er beregnet til andre anordninger , som forhindrer selerne i at blive forbundet direkte til forankringerne uden ruller eller lignende som mellemled , eller som noedvendiggoer forankringer ud over de i punkt 4.3 naevnte , skal sikkerhedsselen eller et arrangement af kabler , ruller osv . , der er repraesentativt for sikkerhedsseleudstyret , forbindes til forankringerne med en saadan anordning i koeretoejet , og forankringerne skal underkastes afproevninger i overensstemmelse med de i punkt 5.4 naevnte , alt efter omstaendighederne .

5.3.8 . Der kan benyttes en anden afproevningsmetode end den i punkt 5.3 . foreskrevne , men i saa tilfaelde skal dens ligevaerdighed godtgoeres .

5.4 . Saerlige afproevningsmetoder

5.4.1 . Afproevning naar der er tale om en 3-punktsele med retractor , der har en forbindelsesgjord til sidestolpe faestnet til den oevre forankring

5.4.1.1 . En trisse eller et forbindelseskabel eller en forbindelsesgjord , der er specielt tilpasset til at overfoere den kraft , der kommer fra traekmekanismen , eller den forbindelsesgjord , fabrikanten har stillet til raadighed , monteres paa oevre forankring .

5.4.1.2 . En afproevningsbelastning paa 1 350 daN mere eller mindre 20 daN anbringes paa traekmekanismen ( se bilag IV , fig . 2 ) , der er forbundet med forankringsbeslagene til samme sele ved hjaelp af en anordning med samme geometri som en saadan seles oevre torsogjord .

5.4.1.3 . Samtidig anbringes en traekkraft paa 1 350 daN mere eller mindre 20 daN paa en traekanordning ( se bilag IV , fig . 1 ) forbundet med de to nedre forankringer .

5.4.2 . Afproevning naar der er tale om en 3-punktsele uden retractor eller med retractor ved oevre forankring

5.4.2.1 . En afproevningsbelastning paa 1 350 daN mere eller mindre 20 daN anbringes paa en traekanordning ( se bilag V , fig . 2 ) forbundet med oevre forankring og den modstaaende nedre forankring til samme sele ; hvis fabrikanten har leveret en retractor til den oevre forankring , benyttes denne .

5.4.2.2 . Samtidig hermed paavirkes en traekanordning forbundet med de to nedre forankringer ( se bilag IV , fig . 1 ) med en traekkraft paa 1 350 daN mere eller mindre 20 daN .

5.4.3 . Afproevning naar der er tale om en hoftesele

En forsoegsbelastning paa 2 225 daN mere eller mindre 20 daN anbringes paa en traekanordning ( se bilag IV , fig . 1 ) , der er forbundet til de to nedre forankringer .

5.4.4 . Afproevninger naar forankringsbeslagene alle sidder paa de dele , der indgaar i saedets konstruktion eller er fordelt paa koeretoejets konstruktion og saedets konstruktion

5.4.4.1 . Alt efter omstaendighederne udfoeres de i punkterne 5.4.1 , 5.4.2 og 5.4.3 specificerede afproevninger , idet der for hvert saede og for hver gruppe af saeder tilfoejes den nedenfor angivne supplerende belastning .

5.4.4.2 . Foruden de i punkterne 5.4.1 , 5.4.2 og 5.4.3 angivne belastninger paavirker man saedets konstruktion med en vandret kraft i laengderetningen gennem saedets tyngdepunkt lig med 20 gange hele saedets vaegt .

5.5 . Afproevningsresultater

5.5.1 . Alle forankringer skal kunne holde til den i punkterne 5.3 og 5.4 fastsatte afproevning . Der kan tillades en varig deformering , herunder et delvist brud , af en forankring eller i det omraade , der omgiver den , saafremt den foreskrevne kraft er opretholdt i den fastsatte tid . Under afproevningen skal minimumsafstandene mellem de i punkt 4.4.3.3 naevnte nedre forankringer og de i punkterne 4.4.4.6 og 4.4.4.7 gentagne krav vedroerende de oevre effektive forankringer overholdes .

5.5.2 . I et koeretoej med 2 doere skal forskydnings - og spaerreanordningerne , der goer det muligt for bagsaedepassagererne at stige ud af koeretoejet , kunne betjenes med haanden , efter at traekkraftens paavirkning er ophoert .

5.5.3 . Efter afproevningerne opmaales enhver beskadigelse af forankringerne og af de konstruktionsdele , der har vaeret udsat for belastning under afproevningerne .

6 . PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

6.1 . Med henblik paa at efterproeve overensstemmelsen med den godkendte type foretages kontrol ved et tilstraekkeligt stort antal stikproever af seriefremstillede koeretoejer .

6.2 . Som almindelig regel indskraenker disse efterproevninger sig til opmaaling . Hvis det imidlertid er noedvendigt , underkastes koeretoejerne afproevningerne i henhold til punkt 5 herover .

7 . VEJLEDNING

For hvert koeretoej i overensstemmelse med den godkendte type skal fabrikanten klart angive i brugsvejledningen for koeretoejet :

- forankringernes placering ,

- hvilken type sikkerhedsseler forankringerne er beregnet til .

BILAG II

BLANKETMODEL

Myndighedens navn

BILAG TIL EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE FOR ET KOERETOEJ MED HENSYN TIL SIKKERHEDSSELERNES FORANKRING

( Artikel 4 , stk . 2 , og artikel 10 i Raadets direktiv af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejet og paahaengskoeretoejer dertil )

EOEF-Standardtypegodkendelse nr . ...

1 . Koeretoejets fabriks - eller firmamaerke ...

2 . Koeretoejstype ...

3 . Fabrikantens navn og adresse ...

4 . Navn og adresse paa fabrikantens repraesentant ( eventuelt ) ...

5 . Beskrivelse af de typer af sikkerhedsseler , det er tilladt at fastgoere til de forankringsbeslag , koeretoejet er udstyret med :

* Forankring fastgjort ( 1 ) *

* til koeretoejets stel * til saedets opbygning *

FORSAEDER * Hoejre saede nedre forankringer ydre * * *

* Hoejre saede nedre forankringer indre * * *

* Hoejre saede oevre forankring * * *

* Midtersaede nedre forankringer ydre * * *

* Midtersaede nedre forankringer indre * * *

* Midtersaede oevre forankring * * *

* Venstre saede nedre forankringer ydre * * *

* Venstre saede nedre forankringer indre * * *

* Venstre saede oevre forankring * * *

BAGSAEDER * Hoejre saede nedre forankringer ydre * * *

* Hoejre saede nedre forankringer indre * * *

* Hoejre saede oevre forankring indre * * *

* Midtersaede nedre forankringer hoejre * * *

* Midtersaede nedre forankringer venstre * * *

* Midtersaede oevre forankring * * *

* Venstre saede nedre forankringer hoejre * * *

* Venstre saede nedre forankringer venstre * * *

* Venstre saede oevre forankring * * *

Bemaerkninger : ...

6 . Beskrivelse af saederne ( 2 ) ...

7 . Beskrivelse af indstillings - , forskydnings - og spaerringsanordninger til saedet eller dele dertil ( 1 ) ...

8 . Beskrivelse af saedets forankring ( 2 ) ...

9 . Beskrivelse af sikkerhedsselens specialle type saafremt et forankringsbeslag er fastgjort til saedets ryglaen eller indbefatter en energifordelingsanordning ...

10 . Proeverapportens nummer ...

11 . Godkendelsen er meddelt/naegtet ( 3 ) ...

12 . Sted ...

13 . Dato ...

14 . Underskrift ...

15 . Foelgende materiale , der er forsynet med ovennaevnte standardtypegodkendelsesnummer , er vedlagt :

... tegninger , teknisk beskrivelse af forankringerne og af koeretoejets stel samt om fornoedent fotografier ,

... tegninger , teknisk beskrivelse af saederne og deres forankring paa koeretoejet , saedernes indstillings - og forskydnings - og laasesanordninger samt om fornoedent fotografier .

( 1 ) I tilsvarende rubrik anfoeres foelgende betegnelse(r ) :

" A " for en trepunktsele , ogsaa i det tilfaelde hvor en retractor er fastgjort direkte til forankringen uden selestyr til oevre forankring .

" B " for en hoftesele .

" S " for specielle seletyper ; typernes art angives i dette tilfaelde under " Bemaerkninger " .

" Ar " , " Br " eller " Sr " for en sele med retractor og selestyr .

" Ae " , " Be " eller " Se " for en sele med en energiabsorberende mekanisme .

" Are " , " Bre " eller " Sre " for en sele med retractor og selestyr samt en energiabsorberende anordning ved mindst 1 forankring .

( 2 ) Kun hvis forankringsbeslaget er anbragt paa saeder , eller hvis selens gjord hviler paa saedet .

( 3 ) Det ikke gaeldende overstreges .

BILAG III

DE EFFEKTIVE FORANKRINGERS MONTERINGSZONER : JFR . EFT

BILAG IV

TRAEKKRAFTSANORDNINGER : JFR . EFT

Top