Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1668

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1668 af 6. november 2018 om ændring af bilag I til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er tilladt (meddelt under nummer C(2018) 7207) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7207

OJ L 278, 8.11.2018, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1668/oj

8.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1668

af 6. november 2018

om ændring af bilag I til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er tilladt

(meddelt under nummer C(2018) 7207)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med samme forordning.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det endvidere fastsat, at der ved udarbejdelse og ajourføring af sådanne lister skal tages hensyn til EU-kontroller i tredjelande. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2) må tredjelande kun figurere på sådanne lister, hvis deres kompetente myndigheder fremlægger de nødvendige garantier for overensstemmelse eller ligestilling med Unionens foderstof- og fødevarelovgivning samt dyresundhedsbestemmelser.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/766/EF (3) er der fastsat lister over tredjelande og områder, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 854/2004, og som derfor er i stand til at garantere, at de i beslutning 2006/766/EF omhandlede produkter opfylder de sundheds- og hygiejnebetingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen til beskyttelse af forbrugernes sundhed, og dermed kan eksporteres til Unionen. Navnlig indeholder bilag I til nævnte beslutning en liste over tredjelande, hvorfra import til konsum af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er tilladt. Listen indeholder desuden oplysninger om restriktioner vedrørende sådan import fra visse tredjelande.

(4)

De seneste EU-kontroller i USA med henblik på evaluering af det eksisterende kontrolsystem for produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen fandt sted i 2015. Disse kontroller viser, sammen med de forsikringer, som USA's kompetente myndigheder har givet, at de betingelser for produktionen af toskallede bløddyr, der anvendes i delstaterne Massachusetts og Washington, giver tilsvarende garantier som dem, der er fastsat i den relevante EU-lovgivning. Import fra delstaterne Massachusetts og Washington i USA af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle bør derfor tillades. Kommissionen vil fastsætte de specifikke betingelser for eksport af nævnte produkter i et folkesundhedscertifikat.

(5)

Beslutning 2006/766/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2006/766/EF affattes oplysningerne vedrørende USA således:

»US

USA

Delstaterne Massachusetts og Washington«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).


Top