EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 af 23. oktober 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer for samt standardformularer og skemaer til indberetning af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1624

af 23. oktober 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer for samt standardformularer og skemaer til indberetning af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 (2) er der fastlagt en procedure for og et minimumssæt af skemaer til indberetning af oplysninger fra kreditinstitutter eller investeringsselskaber (i det følgende benævnt »institutter«) til afviklingsmyndigheder med henblik på udarbejdelse og iværksættelse af afviklingsplaner for institutter. Siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 har afviklingsmyndighederne høstet erfaringer med afviklingsplanlægning. Det er på grundlag af disse erfaringer nødvendigt at opdatere minimumssættet af skemaer til indsamling af oplysninger til afviklingsplanlægningsformål.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 har også til formål at udforme proceduren for og minimumssættet af skemaer til institutters indberetning af oplysninger til afviklingsmyndigheder på en måde, der gør det muligt for afviklingsmyndighederne at indsamle disse oplysninger på en ensartet måde i hele Unionen og at lette udvekslingen af oplysninger mellem de relevante myndigheder. Erfaringen viser imidlertid, at det kun delvist er lykkedes at sikre en harmoniseret tilgang til indsamling af disse oplysninger. Det er derfor nødvendigt at sikre, at afviklingsmyndighederne i hele Unionen regelmæssigt indsamler en vis minimumsmængde af centrale oplysninger vedrørende et institut eller en koncern. Dette er ikke til hinder for, at afviklingsmyndigheden kan indsamle supplerende oplysninger, som den måtte finde nødvendige for at kunne udarbejde og iværksætte afviklingsplaner eller for, jf. artikel 4 i direktiv 2014/59/EU, at fastsætte forenklede oplysningsforpligtelser.

(3)

For at sikre, at afviklingsplaner er baseret på et minimumssæt af data af konsekvent høj kvalitet og nøjagtighed, bør dataposterne i de indberetningsskemaer, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066, omdannes til en enkelt datapunktmodel, sådan som det er sædvane i forbindelse med tilsynsindberetning. Den enkelte datapunktmodel bør bestå af en struktureret fremstilling af dataposterne og identificere alle relevante forretningskoncepter med sigte på ensartet indberetning med henblik på afviklingsplanlægning og bør indeholde alle relevante specifikationer, der er nødvendige for yderligere udvikling af ensartede IT-indberetningsløsninger.

(4)

For at sikre kvaliteten, ensartetheden og nøjagtigheden af de dataposter, institutterne indberetter, bør dataposterne være underlagt fælles valideringsregler.

(5)

På grund af deres egenart ajourføres valideringsregler og datapunktdefinitioner regelmæssigt for at sikre, at de til enhver tid opfylder gældende forskriftsmæssige, analytiske og informationsteknologiske krav. Den tid, der i dag kræves til vedtagelse og offentliggørelse af den detaljerede enkelte datapunktmodel og valideringsreglerne, betyder imidlertid, at det ikke er muligt at foretage ændringer tilstrækkelig hurtigt til at sikre, at der altid forelægges ensartede oplysninger vedrørende afviklingsplaner i Unionen. Der bør af samme grund fastsættes strenge kvalitative kriterier for den detaljerede enkelte datapunktmodel og de detaljerede fælles valideringsregler, som vil blive offentliggjort elektronisk af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) på dennes websted.

(6)

De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne bør, jf. artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, samarbejde med henblik på at begrænse overlappende oplysningskrav til et minimum. I dette øjemed er der ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 indført en procedure for samarbejde mellem kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, som bør opretholdes, så de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne i fællesskab undersøger, om alle eller nogle af de nødvendige oplysninger allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed. I det omfang oplysningerne er tilgængelige for den kompetente myndighed, bør denne fremsende disse direkte til afviklingsmyndigheden.

(7)

På grund af omfanget af de ændringer, det er nødvendigt at foretage i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066, er det af hensyn til retssikkerheden og klarheden mest hensigtsmæssigt, at der vedtages en ny gennemførelsesforordning, og dermed at gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 ophæves.

(8)

Denne forordning er baseret på de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(9)

EBA har gennemført åbne offentlige høringer om de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der gennemførelsesmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af procedurer for og et minimumssæt af standardskemaer til indberetning til afviklingsmyndigheder af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udarbejde og iværksætte individuelle afviklingsplaner, jf. artikel 11 i direktiv 2014/59/EU, og koncernafviklingsplaner, jf. samme direktivs artikel 13.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »afviklingsenhed«: et af følgende:

a)

en enhed, der er etableret i Unionen, og som er identificeret af afviklingsmyndigheden i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (4) som en enhed, der er omfattet af afviklingshandlingerne i afviklingsplanen, eller

b)

et institut, der ikke tilhører en koncern underlagt konsolideret tilsyn i henhold til artikel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, og som er omfattet af afviklingshandlingerne i afviklingsplanen udarbejdet i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/59/EU

2)   »afviklingskoncern«: et af følgende:

a)

en afviklingsenhed og dens datterselskaber, som ikke:

i)

selv er afviklingsenheder eller

ii)

er datterselskaber af andre afviklingsenheder eller

iii)

er enheder, der er etableret i et tredjeland, og som ikke indgår i afviklingskoncernen i henhold til afviklingsplanen, og deres datterselskaber

b)

kreditinstitutter, der er permanent tilknyttet et centralt organ, det centrale organ og alle institutter, der er underlagt det centrale organs kontrol, hvis mindst én af disse enheder er en afviklingsenhed

3)   »koncerninstitut«: en koncernenhed, der er et kreditinstitut eller et investeringsselskab

4)   »relevant juridisk enhed«: en koncernenhed, der enten:

a)

udfører kritiske funktioner eller

b)

repræsenterer eller tilvejebringer mere end 5 % af et eller flere af følgende:

i)

koncernens samlede risikoeksponering, jf. artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (5)

ii)

koncernens samlede eksponeringsmål i tilknytning til gearingsgraden, jf. artikel 429, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013

iii)

koncernens driftsindtægter på konsolideret grundlag.

Artikel 3

Forelæggelse af centrale oplysninger i forbindelse med individuelle afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner

1.   Institutter og, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen, skal enten direkte eller gennem den kompetente myndighed indberette de oplysninger, der er angivet i skemaerne i bilag I, til afviklingsmyndighederne i overensstemmelse med det informationskonsolideringsniveau, den hyppighed og det format, der er fastsat i henholdsvis artikel 4, 5 og 6, og med instrukserne i bilag II.

2.   Hvis en afviklingsmyndighed eller, hvis der er tale om koncerner, en koncernafviklingsmyndighed, anvender forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4 i direktiv 2014/59/EU, underretter den de pågældende institutter eller modervirksomheder i Unionen om, hvilke oplysninger det ikke er nødvendigt at inkludere i indberetningen af oplysninger som omhandlet i nærværende artikels stk. 1. Den angiver, hvilke oplysninger der er tale om, ved at henvise til skemaerne i bilag I.

Artikel 4

Konsolideringsniveau for oplysningerne

1.   Institutter, der ikke er en del af en koncern, skal indberette de i artikel 3, stk. 1, omhandlede oplysninger, med undtagelse af de i skema Z 07.02 og Z 04.00 i bilag I angivne oplysninger, på individuel basis.

2.   For så vidt angår koncerner skal modervirksomheden i Unionen indberette de i artikel 3, stk. 1, omhandlede oplysninger i overensstemmelse med følgende specifikationer:

a)

de i skema Z 01.00 i bilag I angivne oplysninger vedrørende følgende:

i)

koncernenheder omfattet af dens konsoliderede regnskaber, der repræsenterer over 0,5 % af koncernens samlede aktiver eller passiver

ii)

koncerninstitutter, der repræsenterer over 0,5 % af den samlede risikoeksponering eller over 0,5 % af koncernens samlede egentlige kernekapital på basis af modervirksomheden i Unionens konsoliderede situation

iii)

koncernenheder, der udfører kritiske funktioner

b)

de i skema Z 02.00 og Z 03.00 i bilag I angivne oplysninger:

i)

for modervirksomheden i Unionen eller — hvis der er forskel — for hver enkelt afviklingsenhed på individuel basis

ii)

for hvert enkelt koncerninstitut, der er en relevant juridisk enhed og ikke falder ind under anvendelsesområdet for nr. i), på individuel basis, undtagen i tilfælde, hvor afviklingsmyndigheden har dispenseret helt fra anvendelsen af det individuelle minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45, stk. 11 eller 12, i direktiv 2014/59/EU for det pågældende institut

iii)

for modervirksomheden i Unionen på konsolideret grundlag eller — hvis der er forskel — for hver enkelt afviklingsenhed på basis af afviklingskoncernens konsoliderede situation

c)

de i skema Z 04.00 i bilag I angivne oplysninger vedrørende de indbyrdes finansielle forbindelser mellem alle relevante juridiske enheder

d)

de i skema Z 05.01 og Z 05.02 i bilag I angivne oplysninger:

i)

for modervirksomheden i Unionen eller — hvis der er forskel — for hver enkelt afviklingsenhed på individuel basis

ii)

for modervirksomheden i Unionen på konsolideret grundlag eller — hvis der er forskel — for hver enkelt afviklingsenhed på basis af afviklingskoncernens konsoliderede situation

e)

de i skema Z 06.00 i bilag I angivne oplysninger for modervirksomheden i Unionen på konsolideret grundlag vedrørende alle kreditinstitutter, der er relevante juridiske enheder

f)

de i skema Z 07.01 i bilag I angivne oplysninger særskilt for hver enkelt medlemsstat, hvor koncernen er aktiv

g)

de i skema Z 07.02, Z 07.03 og Z 07.04 i bilag I angivne oplysninger vedrørende de kritiske funktioner og centrale forretningsområder, der udføres/varetages af enhver koncernenhed

h)

de i skema Z 08.00 i bilag I angivne oplysninger vedrørende alle kritiske tjenester, som leveres til enhver koncernenhed, der figurerer i skema Z 01.00 i bilag I

i)

de i skema Z 09.00 i bilag I angivne oplysninger vedrørende alle finansielle markedsinfrastrukturer, for hvilke det gælder, at forstyrrelse af dem ville udgøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre udførelsen af en eller flere kritiske funktioner som angivet i skema Z 07 02

j)

de i skema Z 10.01 og Z 10.02 i bilag I angivne oplysninger vedrørende alle kritiske informationssystemer inden for koncernen.

Artikel 5

Hyppighed, referencedatoer og indberetningsfrister

1.   Institutter skal indberette de i artikel 3, stk. 1, omhandlede oplysninger senest den 30. april hvert år for den sidste dag i det foregående kalenderår eller i det relevante regnskabsår. Hvis den 30. april ikke er en hverdag, indberettes oplysningerne den følgende hverdag.

2.   Afviklingsmyndigheden giver de nødvendige kontaktoplysninger om, hvem hos afviklingsmyndigheden eller, hvis det er relevant, den kompetente myndighed oplysningerne skal sendes til.

3.   Institutter kan indberette ikke-reviderede tal. Hvis reviderede tal afviger fra indberettede ikke-reviderede tal, indberettes de ajourførte, reviderede tal hurtigst muligt. Ikke-reviderede tal er tal, som ikke er forsynet med en ekstern revisors påtegning, mens reviderede tal er tal, der er revideret af en ekstern revisor og forsynet med en revisionspåtegning.

4.   Rettelser til de indsendte indberetninger indberettes hurtigst muligt.

Artikel 6

Format for indberetning af oplysninger

1.   Institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen indberetter de i artikel 3, stk. 1, omhandlede oplysninger i de dataudvekslingsformater og -former, som afviklingsmyndighederne angiver, og overholder de datapunktdefinitioner, der er anført i den enkelte datapunktmodel i bilag III, og de valideringsregler, der er anført i bilag IV, samt følgende specifikationer:

a)

oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, inkluderes ikke i en indberetning af data

b)

numeriske værdier indberettes som fakta i overensstemmelse med følgende:

i)

datapunkter af typen »Pengebeløb« indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder

ii)

datapunkter af typen »Procent« udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler

iii)

datapunkter af typen »Heltal« indberettes uden decimaler og med en præcision svarende til enheder.

2.   De data, der indberettes af institutter eller, hvis der er tale om koncerner, af modervirksomheder i Unionen, kædes sammen med følgende oplysninger:

a)

referencedato for indberetningen

b)

indberetningsvaluta

c)

gældende regnskabsstandarder

d)

identifikator for den indberettende enhed

e)

konsolideringsniveau for oplysningerne, jf. artikel 4.

Artikel 7

Indberetning af supplerende oplysninger i forbindelse med individuelle afviklingsplaner eller koncernafviklingsplaner

1.   Hvis en afviklingsmyndighed eller en koncernafviklingsmyndighed vurderer, at oplysninger, der ikke er omfattet af et af skemaerne i bilag I, er nødvendige for at kunne udarbejde og iværksætte afviklingsplaner, eller hvis det format, som den kompetente myndighed giver supplerende oplysninger i i henhold til artikel 8, stk. 2, ikke er egnet til udarbejdelse eller iværksættelse af afviklingsplaner, anmoder afviklingsmyndigheden instituttet eller EU-moderselskabet om de pågældende oplysninger.

2.   I forbindelse med en anmodning i henhold til stk. 1 skal afviklingsmyndigheden:

a)

angive, hvilke supplerende oplysninger der skal indberettes

b)

under hensyntagen til mængden og kompleksiteten af de ønskede oplysninger nærmere angive en passende frist for, hvornår instituttet eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheden i Unionen skal indberette oplysningerne til afviklingsmyndigheden

c)

nærmere angive, i hvilket format institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen skal indberette oplysningerne til afviklingsmyndigheden

d)

præcisere, om oplysningerne skal indberettes på individuel basis eller på koncernniveau, og om de vedrører aktiviteter på lokalt plan, EU-plan eller verdensplan

e)

give de nødvendige kontaktoplysninger med henblik på fremlæggelse af de supplerende oplysninger.

Artikel 8

Samarbejde mellem de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne

1.   De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne undersøger i fællesskab, om alle eller nogle af de oplysninger, der skal indberettes til afviklingsmyndigheden i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 7, allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed.

2.   Hvis alle eller nogle af oplysningerne allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed, meddeler denne afviklingsmyndigheden de pågældende oplysninger i god tid.

3.   I den i stk. 2 omhandlede situation sikrer afviklingsmyndigheden, at institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen underrettes om, hvilke oplysninger der skal inkluderes i indberetningen af oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 1. Den angiver, hvilke oplysninger der er tale om, ved at henvise til skemaerne i bilag I.

Artikel 9

Overgangsperiode

1.   Uanset artikel 5, stk. 1, er indberetningsfristen for et regnskabsår, der slutter på en dato mellem den 1. januar og den 31. december 2018, senest den 31. maj 2019.

2.   Uanset artikel 5, stk. 1, er indberetningsfristen for et regnskabsår, der slutter på en dato mellem den 1. januar og den 31. december 2019, senest den 30. april 2020.

Artikel 10

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 ophæves.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 af 17. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer, standardformularer og skemaer for forelæggelse af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (EUT L 181 af 6.7.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


BILAG I

AFVIKLINGSSKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema eller gruppe af skemaer

Navn i kortform

 

 

OPLYSNINGER OM ENHEDEN, KONCERNSTRUKTUR OG AFHÆNGIGHEDSFORHOLD

 

1

Z 01.00

Organisatorisk struktur

ORG

 

 

OPLYSNINGER OM BALANCEFØRTE OG IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

 

2

Z 02.00

Udspecificering af forpligtelser

LIAB

3

Z 03.00

Krav til kapitalgrundlag

OWN

4

Z 04.00

Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser

IFC

5,1

Z 05.01

Store modparter (forpligtelser)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Store modparter (ikke-balanceført)

MCP 2

6

Z 06.00

Indskydergarantiordning

DIS

 

 

CENTRALE FORRETNINGSOMRÅDER, KRITISKE FUNKTIONER OG DERTIL KNYTTEDE INFORMATIONSSYSTEMER OG FINANSIELLE MARKEDSINFRASTRUKTURER

 

 

 

Kritiske funktioner og centrale forretningsområder

 

7,1

Z 07.01

Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde

FUNC 4

8

Z 08.00

Kritiske tjenester

SERV

 

 

FMI-tjenester — udbydere og brugere

 

9

Z 09.00

FMI-tjenester — Udbydere og brugere — Oversigt pr. kritisk funktion (FMI)

FMI 1

 

 

Informationssystemer

 

10,1

Z 10.01

Kritiske informationssystemer (generelle oplysninger)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Oversigt over informationssystemer

CIS 2


Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG)

Enhed

Direkte moderselskab

Navn

Kode

LEI-kode

Type enhed

Land

Omfattet af konsolideringsreglerne

Dispensation iht. CRR-forordningens artikel 7

Dispensation iht. CRR-forordningens artikel 10

Aktiver i alt

Samlet risikoeksponering

Eksponeringsværdi bag gearingsgraden

Regnskabsstandard

Bidrag til de samlede konsoliderede aktiver

Bidrag til den samlede konsoliderede risikoeksponering

Bidrag til den konsoliderede eksponeringsværdi bag gearingsgraden

Relevant juridisk enhed

Navn

Kode

LEI-kode

Aktiekapital

Stemmerettigheder i enheden

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB)

 

Modpart

I ALT

 

Husholdninger

Ikke-finansielle selskaber (SMV'er)

Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er)

Kreditinstitutter

Andre finansielle selskaber

Offentlige forvaltning og service & centralbanker

Ikke identificeret, noteret på en markedsplads

Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads

Heraf: koncernintern

Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne

Række

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

FORPLIGTELSER, DER ER UDELUKKET FRA BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Dækkede indskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Sikrede passiver — del, for hvilken der er stillet sikkerhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Forpligtelser over for kunder, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Betroede forpligtelser, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Forpligtelser over for institutter < 7 dage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Forpligtelser over for systemer/systemoperatører < 7 dage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Forpligtelser over for medarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Forpligtelser, der er kritiske for den daglige drift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder (hvis fortrinsret)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Forpligtelser over for indskudsgarantiordninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

FORPLIGTELSER, DER IKKE ER UDELUKKET FRA BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Indskud, udækkede, men foranstillede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Indskud, udækkede og ikke foranstillede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Forpligtelser på balancen hidrørende fra derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, inden modregning af sikkerhedsstillelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse, iberegnet estimerede »close-out amounts«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturerede obligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Usikret seniorgæld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Ikke-foranstillet seniorgæld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Efterstillede forpligtelser (der ikke indgår i kapitalgrundlaget)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

Heraf: restløbetid <= 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Andre MREL-nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

Heraf: restløbetid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Ikke-finansielle forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Resterende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

KAPITALGRUNDLAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Egentlig kernekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

Heraf: kapitalinstrumenter/aktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

Heraf: instrumenter, der rangerer på samme niveau som ordinære aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Hybrid kernekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Supplerende kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

SAMLEDE FORPLIGTELSER & KAPITALGRUNDLAG INKL. DERIVATFORPLIGTELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 — Krav til kapitalgrundlag (OWN)

 

Beløb eller procent

0010

SAMLET RISIKOEKSPONERING

0100

 

Bidrag til den samlede konsoliderede risikoeksponering

0110

 

KRAV TIL STARTKAPITAL OG GEARINGSGRAD

 

 

Startkapital

0210

 

Krav til gearingsgrad

0220

 

SAMLET SREP-KAPITALKRAV (TSCR)

0300

 

TSCR: som skal bestå af egentlig kernekapital

0310

 

TSCR: som skal bestå af kernekapital

0320

 

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

0400

 

Kapitalbevaringsbuffer

0410

 

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

0420

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

0430

 

Systemisk risikobuffer

0440

 

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

0450

 

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

0460

 

Overordnet kapitalkrav (OCR)

0500

 

OCR: som skal bestå af egentlig kernekapital

0510

 

OCR: som skal bestå af kernekapital

0520

 

OCR/søjle 2-vejledning (P2G)

0600

 

OCR og P2G: som skal bestå af egentlig kernekapital

0610

 

OCR og P2G: som skal bestå af kernekapital

0620

 


Z 04.00 — Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser (IFC)

Udsteder eller garanteret enhed

Kreditor, indehaver eller garantistiller

Indbyrdes finansielle forbindelser

Enhedens navn

Kode

Enhedens navn

Kode

Type

Udestående beløb

 

Heraf udstedt iht. 3.-landslovgivning

Heraf MREL-nedskrivningsrelevante

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 — Store modparter mht. forpligtelser (MCP 1)

Modpart

Type

Udestående beløb

Enhedens navn

Kode

Gruppe eller individuel kunde

Land

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 — Store ikke-balanceførte modparter (MCP 2)

Modpart

Type

Beløb

Enhedens navn

Kode

Gruppe eller individuel kunde

Land

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 — Indskydergarantiordning (DIS)

Juridisk enhed

Medlemskab af indskudsgarantiordning

Institutsikringsordning

Supplerende beskyttelse iht. aftalemæssig ordning

Enhedens navn

Kode

Indskudsgarantiordning

Dækkede indskud

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1)

Land:

 

 

 

Række

Økonomiske funktioner

Kvantitative data

Kritikalitetsvurdering

ID

Økonomisk funktion

Beskrivelse af økonomisk funktion

Markedsandel

Pengebeløb

Numerisk indikator

Virkning på markedet

Substituerbarhed

Kritisk funktion

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Indskud

0010

1,1

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Ikke-finansielle selskaber - SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Ikke-finansielle selskaber - ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Andre sektorer/modparter (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Andre sektorer/modparter (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Andre sektorer/modparter (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Udlån

0080

2,1

Husholdninger — udlån til boligkøb

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Husholdninger — andre udlån

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Ikke-finansielle selskaber - SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Ikke-finansielle selskaber - ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Andre sektorer/modparter (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Andre sektorer/modparter (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Andre sektorer/modparter (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Betalinger, kontanter, afvikling, clearing, deponeringstjenester

0160

3,1

Betalingstjenester til MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Betalingstjenester til ikke-MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Kontanttjenester

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Værdipapirafviklingstjenester

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

CCP-clearingtjenester

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Deponeringstjenester

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalmarkeder

0250

4,1

Derivater, der besiddes med handel for øje - OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Derivater, der besiddes med handel for øje - ikke-OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Sekundære markeder/handel (kun besiddelse med handel for øje)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Primære markeder/underwriting

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Engrosfinansiering

0320

5,1

Låntagning

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Derivater (aktiver)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Derivater (forpligtelser)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Andre typer produkter (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Andre typer produkter (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Andre typer produkter (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 — Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed (FUNC 2)

Kritiske funktioner

Juridisk enhed

Økonomisk betydning

Land

ID

Enhedens navn

Kode

Pengebeløb

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 — Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed (FUNC 3)

Centralt forretningsområde

Juridisk enhed

Centralt forretningsområde

Forretningsområde-ID

Beskrivelse

Enhedens navn

Kode

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 — Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde (FUNC 4)

Kritiske funktioner

Centralt forretningsområde

Land

Funktion-ID

Centralt forretningsområde

Forretningsområde-ID

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 — Kritiske tjenester (SERV)

Identifikator

Type tjeneste

Modtager af tjenesten

Tjenesteyder

Kritisk funktion

Substitution - estimeret tid

Adgang til aftaler — estimeret tid

Lovvalg

Afviklingssikker aftale

Enhedens navn

Kode

Enhedens navn

Kode

Del af koncernen

Land

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 — FMI-tjenester — Udbydere og brugere — Oversigt pr. kritisk funktion (FMI)

Bruger

Kritisk funktion

Leverandør

Lovvalg

Enhedens navn

Kode

Land

ID

Finansiel markedsinfrastruktur (FMI)

Deltagelsesform

Formidler

Beskrivelse af tjenesten

Systemtype

Navn

FMI-kode

Navn

Kode

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 — Kritiske informationssystemer (generelle oplysninger) (CIS 1)

Kritisk informationssystem

Koncernenhed, der er ansvarlig for systemet

System Identifikationskode

Navn

Type

Beskrivelse

Enhedens navn

Kode

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 — Oversigt over informationssystemer (CIS 2)

System Identifikationskode

Koncernenhed, der bruger systemet

Kritisk tjeneste

Kritisk funktion

Enhedens navn

Kode

Identifikator

Land

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


BILAG II

Instrukser

I.

Generelle instrukser 24

I.1

Struktur 24

I.2

Referencer 25

I.3

Regnskabsstandarder 25

I.4

Konsolideringsramme 25

I.5

Nummerering og andre konventioner 26

II.

Instrukser vedrørende de enkelte skemaer 26

II.1

Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG) 26

II.2

Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 — Krav til kapitalgrundlag (OWN) 36

II.4

Z 04.00 — Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser (IFC) 39

II.5

Z 05.01 og Z 05.02 — Store modparter (MCP) 41

II.6

Z 06.00 — Indskydergarantiordning (DIS) 44

II.7

Kritiske funktioner og centrale forretningsområder 47

II.8

Z 08.00 — Kritiske tjenester (SERV) 55

II.9

Z 09.00 — FMI-tjenester — Udbydere og brugere — Oversigt pr. kritisk funktion 59

II.10

Kritiske informationssystemer 61

I.   Generelle instrukser

I.1   Struktur

1.

Rammen består af 15 skemaer inddelt i 3 blokke:

1)

»Generelle oplysninger«, som giver et overblik over den organisatoriske struktur hos en koncern og dens enheder, fordelingen af aktiver og risikoeksponeringer. Denne blok består af skema »Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG)«

2)

»Oplysninger om balanceførte og ikke-balanceførte poster«, som giver finansielle oplysninger om forpligtelser, kapitalgrundlag, finansielle forbindelser mellem koncernenheder, forpligtelser over for store modparter og ikke-balanceførte poster modtaget fra store modparter samt indskydergarantiordningen. Denne blok består af 6 skemaer:

a)

»Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB)«

b)

»Z 03.00 — Krav til kapitalgrundlag (OWN)«

c)

»Z 04.00 — Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser (IFC)«

d)

To skemaer vedrørende store modparter, »Z 05.01 — Store modparter mht. forpligtelser (Z-MCP 1)« og »Z 05.02 — Store ikke-balanceførte modparter (Z-MCP 2)«.

e)

»Z 06.00 — Indskydergarantiordning (Z-DIS)«.

3)

»Kritiske funktioner«, som giver et overblik over kritiske funktioner og viser deres fordeling på juridiske enheder, centrale forretningsområder, kritiske tjenester, finansielle markedsinfrastrukturer og informationssystemer. Denne blok består af 7 skemaer:

4 skemaer vedrørende identifikation af kritiske funktioner og deres fordeling på centrale forretningsområder og koncernenheder, »Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (Z-FUNC 1)«, »Z 07.02 — Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed (Z-FUNC 2)«, »Z 07.03 — Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed (Z-FUNC 3)« og »Z 07.04 — Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde (Z-FUNC 4)«

»Z 08.00 — Kritiske tjenester (Z-SERV)«

»Z 09.00 — FMI-tjenester — Udbydere og brugere — Oversigt pr. kritisk funktion (FMI)«

2 skemaer vedrørende kritiske informationssystemer, »Z 10.01 — Kritiske informationssystemer (generelle oplysninger) (Z-CIS 1)« og »Z 10.02 — Oversigt over informationssystemer (Z-CIS 2)«.

I.2   Referencer

2.

I dette bilag bruges følgende forkortelser:

a)   »BCBS«: Baselkomitéen for Banktilsyn under Den Internationale Betalingsbank

b)   »CPMI«: Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer under Den Internationale Betalingsbank

c)   »FINREP«: skemaerne for finansielle oplysninger i bilag III og IV til samt de yderligere instrukser i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (1)

d)   »COREP (OF)«: bilag I (skemaer) og II (instrukser) til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

e)   »COREP (LR)«: bilag X (skemaer) og XI (instrukser) til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

f)   »FSB«: Rådet for Finansiel Stabilitet

g)   »IAS«: internationale regnskabsstandarder som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (2)

h)   »IFRS«: International Financial Reporting Standards som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002 (2)

i)   »LEI-kode«: en ID-kode for juridiske enheder (Legal Entity Identifier), som har til formål at gøre det muligt på verdensplan entydigt at identificere parter i finansielle transaktioner, som foreslået af Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) og godkendt af G20. Indtil det verdensomspændende LEI-system er fuldt ud operationelt, tildeles modparter midlertidige LEI-koder af en lokal enhed, der er blevet godkendt af »Regulatory Oversight Committee« (ROC). Yderligere oplysninger findes på følgende websted: www.leiroc.org. Hvis der for en given modpart findes en LEI-kode, skal den anvendes til at identificere denne modpart.

j)   »NGAAP« eller »nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper«: nationale regnskabssystemer udviklet i overensstemmelse med direktiv 86/635/EØF (3).

I.3   Regnskabsstandarder

3.

Medmindre andet er angivet i disse instrukser, skal institutter indberette alle beløb på basis af de regnskabssystemer, de anvender til indberetning af finansielle oplysninger i overensstemmelse med artikel 9-11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Institutter, der ikke skal indberette finansielle oplysninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, skal følge reglerne i deres respektive regnskabssystemer.

4.

For institutter, der indberetter i henhold til IFRS, er der indsat henvisninger til de relevante IFRS.

I.4   Konsolideringsramme

5.

Denne ramme omfatter, afhængigt af skemaet:

konsolidering på grundlag af regnskabskonsolidering (enheder, der indgår i de konsoliderede regnskaber i henhold til det gældende regnskabssystem)

tilsynskonsolidering (enheder omfattet af konsolidering i henhold til første del, afsnit II, kapitel 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (4)) for modervirksomheden i Unionen

konsolidering på afviklingsenhedsniveau for afviklingskoncernen.

6.

Institutter skal til hvert skema anvende den eller de relevante baser, jf. denne forordnings artikel 4.

I.5   Nummerering og andre konventioner

7.

Disse instrukser følger de konventioner for tekst, der er angivet nedenfor, når der henvises til kolonner, rækker og celler i skemaerne. Disse numeriske koder anvendes i vid udstrækning i valideringsreglerne.

8.

Følgende generelle notation anvendes i disse instrukser, når der henvises til et skemas kolonner, rækker og celler: {Skema;Række;Kolonne}.

9.

Ved valideringer i et skema, hvor kun datapunkter fra skemaet anvendes, henviser notationer ikke til et skema: {Række;Kolonne}.

10.

For så vidt angår skemaer med kun én kolonne henvises der kun til rækker: {Skema;Række}.

11.

En asterisk viser, at valideringen foretages for de angivne rækker eller kolonner.

12.

Hvis et oplysningselement ikke er relevant for de enheder, som indberetningen vedrører, udfyldes det pågældende felt ikke.

13.

Henvises der i disse instrukser til en primær nøgle, forstås med denne en kolonne eller en kombination af kolonner, der entydigt identificerer alle rækker i skemaet. En primær nøgle har en værdi, der er unik for hver enkelt række i skemaet. Den må ikke indeholde nulværdi.

II.   Instrukser vedrørende de enkelte skemaer

II.1   Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG)

II.1.1   Generelt

14.

Dette skema giver et overblik over koncernens juridiske struktur og ejerforhold. Der skal indberettes ét enkelt skema vedrørende alle koncernenheder, der overholder den minimumstærskel, der er fastsat i denne forordnings artikel 4, stk. 2, litra a). Kun juridiske enheder skal identificeres i dette skema.

II.1.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Instrukser

0010-0160

Enhed

0010

Navn

Enhedens navn. Officielt navn, som det fremgår af selskabsdokumenterne, herunder angivelse af den juridiske form.

0020

Kode

Enhedens kode. For institutter er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne. Koden skal altid have en værdi.

0030

LEI-kode

Enhedens 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode, hvis den foreligger.

0040

Type enhed

Enhedens type angives som et af følgende (i sekventiel rækkefølge):

a)

»Kreditinstitut«

Denne kategori omfatter kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, bortset fra de enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU (5).

b)

»Investeringsselskab, som er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU«

Denne kategori omfatter investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

c)

»Investeringsselskab, som ikke er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU«

d)

»Finansieringsinstitut«

Denne kategori omfatter finansieringsinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26), i forordning (EU) nr. 575/2013, bortset fra dem, der klassificeres som »holdingselskab«, jf. litra e) nedenfor.

e)

»Holdingselskab«

Denne kategori omfatter følgende:

Finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i forordning (EU) nr. 575/2013

Blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i forordning (EU) nr. 575/2013

Blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i forordning (EU) nr. 575/2013

Finansielle moderholdingselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 575/2013

Finansielt moderholdingselskab i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 31), i forordning (EU) nr. 575/2013

Blandet finansielt moderholdingselskab i en medlemsstat som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 32), i forordning (EU) nr. 575/2013

Blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) nr. 575/2013.

f)

»Forsikringsselskab«

Denne kategori omfatter forsikringsselskaber som defineret i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (6).

g)

»Anden type enhed«, hvis enheden ikke er omfattet af nogen af ovenstående kategorier.

0050

Land

Tobogstavskoden efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor enheden har sit hjemsted, hvilket kan være en medlemsstat eller et tredjeland.

0060

Inkluderet i tilsynsområdet

Anvend følgende forkortelser:

 

Y — Ja

 

N — Nej

0070

Dispensation iht. CRR-forordningens artikel 7

Anvend følgende forkortelser:

 

Y — hvis den kompetente myndighed har dispenseret fra anvendelsen af artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 i henhold til samme forordnings artikel 7

 

N — hvis det ikke er tilfældet.

0080

Dispensation iht. CRR-forordningens artikel 10

Anvend følgende forkortelser:

 

Y — hvis den kompetente myndighed har dispenseret i henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

N — hvis det ikke er tilfældet.

0090

Aktiver i alt

Aktiver i alt som defineret for FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Samlet risikoeksponering

Den samlede risikoeksponering som defineret for COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Denne post indberettes ikke for enheder, der ikke er institutter, eller enheder, der er omfattet af en dispensation i henhold til artikel 7 eller artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.

0110

Eksponeringsværdi bag gearingsgraden

Samlet eksponeringsværdi bag gearingsgraden som defineret for COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Denne post indberettes ikke for enheder, der ikke er institutter, eller enheder, der er omfattet af en dispensation i henhold til artikel 7 eller artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.

0120

Regnskabsstandard

Regnskabsstandarder, der anvendes af virksomheden. Anvend følgende forkortelser:

IFRS

nGAAP

0130

Bidrag til de samlede konsoliderede aktiver

Beløb, som enheden bidrager med til de samlede konsoliderede aktiver for den koncern, indberetningen vedrører.

0140

Bidrag til den samlede konsoliderede risikoeksponering

Beløb, som enheden bidrager med til den samlede konsoliderede risikoeksponering for den koncern, indberetningen vedrører.

0150

Bidrag til den konsoliderede eksponeringsværdi bag gearingsgraden

Beløb, som enheden bidrager med til den samlede eksponeringsværdi bag gearingsgraden for den koncern, indberetningen vedrører.

0160

Relevant juridisk enhed

Hvorvidt enheden er en relevant juridisk enhed i henhold til definitionen i denne forordnings artikel 2.

0170-0210

Direkte moderselskab

Enhedens direkte moderselskab. Kun et direkte moderselskab, der har mere end 5 % af stemmerettighederne i enheden, skal indberettes.

Hvis enheden har mere end ét direkte moderselskab, indberettes kun det direkte moderselskab, der har den største kapitalandel — eller den største andel af stemmerettighederne, hvis det er relevant.

0140

Navn

Navnet på enhedens direkte moderselskab

0150

Kode

Det direkte moderselskabs kode. For institutter er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne. Koden skal altid have en værdi.

0160

LEI-kode

Enhedens 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode, hvis den foreligger.

0170

Aktiekapital

Det direkte moderselskabs aktiekapital i enheden, ekskl. reserver.

0180

Stemmerettigheder i enheden

Det direkte moderselskabs procentuelle andel af stemmerettighederne i enheden.

Denne oplysning er kun påkrævet, hvis én aktie ikke er lig med én stemme (således at stemmerettighederne ikke svarer til aktiekapitalen).

II.2   Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB)

II.2.1   Generelt

15.

I dette skema skal der gives en detaljeret udspecificering af forpligtelsesstrukturen i enheden eller koncernen. Forpligtelserne opdeles i hhv. forpligtelser, der er udelukket fra bail-in, og forpligtelser, der ikke er udelukket fra bail-in. Der foretages yderligere opdeling efter forpligtelseskategori, modpartsklasse og løbetid.

16.

Hvor der foretages en opdeling efter løbetid i dette skema, er restløbetiden tidsrummet indtil den kontraktlige udløbsdato eller, hvis indehaveren af et instrument eksplicit eller implicit, i henhold til aftale eller lovgivning, har ret til tilbagebetaling på et tidligere tidspunkt, indtil den dato, hvor en sådan ret først opstår. Mellemliggende betalinger af afdrag på hovedstol opdeles i de respektive løbetidskurver. I givet fald betragtes løbetiden separat for hovedstolen og for påløbne renter.

17.

Beløb, der indberettes i dette skema, er som standard udestående beløb. Det udestående beløb for en fordring eller et instrument er summen af fordringens eller instrumentets hovedstol og påløbne renter. Det udestående beløb er lig med værdien af den fordring, kreditor ville kunne anmelde i forbindelse med insolvensbehandling.

18.

Som undtagelse fra foregående stykke skal forpligtelser på balancen hidrørende fra derivater (indberettet i række 0330) indberettes som balanceværdier. Balanceværdien er balanceværdien som defineret til FINREP-formål i henhold til enten IFRS eller nGAAP, alt efter hvad der er relevant. Ellers anvendes de tal, der bruges i nGAAP-indberetningssystemer.

II.2.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Instrukser

0010

Husholdninger

FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra f)

Enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af forbrugere samt producenter af varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget forbrug og som producenter af markedsmæssige varer og ikke-finansielle og finansielle tjenester, såfremt de ikke udøver deres aktiviteter i egenskab af kvasi-selskaber. Dette omfatter non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger, som hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af ikke-markedsmæssige varer og tjenester rettet mod bestemte grupper af husholdninger.

0020

Ikke-finansielle selskaber (SMV'er)

Afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 (7); FINREP, bilag V, del 1, punkt 5, litra i)

Virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR.

0030

Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er)

FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra e)

Selskaber og kvasi-selskaber, der ikke beskæftiger sig med finansiel formidling, men hvis hovedaktivitet er produktion af markedsmæssige varer og ikke-finansielle tjenester, jf. Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 (8).

Omfatter ikke »SMV'er« indberettet i kolonne 0020.

0040

Kreditinstitutter

FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra c)

Kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 og multilaterale udviklingsbanker.

0050

Andre finansielle selskaber

FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra d)

Alle finansielle selskaber og kvasi-selskaber, bortset fra kreditinstitutter, som f.eks. investeringsselskaber, investeringsfonde, forsikringsselskaber, pensionsfonde, institutter for kollektiv investering og clearinginstitutter samt øvrige finansielle formidlere, finansielle hjælpeenheder og koncerntilknyttede finansieringsinstitutter og pengeudlånere.

0060

Offentlige forvaltning og service & centralbanker

FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra a) og b)

Centralbanker og centralregeringer, statslige eller regionale myndigheder og lokale myndigheder, herunder administrative organer og ikke-kommercielle virksomheder, men ekskl. offentlige foretagender og private selskaber, der indehaves af sådanne forvaltninger, som driver kommerciel virksomhed (som skal indberettes under »kreditinstitutter«, »andre finansielle selskaber« eller »ikke-finansielle selskaber« afhængigt af deres aktivitet), samt sociale kasser og fonde og internationale organisationer, som f.eks. Den Europæiske Union, Den Internationale Valutafond og Den Internationale Betalingsbank.

0070

Ikke identificeret, noteret på en markedsplads

Beløbene skal henføres til denne kolonne, hvis identiteten på indehaveren af et værdipapir, på grund af instrumenternes notering på en markedsplads, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, ikke er kendt.

0080

Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads

Beløbene skal henføres til denne kolonne, hvis identiteten på indehaveren af et værdipapir, uden at instrumenterne er noteret på en markedsplads, ikke er kendt, uden at yderligere opdeling af modparter er påkrævet. Enheder skal gøre deres yderste for at identificere modparter og begrænse brugen af denne kolonne til et minimum.

0090

I alt

0100

Heraf: koncernintern

Forpligtelser over for enheder, der indgår i de konsoliderede regnskaber for det øverste moderselskab (i modsætning til den lovbestemte konsolideringsramme).

0110

Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne

Her indberettes forpligtelser (bruttobeløb), der er underlagt lovgivningen i et tredjeland og/eller er udstedt af koncernenheder etableret i tredjelande. Koncerninterne forpligtelser medtages ikke.

Hvis afviklingsmyndigheden har bekræftet, at den finder det godtgjort, jf. artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (9), at en afgørelse fra en afviklingsmyndighed om at nedskrive eller konvertere en forpligtelse vil træde i kraft i henhold til dette tredjelands lovgivning, indberettes den pågældende forpligtelse ikke i dette felt.


Række

Instrukser

0100

Forpligtelser, der er udelukket fra bail-in

I artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU hedder det: »Afviklingsmyndigheder må ikke gøre brug af deres nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser i forhold til følgende passiver, uanset om de er omfattet af en medlemsstats eller tredjelands lovgivning«.

0110

Dækkede indskud

De samlede dækkede indskud som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU (10), bortset fra midlertidigt høje balancer som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 2.

0120

Sikrede passiver — del, for hvilken der er stillet sikkerhed

Artikel 44, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU

Sikrede passiver, herunder genkøbsaftaler (repo-forretninger), dækkede obligationer og passiver i form af finansielle instrumenter, som udgør en integreret del af sikkerhedspuljen, og som i henhold til national ret er sikret på en måde svarende til dækkede obligationer.

Hverken forpligtelsen til at sikre, at alle sikrede aktiver i tilknytning til en sikkerhedspulje med dækkede obligationer er uberørte, holdes adskilt og finansieres i tilstrækkeligt omfang, eller undtagelsen omhandlet i artikel 44, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU er til hinder for, at afviklingsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, udøver disse beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller en forpligtelse, for hvilken der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Et sådant udækket beløb af disse sikrede passiver indberettes ikke i denne række, men derimod i række 0340, efter yderligere opdeling.

Centralbankforpligtelser, der er dækket af en sikkerhedspulje (f.eks. primære markedsoperationer, langfristede markedsoperationer, målrettede langfristede markedsoperationer osv.), betragtes som sikrede passiver.

En særlig type forpligtelser er positioner vedrørende sikkerhedsstillelse (f.eks. kontant sikkerhed) modtaget og opført på balancen. Hvis sådanne positioner vedrørende sikkerhedsstillelse er juridisk bundet til en aktivposition, skal de behandles som sikrede passiver i denne indberetning.

0130

Forpligtelser over for kunder, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens

Artikel 44, stk. 2, litra c), i direktiv 2014/59/EU

Enhver forpligtelse, der opstår som følge af instituttets eller enhedens, jf. artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU, besiddelse af kunders aktiver eller penge, herunder kunders aktiver eller penge, der er deponeret på vegne af investeringsinstitutter som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (11) eller af AIF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (12), under forudsætning af at kunden er beskyttet i henhold til gældende insolvensret.

0140

Betroede forpligtelser, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens

Artikel 44, stk. 2, litra d), i direktiv 2014/59/EU

Enhver forpligtelse, der opstår som følge af et tillidsforhold mellem instituttet eller enheden som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU (som administrator) og en anden person (som begunstiget), under forudsætning af at den begunstigede er beskyttet i henhold til gældende insolvens- eller civilret.

0150

Forpligtelser over for kreditinstitutter < 7 dage

Artikel 44, stk. 2, litra e), i direktiv 2014/59/EU

Forpligtelser over for kreditinstitutter, bortset fra enheder, der indgår i samme regnskabsgruppe, med en oprindelig løbetid på mindre end syv dage.

0160

Forpligtelser over for systemer/systemoperatører < 7 dage

Artikel 44, stk. 2, litra f), i direktiv 2014/59/EU

Forpligtelser med en restløbetid på mindre end syv dage over for systemer eller systemoperatører, der er betegnet som sådanne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (13), eller deltagere heri og som følge af deltagelse i et sådant system.

0170

Forpligtelser over for medarbejdere

Artikel 44, stk. 2, litra g), nr. i), i direktiv 2014/59/EU

Forpligtelser over for en medarbejder som følge af et løntilgodehavende, pensionsydelser eller anden fast godtgørelse, undtagen den variable del af lønnen, som ikke er reguleret ved kollektive overenskomster. Dette gælder dog ikke for den variable del af lønnen for væsentlige risikotagere som omhandlet i artikel 92, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

0180

Forpligtelser, der er kritiske for den daglige drift

Artikel 44, stk. 2, litra g), nr. ii), i direktiv 2014/59/EU

Forpligtelser over for en kommerciel eller handelsmæssig kreditor som følge af levering til instituttet eller enheden som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU af varer eller tjenester, der er af kritisk betydning for instituttets daglige aktiviteter, herunder IT-tjenester, forsyninger og leje, servicering og vedligeholdelse af lokaler.

0190

Forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder (hvis fortrinsret)

Artikel 44, stk. 2, litra g), nr. iii), i direktiv 2014/59/EU

Forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder, såfremt disse forpligtelser har fortrinsret i henhold til gældende ret.

0200

Forpligtelser over for indskudsgarantiordninger

Artikel 44, stk. 2, litra g), nr. iv), i direktiv 2014/59/EU

Forpligtelser over for indskudsgarantiordninger som følge af forfaldne bidrag i overensstemmelse med direktiv 2014/49/EU.

0300

Forpligtelser, der ikke er udelukket fra bail-in

Dette er summen af række 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 og 0400.

0310

Indskud, udækkede, men foranstillede

Artikel 108 i direktiv 2014/59/EU

Indskud som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2014/49/EU, der ikke opfylder betingelserne for udelukkelse fra bail-in (artikel 44, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU), men som er omfattet af muligheden for præferencebehandling i overensstemmelse med artikel 108 i direktiv 2014/59/EU.

0320

Indskud, udækkede og ikke foranstillede

Indskud som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2014/49/EU, der ikke opfylder betingelserne for udelukkelse fra bail-in eller præferencebehandling i henhold til artikel 44, stk. 2, litra a), eller artikel 108 i direktiv 2014/59/EU.

0330

Forpligtelser på balancen hidrørende fra derivater

Regnskabsværdien af forpligtelser hidrørende fra derivater — for det samlede beløb i overensstemmelse med FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, inden modregning af sikkerhedsstillelse

Som standard summen af nettomarkedsværdien af alle derivatforpligtelser pr. kontraktlig nettinggruppe. Kun hvis nettomarkedsværdien af en nettinggruppe er en forpligtelse, indberettes nettinggruppen. I denne forbindelse gælder det, at derivater, der ikke er omfattet af nettingaftaler, skal behandles som én enkelt aftale, dvs. som om der var tale om en nettinggruppe med kun ét derivat.

0332

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse

For værdiansættelsen i række 0331 vil der skulle foretages en justering for sikkerhed stillet for at sikre denne eksponering, hvilket resulterer i summen af disse nettomarkedsværdier efter modregning af sikkerhedsstillelse til markedsværdien.

0333

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse, iberegnet estimerede »close-out amounts«

I overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning 2016/1401 (14) vedrørende værdiansættelse af forpligtelser hidrørende fra derivater et supplerende »close-out amount«, som dækker de tab eller omkostninger, der påføres derivatmodparter, eller de gevinster, disse realiserer, ved at genanskaffe eller opnå den økonomiske modværdi af aftalernes væsentlige vilkår og parternes optionsret, hvad angår de opsagte aftaler.

De skøn, der er påkrævet til fastlæggelse af et »close-out amount« i overensstemmelse med ovennævnte forordning, kan være temmelig vanskelige at foretage på individuel basis. Der kan af samme grund i stedet anvendes proxy-værdier, som kan være baseret på tilgængelige data såsom de tilsynsmæssige krav vedrørende markedsrisiko. Hvis det viser sig at være umuligt at beregne et »close-out amount« for derivatforpligtelserne, skal det indberettede beløb være det samme som det beløb, der indberettes i række 0332.

0334

Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting

Nettogældspositionerne for derivater under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting i artikel 429 i forordning (EU) nr. 575/2013 (vedrørende beregningen af det samlede eksponeringsmål i tilknytning til gearingsgraden) skal indberettes.

0340

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed

Sikrede passiver eller passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Dette omfatter den underkollateraliserede del af forpligtelser omfattet af sikkerhedsstillelse, f.eks. den underkollateralisede del af dækkede obligationer eller repo-forretninger.

0350

Strukturerede obligationer

Strukturerede obligationer defineres til dette formål som gældsforpligtelser, der indeholder en indbygget derivatkomponent, med afkast, der er knyttet til et underliggende værdipapir eller indeks (offentligt eller skræddersyet, såsom aktier eller obligationer, »fixed income-renter« eller kredit, valuta, råvarer osv.). Strukturerede obligationer omfatter ikke gældsinstrumenter, der udelukkende omfatter call- eller put-optioner, dvs. instrumentets værdi afhænger ikke af en indbygget derivatkomponent.

0360

Usikret seniorgæld

Dette omfatter alle usikrede seniorinstrumenter, der ikke indgår i kategorien strukturerede obligationer.

0365

Ikke-foranstillet seniorgæld

Beløbet for enhver af følgende forpligtelser:

Usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, der opfylder betingelserne i artikel 108, stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 3, i direktiv 2014/59/EU

Usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 108, stk. 5, første afsnit, litra b), i direktiv 2014/59/EF eller

Gældsinstrumenter med den laveste prioritet blandt almindelige usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 108, stk. 7, i direktiv 2014/59/EU, for hvilke en medlemsstat, i overensstemmelse med samme stykke, har fastsat, at de har den samme prioritet som fordringer, der opfylder betingelserne i artikel 108, stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 3, i direktiv 2014/59/EU.

0370

Efterstillede forpligtelser

Forpligtelser, der i henhold til national insolvensret først vil blive tilbagebetalt, efter at alle klasser af simple kreditorer og kreditorer til ikke-foranstillet seniorgæld er tilbagebetalt fuldt ud. Dette omfatter både kontraktmæssigt og vedtægtsmæssigt efterstillede forpligtelser. For så vidt angår holdingselskaber kan ikke-efterstillede gældsværdipapirer også indberettes i denne kategori (dvs. strukturel efterstillelse).

Kun efterstillede instrumenter, der ikke anerkendes som kapitalgrundlag, skal inkluderes i denne kategori.

Denne række omfatter også den del af efterstillede forpligtelser, der i princippet betragtes som kapitalgrundlag, men som pga. udfasningsbestemmelser — som f.eks. artikel 64 i forordning (EU) nr. 575/2013 (restløbetid) eller tiende del i forordning (EU) nr. 575/2013 (grandfathering impact) — ikke indgår i kapitalgrundlaget.

0380

Andre MREL-nedskrivningsrelevante passiver

Ethvert instrument, der er MREL-nedskrivningsrelevant, men ikke falder ind under række 0320 og 0340-0370.

0390

Ikke-finansielle forpligtelser

Denne række omfatter ikke-finansielle forpligtelser, der ikke vedrører gældsinstrumenter, hvis indehavere kan være omfattet af bail-in af praktiske årsager, f.eks. beløb afsat til retstvister, som virksomheden er genstand for.

0400

Resterende forpligtelser

Enhver forpligtelse, der ikke indberettes i række 0100-0390.

0500

Kapitalgrundlag

Artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

Samme definition som COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Egentlig kernekapital

Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013

Samme definition som COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Heraf: kapitalinstrumenter/aktiekapital

Retlige instrumenter, der udgør (en del af) den egentlige kernekapital i form af kapitalinstrumenter/aktiekapital

0512

Heraf: instrumenter, der rangerer på samme niveau som ordinære aktier

Retlige instrumenter, der udgør (en del af) det egentlige kernekapitalgrundlag i form af andre instrumenter end kapitalinstrumenter/aktiekapital, men rangerer på samme niveau som denne kategori

0520

Hybrid kernekapital

Artikel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013

Samme definition som COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget

Retlige instrumenter, der udgør (en del af) den hybride kernekapital.

0530

Supplerende kapital

Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013

Samme definition som COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget

Denne oversigt indeholder de retlige instrumenter, der udgør (en del af) det supplerende kapitalgrundlag.

0600

Samlede forpligtelser & kapitalgrundlag inkl. derivatforpligtelser

Summen af alle forpligtelser indberettet i dette skema og det lovpligtige kapitalgrundlag. Beløbet fås ved sammenlægning af alle beløbene i ovenstående rækker. For derivater er den værdi, der skal anvendes, række 0334, »Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting«.

II.3   Z 03.00 — Krav til kapitalgrundlag (OWN)

II.3.1   Generelt

19.

Formået med dette skema er at indsamle oplysninger om kravene til kapitalgrundlag for en enhed eller en koncern.

20.

Alle indberettede oplysninger skal være i overensstemmelse med de krav til kapitalgrundlag, der gælder på referencedatoen for indberetningen.

21.

De oplysninger om søjle 2-krav, der indberettes i dette skema, skal være baseret på den seneste tilgængelige officielle skrivelse fra SREP, som oplyst af den kompetente myndighed.

22.

Hvis den enhed, indberetningen vedrører, ikke er underlagt kapitalkrav på individuel basis, skal den kun indberette række 0110.

II.3.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Række

Instrukser

0100

Samlet risikoeksponering

Artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

Se Z 01.00, kolonne 0100

Den samlede risikoeksponering som defineret for COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Bidrag til den samlede konsoliderede risikoeksponering

Se Z 01.00, kolonne 0140

Samlet eksponeringsværdi bag gearingsgraden som defineret for COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Denne post indberettes kun for enheder, der ikke er underlagt kapitalkrav på individuel basis.

0210 – 0250

Krav til startkapital og gearingsgrad

0210

Startkapital

Artikel 12 samt artikel 28-31 i direktiv 2013/36/EU og artikel 93 i forordning (EU) nr. 575/2013

Den startkapital, der kræves som en betingelse for tilladelse til at påbegynde virksomhed som institut.

0220

Krav til gearingsgrad

Krav til gearingsgraden for enheden eller koncernen, udtrykt som en procentdel af den samlede eksponering bag gearingsgraden. Hvis der ikke gælder nogen formelle krav, skal enheden ikke udfylde denne celle.

Samlet eksponeringsværdi bag gearingsgraden som defineret for COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

den samlede kapitalprocent (8 %) som specificeret i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

de yderligere krav til kapitalgrundlag (søjle 2-krav — P2R), beregnet i overensstemmelse med kriterierne i EBA's retningslinjer Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL).

Denne post skal vise det samlede SREP-kapitalkrav (TSCR) som meddelt instituttet af den kompetente myndighed. TSCR er defineret i afsnit punkt 1.2 i EBA SREP GL.

Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen yderligere krav til kapitalgrundlag, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0310

TSCR: som skal bestå af egentlig kernekapital

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

den egentlige kernekapitalprocent (4,5 %) som specificeret i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

den del af P2R-andelen, jf. nr. ii) i række 300, som den kompetente myndighed kræver holdt i form af egentlig kernekapital.

Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen yderligere krav til kapitalgrundlag, der skal holdes i form af egentlig kernekapital, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0320

TSCR: som skal bestå af kernekapital

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

kernekapitalprocenten (6 %) som specificeret i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

den del af P2R-andelen, jf. nr. ii) i række 300, som den kompetente myndighed kræver holdt i form af kernekapital.

Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen yderligere krav til kapitalgrundlag, der skal holdes i form af kernekapital, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0400

Kombinerede bufferkrav

Artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Kapitalbevaringsbuffer

Artikel 128, nr. 1), og artikel 129 i direktiv 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

I henhold til artikel 129, stk. 1, er kapitalbevaringsbufferen et beløb ud over den egentlige kernekapital. Eftersom satsen på 2,5 % for kapitalbevaringsbufferen er stabil, skal der indberettes et beløb i denne celle.

0420

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

Artikel 458, stk. 2, litra d), nr. iv), i forordning (EU) nr. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

I denne celle indberettes det beløb for bevaringsbufferen som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau, der ud over kapitalbevaringsbufferen kan kræves i henhold til artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb skal repræsentere det kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at opfylde de respektive kapitalbufferkrav på indberetningsdatoen.

0430

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

Artikel 128, nr. 2), artikel 130 og artikel 135-140 i direktiv 2013/36/EU

(se COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Det indberettede beløb skal repræsentere det kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at opfylde de respektive kapitalbufferkrav på indberetningsdatoen.

0440

Systemisk risikobuffer

Artikel 128, nr. 5), samt artikel 133 og 134 i direktiv 2013/36/EU

(se COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Det indberettede beløb skal repræsentere det kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at opfylde de respektive kapitalbufferkrav på indberetningsdatoen.

0450

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

Artikel 128, nr. 3), og artikel 131 i direktiv 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Det indberettede beløb skal repræsentere det kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at opfylde de respektive kapitalbufferkrav på indberetningsdatoen.

0460

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

Artikel 128, nr. 4), og artikel 131 i direktiv 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Det indberettede beløb skal repræsentere det kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at opfylde de respektive kapitalbufferkrav på indberetningsdatoen.

0500

Overordnet kapitalkrav (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

TSCR-andelen, jf. række 0300

ii)

hvis det er påkrævet iht. lovgivningen, det kombinerede bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU.

Denne post skal vis det overordnede kapitalkrav (OCR) som defineret i punkt 1.2 i EBA's SREP-retningslinjer.

Hvis der ikke gælder bufferkrav, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0510

OCR: som skal bestå af egentlig kernekapital

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

den TSCR-andel, der skal bestå af egentlig kernekapital, jf. række 0310

ii)

hvis det er påkrævet iht. lovgivningen, det kombinerede bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU.

Hvis der ikke gælder bufferkrav, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0520

OCR: som skal bestå af kernekapital

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

den TSCR-andel, der skal bestå af kernekapital, jf. række 0320

ii)

hvis det er påkrævet iht. lovgivningen, det kombinerede bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU.

Hvis der ikke gælder bufferkrav, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0600

OCR/søjle 2-vejledning (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

OCR-andelen, jf. række 0500

ii)

hvis det er relevant, søjle 2-vejledningen (P2G) som defineret i EBA SREP GL. P2G inkluderes kun, hvis oplyst til instituttet af den kompetente myndighed.

Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen P2G, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0610

OCR: som skal bestå af egentlig kernekapital

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

den OCR-andel, der skal bestå af egentlig kernekapital, jf. række 0520

ii)

hvis det er relevant, den del af P2R-andelen, jf. nr. ii) i række 0600, som den kompetente myndighed kræver holdt i form af egentlig kernekapital. P2G inkluderes kun, hvis oplyst til instituttet af den kompetente myndighed.

Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen P2G, er det kun nr. i), der skal indberettes.

0620

OCR og P2G: som skal bestå af kernekapital

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Summen af i) og ii) som følger:

i)

den OCR-andel, der skal bestå af kernekapital, jf. række 0520

ii)

hvis det er relevant, den del af P2R-andelen, jf. nr. ii) i række 600, som den kompetente myndighed kræver holdt i form af kernekapital. P2G inkluderes kun, hvis oplyst til instituttet af den kompetente myndighed.

Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen P2G, er det kun nr. i), der skal indberettes.

II.4   Z 04.00 — Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser (IFC)

II.4.1   Generelt

23.

I dette skema skal der gives oplysninger om koncerninterne forpligtelser, der ikke er udelukket fra bail-in, samt kapitalinstrumenter og garantier.

24.

Alle indbyrdes finansielle forbindelser mellem relevante juridiske enheder, som indgår i de konsoliderede regnskaber, skal indberettes. De indberettede beløb skal sammenlægges, hvis de vedrører de samme modparter (både udsteder eller garanteret enhed, og kreditor, indehaver eller garantistiller) og den samme type forpligtelser, kapitalinstrumenter eller garantier.

25.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0020, 0040 og 0050 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

II.4.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Instrukser

0010-0020

Udsteder eller garanteret enhed

Juridisk enhed, der udsteder forpligtelserne eller kapitalinstrumentet eller er den garanterede enhed.

0010

Enhedens navn

Må ikke være det samme navn som det, der er angivet i kolonne 0030.

0020

Kode

Udstederens eller garantimodtagerens kode. For institutter er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne.

Koden må ikke være den samme som den, der er angivet i kolonne 0040.

0030-0040

Kreditor, indehaver eller garantistiller

Juridisk enhed, der er kreditor for forpligtelsen, besidder kapitalinstrumentet eller stiller garantien.

0030

Enhedens navn

Må ikke være det samme navn som det, der er angivet i kolonne 0010.

0040

Kode

Kreditgiverens, indehaverens eller garantistillerens kode. For institutter er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne.

Må ikke være den samme kode som den, der er angivet i kolonne 0020.

0050- 0070

Indbyrdes finansielle forbindelser

Dette felt beskriver de indbyrdes finansielle forbindelser mellem de relevante juridiske enheder.

0050

Type

Vælg fra følgende liste:

 

Koncerninterne forpligtelser

L.1.

Indskud, udækkede, men foranstillede

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0310

L.2.

Indskud, udækkede og ikke foranstillede

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0320

L.3.

Forpligtelser hidrørende fra derivater (»close-out amounts«)

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0330

L.4.

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0340

L.5.

Strukturerede obligationer

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0350

L.6.

Usikret seniorgæld

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0360

L.7.

Ikke-foranstillet seniorgæld

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0365

L.8.

Efterstillede forpligtelser

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0370

L.9.

Andre MREL-nedskrivningsrelevante passiver

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0380

L.10.

Ikke-finansielle forpligtelser

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0390

L.11.

Resterende forpligtelser

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0400. Enhver forpligtelse, der ikke er omfattet af nogen af de foregående poster.

L.12.

Supplerende kapital

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0530

L.13.

Hybrid kernekapital

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0520

L.14.

Egentlig kernekapital

Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0510

 

Koncerninterne garantier

G.1.

Udstedelse

Garantier for specifikke instrumenter/forpligtelser, der er udstedt

G.2.

Modpart

Garantier ydet til en af instituttets modparter

G.3.

Ubegrænset

Generelle garantier uden en bestemt beløbsgrænse

G.4.

Andet

Enhver form for garanti, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier.

0060

Udestående beløb

For forpligtelser (kolonne 0050, type L.1, L.2 og L.4-L.14) det udestående beløb for de koncerninterne forpligtelser; for forpligtelser hidrørende fra derivater (type L.3) »close-out amounts« som defineret for skema Z 02.00 (LIAB), række 0333.

For garantier (kolonne 0050, værdierne G.1-G.4), det maksimale potentielle beløb for fremtidige betalinger inden for rammerne af garantien

0070

Heraf udstedt iht. 3.-landslovgivning

Andelen i pengebeløb, af det udestående beløb, som er underlagt lovgivningen i et tredjeland.

0080

Heraf: MREL-nedskrivningsrelevante

Det udestående beløb for MREL-nedskrivningsrelevante passiver beregnet i overensstemmelse med artikel 45, stk. 4, litra a) og litra c)-f), i direktiv 2014/59/EU. I denne forbindelse må forpligtelser ikke holdes ude fra beregningen alene med den begrundelse, at de er udstedt til eller besiddes af en koncernenhed.

II.5   Z 05.01 og Z 05.02 — Store modparter (MCP)

II.5.1   Generelt

26.

I disse skemaer gives der oplysninger om forpligtelser over for store modparter (Z 05.01) og ikke-balanceførte poster modtaget fra store modparter (Z 05.02).Hvad angår beløb tilhørende den samme modpart og den samme type forpligtelser eller ikke-balanceførte poster, indberettes disse samlet som aggregerede beløb.

27.

Forpligtelser og ikke-balanceførte poster, for hvilke modparten ikke kan identificeres, indberettes ikke i disse skemaer. Forpligtelser og ikke-balanceførte poster, for hvilke modparten er en enhed, der indgår i de konsoliderede regnskaber, indberettes ikke.

II.5.2   Z 05.01 — Store modparter mht. forpligtelser — instrukser vedrørende specifikke positioner

28.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0020 og 0060 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

Kolonne

Instrukser

0010-0050

Modpart

Oplysninger om den store modpart, i forhold til hvem forpligtelsen opstår

Store modparter identificeres ved at sammenlægge de udestående beløb for alle forpligtelser for den enhed eller koncern, som skemaet indberettes for, over for hver enkelt modpart eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder, ekskl. forpligtelser over for enheder, der indgår i de konsoliderede regnskaber.

Derefter rangordnes de pågældende modparter og grupper af indbyrdes forbundne modparter efter samlet udestående beløb med henblik på at identificere de 10 største modparter, som der skal gives oplysninger om i dette skema.

Definitionen af »gruppe af indbyrdes forbundne modparter« er definitionen af »gruppe af indbyrdes forbundne kunder« i artikel 4, stk. 1, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013.

I dette skema kan en modpart ikke være en enhed, der indgår i de konsoliderede regnskaber.

0010

Enhedens navn

Navnet på den store modpart eller, hvis det er relevant, navnet på en gruppe af indbyrdes forbundne kunder.

Navnet på en gruppe af indbyrdes forbundne kunder skal være navnet på moderselskabet eller, hvis gruppen af indbyrdes forbundne kunder ikke har et moderselskab, gruppens forretningsmæssige navn.

0020

Kode

Koden for den store modpart eller gruppen af indbyrdes forbundne kunder. For institutter er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne.

0030

Gruppe eller individuel kunde

Instituttet skal angive »1« for individuelle store modparter og »2« for grupper af indbyrdes forbundne kunder.

0040

Land

Tobogstavskoden efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor modparten har sit hjemsted. Dette omfatter pseudo-ISO-koder for internationale organisationer, som findes i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«.

Landet bestemmes vha. henvisning til modpartens vedtægtsmæssige hjemsted. For grupper af indbyrdes forbundne kunder det land, hvor moderselskabet har sit hjemsted.

0050

Sektor

Der skal tildeles én sektor til hver modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser (FINREP, bilag V, del 1, kapitel 6):

Centralbanker

Offentlig forvaltning og service

Kreditinstitutter

Andre finansielle selskaber

Ikke-finansielle selskaber

Husholdninger

For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes der ikke sektor.

0060

Type

Forpligtelsestypen skal være en af de typer forpligtelser, der er anført i skema Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB), nemlig:

L.0

Forpligtelser, der er udelukket fra bail-in

L.1

Indskud, udækkede, men foranstillede

L.2

Indskud, udækkede og ikke foranstillede

L.3

Forpligtelser hidrørende fra derivater

L.4

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed

L.5

Strukturerede obligationer

L.6

Usikret seniorgæld

L.7

Ikke-foranstillet seniorgæld

L.8

Efterstillede forpligtelser (der ikke indgår i kapitalgrundlaget)

L.9

Andre MREL-nedskrivningsrelevante passiver

L.10

Ikke-finansielle forpligtelser

L.11

Resterende forpligtelser

Hvis forpligtelserne over for en stor modpart består af mere end én af ovennævnte typer, skal hver enkelt type forpligtelse indberettes i en separat række.

0070

Beløb

Beløbet skal være i overensstemmelse med definitionen på et »udestående beløb« som foreskrevet i skema Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser. For forpligtelser hidrørende fra derivater (type L.3) indberettes »close-out amounts« som defineret for række 0333 i skema Z 02.00.

II.5.3   Z 05.02 — Store ikke-balanceførte modparter: Instrukser vedrørende specifikke positioner

29.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0020 og 0060 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

Kolonne

Instrukser

0010-0050

Modparter

Oplysninger om store ikke-balanceførte modparter

Store ikke-balanceførte modparter identificeres ved at sammenlægge den samlede nominelle værdi af forpligtelser og finansielle garantier (som defineret for FINREP, skema F 09) modtaget af den enhed eller de koncernenheder, som skemaet indberettes for, fra modparter eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder. Store ikke-balanceførte modparter må ikke omfatte enheder, der indgår i koncernens konsoliderede regnskaber. Derefter rangordnes de pågældende modparter og grupper af indbyrdes forbundne kunder efter samlet beløb med henblik på at identificere de 10 største ikke-balanceførte modparter, som der skal gives oplysninger om i dette skema.

I dette skema indberettes kun modparter, der ikke indgår i de konsoliderede regnskaber.

0010

Enhedens navn

Se instrukserne vedrørende kolonne 0010 i skema Z 05.01

0020

Kode

Se instrukserne vedrørende kolonne 0020 i skema Z 05.01

0030

Gruppe eller individuel kunde

Se instrukserne vedrørende kolonne 0030 i skema Z 05.01

0040

Land

Se instrukserne vedrørende kolonne 0040 i skema Z 05.01

0050

Sektor

Se instrukserne vedrørende kolonne 0050 i skema Z 05.01

0060

Type

Typen af ikke-balanceført eksponering angives som en af følgende som defineret i FINREP, skema F 09.02:

OBS.1

Modtagne lånetilsagn

OBS.2

Modtagne finansielle garantier

OBS.3

Andre modtagne forpligtelser

Hvis de ikke-balanceførte poster, der er modtaget fra en stor modpart, består af mere end én af ovennævnte typer, skal hver enkelt type ikke-balanceført post indberettes i en separat række.

0070

Beløb

II.6   Z 06.00 — Indskydergarantiordning (DIS)

II.6.1   Generelt

30.

Dette skema giver et overblik over indskudsforsikring inden for en koncern og de indskudsgarantiordninger, som kreditinstitutter, der er relevante juridiske enheder, er medlem af.

31.

Hvert enkelt kreditinstitut, der tilhører koncernen, skal indberettes i en separat række.

II.6.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Instrukser

0010-0020

Enhed

0010

Enhedens navn

Enhedens navn som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).

0020

Kode

Enhedens kode som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).

Dette er en rækkeidentifikator, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

0030

Indskudsgarantiordning

Artikel 4, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU

Navnet på den officielt anerkendte indskudsgarantiordning, som enheden er medlem af i medfør af direktiv 2014/49/EU. Dette skal være indskudsgarantiordningen i den medlemsstat, hvor enheden har sit hjemsted, uden at medtage andre indskudsgarantiordninger som — i andre medlemsstater — kunne give supplerende beskyttelse (»top up«) til enhedens kunder i en filial i den pågældende medlemsstat. Hvis et institut er medlem af en institutsikringsordning, der også er officielt anerkendt som en indskudsgarantiordning i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU, skal navnet på indskudsgarantiordningen være identisk med navnet på institutsikringsordningen i række 050.

Indskudsgarantiordningen skal vælges for hvert land, hvor enheden har hjemsted, blandt følgende:

 

For Østrig

»Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH«

»Sparkassen-Haftungs AG«

»Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen«

»Volksbank Einlagensicherung eG«

»Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.«

 

Belgien

»Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers«

 

Bulgarien

»Фондът за гарантиране на влоговете в банките«

 

Kroatien

»Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka«

 

Cypern

»Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων«

 

Tjekkiet

»Garanční systém finančního trhu«

 

Danmark

»Garantiformuen«

 

Estland

»Tagastisfond«

 

Finland

»Talletussuojarahasto«

 

Frankrig

»Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution«

 

Tyskland

»Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH«

»Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH«

»Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)«

»BVR Institutssicherung GmbH«

 

Gibraltar

»Gibraltar Deposit Guarantee Scheme«

 

Grækenland

»Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων«

 

Ungarn

»Országos Betétbiztosítási Alap«

 

Island

»Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta«

 

Irland

»Irish Deposit Protection Scheme«

 

Italien

»Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi«

»Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo«

 

Letland

»Latvijas Noguldījumu garantiju fonds«

 

Lichtenstein

»Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV«

 

Litauen

»Indėlių ir investicijų draudimas«

 

Luxembourg

»Fond de garantie des Dépôts Luxembourg«

 

Μalta

»Depositor Compensation Scheme«

 

Nederlandene

»De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel«

 

Norge

»Bankenes sikringsfond«

 

Polen

»Bankowy Fundusz Gwarancyjny«

 

Portugal

»Fundo de Garantia de Depósitos«

»Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo«

 

Rumænien

»Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar«

 

Slovakiet

»Fond ochrany vkladov«

 

Slovenien

»Banka Slovenije«

 

Spanien

»Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito«

 

Sverige

»Riksgälden«

 

Det Forenede Kongerige

»Financial Services Compensation Scheme«

Hvis den officielt anerkendte indskudsgarantiordning, som enheden er medlem af, ikke figurerer på listen ovenfor, angives »Andet«.

0040

Dækkede indskud

Artikel 2, stk. 1, nr. 5), og artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU

De samlede dækkede indskud som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 5), sammenholdt med artikel 6 i direktiv 2014/49/EU, som dækket af indskudsgarantiordningen i række 00030, ekskl. midlertidigt høje balancer som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 2.

0050

Institutsikringsordning

Artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013

Navnet på den institutsikringsordning, jf. artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, som enheden er medlem af. Der angives ikke noget, hvis enheden ikke er medlem af en institutsikringsordning. Hvis enheden er medlem af en institutsikringsordning, der også er officielt anerkendt som en indskudsgarantiordning i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU, skal navnet på institutsikringsordningen være identisk med navnet på indskudsgarantiordningen i række 030.

0060

Supplerende beskyttelse iht. aftalemæssig ordning

Artikel 1, stk. 3, litra a), i direktiv 2014/49/EU

Indskud, der er dækket af en aftalemæssig ordning hos enheden.

II.7   Kritiske funktioner og centrale forretningsområder

II.7.1   Generelt

32.

I de fire skemaer i denne del gives der nøgledata og kvalitative vurderinger af virkningerne, substituerbarheden og kritikaliteten af økonomiske funktioner, som koncernen udfører, suppleret med en oversigt over de pågældende kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde og juridisk enhed.

33.

Mere specifikt vedrører skemaerne følgende emner:

34.

Skema Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1) identificerer, baseret på kvantitative og kvalitative indikatorer, de ikke-kritiske og kritiske funktioner, som koncernen udfører, for hver af de medlemsstater, hvor koncernen er aktiv.

35.

Skema Z 07.02 — Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed (FUNC 2) viser de identificerede kritiske funktioners fordeling på juridiske enheder, med en vurdering af, om den enkelte juridiske enhed anses for at være af væsentlig betydning for udførelsen af den kritiske funktion eller ej.

36.

Z 07.03 — Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed (FUNC 3) indeholder en udtømmende liste over de centrale forretningsområder og deres fordeling på juridiske enheder

37.

Skema Z 07.04 — Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde (FUNC 4) viser de identificerede kritiske funktioners fordeling på forretningsområder.

38.

Ved kritiske funktioner forstås, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 35), i direktiv 2014/59/EU, aktiviteter, ydelser eller transaktioner, hvis ophør i en eller flere medlemsstater kan forventes at føre til forstyrrelser i ydelser, der er af afgørende betydning for realøkonomien, eller til forstyrrelse af den finansielle stabilitet som følge af et instituts eller en koncerns størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbundethed, kompleksitet eller grænseoverskridende aktiviteter, navnlig med hensyn til muligheden for at erstatte de pågældende aktiviteter, ydelser eller transaktioner (substituerbarhed).

39.

I henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) 2016/778 (15) anses en funktion for kritisk, hvis den opfylder begge følgende kriterier:

1.

funktionen ydes af instituttet til tredjeparter, som ikke er tilknyttet instituttet eller koncernen, og

2.

en pludselig forstyrrelse ville sandsynligvis have væsentlige negative virkninger for tredjepart, føre til afsmitning eller underminere markedsaktørernes generelle tillid på grund af funktionens systemiske relevans for tredjepart og den systemiske relevans af, at instituttet eller koncernen udfører funktionen.

40.

I henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 36), i direktiv 2014/59/EU forstås ved »centrale forretningsområder« forretningsområder og hertil knyttede ydelser, der repræsenterer væsentlige kilder til indtægter, fortjeneste eller franchiseværdi for et institut eller en koncern, som et institut er en del af.

41.

I dette skema forstås ved økonomiske funktioner de funktioner, der er angivet i tabellen nedenfor.

42.

For hver kategori af økonomiske funktioner er det muligt at vælge »Andet«, hvis funktionen ikke er omfattet af andre af de foruddefinerede funktioner.

43.

Modparter nævnt i række 0010-0070 samt række 0080-0150 defineres på samme måde som modpartssektorer, jf. FINREP, bilag V, del 1, kapitel 6. Ved »SMV'er« forstås små og mellemstore virksomheder som defineret i FINREP, bilag V, del 1, punkt 5, litra i).

ID

Økonomisk funktion

Indskud

Ved indskud forstås modtagelse af indskud fra ikke-finansielle formidlere. Det omfatter ikke låntagning fra andre finansielle formidlere (behandles særskilt under »engrosfinansiering«).

Indskud omfatter: i) anfordringskonti/dag til dag-indskud, ii) tidsindskud og iii) indskud med opsigelsesvarsel — genkøbsaftaler er ikke omfattet.

Referencer: FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), s.14; Del 2, punkt 9.1, 9.2 og 9.3, i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013.

1.1

Husholdninger

1.2

Ikke-finansielle selskaber (SMV'er)

1.3

Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er)

1.4

Offentlig forvaltning og service

1.5, 1.6, 1.7

Andre sektorer/modparter (1), (2) og (3)

Udlån

Ved udlån forstås tilrådighedsstillelse af midler til ikke-finansielle modparter, såsom erhvervskunder og detailkunder. Udlån til finansielle modparter er en særskilt aktivitet og vurderes under »engrosfinansiering«. Lån omfatter gældsinstrumenter, som besiddes af instituttet, men omfatter ikke gældsinstrumenter, der er værdipapirer, uanset deres regnskabsmæssige klassificering (f.eks. »hold-til-udløb« eller »disponibel for salg«).

Referencer: FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), s. 17; Del 2, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013.

2.1

Husholdninger — udlån til boligkøb

Ved udlån til boligkøb forstås lån, der ydes til husholdninger med henblik på investering i boliger til eget brug og udlejning, herunder opførelse og renovering.

2.2

Husholdninger — andre udlån

2.3

Ikke-finansielle selskaber — SMV'er

2.4

Ikke-finansielle selskaber — ikke-SMV'er

2.5

Offentlig forvaltning og service

2.6, 2.7, 2.8

Andre sektorer/modparter (1), (2) og (3)

Betalinger, kontanter, afvikling, clearing, deponeringstjenester

Reference: FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), s. 20.

De økonomiske funktioner, der hører ind under denne overskrift, er tilrådighedsstillelse af betalinger, kontanter, afvikling, clearing og deponeringstjenester fra et kreditinstituts side, som formidler mellem egne kunder eller som formidler mellem en kunde og en eller flere relevante finansielle markedsinfrastrukturer (FMI'er), eller tilvejebringelse af (indirekte) adgang til FMI'er for andre banker. I tråd med FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services er betalings-, clearing- og afregningsfunktionen begrænset til tjenester, som bankerne tilbyder deres kunder. Denne kategori omfatter ikke tjenester leveret af (rene) FMI-udbydere. I dette skema omfatter FMI'er betalingssystemer, værdipapirafviklingssystemer, værdipapircentraler og centrale modparter (men ikke transaktionsregistre).

»Betalingstjeneste«, »betalingstransaktion« og »betalingssystem« har samme betydning som defineret i artikel 4, henholdsvis nr. 3), 5) og 7), i direktiv 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (16).

3.1

Betalingstjenester til MFI'er

Denne række omfatter betalingstjenester, der tilbydes til monetære finansielle institutioner (MFI'er), med eller uden anvendelse af eksterne betalingssystemer. Dette inkluderer også (betalinger i tilknytning til) korrespondentbankydelser. MFI'er omfatter alle institutionelle enheder, der indgår i følgende delsektorer: i) centralbank, ii) pengeinstitutter bortset fra centralbanken og iii) pengemarkedsforeninger.

3.2

Betalingstjenester til ikke-MFI'er

Betalingstjenester, der tilbydes til kunder, med eller uden anvendelse af eksterne betalingssystemer. Dette omfatter udelukkende fysiske eller juridiske personer, der ikke tilhører MFI-sektoren. Betalingstjenesteudbydere er heller ikke omfattet af »ikke-MFI'er«-sektoren.

3.3

Kontanttjenester

Levering af kontanttjenester til kunder (både enkeltpersoner og virksomheder, kun ikke-MFI'er). Disse tjenester vedrører hævning i kontantautomater og ved skranken i filialer og omfatter ikke andre kontanttjenester (såsom pengetransport for store detailbutikker). Hævning af kontanter med check og ved skranken i filialer ved brug af en blanket (hvor kort vil kunne bruges som ID) er omfattet.

3.4

Værdipapirafviklingstjenester

Tjenester, der tilbydes til kunderne til bekræftelse, clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner, med eller uden brug af værdipapirafviklingssystemer. Ved »afvikling« forstås afslutning af en værdipapirtransaktion, uanset hvor den gennemføres, med det formål at opfylde parternes forpligtelser vedrørende den pågældende transaktion ved at overføre kontanter og/eller værdipapirer.

3.5

CCP-clearingtjenester

Værdipapirer og derivatclearingtjenester til kunder. Dette omfatter også tilvejebringelse af indirekte adgang til en central modpart (CCP).

3.6

Deponeringstjenester

Opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kunder samt tjenester vedrørende formueforvaltning, som f.eks. forvaltning af kontanter og sikkerhedsstillelse.

3.7, 3.8, 3.9

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1), (2) og (3)

Kapitalmarkeder

Ved kapitalmarkedsaktiviteter forstås udstedelse og handel med værdipapirer, dermed beslægtede rådgivningstjenester samt tjenester i forbindelse hermed, såsom mæglertjenester og market making.

4.1

Derivater, der besiddes med handel for øje (OTC)

Artikel 2, stk. 5 og 7, i forordning (EF) nr. 648/2012 (17).

Ved et derivat eller en derivataftale forstås et finansielt instrument som fastsat i afsnit C, punkt 4-10, i bilag I til direktiv 2014/65/EU (18) som gennemført ved artikel 38 og 39 i forordning (EF) nr. 1287/2006.

Ved et OTC-derivat eller en OTC-derivataftale forstås en derivataftale, hvis gennemførelse ikke finder sted på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i direktiv 2014/65/EF eller på et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked i henhold til artikel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012.

Det indberettede beløb må kun omfatte derivater, der handles på OTC-markedet.

4.2

Derivater, der besiddes med handel for øje (ikke-OTC)

Alle derivater, der besiddes med handel for øje, bortset fra OTC-derivater, der besiddes med handel for øje.

4.3

Sekundære markeder/handel:

Det sekundære marked er der, hvor investorer køber og sælger værdipapirer. Denne funktion knytter sig til den samlede handelsportefølje (dvs. egenkapital, corporate credit, sovereign credit).

Det indberettede beløb skal omfatte værdien af værdipapirer målt som det samlede beløb af værdipapirer, der besiddes med handel for øje. Værdipapirer indberettes til dagsværdien på indberetningsdatoen.

Beløbet må ikke omfatte lån, derivater eller ikke-omsættelige aktiver (f.eks. tilgodehavender).

4.4

Primære markeder/underwriting

Ved primære markeder forstås markeder, hvor virksomheder, regeringer og andre grupper udsteder nye værdipapirer på en børs med henblik på at skaffe finansiering gennem gældsbaserede eller egenkapitalbaserede værdipapirer (som f.eks. almindelige aktier og præferenceaktiver, virksomhedsobligationer, gældsbeviser, skatkammerbeviser og statsobligationer). Primære markeder faciliteres af garantikonsortier.

4.5, 4.6, 4.7

Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1), (2) og (3)

Engrosfinansiering

Udlåns- og indlånsaktiviteter på engrosmarkeder til og fra finansielle modparter (kreditinstitutter og andre finansielle selskaber).

5.1

Låntagning

Låntagning på engrosmarkeder fra finansielle modparter (herunder gennem genkøbsaftaler, interbanklåntagning, gældsbreve, indlånsbeviser, pengemarkedsforeninger, kreditlinjer, gældsbreve med sikkerhed i konkrete aktiver og fiduciary deposits).

5.2

Derivater (aktiver)

Alle derivater med finansielle modparter, som holdes på aktivsiden i balancen. I modsætning til under »Kapitalmarkeder« omfatter derivater under »Engrosfinansiering« alle derivataftaler med finansielle modparter (ikke begrænset til højfrekvenshandel).

5.3

Udlån

Udlån på engrosmarkeder til finansielle modparter (herunder gennem omvendte repolån, gældsbreve, indlånsbeviser, pengemarkedsforeninger, kreditlinjer, gældsbreve med sikkerhed i konkrete aktiver og fiduciary deposits).

5.4

Derivater (forpligtelser)

Alle derivater med finansielle modparter, som holdes på passivsiden i balancen.

5.5, 5.6, 5.7

Andre typer produkter (1), (2) og (3)

Enhver funktion af den økonomiske funktion »Engrosfinansiering«, som ikke er omfattet af ovenstående.

II.7.2   Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1): Instrukser vedrørende specifikke positioner

44.

Dette skema skal indberettes én gang for hver medlemsstat (identificeret som »land«), hvor koncernen er aktiv.

45.

Det dækker alle økonomiske funktioner udført i den pågældende medlemsstat af en hvilken som helst af koncernens enheder, uanset om denne funktion er en kritisk funktion eller ej.

Række

Instrukser

0010 – 0380

Økonomiske funktioner

Økonomiske funktioner som defineret ovenfor


Kolonne

Instrukser

0010

Beskrivelse af økonomisk funktion

Når den økonomiske funktion er af typen »Andet« (funktion 1.5-1.7, 2.6-2.8, 3.7-3.9, 4.5-4.7, 5.5-5.7), gives en beskrivelse af funktionen.

0020

Markedsandel

Skøn over instituttets eller koncernens markedsandel for så vidt angår den økonomiske funktion i det pågældende land. Som en procentdel af det samlede marked (pengebeløb).

0030

Pengebeløb

Indholdet af denne kolonne afhænger af den økonomiske funktion:

1.

Indskud

Balanceværdi (inkl. påløbne renter) af indskud

Referencer: FINREP, bilag III og IV, skema F 08.01, og bilag V, del 2, punkt 97.

2.

Udlån

Bruttobalanceværdien af ikke-værdiforringede og værdiforringede lån og forskud (inkl. påløbne renter). Udlånsbeholdningen bruges som proxy for forventede fremtidige udlån.

Referencer: FINREP, bilag III og IV, skema F 04.04.01, og bilag V, del 1, punkt 34, litra b)

3.

Betalinger, kontanter, afvikling, clearing, deponeringstjenester

Som hovedregel indberettes gennemsnittet af de daglige transaktioner i løbet af året. Er dette ikke tilgængeligt, kan der indberettes et gennemsnit for en kortere periode (f.eks. et par måneder).

Der skal specifikt for hver af disse funktioner oplyses om følgende værdier:

Betalingstjenester (3.1-3.2): Værdien af sendte transaktioner

(Referencer: Artikel 4, stk. 5, i direktiv 2015/2366/EF; ECB/2013/43)

Kontanttjenester (3.3): Værdien af kontantautomat-transaktioner efter betydningen i ECB/2013/43, tabel 5a, samt over-the-counter-kontanthævninger efter betydningen i ECB/2014/15, tabel 4.

Værdipapirafviklingstjenester (3.4): Værdien af værdipapiroverførsler håndteret på vegne af kunder. Dette omfatter transaktioner afviklet vha. et værdipapirafviklingssystem eller afviklet internt af de indberettende institutter samt »free-of-payment«-transaktioner.

CCP-clearingtjenester (3.5): positioner (eksponering), som de CCP'er, instituttet er medlem af, tager med instituttet på vegne af dets kunder. Angiv venligst den gennemsnitlige daglige værdi af åbne positioner i relation til kundeaktiviteter hos CCP'er. Er denne ikke tilgængelig, kan der indberettes gennemsnit for en kortere periode (f.eks. et par måneder).

Deponeringstjenester (3.6): Værdien af aktiver i depot, baseret på dagsværdien. Andre opgørelsesgrundlag, herunder den nominelle værdi, kan anvendes, hvis dagsværdien ikke er tilgængelig. Hvis instituttet leverer tjenester til enheder, som f.eks. institutter for kollektiv investering eller pensionsfonde, kan de pågældende aktiver vises med den værdi, som disse enheder bruger, når de balancefører aktiverne. De indberettede beløb skal omfatte eventuelle påløbne renter.

(Reference: FINREP, bilag III og IV, skema F 22.02, række 010)

4.

Kapitalmarkeder

Notionel værdi — Der indberettes kun for derivater (4.1-4.2): den nominelle bruttoværdi af alle transaktioner, der er gennemført, men endnu ikke afviklet på referencedatoen.

Referencer: FINREP, bilag V, del 2, punkt 133, mht. definitionen; for dataene FINREP, bilag III, IV og V:

Derivater i alt (4.1-4.2): Skema F 10.00, kolonne 030, række 290.

Derivater — OTC (4.1): Skema F 10.00, kolonne 030, række 300 + 310 + 320.

Aktiviteter på det sekundære marked (4.3). Balanceværdiaktiver — den balanceværdi, der balanceføres på aktivsiden inkl. påløbne renter [FINREP: Bilag V, del 1, punkt 27] for egenkapitalinstrumenter og gældsværdipapirer [FINREP: Bilag V, del 1, punkt 31] klassificeret som »Besiddes med handel for øje« [FINREP: Bilag V, del 1, punkt 15, litra a), og punkt 16, litra a)].

Reference: FINREP: Bilag III, skema F 04.01, kolonne 010, række 010 + 060 + 120.

Primære markeder (4.4): Gebyrindtægter — Gebyrer og provisioner modtaget for deltagelse i indgåelsen eller udstedelsen af værdipapirer, som instituttet ikke har leveret eller udstedt.

Reference: FINREP: Bilag III, IV, skema F 22.01, kolonne 010, række 030 + 180.

5.

Engrosfinansiering

Brug bruttobalanceværdien som defineret i FINREP.

Referencer: FINREP: Bilag V, del 1, punkt 34, FINREP: Bilag III, IV, skemaer:

Låntagning (5.1): Skema F 20.06, kolonne 010, række 100 + 110, alle lande.

Derivater (aktiver) (5.2): Skema F 20.04, kolonne 010, række 010, alle lande.

Udlån (5.3): Skema F 20.04, kolonne 010, række 170 + 180, alle lande.

Derivater (forpligtelser) (5.4): Skema F 20.06, kolonne 010, række 010, alle lande.

0040

Numerisk indikator

Indholdet af denne kolonne afhænger af den økonomiske funktion.

1.

Indskud

Samlet antal kunder, der har deponeret de indberettede værdier i pengebeløb. En kunde til mere end ét indskudsprodukt/én konto medregnes kun én gang.

2.

Udlån

Samlet antal kunder. En kunde til flere låneprodukter/konti medregnes kun én gang.

3.

Betalinger, kontanter, afvikling, clearing, deponeringstjenester

Som hovedregel indberettes gennemsnittet af de daglige transaktioner i løbet af året. Er dette ikke tilgængeligt, kan der indberettes gennemsnit for en kortere periode (f.eks. et par måneder).

Der skal specifikt for hver af disse funktioner anvendes følgende værdier:

Betalingstjenester (3.1-3.2): Antal gennemførte transaktioner.

Referencer: Artikel 4, stk. 5, i direktiv 2015/2366/EF; ECB/2013/43.

Kontanttjenester (3.3): Antallet af kontantautomat-transaktioner efter betydningen i ECB/2013/43, tabel 5a, samt over-the-counter-kontanthævninger efter betydningen i ECB/2014/15, tabel 4.

Værdipapirafviklingstjenester (3.4): Antallet af værdipapiroverførselstransaktioner håndteret på vegne af kunder. Dette omfatter transaktioner afviklet vha. et værdipapirafviklingssystem eller afviklet internt af det indberettende institut/den indberettende koncern samt »free-of-payment«-transaktioner.

4.

Kapitalmarkeder

Antal modparter ELLER transaktioner. For derivater (4.1-4.2) og sekundære markedsinstrumenter (4.3) det samlede antal modparter. For primære markeder (4.4) det samlede antal garanterede transaktioner.

5.

Engrosfinansiering

Samlet antal modparter. Hvis en modpart har mere end én konto og/eller mere end én transaktion, medregnes denne modpart kun én gang.

0050

Indvirkning på markedet

Anslået virkning af en pludselig afbrydelse af funktionen for tredjepart, finansielle markeder og realøkonomien, under hensyntagen til instituttets størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbundethed, kompleksitet og grænseoverskridende aktiviteter.

Denne vurdering skal udtrykkes kvalitativt som høj »(H)«, mellemhøj »(MH)«, mellemlav »(ML)« eller lav »(L)«.

»H« vælges, hvis afbrydelsen har stor indvirkning på det nationale marked, »MH«, hvis indvirkningen er betydelig, »ML«, hvis indvirkningen er væsentlig, men begrænset, og »L«, hvis indvirkningen er lille.

0060

Substituerbarhed

Artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2016/778.

En funktion anses for substituerbar, hvis den kan erstattes på en acceptabel måde og inden for en rimelig tidsfrist, så man derved undgår systemiske problemer for realøkonomien og de finansielle markeder. Der skal tages hensyn til følgende:

a)

strukturen på markedet for denne funktion og alternative leverandørers disponibilitet

b)

andre leverandørers evne med hensyn til kapacitet, kravene vedrørende udførelse af den pågældende funktion og potentielle hindringer for adgang eller ekspansion

c)

andre leverandørers incitament til at påtage sig disse aktiviteter

d)

den tid, som brugerne af tjenesten har behov for til at flytte over til den nye tjenesteyder, og omkostningerne ved at flytte, den tid, der er behov for, til at andre konkurrenter kan overtage funktionerne, og hvorvidt denne tid er passende til at forhindre betydelige forstyrrelser afhængigt af den pågældende tjeneste.

Denne vurdering skal udtrykkes kvalitativt som høj »(H)«, mellemhøj »(MH)«, mellemlav »(ML)« eller lav »(L)«.

»H« vælges, hvis en funktion nemt kan udføres af en anden bank under sammenlignelige betingelser inden for en rimelig tidsramme

»L«, hvis en funktion ikke nemt eller hurtigt kan erstattes

»MH« og »ML« for mellemliggende tilfælde under hensyntagen til diverse dimensioner (bl.a. markedsandel, markedskoncentration, substitutionstid samt juridiske hindringer for og operationelle krav vedrørende adgang eller ekspansion).

0070

Kritisk funktion

I denne kolonne angives det, under hensyntagen til de kvantitative data og kritikalitetsindikatorerne i dette skema, hvorvidt den økonomiske funktion anses for at være kritisk på markedet for det pågældende land.

Angiv »Ja« eller »Nej«

II.7.3   Z 07.02 — Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed (FUNC 2): Instrukser vedrørende specifikke positioner

46.

Dette skema indberettes for hele koncernen. Kun kritiske funktioner, der er identificeret som sådanne i {Z 07.01;070} (pr. medlemsstat), skal indberettes i dette skema.

47.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0010, 0020 og 0040 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

Kolonne

Instrukser

0010

Land

Landet, for hvilket funktionen er kritisk, som indberettet i Z 07.01 (FUNC 1)

0020

ID

ID for de kritiske funktioner som defineret i kapitel 2.7.1.4 ovenfor og angivet i skema Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Enhedens navn

Navnet på den enhed, der udfører den kritiske funktion, som indberettet i Z 01.00 (ORG).

Hvis flere enheder udfører den samme kritiske funktion i samme land, skal hver enkelt enhed indberettes i en separat række.

0040

Kode

Koden for den enhed, der udfører den kritiske funktion, som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).

0050

Pengebeløb

Den juridiske enheds bidrag (i pengebeløb) til pengebeløbet, jf. kolonne 0030 i skema Z 07.01 (FUNC 1)

II.7.4   Z 07.03 — Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed (FUNC 3): Instrukser vedrørende specifikke positioner

48.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0020 og 0040 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

49.

Kun enheder af væsentlig betydning som identificeret i {Z 07.02;0060} skal indberettes i dette skema.

Kolonne

Instrukser

0010

Centralt forretningsområde

Centralt forretningsområde i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 36), og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.

0020

Forretningsområde-ID

Unikt ID for det forretningsområde, der skal varetages af instituttet

0030

Beskrivelse

Beskrivelse af det centrale forretningsområde.

0040

Enhedens navn

Navnet på den enhed, der varetager eller er en del af det centrale forretningsområde, som indberettet i Z 01.00 (ORG).

Hvis flere enheder varetager eller er en del af det samme centrale forretningsområde, skal hver enkelt enhed indberettes i en separat række.

0050

Kode

Koden for den enhed, der varetager eller er en del af det centrale forretningsområde, som rapporteret i Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 — Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde (FUNC 4): Instrukser vedrørende specifikke positioner

50.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0010, 0020 og 0040 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

51.

Kun kritiske funktioner som identificeret i {Z 07.01;0070} skal indberettes i dette skema.

Kolonne

Instrukser

0010

Land

Landet, for hvilket funktionen er kritisk, som indberettet i Z 07.01 (FUNC 1)

0020

Funktion-ID

ID for de kritiske funktioner som defineret i kapitel 2.7.1.2 ovenfor og angivet i skema Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Centralt forretningsområde

Centralt forretningsområde i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 36), og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, som indberettet i skema Z 07.03 (FUNC 3).

0040

Forretningsområde-ID

Unikt ID for det forretningsområde, der skal varetages af instituttet; samme ID som indberettet i skema Z 07.03 (FUNC 3)

II.8   Z 08.00 — Kritiske tjenester (SERV)

II.8.1   Generelle instrukser

52.

De oplysninger, der skal inkluderes i dette skema, skal indberettes én gang for hele koncernen og skal opregne kritiske tjenester modtaget af en hvilken som helst enhed i koncernen og knytter dem til de kritiske funktioner, der udføres af koncernen.

53.

Ved kritiske tjenester forstås de underliggende aktiviteter og tjenester, der udføres for én (specialiserede tjenester) eller flere forretningsenheder eller juridiske enheder (delte tjenester) i koncernen, og som er nødvendige for udførelsen af en eller flere kritiske funktioner. Kritiske tjenester kan udføres af enheder i koncernen (intern tjeneste) eller outsources til en ekstern leverandør (ekstern tjeneste). En tjeneste betragtes som kritisk, hvis en forstyrrelse heraf kan udgøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre udførelsen af kritiske funktioner, fordi de er uløseligt forbundet med de kritiske funktioner, som et institut udfører for tredjepart.

54.

Tjenester, der udelukkende udføres internt for en juridisk enhed, indberettes ikke i dette skema.

55.

Tjenester, der ikke har en væsentlig indvirkning på kritiske funktioner, indberettes ikke i dette skema.

56.

Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0010, 0030, 0050, 0070 og 0080 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

II.8.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Instrukser

0005

Identifikator

0010

Type tjeneste

Som type tjeneste angives en af nedenstående typer af tjenester.

Om muligt angives underkategorien (2-cifret identifikation). Hvis der ikke findes en underkategori, eller hvis der ikke er en underkategori, der præcist beskriver den tjeneste, der leveres af instituttet, indberettes hovedkategorien (1-cifret identifikation).

1.

HR-support

1.1.

Personaleadministration, herunder kontraktforvaltning og aflønning

1.2.

Intern kommunikation

2.

Informationsteknologi

2.1.

IT- og kommunikationshardware

2.2.

Datalagring og -behandling

2.3.

Anden IT-infrastruktur, arbejdsstationer, telekommunikation, servere, datacentre og dermed beslægtede tjenester

2.4.

Administration af softwarelicenser og applikationssoftware

2.5.

Adgang til eksterne leverandører, navnlig data- og infrastrukturleverandører

2.6.

Vedligeholdelse af programmer, herunder vedligeholdelse af softwareprogrammer og tilknyttede datastrømme

2.7.

Rapportgenerering, interne informationsstrømme og databaser

2.8.

Brugersupport

2.9.

Nød- og katastrofeberedskab

3.

Transaktionsbehandling, herunder juridiske transaktionsrelaterede spørgsmål, navnlig bekæmpelse af pengehvidvaskning

4.

Fast ejendom og levering eller forvaltning af faciliteter og tilhørende faciliteter

4.1.

Kontorlokaler og oplagring

4.2.

Intern facilitetsforvaltning

4.3.

Sikkerhed og adgangskontrol

4.4.

Forvaltning af ejendomsportefølje

4.5.

Andet, angiv nærmere

5.

Juridiske tjenester og compliancefunktioner

5.1.

Juridisk støtte til virksomheder

5.2.

Forretnings- og transaktionsrelaterede juridiske tjenester

5.3.

Compliancesupport

6.

Likviditetsrelaterede tjenester

6.1.

Koordinering, administration og styring af likviditet

6.2.

Koordination, administration og styring af refinansiering af enheder, herunder forvaltning af sikkerhedsstillelse

6.3.

Indberetningsfunktion, navnlig med hensyn til tilsynsretlige likviditetskrav

6.4.

Koordination, administration og forvaltning af mellem- og langfristede finansieringsprogrammer samt refinansiering af koncernenheder

6.5.

Koordination, administration og forvaltning af refinansiering, navnlig kortfristede udstedelser

7.

Trading/forvaltning af aktiver

7.1.

Transaktionsbehandling: Behandling af handler (trade capture), udformning, realisering, servicering af handelsprodukter

7.2.

Bekræftelse, afregning, betaling

7.3.

Positions- og modpartsforvaltning, for så vidt angår dataindberetning og forbindelser med modparter

7.4.

Positionsstyring (risiko og afstemning)

8.

Risikostyring og værdiansættelse

8.1.

Risikostyring efter central- eller forretningsområde eller risikotype

8.2.

Generering af risikorapporter

9.

Regnskabsføring

9.1.

Indberetning i henhold til love og forskrifter

9.2.

Værdiansættelse, navnlig af markedspositioner

9.3.

Ledelsesrapportering

10.

Håndtering af kontanter

0020-0030

Modtager af tjenesten

Enhed i koncernen, som modtager den kritiske tjeneste indberettet i kolonne 0010 fra en anden koncernenhed eller den eksterne leverandør indberettet i kolonne 0040-0050.

0020

Enhedens navn

Må ikke være det samme navn som det, der er angivet i kolonne 0040.

0030

Kode

Entydig identifikator for den juridiske enhed i kolonne 0020 som indberettet i skema Z 01.00 (ORG)

Må ikke være den samme identifikator som den, der er angivet i kolonne 0050

0040-0050

Tjenesteyder

Den juridiske enhed (intern eller ekstern), som leverer den kritiske tjeneste indberettet i kolonne 0010 til en koncernenhed

0040

Enhedens navn

Må ikke være det samme navn som det, der er angivet i kolonne 0020.

0050

Kode

Entydig identifikator for den juridiske enhed i kolonne 0020.Må ikke være den samme identifikator som den, der er angivet i kolonne 0030.

Hvis tjenesteyderen er en koncernenhed, skal koden være de samme som den, der er angivet i skema Z 01.00 (ORG).

Hvis tjenesteyderen ikke er en koncernenhed, er den pågældende enheds kode:

for institutter den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode

for andre enheder den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne.

0060

Del af koncernen

»Ja« — hvis tjenesten leveres af en enhed i koncernen (intern)

»Nej« — hvis tjenesten leveres af en enhed uden for koncernen (ekstern)

0070-0080

Kritisk funktion

Den kritiske funktion, hvis udførelse en forstyrrelse af den kritiske tjeneste ville udgøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre. Der skal være tale om en af de funktioner, der vurderes som kritisk i skema Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Land

Medlemsstat, for hvilken funktionen er kritisk, som indberettet i Z 07.01 (FUNC 1)

0080

ID

ID for de kritiske funktioner som defineret i kapitel 2.7.1.4 ovenfor og angivet i skema Z 07.01 (FUNC 1)

0090

Substitution — estimeret tid

Skøn over den tid, der er nødvendig til at erstatte en leverandør med en anden i sammenligneligt omfang for så vidt angår formålet med, kvaliteten af og udgifterne til den modtagne tjeneste.

Angiv en af følgende værdier:

»1 dag-1 uge«, hvis substitutionstiden ikke er over en uge

»1 uge-1 måned«, hvis substitutionstiden er over en uge, men ikke over en måned

»1 uge-6 måneder«, hvis substitutionstiden er over en måned, men ikke over seks måneder

»6-12 måneder«, hvis substitutionstiden er over seks måneder, men ikke over et år

»Over 1 år«, hvis substitutionstiden er over et år.

0100

Adgang til aftaler — estimeret tid

Skøn over den tid, der er nødvendig til at indhente følgende oplysninger om den aftale, der regulerer tjenesten, efter anmodning fra afviklingsmyndigheden:

aftalens varighed

aftaleparterne (kontraktudfærdigende part, leverandør, kontaktpersoner) og lovgivning, de er omfattet af

tjenestens art (dvs. kort beskrivelse af arten af transaktionen mellem parterne, herunder priser)

hvorvidt den samme tjeneste kan tilbydes af en anden intern/ekstern leverandør (med angivelse af navne på sådanne mulige leverandører)

lovgivning, som aftalen er omfattet af

afdeling med ansvar for de vigtigste transaktioner, der er omfattet af aftalen

vigtigste sanktioner i henhold til aftalen i tilfælde af suspension eller forsinkelse af betalinger

forhold, der udløser førtidig opsigelse, og tidsmæssige rammer for opsigelse

operationel support efter opsigelse af aftalen

relevans — kritiske funktioner og forretningsområder

Angiv en af følgende værdier:

1 dag

1 dag-1 uge

Over 1 uge

Tjenesten er ikke reguleret ved aftale

0110

Lovvalg

ISO-koden for det land, hvis lovgivning regulerer aftalen.

0120

Afviklingssikker aftale

Afspejler vurderingen af, om aftalen vil kunne videreføres og overføres i tilfælde af afvikling.

Der skal i vurderingen bl.a. tages hensyn til følgende:

enhver klausul, der ville give en modpart ret til at opsige aftalen udelukkende som følge af afvikling, foranstaltninger til tidlig indgriben eller scenarier dækket af tværgående misligholdelsesklausuler (cross default), selv om materielle forpligtelser fortsat blev opfyldt

enhver klausul, der ville give en modpart ret til at ændre tjenesteydelsesvilkårene udelukkende som følge af afvikling, tidlig indgriben eller scenarier dækket af tværgående misligholdelsesklausuler (cross default), selv om materielle forpligtelser fortsat blev opfyldt

anerkendelse (i aftalen) om afviklingsmyndighedernes ret til suspension.

Angiv en af følgende værdier:

 

»Ja« — hvis aftalen vurderes at være afviklingssikker

 

»Nej« — hvis aftalen ikke vurderes at være afviklingssikker

 

»Ikke vurderet« — hvis der ikke er foretaget en vurdering

II.9   Z 09.00 — FMI-tjenester — Udbydere og brugere — Oversigt pr. kritisk funktion

II.9.1   Generelt

57.

I dette skema identificeres clearing-, betalings-, værdipapirafviklings- og deponeringsaktiviteter, -funktioner eller tjenester, for hvilke det gælder, at afbrydelse af dem vil kunne udgøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre udførelsen af en eller flere kritiske funktioner.

58.

Dette skema indberettes én gang for hele instituttet eller koncernen.

59.

Kun finansielle markedsinfrastrukturer, for hvilke det gælder, at forstyrrelse af dem ville udgøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre udførelsen af en kritisk funktion, skal angives.

II.9.2   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Instrukser

0010-0020

Bruger

Koncernenhed, der benytter sig af betalings-, deponerings, afviklings-, clearing- eller transaktionsregistertjenester, som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).

0010

Enhedens navn

Navnet på den enhed, der benytter sig af betalings-, deponerings-, afviklings-, clearing- eller transaktionsregistertjenester, som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).

Kun enheder identificeret som enheder, der udfører kritiske funktioner, i Z 07.02 indberettes.

0020

Kode

Koden for den enhed, der benytter sig af betalings-, deponerings-, afviklings-, clearing- eller transaktionsregistertjenester, som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).

0030-0040

Kritisk funktion

Kritisk funktion, som udføres af enheden, og hvis udførelse en forstyrrelse af adgangen til betalings-, deponerings-, afviklings-, clearing- eller transaktionsregistertjenester ville udgøre en hindring for eller forhindre.

0030

Land

Landet, for hvilket funktionen er kritisk, som indberettet i Z 07.01 (FUNC 1)

0040

ID

ID for de kritiske funktioner som defineret i kapitel 2.7.1.4 ovenfor og angivet i skema Z 07.01 (FUNC 1)

0050-0080

Finansiel markedsinfrastruktur (FMI)

Reference: CPMI, Principles for financial market infrastructures

Et multilateralt system for deltagende finansieringsinstitutter, herunder systemoperatøren, der anvendes i forbindelse med registrering, clearing eller afvikling af betalinger, værdipapirer, derivater eller andre finansielle transaktioner.

0050

Systemtype

Angiv en af følgende værdier

»PS«

Betalingssystem

»(I) CSD« —

(International) værdipapircentral, herunder (internationale) værdipapircentraler, der leverer afviklingstjenester (internt eller vha. outsourcing)

»SSS«

Værdipapirafviklingssystem uden deponering

»CCP-Securities«

Central modpart for værdipapirclearing

»CCP-Derivatives«

Central modpart for derivatclearing

»TR«

Transaktionsregister

»Andet«

når FMI'ens systemtype ikke matcher nogen af de foruddefinerede typer ovenfor

»NA«

når kritiske betalings-, clearing-, afviklings- eller deponeringstjenester leveres af en enhed, der ikke er en finansiel markedsinfrastruktur nævnt ovenfor, f.eks. depotbanker.

0060

Navn

Den finansielle markedsinfrastrukturs forretningsmæssige navn

Denne kolonne udfyldes ikke, hvis der er angivet »NA« i kolonne 0050

0070

FMI-kode

FMI'ens kode. Hvis den foreligger, angives den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. Hvis LEI-koden ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Denne kolonne udfyldes ikke, hvis der er angivet »NA« i kolonne 0050.

0080

Deltagelsesform

Angiv en af følgende værdier:

»Direkte«

i tilfælde af direkte medlemskab eller direkte deltagelse

»Indirekte«

i tilfælde af indirekte medlemskab eller indirekte deltagelse

»NA«

hvis der er angivet »NA« i kolonne 0050.

0090

Navn

Formidlerens forretningsmæssige navn, hvis der er angivet »Indirekte« eller »NA« i kolonne 0080.

Hvis der er angivet »Direkte« i kolonne 0080, angives »NA« (ikke relevant).

Formidleren kan enten være en del af den koncern, som den indberettende enhed tilhører, eller et andet kreditinstitut uden tilknytning til denne koncern.

En formidler kan være en virksomhed, der udbyder clearing-, betalings-, værdipapirafviklings- og/eller deponeringstjenester til andre virksomheder (især når »NA« er angivet i kolonne 0050); den pågældende kan være et direkte medlem af en eller flere FMI'er og give indirekte adgang til de tjenester, der udbydes af den eller de pågældende FMI'er (især når der er angivet »Indirekte« i kolonne 0080).

0100

Kode

Formidlerens kode. Hvis den foreligger, angives den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode. Hvis LEI-koden ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.

Hvis der er angivet »Direkte« i kolonne 0090, angives »NA« (ikke relevant).

0110

Beskrivelse af tjenesten

Beskrivelse af tjenesten, hvis der er angivet »Andet« eller »NA« ud for »Systemtype« i kolonne 050.

0120

Lovvalg

Identifikation med tobogstavskoden efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvis lovgivning regulerer adgangen til FMI'en.

I tilfælde af direkte medlemskab eller direkte deltagelse er det lovvalget for aftalen mellem den finansielle markedsinfrastruktur og brugeren, der skal angives. I tilfælde af indirekte medlemskab eller indirekte deltagelse er det lovvalget for aftalen mellem det repræsenterende institut og brugeren, der skal angives.

II.10   Kritiske informationssystemer

II.10.1   Generelt

60.

Denne del består af følgende skemaer:

Z 10.01 — Kritiske informationssystemer (generelle oplysninger) (CIS 1), som opregner alle kritiske informationssystemer i koncernen

Z 10.02 — Oversigt over kritiske informationssystemer (CIS 2), som viser de kritiske informationssystemers fordeling på brugerenheder i koncernen og kritiske funktioner.

61.

Ved kritisk informationssystem (»CIS«) forstås en IT-applikation eller software, der understøtter en kritisk tjeneste, og for hvilken det gælder, at forstyrrelse af den ville udgøre en alvorlig hindring for eller forhindre udførelsen af en kritisk funktion.

62.

Disse skemaer indberettes for hele koncernen.

II.10.2   Z 10.01 — Kritiske informationssystemer (generelle oplysninger) (CIS 1): Instrukser vedrørende specifikke positioner

63.

Værdien, der indberettes i kolonne 0010 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

Kolonne

Instrukser

0010-0040

Kritisk informationssystem

0010

Systemidentifikationskode

Systemidentifikationskoden er et akronym fastsat af instituttet, som entydigt identificerer det kritiske informationssystem.

Dette er en rækkeidentifikator, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.

0020

Systemnavn

Systemets kommercielle eller interne navn.

0030

Systemtype

Angiv en af følgende værdier:

»Specialudviklet software til business support«

Applikationer udviklet i overensstemmelse med detaljerede virksomhedsspecifikationer. Kan være udviklet internt eller ved brug af eksterne kontrahenter, men altid med henblik på business support.

»Indkøbt standardsoftware«

Applikationer indkøbt på markedet — som regel solgt af/med licens fra en sælger — som ikke er blevet ændret i form af brugertilpasning til organisationens aktiviteter. Applikationer, der er blevet underkastet almindelig konfiguration, er omfattet af denne kategori.

»Indkøbt software tilpasset brugerbehov«

Applikationer indkøbt på markedet, men hvor sælgeren (eller dennes repræsentant) har udviklet en særlig version med henblik på den pågældende virksomhed. Denne særlige version er karakteriseret ved ændringer i applikationens funktionsmåde, nye funktioner eller ikke-standardiserede plug-ins udviklet i overensstemmelse med organisationens virksomhed.

»Applikation/Ekstern portal«

Eksterne portaler eller applikationer leveret af tredjemand, typisk partnere, der giver adgang til de tjenester, de udbyder. Normalt falder de uden for anvendelsesområdet for organisationens informationssystemforvaltning og installeres, vedligeholdes og forvaltes af partneren selv. Sådanne applikationer har ofte form af portaler (tilgængelige via internettet eller private netværk), og selv om de ikke er omfattet af anvendelsesområdet for organisationens informationssystemforvaltningstjenester, er de vigtige (eller kritiske) for visse forretningsfunktioner.

0040