Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1650

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1650 af 5. november 2018 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Canada, Rusland og USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7142

OJ L 275, 6.11.2018, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1650/oj

6.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1650

af 5. november 2018

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Canada, Rusland og USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, og artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 på listen i del 1 i bilag I.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 798/2008 må sendinger af varer kun importeres til og føres i transit gennem Unionen, hvis de opfylder visse betingelser, herunder de særlige betingelser som angivet i kolonne 6 i tabellen i bilag I, del 1, og, hvor det er relevant, »slutdato« og »startdato« som angivet i kolonne 6A og 6B i samme tabel. Slutdatoen er den dato, fra hvilken import til eller transit gennem Unionen af sendinger af varer fremstillet i et tredjeland, et område, en zone eller et segment ikke længere er tilladt, mens startdatoen er den dato, fra hvilken import til eller transit gennem Unionen af sendinger af varer fremstillet i et tredjeland, et område, en zone eller et segment på ny er tilladt.

(3)

Oplysningerne i kolonne 6A og 6B er opført i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for at forhindre import til og transit gennem Unionen af sendinger af varer, der er fremstillet i spærrezonerne uden for Unionen i den periode, hvor import til og transit gennem Unionen af sådanne sendinger ikke var tilladt i overensstemmelse med reglerne i nævnte forordning.

(4)

Oplysningerne vedrørende Canada i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler zoner i dette tredjeland, der, efter at HPAI var blevet bekræftet, har gennemført sanering, rengøring og desinfektion og på ny har fået tilladelse til import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter med en startdato for over to år siden. Oplysningerne vedrørende Canada bør derfor ændres.

(5)

Oplysningerne vedrørende USA i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler zoner i dette tredjeland, der, efter at HPAI var blevet bekræftet, har gennemført sanering, rengøring og desinfektion og på ny har fået tilladelse til import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter med en startdato for over to år siden. Oplysningerne vedrørende USA bør derfor ændres.

(6)

Der er ved forordning (EF) nr. 798/2008 også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for HPAI.

(7)

Rusland er opført i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt fra hele landet.

(8)

Den 17. november 2016 bekræftede Rusland tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i landet. Siden november 2016 har Rusland bekræftet flere udbrud af HPAI på fjerkræbedrifter i landet. På grund af disse bekræftede udbrud siden november 2016 kan Rusland ikke betragtes som frit for den pågældende sygdom, og Ruslands veterinærmyndigheder er ikke i stand til at attestere sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(9)

Ruslands veterinærmyndigheder har indsendt oplysninger til Kommissionen om udbruddene af HPAI og har bekræftet, at de siden den 17. november 2016 har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(10)

Siden den dato er der derfor ikke blevet indført sådanne produkter med oprindelse i Rusland til Unionen. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne situation dokumenteres, og den relevante slutdato bør opføres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette sikrer også, at sendinger af sådanne produkter, der er fremstillet efter slutdatoen og før den startdato, der fastsættes, hvis Rusland på ny bliver frit for HPAI, ikke vil kunne indføres til Unionen.

(11)

Oplysningerne vedrørende Rusland i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres, for at tage hensyn til den epidemiologiske situation i dette tredjeland siden november 2016 og for at angive den slutdato, fra hvilken tredjelandet ikke kan betragtes som frit for HPAI.

(12)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende Canada affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»CA — Canada

CA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

Hele Canada, undtagen området CA-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1«

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Område af Canada svarende til: ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Oplysningerne vedrørende Rusland affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»RU — Rusland

RU-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4«

POU

 

P2

17.11.2016

 

 

 

3)

Oplysningerne vedrørende USA affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»US — USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Hele USA, undtagen området US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Område af USA svarende til:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Staten Tennessee:

 

Lincoln County

 

Franklin County

 

Moore County

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Staten Alabama:

 

Madison County

 

Jackson County

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1«


Top