Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1649

Kommissionens forordning (EU) 2018/1649 af 5. november 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7218

OJ L 275, 6.11.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1649/oj

6.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1649

af 5. november 2018

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, og artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer indeholder en række stoffer, for hvilke Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har anmodet om, at der fremlægges yderligere videnskabelige data for at kunne afslutte evalueringen inden de specifikke tidsfrister, der er fastsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(5)

Med hensyn til følgende tre stoffer: p-mentha-1,4-(8)-dien-3-on (FL-nr. 07.127), 2-aminoacetophenon (FL-nr. 11.008) og 4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on (FL-nr. 13.175) har de personer, der er ansvarlige for markedsføringen heraf, trukket deres ansøgning tilbage.

(6)

Stofferne p-mentha-1,4-(8)-dien-3-on (FL-nr. 07.127), 2-aminoacetophenon (FL-nr. 11.008) og 4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on (FL-nr. 13.175) bør derfor fjernes fra EU-listen.

(7)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(8)

Af tekniske årsager bør der fastsættes overgangsperioder for fødevarer, der er tilsat et eller flere af de tre aromastoffer, og som er blevet markedsført eller afsendt fra tredjelande til Unionen inden datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Fødevarer, som er blevet tilsat et eller flere af de i bilaget til nærværende forordning angivne aromastoffer, og som lovligt er blevet markedsført før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, kan markedsføres indtil datoen for mindste holdbarhed eller den sidste anvendelsesdato.

2.   Fødevarer, som importeres til Unionen, og som er blevet tilsat et eller flere af de i bilaget til nærværende forordning angivne aromastoffer, kan markedsføres indtil datoen for mindste holdbarhed eller den sidste anvendelsesdato, hvis importøren af sådanne fødevarer kan dokumentere, at de var afsendt fra det pågældende tredjeland og på vej til Unionen før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

3.   Overgangsperioderne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på blandinger af aromaer.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).


BILAG

I del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 udgår følgende:

»07.127

p-mentha-1,4-(8)-dien-3-on

491-09-8

757

11189

 

 

2

EFSA

11.008

2-aminoacetophenon

551-93-9

 

2041

 

 

4

EFSA

13.175

4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on

 

 

 

 

 

1

EFSA«


Top