EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1646

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1646 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4438

OJ L 274, 5.11.2018, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj

5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/43


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1646

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 34, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I denne forordning fastsættes det, hvilke oplysninger den kompetente myndighed bør modtage med en ansøgning om godkendelse eller registrering af en benchmarkadministrator, alt afhængigt af de særlige karakteristika ved ansøgeren eller de benchmarks, der leveres, og som skal bruges i Unionen. Denne præcisering af de oplysninger, som skal leveres i ansøgningen om godkendelse og i ansøgningen om registrering, bidrager til at sikre en fælles og konsekvent proces i hele Unionen.

(2)

Det er vigtigt for den kompetente myndighed at modtage de oplysninger, der er omhandlet i denne forordning, således at den kan vurdere, om de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet med henblik på godkendelse eller registrering, opfylder kravene i forordning (EU) 2016/1011.

(3)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, om eventuelle interessekonflikter som følge af ansøgerens ejeres benchmarkaktiviteter og forretningsinteresser kunne tænkes at indvirke på denne ansøgers uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen og således få negative konsekvenser for benchmarkets nøjagtighed og integritet, bør der stilles krav til ansøgeren om at indgive oplysninger om ejernes aktiviteter og moderselskabernes ejerskab.

(4)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine ledende organers sammensætning, funktion og uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om corporate governance-strukturen sikrer ansøgerens uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, og at interessekonflikter undgås og styres.

(5)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine politikker og procedurer vedrørende identifikation, styring og begrænsning af samt oplysning om interessekonflikter i forbindelse med levering af benchmarks eller benchmarkfamilier. For kritiske benchmarks bør en ansøger i betragtning af deres større systemiske betydning indgive en opdateret opgørelse til den kompetente myndighed over eksisterende interessekonflikter sammen med en forklaring om, hvordan de styres.

(6)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, således at den kompetente myndighed kan evaluere, i hvilket omfang den interne kontrolstruktur, overvågningen og ansvarlighedsrammen er relevante og robuste. Disse oplysninger er nødvendige, for at den kompetente myndighed kan vurdere, om disse politikker og procedurer opfylder kravene i forordning (EU) 2016/1011.

(7)

Ansøgningen bør også omfatte oplysninger, som over for den kompetente myndighed dokumenterer, at kontrollen af de inputdata, der anvendes til at fastlægge de benchmarks, som ansøgeren leverer, er tilstrækkelig til at sikre sådanne datas integritet, og at de er repræsentative og nøjagtige, samt at den metode, der anvendes til at beregne benchmarkene, har alle de karakteristika, som der stilles krav om i forordning (EU) 2016/1011.

(8)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, i hvilket omfang benchmarket er repræsentativt for den økonomiske realitet, som det skal måle, bør ansøgeren give den kompetente myndighed en beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der er leveret eller skal leveres, og den pågældende benchmarktype, jf. bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1011. Ansøgeren skal efter bedste evne typebestemme benchmarket og indgive oplysninger herom sammen med en angivelse af de kilder til data, der er anvendt, således at den kompetente myndighed kan danne sig et indtryk af, i hvilket omfang de underliggende oplysninger er pålidelige og udtømmende.

(9)

Indholdet i en ansøgning om godkendelse eller registrering fra en ansøger, som er en fysisk person, bør præciseres nærmere, idet administratorens organisation adskiller sig væsentligt fra juridiske personers.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(11)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(12)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i bilaget. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generelle krav

1.   En ansøgning i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011 skal, hvis det er relevant, indeholde følgende:

a)

oplysningerne i bilag I, hvis ansøgeren er en juridisk person, der ansøger om godkendelse

b)

oplysningerne i bilag II, hvis ansøgeren er en juridisk person, der ansøger om registrering

c)

oplysningerne i bilag I, hvis ansøgeren er en fysisk person, der ansøger om godkendelse, med undtagelse af oplysningerne i punkt 1, litra c), f), h) og i), i bilag I

d)

oplysningerne i bilag II, hvis ansøgeren er en fysisk person, der ansøger om registrering, med undtagelse af oplysningerne i punkt 1, litra c), f), h) og i), i bilag II.

2.   Ansøgningen må udelukkende indeholde oplysninger på benchmarkfamilieniveau, hvis ingen af familiens benchmarks er opført på den liste over kritiske benchmarks, der er opstillet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

3.   Hvis ansøgeren har undladt at indgive eventuelt krævede oplysninger, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, hvorfor disse oplysninger ikke er indgivet.

4.   Der stilles ikke krav til ansøgeren om at indgive oplysningerne i punkt 1, litra f)-j), i bilag I eller bilag II, alt efter hvad der er relevant, hvis den samme kompetente myndighed allerede fører tilsyn i medlemsstaten med ansøgeren i forbindelse med andre aktiviteter end levering af benchmarks.

Artikel 2

Oplysninger for forskellige typer af benchmarks

1.   En ansøger må for ikkevæsentlige benchmarks, som denne leverer, indgive de oplysninger, der stilles krav om i punkt 6 i bilag I eller, hvis det er relevant, punkt 6 i bilag II, i form af et sammendrag.

2.   Ikketilsynsbelagte enheder, som leverer kritiske eller væsentlige benchmarks, skal indgive oplysningerne i bilag I.

3.   Tilsynsbelagte enheder, som udelukkende leverer ikkekritiske benchmarks, skal indgive oplysningerne i den første kolonne i bilag II.

4.   En ansøger, som udelukkende leverer ikkevæsentlige benchmarks, skal indgive oplysningerne i den anden kolonne i bilag II.

5.   En ansøger, som udelukkende leverer benchmarks baseret på regulerede data, skal ikke indgive oplysningerne i punkt 5, litra c), punkt 6, litra a), nr. iii), og punkt 6, litra a), nr. iv), i bilag I og bilag II, jf. dog stk. 1 til 4.

6.   En ansøger, som udelukkende leverer rentebenchmarks, skal indgive oplysningerne i denne forordnings bilag og skal præcisere, hvordan de særlige krav i bilag I til forordning (EU) 2016/1011 gennemføres, hvis bestemmelserne i bilag I til forordning (EU) 2016/1011 finder anvendelse ud over eller i stedet for kravene i afsnit II i forordning (EU) 2016/1011, jf. nævnte forordnings artikel 18.

7.   En ansøger, som udelukkende leverer råvarebenchmarks, skal indgive oplysningerne i denne forordnings bilag I, hvis ansøgeren er en ikketilsynsbelagt enhed, eller hvis denne leverer et kritisk benchmark. Hvis ansøgeren er en tilsynsbelagt enhed, og ingen af de benchmarks, denne leverer, er et kritisk benchmark, skal ansøgeren indgive oplysningerne i den første kolonne i bilag II. Ansøgeren skal præcisere, hvordan kravene i bilag II til forordning (EU) 2016/1011 gennemføres for råvarebenchmarks, som er omfattet af bilag II i stedet for afsnit II i forordning (EU) 2016/1011, jf. artikel 19 i forordning (EU) 2016/1011.

Artikel 3

Særlige oplysninger om politikker og procedurer

1.   Politikker og procedurer, som der oplyses om i en ansøgning, skal indeholde eller være ledsaget af:

a)

en angivelse af identiteten af de eller de personer, som har ansvaret for at godkende og vedligeholde politikkerne og procedurerne

b)

en beskrivelse af, hvordan politikkernes og procedurernes regeloverholdelse overvåges, og identiteten af de personer, som har ansvaret for denne overvågning

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af politikkerne og procedurerne

2.   En ansøger, som er en del af en gruppe, kan overholde stk. 1 ved at indgive oplysninger om gruppens politikker og procedurer, hvis disse vedrører levering af benchmarks.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011

1.   GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Ansøgerens fulde navn og LEI-kode.

b)

Kontoradresse i EU.

c)

Juridisk status.

d)

Websted, hvis et sådant findes.

e)

Oplysninger om den relevante kontaktperson i forbindelse med ansøgningen:

i)

navn

ii)

stilling

iii)

adresse

iv)

e-mailadresse

v)

telefonnummer.

f)

Hvis ansøgeren er en tilsynsbelagt enhed, oplysninger om dennes nuværende godkendelsesstatus, herunder om de aktiviteter, som ansøgeren er godkendt til at udføre, og dennes relevante kompetente myndighed i hjemlandet.

g)

En beskrivelse af ansøgerens virksomhedsaktiviteter i EU — uanset om de er omfattet af finansiel regulering — som er relevante for leveringen af benchmarks, sammen med en beskrivelse af, hvor disse aktiviteter finder sted.

h)

Eventuelle stiftelsesdokumenter, vedtægter eller andre lignende dokumenter.

i)

Hvis ansøgeren er en del af en gruppe, selskabsstrukturen sammen med et ejerskabsorganigram, som viser forbindelserne mellem moderselskab og datterselskaber. De virksomheder og datterselskaber, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

j)

En egenerklæring om godt omdømme, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om:

i)

disciplinærsager mod virksomheden (medmindre frafaldet)

ii)

en finansiel myndigheds nægtelse af godkendelse eller registrering

iii)

en finansiel myndigheds tilbagetrækning af godkendelse eller registrering.

k)

Antal leverede benchmarks.

2.   ORGANISATIONSSTRUKTUR OG GOVERNANCE

a)

Intern organisationsstruktur for så vidt angår bestyrelsen, udvalg under den øverste ledelse, overvågningsfunktion og eventuelle andre interne organer, som varetager væsentlige ledelsesfunktioner, der indgår i leveringen af et benchmark, herunder deres:

i)

mandat eller et sammendrag deraf og

ii)

overholdelse af eventuelle kodekser for governance eller lignende bestemmelser.

b)

Procedurer, som sikrer, at administratorens medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til administratorens rådighed eller under dennes kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der kræves for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011.

c)

Det antal medarbejdere (midlertidigt ansatte eller fastansatte), som er involveret i leveringen af et benchmark.

3.   INTERESSEKONFLIKTER

a)

Politikker og procedurer, som tager højde for:

i)

hvordan eksisterende og potentielle interessekonflikter identificeres eller vil blive identificeret, registret, styret, begrænset, modvirket eller afhjulpet

ii)

særlige omstændigheder, som gør sig gældende for ansøgeren eller for bestemte benchmarks, som ansøgeren leverer, og som følge af hvilke der er stor sandsynlighed for interessekonflikter, herunder hvis der gøres brug af fagmæssig bedømmelse eller udøves skøn ved benchmarkfastsættelsen, hvis ansøgeren er en del af den samme gruppe som en bruger af et benchmark, og hvis ansøgeren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket skal måle.

b)

For et benchmark eller en benchmarkfamilie en liste over eventuelle identificerede væsentlige interessekonflikter sammen de respektive begrænsende foranstaltninger. For hvert enkelt kritisk benchmark en opdateret opgørelse over eksisterende og potentielle interessekonflikter sammen med de respektive begrænsende foranstaltninger.

c)

Aflønningspolitikken med en præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at bestemme aflønningen af de personer, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af benchmarks.

4.   INTERN KONTROLSTRUKTUR, OVERVÅGNING OG ANSVARLIGHEDSRAMME

a)

Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, herunder dem, der vedrører:

i)

IT-systemerne

ii)

risikostyring sammen med en kortlægning af de risici, som kan opstå, og som kan få konsekvenser for det leverede benchmarks nøjagtighed, integritet og spørgsmålet om, hvorvidt benchmarket er repræsentativt, eller for kontinuiteten i leveringen, sammen med de respektive begrænsende foranstaltninger

iii)

overvågningsfunktionens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og præciseret i de reguleringsmæssige tekniske standarder, der vedtages i henhold til artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011 (1), herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner inden for overvågningsfunktionen

iv)

kontrolrammens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/1011, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme

v)

ansvarlighedsrammen som beskrevet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/1011, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme.

b)

Nødprocedurer for fastsættelse og offentliggørelse af et benchmark midlertidigt, herunder forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplaner.

c)

Procedurer for intern indberetning af overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011, som skyldes ledere, medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til ansøgerens rådighed eller under ansøgerens kontrol.

5.   BESKRIVELSE AF LEVEREDE BENCHMARKS ELLER BENCHMARKFAMILIER

a)

En beskrivelse af et benchmark eller en benchmarkfamilie, som er leveret, eller som ansøgeren har til hensigt at levere, og af den pågældende benchmarktype, som ansøgeren bestemmer efter bedste evne og under hensyntagen til bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1011, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at typebestemme benchmarket.

b)

En beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige denne beskrivelse.

c)

En beskrivelse af stillere til et benchmark eller en benchmarkfamilie sammen med den adfærdskodeks, der er beskrevet i artikel 15 i forordning (EU) 2016/1011, og for kritiske benchmarks, stillernes navn og arbejdssted.

d)

Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at håndtere korrektioner af fastlæggelsen eller offentliggørelsen af et benchmark eller en benchmarkfamilie.

e)

Oplysninger om den procedure, som administratoren skal anvende ved et benchmarks eller en benchmarkfamilies ændring eller ophør, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

6.   INPUTDATA OG METODE

a)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie politikker og procedurer i forhold til inputdata, herunder dem, der vedrører:

i)

den type inputdata, der anvendes, deres prioriteringsrækkefølge og eventuel udøvelse af skøn eller brug af fagmæssige bedømmelser

ii)

eventuelle processer til sikring af, at inputdataene er tilstrækkelige, passende og verificerbare

iii)

de kriterier, der fastsætter, hvem der må levere inputdata til administratoren, og proceduren til udvælgelse af stillere

iv)

evalueringen af stillerens inputdata og processen til validering af inputdata.

b)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie i forhold til metoden:

i)

en beskrivelse af metoden med fokus på de centrale elementer ved metoden i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011 og en nærmere præcisering i de reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 (2)

ii)

politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører:

1)

de foranstaltninger, der er truffet med henblik på validering og revision af metoden, herunder eventuelle forsøg eller back-testing, der er foretaget

2)

høringsprocessen vedrørende ethvert forslag til væsentlige ændringer i metoden.

7.   OUTSOURCING

Hvis aktiviteter, der indgår som led i leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, outsources:

a)

de relevante outsourcingordninger, herunder serviceleveranceaftaler, som dokumenterer overholdelse af artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011

b)

nærmere oplysninger om de outsourcede funktioner, medmindre disse oplysninger allerede indgår i de relevante kontrakter

c)

politikker og procedurer vedrørende overvågning af de outsourcede aktiviteter.

8.   ANDRE OPLYSNINGER

a)

Ansøgeren kan indgive yderligere oplysninger, som er relevante for ansøgningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

b)

Ansøgeren skal indgive de krævede oplysninger på den måde og i den form, som den kompetente myndighed fastlægger.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (se side 1 i denne EUT).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (se side 21 i denne EUT).


BILAG II

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om registrering i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011

 

»R« for »Relevant«

 

»I/R« for »Ikke relevant«

Punkt i bilag I

Tilsynsbelagte enheder, som udelukkende leverer ikkekritiske benchmarks

Enheder, som udelukkende leverer ikkevæsentlige benchmarks

1)   Generelle oplysninger

1 a)

Fulde navn

R

R

1 b)

Adresse

R

R

1 c)

Juridisk status

R

R

1 d)

Websted

R

R

1 e)

Kontaktperson

R

R

1 f)

Nuværende godkendelsesstatus

R (1)

R (1) for tilsynsbelagte enheder

I/R for ikketilsynsbelagte enheder

1 g)

Virksomhedsaktiviteter

R (1)

R (1)

1 h)

Stiftelsesdokumenter

R (1)

R (1)

1 i)

Selskabsstruktur

R (1)

R (1)

1 j)

Egenerklæring om godt omdømme

R (1)

R (1)

1 k)

Antal benchmarks

R

R

2)   Organisationsstruktur og governance

2 a)

Intern organisationsstruktur

R

R

2 b)

Medarbejdere

R

R

2 c)

Menneskelige ressourcer

R

I/R

3)   Interessekonflikter

3 a)

Politikker og procedurer

R (2)

R (2) i form af et sammendrag

3 b)

Væsentlige interessekonflikter

R

I/R

3 c)

Aflønningsform

R

R

4)   Intern kontrolstruktur, overvågning og ansvarlighedsramme

4 a)

Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark

R

R (3) i form af et sammendrag

4 b)

Interne ordninger med henblik på fastsættelse og offentliggørelse af et benchmark

R

R i form af et sammendrag

4 c)

Intern indberetning af overtrædelser

R

R i form af et sammendrag

5)   Beskrivelse af leverede benchmarks

5 a)

Beskrivelse

R (4)

R i form af et sammendrag

5 b)

Underliggende marked

R (4)

R i form af et sammendrag

5 c)

Stillere

R (4)

R i form af et sammendrag

5 d)

Korrektioner

R (4)

R i form af et sammendrag

5 e)

Ændring og ophør

R (4)

R i form af et sammendrag

6)   Inputdata og metode

6 a) i)

Beskrivelse af de anvendte inputdata

R (4)

R i form af et sammendrag

6 a) ii)

Inputdata — tilstrækkelige, passende og verificerbare

R (4)

R (5) i form af et sammendrag

6 a) iii)

Stillere

R (4)

R i form af et sammendrag

6 a) iv)

Evaluering af stillerens inputdata og validering af inputdata

R (6)

I/R

6 b) i)

Beskrivelse af metoden

R (4)

R i form af et sammendrag

6 b) ii) 1)

Validering/Revision

R (4)

R i form af et sammendrag

6 b) ii) 2)

Væsentlig ændring

R (6)

I/R

7)   Outsourcing

7 a)

Kontrakter

R (6)

I/R

7 b)

Outsourcede funktioner

R (6)

R i form af et sammendrag

7 c)

Kontrol

R (6)

R i form af et sammendrag

8)   Andet

8 a)

Yderligere oplysninger

R

R

8 b)

Form

R

R


(1)  Medmindre den samme kompetente myndighed allerede fører tilsyn i forbindelse med andre aktiviteter end levering af benchmarks.

(2)  En ansøger kan vælge at undlade at indgive oplysninger under punkt 3, litra a), nr. iii), i bilag I, i forhold til et væsentligt eller ikkevæsentligt benchmark, som denne leverer.

(3)  En ansøger kan undlade at indgive oplysninger under punkt 4, litra a), nr. iii), i bilag I — med undtagelse af oplysninger om oprettelse og vedligeholdelse af en permanent overvågningsfunktion — punkt 4, litra a), nr. iv), og punkt 4, litra a), nr. v), i bilag I — for så vidt angår visse oplysninger om kontrol- og ansvarlighedsrammen — i forhold til et væsentligt eller ikkevæsentligt benchmark, som denne leverer.

(4)  En tilsynsbelagt enhed, som både leverer væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, kan indgive sådanne oplysninger i form af et sammendrag i forhold til sine ikkevæsentlige benchmarks.

(5)  En ansøger kan vælge at undlade at indgive oplysninger om verificerbare inputdata i forhold til et ikkevæsentligt benchmark, som denne leverer.

(6)  En tilsynsbelagt enhed, som både leverer væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, kan vælge at indgive sådanne oplysninger udelukkende for de væsentlige benchmarks, som denne leverer.


Top