EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1645

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1645 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4426

OJ L 274, 5.11.2018, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj

5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/36


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1645

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 32, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En benchmarkadministrator, som er etableret i et tredjeland, kan ansøge om anerkendelse i Unionen. Administratoren skal i ansøgningen om anerkendelse give en omfattende beskrivelse af de ordninger, politikker og procedurer, som denne har indført med henblik på at opfylde de gældende krav i forordning (EU) 2016/1011. Denne forordning har til formål at sikre, at de kompetente myndigheder i hele Unionen modtager ensartede og konsekvente oplysninger fra benchmarkadministratorer i tredjelande, som søger om anerkendelse.

(2)

Ansøgningen om anerkendelse bør omfatte oplysninger om valget af referencemedlemsstat, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011, og om den retlige repræsentant i referencemedlemsstaten. Disse oplysninger bør gøre det muligt for den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten at forvisse sig om, at referencemedlemsstaten er blevet korrekt identificeret, og at en retlig repræsentant for administratoren i et tredjeland er etableret i denne medlemsstat og har beføjelse til at handle som krævet i forordning (EU) 2016/1011.

(3)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, om eventuelle interessekonflikter som følge af ansøgerens ejeres forretningsinteresser kunne tænkes at indvirke på ansøgerens uafhængighed og således få negative konsekvenser for benchmarkets nøjagtighed og integritet, bør ansøgeren indgive oplysninger om sine ejeres aktiviteter og om sine moderselskabers ejerskab.

(4)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine ledende organers sammensætning, funktion og uafhængighed, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om corporate governance-strukturen sikrer administratorens uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, og at interessekonflikter undgås.

(5)

Ansøgeren bør forklare den kompetente myndighed, hvordan eventuelle interessekonflikter identificeres, registreres, styres, begrænses, modvirkes eller afhjælpes, således at det kan vurderes, hvordan interessekonflikter kan fjernes eller styres og offentliggøres.

(6)

Den ansøgende leverandør bør indgive oplysninger til den kompetente myndighed om politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, således at den kompetente myndighed kan evaluere, i hvilket omfang den interne kontrolstruktur, overvågningen og ansvarlighedsrammen er relevante og robuste.

(7)

Ansøgningen om anerkendelse bør omfatte oplysninger, som dokumenterer, at kontrollen af de inputdata, der anvendes til at fastlægge de benchmarks, som ansøgeren leverer, er tilstrækkelig til at sikre, at sådanne data er repræsentative, nøjagtige og af integritet.

(8)

Med ansøgningen om anerkendelse bør der indgives en liste over alle de benchmarks, som ansøgeren leverer, og som allerede bruges i Unionen, eller som er beregnet til fremtidig brug i Unionen, samt en beskrivelse heraf, således at den kompetente myndighed kan evaluere, om de benchmarks, som ansøgeren leverer, er egnede til fortsat eller eventuel brug i Unionen med det endelige mål for øje at opføre dem i registret i artikel 36 i forordning (EU) 2016/1011.

(9)

Det er relevant med oplysninger om art og karakteristika i forbindelse med de benchmarks, som ansøgeren leverer, for at vise den kompetente myndighed, om vurderingen af overholdelse af de gældende krav i forordning (EU) 2016/1011 skal foretages med henvisning til eventuelle gældende særordninger, til benchmarks baseret på regulerede data og til råvarebenchmarks, som ikke er baseret på bidrag fra stillere, der for hovedpartens vedkommende er tilsynsbelagte enheder, jf. forordning (EU) 2016/1011.

(10)

Hvis ansøgeren anser et eller flere af sine benchmarks for at være væsentlige eller ikkevæsentlige, bør denne medtage oplysninger i ansøgningen om anerkendelse om det omfang, hvori et sådant eller sådanne benchmarks anvendes i Unionen, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om opdelingen i væsentlige eller ikkevæsentlige benchmarks er korrekt. Benchmarks, som ansøgeren leverer, men som endnu ikke anvendes i Unionen, og som indgår i ansøgningen om anerkendelse på grund af deres fremtidige anvendelse i Unionen, anses for at være ikkevæsentlige benchmarks, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2016/1011.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(12)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(13)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i bilaget. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generelle krav

1.   En administrator, som er etableret i et tredjeland, skal ved ansøgning om anerkendelse i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 2016/1011 indgive de oplysninger, der er opført i bilaget.

2.   Hvis ansøgeren har undladt at indgive eventuelt krævede oplysninger, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, hvorfor disse oplysninger ikke er indgivet.

Artikel 2

Ansøgningens form

1.   Ansøgningen om anerkendelse indgives på det eller et af de officielle sprog i referencemedlemsstaten, medmindre andet er angivet i bilaget. De dokumenter, der er omhandlet i punkt 8 i bilaget, indgives på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, eller på det eller et af de officielle sprog i referencemedlemsstaten.

2.   Ansøgningen om anerkendelse indgives elektronisk eller, hvis det accepteres af den relevante kompetente myndighed, på papir. De elektroniske midler skal sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under transmissionen. Ansøgeren sikrer, at det af hvert af de indgivne dokumenter klart fremgår, hvilket særligt krav i denne forordning det henviser til.

Artikel 3

Særlige oplysninger om politikker og procedurer

1.   Eventuelle politikker og procedurer, som er indført med henblik på at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/1011, og som er beskrevet i en ansøgning, skal indeholde eller være ledsaget af:

a)

en angivelse af identiteten af de eller de personer, som har ansvaret for at godkende og vedligeholde politikkerne og procedurerne

b)

en beskrivelse af, hvordan politikkernes og procedurernes regeloverholdelse overvåges, og identiteten af den eller de personer, som har ansvaret for denne overvågning

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af politikkerne og procedurerne.

2.   En ansøger, som er en virksomhed i en gruppe, kan overholde stk. 1 ved at indgive oplysninger om gruppens politikker og procedurer, hvis disse vedrører levering af benchmarks.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om anerkendelse i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 2016/1011

AFSNIT A — OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN OG DENNES RETLIGE REPRÆSENTANT I UNIONEN

1.   GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Ansøgerens fulde navn og LEI-kode.

b)

Kontoradresse i det land, hvor ansøgeren er etableret.

c)

Juridisk status.

d)

Websted, hvis et sådant findes.

e)

Hvis ansøgeren er tilsynsbelagt i det tredjeland, hvor denne er etableret, gives der oplysninger om ansøgerens nuværende godkendelsesstatus, herunder om de aktiviteter, som ansøgeren er godkendt til at udføre, navn og adresse på den kompetente myndighed i tredjelandet og linket til registret for en sådan kompetent myndighed, hvis dette er relevant; hvis mere end en enkelt myndighed er ansvarlig for tilsynet, præciseres myndighedernes respektive kompetenceområder.

f)

En beskrivelse af ansøgerens virksomhedsaktiviteter i EU og i tredjelande — uanset om de er omfattet af EU's eller tredjelandes finansielle regulering — som er relevante for leveringen af benchmarks, sammen med en beskrivelse af, hvor disse aktiviteter finder sted.

g)

Hvis ansøgeren er en del af en gruppe, selskabsstrukturen sammen med et ejerskaborganigram, som viser forbindelserne mellem moderselskab og datterselskaber. De virksomheder og datterselskaber, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

h)

En egenerklæring om godt omdømme, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om:

i)

tidligere eller verserende disciplinærsager mod virksomheden (medmindre frafaldet)

ii)

en finansiel myndigheds nægtelse af godkendelse eller registrering

iii)

en finansiel myndigheds tilbagetrækning af godkendelse eller registrering.

2.   RETLIG REPRÆSENTANT I REFERENCEMEDLEMSSTATEN

a)

Dokumentation, som berettiger valget af referencemedlemsstaten, jf. de kriterier i artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011, der skal lægges til grund.

b)

For så vidt angår den retlige repræsentant, der er etableret i referencemedlemsstaten, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011:

i)

fulde navn

ii)

stilling for en fysisk person eller juridisk status for en juridisk person

iii)

stiftelsesdokument, vedtægter eller andre lignende dokumenter for en juridisk person og nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilsynsmyndighed fører tilsyn med denne

iv)

adresse

v)

e-mailadresse

vi)

telefonnummer

vii)

skriftlig bekræftelse af, at den retlige repræsentant har beføjelse til at handle på ansøgerens vegne, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011

viii)

nærmere oplysninger om den retlige repræsentants varetagelse af overvågningsfunktionen i tilknytning til leveringen af benchmarks, som kan anvendes i Unionen

ix)

navn, stilling, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson hos den retlige repræsentant.

3.   ORGANISATIONSSTRUKTUR OG GOVERNANCE

a)

Intern organisationsstruktur for så vidt angår bestyrelsen, udvalg under den øverste ledelse, overvågningsfunktion og eventuelle andre interne organer, som varetager væsentlige ledelsesfunktioner, der indgår i leveringen af et benchmark, herunder deres:

i)

mandat eller et sammendrag deraf og

ii)

overholdelse af eventuelle kodekser for governance eller lignende bestemmelser.

b)

Procedurer, som sikrer, at administratorens medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til administratorens rådighed eller under dennes kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der kræves for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011.

c)

Det antal medarbejdere (midlertidigt ansatte eller fastansatte), som er involveret i leveringen af et benchmark.

4.   INTERESSEKONFLIKTER

a)

Politikker og procedurer, som tager højde for:

i)

hvordan eksisterende og potentielle interessekonflikter identificeres eller vil blive identificeret, registret, styret, begrænset, modvirket eller afhjulpet

ii)

særlige omstændigheder, som gør sig gældende for ansøgeren eller bestemte benchmarks, som ansøgeren leverer, og som kan anvendes i Unionen, og som følge af hvilke der er stor sandsynlighed for interessekonflikter, herunder hvis der gøres brug af fagmæssig bedømmelse eller udøves skøn ved benchmarkfastsættelsen, hvis ansøgeren er en del af den samme gruppe som en bruger af et benchmark, og hvis leverandøren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket skal måle.

b)

For et benchmark eller en benchmarkfamilie en liste over eventuelle identificerede væsentlige interessekonflikter sammen de respektive begrænsende foranstaltninger.

c)

Aflønningspolitikken med en præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at bestemme aflønningen af de personer, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af benchmarks.

5.   INTERN KONTROLSTRUKTUR, OVERVÅGNING OG ANSVARLIGHEDSRAMME

a)

Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, herunder dem, der vedrører:

i)

IT-systemerne

ii)

risikostyring sammen med en kortlægning af de risici, som kan opstå, og som kan få konsekvenser for det leverede benchmarks nøjagtighed, integritet og spørgsmålet om, hvorvidt benchmarket er repræsentativt, eller for kontinuiteten i leveringen, sammen med de respektive begrænsende foranstaltninger

iii)

overvågningsfunktionens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og præciseret i de reguleringsmæssige tekniske standarder (1), der vedtages i henhold til artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011, eller de tilsvarende principper for finansielle benchmarks fastlagt af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) den 17. juli 2013 (»IOSCO-principperne for finansielle benchmarks«) eller principperne for rapporteringsagenturer for oliepriser fastlagt af IOSCO af 5. oktober 2012 (»IOSCO-PRA-principperne«), alt efter hvad der er relevant, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner inden for overvågningsfunktionen

iv)

kontrolrammens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme

v)

ansvarlighedsrammen som beskrevet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme.

b)

Nødprocedurer for fastsættelse og offentliggørelse af et benchmark midlertidigt.

c)

Procedurer for intern indberetning af overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011, som skyldes ledere, medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til leverandørens rådighed eller under leverandørens kontrol.

6.   OUTSOURCING

Hvis aktiviteter, der indgår som led i leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, outsources:

a)

de relevante outsourcingordninger, herunder serviceleveranceaftaler, som dokumenterer overholdelse af artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant

b)

nærmere oplysninger om de outsourcede funktioner, medmindre disse oplysninger allerede indgår i de relevante kontrakter

c)

politikker og procedurer vedrørende overvågningen af de outsourcede aktiviteter, medmindre disse oplysninger allerede indgår i de relevante kontrakter.

7.   OVERHOLDELSE AF IOSCO-PRINCIPPER

a)

En eventuel vurdering fra en uafhængig ekstern revisor af overholdelsen af principperne for finansielle benchmarks fastlagt af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) den 17. juli 2013 eller principperne for rapporteringsagenturer for oliepriser fastlagt af IOSCO den 5. oktober 2012, hvis det er relevant.

b)

Hvis ansøgeren er tilsynsbelagt, et bevis, hvis et sådant findes, fra den kompetente myndighed i tredjelandet, hvor ansøgeren er etableret, som dokumenter overholdelse af de i litra a) omhandlede IOSCO-principper.

8.   ANDRE OPLYSNINGER

a)

Ansøgeren kan indgive yderligere oplysninger, som er relevante for ansøgningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

b)

Ansøgeren skal indgive disse oplysninger på den måde og i den form, som den kompetente myndighed fastlægger.

AFSNIT B — OPLYSNINGER OM BENCHMARKENE

9.   BESKRIVELSE AF DE EKSISTERENDE ELLER FREMTIDIGE BENCHMARKS ELLER BENCHMARKFAMILIER, SOM KAN ANVENDES I UNIONEN

a)

En liste over alle de benchmarks, som ansøgeren leverer, og som allerede bruges i Unionen, og hvis det er relevant, deres internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder).

b)

En beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der leveres, og som allerede bruges i Unionen, herunder en beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige disse beskrivelser, og en beskrivelse af eventuelle stillere til dette benchmark eller denne benchmarkfamilie.

c)

En liste over alle de benchmarks, der skal markedsføres til brug i Unionen, og, hvis det er relevant, deres ISIN-koder.

d)

En beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der skal markedsføres til brug i Unionen, herunder en beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige disse beskrivelser, og en beskrivelse af eventuelle stillere til dette benchmark eller denne benchmarkfamilie.

e)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) og d) kan betragtes som benchmarks baseret på regulerede data, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1011, og dermed er berettiget til de undtagelser, der er opført i samme forordnings artikel 17, stk. 1.

f)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) og d) kan betragtes som råvarebenchmarks, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, nr. 23), i forordning (EU) 2016/1011, og ikke er baseret på bidrag fra stillere, der for hovedpartens vedkommende er tilsynsbelagte enheder, sammen med eventuel dokumentation for gennemførelse af kravene i særordningen i forordningens artikel 19 og bilag II eller de tilsvarende IOSCO-principper for rapporteringsagenturer.

g)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) og d) kan betragtes som rentebenchmarks, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, nr. 22), i forordning (EU) 2016/1011, sammen med eventuel dokumentation for gennemførelse af kravene i særordningen i forordningens artikel 18 og bilag I.

h)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) anvendes i et sådant omfang inden for Unionen, at dette eller alle de benchmarks, som indgår i denne benchmarkfamilie, enten kan betragtes som væsentlige benchmarks som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 26), i forordning (EU) 2016/1011 eller ikkevæsentlige benchmarks som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2016/1011. De oplysninger, der skal indgives med henblik på vurderingen af den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde, som henviser til tredjelandebenchmarkene, inden for Unionen, herunder i tilfælde af en indirekte henvisning til sådanne benchmarks i en kombination af benchmarks, skal i videst muligt omfang fastlægges på grundlag af bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 (2).

i)

Begrundelsen for administratorens ansøgning om undtagelser som opført i artikel 25, stk. 1, for væsentlige benchmarks, og i artikel 26, stk. 1, for ikkevæsentlige benchmarks, i forordning (EU) 2016/1011 for benchmarket; oplysningerne skal i videst muligt omfang indgives i det format, der fastlægges ved de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som vedtages i henhold til artikel 25, stk. 8, og artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011 (3).

j)

Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at håndtere korrektioner af fastlæggelsen eller offentliggørelsen af et benchmark.

k)

Oplysninger om den procedure, som leverandøren skal anvende ved et benchmarks ændring eller ophør, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant.

10.   INPUTDATA OG METODE

a)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie politikker og procedurer i forhold til inputdata, herunder dem, der vedrører:

i)

den type inputdata, der anvendes, deres prioriteringsrækkefølge og eventuel udøvelse af skøn eller brug af fagmæssige bedømmelser

ii)

eventuelle processer til sikring af, at inputdataene er tilstrækkelige, passende og verificerbare

iii)

de kriterier, der fastsætter, hvem der må levere inputdata til administratoren, og proceduren til udvælgelse af stillere

iv)

evalueringen af stillerens inputdata og processen til validering af inputdata.

b)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie i forhold til metoden:

i)

en beskrivelse af metoden med fokus på de centrale elementer ved metoden i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011 og en nærmere præcisering i de reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 (4)

ii)

Politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører:

de foranstaltninger, der er truffet med henblik på validering og revision af metoden, herunder eventuelle forsøg eller back-testing, der er foretaget

høringsprocessen vedrørende ethvert forslag til væsentlige ændringer i metoden.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (se side 1 i denne EUT).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 af 29. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes (EUT L 12 af 17.1.2018, s. 11).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202 af 9.8.2018, s. 9).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (se side 21 i denne EUT).


Top